EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0366

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 12-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ 2018 FINANSINIAI METAI

COM/2019/366 final

Briuselis, 2019 08 07

COM(2019) 366 final

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

12-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ


2018 FINANSINIAI METAI

{SWD(2019) 317 final}


TURINYS

1.BIUDŽETO PROCEDŪRA

2.PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS

3.2018 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMAS

4.EŽŪGF ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS

Priedai (žr. atskirus dokumentus):

1 priedas

2 priedas

3-I priedas

3-II priedas

4 priedas

2018 m. EŽŪGF asignavimų biudžeto procedūra

EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2018 finansiniai metai.

EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2018 finansiniai metai. Asignuotosios pajamos. C4

EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2018 finansiniai metai. Asignuotosios pajamos. C5

EŽŪGF biudžeto vykdymas pagal straipsnius ir valstybes nares. 2018 finansiniai metai

Pastaba. Prie šios ataskaitos pridedamas išsamus Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Visą šio Komisijos tarnybų darbinio dokumento tekstą (anglų kalba) ir pridedamas lenteles (anglų kalba) taip pat bus galima rasti Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato „Europa“ svetainėje ( http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm ).

 

1.BIUDŽETO PROCEDŪRA 1

1.1.2018 m. biudžeto projektas ir Taisomasis raštas Nr. 1/2018

2017 m. birželio 29 d. Komisija paskelbė ir biudžeto valdymo institucijai pateikė 2018 m. biudžeto projektą. Pasiūlyti EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai iš viso sudarė 43 518,3 mln. EUR.

Taryba savo poziciją dėl 2018 m. biudžeto projekto priėmė 2017 m. rugsėjo 4 d. Pagal ją EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai sumažinti 269,4 mln. EUR. Europos Parlamentas savo poziciją priėmė 2017 m. spalio 25 d. Pagal ją EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai padidinti 56,9 mln. EUR, palyginti su biudžeto projektu.

2017 m. spalio 16 d. Komisija paskelbė 2018 m. biudžeto projekto Taisomąjį raštą (TR) Nr. 1, padidindama šiuos įsipareigojimų asignavimų poreikius 188,1 mln. EUR, palyginti su biudžeto projektu. Tačiau šiuos papildomus poreikius daugiau nei kompensavo 242 mln. EUR padidėjusios asignuotosios pajamos, kurias tikėtasi gauti 2018 m. Todėl prašomi EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai visuose TR galėjo būti sumažinti 53,9 mln. EUR, palyginti su biudžeto projektu.

1.2.2018 m. biudžeto priėmimas

2017 m. lapkričio 27 d. Taikinimo komitetas, kurį sudaro Europos Parlamento ir Tarybos nariai, susitarė dėl bendro projekto. Galiausiai 2017 m. lapkričio 30 d. paskelbta, kad Europos Parlamentas ir Taryba priėmė 2018 m. biudžetą. Biudžete numatyta bendra EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų suma siekė 43 234,5 mln. EUR, o mokėjimų asignavimų – 43 188,7 mln. EUR.

Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų skirtumas susidaro dėl to, kad tam tikroms priemonėms, kurias tiesiogiai įgyvendina Komisija, naudojami diferencijuotieji asignavimai. Šios priemonės daugiausia susijusios su žemės ūkio produktų pardavimo skatinimu, žemės ūkio politikos strategija ir jos koordinavimo priemonėmis.

Konkrečiai, iš patvirtintų EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų 05 politikos sričiai (Žemės ūkis ir kaimo plėtra), kurie siekė 43 234,5 mln. EUR, 2 358,1 mln. EUR buvo numatyta žemės ūkio rinkoms pagal 05 02 skyrių, 40 668,7 mln. EUR – tiesioginėms išmokoms pagal 05 03 skyrių, 160,23 mln. EUR – žemės ūkio išlaidų auditui pagal 05 07 skyrių 36,4 mln. EUR – politikos strategijai ir koordinavimui pagal 05 08 skyrių.

Papildoma informacija pateikiama 1 priede.

Vėliau 2018 finansiniais metais Taisomajame biudžete Nr. 6 EŽŪGF asignavimai 05 01 04 (rėmimo išlaidos) ir 05 08 09 (techninė veiklos parama) straipsniams buvo sumažinti atitinkamai 0,4 mln. EUR ir 1,0 mln. EUR.

1.3.EŽŪGF asignuotosios pajamos 2

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo 3 43 straipsniu, pajamos, gautos ištaisius finansines klaidas pagal sąskaitų ar atitikties patvirtinimo sprendimus, pajamos, gautos susigrąžinus sumas dėl pažeidimų, ir pajamos, gautos taikant pieno mokestį, yra laikomos asignuotosiomis pajamomis EŽŪGF išlaidoms padengti. Pagal šias taisykles asignuotosios pajamos gali būti naudojamos bet kokioms EŽŪGF išlaidoms padengti. Jei dalis tokių pajamų nepanaudojama, ji bus automatiškai perkelta į kitus biudžetinius metus.

Sudarant 2018 m. biudžetą, buvo apskaičiuotos 2018 biudžetiniais metais planuojamos surinkti pajamos ir suma, numatoma perkelti iš 2017 biudžetinių metų į 2018 biudžetinius metus. Bendra sąmatos suma buvo 1 475,9 mln. EUR – į šią sumą atsižvelgta biudžeto valdymo institucijai priimant 2018 m. biudžetą. Visų pirma:

apskaičiuotos pajamos dėl klaidų ištaisymo, susijusio su atitikties patvirtinimu, ir dėl pažeidimų atitinkamai yra 733,9 mln. EUR ir 132 mln. EUR, o pajamos iš pieno mokesčio nebuvo apskaičiuotos. Taigi, bendra 2018 biudžetiniais metais numatyta surinkti asignuotųjų pajamų suma – 865,9 mln. EUR;

apskaičiuota, kad iš 2017 į 2018 biudžetinius metus turėtų būti perkelta 610 mln. EUR asignuotųjų pajamų.

2018 m. biudžete šios iš pradžių apskaičiuotos 1 475,9 mln. EUR pajamos skirtos dviem schemoms, t. y.:

400 mln. EUR – vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos fondams ir

1 075,9 mln. EUR bazinės išmokos sistemai (tiesioginės išmokos).

Šioms schemoms biudžeto valdymo institucijos patvirtintų asignavimų ir asignuotųjų pajamų suma atitinka bendrą numatytų asignavimų įvertį:

872 mln. EUR – vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos fondams ir

17 402 mln. EUR bazinės išmokos sistemai (tiesioginės išmokos).2.PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS 

2.1.Asignavimų valdymas 

2.1.1.2018 finansinių metų asignavimai 

EUR

Biudžeto išlaidų skirsnis (1)

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

Biudžeto pajamų skirsnis (AP) (2)

Prognozės

1. Pradiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių:

43 234 516 899,00

43 188 677 466,00

1. Sprendimai dėl atitikties patvirtinimo

733 900 000,00

1a. Asignavimai, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas

43 089 300 000,00

43 089 300 000,00

2. Pažeidimai

132 000 000,00

1b. Asignavimai, kuriems taikomas tiesioginis valdymas

145 216 899,00

99 377 466,00

3. Papildomas pieno gamintojų mokestis

2. Taisomasis biudžetas

-1 400 000,00

-1 400 000,00

Visa numatomų AP suma

865 900 000,00

3. Pervedimai į (iš) EŽŪGF per metus

-7 525 000,00

4. Galutiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių:

43 233 116 899,00

43 179 752 466,00

4a. Asignavimai, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas

43 089 150 000,00

43 089 150 000,00

4b. Asignavimai, kuriems taikomas tiesioginis valdymas

143 966 899,00

90 602 466,00

(1)    Į 2018 m. biudžetą įtraukti asignavimai, atskaičius 2018 m. numatytas gauti asignuotąsias pajamas ir asignuotąsias pajamas, kurios pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 12 straipsnio 3 dalį perkeltos iš 2017 į 2018 m.

(2)    AP – asignuotosios pajamos, kurias numatoma surinkti. Į biudžeto pajamų eilutę (p. m.) neįrašytos jokios pajamos, tačiau biudžeto pastabose nurodoma prognozuojama suma.

2.1.2.Turimų 2018 finansinių metų asignavimų vykdymas

EUR

Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Pasidalijamasis valdymas (1)

44 223 038 392,88

44 223 038 392,88

Išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu

141 443 524,13

71 180 250,83

Iš viso

44 364 481 917,01

44 294 218 643,71

(1) Įsipareigotos skirti sumos. Įsipareigojimai ir mokėjimai atėmus 997 361 033,56 EUR asignuotąsias pajamas (žr. 4 punktą ir 6 priedą), skirtas pasidalijamajam valdymui – 43 225 677 359,32 EUR.

2018 finansiniais metais faktinė panaudotų įsipareigojimų asignavimų suma sudarė 44 364 481 917,01 EUR, o mokėjimų asignavimų – 44 294 218 643,71 EUR.

Pagal pasidalijamąjį valdymą išmokėta suma (43 225 151 242,49 EUR) buvo mažesnė negu 43 225 677 359,32 EUR, nes buvo sustabdytas Lenkijai skirtų sumų mokėjimas.

2.1.3.Patvirtintų asignavimų biudžeto vykdymas. Komisijos išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu 

EUR

Išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

Perkėlimas į 2019 m. (2)

Asignavimai (C1) (1)

143 966 899,00

90 602 466,00

Vykdymas (C1)

141 443 524,13

71 180 250,83

17 517 431,10

Panaikinti asignavimai

2 523 374,87

1 904 784,07

(1) C1 – patvirtinti biudžeto asignavimai. Ši suma apima 150 000,00 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų perkėlimą iš pasidalijamojo valdymo, iš viso -7 525 000,00 EUR mokėjimų asignavimų perkėlimą iš EŽŪGF ir taisomąjį biudžetą, kuriame numatyta -1 400 000,00 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų.

(2) Perkėlimas į 2019 m. susijęs tik su nediferencijuotaisiais asignavimais.

Įsipareigojimų asignavimai išlaidoms, susijusioms su tiesioginiu valdymu, 2018 m. biudžete sudarė 144,0 mln. EUR. 2018 m. buvo numatyta skirti 141,4 mln. EUR sumą. Likusi šių asignavimų dalis – 2,5 mln. EUR – panaikinta.

Dauguma EŽŪGF asignavimų Komisijos išlaidoms, susijusioms su tiesioginiu valdymu, yra diferencijuotieji asignavimai.

Į 2019 m. automatiškai perkelta 17,5 mln. EUR – tai tik nediferencijuotieji asignavimai.

2.2.Mėnesinės išmokos 

2.2.1.Valstybėms narėms skirtos mėnesinės išmokos, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas

2.2.1.1.Išlaidoms skirtos mėnesinės išmokos

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „Komisija išmoka mėnesines išmokas išlaidoms, kurias per ataskaitinį mėnesį patiria valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros, padengti“. Mėnesinės išmokos kiekvienai valstybei narei išmokamos ne vėliau kaip antro mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį išlaidos buvo patirtos, trečią darbo dieną.

Mėnesinėmis išmokomis kompensuojamos jau patirtos grynosios išlaidos (atskaičius pajamas); išmokos pervedamos remiantis kas mėnesį valstybių narių pateikiamomis deklaracijomis 4 . Kas mėnesį registruojamos išlaidos ir pajamos tikrinamos ir koreguojamos remiantis išsamia deklaracija. Be to, šios išmokos tampa galutinėmis tik po to, kai Komisija atlieka patikrinimus pagal sąskaitų patvirtinimo procedūrą.

Nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2018 m. spalio 15 d. valstybių narių sumokėtoms sumoms padengti taikoma mėnesinių išmokų sistema.

Už visus finansinius metus nuspręsta pervesti bendrą grynąją mėnesinių išmokų sumą, kuri, atskaičius su atitikties patvirtinimu ir kitais klaidų ištaisymais susijusias sumas, sudarė 43 225 677 359,32 EUR. Atsižvelgiant į sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, valstybėms narėms faktiškai išmokėta 43 225 151 242,49 EUR.

1.1.1.1.Sprendimai dėl mėnesinių išmokų

Komisija priėmė sprendimą dėl mėnesinių išmokų dėl kiekvieno iš dvylikos finansinių metų laikotarpio. Be to, gruodžio mėn. buvo priimtas papildomas sprendimas, kuriuo buvo koreguojamos visos tų metų išlaidos.

3.2018 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMAS

3.1.EŽŪGF biudžeto asignavimų panaudojimas

Iš biudžeto iš viso panaudota 44 364,5 mln. EUR 5 . Šios išlaidos padengtos pradiniais biudžeto asignavimais ir panaudojant visą iš 2017 m. perkeltą asignuotųjų pajamų 05 politikos sumą (603,3 mln. EUR) ir dalį 2018 m. surinktų asignuotųjų pajamų (548,50 mln. EUR iš visos 997,4 mln. EUR sumos).

Pagal 05 politikos sritį išlaidos rinkos priemonėms sudarė 2 709,4 mln. EUR, o tiesioginėms išmokoms – 41 496,5 mln. EUR.

Biudžeto vykdymo duomenys pagal politikos sritis pateikti 2 priede.

4 priede pateikiamas išlaidų rinkos priemonėms, tiesioginėms išmokoms ir žemės ūkio išlaidų auditui suskirstymas pagal biudžeto punktus, finansavimo šaltinius ir valstybes nares.

3.2.Pastabos dėl biudžeto vykdymo

Toliau pateikiamos 2, 3-I ir 3-II priedų duomenimis pagrįstos trumpos pastabos dėl asignavimų panaudojimo ir asignuotųjų pajamų panaudojimo svarbiausiuose sektoriuose.

3.2.1.05 02 skyrius. Intervencijos žemės ūkio rinkose

3.2.1.1.Įvadas

Bendra šio skyriaus išmokų suma siekė 2 709,4 mln. EUR; jos buvo finansuojamos iš 2 358,1 mln. EUR patvirtintų asignavimų ir 400 mln. EUR asignuotųjų pajamų. Asignuotosios pajamos buvo panaudotos vaisių ir daržovių sektoriuje patirtoms išlaidoms padengti (išsami informacija pateikiama 3.2.1.2 punkte). Punktuose, kur poreikiai viršijo patvirtintus biudžeto asignavimus, papildomos išlaidos buvo padengtos iš kitų EŽŪGF biudžeto punktų perkeltomis sumomis. Rinkos priemonių atveju, jei biudžeto asignavimai buvo nepanaudoti, likę asignavimai buvo perkelti į kitus EŽŪGF biudžeto punktus siekiant prireikus padengti papildomas išlaidas.

3.2.1.2.05 02 08 straipsnis. Vaisiai ir daržovės 

Biudžete numatyta visų turimų asignavimų suma siekia 931,8 mln. EUR ir yra skirta visų šio sektoriaus priemonių poreikiams patenkinti. Biudžeto valdymo institucija patvirtino 531,8 mln. EUR asignavimų, nes ji atsižvelgė į apskaičiuotas šiam sektoriui skirtas pajamas (400,0 mln. EUR). Be to, 27,3 mln. EUR buvo perkelti iš kitų to paties biudžeto skyriaus eilučių. Valstybių narių 2018 m. patirtos išlaidos sudarė 865,2 mln. EUR. Nepanaudotų asignuotųjų pajamų likutis (93,9 mln. EUR) buvo perkeltas į 2019 biudžetinius metus tų metų poreikiams padengti.

3.2.1.3.05 02 09 straipsnis. Vynuogių auginimo sektoriaus produktai 

Biudžete numatyta visų turimų asignavimų suma siekia 1 058 mln. EUR ir yra skirta visų šio sektoriaus priemonių poreikiams patenkinti. Nepanaudota 89,9 mln. EUR suma, palyginti su biudžete prognozuotais poreikiais, susidarė dėl to, kad sumažėjo kai kurių valstybių narių išlaidos, visų pirma nacionalinių paramos vyno sektoriui programų pardavimo skatinimo ir restruktūrizavimo dalims.

3.2.1.4.05 02 10 straipsnis. Skatinimas

Kalbant apie skatinimo priemones ir valstybių narių mokėjimus, nepanaudota 10,4 mln. EUR suma, palyginti su biudžete prognozuotais poreikiais, susidarė dėl to, kad sumažėjo kai kurių valstybių narių išlaidos, patirtos įgyvendinant Komisijos patvirtintas skatinimo programas, palyginti su biudžete numatytomis išlaidomis.

Kalbant apie Europos Sąjungos išmokėtas tiesiogines išmokas, Komisijos įsipareigoti asignavimai sudarė visą šiems veiksmams biudžete numatytą sumą (88,6 mln. EUR).

3.2.1.5.05 02 12 straipsnis. Pienas ir pieno produktai

Biudžete numatyta visų turimų asignavimų suma siekia 34,1 mln. EUR ir yra skirta visų šio sektoriaus priemonių poreikiams patenkinti. Valstybių narių patirtos išlaidos sudarė 201,1 mln. EUR. Iš kitų biudžeto straipsnių perkeltos lėšos buvo panaudotos papildomiems poreikiams patenkinti.

1.1.1.2.05 02 13 straipsnis. Galvijiena 

Biudžete asignavimų nebuvo numatyta, o valstybės narės patyrė nedidelių išlaidų (0,1 mln. EUR), atlikdamos liekamuosius mokėjimus, susijusius su eksporto grąžinamosiomis išmokomis pagal sertifikatus, išduotus iki 2014 m. Šios liekamosios išlaidos buvo padengtos perkėlus tame pačiame skyriuje numatytus asignavimus. 

3.2.1.7.05 02 15 straipsnis. Kiauliena, kiaušiniai ir paukštiena, bitininkystė ir kiti gyvūninės kilmės produktai

Biudžete numatyta visų turimų asignavimų suma siekia 95,0 mln. EUR ir yra skirta visų šio sektoriaus priemonių poreikiams patenkinti. Tačiau valstybių narių patirtos išlaidos sudarė tik 64,0 mln. EUR. Susidaręs 31 mln. EUR skirtumas buvo perkeltas į kitus biudžeto straipsnius.

1.1.1.3.05 02 18 straipsnis. Mokykloms skirtos programos

Patirtos išlaidos mokykloms skirtoms programoms siekė 155,8 mln. EUR, palyginti su biudžete prognozuotais 188,0 mln. EUR poreikiais. Mažesnės nei prognozuotos išlaidos atspindi tai, kad 2017–2018 m. buvo pirmieji mokslo metai, kuriais anksčiau buvusios atskiros vaisių ir pieno programos buvo integruotos į vieną mokykloms skirtą programą, todėl valstybės narės deklaravo mažiau išlaidų, nei numatyta sudarant biudžetą.

3.2.2.05 03 skyrius. Tiesioginės išmokos

2018 finansiniai metai buvo tretieji metai, kai visos schemos buvo įgyvendinamos taikant pertvarkytą tiesioginių išmokų struktūrą, kaip nuspręsta 2013 m. patvirtinus bendros žemės ūkio politikos reformą. Bendra šio biudžeto skyriaus išmokų suma siekė 41 496,5 mln. EUR. Į šią sumą įskaičiuojama 441,7 mln. EUR suma, išmokėta siekiant kompensuoti ūkininkams skirtas tiesiogines išmokas, susijusias su finansine drausme, kurios buvo finansuojamos iš 450,5 mln. EUR, perkeltų iš 2017 m. Likusi atliktų mokėjimų suma (41 054,8 mln. EUR) buvo finansuojama iš patvirtintų asignavimų (40 668,7 mln. EUR) ir asignuotųjų pajamų (1 200,7 mln. EUR). Asignuotosios pajamos buvo panaudotos daliai pagal bazinės išmokos sistemą patirtų išlaidų padengti.

Bendra nepanaudotų patvirtintų asignavimų suma sudarė 823,3 mln. EUR, iš kurių
814,4 mln. EUR buvo perkelta į 2019 finansinius metus. Be to, nepanaudota krizių rezervo suma (459,5 mln. EUR), kuri buvo nustatyta pagal 2018 m. pasiūlytą finansinę drausmę, buvo perkelta į 05 03 09 biudžeto straipsnį tam, kad faktiškai taikytos finansinės drausmės suma (459,5 mln. EUR) galėtų būti perkelta į 2019 m. ir panaudota kompensavimo tikslais atitinkamoms valstybėms narėms (žr. 3.2.2.5 punktą). Likusioji 2018 m. surinktų asignuotųjų pajamų suma sudarė 354,9 mln. EUR ir buvo perkelta į 2019 m. Punktuose, kur poreikiai viršijo patvirtintus biudžeto asignavimus, papildomos išlaidos buvo padengtos patvirtintais asignavimais, perkeltais iš kitų biudžeto punktų, arba perkeltomis asignuotosiomis pajamomis. Taip pat tiesioginių išmokų atveju, jei biudžeto asignavimai buvo nepanaudoti, likę asignavimai buvo perkelti į kitas EŽŪGF biudžeto eilutes, siekiant prireikus padengti papildomas išlaidas.

3.2.2.1.05 03 01 straipsnis. Atsietosios tiesioginės išmokos

Šiame straipsnyje numatytais asignavimais finansuojamos pagrindinės schemos – vienkartinės išmokos už plotus sistema, bazinės išmokos sistema, išmoka už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, perskirstymo išmoka ir išmoka jauniesiems ūkininkams. Pagalba pagal visas šiame straipsnyje numatytas schemas mokama nepriklausomai nuo produkcijos, tačiau tam tikromis sąlygomis, pvz., jei laikomasi kompleksinės paramos reikalavimų. 2018 m. biudžeto poreikiai atsietosioms tiesioginėms išmokoms sudarė 35 960,3 mln. EUR, kuriems biudžeto valdymo institucija, atsižvelgusi į asignuotąsias pajamas, kurios siekė 1 651,2 mln. EUR, patvirtino 34 309,1 mln. EUR vertės asignavimus. Valstybių narių patirtos išlaidos, susijusios su visomis šiame straipsnyje nurodytomis schemomis, siekė 35 304,8 mln. EUR, taigi sudarė 98,2 proc. šioms schemoms biudžete numatytų poreikių.

3.2.2.2.05 03 02 straipsnis. Kitos tiesioginės išmokos

Į šį biudžeto straipsnį įtraukti asignavimai buvo naudojami išlaidoms, susijusioms su „kitomis tiesioginėmis išmokomis“, padengti. Šis straipsnis apima schemas, kurias įgyvendinant, nustačius aiškiai apibrėžtas sąlygas ir aiškias ribas, išmoka ir produkcija vis tiek gali būti susietos. 2013 m. įvykdžius reformą, į šį straipsnį buvo įtrauktos savanoriška susietoji parama ir smulkiųjų ūkininkų sistema, o kelios eilutės buvo naudojamos tik palyginti nedideliems nebeveikiančių schemų liekamiesiems mokėjimams padengti.

Komisija buvo apskaičiavusi, kad 2018 m. šiam straipsniui finansuoti reikės 5 900,0 mln. EUR asignavimų. Valstybės narės patyrė 5 750,0 mln. EUR išlaidų, t. y. mažiau, negu į biudžetą įtraukta asignavimų.

3.2.2.3.05 03 09 straipsnis. Tiesioginių išmokų, susijusių su finansine drausme, kompensavimas

Biudžeto valdymo institucija šiam straipsniui asignavimų neskyrė. Šiuo straipsniu siekiama surinkti patvirtintus, bet nepaskirtus asignavimus, visų pirma įskaitant nepanaudotus krizių rezervo asignavimus, kad jie būtų perkelti į N+1 metų biudžetą ir kad jais būtų finansuojamas finansinės drausmės, taikomos tiesioginėms išmokoms, kompensavimas, atsižvelgiant į N kalendorinius metus 6 .

Kiekvienais metais, jei taikoma, Komisijos įgyvendinimo reglamente nustatomos sumos, kurias kiekviena valstybė narė turi kompensuoti ūkininkams, ir pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 12 straipsnio 2 dalies įvadinį sakinį nustatoma, kad išlaidos, susijusios su šia kompensacija, yra tinkamos Sąjungos finansavimui tik tuo atveju, jeigu sumos buvo išmokėtos paramos gavėjams iki finansinių metų, į kuriuos perkeliami asignavimai, spalio 16 d. Iš 450,5 mln. EUR sumos, kuri atitinka 2017 finansiniais metais taikytą finansinę drausmę ir kuri buvo perkelta į 2018 m. biudžetą kompensavimo tikslais, valstybės narės kompensavo 441,7 mln. EUR. 8,8 mln. EUR skirtumas sugrįžo į 2018 m. biudžetą, kad ši suma būtų sugrąžinta valstybėms narėms įtraukus ją į kitų biudžeto metų taisomąjį biudžetą.

3.2.2.4.05 03 10 straipsnis. Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas

Į šį biudžeto straipsnį įrašyti asignavimai skirti priemonių, reikalingų didelėms žemės ūkio gamybos ar paskirstymo krizėms įveikti, išlaidoms padengti. Šis krizių rezervas turi būti sudarytas kiekvienų metų pradžioje pagal finansinės drausmės mechanizmus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 ir 26 straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnyje, sumažinant tiesiogines išmokas 7 . Nustatoma šio rezervo metinė suma – 400 mln. EUR (2011 m. kainomis). 2018 biudžetiniais metais krizių rezervo lygiavertė suma galiojančiomis kainomis buvo
459,5 mln. EUR. 2018 finansiniais metais šis rezervas panaudotas nebuvo.

2017 paraiškų teikimo metais finansinė drausmė buvo skaičiuojama tik sudarant 459,5 mln. EUR vertės krizių rezervą. Tačiau iki finansinių metų pabaigos patvirtintų, bet nepaskirtų asignavimų suma, atitinkanti 2017 paraiškų teikimo metais faktiškai taikytą finansinę drausmę (atsižvelgiant į nepanaudotą krizių rezervo sumą), buvo perkelta į 05 03 09 biudžeto straipsnį siekiant ją perkelti į kitus finansinius metus ir taip finansuoti 2018 kalendoriniais metais ūkininkams taikytos finansinės drausmės kompensavimą.

3.2.3.05 07 skyrius. Žemės ūkio išlaidų auditas

3.2.3.1.05 07 01 straipsnis. Žemės ūkio išlaidų kontrolė

Šiame straipsnyje nurodytos priemonės, kurių imtasi siekiant sustiprinti patikrų vietoje priemones ir pagerinti patikrinimo sistemas, kad būtų apribota sukčiavimo ir pažeidimų, dėl kurių nukenčia Sąjungos biudžetas, rizika. Į jį taip pat įtrauktos išlaidos galimiems klaidų ištaisymams, susijusiems su sąskaitų ir atitikties patvirtinimu, valstybių narių naudai finansuoti.

Europos Sąjunga tiesiogiai finansavo u palydovinių nuotraukų įsigijimą pagal integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS), skirdama 9,3 mln. EUR sumą.

Po sąskaitų atitikties patvirtinimo pataisų suma valstybių narių naudai buvo didesnė, negu tikėtasi (12,2 mln. EUR, palyginti su21,4 mln. EUR, numatytų biudžete), o pataisų suma valstybių narių naudai po sąskaitų, susijusių su išlaidomis, patvirtinimo atitiko biudžete numatytą sumą (5,2 mln. EUR).

3.2.3.2.05 07 02 straipsnis. Ginčų sprendimas

Į šį biudžeto straipsnį įrašyti asignavimai, kuriais siekiama padengti išlaidas, kurias Komisijai gali tekti apmokėti Teisingumo Teismo sprendimu, įskaitant ieškinių dėl žalos ir palūkanų patenkinimo išlaidas. 2018 m. biudžete numatyta 124,5 mln. EUR asignavimų suma, iš kurios buvo panaudota 88,8 mln. EUR. Likę asignavimai buvo perkelti į kitus biudžeto punktus.

4.EŽŪGF ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS 

Iš 2017 į 2018 m. faktiškai buvo perkelta 603,3 mln. EUR asignuotųjų pajamų ir jos visos buvo panaudotos 2018 finansinių metų išlaidoms finansuoti pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį. Kaip nurodyta 3-II priede, iš šios sumos padengtos 203,8 mln. EUR išlaidos gamintojų organizacijų veiklos fondams vaisių ir daržovių sektoriuje ir 399,4 mln. EUR išlaidos bazinės išmokos sistemai.

Remiantis 3-I priede pateiktais duomenimis, 2018 m. surinktos asignuotosios pajamos sudarė 997,4 mln. EUR ir jos gautos:

po atitikties patikrinimo procedūrų atlikus klaidų ištaisymą – 861,9 mln. EUR;

susigrąžinus sumas dėl pažeidimų – 131,6 mln. EUR;

iš surinkto pieno mokesčio – 3,9 mln. EUR.

2018 m. surinktos asignuotosios pajamos buvo panaudotos toliau išvardytų priemonių išlaidoms padengti:

102,2 mln. EUR – vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos fondams ir

446,3 mln. EUR bazinės išmokos sistemai (tiesioginės išmokos).

2018 m. surinktų asignuotųjų pajamų likutis – 448,8 mln. EUR – buvo automatiškai perkeltas į 2019 m. biudžetą, siekiant finansuoti tų metų biudžeto poreikius.

Išsami informacija pateikiama 3-I ir 3-II prieduose.

(1)      Ši procedūra apibūdinta 1 priede.
(2)    Šios sumos neįtrauktos į biudžeto pajamų eilutes (670 straipsnis – EŽŪGF asignuotosios pajamos), kuriose nurodyta „p. m.“ (pro memoria), tačiau prognozuojama suma minima biudžeto pastabose dėl šio straipsnio.
(3)    OL L 347, 2013 12 20, p. 549.
(4)    Valstybės narės šias mėnesio išlaidų deklaracijas pateikia N+1 mėnesio 12-ą dieną.
(5)      Į šią sumą įtrauktas finansinės drausmės, susijusios su žemės ūkio krizių rezervu, kompensavimas, perkeltas iš 2017 finansinių metų.
(6)      Šie asignavimai gali būti perkelti pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktą ir trečią pastraipą, o pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalį skirti valstybėms narėms išmokėti kompensacijoms galutiniams gavėjams, kuriems tais finansiniais metais, į kuriuos perkeliami asignavimai, taikoma finansinė drausmė pagal to reglamento 26 straipsnio 1–4 dalis.
(7)    OL L 347, 2013 12 20, p. 608.
Top

Briuselis, 2019 08 07

COM(2019) 366 final

PRIEDAI

prie

KOMISIJOS ATASKAITOS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

12-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ

2018 FINANSINIAI METAI

{SWD(2019) 317 final}

Top