EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0842

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Tekstas svarbus EEE)

OL L 161, 2006 6 14, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; panaikino 32014R0517

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/842/oj

14.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 842/2006

2006 m. gegužės 17 d.

dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį ir į jos 95 straipsnį, susijusį su šio reglamento 7, 8 ir 9 straipsniais,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2), atsižvelgdami į Taikinimo komiteto 2006 m. kovo 14 d. patvirtintą bendrą tekstą,

kadangi:

(1)

Šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programoje (3) klimato kaita yra įvardyta sritimi, kuriai turi būti teikiama veiksmų pirmenybė. Toje programoje pripažįstama, kad Bendrija 2008–2012 m. laikotarpiu yra įsipareigojusi sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius 8 %, palyginti su 1990 m. lygiais, ir kad ilgainiui pasauliniai išmetami šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai turės būti sumažinti maždaug 70 %, palyginti su 1990 m. lygiais.

(2)

Galutinis Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos, kuri buvo patvirtinta 1993 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimu 94/69/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sudarymo (4), tikslas – pasiekti, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos kiekiai atmosferoje stabilizuotųsi iki tokio lygio, kad pavojingas antropogeninis poveikis nesutrikdytų klimato sistemos.

(3)

2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas 2002/358/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo Europos bendrijos vardu ir bendro jame numatytų įsipareigojimų vykdymo (5) įpareigoja Bendriją ir jos valstybes nares Kioto protokolo A priede išvardytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų bendrus antropogeninius kiekius 2008–2012 m. laikotarpiu sumažinti 8 %, palyginti su 1990 m. lygiais.

(4)

Daugelio fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas Kioto protokolas ir šis reglamentas, globalinis šiltėjimo potencialas yra aukštas.

(5)

Turėtų būti numatytos nuostatos dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo prevencijos ir sumažinimo iki minimo, nepažeidžiant 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų (6), 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (7), 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (8) ir 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (9).

(6)

Pagrindinis šio reglamento tikslas – sumažinti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas Kioto protokolas, išmetamus kiekius, ir tokiu būdu apsaugoti aplinką. Todėl teisinis pagrindas turėtų būti Sutarties 175 straipsnio 1 dalis.

(7)

Tačiau tikslinga imtis priemonių Bendrijos lygiu pagal Sutarties 95 straipsnį, siekiant suderinti reikalavimus, taikomus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimui, prekybai fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčiais produktais ir įranga bei tokių produktų ir įrangos ženklinimui. Laikoma, kad prekybos ir naudojimo apribojimai, taikomi tam tikrai fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčiai įrangai, yra tinkami tais atvejais, kai yra prieinamos tinkamos alternatyvos ir nėra įmanoma pagerinti ribojimą ir surinkimą. Todėl reikėtų taip pat atsižvelgti į savanoriškas iniciatyvas, kurių imamasi kai kuriuose pramonės sektoriuose, ir į tai, kad alternatyvos vis dar kuriamos.

(8)

Šio reglamento taikymas ir vykdymas turėtų pagreitinti technologines naujoves skatinant alternatyvių technologijų nuolatinį kūrimą ir perėjimą prie jau egzistuojančių aplinkai palankesnių technologijų.

(9)

Valstybės narės turėtų palengvinti surinktų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarptautinį pervežimą suardymo arba regeneravimo Bendrijoje tikslais laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl atliekų vežimo (10).

(10)

II priede išvardytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčių produktų ir įrangos pateikimas į rinką kenkia Bendrijos ir jos valstybių narių tikslams ir įsipareigojimams dėl klimato kaitos, ir todėl būtina apriboti tokių produktų ir įrangos pateikimą į rinką. Tai taip pat galėtų būti taikytina kitai fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įrangai, todėl turėtų būti persvarstyta būtinybė išplėsti II priedą, atsižvelgiant į teigiamą poveikį aplinkai, technines galimybes ir ekonominį efektyvumą.

(11)

Sprendimo 2002/358/EB II priede nustatomi skirtingi tikslai atskiroms valstybėms narėms ir valstybės narės priėmė skirtingas strategijas minėtiems tikslams pasiekti. Vadovaujantis Sutarties 95 straipsniu valstybės narės turėtų galėti ribotą laikotarpį išlaikyti jau egzistuojančias nacionalines priemones, kurias jos patvirtino siekdamos minėtų tikslų.

(12)

Siekiant prisidėti prie Bendrijos ir jos valstybių narių įsipareigojimų, prisiimtų pagal JT bendrąją klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą bei Sprendimą 2002/358/EB, įvykdymo, 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB  dėl teršalų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (11), ir šis reglamentas, kuriais prisidedama prie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų prevencijos ir sumažinimo iki minimumo, turėtų būti priimti ir paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje tuo pat metu.

(13)

Turėtų būti numatytos nuostatos dėl šio reglamento nuostatų stebėsenos, įvertinimo ir peržiūros.

(14)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento pažeidimus, ir užtikrinti, kad minėtos taisyklės būtų įgyvendinamos. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(15)

Šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pirmiausia yra pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(16)

Kadangi šio reglamento tikslų – siekiant apsaugoti aplinką ir išsaugoti vidaus rinką apriboti tam tikras fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas bei teikti ataskaitas apie jas ir riboti tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčių produktų ir įrangos panaudojimą ir pateikimą į rinką – valstybės narės negali deramai pasiekti, o Bendrija dėl šio reglamento masto ir poveikio gali juos pasiekti geriau, Bendrija gali patvirtinti priemones laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(17)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (12),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šio reglamento tikslas – užkirsti kelią fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas Kioto protokolas, išmetimui bei jį riboti ir taip sumažinti jo kiekius. Jis taikomas minėto protokolo A priede išvardytoms fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms. Šio reglamento I priede pateikiamas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms šiuo metu taikomas šis reglamentas, sąrašas ir jų sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas. Atsižvelgiant į Kioto protokolo 5 straipsnio 3 dalyje numatytus patikslinimus, kuriems pritarė Bendrija ir valstybės narės, I priedą galima peržiūrėti ir prireikus patikslinti.

Šis reglamentas reglamentuoja I priede išvardytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių ribojimą, naudojimą, surinkimą ir suardymą; šių dujų turinčių produktų ir įrangos ženklinimą ir šalinimą; informacijos apie šias dujas pateikimą; 8 straipsnyje nurodytų naudojimo būdų kontrolę ir 9 straipsnyje bei II priede nurodytų produktų ir įrangos pateikimo į rinką draudimus; ir personalo bei įmonių, dalyvaujančių šiame reglamente numatytoje veikloje, mokymą ir sertifikavimą.

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant direktyvų 75/442/EEB, 96/61/EB, 2000/53/EB ir 2002/96/EB.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

1)

„fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos“ – tai I priede išvardyti hidrofluorangliavandeniliai (HFCs), perfluorangliavandeniliai (PFCs) ir sieros heksafluoridas (SF6) bei preparatai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, tačiau neapima medžiagų, kurioms taikomas 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (13);

2)

„hidrofluorangliavandenilis“ – tai organinis junginys, kuris susideda iš anglies, vandenilio ir fluoro, ir kurio molekulėje yra ne daugiau kaip šeši anglies atomai;

3)

„perfluorangliavandenilis“ – tai organinis junginys, kuris susideda tik iš anglies ir fluoro, ir kurio molekulėje yra ne daugiau kaip šeši anglies atomai;

4)

„globalinio šiltėjimo potencialas“ – tai fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sukeliamo klimato šiltėjimo potencialo vertė, lyginant su anglies dioksido ekvivalentu. Globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) apskaičiuojamas pagal vieno kilogramo dujų sukeliamo atšilimo potencialą per šimto metų laikotarpį, palyginus su vienu kilogramu CO2. I priede išvardytos GWP vertės yra Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos trečiojoje įvertinimo ataskaitoje (TĮA) paskelbtos vertės („2001 TKKK GWP vertės“ (14);

5)

„preparatas“, siekiant įvykdyti įsipareigojimus pagal šį reglamentą, išskyrus suardymą – tai mišinys, susidedantis iš dviejų arba daugiau medžiagų, iš kurių bent viena turi būti fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, išskyrus tuos atvejus, kai bendras preparato sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas (15) neviršija 150. Bendras preparato sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas nustatomas pagal I priedo 2 dalį;

6)

„operatorius“ – tai fizinis arba juridinis asmuo, turintis faktinius įgaliojimus užtikrinti įrangos ir sistemų, kurioms taikomas šis reglamentas, techninį veikimą; apibrėžtais, konkrečiais atvejais valstybės narės gali paskirti savininką atsakinguoju už operatoriaus įsipareigojimų vykdymą;

7)

„pateikimas į rinką“ – tai produktų ir įrangos, kurių sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų, teikimas į rinką arba pateikimas tretiesiems asmenims Bendrijoje pirmą kartą už užmokestį arba nemokamai, įskaitant importą į Bendrijos muitų teritoriją;

8)

„naudojimas“ – tai fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų panaudojimas produktų ir įrangos, kuriems taikomas šis reglamentas, gamybos, pakartotinio užpildymo, techninės priežiūros ir eksploatavimo metu;

9)

„šilumos siurblys“ – tai įtaisas arba įrenginys, kuris išgauna žemos temperatūros šilumą iš oro, vandens ar žemės ir tiekia šilumą;

10)

„nutekėjimų aptikimo sistema“ – tai kalibruotas mechaninis, elektrinis arba elektroninis įtaisas, kuris yra skirtas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nutekėjimų aptikimui ir kuris, aptikus nutekėjimą, įspėja operatorių;

11)

„hermetiška sistema“ – tai sistema, kurioje visos aušalo turinčios dalys užsandarinamos suvirinant, sulituojant kietuoju lydmetaliu arba sujungiant panašia pastovia jungtimi, kurioje gali būti uždengti vožtuvai ir uždengtos priežiūros angos, kurie leidžia atlikti tinkamą remontą ar šalinimą ir kurių patikrintas nutekėjimo procentas yra mažesnis nei 3 gramai per metus esant slėgiui, lygiam bent ketvirtadaliui didžiausio leidžiamo slėgio;

12)

„konteineris“ – tai gaminys, kuris pirmiausia skirtas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų transportavimui ir laikymui;

13)

„pakartotinai neužpildomas konteineris“ – tai konteineris, kuris pagal paskirtį negali būti pakartotinai užpildomas ir kuris yra naudojamas šaldymo, oro kondicionavimo įrenginių arba šilumos siurblių techninei priežiūrai, eksploatavimui arba užpildymui, priešgaisrinėms sistemoms arba aukštos įtampos skirstomiesiems įrenginiams arba tirpiklių, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, laikymui ir transportavimui;

14)

„surinkimas“ – tai fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimas, pavyzdžiui, iš mechanizmų, įrangos ir konteinerių bei jų laikymas;

15)

„recirkuliavimas“ – tai surinktų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pakartotinis naudojimas po pirminio valymo;

16)

„regeneravimas“ – tai surinktų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų antrinis apdorojimas, siekiant atkurti medžiagos nustatytas veikimo charakteristikas;

17)

„suardymas“ – tai procesas, kurio metu visos arba dauguma fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų yra visam laikui transformuojamos arba išskaidomos į vieną ar daugiau patvaresnių medžiagų, kurios nėra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos;

18)

„stacionari įranga arba įrenginys“ – tai įranga arba įrenginys, kuris eksploatacijos metu paprastai nėra pervežamas;

19)

„naujasis aerozolis“ – tai tie aerozolių generatoriai, kuriais prekiaujama ir kurie yra skirti parduoti plačiajai visuomenei pramogai ir dekoratyviniais tikslais, kaip nurodyta Direktyvos 94/48/EB (16) priede.

3 straipsnis

Ribojimas

1.   I priede išvardytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčių stacionarių įrenginių – šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurbimo įrangos, įskaitant jų grandines, bei priešgaisrinių sistemų – operatoriai, naudodamiesi visomis techniniu požiūriu įmanomomis ir pernelyg didelių sąnaudų nereikalaujančiomis priemonėmis:

a)

užkerta kelią šių dujų nutekėjimui ir

b)

nedelsdami pašalina nustatytą nutekėjimą.

2.   1 dalyje nurodytos įrangos operatoriai užtikrina, kad jų įrangą dėl galimo nutekėjimo tikrintų 5 straipsnio reikalavimus atitinkantys sertifikuoti darbuotojai pagal tokį tvarkaraštį:

a)

įranga, turinti ne mažiau kaip 3 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tikrinama dėl galimo nutekėjimo ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių laikotarpį; šis reikalavimas netaikomas hermetiškos sistemos įrangai, kuri tokia yra paženklinta ir turi mažiau kaip 6 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

b)

įranga, turinti ne mažiau kaip 30 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tikrinama dėl galimo nutekėjimo ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius;

c)

įranga, turinti ne mažiau kaip 300 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tikrinama dėl galimo nutekėjimo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

Siekiant užtikrinti remonto efektyvumą, įranga tikrinama dėl galimo nutekėjimo praėjus mėnesiui po to, kaip buvo pašalintas nutekėjimas.

Šioje dalyje sąvoka „tikrinami dėl galimo nutekėjimo“ reiškia, kad įranga arba sistema tikrinamos dėl nutekėjimo naudojant tiesioginius arba netiesioginius matavimo metodus, pagrindinį dėmesį sutelkiant į tas įrangos arba sistemos dalis, iš kurių nutekėjimo tikimybė yra didžiausia. tiesioginio ir netiesioginio matavimo metodai tikrinti dėl galimo nutekėjimo nurodomi 7 dalyje numatytuose standartiniuose patikrinimo reikalavimuose.

3.   1 dalyje nurodytos įrangos, turinčios ne mažiau kaip 300 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, operatoriai įrengia nutekėjimų aptikimo sistemas. Siekiant užtikrinti tinkamą nutekėjimų aptikimo sistemų veikimą, sistemos tikrinamos ne rečiau kaip kartą per dvylikos mėnesių laikotarpį. Tokių priešgaisrinių sistemų, įrengtų iki 2007 m. liepos 4 d., atveju nutekėjimų aptikimo sistemos įrengiamos iki 2010 m. liepos 4 d.

4.   Įrengus reikiamai veikiančią tinkamą nutekėjimų aptikimo sistemą, pagal 2 dalies b ir c punktus reikalaujamų patikrinimų dažnumas sumažinamas per pusę.

5.   Priešgaisrinių sistemų su esamu patikrinimų režimu, atitinkančiu ISO 14520 standarto reikalavimus, atveju laikoma, kad tokiais patikrinimais įsipareigojimai pagal šį reglamentą yra įvykdyti, jei tik patikrinimai atliekami bent jau tokiu pat dažnumu.

6.   1 dalyje nurodytos įrangos, turinčios ne mažiau kaip 3 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, operatoriai registruoja įrangoje esančių dujų kiekį ir rūšį, pridėtus kiekius ir kiekį, surinktą techninės priežiūros, eksploatavimo ir šalinimo metu. Jie taip pat registruoja kitą svarbią informaciją, įskaitant informaciją, nurodančią techninę priežiūrą arba eksploatavimą atlikusią bendrovę arba specialistą, taip pat pagal 2, 3 ir 4 dalis atliktų patikrinimų datas ir rezultatus bei susijusią informaciją, konkrečiai apibūdinančią atskirą stacionarią įrangą, nurodytą 2 dalies b ir c punktuose. Kompetentingai institucijai ir Komisijai prašant, joms pateikiami minėti registracijos įrašai.

7.   Iki 2007 m. liepos 4 d. Komisija, laikydamasi 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, nustato kiekvieno šio straipsnio 1 dalyje nurodyto įrenginio standartinius nutekėjimo patikrinimo reikalavimus.

4 straipsnis

Surinkimas

1.   Toliau išvardytų rūšių stacionarios įrangos operatoriai yra atsakingi už tinkamo fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimo, kurį vykdo sertifikuoti 5 straipsnio reikalavimus atitinkantys darbuotojai, tvarkos įdiegimą, siekiant užtikrinti dujų recirkuliavimą, regeneravimą arba suardymą:

a)

šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių aušinimo grandynų;

b)

įrangos, turinčios tirpiklių, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos;

c)

priešgaisrinių sistemų ir gesintuvų ir

d)

aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių.

2.   Kai pakartotinai užpildomo arba neužpildomo fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų konteinerio veikimo laikas baigiasi, transportavimo arba laikymo tikslais konteinerį naudojantis asmuo yra atsakingas už tinkamo konteineryje esančių dujų likučių surinkimo tvarkos įdiegimą, siekiant užtikrinti dujų recirkuliavimą, regeneravimą arba suardymą.

3.   Tiek, kiek tai techniniu požiūriu įmanoma ir jei tai nereikalauja pernelyg didelių sąnaudų, fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurių esama kituose produktuose ir įrangoje, įskaitant kilnojamą įrangą, išskyrus atvejus, kai ji naudojama karinėms operacijoms, surenka tinkamą kvalifikaciją turintys darbuotojai, siekiant užtikrinti dujų recirkuliavimą, regeneravimą arba suardymą.

4.   Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimas recirkuliavimo, regeneravimo arba suardymo tikslais pagal 1–3 dalis vykdomas prieš galutinai šalinant įrangą ir tam tikrais atvejais jų techninės priežiūros bei eksploatavimo metu.

5 straipsnis

Mokymas ir sertifikavimas

1.   Iki 2007 m. liepos 4 d. remiantis iš valstybių narių gauta informacija ir konsultuojantis su atitinkamų sektorių specialistais 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nustatomi tiek įmonių, tiek atitinkamo jų personalo, dalyvaujančių įrengiant, eksploatuojant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą įrangą ir sistemas ar atliekant jų techninę priežiūrą, taip pat personalo, dalyvaujančio 3 ir 4 straipsniuose numatytoje veikloje, mokymo programų ir sertifikavimo būtiniausi reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos.

2.   Iki 2008 m. liepos 4 d. valstybės narės, remdamosi 1 dalyje nurodytais būtiniausiais reikalavimais, nustato arba patikslina savo mokymo ir sertifikavimo reikalavimus. Valstybės narės praneša Komisijai apie jų mokymo ir sertifikavimo programas. Valstybės narės pripažįsta kitoje valstybėje narėje išduotus pažymėjimus ir neriboja laisvės teikti paslaugas ir įsisteigimo laisvės dėl priežasčių, susijusių su kitoje valstybėje narėje išduotu pažymėjimu.

3.   Atitinkamos įrangos operatorius užtikrina, kad atitinkami darbuotojai turėtų 2 dalyje nurodytą būtiną pažymėjimą, reiškiantį atitinkamą taikomų reglamentų ir standartų išmanymą, taip pat reikiamą kompetenciją fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo prevencijos ir surinkimo bei saugaus darbo su atitinkamo tipo ir dydžio įranga srityje.

4.   Iki 2009 m. liepos 4 d. valstybės narės užtikrina, kad 3 ir 4 straipsniuose paminėtą veiklą vykdančios bendrovės priimtų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų siuntas tik tais atvejais, jei jų darbuotojai turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytus pažymėjimus.

5.   Iki 2007 m. liepos 4 d. Komisija, laikydamasi 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, nustato šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo formą.

6 straipsnis

Ataskaitų pateikimas

1.   Iki kovo 31 d. kiekvienais metais, pradedant 2008 m., kiekvienas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojas, importuotojas ir eksportuotojas, pateikdamas ataskaitą, perduoda Komisijai šiuos praėjusių kalendorinių metų duomenis, tą pačią informaciją persiųsdamas ir atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai:

a)

kiekvienas gamintojas, pagaminantis daugiau nei vieną toną fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus, informuoja apie:

jo bendrą kiekvienos rūšies fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų produkciją, nurodydamas pagrindines įrangos, kurioje tikimasi panaudoti medžiagą, kategorijas (pvz., kilnojama oro kondicionavimo, šaldymo, oro kondicionavimo įranga, putplasčiai, aerozoliai, elektros įranga, puslaidininkių gaminiai, tirpikliai ir priešgaisrinė apsauga),

kiekvienos į Bendrijos rinką jo pateiktos fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų rūšies kiekius,

recirkuliuotus, regeneruotus arba suardytus kiekvienos rūšies fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius.

b)

kiekvienas importuotojas, importuojantis daugiau kaip vieną toną fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus, įskaitant gamintojus, kurie taip pat importuoja, informuoja apie:

kiekvienos rūšies fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kurį jis importavo arba pateikė į Bendrijos rinką, atskirai nurodydamas pagrindines įrangos, kurioje tikimasi panaudoti medžiagą, kategorijas (pvz., kilnojama oro kondicionavimo, šaldymo, oro kondicionavimo įranga, putplasčiai, aerozoliai, elektros įranga, puslaidininkių gaminiai),

kiekvienos panaudotų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų rūšies kiekius, kuriuos jis importavo tam, kad recirkuliuotų, regeneruotų arba suardytų.

c)

kiekvienas eksportuotojas, eksportuojantis daugiau kaip vieną toną fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų per metus, įskaitant gamintojus, kurie taip pat eksportuoja, informuoja apie:

kiekvienos rūšies fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, kuriuos jis eksportavo iš Bendrijos,

kiekvienos panaudotų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų rūšies kiekius, kuriuos jis eksportavo tam, kad recirkuliuotų, regeneruotų arba suardytų.

2.   Iki 2007 m. liepos 4 d. Komisija, laikydamasi 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų formas.

3.   Komisija imasi tinkamų priemonių pateiktos informacijos konfidencialumui išsaugoti.

4.   Valstybės narės nustato ataskaitų pateikimo sistemas, taikytinas šiame reglamente nurodytuose atitinkamuose sektoriuose, siekdamos pagal galimybes gauti duomenis apie dujų kiekius.

7 straipsnis

Ženklinimas

1.   Nepažeidžiant Direktyvos 67/548/EEB (17) ir Direktyvos 1999/45/EB (18) nuostatų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų ženklinimo, 2 dalyje išvardyti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turintys produktai ir įranga į rinką nepateikiami, jeigu etiketėje nenurodomi fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų cheminiai pavadinimai naudojant pramonėje pripažintą nomenklatūrą. Tokioje etiketėje aiškiai nurodoma, kad produkto arba įrangos sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas Kioto protokolas, bei jų kiekis, ir tai aiškiai bei neištrinamai pateikiama ant produktų ar įrangos, greta fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų užpildymo arba surinkimo paslaugų punktų arba ant tos produkto arba įrangos dalies, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Hermetiškos sistemos ženklinamos kaip tokios.

Informacija apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įskaitant jų globalinio šiltėjimo potencialą, pateikiama šių produktų ir įrangos naudojimo instrukcijose.

2.   1 dalis taikoma tokioms produktų ir įrangos rūšims:

a)

šaldymo produktams ir įrangai, turintiems perfluorangliavandenilių arba preparatų, kurių sudėtyje yra perfluorangliavandenilių;

b)

šaldymo ir oro kondicionavimo produktams ir įrangai (išskyrus esančius motorinėse transporto priemonėse), šiluminiams siurbliams, priešgaisrinėms sistemoms ir gesintuvams, jei atitinkamos rūšies produkte arba įrangoje yra hidrofluorangliavandenilių arba preparatų, kurių sudėtyje yra hidrofluorangliavandenilių;

c)

skirstomiesiems įrenginiams, turintiems sieros heksafluorido, arba preparatams, kurių sudėtyje yra sieros heksafluorido, ir

d)

visiems fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų konteineriams.

3.   Naudotinos etiketės forma nustatoma laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos. Papildomi ženklinimo reikalavimai, nenumatyti 1 dalyje, prireikus patvirtinami pagal tą pačią tvarką. Prieš pateikdama pasiūlymą 12 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui Komisija persvarsto, ar verta į etiketes įtraukti papildomą aplinkosaugos informaciją, įskaitant globalinio šiltėjimo potencialą, tinkamai atsižvelgdama į esamas ženklinimo schemas, kurios jau taikomos 2 dalyje nurodytiems produktams ir įrangai.

8 straipsnis

Naudojimo ribojimas

1.   Nuo 2008 m. sausio 1 d. draudžiama naudoti sieros heksafluoridą arba jo preparatus magnio liejimo slegiant technologijoje, išskyrus atvejus, kai sieros heksafluorido sunaudojama mažiau kaip 850 kg per metus.

2.   Sieros heksafluoridą arba jo preparatus naudoti transporto priemonių padangų pripildymui draudžiama nuo 2007 m. liepos 4 d.

9 straipsnis

Pateikimas į rinką

1.   Draudžiama pateikti į rinką II priede išvardytus produktus ir įrangą, kurių sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų, pagal tame priede nurodytą tvarką.

2.   1 dalis netaikoma produktams ir įrangai, pagamintiems iki atitinkamo draudimo pateikti į rinką įsigaliojimo dienos.

3.

a)

 Jei valstybė narė iki 2005 m. gruodžio 31 d. priėmė griežtesnes nacionalines priemones nei tos, kurios nustatytos šiame straipsnyje, ir kurios patenka į šio reglamento taikymo sritį dėl produktų ir įrangos, kurių sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kurių veikimas priklauso nuo jų, pateikimo į rinką, ta valstybė narė, laikydamasi b punkto, gali išlaikyti tas priemones iki 2012 m. gruodžio 31 d.

b)

Atitinkama valstybė narė Komisijai praneša apie nacionalines priemones pridėdama tas priemones pagrindžiančius argumentus, iki 2007 m. liepos 4 d. Tokios priemonės turi neprieštarauti Sutarčiai. Komisija 12 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui pateikia susijusią informaciją apie tokias priemones.

10 straipsnis

Peržiūra

1.   Remdamasi pažanga, daroma potencialiai apribojant arba pakeičiant fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas oro kondicionavimo sistemose, išskyrus įmontuotas 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvoje 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (19) nurodytose motorinėse transporto priemonėse, ir transporto rūšyse esančiose šaldymo sistemose, Komisija peržiūri šį reglamentą ir ne vėliau kaip iki 2007 m. gruodžio 31 d. paskelbia ataskaitą. Prireikus iki 2008 m. gruodžio 31 d. kartu su šia ataskaita ji pateikia teisės aktų pasiūlymus dėl 3 straipsnio nuostatų taikymo oro kondicionavimo sistemoms, išskyrus įmontuotas Direktyvoje 70/156/EEB nurodytose motorinėse transporto priemonėse, ir transporto rūšyse esančioms šaldymo sistemoms.

2.   Iki 2011 m. liepos 4 d. Komisija paskelbia ataskaitą, grindžiamą patirtimi, įgyta taikant šį reglamentą. Visų pirma ataskaitoje:

a)

įvertinamas atitinkamų nuostatų dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių ir prognozuojamų kiekių poveikis ir nagrinėjamas šių nuostatų įgyvendinimo sąnaudų efektyvumas;

b)

atsižvelgiant į Tarptautinės klimato kaitos komisijos atliekamo tolesnio įvertinimo ataskaitas, įvertinama, ar į I priedą nereikėtų įtraukti papildomų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

c)

įvertinamos valstybių narių pagal 5 straipsnio 2 dalį nustatytos mokymo ir sertifikavimo programos;

d)

įvertinama būtinybė parengti Bendrijos standartus dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių iš produktų ir įrangos ribojimo, visų pirma putplasčių atžvilgiu, įskaitant produktų ir įrangos projektavimo techninius reikalavimus;

e)

įvertinamas pagal 3 straipsnį operatorių vykdomų ribojimo priemonių efektyvumas ir įvertinama, ar galima nustatyti didžiausius nutekančių dujų iš įrangos kiekius;

f)

įvertinami ir, jei reikia, gali būti siūlomi keisti 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti ataskaitų pateikimo reikalavimai, visų pirma dėl vienos tonos kiekybinio apribojimo, ir įvertinamas poreikis kompetentingoms institucijoms periodiškai teikti ataskaitas Komisijai apie numatomus išmetamų teršalų kiekius remiantis reprezentatyviais mėginiais, siekiant pagerinti praktinį ataskaitų pateikimo reikalavimų taikymą;

g)

įvertinama būtinybė parengti ir platinti pranešimus apie geriausius prieinamus gamybos būdus ir geriausią aplinkosaugos praktiką, susijusią su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų prevencija ir sumažinimu;

h)

įtraukiama bendra technologijų vystymosi Bendrijoje ir tarptautiniu lygiu, ypač putplasčių srityje, įgytos patirties, aplinkosaugos reikalavimų ir bet kokio poveikio vidaus rinkos veikimui santrauka;

i)

įvertinama, ar yra techniškai įmanoma ir ekonomiškai efektyvu pakeisti sieros heksafluoridą kita medžiaga liejimo smėlinėse formose, šabloninio liejimo ir aukšto slėgio liejimo technologijose ir, jei reikia, siūloma iki 2009 m. sausio 1 d. peržiūrėti 8 straipsnio 1 dalį; ir, atsižvelgiant į tolesnį prieinamų alternatyvų įvertinimą, iki 2010 m. sausio 1 d. peržiūrima 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtis;

j)

įvertinama, ar yra techniškai įmanoma ir ekonomiškai efektyvu, atsižvelgiant į energetinį efektyvumą, į II priedą įtraukti papildomus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčius produktus ir įrangą, ir, jei reikia, siūloma iš dalies pakeisti II priedą, siekiant įtraukti tokius produktus ir įrangą;

k)

įvertinama, ar nereikėtų iš dalies pakeisti Bendrijos nuostatų dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialo; darant bet kokius pakeitimus, reikėtų atsižvelgti į technologijos ir mokslo pasiekimus bei poreikį laikytis pramoninių produktų planavimo tvarkaraščio;

l)

įvertinamas poreikis Bendrijai ir valstybėms narėms imtis tolesnių veiksmų, atsižvelgiant į jau esamus ir naujus tarptautinius įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo.

3.   Jei būtina, Komisija pateikia atitinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento nuostatų patikslinimo.

11 straipsnis

Nepažeisdamos Bendrijos teisės, visų pirma Bendrijos taisyklių dėl valstybės pagalbos ir 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (20), valstybės narės skatina pateikti į rinką įrenginius, naudojančius dujų, kurių sukeliamas globalinio šiltėjimo potencialas yra aukštas, alternatyvas, kurios yra veiksmingos, naujoviškos ir toliau mažina poveikį klimatui.

12 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsniu įsteigtas komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad tokios taisyklės būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Iki 2008 m. liepos 4 d. valstybės narės praneša Komisijai apie taisykles dėl sankcijų ir nedelsdamos informuoja ją apie visus tokių taisyklių pakeitimus.

14 straipsnis

Nepažeisdamos 9 straipsnio 3 dalies valstybės narės gali ir toliau laikytis arba priimti griežtesnes apsaugos priemones laikydamosi Sutarties 95 straipsnyje nustatytos tvarkos šio reglamento 7, 8 ir 9 straipsnių atveju arba Sutarties 176 straipsnyje nustatytos tvarkos – kitų šio reglamento straipsnių atveju.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 4 d., išskyrus 9 straipsnį ir II priedą, kurie taikomi nuo 2006 m. liepos 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2006 m. gegužės 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  OL C 108, 2004 4 30, p. 62.

(2)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 103 E, 2004 4 29, p. 600), 2005 m. birželio 21 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 183 E, 2005 7 26, p. 1) ir 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2006 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija ir 2006 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1600/2002/EB, nustatantis šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą (OL L 242, 2002 9 10, p. 1).

(4)  OL L 33, 1994 2 7, p. 11.

(5)  OL L 130, 2002 5 15, p. 1.

(6)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(7)  OL L 257, 1996 10 10, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).

(8)  OL L 269, 2000 10 21, p. 34. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2005/673/EB (OL L 254, 2005 9 30, p. 69).

(9)  OL L 37, 2003 2 13, p. 24. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/108/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 106).

(10)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(11)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 12

(12)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(13)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 29/2006 (OL L 6, 2006 1 11, p. 27).

(14)  TKKK trečiasis klimato kaitos įvertinimas, 2001 m. Tarptautinės klimato kaitos komisijos ataskaita (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(15)  Apskaičiuojant preparatuose esančių nefluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų GWP, taikomi pirmajame TKKK įvertinime paskelbtos vertės, žr.: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(16)  1994 m. gruodžio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/48/EB, tryliktą kartą iš dalies keičianti Direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (OL L 331, 1994 12 21, p. 7).

(17)  1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL  196, 1967 8 16, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/73/EB (OL L 152, 2004 4 30, p. 1).

(18)  1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (OL L 200, 1999 7 30, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/8/EB (OL L 19, 2006 1 24, p. 12).

(19)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB (OL L 310, 2005 11 25, p. 10).

(20)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.


I PRIEDAS

1 DALIS

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalyje

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Cheminė formulė

Globalinio šiltėjimo potencialas (GWP)

Sieros heksafluoridas

SF6

22 200

Hidrofluorangliavandeniliai (HFCs):

HFC-23

CHF3

12 000

HFC-32

CH2F2

550

HFC-41

CH3F

97

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

HFC-125

C2HF5

3 400

HFC-134

C2H2F4

1 100

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

HFC-152a

C2H4F2

120

HFC-143

C2H3F3

330

HFC-143a

C2H3F3

4 300

HFC-227ea

C3HF7

3 500

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 200

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

HFC-245ca

C3H3F5

640

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Perfluorangliavandeniliai (PFCs):

Perfluormetanas

CF4

5 700

Perfluoretanas

C2F6

11 900

Perfluorpropanas

C3F8

8 600

Perfluorbutanas

C4F10

8 600

Perfluorpentanas

C5F12

8 900

Perfluorheksanas

C6F14

9 000

Perfluorciklobutanas

c-C4F8

10 000

2 DALIS

Preparato sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialo (GWP) apskaičiavimo metodas

Bendras preparato GWP yra svertinis sumos vidurkis, gautas atskirų medžiagų svertines dalis padauginus iš jų GWP.

Σ (Medžiaga X % × GWP) + (Medžiaga Y % × GWP) + … (Medžiaga N % × GWP)

Čia % yra svertinė dalis, kurios leistinas nuokrypis yra +/- 1 %.

Pavyzdžiui: formulės taikymas teoriniam dujų mišiniui, sudarytam iš 23 % HFC-32; 25 % HFC-125 ir 52 % HFC-134a;

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ Bendras GWP = 1 652,5


II PRIEDAS

Draudimai pateikti į rinką pagal 9 straipsnį

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Produktai ir įranga

Draudimo data

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Pakartotinai neužpildomi konteineriai

2007 m. liepos 4 d.

Hidrofluorangliavandeniliai ir perfluorangliavandeniliai

Neizoliuotos tiesioginio išgarinimo sistemos, kuriose yra aušalų

2007 m. liepos 4 d.

Perfluorangliavandeniliai

Priešgaisrinės sistemos ir gesintuvai

2007 m. liepos 4 d.

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Buitinio naudojimo langai

2007 m. liepos 4 d.

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Kiti langai

2008 m. liepos 4 d.

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Avalynė

2006 m. liepos 4 d.

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Padangos

2007 m. liepos 4 d.

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Vieno komponento putplasčiai, išskyrus, kai reikalaujama laikytis nacionalinių saugos standartų

2008 m. liepos 4 d.

Hidrofluorangliavandeniliai

Naujieji aerozoliai

2009 m. liepos 4 d.


Top