EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0793

1993 m. kovo 23 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės

OL L 84, 1993 4 5, p. 1–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; panaikino 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/793/oj

31993R0793

1993 m. kovo 23 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės

Oficialusis leidinys L 084 , 05/04/1993 p. 0001 - 0075
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 12 p. 0093
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 12 p. 0093
CS.ES skyrius 15 tomas 02 p. 212 - 287
ET.ES skyrius 15 tomas 02 p. 212 - 287
HU.ES skyrius 15 tomas 02 p. 212 - 287
LT.ES skyrius 15 tomas 02 p. 212 - 287
LV.ES skyrius 15 tomas 02 p. 212 - 287
MT.ES skyrius 15 tomas 02 p. 212 - 287
PL.ES skyrius 15 tomas 02 p. 212 - 287
SK.ES skyrius 15 tomas 02 p. 212 - 287
SL.ES skyrius 15 tomas 02 p. 212 - 287


Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 793/93

1993 m. kovo 23 d.

dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi skirtumai tarp valstybėse narėse galiojančių ar rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su naudojamų cheminių medžiagų keliamos rizikos įvertinimu, gali trukdyti prekybai tarp valstybių narių ir sukurti skirtingas konkurencijos sąlygas;

kadangi valstybių narių nuostatų suderinimo priemonės, kurių tikslas vidaus rinkos sukūrimas ir jos funkcionavimas, privalo tiek, kiek tai yra susiję su sveikatos apsauga, sauga, aplinkos ir vartotojų apsauga, remtis aukšto lygio apsauga;

kadangi tam, kad būtų galima užtikrinti žmonių, įskaitant dirbančiųjų ir vartotojų bei aplinkos, apsaugą, yra būtina sistemingai vykdyti medžiagų, įtrauktų į EINECS [4] (Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas) keliamos rizikos įvertinimą Bendrijos mastu;

kadangi efektyvumo ir ekonomijos vardan yra būtina parengti tokią Bendrijos politiką, kuri užtikrintų įsipareigojimų pasidalinimą ir koordinavimą tarp valstybių narių, Komisijos ir pramonininkų;

kadangi reglamentas yra atitinkamas teisinis dokumentas, nes jis tiesiogiai gamintojams ir importuotojams taiko tikslius reikalavimus, kurie turi būti tuo pačiu metu ir tokiu pačiu būdu įgyvendinami visoje Bendrijoje;

kadangi tam, kad pradėti preliminarų esančių medžiagų keliamos rizikos įvertinimą ir nustatyti prioritetines medžiagas, kurioms reikia skirti neatidėliotiną dėmesį, yra būtina surinkti tam tikrą informaciją ir tyrimo duomenis apie esančias medžiagas;

kadangi reikalavimas pateikti tokią informaciją neturėtų būti taikomas tam tikroms medžiagoms, kurios dėl jų pagrindinių būdingų savybių, turi tik bendrai pripažįstamą minimalų rizikos laipsnį;

kadangi gamintojai ir importuotojai informaciją turėtų pateikti Komisijai, kuri išsiuntinėtų tokios informacijos kopijas visoms valstybėms narėms; tačiau kadangi valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė paprašyti gamintojų ir importuotojų, įsisteigusių jų teritorijose, kad jie tuo pat metu pateiktų tą pačią informaciją ir šių valstybių narių kompetentingoms institucijoms;

kadangi, norint įvertinti tam tikrų esančių medžiagų keliamą riziką, tam tikrais atvejais yra būtina reikalauti iš gamintojų ir importuotojų, kad jie ir toliau teiktų duomenis arba vykdytų tolesnį tokių esančių medžiagų tyrimą;

kadangi yra būtina Bendrijos lygmenyje parengti prioritetinių medžiagų, kurioms reikia skirti specialų dėmesį, sąrašus; kadangi Komisija turėtų pateikti pradinį prioritetinį sąrašą ne vėliau, kaip po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo;

kadangi medžiagų, esančių prioritetiniuose sąrašuose, keliamos rizikos įvertinimą turėtų atlikti valstybės narės; kadangi pastarosios turėtų būti paskirtos Bendrijos lygmeniu, remiantis įpareigojimų paskirstymu, atsižvelgiant į valstybių narių padėtį; kadangi rizikos įvertinimo principai turėtų būti nustatyti Bendrijos lygmeniu;

kadangi, nustatant prioritetus ir įvertinant esančių medžiagų keliamą riziką, būtina ypač atsižvelgti į duomenų apie medžiagos poveikį trūkumą, į darbą, kurį jau nuveikė kitos tarptautinės organizacijos, tokios kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bei į kitus tesės aktus ir (arba) Bendrijos programas, susijusias su pavojingomis medžiagomis;

kadangi yra būtina Bendrijos mastu patvirtinti gautus medžiagų keliamos rizikos įvertinimo rezultatus ir rekomenduojamą medžiagų, esančių prioritetiniuose sąrašuose, rizikos ribojimo strategiją;

kadangi, vadovaujantis 1986 m. lapkričio 24 d. Tarybos direktyvos 86/609/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo [5] nuostatomis, reikia iki minimumo sumažinti eksperimentams naudojamų gyvūnų skaičių; kadangi, kur tik įmanoma ir ypač konsultuojantis su Europos alternatyvių tyrimo metodų centru, yra privaloma išvengti gyvūnų naudojimo, prašant patvirtinti alternatyvias procedūras;

kadangi atliekant cheminių medžiagų tyrimą, vykdomą šio reglamento kontekste, yra būtina laikytis geros laboratorinės praktikos, nustatytos 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvoje Nr. 87/18/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės praktikos principų taikymu bei jų taikymo cheminių medžiagų tyrimams patikrinimu, suderinimo [6];

kadangi Komisijai, padedant komitetui, kuris sudarytas iš valstybių narių atstovų, turėtų būti suteikti būtini įgaliojimai reikalingi tam, kad ji galėtų suderinti tam tikrus priedus su technikos pažanga ir patvirtinti tam tikras šio reglamento įgyvendinimo priemones;

kadangi turėtų būti garantuotas tam tikros informacijos, į kurią įeina pramoninės arba komercinės paslaptys, konfidencialus pobūdis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslai ir taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas:

a) informacijos apie esančias medžiagas rinkimui, platinimui ir prieinamumui;

b) esamų medžiagų keliamos rizikos žmogui įvertinimui, įskaitant riziką darbuotojams ir vartotojams bei aplinkai, siekiant užtikrinti geresnį šios rizikos valdymą Bendrijos nuostatų ribose.

2. Šio reglamento nuostatos taikomos nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų dėl darbuotojų ir vartotojų apsaugos.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

a) "medžiagos" – tai cheminiai elementai ir iš jų sudaryti junginiai, kurie natūraliai randami gamtoje arba gaunami bet kokiame gamybos procese, įskaitant bet kokius priedus, kurie reikalingi produkto stabilumui išlaikyti bei bet kokias priemaišas, papuolančias į produktą jo gamybai naudojamo proceso metu, tačiau neįskaitant tirpiklio, kuris gali būti atskirtas nepaveikiant medžiagos stabilumo bei nepakeičiant jos sudėties;

b) "preparatai" – tai mišiniai arba tirpalai, sudaryti iš dviejų arba daugiau medžiagų;

c) "importas" – tai įvežimas į Bendrijos muitinės teritoriją;

d) "gamyba" – tai gaminimas medžiagų, kurios yra izoliuotos kietoje, skystoje arba dujinėje formoje;

e) "esančios medžiagos" – tai medžiagos, įtrauktos į EINECS.

1 DALIS

SISTEMINIS DUOMENŲ PRANEŠIMAS IR PRIORITETINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS

3 straipsnis

Duomenų apie dideles esančių medžiagų gamybos arba importo apimtis pranešimas

Nepažeidžiant 6 straipsnio 1 dalies, bet kuris gamintojas, kuris pagamino arba importuotojas, kuris importavo esančių medžiagų arba jų preparatų kiekį, didesnį negu 1000 tonų per metus, privalo bent kartą per trejus metus iki šio reglamento priėmimo ir (arba) po metų po šio reglamento priėmimo, 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka pateikti Komisijai toliau išvardytą informaciją, kaip apibrėžta III priede: apie medžiagas, nurodytas I priede, – per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, apie medžiagas, nurodytas EINECS, tačiau nenurodytas I priede – per 24 mėnesius:

a) medžiagos pavadinimą ir jos EINECS numerį;

b) pagamintos arba importuotos medžiagos kiekį;

c) medžiagos klasifikavimą pagal 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 67/548/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo [7] I priedą arba laikinąjį klasifikavimą pagal minėtą direktyvą, įskaitant pavojingumo klasę, pavojingumo simbolį, riziką ir saugumą apibrėžiančias frazes;

d) informaciją apie pagrįstai numatomą medžiagos panaudojimą;

e) duomenis apie medžiagos fizikines-chemines savybes;

f) duomenis apie paplitimo kelius ir likimą aplinkoje;

g) duomenis apie medžiagos ekotoksiškumą;

h) duomenis apie medžiagos ūminį ir poūmį toksiškumą;

i) duomenis apie medžiagos reproduktyvumo kancerogeniškumą, mutageniškumą ir (arba) toksiškumą;

j) bet kokias kitas nuorodas, susijusias su medžiagos keliamos rizikos įvertinimu.

Gamintojai ir importuotojai privalo dėti visas pagrįstas pastangas tam, kad gauti esančius duomenis pagal e–j punktus. Tačiau, jeigu informacijos nėra, gamintojai ir importuotojai neprivalo toliau vykdyti bandymų su gyvūnais siekiant pateikti tokius duomenis.

4 straipsnis

Duomenų apie mažesnes esančių medžiagų gamybos arba importo apimtis pranešimas

1. Nepažeidžiant 6 straipsnio 1 dalies, bet kuris gamintojas, kuris pagamino arba importuotojas, kuris importavo esančių medžiagų arba jų preparatų kiekį, didesnį negu 10 tonų per metus, tačiau ne didesnį kaip 1000 tonų per metus, turi bent kartą per trejus metus iki šio reglamento priėmimo ir (arba) po metų po šio reglamento priėmimo, 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka pateikti Komisijai toliau išvardytą informaciją, kaip apibrėžta IV priede, per 24 mėnesius, pradedant po trejų šio reglamento galiojimo metų:

a) medžiagos pavadinimą ir jos EINECS numerį;

b) pagamintos arba importuotos medžiagos kiekį;

c) medžiagos klasifikavimą pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą arba laikinąjį klasifikavimą pagal minėtą direktyvą, įskaitant pavojingumo klasę, pavojingumo simbolį, riziką ir saugumą apibrėžiančias frazes;

d) informaciją apie pagrįstai numatomą medžiagos panaudojimą.

2. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, apibrėžia atvejus, kuriais yra būtina iš medžiagų, paskelbtų pagal 1 straipsnio dalį, gamintojų ir importuotojų reikalauti III priede nurodytos papildomos informacijos apie tokių medžiagų fizikines-chemines savybes, toksiškumą ir ekotoksiškumą, poveikį bei bet kokius kitus aspektus, reikšmingus medžiagų keliamos rizikos įvertinimui. Tačiau, nepažeidžiant 12 straipsnio 2 dalies, gamintojai ir importuotojai tam tikslui neprivalo toliau vykdyti bandymus su gyvūnais.

Konkreti informacija, kurią reikia pateikti ir procedūra, pagal kurią atliekamas šis pateikimas, yra nustatoma 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Išimtys

Medžiagoms, išvardytoms II priede, netaikomos 3 ir 4 straipsnių nuostatos. Tačiau, informacija apie medžiagas, išvardytas II priede, gali būti paprašyta pagal procedūrą, kuri nustatyta 15 straipsnyje nurodyta tvarka.

6 straipsnis

Duomenų pranešimo procedūra

1. Tokiu atveju, kai medžiagą gamina arba importuoja keletas gamintojų arba importuotojų, 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją gali pateikti vienas iš gamintojų arba importuotojų, pagal jų susitarimą veikdamas kitų atitinkamų gamintojų arba importuotojų vardu. Pastarasis vis dėlto pateikia Komisijai informaciją, nurodytą III priede nustatytos duomenų grupės 1. 1–1. 19 punktuose. Pranešant tokią informaciją, daroma nuoroda į duomenų grupę, kurią pateikė gamintojas arba importuotojas.

2. Pateikdami 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, gamintojai ir importuotojai naudoja tik specialius programinės įrangos paketus, esančius kompiuterinėse laikmenose, kurias nemokamai pateikia Komisija.

3. Valstybės narės gali numatyti, kad iš gamintojų ir importuotojų, įsisteigusių jų teritorijoje, būtų reikalaujama, kad tuo pat metu tos valstybės narės kompetentingai institucijai būtų pateikta tokia pati informacija, kuri yra pateikiama Komisijai pagal 3 ir 4 straipsnius.

4. Gavusi duomenis, nurodytus 3 ir 4 straipsniuose, Komisija persiunčia jų kopijas visoms valstybėms narėms.

7 straipsnis

Pateiktos informacijos atnaujinimas ir įsipareigojimas savarankiškai pateikti tam tikrą informaciją

1. Gamintojai ir importuotojai, kurie pateikė informaciją apie medžiagą pagal 3 ir 4 straipsnius, atnaujina informaciją, pateiktą Komisijai.

Visų pirma, tam tikrais atvejais, jie pateikia:

a) naujus medžiagos panaudojimo būdus, kurie iš esmės pakeičia medžiagos daromo poveikio žmogui arba aplinkai pobūdį, formą, stiprumą arba trukmę;

b) naujus duomenis, gautus tiriant medžiagos fizikines-chemines savybes, toksinį arba ekotoksinį poveikį, jeigu tokie duomenys gali būti reikšmingi vertinant potencialią medžiagos keliamą riziką;

c) bet kokius pasikeitimus laikiname medžiagų klasifikavime pagal Direktyvą 67/548/EEB.

Iš jų taip pat turi būti reikalaujama kas tris metus atnaujinti informaciją, susijusią su medžiagų gamybos ir importo apimtimis, nurodytomis 3 ir 4 straipsniuose, jeigu yra pokyčiai, susiję su apimtimis, nurodytomis III ir VI prieduose.

2. Bet kuris esančios medžiagos gamintojas arba importuotojas, kuris gauna duomenis, kurie paremia išvadą, kad tokia medžiaga gali kelti rimtą pavojų žmogui arba aplinkai, turi nedelsiant perduoti tokią informaciją Komisijai ir valstybei narei, kurioje jis yra įsisteigęs.

3. Komisija, gavusi 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis, perduoda jų kopijas visoms valstybėms narėms.

8 straipsnis

Prioritetiniai sąrašai

1. Remdamasi informacija, gauta pagal 3 ir 4 straipsnius iš gamintojų ir importuotojų, bei nacionaliniais prioritetinių medžiagų sąrašais, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, periodiškai rengia prioritetinių medžiagų arba jų grupių sąrašus (toliau – prioritetiniai sąrašai), į kuriuos reikia atkreipti neatidėliotiną dėmesį dėl šių medžiagų galimo poveikio žmogui arba aplinkai. Tokie sąrašai tvirtinami 15 straipsnyje nustatyta tvarka, o Komisija pirmą kartą juos paskelbia kitais metais po reglamento įsigaliojimo.

2. Faktoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant prioritetinius sąrašus, yra:

- medžiagos poveikis žmogui arba aplinkai,

- žmogaus arba aplinkos poveikis medžiagai,

- duomenų apie medžiagos poveikį žmogui ir aplinkai trūkumas,

- jau vykdomas darbas kituose tarptautiniuose forumuose,

- kiti Bendrijos teisės aktai ir (arba) programos, susijusios su pavojingomis medžiagomis.

Medžiagos, kurios patenka į Bendrijos teisės aktų taikymo sritį, turėtų būti įtrauktos į prioritetinius sąrašus tiktai tada, jeigu toks įvertinimas neapima rizikos aplinkai ar žmogui, įskaitant darbininkus ir vartotojus, arba jeigu toks pavojus nebuvo atitinkamai įvertintas. Analogiškas įvertinimas, atliekamas pagal Bendrijos teisės aktus, neturėtų būti pakartotas pagal šį reglamentą.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas medžiagoms, kurios gali turėti chroniško pobūdžio poveikį, ypač medžiagos, kurios žinomos arba įtariamos kaip kancerogeninės, toksiškos reprodukcinei funkcijai ir (arba) mutageninės, arba jeigu žinoma ar įtariama, kad medžiagos didina šio poveikio išplitimą.

9 straipsnis

Duomenys, kurie turi būti pateikiami apie medžiagas, patekusias į prioritetinius sąrašus

1. Gamintojai ir importuotojai, kurie pagal 3 ir 4 straipsnius pateikė informaciją apie medžiagas, įtrauktas į prioritetinius sąrašus, nurodytus 8 straipsnio 1 dalyje, per šešis mėnesius po sąrašo paskelbimo pateikia pranešėjui, paskirtam pagal 10 straipsnio 1 dalį, visą reikšmingą turimą informaciją ir atitinkamas tyrimų ataskaitas apie atitinkamos medžiagos keliamos rizikos įvertinimą.

2. Be reikalavimų, nurodytų 1 dalyje, ir nepažeidžiant patikrinimo, kurio gali būti reikalaujama pagal 10 straipsnio 2 dalį, jeigu bet kuris aprašas, pateiktas Direktyvos 67/548/EEB VII A priede, netinka pateiktai prioritetinei medžiagai, gamintojai ir importuotojai, kurie pateikė informaciją apie medžiagą pagal 3 ir 4 straipsnius, yra įpareigojami atlikti būtinus tyrimus tam, kad gauti trūkstamus duomenis ir per 12 mėnesių pateikti tokių tyrimų rezultatus ir tyrimų ataskaitas pranešėjui.

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, gamintojai ir importuotojai gali prašyti pranešėjo, kad jie būtų atleisti nuo kai kurių arba visų tyrimų atlikimo, remiantis tuo, kad atitinkama informacijos dalis arba nėra būtina keliamos rizikos įvertinimui, arba jos neįmanoma gauti; jie gali taip pat reikalauti ilgesnio laikotarpio, jeigu to reikalauja aplinkybės. Tam, kad pagrįsti tokią leidžiančią nukrypti nuostatą, privaloma pateikti pilną pagrindimą, o pranešėjas nusprendžia ar prašymas turėtų būti priimtas. Kai pagal šį straipsnį leidžiama nukrypti, pranešėjas nedelsiant informuoja Komisiją apie savo sprendimą. Komisija informuoja kitas valstybes nares. Jeigu pranešėjo sprendimą ginčija viena iš kitų valstybių narių, galutinis sprendimas priimamas laikantis 15 straipsnyje nustatytos komiteto procedūros.

2 DALIS

RIZIKOS ĮVERTINIMAS

10 straipsnis

Medžiagų, įtrauktų į prioritetinį sąrašą, rizikos įvertinimas valstybės narės, paskirtos pranešėja, lygiu

1. Kiekvienos medžiagos, įtrauktos į prioritetinį sąrašą, atžvilgiu valstybei narei suteikiama atsakomybė už jos įvertinimą 15 straipsnyje nustatyta tvarka, užtikrinant sąžiningą pareigų tarp valstybių narių pasiskirstymą.

Valstybė narė, iš kompetentingų institucijų, nurodytų 13 straipsnyje, paskiria pranešėją apie medžiagą.

Pranešėjas yra atsakingas už gamintojo (-ų) arba importuotojo (-ų) informacijos, pateiktos pagal 3, 4, 7 ir 9 straipsnių reikalavimus ir bet kokios kitos prieinamos informacijos, įvertinimą bei už nustatymą, pasikonsultavus su suinteresuotais gamintojais arba importuotojais, ar yra būtina reikalauti iš pirmiau minėtų prioritetinės medžiagos gamintojų ir importuotojų toliau teikti informaciją ir (arba) toliau vykdyti tyrimą tam, kad įvertinti keliamą riziką.

2. Jeigu pranešėjas nusprendžia, kad yra būtina prašyti toliau teikti informaciją ir (arba) toliau vykdyti tyrimą, jis apie tai informuoja Komisiją. Sprendimas prašyti, kad pirmiau nurodyti importuotojai arba gamintojai toliau teiktų informaciją ir (arba) toliau vykdytų tyrimą bei nustatyti atsakymo į tokį prašymą laikotarpį priimamas 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Pranešėjas, paskirtas atitinkamai prioritetinei medžiagai, įvertina tos medžiagos keliamą riziką žmogui ir aplinkai.

Tam tikrais atvejais jis pasiūlo strategiją, kaip sumažinti šią riziką, įskaitant kontrolės priemones ir (arba) priežiūros programas. Jeigu į tokias kontrolės priemonės įeina rekomendacijos dėl prekybos tokiomis medžiagomis arba jų naudojimo apribojimų, pranešėjas pateikia medžiagos privalumų ir trūkumų analizę bei galimybę pakeisti šias medžiagas kitomis.

Pranešėjas persiunčia rekomenduojamą rizikos įvertinimą ir strategiją Komisijai.

4. Reali arba galima rizika žmogui ir aplinkai įvertinama remiantis principais, patvirtintais iki 1994 m. birželio 4 d. , 15 straipsnyje nustatyta tvarka. Šie principai periodiškai patikslinami ir prireikus keičiami pagal tą pačią tvarką.

5. Jeigu iš gamintojų arba importuotojų prašoma toliau teikti informaciją ir (arba) toliau vykdyti tyrimą, jie taip pat privalo patikrinti, atsižvelgiant į poreikį apriboti praktinius eksperimentus su stuburiniai gyvūnais, ar informacija reikalinga medžiagos įvertinimui negali būti gauta iš ankstesnių medžiagos, apie kurią pranešta, gamintojų arba importuotojų, gal būt netgi apmokant išlaidas. Jeigu eksperimentai yra būtini, privalo būti patikrinta ar bandymai su gyvūnais, negali būti pakeisti arba apriboti panaudojant kitokius metodus.

Būtini laboratoriniai bandymai privalo būti atlikti deramai atsižvelgiant į "geros laboratorinės praktikos" principus, kaip nustatyta Direktyvoje 87/18/EEB ir į Direktyvos 86/609/EEB nuostatas.

11 straipsnis

Medžiagų, įtrauktų į prioritetinius sąrašus, keliamos rizikos įvertinimas Bendrijos lygiu

1. Remiantis pranešėjo pateiktu rizikos įvertinimu ir rekomenduotomis priemonėmis, Komisija pateikia Komitetui, nurodytam 15 straipsnio 1 dalyje, pasiūlymą dėl prioritetinių medžiagų rizikos įvertinimo rezultatų ir, jei būtina, rekomendaciją dėl atitinkamos strategijos, apribojančios tokią riziką.

2. Prioritetinių medžiagų rizikos įvertinimo rezultatai ir rekomenduota strategija patvirtinami Bendrijos lygyje 15 straipsnyje nustatyta tvarka, ir Komisijos paskelbiami.

3. Remiantis pateiktu rizikos įvertinimu ir rekomenduota strategija, kaip nurodyta 2 straipsnio dalyje, Komisija nusprendžia, jei būtina, pasiūlyti Bendrijos priemones 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvos 76/769/EEB [8] dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo ribose arba kitų atitinkamų galiojančių Bendrijos dokumentų ribose.

12 straipsnis

Įsipareigojimai, susiję su tolesnės informacijos teikimu ir tolesniu tyrimu

1. Bet kuris medžiagos, įtrauktos į 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus prioritetinius sąrašus, gamintojas arba importuotojas, kuris pateikė informaciją pagal 3 ir 4 straipsnius, privalo per nustatytą laikotarpį pateikti pranešėjui duomenis ir tyrimo rezultatus apie medžiagą, nurodytą 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir apie medžiagas, nurodytas 10 straipsnio 2 dalyje.

2. Nepažeidžiant 7 straipsnio 2 dalies, kai yra pagrįstos priežastys, leidžiančios manyti, kad medžiagos įtrauktos į EINECS, gali kelti rimtą pavojų žmogui arba aplinkai, sprendimas prašyti minėtos medžiagos gamintojo (-ų) ir importuotojo (-ų) pateikti jų turimą informaciją ir (arba) esančią medžiagą tirti bei pateikti apie tai ataskaitą, priimamas 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Tokiu atveju, kai medžiagą arba jos preparatą gamina arba importuoja keletas gamintojų arba importuotojų, tyrimą, nurodytą 1 ir 2 straipsnio dalyse, gali atlikti vienas arba daugiau gamintojų arba importuotojų, veikdami kitų suinteresuotų gamintojų arba importuotojų vardu. Kiti suinteresuoti gamintojai arba importuotojai pateikia nuorodas į tyrimus, kuriuos atliko tas ar tie gamintojai arba importuotojai, ir sąžiningai bei teisingai prisideda prie išlaidų.

13 straipsnis

Bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir Komisijos

Valstybės narės paskiria vieną arba daugiau kompetentingų institucijų tam, kad jos, bendradarbiaudamos su Komisija, dalyvautų šio reglamento įgyvendinime, ypač vykdant darbus, nurodytus 8 ir 10 straipsniuose. Valstybės narės taip pat paskiria instituciją arba institucijas, kurioms Komisija siunčia gautų duomenų kopijas.

3 DALIS

VALDYMAS, KONFIDENCIALUMAS, ĮVAIRIOS BEI GALUTINĖS NUOSTATOS

14 straipsnis

Priedų keitimas ir pritaikymas

1. Pakeitimai, kurie yra būtini, norint I, II, III ir IV priedus suderinti su technikos pažanga, priimami 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Komisija priima V priedo pakeitimus ir pritaikymus.

15 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas Komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

Kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

4. a) Išskyrus atvejus, nurodytus b punkte, jei Taryba, pasibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija;

b) sprendimų, nurodytų 11 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje, atvejais, jei Taryba pasibaigus dviejų mėnesių laikotarpiui nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija, išskyrus tuos atvejus, kai Taryba, veikdama paprasta balsų dauguma, pasisakė prieš tas priemones.

16 straipsnis

Duomenų konfidencialumas

1. Jeigu gamintojas arba importuotojas mano, kad iškyla konfidencialumo problema, jis gali nurodyti informaciją, numatytą 3, 4, 7 ir 12 straipsniuose, kurią jis laiko komerciniu atžvilgiu svarbia, ir kurios atskleidimas galėtų sukelti žalą jam pramoniniu arba komerciniu požiūriu, ir kurią dėl tol jis nori išlaikyti paslaptyje nuo kitų asmenų, išskyrus valstybes nares ir Komisiją. Tokiais atvejais privalo būti pateiktas pilnas pagrindimas.

Pramoninė ir komercinė paslaptis netaikoma:

- medžiagos pavadinimui, kuris pateiktas EINECS,

- gamintojo arba importuotojo pavadinimui,

- duomenims apie medžiagos fizikines-chemines savybes ir apie jos paplitimo kelius bei likimą aplinkoje,

- toksikologinių ir ekotoksikologinių tyrimų rezultatų santraukai ypač duomenims apie medžiagos kancerogeniškumą, mutageniškumą ir (arba) jos toksiškumą reprodukcinei funkcijai,

- bet kokiai informacijai apie metodus ir atsargumo priemones, susijusias su medžiaga ir padarinių likvidavimo priemonėmis,

- bet kokiai informacijai, kuri, jos nepateikus, galėtų vesti prie nereikalingų eksperimentų su gyvūnais vykdymo arba kartojimo,

- analiziniams metodams, kurie leidžia aptikti patenkančią į aplinką pavojingą medžiagą, o taip pat nustatyti tiesioginį žmonių poveikį tai medžiagai.

Jeigu gamintojas arba importuotojas vėliau pats atskleistų informaciją, kuri ankščiau buvo laikoma konfidencialia, jis apie tai informuoja kompetentingą instituciją.

2. Gaunanti informaciją institucija savo atsakomybe nusprendžia dėl to, kokiai informacijai turi būti taikoma pramoninė ir komercinė paslaptis pagal 1 straipsnio dalį.

Informacija, kuri institucijos, gaunančios tokią informaciją, nuomone yra konfidenciali, kitų institucijų taip pat laikoma konfidencialia.

17 straipsnis

Ne vėliau kaip po vienerių metų nuo šio reglamento priėmimo valstybės narės priima atitinkamas teisines ir administracines priemones tam, kad nagrinėti šio reglamento nuostatų nesilaikymo atvejus.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja šešiasdešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1993 m. kovo 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. Auken

[1] OL C 276, 1990 11 5, p. 1.

[2] OL C 280, 1991 10 28, p. 65 irOL C 337, 1992 12 21.

[3] OL C 102, 1991 4 18, p. 42.

[4] OL C 146, 1990 6 15, p. 1.

[5] OL L 358, 1986 12 18, p. 1.

[6] OL L 15, 1987 1 17, p. 29.

[7] OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 91/632/EEB (OL L 338, 1991 12 10, p. 23).

[8] OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/659/EEB (OL L 363, 1991 12 31, p. 36).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ESANČIŲ MEDŽIAGŲ, PAGAMINTŲ BENDRIJOJE ARBA IMPORTUOTŲ Į JĄ KIEKIAIS, VIRŠIJANČIAIS 1000 TONŲ PER METUS, SĄRAŠAS [1]

EINECS Nr. | grupė | CAS Nr. |

200-001-8 | | 50-00-0 |

formaldehidas CH2O |

200-002-3 | | 50-01-1 |

guanidinium-chlloridas CH5N3.Cl |

200-064-1 | | 50-78-2 |

acetilsalicilo rūgštis C9H8O4 |

200-149-3 | | 52-68-6 |

triklorfonas |

200-198-0 | | 54-21-7 |

natrio-salicilatas C7H6O3.Na |

200-231-9 | | 55-38-9 |

fentionas C10H15O3PS2 |

200-262-8 | | 56-23-5 |

tetrachlormetanas CCl4 |

200-268-0 | | 56-35-9 |

bis(tributilalavo) oksidas C24H54OSn2 |

200-271-7 | | 56-38-2 |

parationas C10H14NO5PS |

200-272-2 | | 56-40-6 |

glicinas-geležies-sulfatas (1:1) C2H5NO2 |

200-289-5 | | 56-81-5 |

glicerinas C3H8O3 |

200-315-5 | | 57-13-6 |

karbamidas CH4N2O |

200-338-0 | | 57-55-6 |

1, 2-propandiolis C3H8O2 |

200-362-1 | | 58-08-2 |

kofeinas C8H10N4O2 |

200-385-7 | | 58-55-9 |

teofilinas C7H8N4O2 |

200-401-2 | | 58-89-9 |

γ-HCH arba γ-BCH C6H6Cl6 |

200-431-6 | | 59-50-7 |

chlorkrezolis C7H7ClO |

200-449-4 | | 60-00-4 |

edeto rūgštis C10H16N2O8 |

200-456-2 | | 60-12-8 |

2-feniletanolis C8H10O |

200-464-6 | | 60-24-2 |

2-merkaptoetanolis C2H6OS |

200-467-2 | | 60-29-7 |

dietileteris C4H10O |

200-480-3 | | 60-51-5 |

dimetoatas C5H12NO3PS2 |

200-486-6 | | 60-80-0 |

fenazonis C11H12N2O |

200-521-5 | | 61-82-5 |

amitrolis C2H4N4 |

200-539-3 | | 62-53-3 |

anilinas C6H7N |

200-540-9 | | 62-54-4 |

Kalcio diacetatas C2H4O2.½Ca |

200-543-5 | | 62-56-6 |

tiokarbamidas CH4N2S |

200-563-4 | | 63-74-1 |

sulfanilamidas C6H8N2O2S |

200-573-9 | | 64-02-8 |

tetranatrio (etilendiamintetraacetatas) C10H16N2O8.4Na |

200-578-6 | | 64-17-5 |

etanolis C2H6O |

200-579-1 | | 64-18-6 |

skruzdžių rūgštis CH2O2 |

200-580-7 | | 64-19-7 |

acto rūgštis, kurios koncentracija didesnė nei 10 % acto rūgšties svorio C2H4O2 |

200-589-6 | | 64-67-5 |

dietilsulfatas C4H10O4S |

200-618-2 | | 65-85-0 |

benzenkarboksirūgštis C7H6O2 |

200-655-4 | | 67-48-1 |

cholino chloridas C5H14NO.Cl |

200-659-6 | | 67-56-1 |

metanolis CH4O |

200-661-7 | | 67-63-0 |

2-propanolis C3H8O |

200-662-2 | | 67-64-1 |

acetonas C3H6O |

200-663-8 | | 67-66-3 |

chloroformas CHCl3 |

200-664-3 | | 67-68-5 |

dimetilsulfoksidas C2H6OS |

200-666-4 | | 67-72-1 |

heksachloretanas C2Cl6 |

200-675-3 | | 68-04-2 |

trinatrio citratas C6H8O7.3Na |

200-677-4 | | 68-11-1 |

merkaptoacto rūgštis C2H4O2S |

200-679-5 | | 68-12-2 |

N, N-dimetilformamidas C3H7NO |

200-694-7 | | 68-89-3 |

natrio-[(2, 3-dihidro-1, 5-dimetil-3-oxo-2-fenil-1H-pirazol-4-il)-metilamino]-metansulfonatas C13H17N3O4S.Na |

200-712-3 | | 69-72-7 |

salicilo rūgštis C7H6O3 |

200-719-1 | | 69-91-0 |

α-fenilglicinas C8H9NO2 |

200-746-9 | | 71-23-8 |

1-propanolis C3H8O |

200-751-6 | | 71-36-3 |

1-butanolis C4H10O |

200-753-7 | | 71-43-2 |

benzenas, grynas C6H6 |

200-756-3 | | 71-55-6 |

1, 1, 1-trichloretanas C2H3Cl3 |

200-812-7 | | 74-82-8 |

metanas, dujos CH4 |

200-813-2 | | 74-83-9 |

metil-bromidas CH3Br |

200-814-8 | | 74-84-0 |

etanas C2H6 |

200-815-3 | | 74-85-1 |

etilenas, grynas C2H4 |

200-816-9 | | 74-86-2 |

acetilenas C2H2 |

200-817-4 | | 74-87-3 |

metil-chloridas CH3Cl |

200-820-0 | | 74-89-5 |

metilaminas, vandeninis tirpalas CH5N |

200-821-6 | | 74-90-8 |

vandenilio-cianidas CHN |

200-822-1 | | 74-93-1 |

metantiolis CH4S |

200-825-8 | | 74-96-4 |

etil-bromidas C2H5Br |

200-827-9 | | 74-98-6 |

propanas, suskystintas C3H8 |

200-830-5 | | 75-00-3 |

etilchloridas C2H5Cl |

200-831-0 | | 75-01-4 |

etilenchloridas C2H3Cl |

200-834-7 | | 75-04-7 |

etilaminas C2H7N |

200-835-2 | | 75-05-8 |

acetonitrilas C2H3N |

200-836-8 | | 75-07-0 |

acetaldehidas C2H4O |

200-837-3 | | 75-08-1 |

etantiolis C2H6S |

200-838-9 | | 75-09-2 |

dichlormetanas CH2Cl2 |

200-842-0 | | 75-12-7 |

formamidas CH3NO |

200-843-6 | | 75-15-0 |

anglies disulfidas CS2 |

200-846-2 | | 75-18-3 |

dimetilsulfidas C2H6S |

200-848-3 | | 75-20-7 |

kalcio acetilidas C2Ca |

200-849-9 | | 75-21-8 |

etilenoksidas C2H4O |

200-857-2 | | 75-28-5 |

izobutanas C4H10 |

200-860-9 | | 75-31-0 |

izopropilaminas C3H9N |

200-864-0 | | 75-35-4 |

1, 1-dichloretilenas C2H2Cl2 |

200-865-6 | | 75-36-5 |

acetilchloridas C2H3ClO |

200-870-3 | | 75-44-5 |

fosgenas CCl2O |

200-871-9 | | 75-45-6 |

chlordifluormetanas CHClF2 |

200-875-0 | | 75-50-3 |

trimetilaminas, vandelinis tirpalas C3H9N |

200-877-1 | | 75-54-7 |

dichlormetilsilanas CH4Cl2Si |

200-879-2 | | 75-56-9 |

metiloksiranas C3H6O |

200-887-6 | | 75-63-8 |

bromtrifluormetanas CBrF3 |

200-888-1 | | 75-64-9 |

terc-butilaminas C4H11N |

200-889-7 | | 75-65-0 |

2-metil-2-propanolis C4H10O |

200-891-8 | | 75-68-3 |

1-chloro-1, 1-difluoretanas C2H3ClF2 |

200-892-3 | | 75-69-4 |

trichlorfluormetanas CCl3F |

200-893-9 | | 75-71-8 |

dichlordifluormetanas CCl2F2 |

200-900-5 | | 75-77-4 |

chlortrimetilsilanas C3H9ClSi |

200-901-0 | | 75-78-5 |

dichlordimetilsilanas C2H6Cl2Si |

200-902-6 | | 75-79-6 |

tricholormetilsilanas CH3Cl3Si |

200-909-4 | | 75-86-5 |

2-hidroksi-2-metilpropionitrilas C4H7NO |

200-911-5 | | 75-87-6 |

trichloracetaldehidas C2HCl3O |

200-915-7 | | 75-91-2 |

terc-butil-hidroperoksidas C4H10O2 |

200-922-5 | | 75-98-9 |

pivalo rūgštis C5H10O2 |

200-927-2 | | 76-03-9 |

trichloracto rūgštis C2HCl3O2 |

200-936-1 | | 76-13-1 |

1, 1, 2-trichlortrifluoretanas C2Cl3F3 |

200-937-7 | | 76-14-2 |

kriofluoranas C2Cl2F4 |

200-938-2 | | 76-15-3 |

chlorpentafluoretanas C2ClF5 |

200-945-0 | | 76-22-2 |

2-bornanonas C10H16O |

201-029-3 | | 77-47-4 |

heksachlorciklopentadienas C5Cl6 |

201-052-9 | | 77-73-6 |

3a, 4, 7, 7a-tetrahidro-4, 7-metano-indenas C10H12 |

201-058-1 | | 77-78-1 |

dimetil-sulfatas C2H6O4S |

201-069-1 | | 77-92-9 |

citrinų rūgštis C6H8O7 |

201-074-9 | | 77-99-6 |

propilidin-trimetanolis C6H14O3 |

201-114-5 | | 78-40-0 |

trietil-fosfatas C6H15O4P |

201-116-6 | | 78-42-2 |

tris(2-etilheksil)-fosfatas C24H51O4P |

201-126-0 | | 78-59-1 |

3, 5, 5-trimetil-2-cikloheksenonas C9H14O |

201-134-4 | | 78-70-6 |

linaloolis C10H18O |

201-143-3 | | 78-79-5 |

izoprenas C5H8 |

201-148-0 | | 78-83-1 |

2-metil-1-propanolis C4H10O |

201-149-6 | | 78-84-2 |

izobutiraldehidas C4H8O |

201-152-2 | | 78-87-5 |

1, 2-dichlorpropanas C3H6Cl2 |

201-155-9 | | 78-90-0 |

propilendiaminas C3H10N2 |

201-158-5 | | 78-92-2 |

2-butanolis C4H10O |

201-159-0 | | 78-93-3 |

butanonis C4H8O |

201-162-7 | | 78-96-6 |

1-amino-2-propanolis C3H9NO |

201-166-9 | | 79-00-5 |

1, 1, 2-trichloretanas C2H3Cl3 |

201-167-4 | | 79-01-6 |

trichloretilenas C2HCl3 |

201-173-7 | | 79-06-1 |

akrilamidas C3H5NO |

201-176-3 | | 79-09-4 |

propiono rūgštis C3H6O2 |

201-177-9 | | 79-10-7 |

akrilo rūgštis C3H4O2 |

201-178-4 | | 79-11-8 |

chloracto rūgštis C2H3ClO2 |

201-185-2 | | 79-20-9 |

metilacetatas C3H6O2 |

201-186-8 | | 79-21-0 |

peracto rūgštis C2H4O3 |

201-187-3 | | 79-22-1 |

metilchlorformiatas C2H3ClO2 |

201-195-7 | | 79-31-2 |

izobutano rūgštis C4H8O2 |

201-196-2 | | 79-33-4 |

1-(+)-pieno rūgštis C3H6O3 |

201-197-8 | | 79-34-5 |

1, 1, 2, 2-tetrachloretanas C2H2Cl4 |

201-199-9 | | 79-36-7 |

dichloracetilchloridas C2HCl3O |

201-202-3 | | 79-39-0 |

metakrilamidas C4H7NO |

201-204-4 | | 79-41-4 |

metakrilo rūgštis C4H6O2 |

201-210-7 | | 79-50-5 |

(±)-dihidro-3-hidroksi-4, 4-dimetil-2(3H)-furanonas C6H10O3 |

201-234-8 | | 79-92-5 |

kamfenas C10H16 |

201-236-9 | | 79-94-7 |

2, 2', 6, 6'-tetrabrom-4, 4'-izopropilidendifenolis C15H12Br4O2 |

201-245-8 | | 80-05-7 |

4, 4'-izopropilidendifenolis C15H16O2 |

201-254-7 | | 80-15-9 |

α, α-dimetilbenzilhidroperoksidas C9H12O2 |

201-279-3 | | 80-43-3 |

bis(α, α-dimetil-benzil)-peroksidas C18H22O2 |

201-281-4 | | 80-47-7 |

1-metil-1-(4-metil-ciklohexil)-etil-hidroperoksidas C10H20O2 |

201-291-9 | | 80-56-8 |

2(3)-pinenas C10H16 |

201-297-1 | | 80-62-6 |

metilmetakrilatas C5H8O2 |

201-325-2 | | 81-11-8 |

4, 4'-diaminostilben-2, 2'-disulfonrūgštis C14H14N2O6S2 |

201-331-5 | | 81-16-3 |

2-amino-naftalin-1-sulfonrūgštis C10H9NO3S |

201-380-2 | | 81-84-5 |

naftalin-1, 8-dikarbonsavanhidridas C12H6O3 |

201-423-5 | | 82-45-1 |

1-aminoantrakinonas C14H9NO2 |

201-427-7 | | 82-49-5 |

9, 10-dioksoantracen-1-sulfonrūgštis C14H8O5S |

201-469-6 | | 83-32-9 |

acenaftenas C12H10 |

201-487-4 | | 83-56-7 |

naftalin-1, 5-diolis C10H8O2 |

201-545-9 | | 84-61-7 |

dicikloheksilftalatas C20H26O4 |

201-549-0 | | 84-65-1 |

antrakinonas C14H8O2 |

201-550-6 | | 84-66-2 |

dietilftalatas C12H14O4 |

201-553-2 | | 84-69-5 |

diizobutilftalatas C16H22O4 |

201-557-4 | | 84-74-2 |

dibutilftalatas C16H22O4 |

201-579-4 | | 85-00-7 |

dikvatdibromidas C12H12N2. 2Br |

201-581-5 | | 85-01-8 |

fenantrenas, grynas C14H10 |

201-604-9 | | 85-42-7 |

cikloheksan-1, 2-dikarbonsavanhidridas C8H10O3 |

201-605-4 | | 85-43-8 |

1, 2, 3, 6-tetrahidro-ftalsavanhidridas C8H8O3 |

201-607-5 | | 85-44-9 |

ftalsavanhidridas C8H4O3 |

201-615-9 | | 85-56-3 |

2-(4-chlor-benzoil)-benzenkarboksirūgštis C14H9ClO3 |

201-622-7 | | 85-68-7 |

benzilbutilftalatas C19H20O4 |

201-684-5 | | 86-57-7 |

1-nitro-naftalinas C10H7NO2 |

201-718-9 | | 87-02-5 |

7-amino-4-hidroksi-naftalin-2-sulfonrūgštis C10H9NO4S |

201-752-4 | | 87-56-9 |

mukochloro rūgštis C4H2Cl2O3 |

201-757-1 | | 87-61-6 |

1, 2, 3-trichlorbenzolis C6H3Cl3 |

201-758-7 | | 87-62-7 |

2, 6-ksilidinas C8H11N |

201-761-3 | | 87-65-0 |

2, 6-dichlorfenolis C6H4Cl2O |

201-765-5 | | 87-68-3 |

heksachlor-1, 3-butadienas C4Cl6 |

201-778-6 | | 87-86-5 |

pentachlorfenolis C6HCl5O |

201-782-8 | | 87-90-1 |

simklosenas C3Cl3N3O3 |

201-795-9 | | 88-06-2 |

2, 4, 6-trichlorfenolis C6H3Cl3O |

201-800-4 | | 88-12-0 |

1-vinil-2-pirolidonas C6H9NO |

201-831-3 | | 88-44-8 |

4-aminotoluen-3-sulfonrūgštis C7H9NO3S |

201-853-3 | | 88-72-2 |

2-nitrotoluenas C7H7NO2 |

201-854-9 | | 88-73-3 |

1-chlor-2-nitrobenzenas C6H4ClNO2 |

201-855-4 | | 88-74-4 |

2-nitroanilinas C6H6N2O2 |

201-857-5 | | 88-75-5 |

2-nitrofenolis C6H5NO3 |

201-861-7 | | 88-85-7 |

dinosebas C10H12N2O5 |

201-923-3 | | 89-61-2 |

1, 4-dichlor-2-nitrobenzenas C6H3Cl2NO2 |

201-933-8 | | 89-72-5 |

2-sek-butil-fenolis C10H14O |

201-944-8 | | 89-83-8 |

timolis C10H14O |

201-956-3 | | 89-98-5 |

2-chlor-benzaldehidas C7H5 ClO |

201-961-0 | | 90-02-8 |

salicilalo aldehidas C7H6O2 |

201-963-1 | | 90-04-0 |

o-anizidinas C7H9NO |

201-964-7 | | 90-05-1 |

o-hidroksianizolis C7H8O2 |

201-983-0 | | 90-30-2 |

N-(1-naftil)anilinas C16H13N |

201-993-5 | | 90-43-7 |

bifenil-2-olis C12H10O |

202-000-8 | | 90-51-7 |

6-amino-4-hidroksinaftalin-2-sulfonrūgštis C10H9NO4S |

202-039-0 | | 91-08-7 |

2-metil-m-fenilendiizocianatas C9H6N2O2 |

202-044-8 | | 91-15-6 |

ftalnitrilas C8H4N2 |

202-049-5 | | 91-20-3 |

naftalinas, grynas C10H8 |

202-051-6 | | 91-22-5 |

kinolinas C9H7N |

202-052-1 | | 91-23-6 |

2-nitro-anizolis C7H7NO3 |

202-088-8 | | 91-66-7 |

N, N-dietilanilinas C10H15N |

202-090-9 | | 91-68-9 |

3-dietilaminofenolis C10H15NO |

202-095-6 | | 91-76-9 |

6-fenil-1, 3, 5-triazin-2, 4-diil-diaminas C9H9N5 |

202-109-0 | | 91-94-1 |

3, 3'-dichlor-benzidinas C12H10Cl2N2 |

202-163-5 | | 92-52-4 |

bifenilas C12H10 |

202-180-8 | | 92-70-6 |

3-hidroksi-2-naftalenkarboksirūgštis C11H8O3 |

202-200-5 | | 92-88-6 |

bifenil-4, 4'-diolas C12H10O2 |

202-264-4 | | 93-65-2 |

2-(4-chlor-2-metil-fenoksi)-propiono rūgštis C10H11ClO3 |

202-303-5 | | 94-09-7 |

benzokainas C9H11NO2 |

202-327-6 | | 94-36-0 |

dibenzoil-peroksidas C14H10O4 |

202-354-3 | | 94-68-8 |

N-etil-o-toluidinas C9H13N |

202-360-6 | | 94-74-6 |

(4-chlor-2-metil-fenoksi)-acto rūgštis C9H9ClO3 |

202-361-1 | | 94-75-7 |

2, 4-D C8H6Cl2O3 |

202-411-2 | | 95-33-0 |

N-cikloheksil-benzotiazol-2-szulfenamidas C13H16N2S2 |

202-422-2 | | 95-47-6 |

o-ksilolis C8H10 |

202-423-8 | | 95-48-7 |

o-krezolis C7H8O |

202-424-3 | | 95-49-8 |

2-chlor-toluenas C7H7Cl |

202-425-9 | | 95-50-1 |

1, 2-dichlorbenzenas C6H4Cl2 |

202-426-4 | | 95-51-2 |

2-chloranilinas C6H6ClN |

202-429-0 | | 95-53-4 |

o-toluidinas C7H9N |

202-430-6 | | 95-54-5 |

o-fenilen-diaminas C6H8N2 |

202-431-1 | | 95-55-6 |

2-aminofenolis C6H7NO |

202-433-2 | | 95-57-8 |

2-chlorfenolis C6H5ClO |

202-445-8 | | 95-73-8 |

2, 4-dichlor-toluenas C7H6Cl2 |

202-446-3 | | 95-74-9 |

3-chlor-p-toluidinas C7H8ClN |

202-448-4 | | 95-76-1 |

3, 4-dichloranilinas C6H5Cl2N |

202-453-1 | | 95-80-7 |

4-metil-m-fenilendiaminas C7H10N2 |

202-455-2 | | 95-82-9 |

2, 5-dichloranilinas C6H5Cl2N |

202-466-2 | | 95-94-3 |

1, 2, 4, 5-tetrachlorbenzenas C6H2Cl4 |

202-477-2 | | 96-10-6 |

dietil-aluminiumchloridas C4H10AlCl |

202-486-1 | | 96-18-4 |

1, 2, 3-trichlorpropanas C3H5Cl3 |

202-490-3 | | 96-22-0 |

3-pentanonas C5H10O |

202-496-6 | | 96-29-7 |

butanonoksimas C4H9NO |

202-498-7 | | 96-31-1 |

1, 3-dimetilkarbamidas C3H8N2O |

202-500-6 | | 96-33-3 |

metilakrilatas C4H6O2 |

202-501-1 | | 96-34-4 |

metilchloracetatas C3H5ClO2 |

202-509-5 | | 96-48-0 |

γ-butirolaktonas C4H6O2 |

202-551-4 | | 97-00-7 |

1-chlor-2, 4-dinitrobenzenas C6H3ClN2O4 |

202-576-0 | | 97-36-9 |

2', 4'-dimetil-aceto-acetanilidas C12H15NO2 |

202-597-5 | | 97-63-2 |

etilmetakrilatas C6H10O2 |

202-599-6 | | 97-65-4 |

itakono rūgštis C5H6O4 |

202-613-0 | | 97-86-9 |

izobutil-metakrilatas C8H14O2 |

202-615-1 | | 97-88-1 |

butil-metakrilatas C8H14O2 |

202-626-1 | | 98-00-0 |

furfurilo-alkoholis C5H6O2 |

202-627-7 | | 98-01-1 |

2-furaldehidas C5H4O2 |

202-634-5 | | 98-07-7 |

α, α, α-trichlortoluenas C7H5Cl3 |

202-635-0 | | 98-08-8 |

α, α, α-trifluortoluenas C7H5F3 |

202-636-6 | | 98-09-9 |

benzensulfonilchloridas C6H5ClO2S |

202-640-8 | | 98-13-5 |

trichlorfenilsilanas C6H5Cl3Si |

202-643-4 | | 98-16-8 |

α, α, α-trifluor-m-toluidinas C7H6F3N |

202-664-9 | | 98-40-8 |

2-(etil-amino)-toluen-4-sulfonrūgštis C9H13NO3S |

202-670-1 | | 98-46-4 |

α, α, α-trifluor-3-nitrotoluenas C7H4F3NO2 |

202-675-9 | | 98-51-1 |

4-terc-butiltoluenas C11H16 |

202-676-4 | | 98-52-2 |

4-terc-butil-cikloheksanolis C10H20O |

202-679-0 | | 98-54-4 |

4-terc-butil-fenolis C10H14O |

202-681-1 | | 98-56-6 |

4-chlor-α, α, α-trifluortoluenas C7H4ClF3 |

202-696-3 | | 98-73-7 |

4-terc-butilbenkarboksirūgštis C11H14O2 |

202-704-5 | | 98-82-8 |

kumolis C9H12 |

202-705-0 | | 98-83-9 |

2-fenil-propenas C9H10 |

202-708-7 | | 98-86-2 |

acetofenonas C8H8O |

202-709-2 | | 98-87-3 |

α, α-dichlor-toluenas C7H6Cl2 |

202-710-8 | | 98-88-4 |

benzoilchloridas C7H5ClO |

202-713-4 | | 98-92-0 |

nikotinamidas C6H6N2O |

202-715-5 | | 98-94-2 |

cikloheksildimetilaminas C8H17N |

202-716-0 | | 98-95-3 |

nitrobenzenas C6H5NO2 |

202-728-6 | | 99-08-1 |

3-nitrotoluenas C7H7NO2 |

202-764-2 | | 99-54-7 |

1, 2-dichlor-4-nitro-benzenas C6H3Cl2NO2 |

202-776-8 | | 99-65-0 |

1, 3-dinitrobenzenas C6H4N2O4 |

202-790-4 | | 99-82-1 |

1-izopropil-4-metil-cikloheksanas C10H20 |

202-797-2 | | 99-88-7 |

4-izopropil-anilinas C9H13N |

202-804-9 | | 99-96-7 |

4-hidroksibenzenkarboksirūgštis C7H6O3 |

202-808-0 | | 99-99-0 |

4-nitrotoluenas C7H7NO2 |

202-809-6 | | 100-00-5 |

1-chlor-4-nitro-benzenas C6H4ClNO2 |

202-810-1 | | 100-01-6 |

4-nitro-anilinas C6H6N2O2 |

202-811-7 | | 100-02-7 |

4-nitro-fenolis C6H5NO3 |

202-825-3 | | 100-17-4 |

4-nitro-anizolis C7H7NO3 |

202-830-0 | | 100-21-0 |

tereftalio rūgštis C8H6O4 |

202-837-9 | | 100-29-8 |

4-nitro-fenetolis C8H9NO3 |

202-845-2 | | 100-37-8 |

2-dietil-aminoetanolis C6H15NO |

202-849-4 | | 100-41-4 |

etilbenzenas C8H10 |

202-851-5 | | 100-42-5 |

stirolis C8H8 |

202-853-6 | | 100-44-7 |

α-chlortoluenas C7H7Cl |

202-855-7 | | 100-47-0 |

benzonitrilas C7H5N |

202-859-9 | | 100-51-6 |

benzilo-alkoholis C7H8O |

202-860-4 | | 100-52-7 |

benzaldehidas C7H6O |

202-873-5 | | 100-63-0 |

fenilhidrazinas C6H8N |

202-905-8 | | 100-97-0 |

heksametilentetraminas C6H12N4 |

202-908-4 | | 101-02-0 |

trifenilfosfitas C18H15O3P |

202-910-5 | | 101-05-3 |

anilazinas C9H5Cl3N4 |

202-951-9 | | 101-54-2 |

N-(4-amino-fenil)-anilinas C12H12N2 |

202-966-0 | | 101-68-8 |

4, 4'-metilendifenildiizocianatas C15H10N2O2 |

202-969-7 | | 101-72-4 |

N-izopropil-N-fenil-p-fenilen-diaminas C15H18N2 |

202-974-4 | | 101-77-9 |

4, 4'-metilen-dianilinas C13H14N2 |

202-980-7 | | 101-83-7 |

dicikloheskilaminas C12H23N |

202-981-2 | | 101-84-8 |

difenileteris C12H10O |

202-996-4 | | 102-01-2 |

acetoacetanilidas C10H11NO2 |

203-002-1 | | 102-06-7 |

1, 3-difenilguanidinas C13H13N3 |

203-005-8 | | 102-09-0 |

difenilkarbonatas C13H10O3 |

203-026-2 | | 102-36-3 |

3, 4-dichlor-fenilizocianatas C7H3Cl2NO |

203-049-8 | | 102-71-6 |

2, 2′, 2″-nitrilo-trietanolis C6H15NO3 |

203-051-9 | | 102-76-1 |

triacetinas C9H14O6 |

203-052-4 | | 102-77-2 |

2-(morfolino-tio)-benzotiazolis C11H12N2OS2 |

203-058-7 | | 102-82-9 |

tributilaminas C12H27N |

203-070-2 | | 103-01-5 |

N-fenilglicinas C8H9NO2 |

203-079-1 | | 103-09-3 |

2-etil-heksilacetatas C10H20O2 |

203-080-7 | | 103-11-7 |

2-etil-heksil-akrilatas C11H20O2 |

203-090-1 | | 103-23-1 |

bis(2-etil-heksil)-adipatas C22H42O4 |

203-118-2 | | 103-50-4 |

dibenzileteris C14H14O |

203-135-5 | | 103-69-5 |

N-etil-anilinas C8H11N |

203-136-0 | | 103-70-8 |

formanilidas C7H7NO |

203-137-6 | | 103-71-9 |

fenilizocianatas C7H5NO |

203-150-7 | | 103-84-4 |

acetanilidas C8H9NO |

203-157-5 | | 103-90-2 |

paracetamolis C8H9NO2 |

203-180-0 | | 104-15-4 |

toluen-4-sulfonrūgštis C7H8O3S |

203-212-3 | | 104-54-1 |

cinamilo akloholis C9H10O |

203-213-9 | | 104-55-2 |

cinamono aldehidas C9H8O |

203-234-3 | | 104-76-7 |

2-etil-1-heksanolis C8H18O |

203-253-7 | | 104-93-8 |

4-metil-anizolis C8H10O |

203-254-2 | | 104-94-9 |

p-anizidinas C7H9NO |

203-265-2 | | 105-05-5 |

1, 4-dietilbenzenas C10H14 |

203-293-5 | | 105-38-4 |

vinilpropionatas C5H8O2 |

203-294-0 | | 105-39-5 |

etil-chloracetatas C4H7ClO2 |

203-299-8 | | 105-45-3 |

metil-acetoacetatas C5H8O3 |

203-305-9 | | 105-53-3 |

dietil-malonatas C7H12O4 |

203-313-2 | | 105-60-2 |

ε-kaprolaktamas C6H11NO |

203-328-4 | | 105-76-0 |

dibutilmaleatas C12H20O4 |

203-383-4 | | 106-31-0 |

butiranhidridas C8H14O3 |

203-396-5 | | 106-42-3 |

p-ksilolis C8H10 |

203-397-0 | | 106-43-4 |

4-chlortoluenas C7H7Cl |

203-398-6 | | 106-44-5 |

p-krezolis C7H8O |

203-400-5 | | 106-46-7 |

1, 4-dichlorbenzenas C6H4Cl2 |

203-402-6 | | 106-48-9 |

4-chlorfenolis C6H5ClO |

203-403-1 | | 106-49-0 |

p-toluidinas C7H9N |

203-419-9 | | 106-65-0 |

dimetilsukcinatas C6H10O4 |

203-430-9 | | 106-75-2 |

oksi-dietilen-bis(chlor-formiatas) C6H8Cl2O5 |

203-438-2 | | 106-88-7 |

1, 2-epoksibutanas C4H8O |

203-439-8 | | 106-89-8 |

1-chlor-2, 3-epoksi-propanas C3H5ClO |

203-444-5 | | 106-93-4 |

1, 2-dibrometanas C2H4Br2 |

203-448-7 | | 106-97-8 |

butanas, grynas C4H10 |

203-449-2 | | 106-98-9 |

1-butenas C4H8 |

203-450-8 | | 106-99-0 |

1, 3-butadienas C4H6 |

203-452-9 | | 107-01-7 |

butenas, 1- ir 2-izomerų mišinys C4H8 |

203-453-4 | | 107-02-8 |

akrilaldehidas C3H4O |

203-457-6 | | 107-05-1 |

3-chlor-propenas C3H5Cl |

203-458-1 | | 107-06-2 |

1, 2-dichloretanas C2H4Cl2 |

203-462-3 | | 107-10-8 |

propilaminas C3H9N |

203-464-4 | | 107-12-0 |

propionitrilas C3H5N |

203-466-5 | | 107-13-1 |

akrilnitrilas C3H3N |

203-468-6 | | 107-15-3 |

etilrndiaminas C2H8N2 |

203-470-7 | | 107-18-6 |

alilo-alkoholis C3H6O |

203-473-3 | | 107-21-1 |

1, 2-etandiolis C2H6O2 |

203-474-9 | | 107-22-2 |

glioksalis C2H2O2 |

203-475-4 | | 107-25-5 |

metil-vinil-eteris C3H6O |

203-481-7 | | 107-31-3 |

metilformiatas C2H4O2 |

203-489-0 | | 107-41-5 |

2-metil-2, 4-pentandiolis C6H14O2 |

203-508-2 | | 107-64-2 |

dimetil-dioktadecil-amonium-chloridas C38H80N.Cl |

203-509-8 | | 107-66-4 |

vandenilio dibutilfosfatas C8H19O4P |

203-527-6 | | 107-86-8 |

3-metil-2-butenalis C5H8O |

203-532-3 | | 107-92-6 |

butano rūgštis C4H8O2 |

203-539-1 | | 107-98-2 |

1-metoksi-2-propanolis C4H10O2 |

203-542-8 | | 108-01-0 |

2-dimetil-amino-etanolis C4H11NO |

203-545-4 | | 108-05-4 |

vinil-acetatas C4H6O2 |

203-550-1 | | 108-10-1 |

4-metil-2-pentanonas C6H12O |

203-551-7 | | 108-11-2 |

4-metil-2-pentanolis C6H14O |

203-560-6 | | 108-20-3 |

diizopropileteris C6H14O |

203-561-1 | | 108-21-4 |

izopropilacetatas C5H10O2 |

203-562-7 | | 108-22-5 |

izopropenilacetatas C5H8O2 |

203-564-8 | | 108-24-7 |

acetanhidridas C4H6O3 |

203-571-6 | | 108-31-6 |

Maleino rūgšties anhidridas C4H2O3 |

203-576-3 | | 108-38-3 |

m-ksilolis C8H10 |

203-577-9 | | 108-39-4 |

m-krezolis C7H8O |

203-581-0 | | 108-42-9 |

3-chloranilinas C6H6ClN |

203-583-1 | | 108-44-1 |

m-toluidinas C7H9N |

203-584-7 | | 108-45-2 |

m-fenilen-diaminas C6H8N2 |

203-585-2 | | 108-46-3 |

rezorcinolis C6H6O2 |

203-603-9 | | 108-65-6 |

2-metoksi-1-metiletilacetatas C6H12O3 |

203-604-4 | | 108-67-8 |

mezitilenas C9H12 |

203-606-5 | | 108-68-9 |

3, 5-ksilenolis C8H10O |

203-608-6 | | 108-70-3 |

1, 3, 5-trichlorbenzenas C6H3Cl3 |

203-614-9 | | 108-77-0 |

2, 4, 6-trichlor-1, 3, 5-triazinas C3Cl3N3 |

203-615-4 | | 108-78-1 |

melaminas C3H6N6 |

203-618-0 | | 108-80-5 |

cianuro rūgštis C3H3N3O3 |

203-619-6 | | 108-82-7 |

2, 6-dimetil-4-heptanolis C9H20O |

203-620-1 | | 108-83-8 |

2, 6-dimetil-4-heptanonas C9H18O |

203-624-3 | | 108-87-2 |

metil-cikloheksanas C7H14 |

203-625-9 | | 108-88-3 |

toluenas C7H8 |

203-626-4 | | 108-89-4 |

4-metil-piridinas C6H7N |

203-628-5 | | 108-90-7 |

chlorbenzenas C6H5Cl |

203-629-0 | | 108-91-8 |

cikloheksilaminas C6H13N |

203-630-6 | | 108-93-0 |

cikloheksanolis C6H12O |

203-631-1 | | 108-94-1 |

cikloheksanonas C6H10O |

203-632-7 | | 108-95-2 |

fenolis, grynas C6H6O |

203-636-9 | | 108-99-6 |

3-metilpiridinas C6H7N |

203-643-7 | | 109-06-8 |

2-metil-piridinas C6H7N |

203-678-8 | | 109-53-5 |

izobutilvinileteris C6H12O |

203-680-9 | | 109-55-7 |

3-amino-propildimetilaminas C5H14N2 |

203-686-1 | | 109-60-4 |

propilacetatas C5H10O2 |

203-692-4 | | 109-66-0 |

pentanas C5H12 |

203-696-6 | | 109-69-3 |

1-chlorbutanas C4H9Cl |

203-697-1 | | 109-70-6 |

1-brom-3-chlor-propanas C3H6BrCl |

203-699-2 | | 109-73-9 |

butilaminas C4H11N |

203-713-7 | | 109-86-4 |

2-metoksietanolis C3H8O2 |

203-716-3 | | 109-89-7 |

dietilaminas C4H11N |

203-718-4 | | 109-92-2 |

etilvinileteris C4H8O |

203-726-8 | | 109-99-9 |

tetrahidrofuranas C4H8O |

203-728-9 | | 110-01-0 |

tetrahidrotiofenas C4H8S |

203-733-6 | | 110-05-4 |

di(terc-butil)-peroksidas C8H18O2 |

203-737-8 | | 110-12-3 |

5-metil-2-heksanonas C7H14O |

203-740-4 | | 110-15-6 |

gintaro rūgštis C4H6O4 |

203-742-5 | | 110-16-7 |

maleino rūgštis C4H4O4 |

203-743-0 | | 110-17-8 |

fumaro rūgštis C4H4O4 |

203-745-1 | | 110-19-0 |

izobutilacetatas C6H12O2 |

203-747-2 | | 110-21-4 |

1, 1-hidrazo-formamidas C2H6N4O2 |

203-751-4 | | 110-27-0 |

izopropilmiristoatas C17H34O2 |

203-755-6 | | 110-30-5 |

N, N'-etilen-distearamidas C38H76N2O2 |

203-766-6 | | 110-42-9 |

metil-dekanoatas C11H22O2 |

203-768-7 | | 110-44-1 |

2, 4-heksadieno rūgštis C6H8O2 |

203-772-9 | | 110-49-6 |

2-metoksietilacetatas C5H10O3 |

203-777-6 | | 110-54-3 |

heksanas C6H14 |

203-786-5 | | 110-63-4 |

1, 4-butandiolis C4H10O2 |

203-787-0 | | 110-64-5 |

2-buten-1, 4-diolis C4H8O2 |

203-788-6 | | 110-65-6 |

2-butin-1, 4-diolis C4H6O2 |

203-794-9 | | 110-71-4 |

1, 2-dimetoksietanas C4H10O2 |

203-802-0 | | 110-77-0 |

2-(etil-tio)-etanolis C4H10OS |

203-804-1 | | 110-80-5 |

2-etoksietanolis C4H10O2 |

203-806-2 | | 110-82-7 |

cikloheksanas C6H12 |

203-808-3 | | 110-85-0 |

piperazinas C4H10N2 |

203-809-9 | | 110-86-1 |

piridinas C5H5N |

203-812-5 | | 110-88-3 |

1, 3, 5-trioksanas C3H6O3 |

203-815-1 | | 110-91-8 |

morfolinas C4H9NO |

203-817-2 | | 110-94-1 |

glutaro rūgštis C5H8O4 |

203-820-9 | | 110-97-4 |

1, 1'-imino-di(2-propanolis) C6H15NO2 |

203-821-4 | | 110-98-5 |

1, 1'-oxi-di(2-propanolis) C6H14O3 |

203-835-0 | | 111-11-5 |

metil-oktanoatas C9H18O2 |

203-838-7 | | 111-14-8 |

heptano rūgštis C7H14O2 |

203-839-2 | | 111-15-9 |

2-etoksietilacetatas C6H12O3 |

203-851-8 | | 111-26-2 |

heksilaminas C6H15N |

203-856-5 | | 111-30-8 |

glutaraldehidas C5H8O2 |

203-865-4 | | 111-40-0 |

2, 2'-imino-di(etil-aminas) C4H13N3 |

203-867-5 | | 111-41-1 |

2-(2-amino-etil-amino)-etanolis C4H12N2O |

203-868-0 | | 111-42-2 |

2, 2'-imino-dietanolis C4H11NO2 |

203-870-1 | | 111-44-4 |

bisz(2-chlor-etil)-eteris C4H8Cl2O |

203-872-2 | | 111-46-6 |

2, 2'-oksidietanolis C4H10O3 |

203-874-3 | | 111-48-8 |

tiodiglikolis C4H10O2S |

203-893-7 | | 111-66-0 |

1-oktenas C8H16 |

203-896-3 | | 111-69-3 |

adiponitrilas C6H8N2 |

203-905-0 | | 111-76-2 |

2-butoksietanolis C6H14O2 |

203-906-6 | | 111-77-3 |

2-(2-metoksi-etoksi)-etanolis C5H12O3 |

203-907-1 | | 111-78-4 |

1, 5-ciklooktadienas C8H12 |

203-911-3 | | 111-82-0 |

metilauratas C13H26O2 |

203-915-5 | | 111-85-3 |

1-chloroktanas C8H17Cl |

203-917-6 | | 111-87-5 |

1-oktanolis C8H18O |

203-918-1 | | 111-88-6 |

1-oktantiolis C8H18S |

203-919-7 | | 111-90-0 |

2-(2-etoksi-etoksi)-etanolis C6H14O3 |

203-921-8 | | 111-92-2 |

dibutilaminas C8H19N |

203-924-4 | | 111-96-6 |

bis(2-metoksietil)eteris C6H14O3 |

203-933-3 | | 112-07-2 |

2-butoksietilacetatas C8H16O3 |

203-943-8 | | 112-18-5 |

dodecildimetilaminas C14H31N |

203-950-6 | | 112-24-3 |

trientinas C6H18N4 |

203-953-2 | | 112-27-6 |

2, 2'-(etilen-dioksi)dietanolis C6H14O4 |

203-956-9 | | 112-30-1 |

1-dekanolis C10H22O |

203-961-6 | | 112-34-5 |

2-(2-butoksi-etoksi)etanolis C8H18O3 |

203-962-1 | | 112-35-6 |

2-(2-(2-metoksi-etoksi)-etoksi)-etanolis C7H16O4 |

203-967-9 | | 112-40-3 |

dodekanas C12H26 |

203-978-9 | | 112-50-5 |

2-(2-(2-etoksi-etoksi)-etoksi)-etanolis C8H18O4 |

203-982-0 | | 112-53-8 |

1-dodekanolis C12H26O |

203-984-1 | | 112-55-0 |

1-dodekantiolis C12H26S |

203-986-2 | | 112-57-2 |

3, 6, 9-triaziundekametilendiaminas C8H23N5 |

203-998-8 | | 112-70-9 |

1-tridekanolis C13H28O |

204-000-3 | | 112-72-1 |

tetradekanolis C14H30O |

204-004-5 | | 112-76-5 |

stearoil-chloridas C18H35ClO |

204-017-6 | | 112-92-5 |

1-oktadekanolis C18H38O |

204-038-0 | | 113-98-4 |

kalio-[2S-(2α, 5α, 6δ)]-3, 3-dimetil-7-okso-6-(fenil-acetamido)-4-tia-1-aza-biciklo[3.2.0]heptan-2-karboksilatas C16H18N2O4S.K |

204-043-8 | | 114-26-1 |

propoksuras C11H15NO3 |

204-062-1 | | 115-07-1 |

propenas, grynas C3H6 |

204-065-8 | | 115-10-6 |

dimetil-eteris C2H6O |

204-066-3 | | 115-11-7 |

2-metil-propenas C4H8 |

204-068-4 | | 115-18-4 |

2-metil-3-buten-2-olis C5H10O |

204-070-5 | | 115-19-5 |

2-metil-3-butin-2-olis C5H8O |

204-104-9 | | 115-77-5 |

pentaeritritas C5H12O4 |

204-112-2 | | 115-86-6 |

trifenil-fosfatas C18H15O4P |

204-118-5 | | 115-96-8 |

tris(2-chlor-etil)-fosfatas C6H12Cl3O4P |

204-122-7 | | 116-02-9 |

3, 3, 5-trimetil-cikloheksanolis C9H18O |

204-126-9 | | 116-14-3 |

tetrafluor-etilenas C2F4 |

204-127-4 | | 116-15-4 |

heksafluor-propenas C3F6 |

204-137-9 | | 116-37-0 |

1,1'-izopropiliden-bis(p-fenilen-oksi)-di(2-propanolis) C21H28O4 |

204-159-9 | | 116-81-4 |

1-amino-4-brom-9,10-diokso-antracen-2-sulfonrūgštis C14H8BrNO5S |

204-188-7 | | 117-42-0 |

8-amino-naftalen-1, 3, 6-trisulfonrūgštis C10H9NO9S3 |

204-211-0 | | 117-81-7 |

bis(2-etil-heksil)-ftalatas C24H38O4 |

204-214-7 | | 117-84-0 |

dioktil-ftalatas C24H38O4 |

204-246-1 | | 118-33-2 |

6-amino-naftalin-1, 3-disulfonrūgštis C10H9NO6S2 |

204-255-0 | | 118-48-9 |

4H-3, 1-benzoksazin-2, 4(1H)-dionas C8H5NO3 |

204-269-7 | | 118-69-4 |

2, 6-dichlor-toluenas C7H6Cl2 |

204-273-9 | | 118-74-1 |

heksachlorbenzenas C6Cl6 |

204-287-5 | | 118-92-3 |

antranilo rūgštis C7H7NO2 |

204-289-6 | | 118-96-7 |

2, 4, 6-trinitro-toluenas C7H5N3O6 |

204-317-7 | | 119-36-8 |

metil-salicilatas C8H8O3 |

204-327-1 | | 119-47-1 |

6, 6'-di(terc-butil)-2, 2'-metilen-di(p-krezolis) C23H32O2 |

204-340-2 | | 119-64-2 |

1, 2, 3, 4-tetrahidro-naftalinas C10H12 |

204-371-1 | | 120-12-7 |

antracenas, grynas C14H10 |

204-390-5 | | 120-36-5 |

diklorpropas C9H8 Cl2O3 |

204-411-8 | | 120-61-6 |

dimetil-tereftalatas C10H10O4 |

204-424-9 | | 120-78-5 |

di(benzotiazol-2-il)-disulfidas C14H8N2S4 |

204-427-5 | | 120-80-9 |

pirokatechinas C6H6O2 |

204-428-0 | | 120-82-1 |

1, 2, 4-trichlor-benzenas C6H3Cl3 |

204-429-6 | | 120-83-2 |

2, 4-dichlor-fenolis C6H4Cl2O |

204-445-3 | | 121-03-9 |

4-nitro-toluen-2-sulfonrūgštis C7H7NO5S |

204-450-0 | | 121-14-2 |

2, 4-dinitro-toluenas C7H6N2O4 |

204-469-4 | | 121-44-8 |

trietilaminas C6H15N |

204-471-5 | | 121-45-9 |

trimetilfosfitas C3H9O3P |

204-482-5 | | 121-57-3 |

sulfanilo rūgštis C6H7NO3S |

204-493-5 | | 121-69-7 |

N, N-dimetil-anilinas C8H11N |

204-496-1 | | 121-73-3 |

1-chlor-3-nitro-benzenas C6H4ClNO2 |

204-501-7 | | 121-86-8 |

2-chlor-4-nitro-toluenas C7H6ClNO2 |

204-502-2 | | 121-87-9 |

2-chlor-4-nitro-anilinas C6H5ClN2O2 |

204-506-4 | | 121-91-5 |

izoftolo rūgštis C8H6O4 |

204-524-2 | | 122-14-5 |

fenitrotionas C9H12NO5PS |

204-528-4 | | 122-20-3 |

1, 1′, 1″-nitrilo-tri(2-propanolis) C9H21NO3 |

204-539-4 | | 122-39-4 |

difenilaminas C12H11N |

204-550-4 | | 122-51-0 |

trietilortoformiatas C7H16O3 |

204-522-5 | | 122-52-1 |

trietilfosfitas C6H15O3P |

204-591-8 | | 123-01-3 |

dodecil-benzenas C18H30 |

204-596-5 | | 123-05-7 |

2-etil-heksanalis C8H16O |

204-616-2 | | 123-30-8 |

4-amino-fenolis C6H7NO |

204-617-8 | | 123-31-9 |

hidrokinonas C6H6O2 |

204-622-5 | | 123-35-3 |

7-metil-3-metilen-1, 6-oktadienas C10H16 |

204-623-0 | | 123-38-6 |

propionaldehidas C3H6O |

204-624-6 | | 123-39-7 |

N-metilformamidas C2H5NO |

204-626-7 | | 123-42-2 |

4-hidroksi-4-metil-2-pentanonas C6H12O2 |

204-634-0 | | 123-54-6 |

2, 4-pentandionas C5H8O2 |

204-638-2 | | 123-62-6 |

Propiono rūgšties anhidridas C6H10O3 |

204-646-6 | | 123-72-8 |

butiraldehidas C4H8O |

204-650-8 | | 123-77-3 |

C, C'-azo-diformamidas C2H4N4O2 |

204-658-1 | | 123-86-4 |

n-butil-acetatas C6H12O2 |

204-661-8 | | 123-91-1 |

1, 4-dioksinas C4H8O2 |

204-673-3 | | 124-04-9 |

adipo rūgštis C6H10O4 |

204-677-5 | | 124-07-2 |

Oktano rūgštis C8H16O2 |

204-679-6 | | 124-09-4 |

heksametilendiaminas C6H16N2 |

204-685-9 | | 124-17-4 |

2-(2-butoksi-etoksi)-etil-acetatas C10H20O4 |

204-686-4 | | 124-18-5 |

dekanas C10H22 |

204-695-3 | | 124-30-1 |

oktadecilaminas C18H39N |

204-697-4 | | 124-40-3 |

dimetilaminas, vandeninis tirpalas C2H7N |

204-699-5 | | 124-41-4 |

natrio-metanolatas CH4O.Na |

204-709-8 | | 124-68-5 |

2-amino-2-metil-propanolis C4H11NO |

204-727-6 | | 125-12-2 |

exo-1, 7, 7-trimetil-biciklo[2.2.1]2-heptil-acetatas C12H20O2 |

204-781-0 | | 126-30-7 |

2, 2-dimetil-1, 3-propandiolis C5H12O2 |

204-794-1 | | 126-58-9 |

2, 2, 2', 2'-tetrakis(hidroksi-metil)-3, 3'-oksi-di(1-propanolis) C10H22O7 |

204-800-2 | | 126-73-8 |

tributil-fosfatas C12H27O4P |

204-818-0 | | 126-99-8 |

2-chlor-1, 3-butadienas C4H5Cl |

204-822-2 | | 127-08-2 |

kalio acetatas C2H4O2.K |

204-823-8 | | 127-09-3 |

natrio acetatas C2H4O2.Na |

204-825-9 | | 127-18-4 |

tetrachloretilenas C2Cl4 |

204-826-4 | | 127-19-5 |

N, N-dimetil-acetamidas C4H9NO |

204-854-7 | | 127-65-1 |

natrio tozilchloramidas C7H8ClNO2S.Na |

204-857-3 | | 127-68-4 |

natrio-3-nitrobenzensulfonatas C6H5NO5S.Na |

204-872-5 | | 127-91-3 |

2(10)-pinenas C10H16 |

204-875-1 | | 128-03-0 |

kalio dimetilditiokarbamatas C3H7NS2.K |

204-876-7 | | 128-04-1 |

natrio dimetilditiokarbamatas C3H7NS2.Na |

204-881-4 | | 128-37-0 |

2, 6-di-terc-butil-p-krezolis C15H24O |

204-886-1 | | 128-44-9 |

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono-1, 1-dioksidas, natrio druska C7H5NO3S.Na |

205-010-0 | | 131-09-9 |

2-chlorantrachinonas C14H7ClO2 |

205-011-6 | | 131-11-3 |

dimetilftaliatas C10H10O4 |

205-025-2 | | 131-52-2 |

natrio-pentachlorfenoliatas C6HCl5O.Na |

205-107-8 | | 133-49-3 |

pentachlorbenzentiolis C6HCl5S |

205-138-7 | | 134-32-7 |

1-naftilaminas C10H9N |

205-182-7 | | 135-19-3 |

2-naftolis C10H8O |

205-286-2 | | 137-26-8 |

tiramas C6H12N2S4 |

205-288-3 | | 137-30-4 |

ziramas C6H12N2S4Zn |

205-290-4 | | 137-40-6 |

natrio propionatas C3H6O2.Na |

205-293-0 | | 137-42-8 |

metamnatris C2H5NS2.Na |

205-341-0 | | 138-86-3 |

dipentenas, neišvalytas C10H16 |

205-347-3 | | 139-02-6 |

natrio fenoksidas C6H6O.Na |

205-381-9 | | 139-89-9 |

trinatrio-2-(karboksilatometil-(2-hidroksi-etil)-amino)-etil-imino-diacetatas C10H18N2O7.3Na |

205-388-7 | | 139-96-8 |

tris(2-hidroksietil)-amonio-decilsulfatas C12H26O4S.C6H15NO3 |

205-391-3 | | 140-01-2 |

pentanatrio (karboksilato-metil)-imino-bis(etilen-nitrilo)-tetraacetatas C14H23N3O10.5Na |

205-399-7 | | 140-11-4 |

benzilacetatas C9H10O2 |

205-410-5 | | 140-29-4 |

fenilacetonitrilas C8H7N |

205-411-0 | | 140-31-8 |

2-piperazin-1-il-etilaminas C6H15N3 |

205-426-2 | | 140-66-9 |

4-(1, 1, 3, 3-tetrametil-butil)-fenolis C14H22O |

205-438-8 | | 140-88-5 |

etilakriliatas C5H8O2 |

205-443-5 | | 140-93-2 |

natrio proksanas C4H8OS2.Na |

205-480-7 | | 141-32-2 |

butilakriliatas C7H12O2 |

205-483-3 | | 141-43-5 |

2-aminoetanolis C2H7NO |

205-488-0 | | 141-53-7 |

natrio formiatas CH2O2.Na |

205-500-4 | | 141-78-6 |

etilacetatas C4H8O2 |

205-502-5 | | 141-79-7 |

4-metil-3-penten-2-onis C6H10O |

205-516-1 | | 141-97-9 |

etilacetoacetatas C6H10O3 |

205-547-0 | | 142-59-6 |

nabamas C4H8N2S4.2Na |

205-554-9 | | 142-72-3 |

magnio diacetatas C2H4O2.½Mg |

205-563-8 | | 142-82-5 |

heptanas C7H16 |

205-565-9 | | 142-84-7 |

dipropilaminas C6H15N |

205-570-6 | | 142-90-5 |

dodecilmetakriliatas C16H30O2 |

205-592-6 | | 143-22-6 |

2-(2-(2-butoksi-etoksi)-etoksi)-etanolis C10H22O4 |

205-599-4 | | 143-33-9 |

natrio cianidas CNNa |

205-633-8 | | 144-55-8 |

natrio vandeniliokarbonatas CH2O3.Na |

205-634-3 | | 144-62-7 |

oksalo rūgštis C2H2O4 |

205-685-1 | | 147-14-8 |

tetrabenz-5,10,15,20-diazaporfirinftalocianinas C32H16CuN8 |

205-736-8 | | 149-30-4 |

benzotiazol-2-tiolis C7H5NS2 |

205-743-6 | | 149-57-5 |

2-etilheksano rūgštis C8H16O2 |

205-745-7 | | 149-73-5 |

trimetilortoformiatas C4H10O3 |

205-753-0 | | 150-13-0 |

4-amino-benzenkarboksirūgštis C7H7NO2 |

205-771-9 | | 150-78-7 |

1, 4-dimetoksibenzenas C8H10O2 |

205-788-1 | | 151-21-3 |

natrio dodecilsulfatas C12H26O4S.Na |

205-792-3 | | 151-50-8 |

kalio cianidas CKN |

205-793-9 | | 151-56-4 |

aziridinas C2H5N |

205-855-5 | | 156-43-4 |

p-fenetidinas C8H11NO |

206-019-2 | | 288-32-4 |

imidazol C3H4N2 |

206-022-9 | | 288-88-0 |

1, 2, 4-triazolas C2H3N3 |

206-033-9 | | 294-62-2 |

ciklododekanas C12H24 |

206-050-1 | | 298-00-0 |

metilparationas C8H10NO5PS |

206-056-4 | | 298-07-7 |

vandenilio bis(2-etilheksil) fosfatas C16H35O4P |

206-058-5 | | 298-12-4 |

glioksilo rūgštis C2H2O3 |

206-059-0 | | 298-14-6 |

kalio vandenilio karbonatas CH2O3.K |

206-114-9 | | 302-01-2 |

hidrazinas H4N2 |

206-354-4 | | 330-54-1 |

diuronas C9H10Cl2N2O |

206-537-9 | | 353-59-3 |

brom-chlor-difluor-metanas CBrClF2 |

206-991-8 | | 409-21-2 |

silicio karbidas CSi |

206-992-3 | | 420-04-2 |

cianamidas CH2N2 |

207-312-8 | | 461-58-5 |

cianguanidinas C2H4N4 |

207-336-9 | | 463-51-4 |

ketenas C2H2O |

207-439-9 | | 471-34-1 |

kalcio karbonatas CH2O3.Ca |

207-586-9 | | 482-89-3 |

2-(1, 3-dihidro-3-okso-2H-indazol-2-ilidenas)-1, 2-dihidro-3H-indol-3-onas C16H10N2O2 |

207-826-2 | | 496-72-0 |

4-metil-o-fenilendiaminas C7H10N2 |

207-838-8 | | 497-19-8 |

natrio karbonatas CH2O3.2Na |

207-938-1 | | 502-44-3 |

6-heksanolidas C6H10O2 |

207-950-7 | | 502-69-2 |

6, 10, 14-trimetil-2-pentadekanonas C18H36O |

208-008-8 | | 505-32-8 |

3, 7, 11, 15-tetrametil-1-heksadecen-3-olis C20H40O |

208-052-8 | | 506-77-4 |

chlorciatas CClN |

208-058-0 | | 506-87-6 |

diamonio karbonatas CH2O3.2H3N |

208-060-1 | | 506-93-4 |

guanidinio nitratas CH5N3.HNO3 |

208-167-3 | | 513-77-9 |

bario karbonatas, gamtinis CH2O3.Ba |

208-419-2 | | 527-60-6 |

2, 4, 6-trimetilfenolis C6H12O |

208-534-8 | | 532-32-1 |

natrio benzenkarboksilatas C7H6O2.Na |

208-576-7 | | 533-74-4 |

dazometas C5H10N2S2 |

208-580-9 | | 533-96-0 |

trinatrio rūgštusis dikarbonatas CH2O3.3/2Na |

208-754-4 | | 540-72-7 |

natrio tiocianatas CHNS.Na |

208-778-5 | | 541-41-3 |

etil-chlor-formiatas C3H5ClO2 |

208-792-1 | | 541-73-1 |

1, 3-dichlorbenzenas C6H4Cl2 |

208-826-5 | | 542-75-6 |

1, 3-dichlorpropenas C3H4Cl2 |

208-835-4 | | 542-92-7 |

ciklopentadienas C5H6 |

208-863-7 | | 544-17-2 |

kalcio diformiatas CH2O2.½Ca |

208-875-2 | | 544-63-8 |

miristo rūgštis, gryna C14H28O2 |

208-915-9 | | 546-93-0 |

magnio karbonatas CH2O3.Mg |

208-993-4 | | 551-16-6 |

6-aminopenicilino rūgštis C8H12N2O3S |

209-008-0 | | 552-30-7 |

benzen-1, 2, 4-trikarboksirūgšties-1, 2-anhidridas C9H4O5 |

209-062-5 | | 554-13-2 |

ličio karbonatas CH2O3.2Li |

209-136-7 | | 556-67-2 |

oktametil-ciklotetrasiloksanas C8H24O4Si4 |

209-141-4 | | 556-82-1 |

3-metil-2-buten-1-olis C5H10O |

209-151-9 | | 557-05-1 |

cinko distearatas, grynas C18H36O2.½Zn |

209-251-2 | | 563-47-3 |

3-chlor-2-metilpropenas C4H7Cl |

209-400-1 | | 576-26-1 |

2, 6-ksilenolas C8H10O |

209-514-1 | | 583-61-9 |

2, 3-dimetil-piridinas C7H9N |

209-527-2 | | 584-03-2 |

1, 2-butandiolis C4H10O2 |

209-529-3 | | 584-08-7 |

kalio karbonatas CH2O3.2H |

209-544-5 | | 584-84-9 |

4-metil-m-fenilendiizocianatas C9H6N2O2 |

209-691-5 | | 590-86-3 |

izovaleraldehidas C5H10O |

209-751-0 | | 592-35-8 |

butil-karbamatas C5H11NO2 |

209-753-1 | | 592-41-6 |

1-heksenas C6H12 |

209-803-2 | | 593-70-4 |

chlorfluormetanas CH2ClF |

209-810-0 | | 593-81-7 |

trimetil-amonio chloridas C3H9N.ClH |

209-840-4 | | 594-42-3 |

trichlor-metan-sulfenilchloridas CCl4S |

209-940-8 | | 598-56-1 |

etildimetilaminas C4H11N |

209-952-3 | | 598-78-7 |

2-chlor-propiono rūgštis C3H5ClO2 |

210-036-0 | | 603-35-0 |

trifenilfosfinas C18H15P |

210-095-2 | | 605-71-0 |

1, 5-dinitronaftalinas C10H6N2O4 |

210-248-3 | | 611-06-3 |

1, 3-dichlor-4-nitro-benzenas C6H3Cl2NO2 |

210-359-7 | | 613-90-1 |

benzoilcianidas C8H5NO |

210-483-1 | | 616-45-5 |

2-pirolidonas C4H7NO |

210-557-3 | | 618-62-2 |

3, 5-dichlornitrobenzenas C6H3Cl2NO2 |

210-620-5 | | 619-93-2 |

cis-4, 4'-dinitrostilbenas C14H10N2O4 |

210-708-3 | | 621-82-9 |

cinamono rūgštis C9H8O2 |

210-848-5 | | 624-48-6 |

dimetilmaleatas C6H8O4 |

210-855-3 | | 624-64-6 |

(E)-2-butenas C4H8 |

210-866-3 | | 624-83-9 |

metilizocianatas C2H3NO |

210-871-0 | | 624-92-0 |

dimetildisulfidas C2H6S2 |

211-020-6 | | 627-93-0 |

dimetiladipatas C8H14O4 |

211-074-0 | | 629-11-8 |

1, 6-heksandiolis C6H14O2 |

211-093-4 | | 629-50-5 |

tridekanas C13H28 |

211-096-0 | | 629-59-4 |

tetradekanas C14H30 |

211-128-3 | | 630-08-0 |

anglies monoksidas CO |

211-448-3 | | 645-62-5 |

2-etil-2-heksenalis C8H14O |

211-617-1 | | 674-82-8 |

3-buten-3-olidas C4H4O2 |

211-661-1 | | 682-09-7 |

2, 2-bis(aliloksimetil)-1-butanolis C12H22O3 |

211-694-1 | | 687-47-8 |

etil(S)-2-hidroksi-propionatas C5H10O3 |

211-746-3 | | 693-23-2 |

dodekano dirūgštis C12H22O4 |

211-838-3 | | 700-13-0 |

2, 3, 5-trimetilhidrokinonas C9H12O2 |

211-914-6 | | 709-98-8 |

propanilas C9H9Cl2NO |

212-058-6 | | 757-86-8 |

metil-[(dimetoksi-fosfino-tioil)-tio]-acetatas C5H11O4PS2 |

212-079-0 | | 760-23-6 |

3, 4-dichlor-1-butenas C4H6Cl2 |

212-081-1 | | 760-67-8 |

2-etil-heksanoilchloridas C8H15ClO |

212-091-6 | | 762-04-9 |

dietilfosfonatas C4H11O3P |

212-110-8 | | 763-32-6 |

3-metil-3-buten-1-olis C5H10O |

212-121-8 | | 764-41-0 |

1, 4-dichlor-2-butenas C4H6Cl2 |

212-344-0 | | 793-24-8 |

N-1, 3-dimetil-butil-N-fenil-p-fenilen-diaminas C18H24N2 |

212-369-7 | | 810-16-2 |

4,4'-[metilen-bis(metil-imino)]-bis[1,2-dihidro-1,5-dimetil-2-fenil-3H-pirazol-3-onas] C25H30N6O2 |

212-546-9 | | 825-52-5 |

(hidroksi-imino)-fenil-acetonitrilas C8H6N2O |

212-595-6 | | 830-13-7 |

ciklododekanonas C12H22O |

212-646-2 | | 836-30-6 |

4-nitro-N-fenilanilinas C12H10N2O2 |

212-658-8 | | 838-88-0 |

4, 4'-metilen-di(o-toluidinas) C15H18N2 |

212-660-9 | | 839-90-7 |

tris(2-hidroksietil)-1, 3, 5-triazintrionas C9H15N3O6 |

212-672-4 | | 842-18-2 |

dikalio 7-hidroksinaftalen-1, 3-disulfonatas C10H8O7S2.2K |

212-762-3 | | 867-56-1 |

natrio-(S)-laktatas C3H6O3.Na |

212-782-2 | | 868-77-9 |

2-hidroksietilmetakrilatas C6H10O3 |

212-783-8 | | 868-85-9 |

dimetil-fosfonatas C2H7O3P |

212-800-9 | | 870-72-4 |

natrio hidroksimetansulfonatas CH4O4S.Na |

212-828-1 | | 872-50-4 |

1-metil-2-pirolidonas C5H9NO |

212-958-9 | | 887-76-3 |

4, 4'-azo-3-hidroksinaftalin-1-sulfonatas C10H6N2O4S |

213-030-6 | | 917-61-3 |

natrio cianatas CHNO. Na |

213-086-1 | | 923-02-4 |

N-(hidroksi-metil)-metakrilamidas C5H9NO2 |

213-090-3 | | 923-26-2 |

2-hidroksipropilmetakriliatas C7H12O3 |

213-179-7 | | 928-68-7 |

6-metil-2-heptanonas C8H16O |

213-309-2 | | 935-92-2 |

2, 3, 6-trimetil-p-benzokinonas C9H10O2 |

213-424-8 | | 947-04-6 |

dodekan-12-laktamas C12H23NO |

213-497-6 | | 959-26-2 |

bis(hidroksi-etil)-tereftaliatas C12H14O6 |

213-554-5 | | 976-71-6 |

kanrenonas C22H28O3 |

213-666-4 | | 999-81-5 |

chlor-mekvatchloridas C5H13ClN.Cl |

213-668-5 | | 999-97-3 |

1, 1, 1, 3, 3, 3-heksametil-disilazanas C6H19NSi2 |

213-911-5 | | 1066-33-7 |

amonio vandenilio karbonatas CH2O3.H3N |

213-912-0 | | 1066-35-9 |

chlordimetilsilanas C2H7ClSi |

213-997-4 | | 1071-83-6 |

glifozatas C3H8NO5P |

214-005-9 | | 1072-35-1 |

švino-distearatas, grynas C18H36O2.½Pb |

214-222-2 | | 1115-20-4 |

3-hidroksi-2,2-dimetilpropil-3-hidroksi-2,2-dimetil-propionatas C10H20O4 |

214-277-2 | | 1119-40-0 |

dimetilglutaratas C7H12O4 |

214-419-3 | | 1126-34-7 |

natrio-3-aminobenzensulfonatas C6H7NO3S.Na |

214-566-3 | | 1151-14-0 |

2-(4-etil-benzoil)-benzenkarboksirūgštis C16H14O3 |

214-604-9 | | 1163-19-5 |

bis(pentabrom-fenil)-eteris C12Br10O |

214-987-2 | | 1241-94-7 |

2-etil-heksil-difenilfosfatas C20H27O4P |

215-077-8 | | 1300-21-6 |

dichloretanas C2H4Cl2 |

215-089-3 | | 1300-71-6 |

ksilenolis, grynas C8H10O |

215-100-1 | | 1302-42-7 |

natrio-[diokso-aluminatas](1-) AlO2.Na |

215-116-9 | | 1303-28-2 |

arseno pentoksidas As2O5 |

215-125-8 | | 1303-86-2 |

boro (III)-oksidas B2O3 |

215-137-3 | | 1305-62-0 |

kalcio hidroksidas CaH2O2 |

215-138-9 | | 1305-78-8 |

kalcio oksidas CaO |

215-146-2 | | 1306-19-0 |

kadmio oksidas CdO |

215-154-6 | | 1307-96-6 |

kobalto (II)-oksidas CoO |

215-156-7 | | 1308-04-9 |

kobalto (III)-oksidas Co2O3 |

215-157-2 | | 1308-06-1 |

trikobalto tetraoksidas Co3O4 |

215-160-9 | | 1308-38-9 |

chromo (III)-oksidas Cr2O3 |

215-167-7 | | 1309-36-0 |

piritas (FeS2) FeS2 |

215-168-2 | | 1309-37-1 |

geležies (III)-oksidas Fe2O3 |

215-169-8 | | 1309-38-2 |

magnetitas Fe3O4 |

215-171-9 | | 1309-48-4 |

magnio oksidas MgO |

215-174-5 | | 1309-60-0 |

švino dioksidas O2Pb |

215-175-0 | | 1309-64-4 |

distibio (III)-oksidas O3Sb2 |

215-181-3 | | 1310-58-3 |

kalio hidroksidas HKO |

215-185-5 | | 1310-73-2 |

natrio hidroksidas HNaO |

215-199-1 | | 1312-76-1 |

silicio rūgštis, kalio druska |

215-202-6 | | 1313-13-9 |

mangano dioksidas, rūda (26 skyrius) MnO2 |

215-204-7 | | 1313-27-5 |

molibdeno trioksidas MoO3 |

215-208-9 | | 1313-59-3 |

natrio oksidas Na2O |

215-211-5 | | 1313-82-2 |

natrio sulfidas Na2S |

215-222-5 | | 1314-13-2 |

cinko oksidas OZn |

215-235-6 | | 1314-41-6 |

švino oranžis O4Pb3 |

215-236-1 | | 1314-56-3 |

fosforo pentoksidas O5P2 |

215-242-4 | | 1314-80-3 |

fosforo pentasulfidas P2S5 |

215-263-9 | | 1317-33-5 |

molibdeno disulfidas MoS2 |

215-266-5 | | 1317-35-7 |

mangano tetraoksidas Mn3O4 |

215-267-0 | | 1317-36-8 |

švino (II) oksidas OPb |

215-269-1 | | 1317-38-0 |

vario (II)-oksidas CuO |

215-270-7 | | 1317-39-1 |

vario (I)-oksidas Cu2O |

215-277-5 | | 1317-61-9 |

geležies tetroksidas Fe3O4 |

215-280-1 | | 1317-70-0 |

anatazas (TiO2 ) O2Ti |

215-282-2 | | 1317-80-2 |

rutilas (TiO2 ) O2Ti |

215-283-8 | | 1318-02-1 |

Ceolitai Silicio dioksidai (SiO2) ir aluminio (III)-oksidai (Al2O3) įvairiais santykiais su kitų metalų oksidais. Gaunami hidroterminiu būdu, apdorojant kietus aliumosilikatus arba gaunamas gelis, vykdant reakciją tarp natrio hidroksido, aluminio hidrato ir natrio silikato. Gautas pradinis produktas arba gamtinis analogas sugeba dalinai pakeisti jonus į kitus katijonus. Specifiniai ceolitai identifikuojami, nurodant kristalinę struktūrą ir dominuojančius katijonus, pvz. , KA, CaX, NaY. |

215-293-2 | | 1319-77-3 |

krezolis, grynas C7H8O |

215-306-1 | | 1320-67-8 |

metoksipropanolis C4H10O2 |

215-325-5 | | 1321-74-0 |

divinilbenzenas, grynas C10H10 |

215-475-1 | | 1327-36-2 |

aliuminato silikatas |

215-477-2 | | 1327-41-9 |

aliuminio chloridas, bazinis |

215-481-4 | | 1327-53-3 |

arseno (III)-oksidas As2O3 |

215-524-7 | | 1328-53-6 |

C. I. Pigmentinis žaliasis, 7 Ši medžiaga nurodyta "Colour Index" ("Colour Index" numeris, C. I. 74260). |

215-535-7 | | 1330-20-7 |

ksilenas, izomerų mišinys grynasis C8H10 |

215-540-4 | | 1330-43-4 |

natrio tetraboratas, bevandenis B4Na2O7 |

215-548-8 | | 1330-78-5 |

tris(metilfenil) fosfatas C21H21O4P |

215-565-0 | | 1331-92-6 |

cinamono aldehidas, monopentildarinys C14H18O |

215-570-8 | | 1332-37-2 |

geležies oksidas |

215-587-0 | | 1333-39-7 |

hidroksibenzensulfonrūgštis C6H6O4S |

215-605-7 | | 1333-74-0 |

vandenilis H2 |

215-607-8 | | 1333-82-0 |

chromo trioksidas CrO3 |

215-609-9 | | 1333-86-4 |

suodžiai |

215-647-6 | | 1336-21-6 |

amoniakas, vandeninis tirpalas H5NO |

215-657-0 | | 1338-02-9 |

naftenų rūgštys, vario druskos |

215-676-4 | | 1341-49-7 |

amonio vandenilio difluoridas F2H5N |

215-681-1 | | 1343-88-0 |

silicio rūgštis, magnio druska |

215-683-2 | | 1343-98-2 |

silicio rūgštis |

215-684-8 | | 1344-00-9 |

silicio rūgštis, aluminio natrio druska |

215-687-4 | | 1344-09-8 |

silicio druska, natrio druska |

215-691-6 | | 1344-28-1 |

aliuminio (III)-oksidas Al2O3 |

215-693-7 | | 1344-37-2 |

C. I. Pigmentinis geltonasis, 34 Ši medžiaga nurodyta "Colour Index" ("Colour Index" numeris, C. I. 77603). |

215-695-8 | | 1344-43-0 |

mangano (II)-oksidas MnO |

215-710-8 | | 1344-95-2 |

silicio rūgštis, kalcio druska |

215-960-8 | | 1461-25-2 |

tetrabutilalavas C16H36Sn |

216-074-4 | | 1490-04-6 |

DL-mentolis C10H20O |

216-099-0 | | 1498-51-7 |

etildichlorfosfatas C2H5Cl2O2P |

216-207-6 | | 1528-48-9 |

triheptil-benzen-1, 2, 4-trikarboksilatas C30H48O6 |

216-341-5 | | 1561-92-8 |

natrio-2-metil-2-propen-1-sulfonatas C4H8O3S. Na |

216-353-0 | | 1563-66-2 |

karbofuranas C12H15NO3 |

216-381-3 | | 1570-64-5 |

4-chlorokrezolis C7H7ClO |

216-643-7 | | 1633-05-2 |

stroncio karbonatas CH2O3. Sr |

216-653-1 | | 1634-04-4 |

terc-butil-metil-eteris C5H12O |

216-732-0 | | 1655-29-4 |

dinatrio-naftalin-1, 5-disulfonatas C10H8O6S2. 2Na |

216-734-1 | | 1655-43-2 |

dinatrio-naftalin-1, 6-disulfonatas C10H8O6S2. 2Na |

216-768-7 | | 1663-39-4 |

terc-butil-akrilatas C7H12O2 |

216-917-6 | | 1698-53-9 |

4,5-dichlor-2,3-dihidro-2-fenil-3-piridazinonas C10H6Cl2N2O |

216-920-2 | | 1698-60-8 |

chloridazonas C10H8ClN3O |

217-031-2 | | 1724-39-6 |

ciklododekanolis C12H24O |

217-090-4 | | 1738-25-6 |

3-dimetil-amino-propionitrilas C5H10N2 |

217-175-6 | | 1762-95-4 |

amonio tiacianatas CHNS. H3N |

217-326-6 | | 1817-47-6 |

p-nitro-kumenas C9H11NO2 |

217-406-0 | | 1836-75-5 |

nitrofenas C12H7Cl2NO3 |

217-451-6 | | 1854-26-8 |

4,5-dihidroksi-1,3-bis(hidroksi-metil)-2-imidazolidinonas C5H10N2O5 |

217-565-6 | | 1888-91-1 |

N-acetil-heksanlaktamas C8H13NO2 |

217-615-7 | | 1910-42-5 |

parakvat-dichloridas C12H14N2. 2Cl |

218-577-4 | | 2186-92-7 |

p-(dimetoksi-metil)-anizolis C10H14O3 |

218-717-4 | | 2217-82-5 |

natrio-[1, 1'-bifenil]-4-sulfonatas C12H10O3S. Na |

218-791-8 | | 2235-43-0 |

pentanatriorūgštusis-C,C′,C″-nitrilo-tris(metil-fosfonatas) C3H12NO9P3. 5Na |

218-817-8 | | 2243-62-1 |

1, 5-naftilendiaminas C10H10N2 |

218-962-7 | | 2303-17-5 |

trialiatas C10H16Cl3NOS |

218-986-8 | | 2307-55-3 |

amonio-2, 4-dichlorfenoksiacetatas C8H6Cl2O3. H3N |

218-996-2 | | 2310-17-0 |

fozalonas C12H15ClNO4PS2 |

219-283-9 | | 2402-79-1 |

2, 3, 5, 6-tetrachlorpiridinas C5HCl4N |

219-330-3 | | 2416-94-6 |

2, 3, 6-trimetilfenolis C9H12O |

219-397-9 | | 2431-50-7 |

2, 3, 4-trichlor-1-butenas C4H5Cl3 |

219-460-0 | | 2439-35-2 |

2-(dimetil-amino)-etilakriliatas C7H13NO2 |

219-463-7 | | 2439-55-6 |

N-metil-oktadecil-aminas C19H41N |

219-488-3 | | 2444-90-8 |

dinatrio-4, 4'-izopropilen-difenolatas C15H16O2. 2Na |

219-660-8 | | 2492-26-4 |

natrio-benzotiazol-2-il-sulfidas C7H5NS2. Na |

219-669-7 | | 2494-89-5 |

rūgštusis 2-[(p-amino-fenil)-sulfonil]-etilsulfatas C8H11NO6S2 |

219-754-9 | | 2524-03-0 |

O, O-dimetil-chlor-tiofosfatas C2H6ClO2PS |

219-755-4 | | 2524-04-1 |

O, O-dietil-chlor-tiofosfatas C4H10ClO2PS |

219-799-4 | | 2536-05-2 |

2, 2'-metilen-difenil-diizocianatas C18H10N2O2 |

219-835-9 | | 2549-53-3 |

tetradecilmetakrilatas C15H34O2 |

219-854-2 | | 2551-62-4 |

sieros heksafluoridas F6S |

219-952-5 | | 2581-34-2 |

4-nitro-m-krezolis C7H7NO3 |

219-956-7 | | 2582-30-1 |

aminoguanidinio rūgštusis karbonatas CH6N4. CH2O3 |

220-120-9 | | 2634-33-5 |

1, 2-benzizotiazol-3(2H)-onas C7H5NOS |

220-329-5 | | 2720-73-2 |

kalio-O-pentil-ditiokarbonatas C6H12OS2. K |

220-433-0 | | 2764-72-9 |

6, 7-dihidrodipirido[1, 2-a:2', 1'-c] pirazindiilis C12H12N2 |

220-548-6 | | 2807-30-9 |

2-(propiloksi)-etanolis C5H12O2 |

220-608-1 | | 2835-06-5 |

DL-α-fenil-glicinas C8H9NO2 |

220-666-8 | | 2855-13-2 |

3-aminometil-3, 5, 5-trimetilcikloheksilaminas C10H22N2 |

220-688-8 | | 2867-47-2 |

2-dimetilaminoetilmetakrilatas C8H15NO2 |

220-694-0 | | 2869-34-3 |

tridecilaminas C13H29N |

220-767-7 | | 2893-78-9 |

troklozennatris C3HCl2N3O3. Na |

221-221-0 | | 3033-77-0 |

2, 3-epoksipropiltrimetil-amonio chloridas C6H14NO. Cl |

221-242-5 | | 3039-83-6 |

natrio etilensulfonatas C2H4O3S. Na |

221-496-7 | | 3120-74-9 |

4-(metil-tio)-m-krezolis C8H10OS |

221-508-0 | | 3126-80-5 |

tetrakis(2-etil-heksil)benzen-1, 2, 4, 5-tetrakarboksilatas C42H70O8 |

221-641-4 | | 3173-72-6 |

1, 5-naftilendiizocianatas C12H6N2O2 |

221-717-7 | | 3209-22-1 |

1, 2-dichlor-3-nitro-benzenas C6H3Cl2NO2 |

221-838-5 | | 3251-23-8 |

vario (II)-nitratas Cu. 2NO3 |

221-882-5 | | 3268-49-3 |

3-(metil-tio)-propionaldehidas C4H8OS |

221-975-0 | | 3302-10-1 |

3, 5, 5-trimetilheksano rūgštis C9H18O2 |

222-037-3 | | 3323-53-3 |

adipo rūgštis, junginys su 1, 6-heksandiaminu (1:1) C6H16N2. C6H10O4 |

222-048-3 | | 3327-22-8 |

(3-chlor-2-hidroksi-propil)-trimetil-amonio chloridas C6H15ClNO. Cl |

222-376-7 | | 3452-97-9 |

3, 5, 5-trimetil-1-heksanolis C9H20O |

222-823-6 | | 3622-84-2 |

N-butil-benzolsulfonamidas C10H15NO2S |

222-884-9 | | 3648-20-2 |

diundecilftalatas C30H50O4 |

222-885-4 | | 3648-21-3 |

diheptilftalatas C22H34O4 |

222-981-6 | | 3687-46-5 |

deciloleatas C28H54O2 |

223-051-2 | | 3709-43-1 |

dinatrio-4, 4'-dinitro-stilben-2, 2'-disulfonatas C14H10N2O10S2. 2Na |

223-289-7 | | 3811-04-9 |

kalio chloratas ClHO3. K |

223-498-3 | | 3926-62-3 |

natrio chloracetatas C2H3ClO2. Na |

223-622-6 | | 3982-91-0 |

tiofosforil-trichloridas Cl3PS |

223-795-8 | | 4075-81-4 |

kalcio dipropionatas C3H6O2. ½Ca |

223-819-7 | | 4088-22-6 |

N-metil-dioktadecilaminas C37H77N |

223-861-6 | | 4098-71-9 |

3-izocianatometil-3, 5, 5-trimetilcikloheksilizocianatas C12H18N2O2 |

223-907-5 | | 4116-10-3 |

2-chlor-N-metil-3-oksobutiramidas C5H8 ClNO2 |

224-030-0 | | 4170-30-3 |

krotonaldehidas C4H6O |

224-644-9 | | 4435-53-4 |

3-metoksibutilacetatas C7H14O3 |

224-698-3 | | 4454-05-1 |

3, 4-dihidro-2-metoksi-2H-piranas C6H10O2 |

224-791-9 | | 4497-58-9 |

1, 2, 3, 4-tetrahidro-2, 2, 4-trimetilkinolinas C12H17N |

224-923-5 | | 4553-62-2 |

2-metilglutaronitrilas C6H8N2 |

225-379-1 | | 4812-20-8 |

o-izopropoksifenolis C9H12O2 |

225-533-8 | | 4904-61-4 |

ciklododeka-1, 5, 9-trienas C12H18 |

225-625-8 | | 4979-32-2 |

N, N-dicikloheksil-benzotiazol-2-sulfenamidas C19H26N2S2 |

225-768-6 | | 5064-31-3 |

trinatrio nitrilotriacetatas C6H9NO6. 3Na |

225-861-1 | | 5123-63-7 |

natrio-m-(dietilamino)-benzensulfonatas C10H15NO3S. Na |

225-935-3 | | 5160-02-1 |

bario-bis[2-chlor-5-[(2-hidroksi-1-naftil)-azo-]-toluen-4-sulfonatas] C17H13ClN2O4S. ½Ba |

226-009-1 | | 5216-25-1 |

α, α, α, 4-tetrachlortoluenas C7H4Cl4 |

226-218-8 | | 5329-14-6 |

Sulfamido rūgštis H3NO3S |

226-242-9 | | 5333-42-6 |

2-oktil-1-dodekanolis C20H42O |

226-394-6 | | 5392-40-5 |

citralis C10H16O |

226-736-4 | | 5460-09-3 |

natrio rūgštusis -4-amino-5-hidroksinaftalen-2, 7-disulfonatas C10H9NO7S2. Na |

226-939-8 | | 5567-15-7 |

2, 2'[(3, 3'-dichlor-[1, 1'-bifenil]-4, 4'-diil)bis(azo)]-bis[N-(4-chlor-2, 5-dimetoksifenil) -3-oksobutiramidas] C36H32Cl4N6O8 |

227-505-0 | | 5860-35-5 |

2-buten-1, 1-diildiacetatas C8H12O4 |

227-813-5 | | 5989-27-5 |

(R)-p-1, 8-mentadienas C10H16 |

227-977-8 | | 6055-52-3 |

heksametilendiamonio dichloridas C6H16N2. 2ClH |

228-055-8 | | 6104-30-9 |

N, N'-izobutilidendikarbamidas C6H14N4O2 |

228-126-3 | | 6140-74-5 |

pentadecilmetakrilatas C19H36O2 |

228-391-5 | | 6258-06-6 |

natrio-1-amino-4-brom-9, 10-diokso-antracen-2-sulfonatas C14H8BrNO5S. Na |

228-782-0 | | 6358-64-1 |

4-chlor-2, 5-dimetoksianilinas C8H10ClNO2 |

228-787-8 | | 6358-85-6 |

2, 2'-[(3, 3'-dichlor-[1, 1'-bifenil]-4, 4'-diil)-bis(azo)]-bis[3-okso-N-fenilbutiramidas] C32H26Cl2N6O4 |

229-146-5 | | 6419-19-8 |

nitrilotrimetilentris (fosfonato rūgštis) C3H12NO9P3 |

229-347-8 | | 6484-52-2 |

amonio nitratas H3N. HNO3 |

229-353-0 | | 6485-55-8 |

cisz-2, 6-dimetilmorfolinas C6H13NO |

229-912-9 | | 6834-92-0 |

dinatrio metasilikatas H2O3Si. 2Na |

229-962-1 | | 6864-37-5 |

2, 2'-dimetil-4, 4'metilen-bis(cikloheksilaminas) C15H30N2 |

230-042-7 | | 6923-22-4 |

monokrotofosas C7H14NO5P |

230-086-7 | | 6940-53-0 |

1-chlor-2, 5-dimetoksi-4-nitrobenzenas C8H8ClNO4 |

230-785-7 | | 7320-34-5 |

tetrakalio pirofosfatas H4O7P2. 4K |

230-847-3 | | 7336-20-1 |

dinatrio-4, 4'-diamino-stilben-2, 2'-disulfonatas C14H14N2O6S2. 2Na |

230-898-1 | | 7360-53-4 |

aliuminio triformiatas CH2O2.1/3Al |

230-991-7 | | 7397-62-8 |

butilglikoliatas C6H12O3 |

231-068-1 | | 7428-48-0 |

stearino rūgštis, švino druska C18H36O2. xPb |

231-072-3 | | 7429-90-5 |

aliuminis Al |

231-081-2 | | 7434-40-4 |

etan-1, 2-diil-bis(oksi-2, 1-etandiil)-bisheptanoatas C20H38O6 |

231-096-4 | | 7439-89-6 |

geležis Fe |

231-100-4 | | 7439-92-1 |

švinas Pb |

231-106-7 | | 7439-97-6 |

gyvsidabris Hg |

231-111-4 | | 7440-02-0 |

nikelis Ni |

231-130-8 | | 7440-21-3 |

silicis, daugiau kaip 99, 99 % grynumo Si |

231-131-3 | | 7440-22-4 |

sidabras Ag |

231-132-9 | | 7440-23-5 |

natris Na |

231-141-8 | | 7440-31-5 |

alavas Sn |

231-152-8 | | 7440-43-9 |

kadmis Cd |

231-158-0 | | 7440-48-4 |

kobaltas Co |

231-159-6 | | 7440-50-8 |

varis Cu |

231-175-3 | | 7440-66-6 |

cinkas Zn |

231-177-4 | | 7440-69-9 |

bismutas Bi |

231-195-2 | | 7446-09-5 |

sieros dioksidas O2S |

231-197-3 | | 7446-11-9 |

sieros trioksidas O3S |

231-198-9 | | 7446-14-2 |

švino sulfatas H2O4S. Pb |

231-208-1 | | 7446-70-0 |

aliuminio chloridas AlCl3 |

231-211-8 | | 7447-40-7 |

kalio chloridas ClK |

231-212-3 | | 7447-41-8 |

ličio chloridas ClLi |

231-298-2 | | 7487-88-9 |

magnio sulfatas H2O4S. Mg |

231-312-7 | | 7491-74-9 |

piracetamas C6H10N2O2 |

231-441-9 | | 7550-45-0 |

titano tetrachloridas Cl4Ti |

231-448-7 | | 7558-79-4 |

dinatrio vandenilioortofosfatas H3O4P. 2Na |

231-449-2 | | 7558-80-7 |

natrio vandenilio-fosfatas H3O4P. Na |

231-509-8 | | 7601-54-9 |

trinatrio fosfatas H3O4P. 3Na |

231-511-9 | | 7601-89-0 |

natrio perchloratas ClHO4. Na |

231-545-4 | | 7631-86-9 |

silicio dioksidas, susintetintas O2Si |

231-548-0 | | 7631-90-5 |

natrio vandenilio sulfitas (vandeninis tirpalas) H2O3S. Na |

231-554-3 | | 7631-99-4 |

natrio nitratas, sausas turi daugiau kaip 16, 3 % azoto HNO3. Na |

231-555-9 | | 7632-00-0 |

natrio nitritas, HNO2. Na |

231-556-4 | | 7632-04-4 |

natrio peroksometaboratas BHO3. Na |

231-569-5 | | 7637-07-2 |

boro trifluoridas BF3 |

231-587-3 | | 7646-69-7 |

natrio hidridas HNa |

231-588-9 | | 7646-78-8 |

alavo tetrachloridas Cl4Sn |

231-592-0 | | 7646-85-7 |

cinko chloridas Cl2Zn |

231-595-7 | | 7647-01-0 |

vandenilio chloridas ClH |

231-598-3 | | 7647-14-5 |

natrio chloridas ClNa |

231-599-9 | | 7647-15-6 |

natrio bromidas BrNa |

231-626-4 | | 7659-86-1 |

2-etilheksilmerkaptoacetatas C10H20O2S |

231-633-2 | | 7664-38-2 |

ortofosfato rūgštis H3O4P |

231-634-8 | | 7664-39-3 |

vandenilio fluoridas FH |

231-635-3 | | 7664-41-7 |

amoniakas, bevandenis H3N |

231-639-5 | | 7664-93-9 |

sieros rūgštis H2O4S |

231-665-7 | | 7681-38-1 |

natrio vandenilio sulfatas H2O4S. Na |

231-667-8 | | 7681-49-4 |

natrio fluoridas FNa |

231-668-3 | | 7681-52-9 |

natrio hipochloritas ClHO. Na |

231-673-0 | | 7681-57-4 |

dinatrio disulfitas H2O5S2. 2Na |

231-714-2 | | 7697-37-2 |

azoto rūgštis HNO3 |

231-718-4 | | 7699-45-8 |

cinko bromidas Br2Zn |

231-722-6 | | 7704-34-9 |

siera, nusėsdinta, sublimuota arba koloidinė S |

231-729-4 | | 7705-08-0 |

geležies (III)-chloridas Cl3Fe |

231-748-8 | | 7719-09-7 |

tionilo dichloridas Cl2OS |

231-749-3 | | 7719-12-2 |

fosforo trichloridas Cl3P |

231-753-5 | | 7720-78-7 |

geležies sulfatas Fe. H2O4S |

231-760-3 | | 7722-64-7 |

kalio permanganatas HMnO4. K |

231-765-0 | | 7722-84-1 |

vandenilio peroksidas H2O2 |

231-767-1 | | 7722-88-5 |

tetranatrio pirofosfatas H4O7P2. 4Na |

231-768-7 | | 7723-14-0 |

fosforas P |

231-778-1 | | 7726-95-6 |

bromas Br2 |

231-784-4 | | 7727-43-7 |

bario sulfatas, gamtinis Ba. H2O4S |

231-786-5 | | 7727-54-0 |

diamonio peroksodisulfatas H3N. ½H2O8S2 |

231-793-3 | | 7733-02-0 |

cinko sulfatas H2O4S. Zn |

231-818-8 | | 7757-79-1 |

kalio nitratas HNO3. K |

231-820-9 | | 7757-82-6 |

natrio sulfatas H2O4S. 2Na |

231-821-4 | | 7757-83-7 |

natrio sulfitas H2O3S. 2Na |

231-826-1 | | 7757-93-9 |

kalcio-vandenilio-fosfatas, sausas turi ne daugiau 0, 005 % fluoro Ca. H3O4P |

231-830-3 | | 7758-02-3 |

kalio bromidas BrK |

231-834-5 | | 7558-11-4 |

dikalio- vandenilio fosfatas H3O4P. 2K |

231-835-0 | | 7558-16-9 |

dinatrio-divandenilio pirofosfatas H4O7P2. 2Na |

231-836-6 | | 7758-19-2 |

natrio chloritas ClHO2. Na |

231-837-1 | | 7758-23-8 |

kalcio-divandenilio ortofosfatas, sausas turi ne daugiau 0, 005 % fluoro Ca. 2H3O4P |

231-838-7 | | 7758-29-4 |

pentanatrio trifosfatas H5O10P3. 5Na |

231-843-4 | | 7758-94-3 |

geležies (II)-chloridas Cl2Fe |

231-845-5 | | 7758-95-4 |

švino dichloridas Cl2Pb |

231-846-0 | | 7758-97-6 |

švino kromatas CrH2O4. Pb |

231-847-6 | | 7758-98-7 |

vario sulfatas Cu. H2O4S |

231-867-5 | | 7772-98-7 |

natrio tiosulfatas H2O3S2. 2Na |

231-887-4 | | 7775-09-9 |

natrio chloratas ClHO3. Na |

231-889-5 | | 7775-11-3 |

natrio chromatas CrH2O4. 2Na |

231-890-0 | | 7775-14-6 |

natrio ditionitas H2O4S2. 2Na |

231-892-1 | | 7775-27-1 |

dinatrio peroksodisulfatas H2O8S2. 2Na |

231-900-3 | | 7778-18-9 |

kalcio sulfatas, gamtinis Ca. H2O4S |

231-906-6 | | 7778-50-9 |

dikalio dichromatas Cr2H2O7. 2K |

231-907-1 | | 7778-53-2 |

trikalio fosfatas H3O4P. 3K |

231-908-7 | | 7778-54-3 |

kalcio hipochloritas Ca. 2ClHO |

231-912-9 | | 7778-74-7 |

kalio perchloratas ClHO4. K |

231-913-4 | | 7778-77-0 |

kalio divandenilio fosfatas H3O4P. K |

231-915-5 | | 7778-80-5 |

kalio sulfatas, sausas turi daugiau kaip 52 % K2O H2O4S. 2K |

231-944-3 | | 7779-90-0 |

cinko fosfatas H3O4P. 3/2Zn |

231-956-9 | | 7782-44-7 |

deguonis O2 |

231-957-4 | | 7782-49-2 |

selenas Se |

231-959-5 | | 7782-50-5 |

chloras Cl2 |

231-964-2 | | 7782-78-7 |

nitrozilsieros rūgštis HNO5S |

231-971-0 | | 7782-92-5 |

natrio amidas H2NNa |

231-973-1 | | 7782-99-2 |

sulfito rūgštis H2O3S |

231-977-3 | | 7783-06-4 |

vandenilio sulfidas H2S |

231-982-0 | | 7783-18-8 |

amonio tiosulfatas H3N. ½H2O3S2 |

231-984-1 | | 7783-20-2 |

amonio sulfatas H3N. ½H2O4S |

231-987-8 | | 7783-28-0 |

diamonio vandenilio fosfatas H3N. ½H3O4P |

232-051-1 | | 7784-18-1 |

aliuminio fluoridas AlF3 |

232-087-8 | | 7785-70-8 |

(+)-2, 3-pinenas C10H16 |

232-089-9 | | 7785-87-7 |

mangano sulfatas H2O4S. Mn |

232-094-6 | | 7786-30-3 |

magnio chloridas Cl2Mg |

232-104-9 | | 7786-81-4 |

nikelio sulfatas H2O4S. Ni |

232-143-1 | | 7789-09-5 |

diamonio dichromatas Cr2H2O7. 2H3N |

232-149-4 | | 7789-21-1 |

fluorsulfato rūgštis FHO3S |

232-188-7 | | 7789-75-5 |

kalcio fluoridas CaF2 |

232-234-6 | | 7790-94-5 |

chlorsulfato rūgštis ClHO3S |

232-235-1 | | 7790-98-9 |

amonio perchloratas ClHO4. H3N |

232-245-6 | | 7791-25-5 |

sulfonildichloridas Cl2O2S |

232-259-2 | | 7703-49-8 |

hidroksilaminas H3NO |

232-287-5 | | 8001-58-9 |

Kreozotas Bituminių anglių aukštatemperatūrio koksavimo metu gauto akmens anglių deguto distiliatas. Svarbiausi jo komponentai yra aromatiniai angliavandeniliai, deguto rūgštys ir bazės. |

232-304-6 | | 8002-26-4 |

Talo alyva Sudėtingas talo alyvos dervos ir riebalų rūgščių mišinys, gautas parūgštinus nevalytos talo alyvos dervų muilą ir sumaišius su tolesnio gryninimo produktais. Turi mažiausiai 10 % dervų. |

232-313-5 | | 8002-53-7 |

Montano vaškas Vaškas, gautas estrahuojant linginą. |

232-350-7 | | 8006-64-2 |

Terpentinas Lakios daugiausiai terpenų frakcijos ar distiliatai, gaunami dervos skystiniu ekstrahavimu ar spygliuočių smulkinimu. Pagrindiniai komponentai yra C10H16 terpenų angliavandeniliai: α-pinenas, β-pinenas, limonenas, 3-karenas, kamfenas. Gali turėti kitų aciklinių, monociklinių ar biciklinių terpenų, oksiduotų terpenų ir anetolo. Tiksli sudėtis kinta. Ji priklauso nuo spygliuočių valymo metodų, amžiaus, vietos ir rūšies. |

232-391-0 | | 8013-07-8 |

Sojų aliejus, epoksidintas |

232-394-7 | | 8013-74-9 |

o-(arba p-)toluensulfonamidas C7H9NO2S |

232-475-7 | | 8050-09-7 |

Kanifolija Sudėtingas mišinys, gautas iš medienos, ypač iš pušų medienos. Susideda iš kanifolijos rūgščių ir modifikuotų kanifolijos rūgščių, tokių kaip kanifolijos rūgščių dimerai ir dekarboksilintos kanifolijos rūgštys. Apima kanifoliją, stabilizuotą kataliziniu disproporcionavimu. |

232-476-2 | | 8050-15-5 |

kanifolijos rūgštys, hidrintos, metilo esteriai |

232-482-5 | | 8050-31-5 |

kanifolijos rūgštys, glicerolio esteriai |

232-688-5 | | 9005-90-7 |

Terpentinas Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Pinus palustris, Pinaceae. |

233-032-0 | | 10024-97-2 |

diazotooksidas N2O |

233-036-2 | | 10025-67-9 |

disieros dichloridas Cl2S2 |

233-042-5 | | 10025-78-2 |

trichlorsilanas Cl3HSi |

233-046-7 | | 10025-87-3 |

fosforiltrichloridas Cl3OP |

233-054-0 | | 10026-04-7 |

silicio tetrachloridas Cl4Si |

233-060-3 | | 10026-13-8 |

fosforo pentachloridas Cl5P |

233-118-8 | | 10039-54-0 |

bis(hidroksilamonio)-sulfatas H3NO. ½H2O4S |

233-135-0 | | 10043-01-3 |

aliuminio sulfatas Al. 3/2H2O4S |

233-139-2 | | 10043-35-3 |

boro rūgštis, natūrali, sausa turi ne daugiau kaip 85 % BH3O3 BH3O3 |

233-140-8 | | 10043-52-4 |

kalcio chloridas CaCl2 |

233-187-4 | | 10058-23-8 |

kalio vandenilio peroksomonosulfatas H2O5S. K |

233-250-6 | | 10101-39-0 |

kalcio silikatas Ca. H2O3Si |

233-253-2 | | 10101-53-8 |

dichromo trisulfatas Cr.3/2H2O4S |

233-267-9 | | 10102-18-8 |

natrio selenitas H2O3Se. 2Na |

233-271-0 | | 10102-43-9 |

azoto monoksidas NO |

233-321-1 | | 10117-38-1 |

kalio sulfitas H2O3S. 2K |

233-330-0 | | 10124-31-9 |

fosforo rūgštis, amonio druska H3N. xH3O4P |

233-332-1 | | 10124-37-5 |

kalcio nitratas, sausas turi daugiau kaip 16 % azoto Ca. 2HNO3 |

233-606-0 | | 10265-92-6 |

metamidofosas C2H8NO2PS |

233-788-1 | | 10361-37-2 |

bario chloridas BaCl2 |

233-826-7 | | 10377-60-3 |

magnio nitratas, HNO3. ½Mg |

234-123-8 | | 10543-57-4 |

N, N-etilen-bis(N-acetilacetamidas) C10H16N2O4 |

234-129-0 | | 10545-99-0 |

sieros dichloridas Cl2S |

234-186-1 | | 10584-98-2 |

2-etilheksil-4,4-dibutil-10-etil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatas C28H56O4S2Sn |

234-190-3 | | 10588-01-9 |

dinatrio dichromatas Cr2H2O7. 2Na |

234-294-9 | | 11071-47-9 |

izooktenas C8H16 |

234-304-1 | | 11081-15-5 |

izooktilfenolis C14H22O |

234-324-0 | | 11099-06-2 |

silicio rūgštis, etilo esteris |

234-343-4 | | 11113-50-1 |

boro rūgštis |

234-390-0 | | 11138-47-9 |

perboro rūgštis, natrio druska |

234-409-2 | | 12001-85-3 |

naftenų rūgštys, cinko druskos |

234-448-5 | | 12004-14-7 |

kalcio-[heksaoksotris(szulfato(2-))-dialiuminatas](12-) Al2O18S3. 6Ca |

234-588-7 | | 12013-56-8 |

kalcio disilicidas CaSi2 |

234-630-4 | | 12018-01-8 |

chromo dioksidas CrO2 |

234-933-1 | | 12042-91-0 |

dialiuminio chloridas-pentahidroksidas Al2ClH5O5 |

235-067-7 | | 12065-90-6 |

švino oksidas tetraoksidas-sulfatas O8Pb5S |

235-105-2 | | 12068-77-8 |

dichromo-geležies tetraoksidas Cr2FeO4 |

235-123-0 | | 12070-12-1 |

volframo karbidas CW |

235-137-7 | | 12075-68-2 |

trietildialiuinio trichloridas C6H15Al2Cl3 |

235-183-8 | | 12124-97-9 |

amonio bromidas BrH4N |

235-184-3 | | 12124-99-1 |

amonio vandenilio sulfidas H5NS |

235-186-4 | | 12125-02-9 |

amonio chloridas ClH4N |

235-227-6 | | 12136-45-7 |

kalio oksidas K2O |

235-252-2 | | 12141-20-7 |

trišvino dioksidas-fosfonatas HO5PPb3 |

235-380-9 | | 12202-17-4 |

tetrašvino trioksidas-sulfatas O7Pb4S |

235-416-3 | | 12222-60-5 |

heksanatrio-2, 2'-[azobis[(2-sulfonato-4, 1-fenilen)-vinilen-(3-sulfonato-4, 1-fenilen)]] bis[2H-nafto[1, 2-d]triazol-5-sulfonatas] C48H32N8O18S. 6Na |

235-490-7 | | 12252-33-4 |

kalcio-[ortosilikato(4-)]diokso dialiuminatas (2-) Al2O6Si. Ca |

235-595-8 | | 12336-95-7 |

chromo-hidroksido sulfatas CrHO5S |

235-649-0 | | 12410-14-9 |

geležies-chlorido sulfatas ClFeO4S |

235-654-8 | | 12427-38-2 |

manebas C4H6MnN2S4 |

235-759-9 | | 12656-85-8 |

C. I. Pigmentinis raudonasis, 104 Ši medžiaga nurodyta "Colour Index" ("Colour Index" numeris C. I. 77605). |

235-837-2 | | 13001-46-2 |

kalio-O-izobutilditiokarbonatas C5H10OS2. K |

235-845-6 | | 13005-36-2 |

kalio-fenilacetatas C8H8O2. K |

235-921-9 | | 13048-33-4 |

heksametilendiakrilatas C12H18O4 |

236-598-7 | | 13446-48-5 |

amonio nitritas H3N. HNO2 |

236-670-8 | | 13463-40-6 |

pentakarbonilo geležis C5FeO5 |

236-675-5 | | 13463-67-7 |

titano dioksidas O2Ti |

236-688-6 | | 13464-80-7 |

dihidrazino sulfatas H4N2. ½H2O4S |

236-878-9 | | 13530-65-9 |

cinko chromatas CrH2O4. Zn |

237-004-9 | | 13573-18-7 |

natrio triortofosfatas, H5O10P3. xNa |

237-066-7 | | 13598-36-2 |

fosfono rūgštis H3O3P |

237-081-9 | | 13601-19-9 |

natrio-[heksaciano-feratas](4-) C6FeN6. 4Na |

237-158-7 | | 13674-84-5 |

tris(2-chlor-1-metil-etil)-fosfatas C9H18Cl3O4P |

237-199-0 | | 13684-63-4 |

fenmedifamas C16H16N2O4 |

237-215-6 | | 13693-11-3 |

titano bissulfatas H2O4S. ½Ti |

237-239-7 | | 13705-05-0 |

2, 4-dichlor-6-(metiltio)-1, 3, 5-triazinas C4H3Cl2N3S |

237-410-6 | | 13775-53-6 |

natrio-[heksafluoro-aliuminatas](3-) AlF6. 3Na |

237-574-9 | | 13845-36-8 |

pentakalio trifosfatas H5O10P3. 5K |

237-722-2 | | 13943-58-3 |

kalio-[heksaciano-feratas](4-) C6FeN6. 4K |

237-732-7 | | 13952-84-6 |

antrbutilaminas C4H11N |

238-688-1 | | 14639-98-6 |

amonio-[pentachloro-cinkatas](3-) Cl5Zn. 3H4N |

238-877-9 | | 14807-96-6 |

talkas (Mg3H2(SiO3)4) H2O3Si. ¾Mg |

238-878-4 | | 14808-60-7 |

kvarcas (SiO2) O2Si |

238-887-4 | | 14816-18-3 |

foksimas C12H15N2O3PS |

238-932-7 | | 14861-17-7 |

4-(2, 4-dichlorfenoksi)-anilinas C12H9Cl2NO |

239-106-9 | | 15022-08-9 |

dialilkarbonatas C7H10O3 |

239-148-8 | | 15096-52-3 |

natrio-[heksafluoro-aliuminatas](3-) AlF6. 3Na |

239-263-3 | | 15206-55-0 |

metilbenzoilformiatas C9H8O3 |

239-289-5 | | 15245-12-2 |

nitrato rūgštis, amonio kalcio druska Ca. xH3N. xHNO3 |

239-592-2 | | 15545-48-9 |

chlortoluronas C10H13ClN2O |

239-622-4 | | 15571-58-1 |

2-etilheksil-10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatas C36H72O4S2Sn |

239-670-6 | | 15593-75-6 |

natrio-[tetraoksoantimonatas](3-) Na.⅓O4Sb |

239-701-3 | | 15625-89-5 |

2-etil-2- [[(1-oksoalil)-oksi]-metil]-1, 3-propandildiakrilatas C15H20O6 |

239-707-6 | | 15630-89-4 |

natrio karbonatas, junginys su vandenilio peroksidu santykiu 2:3 CH2O3. 3/2H2O2. 2Na |

239-784-6 | | 15687-27-1 |

ibuprofenas C13H18O2 |

239-931-4 | | 15827-60-8 |

[[(fosfonometil)-imino]-bis(2, 1-etandiil nitrilo-bismetilen)]-tetrakisfosfono rūgštis C9H28N3O15P5 |

240-032-4 | | 15894-70-9 |

N, N″-1, 6-heksandiil-bis(N-cianoguanidinas) C10H18N8 |

240-286-6 | | 16118-49-3 |

karbetamidas C12H16N2O3 |

240-347-7 | | 16219-75-3 |

5-etiliden-8, 9, 10-trinorborn-2-enas C9H12 |

240-383-3 | | 16291-96-6 |

Medžio anglys Amorfinė anglies forma, susidariusi nepilnai sudegus ar oksiduojantis medienai ar kitoms organinėms medžiagoms. |

240-596-1 | | 16529-56-9 |

2-metil-3-buteno nitrilas C5H7N |

240-778-0 | | 16721-80-5 |

natrio-vandenilio sulfidas HNaS |

240-795-3 | | 16731-55-8 |

kalio disulfitas H2O5S2. 2K |

240-896-2 | | 16871-90-2 |

kalio-[heksafluorosilikatas](2-) F6Si. 2K |

240-898-3 | | 16872-11-0 |

vandenilio-[tetrafluoroboratas](1-) BF4. H |

240-934-8 | | 16893-85-9 |

natrio-[heksafluorosilikatas](2-) F6Si. 2Na |

240-969-9 | | 16919-27-0 |

kalio-[heksafluorotitanatas](2-) F6Ti. 2K |

241-034-8 | | 16961-83-4 |

divandenilio-[heksafluorosilikatas](2-) F6Si. 2H |

241-164-5 | | 17095-24-8 |

tetranatrio-4-amino-5-hidroksi-3, 6-bis[[4-[[2-(sulfonatooksi)-etil]-sulfonil]-fenil]azo]-naftalin-2, 7-disulfonatas C26H25N5O19S6. 4Na |

241-342-2 | | 17321-47-0 |

O, O-dimetilamidotiofosfatas C2H8NO2PS |

241-624-5 | | 17639-93-9 |

metil-2-chlorpropionatas C4H7ClO2 |

242-159-0 | | 18282-10-5 |

alavo dioksidas O2Sn |

242-348-8 | | 18467-77-1 |

diprogulo rūgštis C12H18O7 |

242-358-2 | | 18479-49-7 |

3, 7-dimetil-1-okten-3-olis C10H20O |

242-505-0 | | 18691-97-9 |

metabenztiazuronas C10H11N3OS |

243-215-7 | | 19666-30-9 |

3-[2, 4-dichlor-5-(1-metil-etoksi)-fenil]-5-(1, 1-dimetiletil)-1, 3, 4-oksadiazol-2(3H)-onas C15H18Cl2N2O3 |

243-473-0 | | 20030-30-2 |

2, 5, 6-trimetil-2-cikloheksen-1-onas C9H14O |

243-723-9 | | 20306-75-6 |

N-metil-3-oksobutiramidas C5H9NO2 |

243-746-4 | | 20344-49-4 |

geležies hidroksidioksidas FeHO2 |

244-492-7 | | 21645-51-2 |

aliuminio hidroksidas AlH3O3 |

244-742-5 | | 22036-77-7 |

[etilen-bis(nitrilo-bismetilen)] -tetrakisfosfato druska, natrio druska C6H20N2O12P. xNa |

244-848-1 | | 22224-92-6 |

fenamifosas C13H22NO3PS |

245-883-5 | | 23783-42-8 |

3, 6, 9, 12-tetraoksotridekanolis C9H20O5 |

246-307-5 | | 24544-08-9 |

2, 6-dietil-p-toluidinas C11H17N |

246-309-6 | | 24549-06-2 |

6-etil-2-toluidinas C9H13N |

246-347-3 | | 24602-86-6 |

tridemorfas C19H39NO |

246-376-1 | | 24634-61-5 |

kalio-(E, E)-2, 4-heksadienoatas C6H8O2. K |

246-466-0 | | 24800-44-0 |

[(metil-etilen)-bisoksi]-dipropanolis C9H20O4 |

246-562-2 | | 25013-15-4 |

viniltoluenas C9H10 |

246-585-8 | | 25057-89-0 |

bentazonas C10H12N2O3S |

246-613-9 | | 25103-09-7 |

izooktilmerkaptoacetatas C10H20O2S |

246-617-0 | | 25103-52-0 |

izooktano rūgštis C8H16O2 |

246-619-1 | | 25103-58-6 |

terc-dodekantiolis C12H26S |

246-672-0 | | 25154-52-3 |

nonilfenolis C15H24O |

246-673-6 | | 25154-54-5 |

dinitrobenzenas C6H4N2O4 |

246-689-3 | | 25167-67-3 |

butenas C4H8 |

246-690-9 | | 25167-70-8 |

2, 4, 4-trimetilpentenas C8H16 |

246-770-3 | | 25265-71-8 |

oksidipropanolis C6H14O3 |

246-771-9 | | 25265-77-4 |

izobutano rūgštis, 2, 2, 4-trimetil-1, 3-pentandio monoesteris C12H24O3 |

246-814-1 | | 25311-71-1 |

izofenfosas C15H24NO4PS |

246-835-6 | | 25321-09-9 |

diizopropilbenzenas C12H18 |

246-837-7 | | 25321-22-6 |

dichlorbenzenas C6H4 Cl2 |

246-869-1 | | 25339-17-7 |

izodecilo alkoholis C10H22O |

246-910-3 | | 25376-45-8 |

diaminotoluenas C7H10N2 |

246-099-9 | | 25551-13-7 |

trimetilbenzenas C9H12 |

247-134-8 | | 25620-58-0 |

trimetil-heksan-1, 6-diaminas C9H22N2 |

247-148-4 | | 25637-99-4 |

heksabromciklododekanas C12H18Br6 |

247-323-5 | | 25899-50-7 |

(Z)-2-pentennitrilas C5H7N |

247-477-3 | | 26140-60-3 |

terfenilas C18H14 |

247-571-4 | | 26266-68-2 |

2-etil-heksenalis C8H14O |

247-693-8 | | 26444-49-5 |

difeniltolilfosfatas C19H17O4P |

247-714-0 | | 26447-40-5 |

metilendifenildiizocianatas C15H10N2O2 |

247-722-4 | | 26471-62-5 |

m-tolilidendiizocianatas C9H6N2O2 |

247-977-1 | | 26761-40-0 |

di-"izononil" ftalatas C28H46O4 |

247-979-2 | | 26761-45-5 |

2, 3-epoksi-propilneodekanoatas C13H24O3 |

248-092-3 | | 26896-18-4 |

izononano rūgštis C9H18O2 |

248-097-0 | | 26898-17-9 |

dibenziltoluenas C21H20 |

248-133-5 | | 26952-21-6 |

1-izooktanolis C8H18O |

248-206-1 | | 27070-59-3 |

ciklododekatrienas C12H18 |

248-289-4 | | 27176-87-0 |

dodecilbenzensulfonrūgštis C18H30O3S |

248-310-7 | | 27193-28-8 |

(1, 1, 3, 3-tetrametilbutil)-fenolis C14H22O |

248-339-5 | | 27215-95-8 |

nonenas C9H18 |

248-363-6 | | 27247-96-7 |

2-etilheksilnitratas C8H17NO3 |

248-368-3 | | 27253-26-5 |

diizotridecilftalatas C34H58O4 |

248-405-3 | | 27323-18-8 |

chlor-1, 1'-bifenilas C12H9Cl |

248-433-6 | | 27375-52-6 |

N-[4- (2-hidroksi-etil)-sulfonil]-fenil]-acetamidas C10H13NO4S |

248-469-2 | | 27458-92-0 |

1-izotridekanolis C13H28O |

248-471-3 | | 27458-94-2 |

izononilo alkoholis C9H20O |

248-523-5 | | 27554-26-3 |

diizooktilftalatas C24H38O4 |

248-654-8 | | 27776-01-8 |

benziltoluenas C14H14 |

248-704-9 | | 27871-49-4 |

metil-(S)- (-)-laktatas C4H8O3 |

248-948-6 | | 28299-41-4 |

ditolileteris C14H14O |

248-953-3 | | 28305-25-1 |

kalcio-(S)-2-hidroksi-propionatas C3H6O3. ½Ca |

248-983-7 | | 28348-53-0 |

natrio kumensulfonatas C9H12O3S. Na |

248-048-6 | | 28473-21-4 |

1-nonanolis C9H20O |

249-050-7 | | 28479-22-3 |

3-chlor-p-tolil-izocianatas C8H6ClNO |

249-079-5 | | 28553-12-0 |

di-"izononil"-ftalatas C26H42O4 |

249-482-6 | | 29171-20-8 |

3, 7-dimetil-6-okten-1-in-3-olis C10H16O |

249-828-6 | | 29761-21-5 |

izodecildifenilfosfatas C22H31O4P |

249-894-6 | | 29857-13-4 |

natrio-1, 4-diizodecilsulfonatosukcinatas C24H46O7S. Na |

250-178-0 | | 30399-84-9 |

izooktadekano rūgštis C18H36O2 |

250-247-5 | | 30574-97-1 |

(E)-2-metil-2-butennitrilas C5H7N |

250-354-7 | | 30845-78-4 |

kalio-9,10-dihidro-9,10-diokso-antracen-1-sulfonatas C14H8O5S. K |

250-378-8 | | 30899-19-5 |

pentanolis C5H12O |

250-439-9 | | 31027-31-3 |

p-izopropilfenilizocianatas C10H11NO |

250-702-8 | | 31565-23-8 |

di(terc-dodecil)-pentasulfidas C24H50S5 |

250-709-6 | | 31570-04-4 |

tris[2, 4-di(terc-butil)-fenil]-fosfitas C42H63O3P |

251-013-5 | | 32360-05-7 |

oktadecilmetakrilatas C22H42O2 |

251-087-9 | | 32536-52-0 |

difenileteris, oktabromo darinys C12H2Br8O |

251-835-4 | | 34123-59-6 |

3-(4-izopropilfenil)-1, 1-dimetilkarbamidas C12H18N2O |

252-104-2 | | 34590-94-8 |

(2-metoksi-metil-etoksi)-propanolis C7H16O3 |

252-276-9 | | 34893-92-0 |

1, 3-dichlor-5-izocianatobenzenas C7H3Cl2NO |

253-149-0 | | 36653-82-4 |

1-heksadekanolis C16H34O |

253-178-9 | | 36734-19-7 |

3-(3,5-dichlor-fenil)-2,4-diokso-N-izopropil-imidazolidin-1-karboksamidas C13H13Cl2N3O3 |

253-407-2 | | 37220-82-9 |

9-oktadeceno rūgštis (Z)-, 1, 2, 3-propantriolio esteris |

253-733-5 | | 37971-36-1 |

2-fosfonbutan-1, 2, 4-trikarboksirūgštis C7H11O9P |

254-159-8 | | 38861-78-8 |

1-[4-(2-metil-propil)-fenil]-1-etanonas C12H16O |

254-320-2 | | 39148-24-8 |

aliuminio trietiltrifosfonatas C2H7O3P.⅓Al |

254-400-7 | | 39290-78-3 |

aliuminio chloridas hidroksidas sulfatas |

255-349-3 | | 41394-05-2 |

4-amino-3-metil-6-fenil-1, 2, 4-triazin-5-onas C10H10N4O |

255-894-7 | | 42576-02-3 |

metil-5-(2, 4-dichlor-fenoksi)-2-nitrobenzoatas C14H9Cl2NO5 |

256-103-8 | | 43121-43-3 |

1-(4-chlor-fenoksi)-3, 3-dimetil-1-(1, 2, 4-triazol-1-il)-butanonas C14H16ClN3O2 |

256-176-6 | | 44992-01-0 |

[2-(akriloiloksi)-etil]-trimetilamonio chloridas C8H16NO2. Cl |

256-735-4 | | 50723-80-3 |

3-izopropil-1H-2, 1, 3-benzotiadiazin-(3H)-on-2, 2-dioksidas, natrio druska C10H12N2O3S. Na |

256-759-5 | | 50780-99-9 |

diizobutilmalonatas C11H20O4 |

257-098-5 | | 51274-00-1 |

C. I. Pigmentinis geltonasis, 42 Ši medžiaga nurodyta "Colour Index" ("Colour Index" numeris C. I. 77492). |

257-180-0 | | 51407-46-6 |

2-(4-izobutil-fenil)-propionaldehidas C13H18O |

257-413-6 | | 51774-11-9 |

1-izoheptanolis C7H16O |

258-290-1 | | 53003-10-4 |

salinomicinas C42H70O11 |

258-556-7 | | 53445-37-7 |

2, 2, 4-(arba 2, 4, 4-)trimetiladipino rūgštis C9H16O4 |

258-587-6 | | 53500-83-7 |

izopropil-3-metil-3-(p-izobutilfenil)-oksiran-2-karboksilatas C17H24O3 |

258-649-2 | | 53585-53-8 |

dibenzil-benzol, ar-metil-darinys C21H20 |

259-537-6 | | 55219-65-3 |

α-terc-butil-β-(4-chlor-fenoksi)-1H-1, 2, 4-triazol-1-etanolis C14H18ClN3O2 |

261-204-5 | | 58302-43-5 |

natrio-[bis(4-hidroksi-3-[(2-hidroksi-1-naftil)-azo]-benzolsulfonamidato(2-))-kobaltatas](1-) C32H22CoN6O8S2. Na |

261-233-3 | | 58391-97-2 |

borato rūgštis (H3BO3), 2-[2-(2-metoksi-etoksi)-etoksi]-etanolio-esteris ir 2, 2'-oksi-bisetanolio esteris |

262-373-8 | | 60676-86-0 |

kvarcas, stikliškasis O2Si |

262-967-7 | | 61788-32-7 |

terfenilas, hidrintas |

262-977-1 | | 61788-46-3 |

aminai, kokosų alkil- |

263-004-3 | | 61788-76-9 |

alkanai, chlor- |

263-055-1 | | 61789-36-4 |

naftenų rūgštys, kalcio druskos |

263-058-8 | | 61789-40-0 |

1-propanaminis, 3-amino-N-(karboksimetil)- N, N-dimetil-, N-kokosų acildariniai, hidroksidai, cviterjonai |

263-064-0 | | 61789-51-3 |

naftenų rūgštys, kobalto druskos |

263-066-1 | | 61789-53-5 |

nitrilai, kokosų |

263-107-3 | | 61790-12-3 |

riebalų rūgštys, talo alyvos |

263-120-4 | | 61790-28-1 |

nitrilai, lajaus |

263-125-1 | | 61790-33-8 |

aminai, lajaus alkil- |

264-150-0 | | 63449-39-8 |

parafino vaškai ir angliavandenių vaškai, chlor- |

264-347-1 | | 63589-25-3 |

4-diazo-3,4-dihidro-7-nitro-3-oksonaftalen-1-sulfonrūgštis C10H5N3O6S |

264-459-0 | | 63785-12-6 |

amonio vandenilio dipropionatas C3H6O2. ½H3N |

264-848-5 | | 64365-17-9 |

sakų rūgštys ir kanifolijos rūgštys, hidrintos, esteriai su pentaeritritoliu |

266-010-4 | | 65996-77-2 |

Koksas (akmens anglys) Akyta anglinė masė, gaunama aukštoje temperatūroje (aukštesnėje nei 700 oC (1292 oF)) destruktyviai distiliuojant akmens anglis. Sudaryta, visų pirma, iš anglies. Savo sudėtyje gali turėti įvairiuos kiekius sieros ir pelenų. |

266-027-7 | | 65996-92-1 |

Distiliatai (akmens anglių deguto) Distiliatas iš akmens anglių deguto, distiliuojamo maždaug nuo 100–450 oC (212–842 oF) temperatūroje. Sudarytas, visų pirma, iš 2–4 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių, fenolinių junginių, ir aromatinių azoto bazių. |

266-028-2 | | 65996-93-2 |

pikis, akmens anglių deguto, aukštos virimo temperatūros Aukštos virimo temperatūros akmens anglių deguto distiliacijos likutis. Juoda kieta medžiaga su apytiksliu minkštėjimu nuo 30–180 oC (86–356 oF) temperatūroje. Sudarytas, visų pirma, iš sudėtingo, 3 arba daugiau kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių, mišinio. |

266-030-3 | | 65996-95-4 |

Superfosfatai, koncentruoti Medžiaga, gauta rūgštinant fosfatų turinčią uolieną su fosfato rūgštimi. Paprastai turi 40 % ir daugiau fosforo oksido (P2O5). Sudaryta, visų pirma, iš kalcio fosfato |

266-041-3 | | 65997-06-0 |

Kanifolija, hidrinta |

266-042-9 | | 65997-13-9 |

sakų rūgštys ir kanifolijos rūgštys, hidrintos, esteriai su gliceroliu |

266-043-4 | | 65997-15-1 |

CaAl2O4 | Ca2Al2SiO7 |

CaAl4O7 | Ca4Al6SO16 |

CaAl12O19 | Ca12Al14Cl2O32 |

Ca3Al2O6 | Ca12Al14F2O32 |

Ca12Al14O33 | Ca4Al2Fe2O10 |

CaO | Ca6Al4Fe2O15 |

Ca2Fe2O5 | |

|

266-047-6 | | 65997-18-4 |

aliuminis | manganas |

stibis | molibdenas |

arsenas | neodimis |

baris | nikelis |

bismutas | niobis |

boras | fosforas |

kadmis | kalis |

kalcis | silicis |

ceris | sidabras |

chromas | natris |

kobaltas | stroncis |

varis | alavas |

auksas | titanas |

geležis | volframas |

lantanas | vanadis |

švinas | cinkas |

litis | cirkonis |

magnis | |

|

266-639-4 | | 67306-03-0 |

4-[3-4-(1,1-dimetiletil)-fenil]-2-metilpropil]-2, 6-dimetilmorfolinas C20H33NO |

267-006-5 | | 67762-25-8 |

Alkoholiai, C12-18 Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C12-C18 alkilalkoholis ir SDA nurodytą numerį: 16-060-00. |

267-008-6 | | 67762-27-0 |

Alkoholiai, C16-18 Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C12-C18 alkilalkoholis ir SDA nurodytą numerį: 19-060-00. |

267-009-1 | | 67762-30-5 |

Alkoholiai, C14-18 Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C14-C18 alkilalkoholis ir SDA nurodytą numerį: 17-060-00. |

267-019-6 | | 67762-41-8 |

Alkoholiai, C10-16 Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C10-C16 alkilalkoholis ir SDA nurodytą numerį: 15-060-00. |

267-051-0 | | 67774-74-7 |

Benzenas, C10-C13-alkildariniai |

268-106-1 | | 68002-94-8 |

Alkoholiai, C16-18 ir C18 nesotieji Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C16-C18 alkilalkoholis ir nurodytą numerį: 11-060-00. |

268-213-3 | | 68037-49-0 |

Sulfonrūgštys, C10-C18-alkanas, natrio druskos |

268-531-2 | | 68122-86-1 |

Imidazolio junginiai, 4, 5-dihidro-1-metil-2-nortaukai-alkil -1-(2-taukai amidoetil), metil-sulfatai |

268-589-9 | | 68130-43-8 |

Sieros rūgštis, C8-C18-monoalkil-esteriai, natrio druskos |

268-626-9 | | 68131-73-7 |

Aminai, polietilenpoli- |

268-770-2 | | 68140-00-1 |

Amidai, kokosas, N-(hidroksietil)- |

268-860-1 | | 68153-01-5 |

Naftalensulfonrūgštys |

268-930-1 | | 68155-00-0 |

Alkoholiai, C14-18 ir C16-18 nesotieji Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C14-C18 ir C16-C18 nesotusis alkilalkoholis ir SDA nurodytą numerį: 04-060-00. |

269-127-9 | | 68187-82-6 |

Varveliai, apdoroti rūgščiuoju sulfitu |

269-227-2 | | 68201-59-2 |

sakų rūgštys ir kanifolijos rūgštys, fumarintos, natrio druska |

269-228-8 | | 68201-60-5 |

Sakų rūgštys ir kanifolijos rūgštys, maleatintos, natrio druskos |

269-587-0 | | 68298-96-4 |

Divandenilio 2-[(2-hidroksietil)amino]-etil-ortoboratas C4H12BNO4 |

269-798-8 | | 68333-89-1 |

Benzenas, (1-metil-etil)-, oksiduotas, polifenil-likučiai Nelakus, aukštos virimo temperatūros likutis po kumeno-fenolio proceso produktų distiliacijos. Jame vyrauja pakaitus turinčios fenilgrupės, tarpusavyje susijungusios anglies-deguonies skersiniais ryšiais ir fenilalifatiniais ryšiais. |

269-922-0 | | 68391-03-7 |

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12-18-alkil-trimetil-, chloridai Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C12-C18 alkiltrimetbilamonio chloridas ir SDA nurodytą numerį: 16-045-00. |

270-115-0 | | 68411-30-3 |

Benzensulfonrūgštis, C10-C13-alkil-dariniai, natrio druskos |

270-184-7 | | 68412-37-3 |

Silicio rūgštis (H2SiO4), tetraetilesteris, hidrolizuotas |

270-407-8 | | 68439-57-6 |

Sulfonrūgštys, C14-C16-alkan-hidroksi- ir C14-C16-alkenas, natrio druskos |

270-461-2 | | 68440-56-2 |

Sakų rūgštys ir kanifolijos rūgštys, magnio druskos |

270-486-9 | | 68442-69-3 |

Benzenas, C10-C14-monoalkil-dariniai |

270-691-3 | | 68476-52-8 |

Angliavandeniai, C4, etileno gamybos šalutinis produktas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant etileno gamybos krekingo produktus įrenginyje. Jame vyrauja C4 angliavandeniliai. |

271-067-3 | | 68515-25-3 |

Benzenas, C1-C9-alkil-dariniai |

271-073-6 | | 68515-32-2 |

Benzenas, C12-C14-monoalkil-dariniai, frakcionavimo likučiai Frakcionavimo likučiai, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 360 oC (680 oF) temperatūroje. |

271-083-0 | | 68515-32-2 |

1,2-benzendikarboksirūgštis, di(C7-C9-šakotieji ir linijiniai) alikilesteriai |

271-085-1 | | 68515-41-3 |

1,2-benzendikarboksirūgštis, di(C9-C11-šakotieji ir linijiniai) alikilesteriai |

271-212-0 | | 68526-55-6 |

Alkenai, C8-10, turintys daug C9 |

271-231-4 | | 68526-83-0 |

Alkoholiai, C7-9 izo-, turintys daug C8 |

271-233-5 | | 68526-84-1 |

Alkoholiai, C8-10 izo-, turintys daug C9 |

271-234-0 | | 68526-85-2 |

Alkoholiai, C9-11 izo-, turintys daug C10 |

271-235-6 | | 68526-86-3 |

Alkoholiai, C11-14 izo-, turintys daug C13 |

271-363-2 | | 68551-11-1 |

1-propenas, hidroformilinimo produktai, aukštos virimo temperatūros Sudėtingas mišinys produktų, gautų distiliuojant propeno hidroformilinimo butanalio hidrinimo produktus. Jį sudaro daugiausia organiniai junginiai, tokie kaip aldehidai, alkoholiai, esteriai ir karboksirūgštys, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C4 ir C32, verdantys apytiksliai 143–282 oC (289–540 oF) temperatūroje. |

271-528-9 | | 68584-22-5 |

Benzensulfonrūgštis, C10-16 alkil-dariniai Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C10-C16-alkilbenzensulfonrūgštis ir SDA nurodytą numerį: 15-080-00. |

271-642-9 | | 68603-15-6 |

Alkoholiai, C6-12 Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C6-C12 alkilalkohololis ir SDA nurodytą numerį : 13-060-00. |

271-657-0 | | 68603-42-9 |

Amidai, kokoso, N, N-bis(hidroksietilas) |

271-678-5 | | 68603-87-2 |

Karboksirūgštys, C4-6, di- |

271-774-7 | | 68608-15-1 |

Sulfonrūgštys, alkanas, natrio druskos |

271-801-2 | | 68608-80-0 |

Benzenas, C6-12-alkil-dariniai Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C6-C12 alkilbenzenas ir SDA nurodytą numerį: 13-079-00. |

271-893-4 | | 68611-44-9 |

Silanas, dichlordimetil-, reakcijos su silicio dioksidu produktai |

272-490-6 | | 68855-56-1 |

Alkoholiai, C12-16 |

272-492-7 | | 68855-58-3 |

Alkenai, C10-16-α- Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C10-C16-alkil-alfa-olefinas, ir SDA nurodytą numerį : 15-057-00. |

272-647-9 | | 68901-05-3 |

1, 3-propandiil-bis(oksi-1, 3-propandiil)-diakrilatas C14H28Cl4Cr2F9NO9S |

272-740-4 | | 68910-45-2 |

Sulfonrūgštis, alkan-, chlor-, natrio druskos |

272-924-4 | | 68910-70-7 |

Alkanai, chlor-, C6-18 |

273-050-6 | | 68936-98-1 |

Benzenas, (1-metiletil)- distiliacijos likučiai Sudėtingas aromatinių angliavandenilių mišinys, susidarantis kumeno gamybos produkto distiliacijos metu. Jis daugiausia susideda iš diizopropilbenzeno su nedideliais kiekiais C4 pakeistų benzenų ir aukštesnių nearomatinių angliavandenilių. |

273-094-6 | | 68937-83-7 |

Riebalų rūgštys, C6-10, metil-esteriai |

273-095-1 | | 68937-84-8 |

Riebalų rūgštys, C12-18, metil-esteriai Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C12-C18-alkil-karbonsorūgšties metilesteriai, SDA nurodytą numerį: 16-010-00. |

273-114-3 | | 68938-07-8 |

Riebalų rūgštys, C9-13, (neo)- |

273-281-2 | | 68955-55-5 |

Aminai, C12-18-alkildimetil-, N-oksidai Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C12-C18 alkildimetilaminooksidas ir SDA nurodytą numerį:16-041-00. |

273-295-9 | | 68955-98-6 |

Riebalų rūgštys, C16-18 ir C18-nesočiosios, šakotosios ir linijinės |

274-367-2 | | 70179-79-2 |

Amonio tetraformiatas CH2O2. ¼H3N |

276-451-4 | | 72187-40-7 |

4,4'-bis[[4-[bis(2-hidroksietil)-amino]-6-[(4-sulfofenil)-amino]-1,3,5-triazin-2-il]-amino]-stilben-2, 2'-disulfonrūgštis, kalio natrio druska C40H44N12O16S4. xK. xNa |

277-704-1 | | 74070-46-5 |

2-chlor-6-nitro-3-fenoksianilinas C12H9ClN2O3 |

278-404-3 | | 76253-60-6 |

Dichlor-[(dichlorfenil)-metil]-metil-benzenas C14H10Cl4 |

279-420-3 | | 80206-82-2 |

Alkoholiai, C12-14 |

280-895-4 | | 83803-77-4 |

Di-terc-dodecil-trisulfidas C24H50S3 |

281-018-8 | | 83846-43-9 |

Benzenkarboksirūgštis, 2-hidroksi-, C>13-monoalkil-dariniai, kalcio druskos (2:1) |

283-810-9 | | 84713-17-7 |

2, 2, 4-(arba 2, 4, 4-)-trimetilheksandinitrilas C9H14N2 |

284-090-9 | | 84777-61-7 |

Kalcio (II)-izooktanoatas C8H16O2. ½Ca |

284-315-0 | | 84852-06-2 |

1, 2-Benzendikarboksirūgštis, C7-10-diizoalkil-esteriai |

284-660-7 | | 84961-70-6 |

Benzenas, C10-13-monoalkil dariniai, įvairūs likučiai |

284-895-5 | | 84989-06-0 |

Deguto rūgštys, ksilenolio frakcija Deguto rūgščių frakcija, praturtinta 2, 4- ir 2, 5-dimetilfenoliu, regeneruota distiliuojant žalias deguto rūgštis, gautas iš žemos temperatūros anglies deguto. |

285-207-6 | | 85049-37-2 |

Riebalų rūgštys, C16-18 ir C18-nesočiosios, 2-etilheksilesteriai |

286-490-9 | | 85251-77-0 |

Gliceridai, C16-18 mono- ir di- |

287-032-0 | | 85408-69-1 |

Riebalų rūgštys, C8-18 ir C16-18 telitetlenas, natrio druskos |

287-075-5 | | 85409-09-2 |

Gliceridai, C8-10 |

287-476-5 | | 85535-84-8 |

Alkanai, C10-13, chlor- |

287-477-0 | | 85535-85-9 |

Alkanai, C14-17, chlor- |

287-479-1 | | 85535-87-1 |

Alkenai, C10-13 |

287-493-8 | | 85536-13-6 |

Skruzdžių rūgštis, C8-10-izoalkil-esteriai, C9 -vyraujantys |

287-494-3 | | 85536-14-7 |

Benzenassulfonrūgštis, 4-C10-13-antr-alkil-dariniai |

287-625-4 | | 85566-16-1 |

Alkoholiai, C13-15, šakotieji ir linijiniai |

287-735-2 | | 85567-22-2 |

2, 5, 8, 10, 13, 16, 17, 20, 23-nonaoksa-1, 9-dibora-biciklo[7. 7. 7] trikozanas C12H24B2O9 |

288-284-4 | | 85711-26-8 |

Alkoholiai, C9-11, šakotieji ir linijiniai |

288-331-9 | | 85711-70-2 |

Sulfonsrūgštis, C14-18-antr-alkan-, natrio druskos |

288-474-7 | | 85736-63-6 |

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12-18- alkil(hidroksietil)dimetilchloridai |

289-151-3 | | 86088-85-9 |

Imidazolio junginiai, 4, 5-dihidro- 1-metil-2-nortaukai alkil -3 -(2-taukai amidoetil), Me sulfatas |

289-219-2 | | 86290-80-4 |

Alkenai, C8-10, α- |

290-178-8 | | 90082-86-3 |

Gyslotis, Plantagoovata, ekstraktas Ekstraktyvai ir jų fiziškai modifikuoti dariniai, tokie kaip tinktūros, konkrecijos, absoliutai, eteriniai aliejai, sakai, terpenai, beterpenės frakcijos, distiliatai, likučiai ir kt. , gauti iš Plantagoovata, Plantaginaceae. |

290-580-3 | | 90193-76-3 |

1, 2-Benzendikarboksirūgštis, C16-18-dialkil-esteriai |

290-597-6 | | 90193-91-2 |

l, 2-Benzendikarboksirūgštis, mišrieji decil, heptil, heksil iroktil diesteriai |

290-644-0 | | 90194-34-6 |

Benzensulfonrūgštis, C1-18-monoalkil-dariniai |

290-658-7 | | 90194-47-1 |

Benzensulfonrūgštis, šakotieji C15-36-monoalkil-dariniai |

290-660-8 | | 90194-49-3 |

Benzensulfonrūgštis, šakotieji C15-36-monoalkil-dariniai, kalcio druskos |

291-554-4 | | 90431-32-6 |

Švinas, 2-etilheksenoato izooktanoato kompleksai, baziniai |

292-426-0 | | 90622-26-7 |

Alkenai, C8-9, hidroformilinimo produktai, distiliacijos likučiai |

292-463-2 | | 90622-61-0 |

Alkenai, C12-14, α- |

292-694-9 | | 90989-38-1 |

Aromatiniai angliavandeniliai, C8 |

292-701-5 | | 90989-44-9 |

Aromatiniai angliavandeniliai, C7-10, etileno gamybos šalutinis produktas |

292-951-5 | | 91031-48-0 |

Riebalų rūgštys, C16-18, 2-etilheksilesteriai |

293-086-6 | | 91051-34-2 |

Riebalų rūgštys, palmių aliejus, Me esteriai |

293-145-6 | | 91051-89-7 |

Riebalų rūgštys, taukai, Me esteriai, distiliacijos likučiai |

293-263-8 | | 91053-01-9 |

Angliavandeniliai, C4, be 1, 3-butadieno, polimerizuoti, triizobuteno frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant žibalo dujinio krekingo proceso bebutadienę C4 frakciją. Jame daugiausia alkeninių angliavandenilių, turinčių C8, C12, C16, C20 anglies atomų ir verdančių maždaug 170–185 oC (338–365 oF) temperatūroje. |

293-346-9 | | 91078-64-7 |

Naftalensulfonrūgštys, šakotieji ir linijiniai Bu dariniai, natrio druskos |

293-721-7 | | 91082-11-0 |

Sulfonsrūgštis, C15-25-alkan-, chlor-, natrio druska |

293-728-5 | | 91082-17-6 |

Sulfonrūgštis, C10-21-alkan-, fenil-esteriai |

293-741-6 | | 91082-29-0 |

Sulfonilchloridai, C10-21-alkan- |

293-744-2 | | 91082-32-5 |

Sulfonilchloridai, C16-34-alkan-, chlor- |

294-557-9 | | 91723-50-1 |

Angliavandeniliai, C5-17, C6- vyraujant, etileno gamybos šalutiniai produktai |

294-595-6 | | 91744-33-1 |

Gliceridai, C10-18, mono-, di- ir tri- |

295-548-2 | | 92062-33-4 |

Deguto bazės, akmens anglys, pikolino frakcija Piridino bazės, verdančios apytikriai 125–160 oC (257–320 oF) temperatūroje, gauto distiliuojant bazių turinčios deguto frakcijos, gautos distiliuojant bituminių akmens anglių deguto neutralizuotą rūgštų ekstraktą. Joje vyrauja lutidinai ir pikolinai. |

295-571-8 | | 92112-70-4 |

Hipochlorito rūgštis, reakcijos su propenu produktai, dichlorpropano likučiai |

295-766-8 | | 92128-69-3 |

Angliavandeniliai, nesotieji, išskirti iš distiliacijos likučių |

295-885-5 | | 92129-83-4 |

Sulfonrūgštys, C19-31-alkanai, natrio druskos |

297-626-1 | | 93685-78-0 |

Angliavandeniliai, C4, neturintys 1, 3-butadieno, polimerinti, dibuteno frakcija, hidrinta |

297-628-2 | | 93685-80-4 |

Angliavandeniliai, C4, neturintys 1, 3-butadieno, polimerinti, tetraizobuteno frakcija, hidrinta |

297-629-8 | | 93685-81-5 |

Angliavandeniliai, C4, neturintys 1, 3-butadieno, polimerinti, triizobuteno frakcija, hidrinta |

298-697-1 | | 93821-12-6 |

Alkenai, C10-14 šakotieji ir linijiniai, vyrauja C12- |

300-949-3 | | 93965-02-7 |

4, 4'-bis[[4-[bis(2-hidroksietil)-amino]-6-[(4-sulfofenil)-amino]-1, 3, 5-triazin-2-il]-amino]-stilben-2, 2'-disulfonrūgštis, natrio druska, junginys su 2, 2'-iminodietanoliu C40H44N12O16S4. xC4H11NO2. xNa |

302-189-8 | | 94094-87-8 |

Naftalensulfonrūgštys, reakcijos su formaldehidu ir sulfonilbis[fenoliu] produktai, amonio druskos |

302-613-1 | | 94113-79-8 |

Aldehidai, C12-18 |

304-180-4 | | 94247-05-9 |

Izotridecilmetakrilatas C17H32O2 |

305-180-7 | | 94349-61-8 |

Aldehidai, C7-12 |

306-479-5 | | 97280-83-6 |

Dodecenas, šakotasis |

306-523-3 | | 97281-24-8 |

Riebalų rūgštys, C8-10, mišrieji esteriai su neopentilglikoliu ir trimetilolpropanu |

307-146-7 | | 97552-93-7 |

Alkoholiai, C12-14, reakcijos su dimetilaminu produktai |

307-159-8 | | 97553-05-4 |

Riebalų rūgštys, C16-18 ir C16 -nesočiosios, izooktilesteriai, epoksidinti |

309-928-3 | | 101357-30-6 |

Silicio rūgštis, aliuminio natrio druska, sierinta |

310-080-1 | | 102242-49-9 |

Alkoholiai, C6-24, distiliacijos likučiai Likučių mišinys, gaunamas distiliuojant vakuume C6-24 riebalų alkoholius, kurie susidaro hidrinant C6-24 riebalų rūgščių metilesterius. Jame vyrauja didesni už C18 sotieji riebalų alkoholiai, dimerizacijos produktai ir ilgesnės už C32 grandinės esteriai, verdantys aukštesnėje kaip 250 oC (482 oF) temperatūroje esant 10 torų slėgiui. |

310-084-3 | | 102242-53-5 |

Riebalų rūgštys, C6-24, distiliacijos likučiai Likučių mišinys, gaunamas distiliuojant C6-24 riebalų rūgštis, kurios susidaro hidrinant muilintus C6-24 gamtinius riebalus. Jame vyrauja C6-24 riebalų rūgščių gliceridai, steroliai ir vaškų esteriai, verdantys aukštesnėje kaip 150 oC (302 oF) temperatūroje esant 10 torų slėgiui. |

310-085-9 | | 102242-54-6 |

Riebalų rūgštys C12-24, nesočiosios, distiliacijos likučiai Likučių mišinys, gaunamas distiliuojant C12-24 -nesočiąsias riebalų rūgštis, kurios susidaro muilinant C12-24 gamtinius riebalus. Jame vyrauja C12-24 nesočiųjų riebalų rūgščių gliceridai, steroliai ir vaškų esteriai, verdantys aukštesnėje už 150 oC (302 oF) temperatūroje esant 10 torų slėgiui. |

232-298-5 | 1 | 8002-05-9 |

Nafta Sudėtingas angliavandenilių mišinys. Svarbiausi jo komponentai yra alifatiniai, alicikliniai ir aromatiniai angliavandeniliai. Jame taip pat gali būti maži kiekiai azoto, deguonies ir sieros junginių. Šis apibrėžimas apima kaip lengvuosius, vidutinius ir sunkiuosius naftos produktus, taip pat ir iš bitumo smėlio išekstrahuotą alyvą. Tokios medžiagos, kaip nevalytos skalūnų alyvos ir akmens anglių skystieji degalai, iš kurių angliavandeniliams išskirti arba jas paversti naftos rafinavimo žaliavomis reikia pagrindinių cheminių reakcijų, neįeina į šį apibrėžimą. |

232-343-9 | 2 | 8006-14-2 |

Gamtinės dujos Negrynintos gamtinės dujos, tokios, kokios randamos gamtoje arba angliavandenilių, turinčių daugiausiai nuo C1 iki C4 anglies atomų skaičių, dujų mišinys, atskirtas nuo negrynintų gamtinių dujų, pašalinus gamtinių dujų kondensatą, gamtinių dujų skystį ir gamtinių dujų kondensatą/gamtines dujas |

268-629-5 | 2 | 68131-75-9 |

Dujos (naftos), C3-4 Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalios naftos krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai (daugiausia – propanas ir propilenas), kurių anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C4. Jo virimo temperatūra yra apytikriai nuo –51 oC iki –1 oC (nuo –60 oF iki 30 oF). |

269-624-0 | 2 | 68308-04-3 |

Liekamosios dujos (nafta), dujų regeneravimo gamyklos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant įvairias maišytas angliavandenilių frakcijas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C1 ir C5. |

269-625-6 | 2 | 68308-05-4 |

Liekamosios dujos (nafta), dujų regeneravimo gamyklos deetanizatorius Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant įvairias maišytas angliavandenilių frakcijas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C1 ir C4. |

270-071-2 | 2 | 68409-99-4 |

Dujos (nafta), kataliziškai krekinguotos viršutinės frakcijos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C3 ir C5, verdantys apytiksliai nuo –48 oC iki 32 oC (nuo –54 oF iki 90 oF) temperatūroje. |

270-085-9 | 2 | 68410-63-9 |

Gamtinės dujos, sausintos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, išskirtas iš gamtinių dujų. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C1 ir C4. Vyrauja metanas ir etanas. |

270-651-5 | 2 | 68475-57-0 |

Alkanai, C1-2 |

270-652-0 | 2 | 68475-58-1 |

Alkanai, C2-3 |

270-653-6 | 2 | 68475-59-2 |

Alkanai, C3-4 |

270-654-1 | 2 | 68475-60-5 |

Alkanai, C4-5 |

270-667-2 | 2 | 68476-26-6 |

Kuro dujos Lengvųjų dujų mišinys. Jame vyrauja vandenilis ir (arba) mažos molekulinės masės angliavandeniliai. |

270-670-9 | 2 | 68476-29-9 |

Kuro dujos, žalios naftos distiliatai Sudėtingas lengvųjų dujų mišinys, gautas distiliuojant žalią naftą ir kataliziškai riformuojant petroleterį. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C1 ir C4, verdantys apytiksliai nuo –217 oC iki –12 oC (nuo –423 oF iki 10 oF) temperatūroje. |

270-681-9 | 2 | 68476-40-4 |

Angliavandeniliai, C3-4 |

270-682-4 | 2 | 68476-42-6 |

Angliavandeniliai, C4-5 |

270-689-2 | 2 | 68476-49-3 |

Angliavandeniliai, C2-4, C3- vyrauja |

270-704-2 | 2 | 68476-85-7 |

Naftos dujos, suskystintos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C3 ir C7, verdantys apytiksliai nuo –40 oC iki 80 oC (nuo –40 oF iki 176 oF) temperatūroje. |

270-705-8 | 2 | 68476-86-8 |

Naftos dujos, suskystintos, dezodoruotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas dezodoruojant suskystintų naftos dujų mišinį tam, kad būtų perdirbti tioliai arba pašalintos rūgštinės priemaišos. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C3 ir C7, verdantys apytiksliai nuo –40 oC iki 80 oC (nuo –40 oF iki 176 oF) temperatūroje. |

270-724-1 | 2 | 68477-33-8 |

Dujos (nafta), C3-4, vyrauja izobutanas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant sočiuosius ir nesočiuosius angliavandenilius, kurių anglies atomų skaičius paprastai yra tarp C3 ir C6, o vyrauja butanas ir izobutanas. Jį sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C4, o vyrauja izobutanas. |

270-726-2 | 2 | 68477-35-0 |

Distiliatai (nafta), C3-6, vyrauja piperilenas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant sočiuosius ir nesočiuosius alifatinius angliavandenilius, kurių anglies atomų skaičius paprastai yra tarp C3 ir C6. Jį sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C6, o vyrauja piperilenas. |

270-754-5 | 2 | 68477-72-5 |

Dujos (nafta), kataliziškai krekinguoto petroleterio debutanizuoti likučiai, turtingi C3-5 Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas stabilizuojant kataliziškai krekinguotą petroleterį. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C5. |

270-757-1 | 2 | 68477-75-8 |

Dujos (nafta), katalizinio krekingo įrenginio, turtingos C1-5 Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jame vyrauja alifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C1 ir C6, vyrauja C1–C5. |

270-760-8 | 2 | 68477-79-2 |

Dujos (nafta), katalizinio riformerio, turtingos C1-4 Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C1 ir C6, vyrauja C1–C4. |

270-765-5 | 2 | 68477-83-8 |

Dujos (nafta), C3-5 alkenų-alkanų alkilinimo mišinys Sudėtingas alkenų ir alkanų, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C5, mišinys, naudojamas kaip alkilinimo mišinys. Aplinkos temperatūra dažniausiai viršija kritinę šių mišinių temperatūrą. |

270-767-6 | 2 | 68477-85-0 |

Dujos (nafta), turtingos C4 Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio frakcionavimo produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C5, vyrauja C4. |

270-769-7 | 2 | 68477-87-2 |

Dujos (nafta), deizobutanizavimo kolonos viršutinės frakcijos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas atmosferos slėgyje distiliuojant butano-buteno srautą. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C3 ir C4. |

270-773-9 | 2 | 68477-91-8 |

Dujos (nafta), depropanizuotos viršutinės frakcijos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant dujų ir benzino frakcijų katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C2 ir C4. |

270-990-9 | 2 | 68512-91-4 |

Angliavandeniliai, turtingi C3-4, naftos distiliatas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant ir kondensuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C5, vyrauja C3–C4. |

271-032-2 | 2 | 68514-31-8 |

Angliavandeniliai, C1-4 Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas termiškai krekinguojant bei atliekant absorbavimooperacijas ir distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C1 ir C4, verdantys apytiksliai nuo –164 oC iki –0, 5 oC (nuo –263 oF iki 31 oF) temperatūroje. |

271-038-5 | 2 | 68514-36-3 |

Angliavandeniliai, C1-4, dezodoruoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas dezodoruojant angliavandenilių dujas tam, kad būtų galima perdirbti tiolius ir pašalinti rūgštines priemaišas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C1 ir C4, verdantys apytiksliai nuo –164 oC iki –0, 5 oC (nuo –263 iki 31 oF) temperatūroje. |

271-259-7 | 2 | 68527-16-2 |

Angliavandeniliai, C1-3 Sudėtingas angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C1 ir C3 ir verdančių apytiksliai nuo –164 oC iki –42 oC (nuo –263 oF ir –44 oF) temperatūroje, mišinys. |

271-261-8 | 2 | 68527-19-5 |

Angliavandeniliai, C1-4, debutanizuota frakcija |

271-734-9 | 2 | 68606-25-7 |

Angliavandeniai, C2-4 |

271-735-4 | 2 | 68606-26-8 |

Angliavandeniai, C3 |

272-183-7 | 2 | 68783-07-3 |

Dujos (nafta), rafinuotas mišinys Sudėtingas mišinys gautas iš įvairių rafinavimo procesų. Jis susideda iš vandenilio, vandenilio sulfido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių tarp C1 ir C5. |

272-205-5 | 2 | 68783-65-3 |

Dujos (nafta), C2-4, nusierintos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas pajungiant naftos distiliatą prie nusierinimo proceso, kad pakeisti tiolius ar pašalinti rūgšties priemaišas. Jame vyrauja sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C2 ir C4, kurių virimo temperatūra yra nuo –51 oC iki –34 oC (nuo –60 oF iki –30 oF). |

272-871-7 | 2 | 68918-99-0 |

Dujos (nafta), iš žalios naftos frakcionavimo Sudėtingas mišinys, gaunamas frakcionuojant žalią naftą. Jis susideda iš sočiųjų alifatinių angliavandenilių, su vyraujančiu anglies atomų skaičiumi tarp C1 ir C5. |

272-872-2 | 2 | 68919-00-6 |

Dujos (nafta), iš deheksanavimo kolonos Sudėtingas angliavandenilių mišiniys, gaunamas frakcionuojant sunkiojo benzino frakcijų srautus. Jis susideda iš sočiųjų alifatinių angliavandenilių, su vyraujančiu anglies atomų skaičiumi tarp C4 ir C5. |

273-169-3 | 2 | 68952-76-1 |

Dujos (nafta), katalizinio krekingo sunkiojo benzino debutanizatorius Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant katalizinio krekingo sunkųjį benziną. Jis susideda iš angliavandenilių, su vyraujančiu anglies atomų skaičiumi tarp C1 ir C4. |

289-339-5 | 2 | 87741-01-3 |

Angliavandeniai, C4 |

292-456-4 | 2 | 90622-55-2 |

Alkanai, C1-4, vyrauja C3 |

295-404-9 | 2 | 92045-22-2 |

Dujos (nafta), garų krekingo produktas, vyrauja C3 Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garų krekingo produktus. Jame vyrauja propenas su trupučiu propano. Verda nuo –70 oC iki 0 oC (nuo –94 oF iki 32 oF) temperatūroje. |

295-405-4 | 2 | 92045-23-3 |

Angliavandeniliai, C4, garų krekingo produkto distiliatas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garų krekingo produktus. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra C4, ypač 1- ir 2-butenas, bei butanas ir izobutanas. Verda nuo –12 oC iki 5 oC (nuo 10, 4 oF iki 41 oF) temperatūroje. |

295-463-0 | 2 | 92045-80-2 |

Naftos dujos, suskystintos, nusierintos, C4 frakcija Angliavandenilių mišinys, gautas nukreipiant suskystintą naftos dujų mišinį sieros junginių pašalinimui, juos oksiduojant, arba šalinant kaip rūgštines priemaišas. Jame vyrauja C4 sotieji ir nesotieji angliavandeniliai. |

306-004-1 | 2 | 95465-89-7 |

Angliavandeniliai, C4, be 1, 3-butadieno ir izobuteno |

232-349-1 | 3A | 8006-61-9 |

Benzinas, gamtinis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, atskirtas nuo gamtinių dujų iššaldymo arba absorbcijos procesais. Jo svarbiausi komponentai yra sotieji alifatiniai angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C8, verdantys apytikriai nuo –20 oC iki 120 oC (nuo –4 oF iki 248 oF) temperatūroje. |

232-443-2 | 3A | 8030-30-6 |

Nafta Gryninti, dalinai gryninti ar negryninti naftos produktai, gauti distiliuojant gamtines dujas. Jų komponentai yra angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C5 ir C6, verdantys apytikriai 100–200 oC (212–392 oF) temperatūroje. |

232-453-7 | 3A | 8032-32-4 |

Ligroinas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant naftą. Ši frakcija verda apytikriai 20–135 oC (58–275 oF) temperatūroje. |

265-041-0 | 3A | 64741-41-9 |

Petroleteris (nafta), sunkusis tiesioginio distiliavimo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C12, verdantys apytiksliai 65–230 oC (149–446 oF) temperatūroje. |

265-042-6 | 3A | 64741-42-0 |

Petroleteris (nafta), tiesioginio distiliavimo, plati frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo –20 oC iki 220 oC (nuo –4 oF iki 428 oF) temperatūroje. |

265-046-8 | 3A | 64741-46-4 |

Petroleteris (nafta), lengvasis, tiesioginės distiliacijos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant žalią naftą. Jame vyrauja alifatiniai angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C10, verdantys apytiksliai nuo –20 oC iki 180 oC (nuo –4 oF iki 356 oF) temperatūroje. |

265-192-2 | 3A | 64742-89-8 |

Solventnafta (nafta), lengvoji, alifatinė Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalią naftą arba gamtinį benziną. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C5 ir C10, verdantys apytiksliai 35–160 oC (95–320 oF) temperatūroje. |

271-025-4 | 3A | 68514-15-8 |

Benzinas, regeneruotas iš garų Sudėtingas angliavandenilių mišinys, išskirtas iš garų regeneravimo sistemų dujų jas šaldant. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo –20 oC nuo 196 oC (nuo –4 oF iki 384 oF) temperatūroje. |

271-727-0 | 3A | 68606-11-1 |

Benzinas, pirminis, atskirtas lengvųjų frakcijų atskyrimo įrenginyje Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvųjų frakcijų atskyrimo įrenginyje distiliuojant žalią naftą. Jis verda apytiksliai 36, 1–193, 3 oC (97–380 oF) temperatūroje. |

272-186-3 | 3A | 68783-12-0 |

Sunkusis benzinas (nafta), nenusierintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojans sunkiojo benzino frakcijos srautą iš įvairių rafinavimo procesų. Jis susideda iš angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių tarp C5 ir C12 bei verdančių apytikriai 0–230 oC (25–446 oF) temperatūroje. |

272-931-2 | 3A | 68921-08-4 |

Distiliatai (nafta), lengvojo tiesioginio gazolio frakcionavimo stabilizatoriaus pirmasis distiliatas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant lengvąją tiesioginę gazolio frakciją. Jis susideda iš sočiųjų alifatinių angliavandenilių su vyraujančiu anglies atomų skaičiumi tarp C3 ir C6. |

309-945-6 | 3A | 101631-20-3 |

Nafta, sunkioji tiesioginės distiliacijos, turinti aromatinių junginių Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant negrynintą naftą. Jis sudarytas iš angliavandenilių, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C8 ir C12, verdančių 130–210 oC (266–410 oF) temperatūroje. |

265-066-7 | 3B | 64741-64-6 |

Petroleteris (nafta), visas alkilatas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant izobutano reakcijos su monoolefininiais angliavandeniliais, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai yra tarp C3 ir C5, produktus. Jame vyrauja šakotą grandinę turintys sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C12, verdantys apytiksliai 90–220 oC (194–428 oF) temperatūroje. |

265-067-2 | 3B | 64741-65-7 |

Petroleteris (nafta) sunkusis, alkilintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant izobutano reakcijos su monoolefininiais angliavandeniliais, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai yra tarp C3 ir C5, produktus. Jame vyrauja šakotą grandinę turintys sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C12, verdantys apytiksliai 150–220 oC (302–428 oF) temperatūroje. |

265-068-8 | 3B | 64741-66-8 |

Petroleteris (nafta), lengvasis, alkilintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant izobutano reakcijos su monoolefininiais angliavandeniliais, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai yra tarp C3 ir C5. Jo pagrindiniai komponentai – šakotos grandinės sotieji angliavandeniliai, turintys C7–C10 anglies atomus ir verdantys maždaug 90–160 oC (194–320 oF) temperatūroje. |

265-073-5 | 3B | 64741-70-4 |

Petroleteris (nafta), izomerizuotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai izomerizuojant parafininių C4–C6 angliavandenilių tiesiąją grandinę. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, tokie kaip izobutanas, izopentanas, 2, 2-dimetilbutanas, 2-metilpentanas ir 3-metilpentanas. |

265-086-6 | 3B | 64741-84-0 |

Petroleteris (nafta), lengvasis, grynintas tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja alifatiniai angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C5 ir C11, verdantys apytiksliai 35–190 oC (95–374 oF) temperatūroje. |

265-095-5 | 3B | 64741-92-0 |

Petroleteris (nafta), sunkusis, grynintas tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C12, verdantys apytiksliai 90–230 oC (194–466 oF) temperatūroje. |

271-267-0 | 3B | 68527-27-5 |

Petroleteris (nafta), visai alkilintas, turintis butano Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant izobutano reakcijos su monoolefininiais angliavandeniliais, kurių anglies atomų skaičius paprastai yra tarp C3 ir C5, produktus. Jame vyrauja turintys šakotąją grandinę sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C12, su trupučiu butanų, verdantys apytiksliai 35–200 oC (95–428 oF) temperatūroje. |

295-315-5 | 3B | 91995-53-8 |

Distiliatai (nafta), sunkiojo benzino garų krekingo produktai, gryninti tirpikliu, šviesieji, hidrogryninti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas, kaip selektyvaus gryninimo proceso rafinatas iš sunkiojo benzino garų krekingo hidrogrynintų šviesiųjų distiliatų. |

295-436-3 | 3B | 92045-55-1 |

Angliavandeniliai, hidrogryninti šviesieji sunkiojo benzino distiliatai, gryninti tirpikliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant hidrogrydnintą sunkųjį benziną po ekstrakcijos tirpikliu ir distiliacijos. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, verdantys 94–99 oC (201–210 oF) temperatūroje. |

295-440-5 | 3B | 92045-58-4 |

Sunkusis benzinas (nafta), izomerizacija, C6-frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant kataliziškai izomerizuotą benziną. Jame vyrauja heksano izomerai, verdantys 60–66 oC (140–151 oF) temperatūroje. |

295-446-8 | 3B | 92045-64-2 |

Angliavandeniliai, C6-7, sunkiojo benzino krekingo, gryninti tirpikliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas sorbavus benzeną iš kataliziškai visai hidrintos angliavandenilių frakcijos, kurioje jo gausu, gautos distiliuojant hidrintą krekingo sunkųjį benziną. Jame vyrauja parafininiai ir nafeniniai angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C7, verdantys 70–100 oC (158–212 oF) temperatūroje. |

309-871-4 | 3B | 101316-67-0 |

Angliavandeniliai, vyrauja C6-, vandeniliu apdoroti lengvieji negrynintos naftos distiliatai, gryninti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant vandeniliu apdorotą negrynintą naftą, po to ekstrahuota tirpikliu. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, verdantys apie 65–70 oC (149–158 oF) temperatūroje. |

265-055-7 | 3C | 64741-54-4 |

Petroleteris (nafta), sunkusis, katalizikai krekinguotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C12, verdantys apytiksliai 65–230 oC (148–446 oF) temperatūroje. Jame yra santykinai didelė proporcija nesočiųjų angliavandenilių. |

265-056-2 | 3C | 64741-55-5 |

Petroleteris (nafta), lengvasis, kataliziškai krekinguotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo –20 oC iki 190 oC ( nuo –4 oF iki 374 oF) temperatūroje. Jame yra santykinai didelė proporcija nesočiųjų angliavandenilių. |

270-686-6 | 3C | 68476-46-0 |

Angliavandeniliai, C3-11, katalizinio krekingo įrenginio distiliatai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C3 ir C11, verdantys apytiksliai iki 204 oC (400 oF) temperatūroje. |

272-185-8 | 3C | 68783-09-5 |

Sunkusis benzinas (nafta), katalizinio krekingo lengvas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jis susideda iš angliavandenilių, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C1 ir C5. |

295-311-3 | 3C | 91995-50-5 |

Distiliatai (nafta), sunkiojo benzino garų krekingo, hidrogryninti šviesieji aromatiniai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas gryninant sunkiojo benzino garų krekingo šviesųjį distiliatą. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai. |

295-431-6 | 3C | 92045-50-6 |

Sunkusis benzinas (nafta), tamsusis katalizinio krekingo, nusierintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas nukreipus katalizinio krekingo naftos distiliatą sieros junginių pašalinimui, kuriuos suredukuoja arba šalina kaip rūgščiasias priemaišas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C12, verdantys 60–200 oC (140–392 oF) temperatūroje. |

295-441-0 | 3C | 92045-59-5 |

Sunkusis benzinas (nafta), šviesusis katalizinio krekingo nusierintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas katalizinio krekingo sunkųjį benziną nukreipus sieros junginių pašalinimui, kuriuos redukuoja arba šalina kaip rūgščias priemaišas. Jame vyrauja angliavandeniliai, verdantys 35–210 oC (95–410 oF) temperatūroje. |

295-794-0 | 3C | 92128-94-4 |

Angliavandeniliai, C8-12, katalizinio krekingo, chemiškai neutralizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys – katalizinio krekingo frakcija, išskirta distiliuojant bei išplovus šarmais. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C8 ir C12, verdantys 130–210 oC (266–410 oF) temperatūroje. |

309-974-4 | 3C | 101794-97-2 |

Angliavandeniliai, C8-12, katalizinio krekingo kolonos distiliatai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C8 ir C12, verdantys apie 140–210 oC (284–410 oF) temperatūroje. |

309-987-5 | 3C | 101896-28-0 |

Angliavandeniliai, C8-12, kataliziškai skaidyti, chemiškai neutralizuoti, desulfuruoti |

265-065-1 | 3D | 64741-63-5 |

Petroleteris (nafta), lengvasis, kataliziškai riformuotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C5 ir C11, verdantys apytiksliai 35–190 oC (95–374 oF) temperatūroje. Jame yra santykinai didelė proporcija aromatinių ir šakotą grandinę turinčių angliavandenilių. Ji gali turėti 10 tūrio proc. arba daugiau benzeno. |

265-070-9 | 3D | 64741-68-0 |

Petroleteris (nafta), sunkusis, po katalizinio riformingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C12, verdantys apytiksliai 90–230 oC (194–446 oF) temperatūroje. |

270-660-4 | 3D | 68475-79-6 |

Distiliatai (nafta), kataliziškai riformuoti depentanizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jame vyrauja alifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C3 ir C6, verdantys apytiksliai nuo –49 oC iki 63 oC (nuo –57 oF iki 145 oF) temperatūroje. |

270-687-1 | 3D | 68476-47-1 |

Angliavandeniliai, C2-6, C6-8, kataliziškai riforminti |

270-794-3 | 3D | 68478-15-9 |

Likučiai (nafta), C6-8 katalizinio riformerio Sudėtingi likučiai po C6-8 mišinio katalizinio riformingo. Juos sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C2 ir C6. |

270-993-5 | 3D | 68513-03-1 |

Petroleteris (nafta), lengvasis kataliziškai riformuotas, be aromatinių junginių Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C5 ir C8, verdantys apytiksliai 35–120 oC (95–248 oF) temperatūroje. Jame yra palyginti didelė proporcija šakotosios grandinės angliavandenilių, o aromatiniai komponentai – pašalinti. |

271-058-4 | 3D | 68514-79-4 |

Naftos produktai, hidrinti dideliame slėgyje Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas hidrinant dideliame slėgyje, verdantis apytiksliai 27–210 oC (80–410 oF) temperatūroje. |

272-895-8 | 3D | 68919-37-9 |

Sunkusis benzinas (nafta), visai riforminguotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jis susideda iš angliavandenilių su vyraujančiu anglies atomų skaičiumi tarp C5 ir C12 bei verdančių apytikriai 35–230 oC (95–446 oF) temperatūroje. |

273-271-8 | 3D | 68955-35-1 |

Sunkusis benzinas (nafta), po katalizinio riformingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio riformingo produktus. Jis susideda iš angliavandenilių su vyraujančiu anglies atomų skaičiumi tarp C4 ir C12 bei verdančių apytikriai 30–220 oC (90–430 oF) temperatūroje. Jame yra reliatyviai didelės proporcijos aromatinių ir su šakotomis grandinėmis angliavandenilių. Apie 10 tūrio proc. ir daugiau sudaro benzenas. |

285-509-8 | 3D | 85116-58-1 |

Distiliatai (nafta), katalizinio riformingo hidrintas lengvasis, C8-12 aromatinė frakcija Sudėtingas alkilbenzenų mišinys, gautas kataliziniai riforminguojant naftos petroleterį. Jame daugiausia alkilbenzenų, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C8 ir C10. Verda apytiksliai 160–180 oC (320–356 oF) temperatūroje. |

295-279-0 | 3D | 91995-18-5 |

Aromatiniai angliavandeniliai, C8, katalizinio riformingo produktas |

297-401-8 | 3D | 93571-75-6 |

Aromatiniai angliavandeniliai, C7-12; vyrauja C8 Sudėtingas angliavandenilių mišinys, išskirtas iš frakcijos turinčios platformato. Jame daugiausia aromatinių angliavandenilių, kuriuose vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C12 (vyrauja C8). Gali neturėti aromatinių angliavandenilių. Visi jie verda apytiksliai 130–200 oC (266–392 oF) temperatūroje. |

297-458-9 | 3D | 93572-29-3 |

Benzinas, C5-11, dideliooktano skaičiaus stabilizuotas reformingo Sudėtingas dideliooktano skaičiaus angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai dehidrinant nafteninį petroleterį. Jame vyrauja arenai ir nearenai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C5 ir C11. Verda apytiksliai 45–185 oC (113–365 oF) temperatūroje. |

297-465-7 | 3D | 93572-35-1 |

Angliavandeniliai, C7-12, C9> vyrauja arenai, tamsiųjų frakcijų reformingas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, išskirtas iš frakcijos turinčios platformato. Jame vyrauja nearomatiniai angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C12, verdantys 120–210 oC (248–380 oF) temperatūroje, ir C9 bei aukštesni aromatiniai angliavandeniliai. |

297-466-2 | 3D | 93572-36-2 |

Angliavandeniliai, C5-11, vyrauja nearenai, šviesiosios frakcijos reformingas Sudėtingas angliavandenilių mišinys išskirtas iš frakcijos turinčios platformato. Jame vyrauja nearomatiniai angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C5 ir C11, verdantys 35–125 oC (95–257 oF) temperatūroje, benzenas ir toluenas. |

265-075-6 | 3E | 64741-74-8 |

Petroleteris (nafta), po lengvojo terminio krekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant terminio krekingo produktus. Jame vyrauja nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai yra tarp C4 ir C8, verdantys apytiksliai nuo –10 oC iki 130 oC (nuo 14 oF iki 266 oF) temperatūroje. |

265-079-8 | 3E | 64741-78-2 |

Petroleteris (nafta), sunkusis, po hidrokrekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant hidrokrekingo produktus. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C12, verdantys apytiksliai 65–230 oC (148–446 oF) temperatūroje. |

265-085-0 | 3E | 64741-83-9 |

Petroleteris (nafta), sunkusis, po terminio krekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant terminio krekingo produktus. Jame vyrauja nesotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C12, verdantys apytiksliai 65–220 oC (148–428 oF) temperatūroje. |

267-563-4 | 3E | 64891-79-6 |

Distiliatai (nafta), sunkieji aromatiniai junginiai Sudėtingas angliavandenilių derinys, gaunamas distiliuojant etano ir propano terminio krekingo produktus. Šioje aukštesnių virimo temperatūrų frakcijoje dominuoja C5–C7 aromatiniai angliavandeniliai. Yra tam tikras kiekis nesočiųjų alifatinių angliavandenilių, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra C5. Šioje srovėje gali būti benzeno. |

267-565-5 | 3E | 64891-80-9 |

Distiliatai (nafta), lengvieji aromatiniai junginiai Sudėtingas angliavandenilių derinys, gaunamas distiliuojant etano ir propano terminio krekingo produktus. Šioje žemesnių virimo temperatūrų frakcijoje dominuoja C5–C7 aromatiniai angliavandeniliai. Yra tam tikras kiekis nesočiųjų alifatinių angliavandenilių, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra C5. Šioje srovėje gali būti benzeno. |

270-344-6 | 3E | 68425-29-6 |

Distiliatai (nafta), petroleterio rafinato pirolizato dariniai, benzino mišinys Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas frakcionuojant petroleterio ir rafinato pirolizės 816 oC (1500 oF) temperatūroje produktus. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra C9, verdantys apytiksliai 204 oC (400 oF) temperatūroje. |

270-658-3 | 3E | 68475-70-7 |

Aromatiniai angliavandeniliai, C6-C8, iš petroleterio rafinato pirolizato Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas frakcionuojant petroleterio ir rafinato, pirolizuotų 816 oC (1500oF) temperatūroje, produktus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C6 ir C8, įskaitant ir benzeną. |

271-631-9 | 3E | 68603-00-9 |

Distiliatai (nafta), termiškai krekinguotas petroleteris ir gazolis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gauta distiliuojant termiškai krekinguotą sunkųjį benziną ir (arba) gazolį. Ją sudaro daugiausia nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra C5. Verda apytiksliai 33–60 oC (91–140 oF) temperatūroje. |

271-632-4 | 3E | 68603-01-0 |

Distiliatai (nafta), termiškai krekinguotas petroleteris ir gazolis, turintis C5-dimero Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstraktyviai distiliuojant termiškai krekinguotą petroleterį ir (arba) gazolį. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius C5, ir nedidelis dimerizuotų C5 alkenų kiekis. Verda apytiksliai 33–184 oC (91–363 oF) temperatūroje. |

271-634-5 | 3E | 68603-03-2 |

Distiliatai (nafta), termiškai krekinguotas petroleteris ir gazolis, ekstraktyvas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstraktyviai distiliuojant termiškai krekinguotą petroleterį ir (arba) gazolį. Jį sudaro parafininiai irolefininiai angliavandeniliai, daugiausia izopentenai, tokie kaip 2-metil-1-butenas ir 2-metil-2-butenas, verdantys apytiksliai 31–40 oC (88–104 oF) temperatūroje. |

273-266-0 | 3E | 68955-29-3 |

Distiliatai (nafta), lengvieji terminio krekingo, debutanizuoti aromatiniai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant terminio krekingo produktus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, daugiausia benzenas. |

295-447-3 | 3E | 92045-65-3 |

Sunkusis benzinas (nafta), šviesusis terminio krekingo, nusierintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas nukreipus naftos tamsiosios alyvos frakcijos aukštos temperatūros terminio krekingo distiliatą sieros junginių pašalinimui, juos redukuojant. Jame vyrauja aromatiniai, olefininiai ir sotieji angliavandeniliai, verdantys 20–100 oC (68–212 oF) temperatūroje. |

265-150-3 | 3F | 64742-48-9 |

Petroleteris (nafta), sunkusis, hidrintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C13, verdantys apytiksliai 65–230 oC (149–446 oF) temperatūroje. |

265-151-9 | 3F | 64742-49-0 |

Petroleteris (nafta), lengvasis, hidrintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4-C11, verdantys apytiksliai nuo –20 oC iki 190 oC (nuo –4 oF iki 374 oF) temperatūroje. |

265-178-6 | 3F | 64742-73-0 |

Petroleteris (nafta), lengvasis hidrodesulfuruotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas katalizinės hidrodesulfuracijos procese. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo –20 oC iki 190 oC (nuo –4 oF iki 374 oF) temperatūroje. |

265-185-4 | 3F | 64742-82-1 |

Petroleteris (nafta), sunkusis, hidrodesulfuruotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas katalizinės hidrodesulfuracijos procese. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C12, verdantys apytiksliai 90–230 oC (194–446 oF) temperatūroje. |

270-092-7 | 3F | 68410-96-8 |

Distiliatai (nafta), apdoroti vandeniliu, vidurinieji, vidutinės virimo temperatūros Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas viduriniojo distiliato apdorojimo vandeniliu produktų distiliacijos metu. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C5 ir C10, verdantys apytiksliai 127–188 oC (262–370 oF) temperatūroje. |

270-093-2 | 3F | 68410-97-9 |

Distiliatai (nafta), vandeniliu apdorotas lengvasis distiliatas, žemos virimo temperatūros Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvojo distiliato apdorojimo vandeniliu produktų distiliacijos metu. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C6 ir C9, verdantys apytiksliai 3–194 oC (37–382 oF) temperatūroje. |

285-511-9 | 3F | 85116-60-5 |

Petroleteris (nafta), hidronusierintas terminio krekingo lengvasis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas frakcijuojant hidronusierintą distiliatą po terminio krekingo. Jame daugiausiai angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C5 ir C11. Verda apytiksliai 23–195 oC (73–383 oF) temperatūroje. |

285-512-4 | 3F | 85116-61-6 |

Petroleteris (nafta), hidrintas lengvasis, turintis cikloalkanų Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant petroleterio frakciją. Jame daugiausiai alkanų ir cikloalkanų, verdančių apytiksliai nuo –20 oC iki 190 oC (nuo –4 oF iki 374 oF) temperatūroje. |

295-432-1 | 3F | 92045-51-7 |

Ligroinas (nafta) gilaus krekingo vandens garais, hidrintas |

295-433-7 | 3F | 92045-52-8 |

Sunkusis benzinas (nafta), hidronusierinta, verdanti plačiame temperatūros intervale frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas po katalizinio hidronusierinimo. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys 30–250 oC (86–482 oF) temperatūroje. |

295-438-4 | 3F | 92045-57-3 |

Sunkusis benzinas (nafta), hidrogrynintas po lengvojo garų krekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas iš hidrogrynintos, pirolizės procese esant katalizatoriui naftos frakcijos. Jame vyrauja C5–C11 nesotieji angliavandeniliai, verdantys 35–190 oC (95–374 oF) temperatūroje |

295-443-1 | 3F | 92045-61-9 |

Angliavandeniliai, C4-12, sunkiojo benzino krekingo, hidrogryninti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant sunkiojo benzino garų krekingo produktą po jį lydinčio dervas sudarančių medžiagų katalizinio selektyvaus hidrinimo. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C12. Verda 30–230 oC (86–446 oF) temperatūroje. |

295-529-9 | 3F | 92062-15-2 |

Solventnafta (nafta), hidrogryninta šviesioji nafteninė Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas hidrinant vandeniliu esant katalizatoriui naftos distiliatą. Jame vyrauja cikloparafininiai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C7, verdantys apytikriai 73–85 oC (163–185 oF) temperatūroje. |

296-942-7 | 3F | 93165-55-0 |

Petroleteris (nafta), šviesiųjų frakcijų garų krekingo, hidrintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas etileno gamyboje atskyrus ir po to suhidrinus garų krekingo proceso produktus. Jame vyrauja sotieji ir nesotieji parafinai, cikliniai parafinai ir aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C10. Verda temperatūros intervale apytiksliai 50–200 oC (122–392 oF). Benzeno homologų kiekio santykis gali kisti iki 30 masės proc. ir produktas gali turėti mažą kiekį sieros ir deguonies junginių. |

297-852-0 | 3F | 93763-33-8 |

Angliavandeniliai, C6-11, hidrinti, dearomatizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, kaip tirpiklis susidaręs veikiant vandeniliu tam, kad hidrinant su katalizatoriumi paversti aromatiką naftenais. |

297-853-6 | 3F | 93763-34-9 |

Angliavandeniliai, C9-12, hidrinti, dearomatizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, kaip tirpiklis susidaręs veikiant van deniliu tam, kad hidrinant su katalizatoriumi paversti aromatiką naftenais. |

265-047-3 | 3G | 64741-47-5 |

Gamtinių dujų kondensatai (nafta) Sudėtingas angliavandenilių mišinys, išskirtas kaip skystis iš gamtinių dujų paviršiniame separatoriuje atvirkštinės kondensacijos būdu. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C2 ir C20. Atmosferos temperatūroje ir slėgyje tai yra skystis. |

265-048-9 | 3G | 64741-48-6 |

Gamtinės dujos (nafta), neapdorotas skystas mišinys Sudėtingas angliavandenilių mišinys, išskirtas kaip skystis iš gamtinių dujų jų perdirbimo įrenginyje šaldymo ir absorbcijos procesų metu. Jį sudaro daugiausia sotieji alifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C2 ir C8. |

265-071-4 | 3G | 64741-69-1 |

Petroleteris (nafta), po lengvojo hidrokrekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant hidrokrekingo produktus. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C10, verdantys apytiksliai nuo –20 oC iki 180 oC (nuo –4 oF iki 356 oF) temperatūroje. |

265-089-2 | 3G | 64741-87-3 |

Petroleteris (nafta), dezodoruotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas desulfuravus naftos petroleterį tam, kad būtų perdirbti tioliai ir pašalintos rūgštinės priemaišos. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C12, verdantys apytiksliai nuo –10 oC iki 230 oC (nuo 14 oF iki 446 oF) temperatūroje. |

265-115-2 | 3G | 64742-15-0 |

Petroleteris (nafta), valytas rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip rafinatas gryninant sulfato rūgštimi. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C12, verdantys apytiksliai 90–230 oC (194–446 oF) temperatūroje. |

265-122-0 | 3G | 64742-22-9 |

Petroleteris (nafta), sunkusis, chemiškai neutralizuotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C12, verdantys apytiksliai 65–230 oC (149–446 oF) temperatūroje. |

265-123-6 | 3G | 64742-23-0 |

Petroleteris (nafta), lengvasis, chemiškai neutralizuotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo –20 oC iki 190 oC (nuo –4 oF iki 374 oF) temperatūroje. |

265-187-5 | 3G | 64742-83-2 |

Petroleteris (nafta), lengvasis, garų krekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant garų krekingo produktus. Jame vyrauja nesotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo –20 oC iki 190 oC(nuo –4 oF iki 374 oF). Joje gali būti 10 tūrio proc. ar daugiau benzeno. |

265-199-0 | 3G | 64742-95-6 |

Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinė Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant aromatinius srautus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C8 ir C10, verdantys apytiksliai 135–210 oC (275–410 oF) temperatūroje. |

268-618-5 | 3G | 68131-49-7 |

Aromatiniai angliavandeniliai, C6-10, paveikti rūgštimi, neutralizuoti |

270-725-7 | 3G | 68477-34-9 |

Distiliatai (nafta), C3-5, vyrauja 2-metil-2-butenas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant angliavandenilius, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C5, o vyrauja izopentanas ir 3-metil-1-butenas. Jį sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C5, o vyrauja 2-metil-2-butenas. |

270-735-1 | 3G | 68477-50-9 |

Distiliatai (nafta), polimerizuotos, garų fazėje krekinguotos naftos distiliatai, C5-12 frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant polimerizuotos garų fazėje krekinguotos naftos distiliatą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C5 ir C12. |

270-736-7 | 3G | 68477-53-2 |

Distiliatai (nafta), krekinguoti garų fazėje, C5-12 frakcija Sudėtingas organinių junginių mišinys, gautas distiliuojant garų fazėje atliekamo krekingo produktus. Jį sudaro nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C5 ir C12. |

270-738-8 | 3G | 68477-55-4 |

Distiliatai (nafta), krekinguoti garų fazėje, C5-10 frakcija, maišyta su lengvojo garų fazėje krekinguoto naftos petroleterio C5 frakcija. |

270-741-4 | 3G | 68477-61-2 |

Ekstraktai (nafta), šaltarūgštiniai, C4-6 Sudėtingas organinių junginių mišinys, gautas šaltos rūgšties įrenginiu ekstrahuojant sočiuosius ir nesočiuosius alifatinius angliavandenilius, kurių anglies atomų skaičius daugiausia yra tarp C3 ir C6, o vyrauja pentanai ir pentenai. Mišinyje vyrauja sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C6, o vyrauja C5. |

270-771-8 | 3G | 68477-89-4 |

Distiliatai (nafta), depentanizavimo viršutinės frakcijos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai krekinguojant dujų srautą. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C4 ir C6. |

270-791-7 | 3G | 68478-12-6 |

Likučiai (nafta), butano skaidymo likučiai Butano srauto distiliacijos sudėtingi likučiai. Juos sudaro alifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C4 ir C6. |

270-795-9 | 3G | 68478-16-0 |

Asfaltai (nafta), deizobutanizavimo kolonos Butano-buteno srauto distiliacijos atmosferos slėgyje sudėtingi likučiai. Juos sudaro alifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C6. |

271-138-9 | 3G | 68516-20-1 |

Petroleteris (nafta), garų fazėje krekinguota vidurinioji aromatinė frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garų fazėje atliekamo krekingo produktus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C7 ir C12, verdantys apytiksliai 130–220 oC (266–428 oF) temperatūroje. |

271-262-3 | 3G | 68527-21-9 |

Petroleteris (nafta), apdorotas moliu, visa tiesioginio distiliavimo frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas visą tiesioginio distiliavimo petroleterio frakciją apdorojant gamtiniu arba modifikuotu moliu, dažniausiai perkoliacijos būdu, norint pašalinti nedidelius polinių junginių ir priemaišų kiekius. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C4 ir C11, verdantys apytiksliai nuo –20 oC iki 220 oC (nuo –4 oF iki 429 oF) temperatūroje. |

271-263-9 | 3G | 68527-22-0 |

Petroleteris (nafta), apdorotas moliu, lengvasis, tiesioginio distiliavimo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvąjį tiesioginio distiliavimo petroleterį apdorojant gamtiniu arba modifikuotu moliu, dažniausiai perkoliacijos būdu, norint pašalinti nedidelius polinių junginių ir priemaišų kiekius. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C10, verdantys apytiksliai 93–180 oC (200–356 oF) temperatūroje. |

271-264-4 | 3G | 68527-23-1 |

Petroleteris (nafta), lengvasis, aromatinis, krekinguotas garų fazėje Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garų fazėje atliekamo krekingo produktus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C9, verdantys apytiksliai 110–165 oC (230–329 oF) temperatūroje. |

271-266-5 | 3G | 68527-26-4 |

Petroleteris (nafta), lengvasis, krekinguotas garų fazėje, debenzenizuotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garų fazėje atliekamo krekingo produktus. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C12, verdantys apytiksliai 80–218 oC (176–424 oF) temperatūroje. |

271-726-5 | 3G | 68606-10-0 |

Benzinas, pirolizė, likučiai butano frakcijos pašalinimo įrenginyje Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas iš likučių, likusių propano frakcijos pašalinimo įrenginyje. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra dažniausiai yra didesnis nei C5. |

272-206-0 | 3G | 68783-66-4 |

Sunkusis benzinas (nafta), lengvasis, nusierintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas prijungiant naftos distiliatą prie nusierinimo proceso, kad pakeisti tiolius ar pašalinti rūgšties priemaišas. Jame vyrauja sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C6, verdantys apytikriai nuo –20 oC iki 100 oC (nuo –4 oF iki 212 oF) temperatūroje. |

272-896-3 | 3G | 68919-39-1 |

Gamtinių dujų kondensatai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, atskiriamas ir (ar) kondensuojamas iš gamtinių dujų, transportuojant ir surenkant į šulinius ir (ar) gamybos, surinkimo, tekėjimo ir paskirstymo vamzdynais metu, iš skruberių ir t. t. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C2 ir C8. |

285-510-3 | 3G | 85116-59-2 |

Petroleteris (nafta), katalizinis riformingas lengvasis, bearomatė frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, likęs po selektyvios absorbcijos proceso pašalinus aromatinius junginius iš kataliziniai riforminguoto lengvojo petroleterio. Jame daugiausia parafinų ir ciklinių junginių, kurių anglies atomų skaičius tarp C5 ir C8. Verda apytiksliai 66–121 oC (151–250 oF) temperatūroje. |

289-220-8 | 3G | 86290-81-5 |

Lengvoji naftos distiliavimo frakcija Sudėtingas angliavandenilių (parafinų, cikloparafinų, aromatinių irolefinų) mišinys, kuriame vyrauja angliavandeniliai su anglies atomų skaičiumi didesniu už C3 ir kurių virimo temperatūra yra 30–260 oC (86–500 oF). |

292-698-0 | 3G | 90989-42-7 |

Aromatiniai angliavandeniliai, C7-8, dealkilinimo produktai, distiliacijos likučiai. |

295-298-4 | 3G | 91995-38-9 |

Angliavandeniliai C4-6, depentanizuota lengvoji frakcija, aromatikos hidrogryninimas Pirmosios frakcijos angliavandenilių mišinys, gautas iš depentanizacijos kolonos prieš aromatikos hidrogryninimą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C6, daugiausia pentanas ir pentenas. Verda 25–40 oC (77–104 oF) temperatūroje. |

295-302-4 | 3G | 91995-41-4 |

Distiliatai (nafta), plauta karštu vandeniu garų krekingo benzino frakcija, vyrauja C5 Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant plautą karštu vandeniu garų krekingo benzino frakciją. Ji daugiausia sudaryta iš angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C6, vyrauja C5. |

295-331-2 | 3G | 91995-68-5 |

Ekstraktai (nafta), kataliziškai perdirbtas lengvojo benzino tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys – kataliziškai perdirbtas naftos frakcijos gryninimo tirpikliu ekstraktas. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C8, verdantys 100–200 oC (212–392 oF) temperatūroje. |

295-434-2 | 3G | 92045-53-9 |

Sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas šviesusis, dearomatizuotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant hidronusierintas ir dearomatizuotas šviesiąsias naftos frakcijas. Jame vyrauja C7 parafinai ir cikloparafinai. Verda 90–100 oC (194–212 oF) temperatūroje. |

295-442-6 | 3G | 92045-60-8 |

Sunkusis benzinas (nafta), šviesusis, vyrauja C5, be tiolių Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas naftos sunkųjį benziną nukreipus sieros junginių pašalinimui, kuriuos redukuoja arba šalina kaip rūgščias priemaišas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C5, ypač C5. Verda nuo –10 oC iki 35 oC (nuo 14 oF iki 95 oF) temperatūroje. |

295-444-7 | 3G | 92045-62-0 |

Angliavandeniliai, C8-11, sunkiojo benzino krekingo, tolueno frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant hidrintą krekingo petroleterį. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C8 ir C11. Verda 130–205 oC (266–401 oF) temperatūroje. |

295-445-2 | 3G | 92045-63-1 |

Angliavandeniliai, C4-11, sunkiojo benzino krekingo, be aromatinių angliavandenilių Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas iš hidrinto krekingo sunkiojo benzino distiliuojant benzeną ir tolueną turinčias angliavandenilių frakcijas bei aukštesnės virimo temperatūros frakcijas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C11, verdantys 30–205 oC (86–401 oF) temperatūroje. |

296-028-8 | 3G | 92201-97-3 |

Sunkusis benzinas (nafta), šviesusis, plautas karštu vandeniu, garų krekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas frakcionuojant garų krekingo sunkųjį benziną po regeneracijos plaunant karštu vandeniu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C4 ir C6, verdantys 0–80 oC (32–176 oF) temperatūroje. |

295-903-4 | 3G | 93165-19-6 |

Distiliatai (naftos), vyrauja C6 anglies grandinės Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant naftą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C5 ir C7 (ypač C6). Verda apytiksliai 60–70 oC (140–158 oF) temperatūroje. |

302-639-3 | 3G | 94114-03-1 |

Benzinas, pirolizė, hidrintas Hidrinto pirolizinio benzino distiliacijos frakcija, verdanti 20–200 oC (68–392 oF) temperatūroje. |

305-750-5 | 3G | 95099-23-7 |

Distiliatai (naftos), po krekingo garuose, C8-12 frakcija, polimerinta, distiliuota, lengvoji Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant polimerintą C8–C12 frakciją iš naftos krekingo garuose distiliatų. Jame dažniausiai vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C8 ir C12. |

308-261-5 | 3G | 97926-43-7 |

Ekstraktai (nafta), sunkusis benzinas, grynintas balinančiais moliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas sunkaus benzino ekstraktą gryninant balinančiomis žemėmis. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C10 bei kurių virimo temperatūra yra apie 80–180 oC (175–356 oF). |

308-713-1 | 3G | 98219-46-6 |

Negryninta nafta (ligroinas) (nafta), šviesioji garais krekinguota, debenzeninta, termiškai apdorota Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant ir distiliuojant debenzenintą šviesią garais krekinguotą negrynintą naftą (ligroiną). Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C12, verdantys 95–200 oC (203–392 oF) temperatūroje. |

308-714-7 | 3G | 98219-47-7 |

Negryninta nafta (ligroinas) (nafta), šviesioji garais krekinguota, termiškai apdorota Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant ir distiliuojant šviesią garais krekinguotą negrynintą naftą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C5 ir C6, verdantys 35–80 oC (95–176 oF) temperatūroje. |

309-862-5 | 3G | 101316-56-7 |

Distiliatai (naftos), C7-9, vyrauja C8, hidronusierinti dearomatizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant naftos lengvąją frakciją, hidronusierintą ir dearomatizuotą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C9, ypač C8 parafinai ir cikloparafinai, verdantys 120–130 oC (248–266 oF) temperatūroje. |

309-870-9 | 3G | 101316-66-9 |

Angliavandeniliai, C6-8, hidrinti sorbcija dearomatizuoti, tolueno gryninimas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas tolueno sorbcijos iš angliavandenilių frakcijos, kuri susidaro krekinguotą gazoliną apdorojus vandeniliu dalyvaujant katalizatoriui, metu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C6 ir C8, verdantys 80–135 oC (176–275 oF) temperatūroje. |

309-976-5 | 3G | 101795-01-1 |

Ligroinas (nafta), desulfuruotas, lengvasis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas iš ligroino frakcijos vykdant desulfuravimą merkaptanams arba rūgščioms priemaišoms pašalinti. Jo pagrindiniai komponentai – angliavandeniliai, turintys C5–C8 anglies atomus ir verdantys maždaug 20–130 oC (68–266 oF) temperatūroje. |

310-012-0 | 3G | 102110-14-5 |

Angliavandeniliai, C3-6, vyrauja C5, garuose krekinguotas sunkusis benzinas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garuose krekinguotą sunkųjį benziną. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C3 ir C6, daugiau C5. |

310-013-6 | 3G | 102110-15-6 |

Angliavandeniliai, vyrauja C5, turintys diciklopentadieno Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garų krekingo proceso produktus. Jame vyrauja C5 angliavandeniliai ir diciklopentadienas, verdantys apytiksliai 30–170 oC (86–338 oF) temperatūroje. |

310-057-6 | 3G | 102110-55-4 |

Likučiai (naftos), garuose krekinguoti lengvieji aromatiniai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant produktus po krekingo garuose arba panašių procesų, kurių dėka susidaro labai lengvi produktai, o likutyje atsiduria angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis kaip C5. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis kaip C5, verdantys aukštesnėje nei 40 oC (104 oF) temperatūroje. |

232-366-4 | 3H | 8008-20-6 |

Žibalas (naftos) Sudėtingas angliavandenilių, gautų distiliuojant naftą, mišinys. Jis susideda iš angliavandenilių, turinčių daugiausiai nuo C9 iki C16 anglies atomų skaičius ir verdančių apytikriai nuo 150 oC iki 290 oC (nuo 320 oF iki 554 oF) temperatūroje. |

265-191-7 | 3H | 64742-88-7 |

Solventnafta (nafta), vidurinioji, alifatinė Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalią naftą arba agmtinį benziną. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C12, verdantys apytiksliai 140–220 oC (284–428 oF) temperatūroje. |

265-200-4 | 3H | 64742-96-7 |

Solventnafta (nafta), sunkioji, alifatinė Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalią naftą arba gazoliną. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C16, verdantys apytiksliai 190–290 oC (374–554 oF) temperatūroje. |

295-418-5 | 3H | 92045-37-9 |

Žibalas (nafta), pirminės distiliacijos frakcija, verdanti plačiame temperatūros intervale Sudėtingas angliavandenilių mišinys, plati distiliacijos atmosferoje angliavandenilinio kuro frakcija, verdanti 70–220 oC (158–428 oF) temperatūroje. |

265-194-3 | 3I | 64742-91-2 |

Distiliatai (nafta), garų krekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant garų krekingo produktus. Jame vyrauja nesotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C16, verdantys apytiksliai 90–290 oC (190–554 oF) temperatūroje. |

270-728-3 | 3I | 68477-39-4 |

Distiliatai (nafta), krekinguoti desorbuoti garų fazėje krekinguoti naftos distiliatai, C8-10 frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant krekinguotus desorbuotus garų fazėje krekinguotus naftos distiliatus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C8 ir C10, verdantys apytiksliai 129–194 oC (264–382 oF) temperatūroje. |

270-729-9 | 3I | 68477-40-7 |

Distiliatai (nafta), krekinguoti desorbuoti garų fazėje krekinguoti naftos distiliatai, C10-12 frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant krekinguotus desorbuotus garų fazėje krekinguotus naftos distiliatus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C12. |

270-737-2 | 3I | 68477-54-3 |

Distiliatai (nafta), krekinguoti garų fazėje, C8-12 frakcija Sudėtingas organinių junginių mišinys, gautas distiliuojant garų fazėje atliekamo krekingo produktus. Jame vyrauja nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C8 ir C12. |

285-507-7 | 3I | 85116-55-8 |

Žibalas (nafta), hidronusierintas terminio krekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas frakcijuojant hidronusierintą terminio krekingo distiliatą. Jame daugiausia angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius yra nuo C8 iki C16. Verda apytiksliai 120–283 oC (284–541 oF) temperatūroje. |

292-621-0 | 3I | 90640-98-5 |

Aromatiniai angliavandeniliai, C&AEGT;10, dujų fazinio krekingo, apdoroti vandeniliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas nudistiliavus dujų fazinio krekingo produktus ir juos apdorojus vandeniliu, esant katalizatoriui. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, turintys daugiau nei C10 anglies atomų ir verdantys maždaug 150–320 oC (302–608 oF) temperatūroje. |

292-637-8 | 3I | 90641-13-7 |

Petroleteris (nafta), dujų krekingo, apdorotas vandeniliu, praturtintas C9-10-aromatiniais angliavandeniliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant dujų krekingo produktus, ir po to jį apdorojus vandeniliu, esant katalizatoriui. Jo sudėtyje vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, turintys nuo C9 iki C10 anglies atomų ir verdantys maždaug 140–200 oC (284–392 oF) temperatūroje. |

309-881-9 | 3I | 101316-80-7 |

Solventnafta, hidrokrekinguota sunkioji aromatinė Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant hidrokrekinguotą naftos distiliatą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C16, verdantys apie 235–290 oC (455–554 oF) temperatūroje. |

265-074-0 | 3J | 64741-73-7 |

Distiliatai (nafta), alkilinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant izobutano reakcijos su monoolefininiais angliavandeniliais, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai yra tarp C3 ir C5, produktus. Jame vyrauja šakotą grandinę turintys sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C17, verdantys apytiksliai 205–320 oC (401–608 oF) temperatūroje. |

265-099-7 | 3J | 64741-98-6 |

Ekstraktai (nafta), sunkiojo petroletrio tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C7 ir C12, verdantys apytiksliai 90–220 oC (194–428 oF) temperatūroje. |

265-132-5 | 3J | 64742-31-0 |

Distiliatai (nafta), lengvieji, chemiškai neutralizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C16, verdantys apytiksliai 150–290 oC (302–554 oF) temperatūroje. |

265-149-8 | 3J | 64742-47-8 |

Distiliatai (nafta), lengvieji, hidrinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu, naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C16, verdantys apytiksliai 150–290 oC (302–554 oF) temperatūroje. |

265-184-9 | 3J | 64742-81-0 |

Žibalas (nafta), hidrodesulfuruotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas vandeniliu gryninant žalią naftą tam, kad organinių junginių siera virstų vandenilio sulfidu, kuris pašalinamas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9–C16, verdantys apytiksliai 150–290 oC (302–554 oF) temperatūroje. |

265-198-5 | 3J | 64742-94-5 |

Solventnafta (nafta) sunkioji, aromatinė Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant aromatinius srautus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C15, verdantys apytiksliai 165–290 oC (330–554 oF) temperatūroje. |

269-778-9 | 3J | 68333-23-3 |

Petroleteris (nafta), sunkusis, koksavimo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant skysčio koksavimo produktus. Jame vyrauja nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C6 ir C15, verdantys apytiksliai 157–288 oC (315–550 oF) temperatūroje. |

285-508-2 | 3J | 85116-57-0 |

Petroleteris (nafta), katalizinio riformingo hidronusierintas sunkusis, aromatinė frakcija Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas frakcijuojant hidronusierintą petroleterį po katalizinio riformingo. Jame daugiausia aromatinių angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius nuo C7 iki C13. Verda apytiksliai 98–218 oC (208–424 oF) temperatūroje. |

294-799-5 | 3J | 91770-15-9 |

Žibalas (nafta), desulfuruotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas nukreipus naftos distiliatą į desulfurizacijos procesus tiolių ar rūgštinių priemaišų pašalinimui. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C16, verdantys 130–290 oC (266–554 oF) temperatūroje. |

295-416-4 | 3J | 92045-36-8 |

Žibalas (nafta), nusierintas ekstrakcija tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstrakcija tirpikliu išgryninus ir nusierinus naftos žaliavą. Verda 150–260 oC (302–500 oF) temperatūroje. |

297-854-1 | 3J | 93763-35-0 |

Angliavandeniliai C9-16, hidrinti, dearomatizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, pagamintas kaip tirpiklis susidaręs veikiant vandeniliu, kad hidrinant su katalizatoriumi paversti aromatiką naftenais. |

307-033-2 | 3J | 97488-94-3 |

Žibalas (nafta), rafinuotas tirpikliu hidronusierintas |

309-864-6 | 3J | 101316-58-9 |

Distiliatai (nafta), visai hidronusierinti vidutini-kai koksuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas frakcionuojant hidronusierintą koksavimo distiliatą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C8 ir C16, verdantys apie 120–283 oC (248–541 oF) temperatūroje. |

309-882-4 | 3J | 101316-81-8 |

Solventnafta, hidronusierinta, sunkioji aromatinė Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai pašalinus sierą iš naftos frakcijos. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C12, verdantys apie 180–240 oC (356–464 oF) temperatūroje. |

309-884-5 | 3J | 101316-82-9 |

Solventnafta, hidronusierinta, vidurinė Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai pašalinus sierą iš naftos frakcijos. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C13, verdantys apie 175–220 oC (347–428 oF) temperatūroje. |

309-944-0 | 3J | 101631-19-0 |

Žibalas (naftos), apdorotas vandeniliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant naftą ir po to apdorojant vandeniliu. Jame vyrauja alkanai, cikloalkanai ir alkilbenzenai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C12 ir C16, verdantys apie 230–270 oC (446–518 oF) temperatūroje. |

265-043-1 | 4A | 64741-43-1 |

Gazoliai (nafta), tiesioginio distiliavimo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C25, verdantys apytiksliai 205–400 oC (401–752 oF) temperatūroje. |

265-044-7 | 4A | 64741-44-2 |

Distiliatai (nafta), tiesioginio distiliavimo, vidurinieji Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C20, verdantys apytiksliai 205–345 oC (401–653 oF) temperatūroje. |

272-341-5 | 4A | 68814-87-9 |

Distiliacija (nafta), vidurinė plati tiesioginio distiliavimo frakcija Distiliuojant žalią naftą, susidaro sudėtingi angliavandenilių mišiniai. Jie susideda iš angliavandenilių su vyraujančiu anglies atomų skaičiumi nuo C9 iki C25 ir verdančių apytikriai 150–400 oC (320–752 oF) temperatūroje. |

272-817-2 | 4A | 68915-96-8 |

Distiliatai (nafta), sunkioji tiesioginė Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas žalios naftos distiliacijos atmosferos slėgyje metu. Jo virimo temperatūra yra apytikriai 288–471 oC (550–880 oF). |

272-818-8 | 4A | 68915-97-9 |

Gazolis (nafta), tiesioginė frakcija, verdanti aukštoje temperatūroje Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas žalios naftos distiliacijos atmosferos slėgyje metu. Jo virimo temperatūra apytikriai nuo 282–349 oC (540–660 oF). |

294-454-9 | 4A | 91722-55-3 |

Distiliatai (nafta), deparafinizuoti tirpikliais tiesioginės distiliacijos viduriniai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kristalizacijos būdu iš naftos frakcijos pašalinus normalius parafinus. Jis susideda iš angliavandenilių, turinčių nuo C11 iki C20 anglies atomų, ir verda maždaug 205–345 oC (401–653 oF) temperatūroje. |

295-528-3 | 4A | 92062-14-1 |

Solventnafta (nafta), tamsioji Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant naftą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C20, turintys nedidelį aromatikos kiekį. Verda apytikriai 185–210 oC (365–410 oF) temperatūroje. |

296-468-0 | 4A | 92704-36-4 |

Gazoliai (nafta), pirminė distiliacija, gryninti moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas išgryninus naftos frakciją gamtiniu arba modifikuotu moliu kontaktiniame arba perkoliasciniame procese, kad pašalinti jame esančių polinių priemaišų pėdsakus. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C25, verdantys 160–410 oC (320–770 oF) temperatūroje. |

265-060-4 | 4B | 64741-59-9 |

Distiliatai (nafta), lengvieji, kataliziškai krekinguoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C25, verdantys apytiksliai 150–400 oC (302–752 oF) temperatūroje. Jame yra santykinai didelė proporcija biciklių aromatinių angliavandenilių. |

265-062-5 | 4B | 64741-60-2 |

Distiliatai (nafta), vidurinieji, kataliziškai krekinguoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C30, verdantys apytiksliai 205–450 oC (401–842 oF) temperatūroje. Jame yra santykinai didelė proporcija triciklių aromatinių angliavandenilių. |

265-078-2 | 4B | 64741-77-1 |

Distiliatai (nafta), po lengvojo hidrokrekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant hidrokrekingo produktus. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C18, verdantys apytiksliai 160–20 oC (320–608 oF) temperatūroje. |

265-084-5 | 4B | 64741-82-8 |

Distiliatai (nafta), po lengvo terminio krekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant terminio krekingo produktus. Jame vyrauja nesotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C22, verdantys apytiksliai 160–370 oC (320–698 oF) temperatūroje. |

269-781-5 | 4B | 68333-25-5 |

Distiliatai (nafta), hidrodesulfuruotieji lengvieji kataliziškai krekinguoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvuosius kataliziškai krekinguotus distiliatus veikiant vandeniliu, norint organinių junginių sierą paversti į vandenilio sulfidą, kuris pašalinamas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C25, verdantys apytiksliai 150–400 oC (302–752 oF) temperatūroje. Jo sudėtyje yra palyginti didelė biciklinių aromatinių angliavandenilių proporcija. |

270-662-5 | 4B | 68475-80-9 |

Distiliatai (nafta), petroleteris (ligroinas), lengvasis, gautas garų fazėje atliekamo krekingo metu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas pakartotinai distiliuojant garų fazėje atliekamo krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C18. |

270-727-8 | 4B | 68477-38-3 |

Distiliatai (nafta), krekinguoti garų fazėje naftos krekingo distiliatai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant krekinguotus garų fazėje naftos krekingo distiliatus ir (arba) jų frakcionavimo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir mažos molekulinės masės polimerų. |

271-260-2 | 4B | 68527-18-4 |

Gazoliai (nafta), krekinguoti garų fazėje Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garų fazėje atliekamo krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C9, verdantys apytiksliai 205–400 oC (400–752 oF) temperatūroje. |

285-505-6 | 4B | 85116-53-6 |

Distiliatai (nafta), hidronusierinti vidutinio terminio krekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas frakcijuojant iš hidronusierintos terminio krekingo distiliavimo žaliavos. Mišinyje daugiausia angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius nuo C11 iki C25. Virimo temperatūra apytiksliai nuo 205 oC iki 400 oC (nuo 401 oF iki 752 oF). |

295-411-7 | 4B | 92045-29-9 |

Gazoliai (nafta), terminio krekingo, hidronusierinti |

295-514-7 | 4B | 92062-00-5 |

Likučiai (nafta), hidrintas garų krekingo sunkusis benzinas Sudėtingas angliavandenilių mišinys-hidrinto garų krekingo sunkiojo benzino distiliacijos liekaninė frakcija. Jame vyrauja angliavandeniliai, verdantys apytikriai 200–350 oC (392–662 oF) temperatūroje. |

295-517-3 | 4B | 92062-04-9 |

Likučiai (nafta), sunkiojo benzino garų krekingo produktų distiliacija Sudėtingas angliavandenilių mišinys – sunkiojo benzino garų krekingo aukštoje temperatūroje likutis, gautas atskyrus distiliatą. Jis verda apytikriai 147–300 oC (297–572 oF) temperatūroje. Iš jo pagaminama galutinė alyva, kurios klampa yra 18 cSt esant 50 oC temperatūrai. |

295-991-1 | 4B | 92201-60-0 |

Distiliatai (nafta), šviesieji katalizinio krekingo, termiškai apskilę Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus, kuris naudojamas kaip šilumos pernešėjas. Jame vyrauja angliavandeniliai, verdantys 190–340 oC (374–644 oF) temperatūroje. Šis produktas gali turėti organinių sieros junginių. |

297-905-8 | 4B | 93763-85-0 |

Likutis (nafta), garų krekingo karštai plautas sunkusis benzinas Sudėtingas angliavandenilių mišinys – sunkiojo benzino garų krekingo karštai plautų produktų distiliacijos likutis, verdantis apytiksliai 150–350 oC (302–662 oF) temperatūroje. |

307-662-2 | 4B | 97675-88-2 |

Angliavandeniliai, C16-20, tirpiklio deparafinizavimas hidrokrekingu parafinų distiliacijos likutis Sudėtingas angliavandenilių mišinys susidarantis tirpiklio deparafinizavimo metu distiliuojant hidrokrekingo parafininio distiliato likutį. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C16 ir C20, kurių virimo temperatūra yra apie 360–500 oC (680–932 oF). Šio proceso metu susidaro galutinė alyva, kurios klampa yra 4. 5 cSt maždaug 100 oC (212 oF) temperatūroje. |

308-278-8 | 4B | 97926-59-5 |

Gazolis (nafta), lengvasis vakuuminis, hidronusierintas terminiu krekingu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kataliziškai nusierinant terminiu krekingu lengvai vakuumuotą naftą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C14 ir C20, kurių virimo temperatūra yra apie 270–370 oC (518–698 oF). |

309-865-1 | 4B | 101316-59-0 |

Distiliatai (nafta), hidronusierinti vidutiniškai koksuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas frakcionuojant hidronusierintas koksavimo distiliato įkrovas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C12 ir C21, verdantys apie 200–360 oC (392–680 oF) temperatūroje. |

309-939-3 | 4B | 101631-14-5 |

Distiliatai (naftos), sunkieji garuose krekinguoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant garuose krekinguotus sunkiusius likučius. Jame vyrauja labai alkilinti sunkūs aromatiniai angliavandeniliai, verdantys apie 250–400 oC (482–752 oF) temperatūroje. |

265-049-4 | 4B | 64741-49-7 |

Kondensatai (nafta), vakuuminėje kolonoje Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip žemiausios virimo temperatūros frakcija distiliuojant vakuuminėje kolonoje žalios naftos atmosferinės distiliacijos likučius. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C25, verdantys apytiksliai 205–400 oC (401–752 oF) temperatūroje. |

265-059-9 | 5A | 64741-58-8 |

Gazoliai (nafta), lengvieji vakuuminiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas žalios naftos atmosferinės distiliacijos likučių vakuuminės distiliacijos metu. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C30, verdantys apytiksliai 230–450 oC (446–842 oF) temperatūroje. |

265-190-1 | 5A | 64742-87-6 |

Gazoliai (nafta), lengvieji vakuuminiai, hidrodesulfuruoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas katalizinės hidrodesulfuracijos procese. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C30, verdantys apytiksliai 230–450 oC (446–842 oF) temperatūroje. |

295-407-5 | 5A | 92045-24-4 |

Gazoliai (nafta), hidrogryninti-viesieji vakuuminiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas vandeniliu gryninant šviesųjį naftos vakuuminį gazolį esant katalizatoriui. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C30. Verda 230–450 oC (446–824 oF) temperatūroje. |

295-408-0 | 5A | 92045-26-6 |

Gazoliai (nafta), šviesieji vakuuminiai, deparafinizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas vakuume tirpikliais deparafinizuojant naftos distiliatą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C30, ir pagaminama galutinė alyva, kurios klampa yra 20–25 cSt esant 40 oC temperatūrai. |

295-409-6 | 5A | 92045-27-7 |

Gazoliai (nafta), išgryninti ekstrakcija tirpikliu šviesieji vakuuminiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys – rafinatas, gautas išgryninus ekstrakcija tirpikliu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C30. Verda 230–450 oC (446–824 oF) temperatūroje. |

307-750-0 | 5A | 97722-01-5 |

Gazolis, lengvasis nafteninis vakuuminis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant vakuume žalią nafteninę naftą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C27, kurių virimo temperatūra 240–400 oC (464–752 oF). Šio proceso metu gaunama galutinė alyva, kurios klampa yra 9,5 cSt 40 oC (104 oF) temperatūroje. |

307-754-2 | 5A | 97722-05-9 |

Angliavandeniliai, C16-20, hidrogryninti, distiliuoti vakuume šviesieji Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip pirmoji distiliavimo vakuume frakcija iš produkto, susidarančio distiliato, kurio klampa 2 cSt 100 oC (212 oF) temperatūroje, katalizinio hidrogryninimo metu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C16 ir C20, kurių virimo temperatūra apie 290–350 oC (554–662 oF). |

307-756-3 | 5A | 97722-07-1 |

Angliavandeniliai, C11-17, vidutiniai nafteniniai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant vakuume nafteninį distiliatą, kurio klampa 2 cSt 40 oC (104 oF) temperatūroje. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C17, kurių virimo temperatūra apie 200–300 oC (392–572 oF). |

309-693-7 | 5A | 100684-22-8 |

Gazolis (naftos), lengvasis vakuuminis, apdorotas anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvąjį vakuuminį naftos gazolį apdorojus aktyvintomis medžio anglimis tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C30. |

309-694-2 | 5A | 100684-23-9 |

Gazolis (naftos), lengvasis vakuuminis, apdorotas balinančiais moliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvąjį vakuuminį naftos gazolį apdorojus balinančiomis žemėmis tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C30. |

265-088-7 | 5B | 64741-86-2 |

Distiliatai (nafta), vidutinieji, desulfuruoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas desulfuravus naftos distiliatą tam, kad būtų perdirbti tioliai ir pašalintos rūgštinės priemaišos. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C20, verdantys apytiksliai 150–345 oC (302–653 oF) temperatūroje. |

265-092-9 | 5B | 64741-90-8 |

Gazoliai (nafta), gryninti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C25, verdantys apytiksliai 205–400 oC (401–752 oF) temperatūroje. |

265-093-4 | 5B | 64741-91-9 |

Distiliatai (nafta), vidurinieji, gryninti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C20, verdantys apytiksliai 150–345 oC (302–653 oF) temperatūroje. |

265-112-6 | 5B | 64742-12-7 |

Gazoliai (nafta) gryninti rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip rafinatas gryninant sulfato rūgštimi. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C25, verdantys apytiksliai 230–400 oC (446–752 oF) temperatūroje. |

265-113-1 | 5B | 64742-13-8 |

Distiliatai (nafta), vidurinieji, gryninti rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip rafinatas gryninant sulfato rūgštimi. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C20, verdantys apytiksliai 205–345 oC (401–653 oF) temperatūroje. |

265-114-7 | 5B | 64742-14-9 |

Distiliatai (nafta), lengvieji, gryninti rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip rafinatas gryninant sulfato rūgštimi. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C16, verdantys apytiksliai 150–290 oC (302–554 oF) temperatūroje. |

265-129-9 | 5B | 64742-29-6 |

Gazoliai (nafta), chemiškai neutralizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C25, verdantys apytiksliai 230–400 oC (446–752 oF) temperatūroje. |

265-130-4 | 5B | 64742-30-9 |

Distiliatai (nafta), vidurinieji, chemiškai neutralizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C20, verdantys apytiksliai 205–345 oC (401–653 oF) temperatūroje. |

265-139-3 | 5B | 64742-38-7 |

Distiliatai (nafta), vidurinieji, gryninti moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakcijas gamtiniu arba modifikuotu moliu, dažniausiai vykstant perkoliacijos procesui, pašalinant polinių junginių pėdsakus ar priemaišas, esančias naftos frakcijose. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C20, verdantys apytiksliai 150–345 oC (302–653 oF) temperatūroje. |

265-148-2 | 5B | 64742-46-7 |

Distiliatai (nafta), vidurinieji, hidrinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C25, verdantys apytiksliai 205–400 oC (401–752 oF) temperatūroje. |

265-182-8 | 5B | 64742-79-6 |

Gazoliai (nafta), hidrodesulfuruoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas vandeniliu gryninant žalią naftą tam, kad organinių junginių siera virstų vandenilio sulfidu, kuris pašalinamas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C25, verdantys apytiksliai 230–400 oC (446–752 oF) temperatūroje. |

265-183-3 | 5B | 64742-80-9 |

Distiliatai (nafta), vidurinieji, hidrodesulfuruoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas vandeniliu gryninant žalią naftą tam, kad organinių junginių siera virstų vandenilio sulfidu, kuris pašalinamas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C25, verdantys apytiksliai 205–400 oC (401–752 oF) temperatūroje. |

269-822-7 | 5B | 68334-30-5 |

Kuras, dyzelinis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant žalią naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C9 ir C20, verdantys apytiksliai tarp 163 oC ir 357 oC (325 oF ir 675 oF) temperatūroje. |

270-671-4 | 5B | 68476-30-2 |

Mazutas, nr. 2 Distiliuota alyva, kurios minimali klampa yra 32, 6 SUS 37,7 oC (100 oF) temperatūroje ir maksimali klampa – 37,9 SUS 37,7 oC (100 oF) temperatūroje. |

270-673-5 | 5B | 68476-31-3 |

Mazutas, Nr. 4 Distiliatas, kurio mažiausia klampa yra 45 SUS esant 37,7 oC (100 oF) temperatūrai ir didžiausia – 125 SUS esant 37,7 oC (100 oF) temperatūrai. |

270-676-1 | 5B | 68476-34-6 |

Mazutas, nr. 4 Distiliuota alyva, kurios minimali klampa yra 32, 6 SUS 37,7 oC (100 oF) temperatūroje ir maksimali klampa – 40,1 SUS 37,7 oC (100 oF) temperatūroje. |

270-719-4 | 5B | 68477-29-2 |

Distiliatai (nafta), katalizinio riformingo frakcionatoriaus likutis, aukštos virimo temperatūros Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio riformingo frakcionatoriaus likutį. Jis verda apytiksliai 343–399 oC (650–750 oF) temperatūroje. |

270-721-5 | 5B | 68477-30-5 |

Distiliatai (nafta), katalizinio riformingo frakcionatoriaus likutis, vidutinės virimo temperatūros Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio riformingo frakcionatoriaus likutį. Jis verda apytiksliai 288–371 oC (550–700 oF) temperatūroje. |

270-722-0 | 5B | 68477-31-6 |

Distiliatai (nafta), katalizinio riformingo frakcionatoriaus likutis, žemos virimo temperatūros Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio riformingo frakcionatoriaus likutį. Jis verda apytiksliai žemesnėje nei 288 oC (550 oF) temperatūroje. |

292-615-8 | 5B | 90640-93-0 |

Distiliatai (nafta), gerai rafinuoti viduriniai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, priklausomai nuo naftos frakcijų gautas šiomis stadijomis: filtravimu, centrifugavimu, atmosferine distiliacija, vakuumine distiliacija, parūgštinimu, neutralizacija ir apdorojimu moliu. Jame vyrauja angliavandeniliai, turintys nuo C10 iki C20 anglies atomų. |

295-294-2 | 5B | 91995-34-5 |

Distiliatai (nafta), katalizinio riformingo produktas, tamsieji aromatiniai junginiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio riformingo naftos frakciją. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C16, verdantys 200–300 oC (392–572 oF) temperatūroje. |

300-227-8 | 5B | 93924-33-5 |

Gazolis, parafininis Distiliatas gautas perdistiliavus sudėtingą angliavandenilių mišinį, kuris buvo gautas distiliuojant išmetimus po katalizinio parafinų hidrinimo. Jo virimo temperatūra yra apytiksliai 190–330 oC (374–594 oF). |

307-035-3 | 5B | 97488-96-5 |

Ligroinas (nafta), tirpikliu rafinuotas hidronusierintas sunkusis |

307-659-6 | 5B | 97675-85-9 |

Angliavandeniliai, C16-20, hidrogrynintas vidurinysis distiliatas, šviesieji distiliatai Sudėtingas angliavandenilių mišinys gaunamas kaip pirmoji vakumdistiliacijos frakcija iš produkto, kuris susidaro vidurinį distiliatą apdorojant vandeniliu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C16 ir C20, o virimo temperatūra maždaug 290–350 oC (554 –662 oF). Šio proceso metu gaunama galutinė alyva, kurios klampa 2 cSt 100 oC (212 oF) temperatūroje. |

307-660-1 | 5B | 97675-86-0 |

Angliavandeniliai, C12-20, hidrogryninti parafinai, šviesieji distiliatai Sudėtingas angliavandenilių mišinys gaunamas kaip pirmoji vakumdistiliacijos frakcija iš produkto, kuris susidaro sunkiuosius parafinus apdorojant vandeniliu dalyvaujant katalizatoriams. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C12 ir C20, o virimo temperatūra maždaug 230–350 oC (446–662 oF). Šio proceso metu susidaro galutinė alyva, kurios klampa 2 cSt 100 oC (212 oF) temperatūroje. |

307-757-9 | 5B | 97722-08-3 |

Angliavandeniliai, C11-17, tirpiklis skiedimui lengvieji nafteniniai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstrahuojant aromatinius angliavandenilius iš lengvo nafteninio distiliato, kurio klampa 2, 2 cSt 40 oC (104 oF) temperatūroje. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C17, o virimo temperatūra 200–300 oC (392–572 oF). |

308-128-1 | 5B | 97862-78-7 |

Gazolis, hidrintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas redistiliuojant parafinų katalizinio hidrinimo nuobėgas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai C17–C27, o jų virimo temperatūra 330–340 oC (626–644 oF). |

309-667-5 | 5B | 100683-97-4 |

Distiliatai (naftos), anglimis apdoroti lengvieji parafininiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant naftos alyvos frakciją aktyvintomis medžio anglimis tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C12 ir C28. |

309-668-0 | 5B | 100683-98-5 |

Distiliatai (naftos), tarpinių parafinų, apdoroti anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant naftą aktyvintomis medžio anglimis tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C16 ir C36. |

309-669-6 | 5B | 100683-99-6 |

Distiliatai (naftos), tarpinių parafinų, apdoroti balinančiais moliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant naftą balinančiomis žemėmis tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C16 ir C36. |

265-045-2 | 6A | 64741-45-3 |

Likučiai (nafta), atmosferinės kolonos žalios naftos atmosferinės distiliacijos sudėtingi likučiai Juos sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C20, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 350 oC (662 oF) temperatūroje. Juose gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-058-3 | 6A | 64741-57-7 |

Gazoliai (nafta), sunkieji vakuuminiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas žalios naftos atmosferinės distiliacijos likučių vakuuminės distiliacijos metu. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50, verdantys apytiksliai 350–600 oC (662–1112 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-063-0 | 6A | 64741-61-3 |

Distiliatai (nafta), sunkieji, kataliziškai krekinguoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C35, verdantys apytiksliai 260–500 oC (500–932 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-064-6 | 6A | 64741-62-4 |

Grynintos alyvos (nafta), kataliziškai krekinguotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip katalizinio krekingo produktų distiliacijos likutinė frakcija. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C20, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 350 oC (662 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-069-3 | 6A | 64741-67-9 |

Likučiai (nafta), katalizinis riformeris, frakcionatorius Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip katalizinio riformingo produktų distiliacijos likutinė frakcija Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C25, verdantys apytiksliai 160–400 oC (320–725 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-076-1 | 6A | 64741-75-9 |

Likučiai (nafta), po hidrokrekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant hidrokrekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C20, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 350 oC (662 oF) temperatūroje. |

265-081-9 | 6A | 64741-80-6 |

Likučiai (nafta). Po hidrokrekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant hidrokrekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C20, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 350 oC (662 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-082-4 | 6A | 64741-81-7 |

Distiliatai (nafta), sunkieji, po terminio krekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant terminio krekingo produktus. Jame vyrauja nesotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C36, verdantys apytiksliai 260–480 oC (500–896 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-162-9 | 6A | 64742-59-2 |

Gazoliai (nafta), vakuuminiai, hidrinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu, naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C50, verdantys apytiksliai 230–600 oC (446–1112 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-181-2 | 6A | 64742-78-5 |

Likučiai (nafta), atmosferinės kolonos, hidrodesulfuruoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant atmosferinės kolonos likučius vandeniliu ir naudojant katalizatorių tokiomis sąlygomis, kad, visų pirma, pasišalintų organiniai sieros junginiai. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C20, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 350 oC (662 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-189-6 | 6A | 64742-86-5 |

Gazoliai (nafta), sunkieji vakuuminiai, hidrodesulfuruoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas katalizinės hidrodesulfuracijos procese. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50, verdantys apytiksliai 350–600 oC (662–1112 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-193-8 | 6A | 64742-90-1 |

Likučiai (nafta), garų krekingo. Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip likutinė frakcija distiliuojant garų krekingo produktus (įskaitant garų krekingą gaminant etileną). Jame vyrauja nesotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C14, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 260 oC (500 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

269-777-3 | 6A | 68333-22-2 |

Likučiai (nafta), atmosferiniai Žalios naftos distiliavimo atmosferos slėgyje sudėtingi likučiai. Juos sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis kaip C11, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 200 oC (392 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

269-782-0 | 6A | 68333-26-6 |

Šviesintos alyvos (nafta), hidrodesulfuruotos, kataliziškai krekinguotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas skaidrintas alyvas apdorojant vandeniliu, norint organinių junginių sierą paversti į vandenilio sulfidą, kuris pašalinamas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C20, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 350 oC (662 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

269-783-6 | 6A | 68333-27-7 |

Distiliatai (nafta), hidrodesulfuruoti viduriniai kataliziškai krekinguoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas viduriniuosius kataliziškai krekinguotus distiliatus apdorojant vandeniliu, norint organinių junginių sierą paversti į vandenilio sulfidą, kuris pašalinamas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C11 ir C30, verdantys apytiksliai 205–450 oC (401–842 oF) temperatūroje. Jo sudėtyje yra palyginti didelė triciklinių aromatinių angliavandenilių proporcija. |

269-784-1 | 6A | 68333-28-8 |

Distiliatai (nafta), hidrodesulfuruoti sunkieji kataliziškai krekinguoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas sunkiuosius kataliziškai krekinguotus distiliatus apdorojant vandeniliu, norint organinių junginių sierą paversti į vandenilio sulfidą, kuris pašalinamas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C35, verdantys apytiksliai 260–500 oC (500–932 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

270-674-0 | 6A | 68476-32-4 |

Mazutas, gazolių tiesioginės distiliacijos likučiai, turintys daug sieros |

270-675-6 | 6A | 68476-33-5 |

Mazutas, likutinis Skystas produktas iš įvairių naftos perdirbimo gamyklos srautų, paprastai likučiai. Sudėtis yra sudėtinga ir įvairuoja priklausomai nuo žalios naftos rūšies. |

270-792-2 | 6A | 68478-13-7 |

Likučiai (nafta), katalizinio riformerio frakcionatoriaus likučių distiliacijos Katalizinio riformerio frakcionavimo įrenginio likučių distiliacijos sudėtingi likučiai, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 399 oC (750 oF) temperatūroje. |

270-796-4 | 6A | 68478-17-1 |

Likučiai (nafta), sunkusis koksavimo Gazolis ir vakuuminis Gazolis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip sunkiojo koksavimo gazolio ir vakuuminio gazolio distiliacijos likutinė frakcija. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C13, verdantys apytiksliai aukštesnėje kaip 230 oC (446 oF) temperatūroje. |

270-983-0 | 6A | 68512-61-8 |

Likučiai (nafta), sunkieji koksavimo ir lengvieji vakuuminiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip likutinė frakcija po koksavimo sunkiojo gazolio ir lengvojo vakuuminio gazolio distiliacijos. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C13, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 230 oC (446 oF) temperatūroje. |

270-984-6 | 6A | 68512-62-9 |

Likučiai (nafta), lengvieji vakuuminiai Žalios naftos atmosferinės distiliacijos likučių vakuuminės distiliacijos sudėtingi likučiai. Juos sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C13, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 230 oC (446 oF) temperatūroje. |

271-013-9 | 6A | 68513-69-9 |

Likučiai (nafta), krekinguoti garų fazėje, lengvieji Sudėtingi likučiai po garų fazėje atliekamo krekingo produktų distiliacijos. Juose vyrauja aromatiniai ir nesotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C7, verdantys apytiksliai 101–555 oC (214–1030 oF) temperatūroje. |

271-384-7 | 6A | 68553-00-4 |

Mazutas, nr. 6 Distiliacinė alyva, kurios minimali klampa 900 SUS 37, 7 oC (100 oF) temperatūroje, maksimali – 9000 SUS 37, 7 oC (100 oF) temperatūroje. |

271-763-7 | 6A | 68607-30-7 |

Likučiai (nafta), lengvųjų frakcijų atskyrimo įrenginyje, mažai sieringi Mažo sieringumo sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip likutinė frakcija lengvųjų frakcijų atskyrimo įrenginyje distiliuojant Žalią naftą. Tai yra pirminio benzino, žibalo ir gazolio nudistiliavimo likučiai. |

272-184-2 | 6A | 68783-08-4 |

Gazolis (nafta), sunkusis atmosferos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žalią naftą. Jis susideda iš angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių C7–C35 ir verdančių 121–510 oC (250–950 oF) temperatūroje. |

272-187-9 | 6A | 68783-13-1 |

Dervos (nafta), kokso skruberis, kondensuotais žiedais aromatiniai Labai sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip likučio frakcija distiliuojant vakuumo likutį ir terminio krekingo procesų produktus. Jis susideda iš angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių didesnį negu C20 ir verdančių aukštesnėje nei 350 oC (662 oF). Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

273-263-4 | 6A | 68955-27-1 |

Distiliatai (nafta), naftos likučiai vakuume Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas iš žalios naftos atmosferos slėgyje distiliacijos likučių vakuuminio distiliacijos vakuume. |

273-272-3 | 6A | 68955-36-2 |

Likučiai (nafta), po krekingo garų fazėje, dervingi Sudėtingas likutis iš garų fazėje krekintos naftos likučio distiliacijos. |

274-683-0 | 6A | 70592-76-6 |

Distiliatai (nafta), tarpinis vakuumas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant vakuume žalios naftos distiliacijos atmosferos slėgyje likutį. Jame vyrauja angliavandeniliai su anglies atomų skaičiumi tarp C14 ir C42 bei verdantys apytikriai 250–545 oC (482–1013 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

274-684-6 | 6A | 70592-77-7 |

Distiliatai (nafta), nedidelis vakuumas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant vakuume žalios naftos distiliacijos atmosferos slėgyje likutį. Jame vyrauja angliavandeniliai su anglies atomų skaičiumi nuo C11 iki C35 bei verdantys apytikriai nuo 250 oC iki 545 oC (nuo 482 oF iki 1013 oF) temperatūroje. |

274-685-1 | 6A | 70592-78-8 |

Distiliatai (nafta), vakuumas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant vakuume žalios naftos distiliacijos atmosferos slėgyje likutį. Jame vyrauja angliavandeniliai su anglies atomų skaičiumi nuo C11 iki C50 ir verdantys apytikriai 270–600 oC (518–1112 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

285-555-9 | 6A | 85117-03-9 |

Gazoliai (nafta), hidronusierinti koksuojant dideliame vakume Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas hidronusierinant gilaus koksavimo distiliato žaliavų. Jame daugiausia angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius nuo C18 iki C44. Verda apytiksliai 304–548 oC (579–1018 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 ir daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

295-396-7 | 6A | 92045-14-2 |

Katilų kuras, tamsusis, sieringas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant žalią naftą. Jame vyrauja alifatiniai, aromatiniai ir cikloalifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis kaip C25. verdantys aukštesnėje nei 400 oC (752 oF) temperatūroje. |

295-511-0 | 6A | 92061-97-7 |

Katilų kuras, tamsusis, sieringas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant žalią naftą. Jame vyrauja alifatiniai, aromatiniai ir cikloalifatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis kaip C11, verdantys aukštesnėje nei 200 oC (392 oF) temperatūroje. |

295-990-6 | 6A | 92201-59-7 |

Distiliatai (nafta), viduriniojo katalizinio krekingo, termiškai apskilę Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant katalizinio krekingo produktus, kuris naudojamas kaip šilumos pernešėjas. Jame vyrauja angliavandeniliai, verdantys 220–450 oC (428–842 oF) temperatūroje. Šis produktas gali turėti organinių sieros junginių. |

298-754-0 | 6A | 93821-66-0 |

Liekaninės alyvos (nafta) Sudėtingas angliavandenilių, sieros junginių ir metalą turinčių organinių junginių mišinys – krekingo proceso produktų frakcionavimo likutis. Iš jo pagaminama galutinė alyva, kurios klampa yra daugiau kaip 2 cSt esant 100 oC temperatūrai. |

308-733-0 | 6A | 98219-64-8 |

Likučiai, krekinguoti garais, termiškai apdoroti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant ir distiliuojant garais krekinguotą negrynintą naftą (ligroiną). Jame vyrauja nesotieji angliavandeniliai, verdantys esant apie 180 oC (356 oF) temperatūrai. |

278-011-7 | 6B | 74869-21-9 |

Plastiškasis tepalas Angliavandenilių mišinys, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C12 ir C50. Sudarytas iš šarminių metalų organininių druskų, šarminių žemių metalų ir (arba) aliuminio junginių. |

265-051-5 | 7A | 64741-50-0 |

Distiliatai (nafta), lengvieji alkanų Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant vakuume žalios naftos atmosferinės distiliacijos likučius. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa yra mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra santykinai didelė proporcija sočiųjų alifatinių angliavandenilių, būnančių šioje žalios naftos distiliacijos frakcijoje. |

265-052-0 | 7A | 64741-51-1 |

Distiliatai (nafta), sunkieji alkanų Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant vakuume žalios naftos atmosferinės distiliacijos likučius. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa yra mažiausiai bent 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra santykinai didelė proporcija sočiųjų alifatinių angliavandenilių. |

265-053-6 | 7A | 64741-52-2 |

Distiliatai (nafta), lengvieji naftenų Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas žalios naftos atmosferinės distiliacijos likučius distiliuojant vakuuminiame bokšte. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa yra mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra santykinai mažai normaliųjų alkanų. |

265-054-1 | 7A | 64741-53-3 |

Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant vakuume žalios naftos atmosferinės distiliacijos likučius. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa yra mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra santykinai mažai normaliųjų alkanų. ) |

265-117-3 | 7A | 64742-18-3 |

Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, gryninti rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip rafinatas gryninant sulfato rūgštimi. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-118-9 | 7A | 64742-19-4 |

Distiliatai (nafta), lengvieji naftenų, gryninti rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip rafinatas gryninant sulfato rūgštimi. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-119-4 | 7A | 64742-20-7 |

Distiliatai (nafta), sunkieji parafinų, gryninti rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip rafinatas gryninant sulfato rūgštimi. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. |

265-121-5 | 7A | 64742-21-8 |

Distiliatai (nafta), lengvieji parafinų, gryninti rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip rafinatas gryninant sulfato rūgštimi. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. |

265-127-8 | 7A | 64742-27-4 |

Distiliatai (nafta), sunkieji parafinų, chemiškai neutralizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra santykinai didelė alifatinių angliavandenių proporcija. |

265-128-3 | 7A | 64742-28-5 |

Distiliatai (nafta), lengvieji parafinų, chemiškai neutralizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. |

265-135-1 | 7A | 64742-34-3 |

Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, chemiškai neutralizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC ) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų parafinų. |

265-136-7 | 7A | 64742-35-4 |

Distiliatai (nafta), lengvieji naftenų, chemiškai neutralizuoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų parafinų. |

232-455-8 | 7B | 8042-47-5 |

Baltoji alyva (naftos) Labai išvalyta alyva, susidedanti iš sudėtingo angliavandenilių, gautų intensyviai apdorojant naftos frakciją sieros rūgštimi iroleumu arba hidrinant, arba hidrinant ir apdorojant rūgštimi, mišinio. Gavimo procese gali būti panaudotos papildomos valymo ir apdorojimo priemonės. Ji susideda iš sočiųjų angliavandenilių, turinčių nuo C15 iki C50 anglies atomų. |

276-735-8 | 7B | 72623-83-7 |

Tepalinė alyva (nafta), C>25, hidrinta iš braitštoko Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas veikiant vandeniliu su katalizatoriumi deasfaltuotą tirpikliu naftos distiliacijos liekaną. Hidrinama du kartus, tarp kurių produktas deparafinuojamas. Jame vyrauja angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių didesnį nei 25 ir esantys galutine alyva, kurios klampa apie 440 cSt 40 oC temperatūroje. Turi santykinai didelį kiekį sočiųjų angliavandenilių. |

295-425-3 | 7B | 92045-44-8 |

Tepalinės alyvos (nafta), hidrogrynintų liekaninių alyvų Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas hidrogryninant ekstrakcijos tirpikliu likutį. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C50, ir pagaminama galutinė alyva, kurios klampa yra 650–750 cSt esant 40 oC temperatūrai. |

295-426-9 | 7B | 92045-45-9 |

Tepalinės alyvos (nafta), hidrogrynintos tirpikliais, iš liekaninių alyvų Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant vandeniliu ir tirpikliais išgrynintą likutį. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C40, ir pagaminama galutinė alyva, kurios klampa yra 450–500 cSt esant 40 oC temperatūrai. |

295-550-3 | 7B | 92062-35-6 |

Baltoji nafta (nafta), šviesioji Gerai išgryninta nafta, sudaryta iš sudėtingo angliavandenilių mišinio, gauto intensyviai gryninant naftos frakciją sieros rūgštimi iroleumu, arba hidrinant arba kartu ir hidrinant ir gryninant rūgštimi. Joje vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C12. |

265-077-7 | 7C | 64741-76-0 |

Distiliatai (nafta), sunkieji, po hidrokrekingo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant hidrokrekingo produktus. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C39, verdantys apytiksliai tarp 260–600 oC (500–1112 oF) temperatūroje. |

265-090-8 | 7C | 64741-88-4 |

Distiliatai (nafta), sunkieji alkanų, gryninti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautaskaip rafinatas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. |

265-091-3 | 7C | 64741-89-5 |

Distiliatai (nafta), lengvieji alkanų, gryninti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiau nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. |

265-096-0 | 7C | 64741-95-3 |

Asfaltai (nafta), deasfaltizuoti tirpikliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip tirpiklyje tirpi frakcija C3–C4 tirpikliais deasfaltizuojant likučius. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C25, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 400 oC (752 oF) temperatūroje. |

265-097-6 | 7C | 64741-96-4 |

Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, gryninti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas skystinio ekstrahavimo procese. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normalių alkanų. |

265-098-1 | 7C | 64741-97-5 |

Distiliatai (nafta), lengvieji naftenų, gryninti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas skystinio ekstrahavimo procese. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-101-6 | 7C | 64742-01-4 |

Asfaltai (nafta), gryninti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip tirpiklyje netirpi frakcija, skystiškai rafinuojant likučius naudojant polinį organinį tirpiklį, tokį kaip fenolis arba furfurolas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C25, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 400 oC (752 oF) temperatūroje. |

265-137-2 | 7C | 64742-36-5 |

Distiliatai (nafta), moliu gryninti sunkieji parafininiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakcijas gamtiniu arba modifikuotu moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant arba vykstant perkoliacijos procesui, pašalinant polinių junginių pėdsakus ar priemaišas, esančias naftos frakcijose. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra santykinai didelė sočiųjų angliavandenilių proporcija. |

265-138-8 | 7C | 64742-37-6 |

Distiliatai (nafta), moliu gryninti lengvieji parafininiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakcijas gamtiniu arba modifikuotu moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant arba vykstant perkoliacijos procesui, pašalinant polinių junginių pėdsakus ar priemaišas, esančias naftos frakcijose. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra santykinai didelė sočiųjų angliavandenilių proporcija. |

265-143-5 | 7C | 64742-41-2 |

Asfaltai (nafta), gryninti moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant asfaltą gamtiniu arba modifikuotu moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant arba vykstant perkoliacijos procesui, pašalinant polinių junginių pėdsakus ar priemaišas, esančias asfalte. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C25, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 400 oC (752 oF) temperatūroje. |

265-146-1 | 7C | 64742-44-5 |

Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, gryninti moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją gamtiniu arba modifikuotu moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant arba vykstant perkoliacijos procesui, pašalinant polinių junginių pėdsakus ar priemaišas, esančias naftos frakcijoje. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-147-7 | 7C | 64742-45-6 |

Distiliatai (nafta), lengvieji naftenų, gryninti moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją gamtiniu arba modifikuotu moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant arba vykstant perkoliacijos procesui, pašalinant polinių junginių pėdsakus ar priemaišas, esančias naftos frakcijoje. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-155-0 | 7C | 64742-52-5 |

Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-156-6 | 7C | 64742-53-6 |

Distiliatai (nafta), lengvieji naftenų, hidrinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-157-1 | 7C | 64742-54-7 |

Distiliatai (nafta), hidrinti sunkieji parafininiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti didelė proporcija sočiųjų angliavandenilių. |

265-158-7 | 7C | 64742-55-8 |

Distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti didelė proporcija sočiųjų angliavandenilių. |

265-159-2 | 7C | 64742-56-9 |

Distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti lengvieji parafininiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas pašalinant normaliuosius alkanus iš naftos frakcijos skystinės kristalizacijos būdu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. |

265-160-8 | 7C | 64742-57-0 |

Asfaltai (nafta), hidrinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C25, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 400 oC (752 oF) temperatūroje. |

265-166-0 | 7C | 64742-62-7 |

Asfaltai (nafta), deparafinuoti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas pašalinant ilgą, šakotą grandinę turinčius angliavandenilius iš asfalto skystinės kristalizacijos būdu. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C25, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 400 oC (752 oF) temperatūroje. |

265-167-6 | 7C | 64742-63-8 |

Distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti sunkieji naftenai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas pašalinant normaliuosius alkanus iš naftos frakcijos skystinės kristalizacijos būdu. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa ne mažesnė kaip 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-168-1 | 7C | 64742-64-9 |

Distiliatai (nafta), tirpikliu devaškuoti lengvieji naftenai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas pašalinant normalius alkanus iš naftos frakcijos skystinės kristalizacijos būdu. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė kaip 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-169-7 | 7C | 64742-65-0 |

Distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti sunkieji parafininiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas pašalinant normaliuosius alkanus iš naftos frakcijos skystinės kristalizacijos būdu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa ne mažiau kaip 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. |

265-172-3 | 7C | 64742-68-3 |

Naftenų alyvos (nafta), sunkiosios, kataliziškai deparafinuotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas katalizinio deparafinavimo procese. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-173-9 | 7C | 64742-69-4 |

Naftenų alyvos (nafta), lengvosios, kataliziškai deparafinuotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas katalizinio deparafinavimo procese. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiau kaip 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-174-4 | 7C | 64742-70-7 |

Parafininės alyvos (nafta), sunkiosios, kataliziškai deparafinuotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas katalizinio deparafinavimo procese. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. |

265-176-5 | 7C | 64742-71-8 |

Parafininės alyvos (nafta), lengvosios, kataliziškai deparafinuotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas katalizinio deparafinavimo procese. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. |

265-179-1 | 7C | 64742-75-2 |

Naftenų alyvos (nafta), sunkiosios, kompleksiškai deparafinuotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas pašalinant nešakotą grandinę turinčius alkanus kaip kietą medžiagą veikiant agentu, tokiu kaip karbamidas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

265-180-7 | 7C | 64742-76-3 |

Naftenų alyvos (nafta), lengvosios, kompleksiškai deparafinuotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas katalizinio deparafinavimo procese. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė kaip 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normaliųjų alkanų. |

276-736-3 | 7C | 72623-85-9 |

Tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų, didelės klampos. Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas veikiant vandeniliu su katalizatoriumi mažame vakume distiliuotą gazolį, dideliame vakume distiliuotą gazolį ir deasfaltuotą tirpikliu naftos distiliacijos liekaną. Hidrinama du kartus, tarp kurių produktas deparafinuojamas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. , esantys galutine alyva, kurios klampa apie 112 cSt 40 oC temperatūroje. Turi santykinai didelį kiekį sočiųjų angliavandenilių. |

276-737-9 | 7C | 72623-86-0 |

Tepalinė alyva (nafta), C15-30, iš hidrintų neutralių alyvų Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas veikiant vandeniliu su katalizatoriumi mažame vakume distiliuotą gazolį ir dideliame vakume distiliuotą gazolį. Hidrinama du kartus, tarp kurių produktas deparafinuojamas. Sudaryta daugiausia iš agliavandenilių, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30, esančių galutine alyva, kurios klampa apie 15 cSt 40 oC temperatūroje. Turi santykinai didelį kiekį sočiųjų angliavandenilių. |

276-738-4 | 7C | 72623-87-1 |

Tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas veikiant vandeniliu su katalizatoriumi mažame vakume distiliuotą gazolį, dideliame vakume distiliuotą gazolį ir deasfaltuotas tirpikliu naftos distiliacijos liekanas. Hidrinama du kartus, tarp kurių produktas deparafinuojamas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50, esantys galutine alyva, kurios klampa apie 32 cSt 40 oC temperatūroje. Turi santykinai didelį kiekį sočiųjų angliavandenilių. |

278-012-2 | 7C | 24869-22-0 |

Tepalinės alyvos Sudėtingas agliavandenilių mišinys, gaunamas skystinio ekstrahavimo ir deparafinavimo proceso metu. Sudarytas daugiausia iš sočiųjų angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių tarp C15 ir C50. |

292-613-7 | 7C | 90640-91-8 |

Distiliatai (nafta), sudėtingi deparafinizuoti tamsieji parafininiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas deparafinizuojant tamsųjį parafininį distiliatą. Jo sudėtyje vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50, ir tai yra galutinė alyva, kurios klampa yra lygi ar didesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cST 40 oC) temperatūroje. Ji turi palyginti nedaug normalių parafinų. |

292-614-2 | 7C | 90640-92-9 |

Distiliatai (nafta), sudėtingi deparafinizuoti šviesieji parafininiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas deparafinizuojant šviesųjį parafininį distiliatą. Jo sudėtyje vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C12 ir C30, ir tai yra galutinė alyva, kurios klampa yra mažesnė nei 100 SUS 100 oF (19 cST 40 oC) temperatūroje. Ji turi palyginti nedaug normalių parafinų. |

292-616-3 | 7C | 90640-94-1 |

Distiliatai (nafta), tirpiklis deparafinizuotas tamsusis parafininis, apdorotas moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojus deparafinizuotus tamsiuosius parafininius distiliatus neutraliu ar modifikuotu moliu vienu iš dviejų kontaktiniu ar filtravimo būdu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. |

292-617-9 | 7C | 90640-95-2 |

Angliavandeniliai, C20-50, tirpiklis deparafinizuotas tamsusis parafininis, apdorotas vandeniliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojus vandeniliu, esant katalizatoriui deparafinizuotus tamsiuosius parafininius distiliatus. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. |

292-618-4 | 7C | 90640-96-3 |

Distiliatai (nafta), tirpiklis deparafinizuotas šviesusis parafininis, apdorotas moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojus neutraliu ar modifikuotu moliu deparafinizuotus šviesiuosius parafininius distiliatus vienu iš dviejų kontaktiniu ar filtravimo būdu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. |

292-620-5 | 7C | 90640-97-4 |

Distiliatai (nafta), tirpiklis deparafinizuotas šviesusis parafininis, apdorotas vandeniliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojus vandeniliu, esant katalizatoriui deparafinizuotus šviesiuosius parafininius distiliatus. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. |

292-656-1 | 7C | 90669-74-2 |

Likutinės alyvos (nafta), apdorotos vandeniliu, deparafinizuotos tirpikliais |

294-843-3 | 7C | 91770-57-9 |

Liekamosios alyvos (nafta), kataliziškai deparafinizuotos |

295-300-3 | 7C | 91995-39-0 |

Distiliatai (nafta), deparafinizuotas sunkusis parafininis, hidrogryninimas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas deparafinizuoto distiliato griežto hidrogenizacinio gryninimo būdu esant katalizatoriui. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C25 ir C39, ir pagaminama galutinė alyva, kurios klampa apie 44 cSt esant 50 oC temperatūrai. |

295-301-9 | 7C | 91995-40-3 |

Distiliatai (nafta), deparafinizuotieji šviesioji parafininiai, hidrogryninti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas griežtai hidrinant deparafinizuotą distiliatą esant katalizatoriui. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C21 ir C29. Pagaminama galutinė alyva, kurios klampa yra 13 cSt esant 50 oC temperatūrai. |

295-305-0 | 7C | 91995-43-6 |

Distiliatai (nafta), sunkusis parafininis, sierintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas vakuume distiliuojant naftą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Pakėlus temperatūrą, į jį buvo pridėta elementinės sieros. |

295-316-0 | 7C | 91995-54-9 |

Distiliatai (nafta), gryninti tirpikliu, šviesieji, nafteniniai, hidrogryninti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas gryninant naftos frakciją vandeniliu esant katalizatoriui ir pašalinus aromatinius angliavandenilius ekstrakcijos tirpikliais būdu. Jame vyrauja nafteniniai angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30, ir pagaminama galutinė alyva, kurios klampa 13–15 cSt esant 40 oC temperatūrai. |

295-423-2 | 7C | 92045-42-6 |

Tepalinės alyvos (nafta), C17-35, grynintos ekstrakcija tirpikliu, deparafinizuotos, hidrogrynintos |

295-424-8 | 7C | 92045-43-7 |

Tepalinės alyvos (nafta), hidrokrekingo be aromatinių angliavandenilių, deparafinizuotos tirpikliais |

295-499-7 | 7C | 92061-86-4 |

Liekaninės alyvos (nafta), hidrokrekingo grynintos rūgštimi deparafinizuotos tirpikliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas iš rūgštimi grynintų hidrokrekingo tamsiųjų parafinų distiliacijos likučio tirpikliais pašalinus parafinus, verdantis 380 oC (716 oF) temperatūroje. |

295-810-6 | 7C | 92129-09-4 |

Parafininė alyva (nafta), gryninant tirpikliu deparafinizuota tamsioji Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas iš sieringos parafininės naftos. Jame vyrauja gryninta tirpikliu deparafinizuota tepalinė alyva, kurios klampa yra 65 cSt esant 50 oC temperatūrai. |

297-474-6 | 7C | 93572-43-1 |

Tepalinės alyvos (nafta), bazinės alyvos, parafininės Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant žalią naftą naftą. Jame vyrauja arenai, naftenai ir parafinai. Pagaminama galutinė alyva, kurios klampa 120 SUS esant 120 oF (23 cSt esant 40 oC) temperatūrai. |

297-857-8 | 7C | 93763-38-3 |

Angliavandeniliai, parafininių distiliatų hidrokrekingo likutis, deparafinizuotas kristalinant iš tirpiklio |

305-588-5 | 7C | 94733-08-1 |

Distiliatai (naftos), tirpiklis-rafinuotas hidrintas sunkusis |

305-589-0 | 7C | 94733-09-2 |

Distiliatai (naftos), tirpiklis-rafinuotas iš hidrokrekingo lengvasis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas dearomatizuojant tirpiklius iš naftos hidrokrekingo liekanų. Jį sudaro daugiausia angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius C18–C27, o virimo temperatūra maždaug 370–450 oC (698–842 oF). |

305-594-8 | 7C | 94733-15-0 |

Tepalinė alyva (nafta), C18-40, hidrokrekingo pagrindinis distiliatas, iš kurio tirpikliu pašalinti vaškai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas tirpikliu deparafinuojant naftos hidrokrekingo distiliavimo likučius. Jame yra daugiausia angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai C18–C40 ir virimo temperatūra maždaug 370–550 oC (698–1022 oF). |

305-595-3 | 7C | 94733-16-1 |

Tepalinė alyva (nafta), C18-40, tirpikliu pašalinti va-kai, hidrinta, rafinuota Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas hidrinto rafinato, kuris susidaro vandeniliu apdoroto naftos distiliato ekstrakcijos tirpikliu metu, deparafinavimu tirpikliu. Jame yra daugiausia angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai C18–C40 ir virimo temperatūra maždaug 370–550 oC (698–1022 oF). |

305-971-7 | 7C | 95371-04-3 |

Angliavandeniliai, C13-30, praturtinti aromatiniais, tirpikliu ekstrahuotas naftenų distiliatas |

305-972-2 | 7C | 95371-05-4 |

Angliavandeniliai, C16-32, praturtinti aromatiniais, tirpikliu ekstrahuotas naftenų distiliatas |

305-974-3 | 7C | 95371-07-6 |

Angliavandeniliai, C37-68, be vaško be asfalto gryninti hidrinimudistiliavimo vakuume likučiai |

305-975-9 | 7C | 95371-08-7 |

Angliavandeniliai, C37-65, gryninti hidrinimu be asfalto distiliavimo vakuume likučiai |

307-010-7 | 7C | 97488-73-8 |

Distiliatai (naftos), hidrokrekinguoti rafinuoti tirpikliu šviesieji Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas tirpikliu apdorojant naftos hidrokrekingo distiliatą. Jame yra daugiausia angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai C18–C27 ir virimo temperatūra maždaug 370–450 oC (698–842 oF). |

307-011-2 | 7C | 97488-74-9 |

Distiliatai (naftos), rafinuoti tirpikliu hidrinti sunkieji Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant tirpikliu hidrintą naftos distiliatą. Jame yra daugiausia angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai C19–C40 ir virimo temperatūra maždaug 390–550 oC (734–1022 oF). |

307-034-8 | 7C | 97488-95-4 |

Tepalinės alyvos (nafta), C18-27, po hidrokrekingo deparafinuoto tirpikliu |

307-661-7 | 7C | 97675-87-1 |

Angliavandeniliai, C17-30, tirpiklis hidrintas-deasfaltuotas šviesiųjų distiliatų distiliacijos likutis Sudėtingas angliavandenilių mišinys gaunamas kaip pirmoji vakuumdistiliacijos frakcija iš produkto, kuris susidaro apdorojant tirpiklio deasfaltavimo gudroną vandeniliu dalyvaujant katalizatoriui. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C17 ir C30, o virimo temperatūra apie 300–400 oC (572–752 oF). Šio proceso metu gaunama alyva, kurios klampa 4 cSt apie 100 oC (212 oF) temperatūroje. |

307-755-8 | 7C | 97722-06-0 |

Angliavandeniliai, C17-40, hidrogryninti deasfaltavimo tirpiklio distiliacijos likutis, vakuume distiliuotas lengvasis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip pirmoji distiliavimo vakuume frakcija iš produkto, susidarančio deasfaltavimo tirpiklio likučio (gudrono), kurio klampa 8 cSt apie 100 oC (212 oF) temperatūroje, katalizinio hidrogryninimo metu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C17 ir C40, o virimo temperatūra apie 300–500 oC (592–932 oF). |

307-758-4 | 7C | 97722-09-3 |

Angliavandeniliai, C13-27, tirpiklis skiedimui lengvasis nafteninis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstrahuojant aromatinius angliavandenilius i-lengvo nafteninio distiliato, kurio klampa 9, 5 cSt 40 oC (104 oF) temperatūroje. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C27 , o virimo temperatūra apie 240–400 oC (464–752 oF). |

307-760-5 | 7C | 97722-10-6 |

Angliavandeniliai, C14-29, tirpiklis praskiedimui lengvasis nafteninis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstrahuojant aromatinius angliavandenilius iš lengvojo nafteninio distiliato, kurio klampa 16 cSt 40 oC (104 oF) temperatūroje. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C14 ir C29 , o virimo temperatūra apie 250–425 oC (482–797 oF). |

308-131-8 | 7C | 97862-81-2 |

Angliavandeniliai, C27-42, dearomatizuoti |

308-132-3 | 7C | 97862-82-3 |

Angliavandeniliai, C17-30, hidrinti distiliatai, šviesieji distiliatai |

308-133-9 | 7C | 97862-83-4 |

Angliavandeniliai, C27-45, nafteniniai distiliuoti vakuume |

308-287-7 | 7C | 97926-68-6 |

Angliavandeniliai, C27-45, dearomatizuoti |

308-289-8 | 7C | 97926-70-0 |

Angliavandeniliai, C20-58, hidrinti |

308-290-3 | 7C | 97926-71-1 |

Angliavandeniliai, C27-42, nafteniniai |

309-710-8 | 7C | 100684-37-5 |

Naftos likučiai, anglimis apdorotas deparafinuotas tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas aktyvinta anglimi apdorojus naftos likučius deparafinuotus tirpikliu tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. |

309-711-3 | 7C | 100684-38-6 |

Naftos likučiai, balinančiais moliais apdoroti deparafinuoti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas balinančiomis žemėmis apdorojus tirpikliu deparafinuotus naftos likučius tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. |

309-874-0 | 7C | 101316-69-2 |

Tepalai (nafta), C>25, tirpikliu ekstrahuoti, deasfaltuoti, deparafinuoti, hidrinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas tirpikliu ekstrahuojant ir hidrinant distiliacijos vakuume likučius. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C25, ir taip gaunama galutinė alyva, kurios klampa 32–37 cSt esant 100 oC (212 oF) temperatūrai. |

309-875-6 | 7C | 101316-70-5 |

Tepalai (nafta), C17-32, tirpikliu ekstrahuoti, deparafinuoti, hidrinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas tirpikliu ekstrahuojant ir hidrinant distiliacijos atmosferos slėgyje likučius. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C17 ir C32, ir taip gaunama galutinė alyva, kurios klampa 17–23 cSt esant 40 oC (104 oF) temperatūrai. |

309-876-1 | 7C | 101316-71-6 |

Tepalai (nafta), C20-35, tirpikliu ekstrahuoti, deparafinuoti, hidrinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas tirpikliu ekstrahuojant ir hidrinant distiliacijos atmosferos slėgyje likučius. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C35, ir taip gaunama galutinė alyva, kurios klampa 37–44 cSt esant 40 oC (104 oF) temperatūrai. |

309-877-7 | 7C | 101316-72-7 |

Tepalai (nafta), C24-50, tirpikliu ekstrahuoti, deparafinuoti, hidrinti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas tirpikliu ekstrahuojant ir hidrinant distiliacijos atmosferos slėgyje likučius. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C24 ir C50, ir taip gaunama galutinė alyva, kurios klampa 16–75 cSt esant 40 oC (104 oF) temperatūrai. |

265-110-5 | 8 | 64742-10-5 |

Ekstraktai (nafta), asfalto tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip ekstraktas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C25. |

295-332-8 | 8 | 91995-70-9 |

Ekstraktai (nafta), tirpikliais deasfaltizuoti vakuuminiai likučiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas deasfaltizuoto gudrono gryninimo tirpikliu būdu. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C30. Šiame produkte gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-102-1 | 9A | 64742-03-6 |

Ekstraktai (nafta), lengvieji anftenų, gryninti tirpikliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip ekstraktas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Jame gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-103-7 | 9A | 64742-04-7 |

Ekstraktai (nafta), sunkiųjų parafinų distiliato tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip ekstraktas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Jame gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-104-2 | 9A | 64742-05-8 |

Ekstraktai (nafta), lengvųjų parafinų distiliato tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip ekstraktas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Jame gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

265-111-0 | 9A | 64742-11-6 |

Ekstraktai (nafta), sunkiojo naftenų distiliato tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip ekstraktas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Jame gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

295-341-7 | 9A | 91995-78-7 |

Ekstraktai (nafta), šviesusis vakuuminis Gazolis tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstrakcijos tirpikliu metodu išgryninus naftos šviesųjį vakuuminį gazolį. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C30. |

307-753-7 | 9A | 97722-04-8 |

angliavandeniliai, C26-55, praturtinti aromatika Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas tirpikliu ekstahuojant nafteninį distiliatą, kurio klampa 27 cSt 1000 oC (212 oF) temperatūroje. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C26 ir C5 , o virimo temperatūra apie 395–640 oC (743–1184 oF). |

272-175-3 | 9B | 68783-00-6 |

Ekstraktai (nafta), sunkusis naftenų distiliato tirpiklis, aromatinių junginių koncentratas Aromatinių junginių koncentratas, gaunamas pripilant vandens į sunkųjį naftenų distiliato tirpiklio ekstraktą ir ekstrahavimo tirpiklį. |

272-180-0 | 9B | 68783-04-0 |

Ekstraktai (nafta), tirpikliu grynintos sunkios parafininės frakcijos distiliato tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip ekstraktas iš tirpikliu grynintos sunkiosios parafininės alyvos distiliato reekstrakcijos. Jis susideda iš sočiųjų ir aromatinių angliavandenilių, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. |

272-342-0 | 9B | 68814-89-1 |

Ekstraktai (nafta), sunkusis parafininis distiliatas, deasfaltizuotas tirpikliu Sunkiosios parafininės frakcijos ekstrakcijos tirpikliais metu gaunami sudėtingi angliavandenilių mišiniai. |

292-631-5 | 9B | 90641-07-9 |

Ekstraktai (nafta), tamsieji naftenų distiliatai tirpikliai, apdoroti vandeniliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojus vandeniliu, esant katalizatoriui deparafinizuotų tamsiųjų naftenų distiliatų tirpiklių ekstraktą. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai yra galutinė alyva, klampa 19 cSt 40 oC (100 SUS prie 100 oF) temperatūroje. |

292-632-0 | 9B | 90641-08-0 |

Ekstraktai (nafta), tamsieji parafinų distiliatai tirpikliai, apdoroti vandeniliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojus vandeniliu, esant katalizatoriui deparafinizuotų tamsiųjų parafininių distiliatų tirpiklių ekstraktą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C21 ir C33, verdantys maždaug 350–480 oC (662–896 oF) temperatūroje. |

292-633-6 | 9B | 90641-09-1 |

Ekstraktai (nafta), šviesieji parafinų distiliatai tirpikliai, apdoroti vandeniliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojus vandeniliu, esant katalizatoriui deparafinizuotų šviesiųjų parafininių distiliatų tirpiklių ekstraktą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C17 ir C26, verdantys maždaug 280–400 oC (536–752 oF) temperatūroje. |

295-335-4 | 9B | 91995-73-2 |

Ekstraktai (nafta), hidrogrynintas šviesusis parafininis distiliatas Sudėtingas angliavandenilių mišinys – vidurinio parafininio distiliato, gryninto vandeniliu esant katalizatoriui, selektyvaus gryninimo ekstrakcija tirpikliu ekstraktas. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C16 ir C36. |

295-338-0 | 9B | 91995-75-4 |

Ekstraktai (nafta), šviesusis nafteninis distiliatas tirpiklis, hidronusierintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas hidrinant su katalizatoriumi tam, kad pašalinti sieros junginius, ekstraktą, ekstrakcijos tirpikliu procese. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Šiame produkte gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

295-339-6 | 9B | 91995-76-5 |

Ekstraktai (nafta), šviesusis parafininis distiliatas tirpiklis, grynintas rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys-šviesiojo parafininio distiliato gryninto sieros rūgštimi, ekstrakcijos tirpikliu ekstrakto distiliacijos frakcija. Joje vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C16 ir C32. |

295-340-1 | 9B | 91995-77-6 |

Ekstraktai (nafta), šviesusis parafininis distiliatas tirpiklis, hidronusierintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstrakcijos tirpikliu ir gryninant vandeniliu šviesųjį parafininį distiliatą ir paverčiant organinę sierą į pašalinamą vandenilio sulfidą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C40. Pagaminama galutinė alyva, kurios klampa yra didesnė nei 10 cSt esant 40 oC temperatūrai. |

295-342-2 | 9B | 91995-79-8 |

Ekstraktai (nafta), šviesusis vakuuminis gazolis tirpiklis, hidrogryninta Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstrakcijos tirpikliu būdu išgryninus naftos šviesiuosius vakuuminius gazolius bei išgryninus vandeniliu esant katalizatoriui. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C30. |

296-437-1 | 9B | 92704-08-0 |

Ekstraktai (nafta), tamsiųjų parafininių distiliatų tirpiklis, gryninta moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas išgryninus naftos frakciją gamtiniu arba modifikuotu moliu kontaktiniame arba perkoliasciniame procese, kad pašalinti jame esančių polinių priemaišų pėdsakus. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Šiame produkte gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

297-827-4 | 9B | 93763-10-1 |

Ekstraktai (nafta), tamsaus naftenų distiliato tirpiklis, hidronusierintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas gryninant vandeniliu žalią naftą, kad paversti organinių junginių sierą į vandenilio sulfidą, kuris yra pašalinamas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C50. Pagaminama galutinė alyva, kurios klampa didesnė kaip 19 cSt esant 40 oC temperatūrai. |

297-829-5 | 9B | 93763-11-2 |

Ekstraktai (nafta), tirpikliais deparafinizuoto tamsaus parafinų distiliato tirpiklis, hidronusierintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas vandeniliu gryninant tirpikliais deparafinizuotą, žalią naftą vandeniliu, kad paversti organinių junginių sierą į vandenilio sulfidą, kuris yra pašalinamas. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C50. Pagaminama galutinė alyva, kurios klampa didesnė kaip 19 cSt esant 40 oC temperatūrai. |

309-672-2 | 9B | 100684-02-4 |

Ekstraktai (naftos), lengvasis parafininis distiliatas tirpiklis, apdorotas anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip frakcija distiliuojant ekstraktą, t. y. regeneruojant ekstrakcijos tirpiklį po naftos lengvųjų parafinų pradinio distiliato apdorojimo aktyvinta medžio anglimi tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C16 ir C32. |

309-673-8 | 9B | 100684-03-5 |

Ekstraktai (naftos), lengvasis parafininis distiliatas tirpiklis, apdorotas balinančiais moliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip frakcija distiliuojant ekstraktą, t. y. regeneruojant ekstrakcijos tirpiklį po naftos lengvųjų parafinų pradinio distiliato apdorojimo balinančiomis žemėmis tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C16 ir C32. |

309-674-3 | 9B | 100684-04-6 |

Ekstraktai (naftos), lengvieji vakuuminiai, gazolio tirpiklis, apdorotas anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstrahuojant tirpikliu šviesiųjį vakuuminį naftos gazolį, apdorotą aktyvinta medžio anglimi tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C30. |

309-675-9 | 9B | 100684-05-7 |

Ekstraktai (naftos), lengvasis vakuuminis gazolio tirpiklis, apdorotas balinančiais moliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas ekstrahuojant tirpikliu šviesųjį vakuuminį naftos gazolį, apdorotą balinančiomis žemėmis tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C30 |

265-105-8 | 10 | 64742-06-9 |

Ekstraktai (nafta), viduriniojo distiliato tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip ekstraktas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C9 ir C20, verdantys apytiksliai 150–345 oC (302–653 oF) temperatūroje. |

265-211-4 | 10 | 64743-06-2 |

Ekstraktai (nafta), gazolio tirpikliai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip ekstraktas skystinio ekstrahavimo procese. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C13 ir C25, verdantys apytiksliai 230–400 oC (446–752 oF) temperatūroje. |

272-173-2 | 10 | 68782-98-9 |

Ekstraktai (nafta), šviesinta tirpikliu gryninta alyva, turinti aromatinių angliavandenilių su kondensuotais žiedais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip ekstraktas skystiškai ekstrahuojant kataliziškai krekinguotą skaidrintą alyvą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C20, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 350 oC (662 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

272-174-8 | 10 | 68782-99-0 |

Ekstraktai (nafta), sunkioji, šviesinta tirpikliu gryninta alyva, turinti aromatinių angliavandenilių su kondensuotais žiedais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip ekstraktas skystiškai ekstrahuojant kataliziškai krekinguotą šviesintą alyvą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C25, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 425 oC (798 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

272-177-4 | 10 | 68783-02-8 |

Ekstraktai (nafta), vidurinioji, šviesinta tirpikliu ekstrahuota alyva, turinti aromatinių angliavandenilių su kondensuotais žiedais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip ekstraktas skystiškai ekstrahuojant kataliziškai krekinguotą skaidrintą alyvą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C17 ir C28, verdantys apytiksliai 375–450 oC (708–842 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

272-179-5 | 10 | 68783-03-9 |

Ekstraktai (nafta), lengvosios skaidrintos alyvos tirpiklis, kondensuoti žiedai aromatiniai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip ekstraktas iš kataliziškai krekintos skaidrintos alyvos tirpiklio ekstrakcijos. Jame vyrauja aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių tarp C15 ir C25 bei verdantys apytikriai 340–400 oC (644–752 oF) temperatūroje. Jame gali būti 5 arba daugiau masės proc. 4–6 kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių. |

295-330-7 | 10 | 91995-67-4 |

Ekstraktai (nafta), C15-30 aromatiniai angliavandeniliai, hidrogryninti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas vandeniliu gryninant aromatinį ekstraktą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. . Pagaminama galutinė alyva, kurios klampa apytiksliai 45 cSt esant 40 oC temperatūrai. |

295-333-3 | 10 | 91995-71-0 |

Ekstraktai (nafta), Gazolis tirpiklis, chemiškai neutralizuotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas gryninimo procese pašalinus rūgštis iš naftos gazolio ekstraktų. |

295-334-9 | 10 | 91995-72-1 |

Ekstraktai (nafta), Gazolis tirpiklis, hidrogrynintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas gryninant naftos gazolio ekstraktus vandeniliu esant katalizatoriui. |

305-590-6 | 10 | 94733-10-5 |

Ekstraktai (naftos), po hidrokrekingo liekančios alyvos tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant tirpikliu naftos hidrokrekingo likučius. Jame daugiausiai yra aromatiniai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius nuo C18 iki C27, o jų virimo temperatūra maždaug nuo 370 oC iki 450 oC (nuo 698 oF iki 842 oF). |

307-012-8 | 10 | 97488-75-0 |

Ekstraktai (naftos), hidrokrekinguotas sunkusis tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant tirpikliu apdorotus tarpinius ir sunkiuosius distiliatus, savo ruožtu gautus naftos distiliato hidrokrekingo metu. Jame daugiausiai yra aromatinių angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai nuo C18 iki C27 ir virimo temperatūra nuo 370 oC iki 450 oC (nuo 698 oF iki 842 oF). |

309-670-1 | 10 | 100684-00-2 |

Ekstraktai (naftos), apdorotas anglimis gazolio tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant aktyvinta medžio anglimi naftos ekstraktų gazolio tirpiklį tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. |

309-671-7 | 10 | 100684-01-3 |

Ekstraktai (naftos), balinančiais moliais apdorotas gazolio tirpiklis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant balinančiomis žemėmis naftos ekstraktus gazolio tirpikliu tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. |

309-676-4 | 10 | 100684-06-8 |

Ekstraktai (naftos), vidurinio distiliato tirpiklio, apdoroti anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas aktyvintomis medžio anglimis apdorojant vidurinio distiliato tirpiklio naftos ekstraktus tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. |

309-678-5 | 10 | 100684-07-9 |

Ekstraktai (naftos), vidurinio distiliato tirpiklio, apdoroti balinančiais moliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas balinančiomis žemėmis apdorojant vidurinio distiliato tirpiklio naftos ekstraktus tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. |

232-315-6 | 11A | 8002-74-2 |

Parafino vaškai ir angliavandenilių vaškai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kristalinant naftos frakcijas (tirpiklio nuriebalinimas) ar šviesinimo proceso metu. Svarbiausi jo komponentai yra nešakotieji angliavandeniliai, turintys daugiausiai didesnį nei C20 anglies atomų skaičių. |

264-038-1 | 11A | 63231-60-7 |

Parafino vaškai ir angliavandenilių vaškai, mikrokristaliniai Sudėtingas ilgų, šakotosios grandinės angliavandenilių mišinys, gautas kristalizuojant asfaltą. Šiuos vaškus sudaro daugiausiai sotieji linijinių bei šakotųjų grandinių, ilgesnių nei C35, angliavandeniliai. |

265-126-2 | 11A | 64742-26-3 |

Parafinas (nafta), grynintas rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas naftos parafino frakciją veikiant sulfato rūgštimi. Jame vyrauja sotieji, turintys nešakotą ir šakotą grandinę, angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. |

265-134-6 | 11A | 64742-33-2 |

Parafinas (nafta), chemi-kai neutralizuotas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jame vyrauja sotieji, turintys nešakotą grandinę angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. |

265-144-0 | 11A | 64742-42-3 |

Parafinas (nafta), mikrokristalinis, grynintas moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos mikrokristalinio parafino frakciją gamtiniu arba modifikuotu moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant arba vykstant perkoliacijos procesui, pašalinant polinių junginių pėdsakus ar priemaišas, esančias naftos mikrokristalinio parafino frakcijoje. Jame vyrauja turintys ilgą šakotą grandinę, angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C25 ir C50. |

265-145-6 | 11A | 64742-43-4 |

Parafinas (nafta), grynintas moliui Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos parafino frakciją gamtiniu arba modifikuotu moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant arba vykstant perkoliacijos procesui, pašalinant polinių junginių pėdsakus ar priemaišas, esančias naftos parafino frakcijoje. Jame vyrauja nešakotą grandinę turintys sotieji angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. |

265-154-5 | 11A | 64742-51-4 |

Parafinas (nafta), hidrintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos parafiną vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jame vyrauja nešakotieji parafininiai angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. |

265-163-4 | 11A | 64742-60-5 |

Parafinas (nafta), hidrintas, mikrokristalinis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos mikrokristalinį parafiną vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jame vyrauja ilgą šakotą grandinę turintys angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C25 ir C50. |

285-095-9 | 11A | 85029-72-7 |

Angliavandenilių vaškai (nafta), dezodoruoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojant vakuume parafino frakciją su garais. Daugiausiai pašalintos yra garų lakiosios ir kvapiosios frakcijos. Mišinyje daugiausia tiesios ir šakotosios grandinės angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius nuo C20 iki C50. |

292-640-4 | 11A | 90669-47-9 |

Parafino vaškas (nafta), apdorotas rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys gautas kaip rafinatas iš naftos parafinų frakcijos, ją apdorojus sieros rūgštimi. Jo sudėtyje vyrauja linijiniai sotieji angliavandeniliai, turintys daugiau nei C20 anglies atomų. |

295-456-2 | 11A | 92045-74-4 |

Parafinas (nafta), žemos lydymosi temperatūros Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas naftos frakcijas iškristalizavus iš tirpiklių (alyvą pašalininus tirpikliais), išprakaitavimo arba deparafinizacijos karbamidu metodais. Jame vyrauja normaliosios grandinės sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C12. |

295-457-8 | 11A | 92045-75-5 |

Parafinas (nafta), žemos lydymosi temperatūros, hidrogrynintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas naftos frakcijas iškristalizavus ištirpiklio (alyvą pašalininus tirpikliu), išprakaitavimo arba deparafinizacijos karbamidu metodais, grynintas vandeniliu esant katalizatoriui. Jame vyrauja normaliosios grandinės sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C12. |

295-458-3 | 11A | 92045-76-6 |

Parafinas, angliavandenilių parafinas, mikrokristalinis, hidrogrynintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas liekanines alyvas kristalinant iš tirpiklių ir gryninant vandeniliu esant katalizatoriui. Vyrauja linijinės ir šakotosios grandinės angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C25. |

307-045-8 | 11A | 97489-05-9 |

Parafinų vaškai ir angliavandenilių vaškai, C19-38 |

308-140-7 | 11A | 97862-89-0 |

Pikis (negryni parafinai) (nafta), grynintas aktyvintomis anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas naftos frakcijas apdorojant aktyvintomis anglimis tam, kad pašalinti sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C20. |

308-141-2 | 11A | 97862-90-3 |

Pikis (negryni parafinai) (nafta), lengvalydis, grynintas aktyvintomis ang limis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvalydes frakcijas apdorojant aktyvintomis anglimis tam, kad pašalinti sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C12. |

308-142-8 | 11A | 97862-91-4 |

Pikis (negryni parafinai) (nafta), lengvalydis, grynintas balinančiais moliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvalydes naftos frakcijas apdorojant bentonitu tam, kad pašalinti sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C12. |

308-143-3 | 11A | 97862-92-5 |

Pikis (negryni parafinai) (nafta), lengvalydis, grynintas silicio rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvalydes naftos frakcijas apdorojant silicio rūgštimi tam, kad pašalinti sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C12. |

308-144-9 | 11A | 97862-93-6 |

Pikis (negryni parafinai) (nafta), grynintas silicio rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas naftos pikį (parafinus) valant silicio rūgštimi tam, kad pašalinti polinių komponenčių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja šakotieji ir nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C20. |

308-145-4 | 11A | 97862-94-7 |

Pikis (negryni parafinai) ir angliavandenilinis pikis, cerezinai, gryninti anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas iš mazuto tirpiklio kristalizacinio gryninimo su aktyvintomis anglimis metu, kuris atliekamas tam, kad pašalinti polinių komponenčių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja šakotieji ir nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius didesnis kaip C25. |

308-147-5 | 11A | 97862-95-8 |

Pikis ir angliavandenilinis pikis, cerezinai, gryninti anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas iš mazuto tirpiklio kristalizacinio gryninimo su bentonitu metu, kuris atliekamas tam, kad pašalinti polinių komponenčių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja šakotieji ir nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius didesnis kaip C25. |

308-148-0 | 11A | 97862-96-9 |

Pikis ir angliavandenilinis pikis, cerezinai, gryninti silicio rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas iš mazuto tirpiklio kristalizacinio gryninimo su silicio rūgštimi metu, kuris atliekamas tam, kad pašalinti polinių komponenčių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja šakotieji ir nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius didesnis kaip C25. |

265-171-8 | 11B | 264742-67-2 |

Apatinė alyva (nafta) Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip alyvos frakcija dealyvuojant tirpikliu arba parafino išprakaitavimo procese. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. |

300-225-7 | 11B | 93924-31-3 |

Parafininė alyva (nafta), apdorota rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojus parafininę alyvą sieros rūgštimi. Jis susideda daugiausia iš šakotagrandžių angliavandenilių, turinčių nuo C20 iki C50 anglies atomų. |

300-226-2 | 11B | 93924-32-4 |

Parafininė alyva (nafta), apdorota moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas apdorojus parafininę alyvą natūraliu arba modifikuotu moliu kontaktiniame arba perkoliacijos procese, siekiant pašalinti polinių junginių priemaišų pėdsakus. Jis susideda daugiausia iš šakotųjų angliavandenilių, turinčių nuo C20 iki C50 anglies atomų. |

308-126-0 | 11B | 97862-76-5 |

Nuosėdos alyvų rezervuaruose (nafta), apdorotos aktyvinta anglimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas aktyvinta anglimi apdorojant alyvų rezervuarų nuosėdas tam, kad pašalinti komponenčių pėdsakus bei priemaišas. Jame vyrauja sotieji nešakotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C12. |

308-127-6 | 11B | 97862-77-6 |

Nuosėdos alyvų rezervuaruose (nafta), apdorotos silicio rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas silicio rūgštimi apdorojant alyvų rezervuarų nuosėdas tam, kad pašalinti komponenčių pėdsakus bei priemaišas. Jame vyrauja sotieji nešakotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C12. |

265-165-5 | 11C | 64742-61-6 |

Negrynas parafinas (nafta) Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kristalizuojant iš tirpiklio (deparafinavimas tirpikliu) naftos frakciją arba kaip labai parafiningos žalios naftos distiliacijos frakcija. Jame vyrauja nešakotą arba šakotą grandinę turintys angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C20. |

292-659-8 | 11C | 90669-77-5 |

Parafino tyrė (nafta), apdorota rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas apdorojant naftos parafino tyrės frakciją sieros rūgštimi. Jame vyrauja sotieji linijiniai ir šakotieji anglavandeniliai, turintys daugiau kaip C20 anglies atomų. |

292-660-3 | 11C | 90669-78-6 |

Parafino tyrė (nafta), apdorota moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip rafinatas apdorojant naftos parafino tyrės frakciją natūraliu ar modifikuotu moliu viename iš dviejų kontaktiniame ar filtravimo procesuose. Jame vyrauja sotieji linijiniai ir šakotieji anglavandeniliai, turintys daugiau kaip C20 anglies atomų. |

295-523-6 | 11C | 92062-09-4 |

Parafino tyrė (nafta), hidrogryninta Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvalydį negrynintą pikį apdorojant bentonitu tam, kad pašalinti polinių komponenčių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja šakotieji ir nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C20. |

295-524-1 | 11C | 92062-10-7 |

Parafino tyrė (nafta), žemos lydymosi temperatūros Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas išgryninus parafino tyrę vandeniliu esant katalizatoriui. Jame vyrauja sotieji normaliosios ir šakotosios grandinės angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C12. |

295-525-7 | 11C | 92062-11-8 |

Parafino tyrė (nafta), žemos lydymosi temperatūros, hidrogryninta Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas išgryninus vandeniliu esant katalizatoriui žemos lydymosi temperatūros naftos parafino tyrę. Jame vyrauja sotieji normaliosios ir šakotosios grandinės angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C12. |

308-155-9 | 11C | 97863-04-2 |

Pikis (negrynintas) (nafta), lengvalydis, grynintas anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvalydį negrynintą pikį apdorojant aktyvintomis anglimis tam, kad pašalinti polinių komponenčių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja šakotieji ir nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C12. |

308-156-4 | 11C | 97863-05-3 |

Pikis (negrynintas) (nafta), lengvalydis, grynintas balinančiais moliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvalydį negrynintą pikį apdorojant bentonitu tam, kad pašalinti polinių komponenčių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja šakotieji ir nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C12. |

308-158-5 | 11C | 97863-06-4 |

Pikis (negrynintas) (nafta), lengvalydis, grynintas silicio rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas lengvalydį negrynintą pikį apdorojant silicio rūgštimi tam, kad pašalinti polinių komponenčių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja šakotieji ir nešakotieji sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C12. |

309-723-9 | 11C | 100684-49-9 |

Parafino tyrė (naftos), apdorota anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas aktyvinta medžio anglimi apdorojus parafino tyrę tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. |

232-373-2 | 11D | 8009-03-8 |

azelinas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip pusiau kieta medžiaga deparafinuojant parafino alyvos likutį. Jo svarbiausi komponentai yra sotieji kristaliniai ir skystieji angliavandeniliai, turintys daugiausiai daugiau negu C25 anglies atomus. |

265-206-7 | 11D | 64743-01-7 |

Petroliatumas (nafta), oksiduotas Organinių junginių sudėtingas mišinys, kuriame vyrauja didelės molekulinės masės karboksirūgštys, gautas oksiduojant oru petroliatumą. |

285-098-5 | 11D | 85029-74-9 |

petrolatumas (nafta), apdorotas aliuminio oksidu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas petrolatumą apdorojant su Al2O3 kad pašalinti polinius komponentus ir priemaišas. Jame daugiausia sotieji, kristaliniai ir skysti angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius dažniausiai didesnis kaip C25. |

295-459-9 | 11D | 92045-77-7 |

Petrolatumas (nafta), hidrogrynintas Sudėtingas angliavandenilių mišinys-pusiau kietas, gautas iš pusiau deparafinizuotos parafininės liekaninės alyvos, grynintas vandeniliu esant katalizatoriui. Vyrauja sotieji mikrokristaliniai ir skystieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C20. |

308-149-6 | 11D | 97862-97-0 |

Petrolatumas (nafta), grynintas anglimis Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas naftos peterolatumą gryninant aktyvintomis anglimis tam, kad pašalinti polinių komponenčių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius didesnis kaip C20. |

308-150-1 | 11D | 97862-98-1 |

Petrolatumas (nafta), grynintas silicio rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas naftos petrolatumą gryninant silicio rūgštimi tam, kad pašalinti polinių komponenčių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja sotieji angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius didesnis kaip C20. |

309-706-6 | 11D | 100684-33-1 |

Petrolatumas (naftos), apdorotas balinančiais moliais Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas balinančiais moliais apdorus petrolatumą tam, kad pašalinti polinių sudedamųjų dalių pėdsakus ir priemaišas. Jame vyrauja ilgesni kaip angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C25. |

265-125-7 | 12 | 64742-25-2 |

Tepalinės alyvos (nafta), naudotos, grynintos rūgštimi Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas kaip rafinatas gryninant sulfato rūgštimi. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C50. |

265-133-0 | 12 | 64742-32-1 |

Tepalinės alyvos (nafta), naudotos, chemiškai neutralizuotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninimo procese pašalinant rūgštines medžiagas. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C50. |

265-152-4 | 12 | 64742-50-3 |

Alyvos (nafta), išnaudotos, valytos moliu Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naudotą alyvą gamtiniu arba modifikuotu moliu jiems tiesiogiai kontaktuojant arba vykstant perkoliacijos procesui, pašalinant polinių junginių pėdsakus ar priemaišas, esančias išnaudotoje alyvoje. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C50. |

265-161-3 | 12 | 64742-58-1 |

Alyvos (nafta), naudotos, hidrintos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C50. |

270-697-6 | 12 | 68476-77-7 |

Alyvos, naudotos rafinavime Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas iš naudotos variklių alyvos, kurią grynina nusodinant, filtruojant, kataliziškai apdorojant vandeniliu ir distiliuojant tam, kad būtų pašalinti sunkieji metalai ir priedai. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra daugiausia tarp C20 ir C40. Taip pagaminama išgryninta alyva, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100 oF (19 cSt 40 oC) temperatūroje. |

274-635-9 | 12 | 70514-12-4 |

Tepalinės alyvos, panaudotos |

293-258-0 | 12 | 91052-94-7 |

Angliavandenilių alyvos, moliu apdorotos Panaudotos alyvos, gautos nuspalvinant ir filtruojant transformatorines alyvas per nuspalvinimo žemes. |

295-421-1 | 12 | 92045-40-4 |

Tepalinės alyvos, naudotos, distiliuotos Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant naudotas tepalines alyvos. Jis verda 80–365 oC (176–689 oF) temperatūroje. |

295-422-7 | 12 | 92045-41-5 |

Tepalinės alyvos, naudotos, distiliuotos vakuume Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas distiliuojant vakuume naudotas tepalines alyvos. Jis verda 200–360 oC (392–680 oF) temperatūroje. |

295-516-8 | 12 | 92062-03-8 |

Tepalinės alyvos (nafta), naudotos, grynintos tirpikliais, distiliuotos Sudėtingas tamsiųjų angliavandenilių mišinys, gautas nugarinus ir išgryninus ekstrahuojant tirpikliu naudotas tepalines alyvas. |

297-104-3 | 12 | 93334-30-6 |

Tepalinės alyvos, rafinuotos, naudotos, turinčios aromatikos |

308-935-9 | 12 | 99035-68-4 |

Distiliatai (naftos), C10-50, naudoti, gryninti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas flokuliuojant, dekantuojant, ultrafiltruojant, ultracentrifuguojant ir (arba) distiliuojant naftos distiliatą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C10 ir C50, verdantys apie 150–600 oC (302–1112 oF) temperatūroje. |

309-878-2 | 12 | 101316-73-8 |

Tepalai (nafta), naudoti, nekatalizinio gryninimo Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas gryninant atidirbtas alyvas (tepalus) be katalizinio apdorojimo vandeniliu. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50, ir taip gaunama galutinė alyva, kurios klampa mažiausiai 100 SUS esant 100 oF (19 cSt esant 40 oC) temperatūrai. |

232-490-9 | 13 | 8052-42-4 |

Asfaltas Labai sudėtingas didelės molekulinės masės organinių junginių derinys, turintis santykinai didelę angliavandenilių su didesniu negu C25 atomų skaičiumi ar dideliu anglis-vandenilis santykiu dalį. Taip pat turi nedaug įvairių metalų, tokių kaip nikelis, geležis ar vanadis. Gaunamas kaip nelaki naftos distiliavimo liekana. |

265-057-8 | 13 | 64741-56-6 |

Likučiai (nafta), vakuuminiai Sudėtingi žalios naftos atmosferinės distiliacijos likučių vakuuminės distiliacijos likučiai. Juos sudaro angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C34, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 495 oC (923 oF) temperatūroje. |

265-188-0 | 13 | 64742-85-4 |

Likučiai (nafta), vakuuminiai, hidrodesulfuruoti Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas naftos vakuuminės distiliacijos likučius hidrinant vandeniliu ir naudojant katalizatorių tokiomis sąlygomis, kad, visų pirma, pasišalintų organiniai sieros junginiai. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra didesnis nei C34, verdantys apytiksliai aukštesnėje nei 495 oC (923 oF) temperatūroje. |

265-196-4 | 13 | 64742-93-4 |

Asfaltas, oksiduotas Sudėtinga juoda kieta medžiaga, gauta pučiantorą per įkaitintus likučius, arba rafinatas iš deasfaltacijos proceso, kuriame naudojamas arba nenaudojamas katalizatorius. Iš esmės tai oksidacinė kondensacija, padidinanti molekulinę masę. |

269-110-6 | 13 | 68187-58-6 |

Pikis, naftos, aromatinis Likutis, gautas nudistiliavus terminio krekingo arba garų krekingo likučius ir (arba) kataliziškai krekinguotą skaidrintą alyvą. Minkštėjimo temperatūra yra 40–180 oC (104–356 oF). Jį daugiausia sudaro 3 arba daugiau kondensuotus žiedus turinčių aromatinių angliavandenilių sudėtingas mišinys. |

295-284-8 | 13 | 91995-23-2 |

Asfaltenai (nafta) Sudėtingas angliavandenilių mišinys, kietas juodas produktas, gautas atskyrus jį nuo naftos distiliacijos likučių ir tam pritaikius specialų gryninimo procesą ir panaudojus lengvųjų angliavandenilių frakciją. Anglies-vandenilio santykis itin didelis. Šiame produkte yra mažas kiekis vanadžio ir nikelio. |

295-518-9 | 13 | 92062-05-0 |

Likučiai (nafta), terminio krekingo vakuuminiai Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas vakuume distiliuojant terminio krekingo produktus. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C34, verdantys apytikriai aukštesnėje nei 495 oC (923 oF) temperatūroje. |

307-353-2 | 13 | 97593-48-1 |

Pikis, nafta, oksiduotas Produktas gaunamas oksiduojant naftos pikįore maždaug 200–300 oC (392–572 oF) temperatūroje. |

309-713-4 | 13 | 100684-40-0 |

likučiai (naftos), distiliacijos vakuume likučio hidrinimas Sudėtingas angliavandenilių mišinys, gautas kaip likutis vakuume distiliuojant negrynintą naftą. Jame vyrauja angliavandeniliai, kurių anglies atomų skaičius yra didesnis nei C50, verdantys aukštesnėje nei 500 oC (932 oF) temperatūroje. |

265-080-3 | 14 | 64741-79-3 |

Koksas (nafta) Kieta medžiaga, gaunama aukštoje temperatūroje apdirbant naftos frakcijas. Ją sudaro anglinė medžiaga ir truputis didelio anglies-vandenilio santykio angliavandenilių. |

265-209-3 | 14 | 64743-04-0 |

Koksas (nafta), regeneruotas Anglinė medžiaga, regeneruota iš rūgščiojo gudrono po rūgštinių medžiagų pašalinimo aukštoje temperatūroje (t. y. apytiksliai 537, 8 oC (1000 oF)). |

265-210-9 | 14 | 64743-05-1 |

Koksas (nafta), iškaitintas Sudėtingas anglinės medžiagos mišinys, kuriame yra ypatingai didelės molekulinės masės angliavandeniliai, gautas kaitinant naftos koksą aukštesnėje nei 1000 oC (1800 oF) temperatūroje. Iškaitintame kokse esantys angliavandeniliai pasižymi labai dideliu anglies-vandenilio santykiu. |

[1] Naftos produktai yra sugrupuoti į 31 grupę, kuri identifikuojama numeriu arba numeriu ir raide (1 grupė, 2 grupė, 3A grupė, 3B grupė, 3C grupė, 4A grupė, 4B grupė, ir t. t. ), žr. 35–68 puslapius.Bet kuriai konkrečiai medžiagų grupei gamintojai arba importuotojai gali nuspręsti pateikti tiktai vieną informacijos rinkinį, tačiau tik tuo atveju, jeigu į ją įeina ir informacija, pateikiama pagal III priedo 2–6 punktus; ši informacija po to turės būti taikoma visoms medžiagoms, patenkančioms į konkrečią grupę.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

MEDŽIAGŲ, KURIOMS NETAIKOMOS 3 IR 4 STRAIPSNIŲ NUOSTATOS, SĄRAŠAS

EINECS Nr. | grupė | CASNr. |

200-061-5 | | 50-70-4 |

D-gliucitolis C6H14O6 |

200-066-2 | | 50-81-7 |

askorbo rūgštis C6H8O6 |

200-075-1 | | 50-99-7 |

gliukozė C6H12O6 |

200-294-2 | | 56-87-1 |

L-lizinas C6H14N2O2 |

200-312-9 | | 57-10-3 |

palmitino rūgštis, gryna C16H32O2 |

200-313-4 | | 57-11-4 |

stearino rūgštis, gryna C18H36O2 |

200-334-9 | | 57-50-1 |

sacharozė, gryna C12H22O11 |

200-405-4 | | 58-95-7 |

α-tokoferilacetatas C31H52O3 |

200-432-1 | | 59-51-5 |

DL-metioninas C5H11NO2S |

200-711-8 | | 69-65-8 |

D-manitolis C6H14O6 |

201-771-8 | | 87-79-6 |

1-Sorbozė C6H12O6 |

204-007-1 | | 112-80-1 |

oleino rūgštis, gryna C18H34O2 |

204-664-4 | | 123-94-4 |

glicerolio stearatas, grynas C21H42O4 |

204-696-9 | | 124-38-9 |

anglies dioksidas CO2 |

205-278-9 | | 137-08-6 |

kalcio pantotenoatas, D-forma C9H17NO5.½Ca |

205-582-1 | | 143-07-7 |

lauro rūgštis, gryna C12H24O2 |

205-590-5 | | 143-18-0 |

kaliooleatas C18H34O2.K |

205-756-7 | | 150-30-1 |

DL-fenilalaninas C9H11NO2 |

208-407-7 | | 527-07-1 |

natrio gliukonatas C6H12O7.Na |

212-490-5 | | 822-16-2 |

natrio stearatas, grynas C18H36O2.Na |

215-279-6 | | 1317-65-3 |

Kalkakmenis Nedegi nuosėdinių uolienų kieta medžiaga. Sudaryta daugiausiai iš kalcio karbonato |

215-665-4 | | 1338-43-8 |

sorbitanoleatas C24H44O6 |

216-472-8 | | 1592-23-0 |

kalcio distearatas, grynas C18H36O2.½Ca |

231-147-0 | | 7440-37-1 |

argonas Ar |

231-153-3 | | 7440-44-0 |

anglis C |

231-783-9 | | 7727-37-9 |

azotas N2 |

231-791-2 | | 7732-18-5 |

vanduo, distiliuotas arba panašaus grynumo H2O |

231-955-3 | | 7782-42-4 |

grafitas C | | |

232-273-9 | | 8001-21-6 |

saulėgrąžų aliejus Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Svarbiausi jo komponentai yra linolo iroleino rūgščių gliceridai. (Helianthus annuus, Compositae). |

232-274-4 | | 8001-22-7 |

sojų aliejus Ekstraktai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Svarbiausi jo komponentai yra linolo, oleino, palmitino ir stearino rūgščių gliceridai. (Soja hispida, Leguminosae). |

232-276-5 | | 8001-23-8 |

dažinio dygmino aliejus Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Svarbiausi jo komponentai yra linolo rūgšties gliceridai (Carthamus tinctorius, Compositae). |

232-278-6 | | 8001-26-1 |

sėmenų aliejus Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Svarbiausi jo komponentai yra linolo, linoleno iroleino rūgščių gliceridai. (Linum usitatissimum, Linaceae). |

232-281-2 | | 8001-30-7 |

kukurūzų aliejus Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Svarbiausi jo komponentai yra linolo, oleino, palmitino ir stearino rūgščių gliceridai. (Zea mays, Gramineae) |

.232-293-8 | | 8001-79-4 |

ricinos aliejus Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Svarbiausi jo komponentai yra ricinolio riebalų rūgšties gliceridai. (Ricinus communis, Euphorbiaceae). |

232-299-0 | | 8002-13-9 |

rapsų aliejus Ekstraktyvai ir fiziškai modifikuoti jų dariniai. Svarbiausi jo komponentai yra eruko, linolo iroleino rūgščių gliceridai. (Brassica napus, Cruciferae). |

232-307-2 | | 8002-43-5 |

lecitinai Sudėtingas riebalų rūgščių digliceridų, prisijungusių prie fosforo rūgšties cholino esterio, mišinys. |

232-436-4 | | 8029-43-4 |

sirupai, hidrolizuotas krakmolas Sudėtingas mišinys, gautas hidrolizuojant grūdų krakmolą rūgštims ar fermentams. Jo svarbiausi komponentai yra d-gliukozė, maltozė ir maltodekstrinai. |

232-442-7 | | 8030-12-4 |

taukai, hidrinti |

232-675-4 | | 9004-53-9 |

dekstrinas |

232-679-6 | | 9005-25-8 |

krakmolas Stambiamolekulis sacharidas, paprastai gaunama iš grūdinių kultūrų, tokių kaip kviečiai, (avižos, kukurūzai, javai) ir sorgo, ir iš šaknų bei šakniagumbių tokių kaip bulvės ir tapioka. Apima krakmolą, kuris pirma sustingdomas šildymu, kai yra vandens. |

232-940-4 | | 9050-36-6 |

maltodekstrinas |

234-328-2 | | 11103-57-4 |

vitaminas A |

238-976-7 | | 14906-97-9 |

natrio D-gliukonoatas C6H12O7.xNa |

248-027-9 | | 26836-47-5 |

D-gliucitolio monostearatas C24H48O7 |

262-988-1 | | 61788-59-8 |

riebalų rūgštys, kokosų, metilesteriai |

262-989-7 | | 61788-61-2 |

riebalų rūgštys, lajaus, metilesteriai |

263-060-9 | | 61789-44-4 |

riebalų rūgštys, ricinos aliejaus |

263-129-3 | | 61790-37-2 |

riebalų rūgštys, lajaus |

266-925-9 | | 67701-01-3 |

riebalų rūgštys, C12-18 Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C12-18 alkilkarboksirūgštis ir SDA nurodytą numerį: 16-005-00. |

266-928-5 | | 67701-03-5 |

riebalų rūgštys, C16-18 Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C16-18 alkilkarboksirūgštis ir SDA nurodytą numerį: 19-005-00. |

266-929-0 | | 67701-05-7 |

riebalų rūgštys, C8-18 ir C18 nesočiosios Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C8-18 ir C18 nesočioji alkilkarboksirūgštis ir SDA nurodytą numerį: 01-005-00. |

266-930-6 | | 67701-06-8 |

riebalų rūgštys, C14-18 ir C16-18 nesočiosios Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C14-18 ir C16-18 nesočioji alkilkarboksirūgštis ir SDA nurodytą numerį: 04-005-00. |

266-932-7 | | 67701-08-0 |

riebalų rūgštys, C16-18 ir C18 nesočiosios . Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C16-18 ir C18 nesočioji alkilkarboksirūgštis ir SDA nurodytą numerį: 11-005-00. |

266-948-4 | | 67701-30-8 |

gliceridai, C16-18 ir C18 nesotieji Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C16-18 ir C18 nesotusis trialkilgliceridas ir SDA nurodytą numerį: 11-001-00. |

267-007-0 | | 67764-26-9 |

riebalų rūgštys, C14-18 ir C16-18 nesočiosios, metilesteriai Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C14-18 ir C16-18 nesočiosios alkilkarboksirūgšties metilesteris ir SDA nurodytą numerį: 04-010-00. |

267-013-3 | | 67762-36-1 |

riebalų rūgštys, C6-12 Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C6-12 alkilkarboksirūgštis ir SDA nurodytą numerį: 13-005-00. |

268-099-5 | | 68002-85-7 |

riebalų rūgštys, C14-22 ir C16-22 nesočiosios Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C14-22 ir C16-22 nesočioji alkilkarboksirūgštis ir SDA nurodytą numerį: 07-005-00. |

268-616-4 | | 68131-37-3 |

sirupai, grūdai, dehidratuoti |

269-657-0 | | 68308-53-2 |

riebalų rūgštys, soja |

269-658-6 | | 68308-54-3 |

gliceridai, taukai mono-, di-ir tri- hidrinti |

270-298-7 | | 68424-37-3 |

riebalų rūgštys, C14-22 |

270-304-8 | | 68424-45-3 |

riebalų rūgštys, sėmenų aliejus |

270-312-1 | | 68424-61-3 |

gliceridai, C16-18 ir C18 nesotieji, mono- ir di- Ši medžiaga identifikuota pagal SDA medžiagos pavadinimą: C16-18 ir C18 nesotusis alkilo ir C16-18 ir C18 nesotusis dialkilgliceridas ir SDA nurodytą numerį: 11-002-00. |

288-123-8 | | 85665-33-4 |

gliceridai,C10-18 |

292-771-7 | | 90990-10-6 |

riebalų rūgštys,C12C14 |

292-776-4 | | 90990-15-1 |

riebalų rūgštys, C12C18 ir C18 nesočiosios |

296-916-5 | | 93165-31-2 |

riebalų rūgštys, rapsų aliejus, turinčios mažai eruko rūgšties |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

INFORMACIJA, NURODYTA 3 STRAIPSNYJE

1. Bendroji informacija

1.1. Medžiagos pavadinimas

1.2. EINECS numeris

1.3. CAS numeris

1.4. Sinonimai

1.5. Grynumas

1.6. Priemaišos

1.7. Molekulinė formulė

1.8. Struktūrinė formulė

1.9. Medžiagos tipas

1.10. Fizinis būvis

1.11. Prašome nurodyti kas pateikia duomenų rinkinį

1.12. Pagamintas arba importuotas kiekis, didesnis negu 1000 tonų per metus

1.13. Nurodyti, ar medžiaga buvo pagaminta per paskutinius 12 mėnesių

1.14. Nurodyti, ar medžiaga buvo importuota per paskutinius 12 mėnesių

1.15. Klasifikavimas ir ženklinimas

1.16. Panaudojimo pavyzdys

1.17. Ar pilnas duomenų rinkinys jau buvo pateiktas kito gamintojo arba importuotojo

1.18. Nurodyti, jei jūs veikiate kito suinteresuoto gamintojo arba importuotojo vardu

1.19. Kitos pastabos (pvz. , realizavimo pasirinkimo galimybės)

2. Fizikiniai-cheminiai duomenys

2.1. Lydymosi taškas

2.2. Virimo temperatūra

2.3. Tankis Tankis

2.4. Garų slėgis

2.5. Pasiskirstymo koeficientas (log10 POW)

2.6. Tirpumas vandenyje

2.7. Pliūpsnio temperatūra

2.8. Savaiminis užsiliepsnojimas

2.9. Degumas

2.10. Sprogumo savybės

2.11. Oksidacijos savybės

2.12. Kiti duomenys ir pastabos

3. Paplitimo keliai ir likimas aplinkoje

3.1. Patvarumas

3.1.1. Fotoskilimas

3.1.2. Patvarumas vandenyje

3.1.3. Patvarumas dirvoje

3.2. Monitoringo duomenys (aplinkoje)

3.3. Medžiagos pernešimas ir pasiskirstymas įvairiose aplinkos vietose, įskaitant numatomas koncentracijas aplinkoje ir pasiskirstymo kelius

3.3.1. Pernešimas

3.3.2. Pasiskirstymas įvairiose aplinkos vietose

3.4. Biodegradavimas

3.5. Bioakumuliacija

3.6. Kitos pastabos

4. Ekotoksiškumas

4.1. Toksiškumas žuvims

4.2. Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams

4.3. Toksiškumas jūros dumbliams

4.4. Toksiškumas bakterijoms

4.5. Toksiškumas sausumoje gyvenantiems organizmams

4.6. Toksiškumas organizmams, gyvenantiems dirvoje

4.7. Kitos pastabos

5. Toksiškumas

5.1. Ūminis toksiškumas

5.1.1. Ūminisoralinis toksiškumas

5.1.2. Ūminis inhaliacinis toksiškumas

5.1.3. Ūminisodos toksiškumas

5.1.4. Ūminis toksiškumas (kiti patekimo keliai)

5.2. Ėdumas ir dirginimas

5.2.1. Odos dirginimas

5.2.2. Akių dirginimas

5.3. Sensibilizavimas

5.4. Toksiškumo pasireiškimas po pakartotinos dozės

5.5. Genetinis toksiškumas (in vitro)

5.6. Genetinis toksiškumas (in vivo)

5.7. Kancerogeniškumas

5.8. Toksiškumas žmogaus reprodukcinei funkcijai

5.9. Kita reikšminga informacija

5.10. Patirtis su poveikiu žmogui

6. Nuorodų sąrašas

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

INFORMACIJA, NURODYTA 4 STRAIPSNIO 1 DALYJE

1. Bendroji informacija

1.1 Medžiagos pavadinimas

1.2. EINECS numeris

1.3. CAS numeris

1.4. Sinonimai

1.5. Grynumas

1.6. Priemaišos

1.7. Molekulinė formulė

1.8. Struktūrinė formulė

1.9. Medžiagos tipas

1.10. Fizinis būvis

1.11. Prašome nurodyti, kas pateikia informacijos rinkinį

1.12. Pagamintas arba importuotas kiekis, didesnis negu 10 tonų per metus, tačiau mažesnis negu 1000 tonų

1.13. Nurodyti, ar medžiaga buvo pagaminta per paskutinius 12 mėnesių

1.14. Nurodyti, ar medžiaga buvo importuota per paskutinius 12 mėnesių

1.15. Klasifikavimas ir ženklinimas

1.16. Panaudojimo pavyzdys

1.17. Kitos pastabos

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

BENDRIJOS INFORMACIJOS TARNYBOS

Specialios programos, kurias galima gauti iš toliau nurodytų Bendrijos informacijos tarnybų

Vokietija

Bona

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstraße 22

D-5300 Bonn

Telex 88 66 48 EUROP D

Telefax 5 30 09 50

Berlynas

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Außenstelle Berlin

Kurfürstendamm 102

D-1000 Berlin 31

Telex 18 40 15 EUROP D

Telefax 8 92 20 59

Miunchenas

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Vertretung in München

Erhardtstraße 27

D-8000 München 2

Telex 5 21 81 35

Telefax 2 02 10 15

Belgija

Briuselis

a) Commission des Communautés européennes

Bureau en Belgique

b) Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in België

Rue Archimede 73,

B-1040 Bruxelles

Archimedesstraat 73,

B-1040 Brussel

Telex 26657 COMTNF B

Telefax 2 35 01 66

Danija

Kopenhaga

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Kontor in Danmark

Højbrohus

Østergade 61

Postbox 144

DK-1004 København K 33

Telex 1 64 02 COMEUR DK

Telefax 33 11 12 03/33 14 12 44

Ispanija

Madridas

Comisión de las Comunidades Europeas

Oficina en España

Calle de Serrano 41

5a planta

E-28001 Madrid

Telex 4 68 18 OIPE E

Telefax 5 76 03 87/5 77 29 23

Barselona

Edificio Atlantico

Av. Diagonal, 407 bis, Planta

1808008 Barcelona

Telefax 415 63 11

Prancūzija

Paryžius

Commission des Communautés européennes

Bureau de représentation en France

288, Bld. St. Germain

F-75007 Paris

Telex Paris 611019 COMEUR

Telefax 1 45 56 94 19/7

Marselis

Commission des Communautés européennes

Bureau á Marseille

CMCI

2, rue Henri-Barbusse

F-13241 Marseille Cedex 01

Telex 40 25 38 EURMA

Telefax 91 90 98 07

Graikija

Atėnai

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήων

Γραφείο στην Ελλάδα

2 Vassilissis Sofias

Case postale 1 10 02

GR-Athina 10674

Telex 21 93 24 ECAT GR

Telefax 7 24 46 20

Airija

Dublinas

Commission of the European Communities

Office in Ireland

39 Molesworth Street

IRL-Dublin 2

Telex 9 38 27 EUCO EI

Telefax 71 26 57

Italija

Roma

Commissione delle Comunità europee

Ufficio in Italia

Via Poli 29

1-00187 Roma

Telex 61 01 84 EUROMA I

Telefax 6 79 16 58

Milanas

Commissione delle Comunità europee

Ufficio a Milano

Corso Magenta 59

I-20123 Milano

Telex 31 62 00 EURMIL I

Telefax 4 81 85 43

Liuksemburgas

Liuksemburgas

Commission des Communautés européennes

Bureau au Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet B/0

Rue Alcide De Gasperi

L-2920 Luxembourg

Telex 34 23/34 46/34 76 COMEUR LU

Telefax 43 01 44 33

Olandija

Haga

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5

NL-2513 AB Den Haag

Telex 3 10 94 EURCO NL

Telefax 364 66 19

Portugalija

Lisabona

Comissão das Comunidades Europeias

Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet 1 - 10o

P-1200 Lisboa

Telex 18810 COMEUR P

Telefax 3 55 43 97

Jungtinė Karalystė

Londonas

Commission of the European Communities

Office in the United Kingdom

Jean Monnet House

8 Storey‘s Gate

UK-London SW1P 3AT

Telex 2 32 08 EURUK G

Telefax 7 19 73 19 00/19 20

Belfastas

Commission of the European Communities

Office in Northern Ireland

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Telex 7 41 17 CECBEL G

Telefax 24 82 41

Kardifas

Commission of the European Communities

Office in Wales

4 Cathedral Road

PO Box 15

UK-Cardiff CF1 9SG

Telex 49 77 27 EUROPA G

Telefax 39 54 89

Edinburgas

Commission of the European Communities

Office in Scotland

7 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Telex 72 74 20 EUEDING

Telefax 2 26 41 05

--------------------------------------------------

Top