EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0649

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (nauja redakcija) Tekstas svarbus EEE

OL L 201, 2012 7 27, p. 60–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj

27.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/60


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 649/2012

2012 m. liepos 4 d.

dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį ir 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (3) buvo iš esmės keletą kartų keistas. Dėl aiškumo Reglamentas (EB) Nr. 689/2008 turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 689/2008 įgyvendinama Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (4) (toliau – Konvencija), kuri įsigaliojo 2004 m. vasario 24 d., ir pakeičiamas 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 304/2003 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (5);

(3)

dėl aiškumo ir suderinamumo su kitais susijusiais Sąjungos teisės aktais turėtų būti įtrauktos arba paaiškintos tam tikros terminų apibrėžtys, o terminai turėtų būti suderinti su terminais, vartojamais 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) bei įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą (6) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (7). Tinkama užtikrinti, kad šis reglamentas atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 pereinamojo laikotarpio nuostatas siekiant suderinti to reglamento ir šio reglamento taikymo tvarkaraščius;

(4)

Konvencija jos šalims suteikia teisę imtis griežtesnių žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos priemonių, negu to reikalauja pati Konvencija, su sąlyga, kad tokios priemonės suderinamos su Konvencijos nuostatomis ir tarptautine teise. Kad būtų užtikrintas aukštesnis importuojančių šalių aplinkos ir visuomenės apsaugos lygis, tam tikrais aspektais būtina ir tikslinga viršyti Konvencijos nuostatų ribas;

(5)

dėl Sąjungos dalyvavimo Konvencijoje, labai svarbu turėti vieną kontaktinį asmenį, kuris palaikytų Sąjungos ryšį su Konvencijos sekretoriatu (toliau - sekretoriatas), kitomis Konvencijos šalimis ir kitomis valstybėmis. Toks kontaktinis asmuo turėtų būti Komisija;

(6)

reikia užtikrinti veiksmingą šio reglamento techninių ir administracinių aspektų koordinavimą ir valdymą Sąjungos lygiu. Valstybės narės ir Europos cheminių medžiagų agentūra, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – agentūra), turi kompetenciją ir patirtį įgyvendinti Sąjungos teisės aktus ir tarptautinius susitarimus dėl cheminių medžiagų. Todėl užduotis, susijusias su administraciniais, techniniais ir moksliniais Konvencijos įgyvendinimo taikant šį reglamentą aspektais, ir keitimąsi informacija turėtų vykdyti valstybės narės ir agentūra. Be to, Komisija, valstybės narės ir agentūra turėtų bendradarbiauti siekdamos veiksmingai įgyvendinti Konvencijoje nustatytus tarptautinius Sąjungos įsipareigojimus;

(7)

kadangi tam tikros Komisijos užduotys turėtų būti perduotos agentūrai, Komisijos parengtą Europos pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo duomenų bazę toliau turėtų plėsti ir tvarkyti agentūra;

(8)

pavojingų cheminių medžiagų, kurios Sąjungoje yra uždraustos arba griežtai ribojamos, eksportui ir toliau turėtų būti taikoma bendra pranešimų apie eksportą teikimo tvarka. Todėl pavojingoms cheminėms medžiagoms – atskiroms arba esančioms mišinių arba gaminių sudėtyje, kurių naudojimas kaip augalų apsaugos produktų, kaip kitokių pesticidų arba kaip pramoninių cheminių medžiagų, skirtų profesionaliems naudotojams arba visuomenei, Sąjungoje buvo uždraustas arba griežtai ribojamas, turėtų būti taikomos pranešimo apie eksportą taisyklės, panašios į tas, kurios taikomos tokioms cheminėms medžiagoms, kai jos yra uždraustos arba griežtai ribojamos, jei jos priskiriamos kuriai nors vienai arba abiem Konvencija nustatytoms kategorijoms, t. y. pesticidams arba pramoninėms cheminėms medžiagoms. Be to, tos pačios pranešimo apie eksportą taisyklės turėtų būti taikomos cheminėms medžiagoms, kurioms taikoma tarptautinė išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) tvarka (toliau – IPS tvarka). Ta bendra pranešimo apie eksportą tvarka turėtų būti taikoma Sąjungos eksportui į visas trečiąsias valstybes, nepriklausomai nuo to, ar jos yra Konvencijos šalys ir ar taiko jos tvarką. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama imti administravimo mokesčius šios tvarkos taikymo išlaidoms padengti;

(9)

siekiant prižiūrėti ir vertinti šiame reglamente nustatytų priemonių poveikį ir efektyvumą, eksportuotojai ir importuotojai turėtų būti įpareigoti pateikti informaciją apie cheminių medžiagų, kurioms taikomas šis reglamentas, kiekius tarptautinėje prekyboje;

(10)

pranešimus sekretoriatui apie Sąjungos arba valstybės narės galutines reguliavimo priemones, draudžiančias arba griežtai ribojančias chemines medžiagas, numatant joms taikyti IPS tvarką, turėtų pateikti Komisija; pranešimai turėtų būti pateikiami tais atvejais, kai įvykdomi Konvencijoje nustatyti tokio įtraukimo kriterijai. Jei pagrįsti tokius pranešimus reikia papildomos informacijos, jos turėtų būti pareikalaujama;

(11)

tais atvejais, kai Sąjungos arba valstybės narės galutinės reguliavimo priemonės neatitinka pranešimo reikalavimų, nes neatitinka Konvencijoje nustatytų kriterijų, informacija apie priemones, siekiant ja keistis, vis tiek turėtų būti siunčiama sekretoriatui ir kitoms Konvencijos šalims;

(12)

be to, būtina užtikrinti, kad Sąjunga priimtų sprendimus dėl cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, importo į Sąjungą. Šie sprendimai turėtų būti grindžiami taikomais Sąjungos teisės aktais, taip pat turi būti atsižvelgiama į valstybių narių nustatytus draudimus arba griežtus apribojimus. Pagrįstais atvejais turėtų būti siūlomi Sąjungos teisės aktų pakeitimai;

(13)

reikia nustatyti priemones, užtikrinančias, kad valstybės narės ir eksportuotojai žinotų apie importuojančių valstybių sprendimus dėl cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, ir kad eksportuotojai tuos sprendimus vykdytų. Be to, norint užkirsti kelią nepageidaujamam eksportui, neturėtų būti eksportuojamos Sąjungoje uždraustos arba griežtai ribojamos cheminės medžiagos, kurios atitinka pranešimo kriterijus pagal Konvenciją arba kurioms taikoma IPS tvarka, be atitinkamos importuojančios valstybės aiškaus sutikimo, nepriklausomai nuo to, ar ji yra Konvencijos šalis. Tuo pačiu metu šios pareigos išimtis yra tikslinga tam tikrų cheminių medžiagų eksporto į šalis, kurios yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau - OECD) narės, atžvilgiu su sąlyga, kad įvykdomos tam tikros sąlygos. Be to, reikia nustatyti tvarką spręsti tiems atvejams, kai, nepaisant visų pagrįstų pastangų, negaunama jokio atsakymo iš importuojančios valstybės, ir dėl to tam tikrų cheminių medžiagų eksportas galėtų būti vykdomas laikinai pagal nustatytas specifines sąlygas. Be to, būtina periodiškai persvarstyti visus tokius atvejus, taip pat ir tuos, kuriais buvo gautas aiškus sutikimas;

(14)

taip pat svarbu, kad visų eksportuojamų cheminių medžiagų laikymo trukmė būtų tinkama, kad jas būtų galima efektyviai ir saugiai naudoti. Eksportuojant pesticidus, visų pirma į besivystančias šalis, labai svarbu pateikti informaciją apie tinkamas jų laikymo sąlygas ir naudoti tinkamo dydžio pakuotes ir talpyklas, kad nesusidarytų pasenusių atsargų;

(15)

cheminių medžiagų turintiems gaminiams Konvencija netaikoma. Vis dėlto atrodo tikslinga pranešimo apie eksportą taisykles taip pat taikyti šiame reglamente apibrėžtiems gaminiams, turintiems cheminių medžiagų, kurios galėtų išsiskirti juos naudojant arba šalinant ir kurios yra uždraustos arba griežtai ribojamos Sąjungoje pagal vieną arba daugiau Konvencijoje nustatytų naudojimo kategorijų arba kuriems taikoma IPS tvarka. Be to, tam tikros cheminės medžiagos ir specifinių cheminių medžiagų turintys gaminiai, kuriems netaikoma Konvencija, tačiau kurie kelia ypatingą susirūpinimą, iš viso neturėtų būti eksportuojami;

(16)

pagal Konvenciją informacija apie cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, gabenimą tranzitu turėtų būti suteikta tokios informacijos prašančioms Konvencijos šalims;

(17)

Sąjungos taisyklės dėl pakavimo ir ženklinimo bei kitos informacijos apie saugą teikimo turėtų būti taikomos visoms cheminėms medžiagoms, skirtoms eksportuoti į Konvencijos šalis ir kitas valstybes, išskyrus tuos atvejus, jeigu tos nuostatos prieštarautų konkretiems tų valstybių reikalavimams, atsižvelgiant į atitinkamus tarptautinius standartus. Kadangi Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 buvo nustatytos naujos medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nuostatos, į šį reglamentą turėtų būti įtraukta nuoroda į tą reglamentą;

(18)

siekiant užtikrinti efektyvią kontrolę ir vykdymą, valstybės narės turėtų paskirti valdžios institucijas, pvz., muitines, kurios būtų atsakingos už cheminių medžiagų, kurioms taikomas šis reglamentas, importo ir eksporto kontrolę. Komisijai, kuriai padeda agentūra, ir valstybėms narėms tenka pagrindinis vaidmuo šioje srityje, ir jos turėtų veikti tikslingai ir koordinuotai. Pažeidimų atveju valstybės narės turėtų taikyti tinkamas sankcijas;

(19)

siekiant palengvinti muitinių vykdomą kontrolę ir sumažinti eksportuotojams bei valdžios institucijoms tenkančią administracinę naštą, turėtų būti sukurta kodų sistema, skirta naudoti eksporto deklaracijose. Prireikus specialūs kodai turėtų būti naudojami ir tais atvejais, kai cheminės medžiagos eksportuojamos mokslinių tyrimų arba analizės tikslais tokiais kiekiais, kurie neturėtų neigiamai paveikti žmonių sveikatos arba aplinkos, ir bet kuriuo atveju kurie neviršytų 10 kg cheminių medžiagų per kalendorinius metus iš kiekvieno eksportuotojo į kiekvieną importuojančią valstybę kiekio;

(20)

turėtų būti skatinamas Sąjungos ir valstybių narių bei trečiųjų valstybių keitimasis informacija, bendra atsakomybė ir bendradarbiavimo pastangos, siekiant užtikrinti saugų cheminių medžiagų tvarkymą, nepriklausomai nuo to, ar minėtos trečiosios valstybės yra Konvencijos šalys. Visų pirma besivystančioms šalims ir pereinamosios ekonomikos šalims Komisija ir valstybės narės turėtų teikti tiesioginę techninę pagalbą arba netiesioginę pagalbą, remdamos nevyriausybinių organizacijų projektus, ypač teikti joms pagalbą, kad šios valstybės galėtų įgyvendinti Konvenciją ir taip prisidėti prie kenksmingo cheminių medžiagų poveikio gyventojų sveikatai ir aplinkai prevencijos;

(21)

siekiant užtikrinti tvarkos efektyvumą, reikėtų vykdyti reguliarią jos veikimo stebėseną. Šiuo tikslu valstybės narės ir agentūra turėtų teikti Komisijai reguliarias standartizuotos formos ataskaitas, o ši savo ruožtu turėtų teikti reguliarias ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai;

(22)

agentūra turėtų parengti technines rekomendacijas, skirtas padėti paskirtosioms valdžios institucijoms, įskaitant tokias valdžios institucijas, kaip antai eksportą kontroliuojančias muitines, eksportuotojus ir importuotojus, taikyti šį reglamentą;

(23)

siekiant pritaikyti šį reglamentą prie techninio progreso, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus: dėl cheminių medžiagų įtraukimo į I priedo 1 ar 2 dalis ir dėl kitų to priedo dalinių pakeitimų, dėl cheminių medžiagų įtraukimo į V priedo 1 ar 2 dalis ir dėl kitų to priedo dalinių pakeitimų bei dėl II, III, IV ir VI priedų dalinių pakeitimų. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(24)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (8);

(25)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti nuoseklų ir veiksmingą Konvencijoje nustatytų Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinimą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl būtinybės suderinti cheminių medžiagų importo ir eksporto taisykles tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(26)

Reglamentas (EB) Nr. 689/2008 turėtų būti panaikintas;

(27)

tikslinga numatyti šio reglamento atidėtą taikymą, kad agentūra turėtų pakankamai laiko pasiruošti naujam vaidmeniui, o pramonė – susipažinti su nauja tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslai

1.   Šio reglamento tikslai:

a)

įgyvendinti Roterdamo konvenciją dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (toliau – Konvencija);

b)

skatinti atsakomybės pasidalijimą ir bendradarbiavimo pastangas tarptautinio pavojingų cheminių medžiagų judėjimo srityje, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos žalos;

c)

prisidėti prie aplinkosauginiu požiūriu saugaus pavojingų cheminių medžiagų naudojimo.

Pirmoje pastraipoje nustatytų tikslų siekiama palengvinant keitimąsi informacija apie pavojingų cheminių medžiagų savybes, nustatant Sąjungoje sprendimų priėmimo procesą dėl jų importo bei eksporto ir tinkamai pranešant apie tuos sprendimus Konvencijos šalims ir kitoms valstybėms.

2.   Be 1 dalyje nustatytų tikslų, šiuo reglamentu užtikrinama, kad Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatos dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo būtų taikomos visoms cheminėms medžiagoms, kai jos yra eksportuojamos iš valstybių narių į kitas Konvencijos šalis arba kitas valstybes, jeigu tokios nuostatos neprieštarauja specialiems tų Konvencijos šalių arba kitų valstybių reikalavimams.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas:

a)

tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms, kurioms pagal Konvenciją taikoma išankstinio pranešimo apie sutikimą tvarka (toliau – IPS tvarka);

b)

tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms, kurios yra uždraustos arba griežtai ribojamos Sąjungoje arba valstybėje narėje;

c)

eksportuojamoms cheminėms medžiagoms klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms, kurioms taikomas 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (9);

b)

radioaktyviosioms medžiagoms, kurioms taikoma 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus (10);

c)

atliekoms, kurioms taikoma 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (11);

d)

cheminiams ginklams, kuriems taikomas 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (12);

e)

maistui ir maisto priedams, kuriems taikomas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (13);

f)

pašarams, kuriems taikomas 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (14), įskaitant priedus, perdirbtiems, iš dalies perdirbtiems arba neperdirbtiems, skirtiems šerti gyvulius per burną;

g)

genetiškai modifikuotiems organizmams, kuriems taikoma 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (15);

h)

patentuotiems vaistams ir veterinarijos vaistams, išskyrus nurodytuosius šio reglamento 3 straipsnio 5 dalies b punkte, kuriems taikoma 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (16), ir 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (17).

3.   Šis reglamentas netaikomas cheminėms medžiagoms, eksportuojamoms mokslinių tyrimų arba analizės tikslais tokiais kiekiais, kurie neturėtų neigiamai paveikti žmonių sveikatos arba aplinkos, ir bet kuriuo atveju, kurie neviršytų 10 kg cheminių medžiagų per kalendorinius metus iš kiekvieno eksportuotojo į kiekvieną importuojančią valstybę kiekio.

Nepaisant pirmos pastraipos, joje nurodytų cheminių medžiagų eksportuotojai gauna specialų nuorodos identifikacijos numerį per 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą duomenų bazę ir jį nurodo savo eksporto deklaracijoje.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos tokios terminų apibrėžtys:

1.

cheminė medžiaga – atskira medžiaga, mišinio sudedamoji dalis, arba mišinys, pagaminti arba gauti iš gamtos, tačiau kuriuose nėra gyvųjų organizmų ir kurie priklauso kuriai nors iš šių kategorijų:

a)

pesticidams, įskaitant labai pavojingus pesticidų preparatus;

b)

pramoninėms cheminėms medžiagoms;

2.

medžiaga – bet koks cheminis elementas ir jo junginiai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 1 punkte;

3.

mišinys – mišinys arba tirpalas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 2 straipsnio 8 punkte;

4.

gaminys – galutinis produktas, kurio sudėtyje yra cheminės medžiagos arba kuris yra sudarytas iš cheminės medžiagos, kurios naudojimas tam konkrečiam produktui gaminti yra uždraustas arba griežtai ribojamas Sąjungos teisės aktais, jei tam produktui netaikomi 2 arba 3 punktai;

5.

pesticidai – cheminės medžiagos, priklausančios vienai iš šių subkategorijų:

a)

pesticidai, naudojami kaip augalų apsaugos produktai, kuriems taikomas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (18);

b)

kiti pesticidai, kaip antai:

i)

biocidiniai produktai, kuriems taikoma 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (19), ir

ii)

dezinfekavimo priemonės, insekticidai bei parazitocidai, kuriems taikomos direktyvos 2001/82/EB ir 2001/83/EB;

6.

pramoninės cheminės medžiagos – kuriai nors iš šių subkategorijų priskiriamos cheminės medžiagos:

a)

profesionaliems naudotojams skirtos cheminės medžiagos;

b)

visuomenei skirtos cheminės medžiagos;

7.

cheminė medžiaga, kuriai taikomas pranešimas apie eksportą – cheminė medžiaga, kurios naudojimas Sąjungoje pagal vieną ar daugiau kategorijų arba subkategorijų yra uždraustas arba griežtai ribojamas, ir cheminė medžiaga, kuri nurodyta I priedo 1 dalies sąraše ir kuriai taikoma IPS tvarka;

8.

cheminė medžiaga, atitinkanti IPS pranešimo taikymo kriterijus, – cheminė medžiaga, kurios naudojimas pagal vieną ar daugiau kategorijų Sąjungoje arba valstybėje narėje yra uždraustas arba griežtai ribojamas. Cheminės medžiagos, kurių naudojimas Sąjungoje pagal vieną ar daugiau kategorijų yra uždraustas arba griežtai ribojamas, yra išvardytos I priedo 2 dalies sąraše;

9.

cheminė medžiaga, kuriai taikoma IPS tvarka, – cheminė medžiaga, esanti Konvencijos III priedo ir šio reglamento I priedo 3 dalies sąrašuose;

10.

uždrausta cheminė medžiaga – viena iš šių cheminių medžiagų:

a)

cheminė medžiaga, kurios visos naudojimo paskirtys pagal vieną ar daugiau kategorijų arba subkategorijų yra draudžiamos arba griežtai ribojamos galutine Sąjungos reguliavimo priemone, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą arba aplinką;

b)

cheminė medžiaga, kurią buvo atsisakyta leisti pradėti naudoti arba pramonės įmonės liovėsi naudoti Sąjungos rinkoje arba nutraukė tolesnį su ja susijusio pranešimo, registravimo arba patvirtinimo procesą, be to, yra įrodymų, kad ši cheminė medžiaga kelia grėsmę žmonių sveikatai arba aplinkai;

11.

griežtai ribojama cheminė medžiaga – viena iš šių cheminių medžiagų:

a)

cheminė medžiaga, kurios iš esmės visos naudojimo paskirtys pagal vieną ar daugiau kategorijų arba subkategorijų draudžiamos arba griežtai ribojamos galutine Sąjungos reguliavimo priemone, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą arba aplinką, tačiau kurią tam tikrais konkrečiais atvejais leidžiama naudoti;

b)

cheminė medžiaga, kurią iš esmės visoms naudojimo paskirtims buvo atsisakyta leisti naudoti arba pramonės įmonės nustojo naudoti Sąjungos rinkoje, arba nutraukė tolesnį su ja susijusio pranešimo, registravimo arba patvirtinimo procesą, be to, yra įrodymų, kad ši cheminė medžiaga kelia grėsmę žmonių sveikatai arba aplinkai;

12.

valstybės narės uždrausta arba griežtai ribojama cheminė medžiaga – cheminė medžiaga, kurios naudojimas draudžiamas arba griežtai ribojamas valstybės narės nacionaline galutine reguliavimo priemone;

13.

galutinė reguliavimo priemonė – teisiškai privalomas aktas, skirtas cheminei medžiagai uždrausti arba griežtai apriboti;

14.

labai pavojingas pesticidų preparatas – cheminė medžiaga, sukurta naudoti kaip pesticidas ir sukelianti ypač neigiamas pasekmes žmonių sveikatai arba aplinkai, pastebimas per trumpą laiką nuo vienkartinio arba daugkartinio šios cheminės medžiagos poveikio įprastinėmis naudojimo sąlygomis;

15.

Sąjungos muitų teritorija – 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (20), 3 straipsnyje nustatyta teritorija;

16.

eksportas:

a)

nuolatinis arba laikinas cheminės medžiagos, atitinkančios SESV 28 straipsnio 2 dalį, eksportas;

b)

SESV 28 straipsnio 2 dalies neatitinkančios cheminės medžiagos, kuriai taikoma kita nei Sąjungos išorinis tranzitas prekių judėjimo Sąjungos muitų teritorijoje muitinės procedūra, reeksportas;

17.

importas – cheminės medžiagos, kuriai taikoma kita nei Sąjungos išorinis tranzitas prekių judėjimo Sąjungos muitų teritorijoje muitinės procedūra, fizinis įvežimas į Sąjungos muitų teritoriją;

18.

eksportuotojas – toliau nurodytas fizinis arba juridinis asmuo:

a)

asmuo, kurio vardu pateikiama eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris deklaracijos priėmimo metu yra pasirašęs sutartį su prekių gavėju Konvencijos šalyje arba kitoje valstybėje ir turi įgaliojimą priimti sprendimą dėl cheminės medžiagos išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos;

b)

jeigu eksporto sutartis nėra sudaryta arba tokią sutartį pasirašęs asmuo veikia ne savo vardu – asmuo, turintis įgaliojimą priimti sprendimą dėl cheminės medžiagos išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos;

c)

kai pagal sutartį, kurios pagrindu vykdomas eksportas, teisę disponuoti chemine medžiaga turi ne Sąjungoje įsisteigęs asmuo – Sąjungoje įsisteigusi sutarties šalis;

19.

importuotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra cheminės medžiagos gavėjas jos įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją metu;

20.

Konvencijos šalis arba Šalis – valstybė arba regioninė ekonominės integracijos organizacija, kuri sutiko laikytis Konvencijos ir kuriai ši Konvencija galioja;

21.

kita valstybė – valstybė, kuri nėra Šalis;

22.

agentūra – Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra;

23.

sekretoriatas – Konvencijos sekretoriatas, jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip.

4 straipsnis

Paskirtosios valstybių narių nacionalinės valdžios institucijos

Kiekviena valstybė narė paskiria valdžios instituciją arba institucijas (toliau – paskirtoji nacionalinė valdžios institucija arba paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos), skirtas vykdyti šiame reglamente numatytas administravimo funkcijas, jei jos dar nebuvo paskirtos iki šio reglamento įsigaliojimo.

Apie tokį paskyrimą valstybė narė praneša Komisijai ne vėliau kaip 2012 m. lapkričio 17 d., jeigu tokia informacija dar nebuvo suteikta iki šio reglamento įsigaliojimo, ir informuoja Komisiją, jei pasikeitė paskirtoji nacionalinė valdžios institucija.

5 straipsnis

Sąjungos dalyvavimas Konvencijoje

1.   Už dalyvavimą Konvencijoje Komisija ir valstybės narės atsako bendrai, visų pirma už techninę pagalbą, keitimąsi informacija ir ginčų sprendimą, dalyvavimą pagalbinių įstaigų darbe ir balsavimą.

2.   Su IPS tvarka susijusias administracines funkcijas vykdo Komisija, veikianti kaip bendroji paskirtoji valdžios institucija visų valstybių narių paskirtųjų nacionalinių valdžios institucijų vardu, ir glaudžiai bendradarbiaudama bei konsultuodamasi su šiomis institucijomis.

Komisija visų pirma atsako už:

a)

Sąjungos pranešimų apie eksportą perdavimą Konvencijos šalims ir kitoms valstybėms pagal 8 straipsnį;

b)

pranešimų apie atitinkamas galutines reguliavimo priemones dėl cheminių medžiagų, atitinkančių IPS pranešimo taikymo kriterijus, pagal 11 straipsnį pateikimą sekretoriatui;

c)

informacijos apie kitas galutines reguliavimo priemones dėl cheminių medžiagų, neatitinkančių IPS pranešimo taikymo kriterijų, perdavimą pagal 12 straipsnį;

d)

visos iš sekretoriato siunčiamos informacijos priėmimą.

Be to, Komisija perduoda sekretoriatui Sąjungos importo atsakymus dėl cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, pagal 13 straipsnį.

Komisija taip pat koordinuoja Sąjungos pastangas sprendžiant visus techninius klausimus, susijusius su:

a)

Konvencija;

b)

pasirengimu Šalių konferencijai, įsteigtai pagal Konvencijos 18 straipsnio 1 dalį;

c)

Cheminių medžiagų kontrolės komitetu, įsteigtu pagal Konvencijos 18 straipsnio 6 dalį (toliau - Cheminių medžiagų kontrolės komitetas);

d)

kitomis Šalių konferencijos pagalbinėmis įstaigomis.

3.   Komisija ir valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti tinkamą atstovavimą Sąjungai įvairiose Konvenciją įgyvendinančiose įstaigose.

6 straipsnis

Agentūros užduotys

1.   Agentūra, be 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 ir 25 straipsniais jai pavestų užduočių, taip pat vykdo šias užduotis:

a)

tvarko, plečia ir reguliariai atnaujina Pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo duomenų bazę (toliau – duomenų bazė);

b)

pasirūpina, kad duomenų bazė būtų prieinama visuomenei jos svetainėje;

c)

prireikus, pritarus Komisijai ir pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, teikia pagalbą, technines bei mokslines gaires ir reikiamas priemones pramonės įmonėms, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento taikymas;

d)

Komisijai pritarus, teikia pagalbą ir technines bei mokslines gaires valstybių narių paskirtosioms nacionalinėms valdžios institucijoms, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento taikymas;

e)

valstybių narių ar Komisijos ekspertų, Cheminių medžiagų kontrolės komiteto narių prašymu ir atsižvelgdama į turimus išteklius prisideda rengiant Konvencijos 7 straipsnyje nurodytus rekomendacinio pobūdžio dokumentus, skirtus priimti sprendimą, ir kitus su Konvencijos įgyvendinimu susijusius techninius dokumentus;

f)

Komisijai paprašius, teikia jai techninę bei mokslinę paramą ir padeda jai, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas;

g)

Komisijai paprašius, teikia jai techninę bei mokslinę paramą ir padeda jai vykdydama Sąjungos bendrosios paskirtosios valdžios institucijos pareigas.

2.   Pagal šį reglamentą agentūrai priskirtas užduotis vykdo agentūros sekretoriatas.

7 straipsnis

Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pranešimas apie eksportą, cheminės medžiagos, atitinkančios IPS pranešimo taikymo kriterijus, ir cheminės medžiagos, kurioms taikoma IPS tvarka

1.   Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pranešimas apie eksportą, cheminės medžiagos, atitinkančios IPS pranešimo taikymo kriterijus, ir cheminės medžiagos, kurioms taikoma IPS tvarka, išvardijamos I priede.

2.   I priede išvardytos cheminės medžiagos priskiriamos vienai arba daugiau iš trijų cheminių medžiagų grupių, nurodytų to priedo 1, 2 ir 3 dalyse.

I priedo 1 dalyje išvardytos cheminės medžiagos, kurioms taikomas pranešimas apie eksportą pagal 8 straipsnyje nustatytą tvarką, kartu nurodant išsamią informaciją apie medžiagos tapatybę, kategoriją ir (arba) subkategoriją pagal jos naudojimo apribojimą, apribojimo rūšį ir prireikus papildomą informaciją, ypač dėl pranešimo apie eksportą reikalavimų išimčių.

I priedo 2 dalyje išvardytoms cheminėms medžiagoms taikoma ne tik 8 straipsnyje nustatyta pranešimo apie eksportą tvarka, bet ir 11 straipsnyje nustatyta IPS pranešimų tvarka, kartu pateikiant išsamią informaciją apie atitinkamos medžiagos identifikavimą ir naudojimo kategoriją.

I priedo 3 dalyje išvardytos cheminės medžiagos, kurioms taikoma IPS tvarka, nurodant naudojimo kategoriją ir prireikus papildomą informaciją, visų pirma dėl pranešimo apie eksportą reikalavimų.

3.   I priede nustatyti sąrašai viešai skelbiami duomenų bazėje.

8 straipsnis

Konvencijos šalims ir kitoms valstybėms siunčiami pranešimai apie eksportą

1.   Neatsižvelgiant į tai, kaip siekiama naudoti cheminę medžiagą importuojančioje Konvencijos šalyje arba kitoje valstybėje, šio straipsnio 2–8 dalys taikomos I priedo 1 dalyje išvardytoms medžiagoms arba mišiniams, kurių sudėtyje yra toks šių medžiagų kiekis, kad taikomos ženklinimo pareigos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nepriklausomai nuo bet kokių kitų juose esančių medžiagų.

2.   Kai eksportuotojas pirmą kartą šio reglamento įsigaliojimo dieną ar vėliau po tos dienos turi eksportuoti 1 dalyje nurodytą cheminę medžiagą iš Sąjungos į Konvencijos šalį arba kitą valstybę, jis apie tai praneša valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs (toliau - eksportuotojo valstybė narė), paskirtajai nacionalinei valdžios institucijai ne vėliau kaip likus 35 dienoms iki numatomos eksporto datos. Vėliau eksportuotojas kiekvienais kalendoriniais metais praneša paskirtajai valstybės narės nacionalinei valdžios institucijai apie pirmąjį tokios cheminės medžiagos eksportą ne vėliau kaip prieš 35 dienas iki eksporto datos. Pranešimai turi atitikti II priede nustatytus informacijos reikalavimus ir yra pateikiami Komisijai ir valstybėms narėms duomenų bazėje.

Paskirtoji eksportuotojo valstybės narės nacionalinė valdžios institucija patikrina, ar pateikta informacija atitinka II priedo reikalavimus, ir, jei pranešime pateikta visa reikiama informacija, ne vėliau kaip likus 25 dienoms iki numatomos eksporto datos persiunčia jį agentūrai.

Agentūra Komisijos vardu persiunčia pranešimą importuojančios Konvencijos šalies paskirtajai nacionalinei valdžios institucijai arba kitos importuojančios valstybės atitinkamai valdžios institucijai ir imasi priemonių, būtinų, kad valdžios institucija gautų tą pranešimą ne vėliau kaip likus 15 dienų iki pirmojo numatyto cheminės medžiagos eksporto datos ir vėliau kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip likus 15 dienų prieš pirmąjį atitinkamos cheminės medžiagos eksportą.

Agentūra registruoja visus pranešimus apie eksportą duomenų bazėje ir jiems suteikia nuorodos identifikacijos numerį. Be to, Agentūra per duomenų bazę kiekvienais kalendoriniais metais skelbia visuomenei ir valstybių narių paskirtosioms valdžios institucijoms atnaujintus atitinkamų cheminių medžiagų, jas importuojančių Konvencijos šalių ir kitų valstybių sąrašus.

3.   Jei agentūra per 30 dienų nuo pranešimo apie pirmąjį eksportą, teikiamo po to, kai cheminė medžiaga įtraukiama į I priedo 1 dalį, išsiuntimo negauna patvirtinimo apie tokio pranešimo gavimą iš importuojančios Konvencijos šalies arba kitos valstybės, ji Komisijos vardu išsiunčia antrą pranešimą. Agentūra Komisijos vardu imasi pagrįstų pastangų, siekdama užtikrinti, kad importuojančios Konvencijos šalies paskirtoji nacionalinė valdžios institucija arba kitos importuojančios valstybės atitinkama valdžios institucija gautų antrąjį pranešimą.

4.   Naujas pranešimas apie eksportą teikiamas laikantis 2 dalyje nustatytos tvarkos tada, kai eksportas vykdomas įsigaliojus Sąjungos teisės aktų dėl atitinkamų medžiagų pateikimo į rinką, naudojimo arba ženklinimo arba tiek pakitus atitinkamo mišinio sudėčiai, kad pasikeičia tokio mišinio ženklinimas, daliniams pakeitimams. Naujasis pranešimas turi atitikti II priede nustatytus informacijos reikalavimus; jame turi būti nurodyta, kad tai yra ankstesnio pranešimo pataisytas variantas.

5.   Jei cheminės medžiagos eksportas yra susijęs su ekstremalia situacija, kai bet koks delsimas gali kelti pavojų importuojančios Konvencijos šalies arba kitos valstybės visuomenės sveikatai arba aplinkai, eksportuotojui, importuojančiai Konvencijos šaliai arba kitai valstybei pateikus pagrįstą prašymą gali būti suteikta išimtis nuo 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų pareigų taikymo eksportuotojo valstybės narės paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos nuožiūra, prieš tai jai pasikonsultavus su Komisija, kuriai padeda agentūra. Laikoma, kad sprendimas dėl prašymo priimtas pasikonsultavus su Komisija, jei per 10 dienų nuo paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos išsamaus prašymo perdavimo dienos Komisija neatsiunčia atsakymo dėl nepritarimo.

6.   Nedarant poveikio 19 straipsnio 2 dalyje nustatytoms pareigoms, šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos pareigos nebetaikomos, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

cheminė medžiaga tapo chemine medžiaga, kuriai taikoma IPS tvarka;

b)

importuojanti valstybė yra Konvencijos šalis ir pagal Konvencijos 10 straipsnio 2 dalį pateikė atsakymą sekretoriatui nurodydama, ar ji sutinka ar nesutinka, kad atitinkama cheminė medžiaga būtų importuojama, ir

c)

sekretoriatas pranešė Komisijai apie tą atsakymą, ir ji šią informaciją perdavė valstybėms narėms ir agentūrai.

Nepaisant šios dalies pirmos pastraipos, šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos pareigos nenustoja būti taikomas, jei importuojanti valstybė yra Konvencijos šalis, ir aiškiai reikalauja, pvz., sprendimu dėl importo arba kitaip, kad eksportuojančios šalys ir toliau teiktų pranešimus apie eksportą.

Nedarant poveikio 19 straipsnio 2 dalyje nustatytoms pareigoms, šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos pareigos nebetaikomos, kai įvykdomos abi šios sąlygos:

a)

importuojančios Konvencijos šalies paskirtoji nacionalinė valdžios institucija arba atitinkama kitos importuojančiosios valstybės valdžios institucija atsisakė reikalavimo teikti jai pranešimus iki cheminės medžiagos eksporto ir

b)

Komisija gavo šią informaciją iš sekretoriato arba iš importuojančios Konvencijos šalies paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos ar iš kitos importuojančiosios valstybės atitinkamos valdžios institucijos ir perdavė ją valstybėms narėms bei agentūrai, kuri ją paskelbė duomenų bazėje.

7.   Komisija, atitinkamos valstybių narių paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos, agentūra ir eksportuotojai, importuojančių Konvencijos šalių ir kitų valstybių prašymu, pateikia turimą papildomą informaciją apie eksportuojamas chemines medžiagas.

8.   Valstybės narės gali skaidriai įdiegti sistemas, įpareigojančias eksportuotojus už kiekvieną pateiktą pranešimą apie eksportą ir už kiekvieną prašymą suteikti aiškų sutikimą mokėti administravimo mokestį, atitinkantį šio straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 14 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytų procedūrų vykdymo išlaidas.

9 straipsnis

Konvencijos šalių ir kitų valstybių gauti pranešimai apie eksportą

1.   Pranešimai apie cheminės medžiagos, kurią gaminti, naudoti, tvarkyti, vartoti, gabenti arba parduoti draudžiama arba griežtai ribojama eksportuojančios Konvencijos šalies arba kitos valstybės teisės aktais, eksportą į Sąjungą, kuriuos agentūra gauna iš Konvencijos šalių paskirtųjų nacionalinių valdžios institucijų arba iš atitinkamų kitų valstybių valdžios institucijų, per 15 dienų nuo tokio pranešimo gavimo agentūroje dienos skelbiami duomenų bazėje.

Agentūra Komisijos vardu patvirtina gavusi kiekvienos Konvencijos šalies arba kitos valstybės pirmąjį pranešimą apie kiekvienos cheminės medžiagos eksportą.

Tą importą gaunančios valstybės narės paskirtoji nacionalinė valdžios institucija gauna agentūros gautą pranešimo kopiją per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos kartu su visa turima informacija. Kitos valstybės narės turi teisę gauti kopijas, jei pateikia prašymą.

2.   Jeigu Komisija arba valstybių narių paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos tiesiogiai arba netiesiogiai gauna pranešimus apie eksportą iš Konvencijos šalių paskirtųjų nacionalinių valdžios institucijų arba kitų valstybių atitinkamų valdžios institucijų, jos nedelsdamos perduoda tuos pranešimus agentūrai kartu su visa kita turima informacija.

10 straipsnis

Informacija apie cheminių medžiagų eksportą ir importą

1.   Kiekvienas eksportuotojas, eksportuojantis vieną ar daugiau toliau išvardytų:

a)

I priede išvardytų medžiagų;

b)

mišinių, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų kiekis, kad taikomos ženklinimo pareigos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nepriklausomai nuo bet kokių kitų juose esančių medžiagų, arba

c)

gaminių, turinčių nesureagavusių medžiagų, įtrauktų į I priedo 2 arba 3 dalį, arba mišinių, kurių sudėtyje yra toks šių medžiagų kiekis, taikomos ženklinimo pareigos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nepriklausomai nuo bet kokių kitų juose esančių medžiagų,

per pirmąjį kiekvienų metų ketvirtį informuoja eksportuotojo valstybės narės paskirtąją nacionalinę valdžios instituciją apie tai, koks kiekvienos cheminės medžiagos (atskiros ir esančios mišinių arba gaminių sudėtyje) kiekis praėjusiais metais išsiųstas į kiekvieną Konvencijos šalį arba į kitą valstybę. Ta informacija pateikiama kartu su kiekvieno fizinio ar juridinio asmens, importuojančio cheminę medžiagą į Konvencijos šalį ar į kitą valstybę, kurioms buvo siunčiama tuo pačiu laikotarpiu, pavadinimais ir adresais. Pateikiant šią informaciją atskirai nurodomas eksportas pagal 14 straipsnio 7 dalį.

Kiekvienas importuotojas, importuojantis į Sąjungą, pateikia lygiavertę informaciją apie į Sąjungą importuotą kiekį.

2.   Komisijos, kuriai padeda agentūra, arba jo valstybės narės paskirtos nacionalinės valdžios institucijos prašymu eksportuotojas arba importuotojas pateikia bet kokią papildomą informaciją apie chemines medžiagas, reikalingą šiam reglamentui įgyvendinti.

3.   Kiekvienais metais kiekviena valstybė narė pateikia agentūrai apibendrintus duomenis, kaip nurodyta III priede. Agentūra apibendrina tą informaciją Sąjungos lygiu ir paskelbia nekonfidencialią informaciją visuomenei duomenų bazėje.

11 straipsnis

Pranešimas apie uždraustas arba griežtai ribojamas chemines medžiagas pagal Konvenciją

1.   Komisija raštu praneša sekretoriatui apie chemines medžiagas, išvardytas I priedo 2 dalyje, atitinkančias IPS pranešimo taikymo kriterijų.

2.   Kai naujos cheminės medžiagos įtraukiamos į I priedo 2 dalį pagal 23 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, Komisija apie tas medžiagas praneša sekretoriatui. Tas IPS pranešimas pateikiamas kiek įmanoma greičiau po to, kai priimama atitinkama galutinė Sąjungos lygio reguliavimo priemonė, uždraudžianti arba griežtai apribojanti cheminės medžiagos naudojimą, ir ne vėliau kaip per 90 dienų nuo tos dienos, kurią turi būti taikoma galutinė reguliavimo priemonė.

3.   IPS pranešime turi būti pateikta visa IV priede reikalaujama informacija.

4.   Nustatydama pranešimų prioritetus, Komisija atsižvelgia į tai, ar cheminė medžiaga jau yra įtraukta į I priedo 3 dalį, taip pat į tai, kokiu mastu gali būti tenkinami IV priede nustatyti informacijos reikalavimai, ir į cheminės medžiagos keliamo pavojaus, ypač besivystančioms šalims, rimtumą.

Jei cheminė medžiaga atitinka IPS pranešimo taikymo kriterijus, tačiau nepakanka informacijos, kad būtų įvykdyti IV priedo reikalavimai, identifikuoti eksportuotojai arba importuotojai, Komisijai paprašius, per 60 dienų nuo prašymo pateikimo dienos pateikia visą turimą susijusią informaciją, įskaitant gautą pagal kitas nacionalines arba tarptautines cheminių medžiagų kontrolės programas.

5.   Iš dalies pakeitus galutinę reguliavimo priemonę, apie kurią pranešama pagal 1 arba 2 dalis, Komisija kiek įmanoma greičiau po naujos galutinės reguliavimo priemonės priėmimo dienos, ir ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tos dienos, kurią turi būti taikoma naujoji galutinė reguliavimo priemonė, praneša apie ją raštu sekretoriatui.

Komisija pateikia visą svarbią informaciją, kuri dar nebuvo žinoma pateikiant pradinį pranešimą atitinkamai pagal 1 arba 2 dalis.

6.   Konvencijos šalies arba sekretoriato prašymu Komisija pateikia visą įmanomą papildomą informaciją apie cheminę medžiagą arba apie galutinę reguliavimo priemonę.

Komisijos prašymu valstybės narės ir agentūra suteikia jai visą reikiamą pagalbą renkant tą informaciją.

7.   Komisija nedelsiant išsiunčia valstybėms narėms ir agentūrai iš sekretoriato gautą informaciją apie uždraustas arba griežtai ribojamas chemines medžiagas, apie kurias pranešė kitos Konvencijos šalys.

Prireikus Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir agentūra, įvertina poreikį siūlyti Sąjungos lygio priemones, skirtas apsisaugoti nuo bet kokios nepriimtinos rizikos žmonių sveikatai ar aplinkai Sąjungoje.

8.   Kai valstybė narė pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus priima nacionalinę galutinę reguliavimo priemonę, siekdama uždrausti arba griežtai apriboti cheminę medžiagą, ji pateikia atitinkamą informaciją Komisijai. Komisija tą informaciją perduoda valstybėms narėms. Per keturias savaites nuo tos informacijos perdavimo valstybės narės gali atsiųsti Komisijai ir apie nacionalinę galutinę reguliavimo priemonę pranešusiai valstybei narei savo pastabas dėl galimo IPS pranešimo, taip pat visų pirma pateikdamos atitinkamą informaciją apie savo nacionalinę poziciją dėl šios cheminės medžiagos. Išnagrinėjusi šias pastabas, apie priemonę pranešusi valstybė narė informuoja Komisiją, ar ši turi:

a)

pateikti sekretoriatui IPS pranešimą pagal šį straipsnį arba

b)

pateikti informaciją sekretoriatui pagal 12 straipsnį.

12 straipsnis

Sekretoriatui perduodama informacija apie uždraustas arba griežtai ribojamas chemines medžiagas, neatitinkančias IPS pranešimo taikymo kriterijų

Jei cheminė medžiaga yra įtraukta tik į I priedo 1 dalį arba jei Komisija gauna iš valstybės narės informaciją pagal 11 straipsnio 8 dalies b punktą, ji pateikia sekretoriatui informaciją apie atitinkamas galutines reguliavimo priemones, kad informacija galėtų būti tinkamai perduota kitoms Konvencijos šalims.

13 straipsnis

Su cheminių medžiagų importu susijusios pareigos

1.   Komisija nedelsiant persiunčia valstybėms narėms ir agentūrai bet kokius rekomendacinio pobūdžio dokumentus, skirtus priimti sprendimą, kuriuos ji gauna iš sekretoriato.

Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, priima sprendimą galutinio arba laikino atsakymo dėl importo forma Sąjungos vardu dėl būsimo atitinkamos cheminės medžiagos importo. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą. Kiek įmanoma greičiau, ir ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo rekomendacinio pobūdžio dokumento, skirto priimti sprendimą, išsiuntimo iš sekretoriato dienos, Komisija perduoda šį sprendimą sekretoriatui.

Jei cheminei medžiagai pagal Sąjungos teisės aktus taikomi papildomi apribojimai arba jie iš dalies pakeičiami, Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, priima persvarstytą sprendimą dėl importo. Tas įgyvendinimo sprendimas priimamas pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą. Komisija perduoda persvarstytąjį sprendimą dėl importo sekretoriatui.

2.   Jei cheminė medžiaga yra uždrausta arba griežtai ribojama vienos arba daugiau valstybių narių, Komisija, gavusi atitinkamų valstybių narių rašytinius prašymus, atsižvelgia į šią informaciją priimdama savo sprendimą dėl importo.

3.   Sprendimas dėl importo pagal 1 dalį turi būti priimamas dėl cheminės medžiagos kategorijos arba kategorijų, nurodytos (-ų) rekomendacinio pobūdžio dokumente, skirtame priimti sprendimą.

4.   Siųsdama sprendimą dėl importo sekretoriatui, Komisija pateikia teisėkūros arba administracinės priemonės, kuria remiantis jis buvo priimtas, aprašymą.

5.   Kiekviena valstybių narių paskirtoji nacionalinė valdžios institucija sprendimus dėl importo, priimtus pagal šio straipsnio 1 dalį, pateikia suinteresuotosioms šalims pagal savo kompetenciją ir remdamasi savo teisėkūros ar administracinėmis priemonėmis. Agentūra šio straipsnio 1 dalyje nurodytus sprendimus dėl importo viešai paskelbia esančioje duomenų bazėje.

6.   Glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis bei agentūra ir atsižvelgdama į rekomendacinio pobūdžio dokumente, skirtame priimti sprendimą, pateiktą informaciją, Komisija prireikus įvertina, ar reikėtų pasiūlyti priimti Sąjungos priemones, siekiant išvengti bet kokios nepriimtinos rizikos žmonių sveikatai ar aplinkai Sąjungoje.

14 straipsnis

Su cheminių medžiagų eksportu susijusios pareigos, išskyrus pranešimo apie eksportą pareigas

1.   Komisija iš karto perduoda valstybėms narėms, agentūrai ir Europos pramonės asociacijoms informaciją, gautą kaip aplinkraštį arba kitokiu būdu iš sekretoriato, apie chemines medžiagas, kurioms taikoma IPS tvarka, ir importuojančių Konvencijos šalių sprendimus dėl toms cheminėms medžiagoms taikomų importo sąlygų. Ji taip pat nedelsdama perduoda valstybėms narėms ir agentūrai informaciją apie visus atvejus, kai nebuvo gauta atsakymo pagal Konvencijos 10 straipsnio 2 dalį. Agentūra kiekvienam sprendimui dėl importo suteikia nuorodos identifikacijos numerį ir visą informaciją apie tokius sprendimus viešai paskelbia duomenų bazėje bei pateikia tą informaciją prašymą pateikusiems asmenims.

2.   Visas į I priedą įtrauktas chemines medžiagas Komisija suklasifikuoja pagal Europos Sąjungos Kombinuotąją nomenklatūrą. Prireikus ta klasifikacija pataisoma, atsižvelgiant į bet kokius Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos nomenklatūros arba Europos Sąjungos Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimus dėl atitinkamų cheminių medžiagų.

3.   Kiekviena valstybė narė savo jurisdikcijos ribose perduoda suinteresuotiesiems subjektams Komisijos pagal 1 dalį atsiųstą informaciją ir sprendimus.

4.   Eksportuotojai įvykdo atsakyme dėl importo esančius sprendimus ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai sekretoriatas pagal 1 dalį pirmą kartą informuoja Komisiją apie tokius sprendimus.

5.   Jei importuojančios šalys prašo, Komisija, kuriai padeda agentūra, ir valstybės narės joms pataria ir padeda gauti išsamesnę informaciją, reikalingą parengti atsakymą sekretoriatui dėl konkrečios cheminės medžiagos importo.

6.   I priedo 2 arba 3 dalyje išvardytos medžiagos arba mišiniai, kurių sudėtyje yra toks šių medžiagų kiekis, kad taikomos ženklinimo pareigos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nepriklausomai nuo bet kokių kitų juose esančių medžiagų, negali būti eksportuojami, neatsižvelgiant į tai, kaip numatoma juos naudoti importuojančioje šalyje ar kitoje valstybėje, jeigu neįvykdoma kuri nors iš toliau nurodytų sąlygų:

a)

eksportuotojas per eksportuotojo valstybės narės paskirtąją nacionalinę valdžios instituciją, pasikonsultavusią su Komisija, kuriai padeda agentūra, ir importuojančios šalies paskirtąja nacionaline valdžios institucija arba atitinkama kitos importuojančios šalies valdžios institucija, prašė ir gavo aiškų sutikimą dėl importo;

b)

į I priedo 3 dalį įtrauktų cheminių medžiagų atveju naujausiame pagal 1 dalį priimtame sekretoriato aplinkraštyje nurodoma, kad importuojančioji Konvencijos šalis sutiko importuoti.

Tuo atveju, jeigu I priedo 2 dalyje išvardytas chemines medžiagas numatoma eksportuoti į OECD valstybes, eksportuotojo prašymu eksportuotojo valstybės narės paskirtoji nacionalinė valdžios institucija, pasikonsultavusi su Komisija ir atsižvelgdama į konkretų atvejį, gali nuspręsti, kad nebūtina gauti aiškaus sutikimo, jeigu tuo metu, kai cheminė medžiaga importuojama į atitinkamą OECD valstybę, ji yra licencijuota, užregistruota arba autorizuota toje OECD valstybėje.

Kai pateikiamas prašymas suteikti aiškų sutikimą pagal pirmos pastraipos a punktą, jeigu agentūra negauna atsakymo į šį prašymą per 30 dienų, ji Komisijos vardu išsiunčia priminimą, išskyrus tuos atvejus, kai atsakymą gauna Komisija arba eksportuotojo valstybės narės paskirtoji nacionalinė valdžios institucija ir jį persiunčia agentūrai. Jeigu atsakymas negaunamas per tolesnes 30 dienų, agentūra prireikus gali siųsti tolesnius priminimus.

7.   I priedo 2 arba 3 dalyse išvardytų cheminių medžiagų atvejais eksportuotojo valstybės narės paskirtoji nacionalinė valdžios institucija gali, pasikonsultavusi su Komisija, kuriai padeda agentūra, atsižvelgdama į konkretų atvejį bei taikydama antrą pastraipą, nuspręsti, kad cheminė medžiaga gali būti eksportuojama, jeigu oficialiuose šaltiniuose nėra įrodymų, kad importuojanti Konvencijos šalis ar kita valstybė ėmėsi reguliavimo priemonių siekdama uždrausti arba griežtai apriboti cheminės medžiagos naudojimą, ir jeigu pasitelkus visas pagrįstas pastangas per 60 dienų nebuvo gautas atsakymas į prašymą suteikti aiškų sutikimą pagal 6 dalies a punktą, kai įvykdoma viena iš šių sąlygų:

a)

remiantis importuojančios Konvencijos šalies arba kitos valstybės oficialiais šaltiniais yra įrodymų, kad cheminė medžiaga buvo licencijuota, užregistruota ar autorizuota, arba

b)

numatyta naudojimo paskirtis, nurodyta eksporto pranešime ir raštu patvirtinta fizinio ar juridinio asmens, importuojančio cheminę medžiagą į Konvencijos šalį arba į kitą valstybę, neatitinka kategorijos, kuriai priskiriama cheminė medžiaga pagal I priedo 2 ir 3 dalis, ir oficialiuose šaltiniuose nėra įrodymų, kad pastaruosius penkerius metus cheminė medžiaga buvo naudojama importuojančioje Konvencijos šalyje ar kitoje atitinkamoje valstybėje ar buvo į jas importuojama.

I priedo 3 dalyje išvardytų cheminių medžiagų atvejais eksportas, grindžiamas b punkte nustatytų sąlygų įvykdymu, negali būti vykdomas, jeigu cheminė medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 klasifikuojama kaip kancerogeninė 1A ar 1B kategorijos medžiaga, mutageninė 1A ar 1B kategorijos medžiaga, toksiška reprodukcijai 1A ar 1B kategorijos medžiaga arba cheminė medžiagos, atitinkanti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priede nustatytus patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų bei labai patvarių ir didelės bioakumuliacijos medžiagų nustatymo kriterijus.

Priimdama sprendimą dėl I priedo 3 dalyje išvardytų cheminių medžiagų eksportuotojo valstybės narės paskirtoji nacionalinė valdžios institucija, pasikonsultavusi su Komisija, kuriai padeda agentūra, atsižvelgia į galimą poveikį žmonių sveikatai ar aplinkai, kuris sukeliamas naudojant konkrečią cheminę medžiagą importuojančioje Konvencijos šalyje ar kitoje valstybėje, ir pateikia atitinkamus dokumentus agentūrai, kad jie būtų viešai paskelbti duomenų bazėje.

8.   Kiekvieno aiškaus sutikimo, gaunamo pagal 6 dalies a punktą, arba sprendimo vykdyti eksportą nesant aiškaus sutikimo pagal 7 dalį galiojimą reguliariai persvarsto Komisija, konsultuodamasi su atitinkamomis valstybėmis narėmis toliau nurodyta tvarka:

a)

kai gaunamas aiškus sutikimas pagal 6 dalies a punktą, naują aiškų sutikimą privaloma gauti iki trečiųjų kalendorinių metų nuo tada, kai buvo duotas sutikimas, pabaigos, jeigu pagal to sutikimo sąlygas nereikalaujama kitaip;

b)

jeigu per tą laiką negaunama atsakymo į prašymą, kiekvienas sprendimas vykdyti eksportą nesant aiškaus sutikimo pagal 7 dalį galioja bent 12 mėnesių, kuriems pasibaigus privaloma gauti aiškų sutikimą.

Vis dėlto pirmos pastraipos a punkte nurodytais atvejais eksportas net ir po atitinkamo laikotarpio pabaigos gali tęstis papildomą 12 mėnesių laikotarpį, kol bus laukiama atsakymo į naują prašymą duoti aiškų sutikimą.

9.   Agentūra duomenų bazėje registruoja visus prašymus duoti aiškų sutikimą, gautus atsakymus ir sprendimus vykdyti eksportą nesant aiškaus sutikimo, įskaitant dokumentus, nurodytus 7 dalies trečioje pastraipoje. Kiekvienam gautam aiškiam sutikimui arba sprendimui vykdyti eksportą nesant aiškaus sutikimo suteikiamas nuorodos identifikacijos numeris ir pateikiama visa svarbi informacija apie bet kokias su juo susijusias sąlygas, pvz., galiojimo datas. Nekonfidenciali informacija viešai skelbiama duomenų bazėje.

10.   Jokia cheminė medžiaga neeksportuojama, kai iki jos galiojimo pabaigos datos lieka mažiau nei šeši mėnesiai, tais atvejais, kai tokia data yra nurodyta arba gali būti nustatyta pagal pagaminimo datą, nebent tai yra neįmanoma dėl šiai cheminei medžiagai būdingų savybių. Visų pirma, pesticidų atveju eksportuotojai užtikrina, kad talpyklų dydis ir pakuotė būtų optimaliai parinkta, kad būtų sumažinta pasenusių atsargų susidarymo rizika.

11.   Pesticidų eksportuotojai užtikrina, kad etiketėje būtų pateikta konkreti informacija apie jų laikymo sąlygas ir stabilumą importuojančios Konvencijos šalies arba kitos valstybės klimato sąlygomis. Be to, jie užtikrina, kad eksportuojami pesticidai atitiktų Sąjungos teisės aktuose nustatytas grynumo specifikacijas.

15 straipsnis

Tam tikrų cheminių medžiagų ir gaminių eksportas

1.   Gaminiams taikoma 8 straipsnyje nustatyta pranešimo apie eksportą tvarka, jei juose yra:

a)

nesureagavusių medžiagų, įtrauktų į I priedo 2 arba 3 dalį;

b)

mišinių, kurių sudėtyje yra toks šių medžiagų kiekis, kad taikomos ženklinimo pareigos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nepriklausomai nuo bet kokių kitų juose esančių medžiagų.

2.   V priede išvardytos cheminės medžiagos ir gaminiai, kuriuos Sąjungoje draudžiama naudoti siekiant apsaugoti žmonių sveikatą arba aplinką, neeksportuojami.

16 straipsnis

Informacija apie gabenimą tranzitu

1.   Konvencijos šalys, reikalaujančios informacijos apie cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, gabenimą tranzitu, išvardijamos VI priede kartu su informacija, kurią kiekviena Konvencijos šalis reikalauja pateikti per sekretoriatą.

2.   Kai į I priedo 3 dalį įtraukta medžiaga yra vežama per VI priede nurodytos Konvencijos šalies teritoriją, eksportuotojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki pirmojo gabenimo tranzitu ir ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki kiekvieno vėlesnio gabenimo tranzitu pateikia eksportuotojo valstybės narės paskirtajai nacionalinei valdžios institucijai visą įmanomą Konvencijos šalies reikalaujamą informaciją pagal VI priedą.

3.   Eksportuotojo valstybės narės paskirtoji nacionalinė valdžios institucija išsiunčia Komisijai (ir kopiją agentūrai) informaciją, gautą iš eksportuotojo pagal 2 dalį, kartu su visa kita turima papildoma informacija.

4.   Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki pirmojo gabenimo tranzitu ir prieš kiekvieną vėlesnį gabenimą tranzitu Komisija išsiunčia pagal 3 dalį gautą informaciją ir bet kokią kitą turimą papildomą informaciją tų Konvencijos šalių, kurios tos informacijos paprašė, paskirtosioms nacionalinėms valdžios institucijoms.

17 straipsnis

Kartu su eksportuojamomis cheminėmis medžiagomis pateikiama informacija

1.   Eksportui skirtoms cheminėms medžiagoms taikomos nuostatos dėl pakavimo ir ženklinimo, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1107/2009, Direktyvoje 98/8/EB ir Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 ar bet kuriame kitame tam skirtame Sąjungos teisės akte, arba remiantis minėtais teisės aktais nustatytos nuostatos.

Taikoma pirma pastraipa, išskyrus jeigu tos nuostatos neprieštarauja kokiems nors specialiems importuojančių Konvencijos šalių arba kitų valstybių reikalavimams.

2.   Cheminių medžiagų, nurodytų 1 dalyje arba įtrauktų į I priedą, etiketėje nurodoma atitinkamai jų tinkamumo naudoti terminas ir pagaminimo data; jei būtina, nurodomas įvairioms klimato zonoms skirtas tinkamumo naudoti terminas.

3.   Eksportuojant 1 dalyje nurodytas chemines medžiagas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, pridedamas saugos duomenų lapas. Tokį saugos duomenų lapą eksportuotojas išsiunčia kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, importuojančiam cheminę medžiagą į Konvencijos šalį ar į kitą valstybę.

4.   Etiketėje ir saugos duomenų lape pateikiama informacija, kiek tai įmanoma, užrašoma paskirties šalies ar rajono oficialiosiomis kalbomis arba viena ar daugiau pagrindinių kalbų.

18 straipsnis

Valstybių narių valdžios institucijų importo ir eksporto kontrolės pareigos

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria valdžios institucijas, pvz., muitines, kurios būtų atsakingos už I priede išvardytų cheminių medžiagų importo ir eksporto kontrolę, nebent ji būtų tą padariusi iki šio reglamento įsigaliojimo.

Komisija, kuriai padeda agentūra, ir valstybės narės tikslingai ir koordinuotai stebi, kaip eksportuotojai laikosi šio reglamento reikalavimų.

2.   Už šio reglamento įgyvendinimą atsakingų valstybių narių valdžios institucijų tinklas koordinuojamas per Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigtą keitimosi informacija apie vykdymą forumą.

3.   Kiekviena valstybė narė į savo reguliarias tvarkos veikimo ataskaitas pagal 22 straipsnio 1 dalį įtraukia išsamią informaciją apie savo valdžios institucijų toje srityje vykdomą veiklą.

19 straipsnis

Kitos eksportuotojų pareigos

1.   Cheminių medžiagų, kurias eksportuojant taikomos 8 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytos pareigos, eksportuotojai savo eksporto deklaracijoje (bendrojo administracinio dokumento 44 laukelyje arba atitinkamoje elektroninės eksporto deklaracijos duomenų skiltyje) pateikia taikytinus nuorodos identifikacijos numerius, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 161 straipsnio 5 dalyje.

2.   Tais atvejais, kai eksportuojant chemines medžiagas pagal 8 straipsnio 5 dalį netaikomos to straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytos pareigos arba chemines medžiagas, kurioms tos pareigos jau nebetaikomos pagal 8 straipsnio 6 dalį, eksportuotojai specialų nuorodos identifikacijos numerį gauna per duomenų bazę ir jį nurodo savo eksporto deklaracijoje.

3.   Jei agentūra reikalauja, eksportuotojai informaciją, kurios reikia vykdant šiame reglamente nustatytas pareigas, pateikia per duomenų bazę.

20 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Prireikus Komisija, kuriai padeda agentūra, ir valstybės narės sudaro palankias sąlygas teikti mokslinę, techninę, ekonominę ir teisinę informaciją apie chemines medžiagas, kurioms taikomas šis reglamentas, įskaitant toksikologinę, ekotoksikologinę ir saugos informaciją.

Komisija, kuriai prireikus padeda valstybės narės ir agentūra, užtikrina, kad:

a)

būtų viešai skelbiama informacija apie reguliavimo priemones, skirtas Konvencijos tikslams pasiekti;

b)

Konvencijos šalims ir kitoms valstybėms būtų teikiama informacija (tiesiogiai arba per sekretoriatą) apie tas priemones, kurios iš esmės apriboja vieną ar daugiau cheminės medžiagos naudojimo paskirčių.

2.   Komisija, valstybės narės ir agentūra apsaugo bet kokią abipusiu susitarimu konfidencialia laikomą informaciją, gautą iš kitos Šalies ar kitos valstybės.

3.   Perduodant informaciją pagal šį reglamentą ir nedarant poveikio 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (21), konfidencialia nelaikoma bent ši informacija:

a)

II ir IV prieduose nurodyta informacija;

b)

17 straipsnio 3 dalyje nurodytuose saugos duomenų lapuose pateikiama informacija;

c)

cheminės medžiagos tinkamumo naudoti terminas;

d)

cheminės medžiagos pagaminimo data;

e)

informacija apie atsargumo priemones, įskaitant pavojingumo klasifikaciją, rizikos pobūdį bei atitinkamas saugos rekomendacijas;

f)

toksikologinių ir ekotoksikologinių bandymų rezultatų santrauka;

g)

informacija apie pakuočių tvarkymą po to, kai iš jų pašalinamos cheminės medžiagos.

4.   Agentūra kas dvejus metus parengia perduotos informacijos sąvadą.

21 straipsnis

Techninė pagalba

Komisija, valstybių narių paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos ir agentūra, visų pirma atsižvelgdamos į besivystančių šalių ir pereinamosios ekonomikos šalių poreikius, bendradarbiauja teikdamos techninę pagalbą, įskaitant mokymus, siekiant tobulinti infrastruktūrą, pajėgumus ir specialiąsias žinias, būtinus norint tinkamai tvarkyti chemines medžiagas per visą jų gyvavimo ciklą.

Siekiant padėti toms šalims įgyvendinti Konvenciją, techninė pagalba visų pirma teikiama perduodant techninę informaciją apie chemines medžiagas, skatinant ekspertų mainus, padedant įsteigti arba išlaikyti paskirtąsias nacionalines valdžios institucijas ir perteikiant technines specialiąsias žinias pavojingų pesticidų preparatų identifikavimui bei pranešimų sekretoriatui rengimui.

Komisija ir valstybės narės aktyviai dalyvauja tarptautinėje cheminių medžiagų valdymo pajėgumų stiprinimo veikloje, teikdamos informaciją apie savo remiamus ar finansuojamus projektus, kuriais siekiama pagerinti cheminių medžiagų tvarkymą besivystančiose šalyse ir pereinamosios ekonomikos šalyse. Be to, Komisija ir valstybės narės apsvarsto galimybę paremti nevyriausybines organizacijas.

22 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų rengimas

1.   Valstybės narės ir agentūra kas trejus metus siunčia Komisijai informaciją apie šiuo reglamentu nustatytos tvarkos veikimą, įskaitant informaciją atitinkamai susijusią su muitinių atliekama kontrole, pažeidimais, sankcijomis ir priemonėmis pažeidimams ištaisyti. Komisija iš anksto priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma bendra ataskaitų forma. Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

2.   Komisija kas trejus metus parengia šiame reglamente numatytų funkcijų, už kurias ji yra atsakinga, vykdymo ataskaitą ir ją įtraukia į bendrą ataskaitą, kurioje surenkama valstybių narių ir agentūros pagal 1 dalį pateikta informacija. Tos ataskaitos santrauka, kuri skelbiama internete, siunčiama Europos Parlamentui bei Tarybai.

3.   Kalbant apie informaciją, pateiktą pagal 1 ir 2 dalis, Komisija, valstybės narės ir agentūra vykdo savo pareigas, susijusias su duomenų konfidencialumo ir jų nuosavybės teisės apsauga.

23 straipsnis

Priedų atnaujinimas

1.   I priede pateiktą cheminių medžiagų sąrašą Komisija persvarsto bent kartą per metus, atsižvelgdama į naujausius Sąjungos teisės ir su Konvencija susijusius pokyčius.

2.   Nustatant, ar galutinė reguliavimo priemonė Sąjungos lygiu yra draudimas ar griežtas apribojimas, tokios priemonės poveikis įvertinamas „pesticidų“ ir „pramoninių cheminių medžiagų“ kategorijas sudarančių subkategorijų lygiu. Jei galutine reguliavimo priemone uždraudžiamas arba griežtai apribojamas cheminės medžiagos naudojimas pagal kurią nors vieną subkategoriją, tokia cheminė medžiaga įtraukiama į I priedo 1 dalį.

Nustatant, ar galutinė reguliavimo priemonė Sąjungos lygiu yra draudimas ar griežtas apribojimas, dėl kurio konkreti cheminė medžiaga atitinka IPS pranešimo taikymo kriterijus pagal 11 straipsnį, tokios priemonės poveikis vertinamas „pesticidų“ ir „pramoninių cheminių medžiagų“ kategorijų lygiu. Jei galutine reguliavimo priemone uždraudžiama arba griežtai apribojama cheminė medžiaga pagal kurią nors iš šių kategorijų, ši cheminė medžiaga taip pat įtraukiama į I priedo 2 dalį.

3.   Sprendimas įtraukti chemines medžiagas į I priedą arba, jei reikia, iš dalies pakeisti įrašus apie jas, priimamas nedelsiant.

4.   Siekiant pritaikyti šį reglamentą prie technikos pažangos, Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šių priemonių:

a)

cheminės medžiagos įtraukimo į I priedo 1 arba 2 dalį šio straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka po Sąjungos lygio galutinės reguliavimo priemonės pritaikymo ir dėl kitų I priedo pakeitimų, įskaitant esamų įrašų pakeitimus;

b)

cheminės medžiagos, kuriai taikomas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų (22), įtraukimo į V priedo 1 dalį;

c)

cheminės medžiagos, kuriai jau taikomas eksporto draudimas Sąjungos lygiu, įtraukimo į V priedo 2 dalį;

d)

dėl esamų V priedo įrašų pakeitimų;

e)

dėl II, III, IV ir VI priedų pakeitimų.

24 straipsnis

Agentūros biudžetas

1.   Taikant šį reglamentą agentūros įplaukas sudaro:

a)

Sąjungos subsidija, įtraukta į Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnį);

b)

savanoriški valstybių narių įnašai.

2.   Pagal šį reglamentą vykdomos veiklos ir pagal kitus reglamentus vykdomos susijusios veiklos įplaukos ir išlaidos administruojamos atskirai skirtinguose agentūros biudžeto skirsniuose.

1 dalyje nurodytos agentūros įplaukos naudojamos šiame reglamente nustatytoms užduotims vykdyti.

3.   Komisija per penkerius metus nuo 2014 m. kovo 1 d. išnagrinės, ar tikslinga agentūrai imti mokestį už eksportuotojams teikiamas paslaugas, ir, jei reiks, pateiks atitinkamą pasiūlymą.

25 straipsnis

Informacijos teikimo agentūrai formos ir programinė įranga

Agentūra nustato informacijos teikimo jai formas ir programinės įrangos rinkinius ir pasirūpina, kad juos būtų galima nemokamai įsigyti jos svetainėje. Valstybės narės ir kitos šalys, kurioms taikomas šis reglamentas, teikdamos agentūrai informaciją pagal šį reglamentą, naudoja tas formas ir programinę įrangą.

26 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   Įgaliojimai priimti 23 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. kovo 1 d. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 23 straipsnio 4 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 23 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

27 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (EB) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

28 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Jeigu valstybės narės nepranešė Komisijai apie šias nuostatas iki šio reglamento įsigaliojimo, jos tą padaro ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 1 d. ir nedelsdamos praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

29 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis cheminių medžiagų klasifikavimui, ženklinimui ir pakavimui

Šiame reglamente daromos nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 prireikus laikomos nuorodomis į Sąjungos teisės aktus, kurie taikomi pagal to reglamento 61 straipsnį ir laikantis jame nustatyto tvarkaraščio.

30 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 689/2008 panaikinamas nuo 2014 m. kovo 1 d.

Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 689/2008 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VII priedą pateiktą atitikties lentelę.

31 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2012 m. liepos 4 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL C 318, 2011 10 29, p. 163.

(2)  2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 204, 2008 7 31, p. 1.

(4)  OL L 63, 2003 3 6, p. 29.

(5)  OL L 63, 2003 3 6, p. 1.

(6)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(7)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(8)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(9)  OL L 22, 2005 1 26, p. 1.

(10)  OL L 159, 1996 6 29, p. 1.

(11)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

(12)  OL L 134, 2009 5 29, p. 1.

(13)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(14)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(15)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(16)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

(17)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

(18)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(19)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(20)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(21)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

(22)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.


I PRIEDAS

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

(nurodytas 7 straipsnyje)

1   DALIS

Cheminių medžiagų, kurioms taikoma pranešimo apie eksportą tvarka, sąrašas

(nurodytas 8 straipsnyje)

Reikėtų pažymėti, kad tais atvejais, kai šioje priedo dalyje išvardytoms cheminėms medžiagoms taikoma IPS tvarka, netaikomi 8 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti pranešimo apie eksportą įpareigojimai, su sąlyga, kad įvykdomos 8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b ir c punktuose nurodytos sąlygos. Tokios cheminės medžiagos, toliau pateikiamame sąraše pažymėtos # simboliu, dėl patogumo yra pakartotinai įtrauktos į šio priedo 3 dalį.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad tais atvejais, kai šioje priedo dalyje išvardytos cheminės medžiagos atitinka IPS pranešimo taikymo kriterijų dėl to, kad dėl jų yra priimta atitinkama Sąjungos galutinė reguliavimo priemonė, šios cheminės medžiagos taip pat yra įtrauktos į šio priedo 2 dalį. Tokios cheminės medžiagos toliau pateikiamame sąraše yra pažymėtos + simboliu.

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

CN kodas

Subkategorija (1)

Naudojimo ribojimas (2)

Pranešimo nereikalaujančios šalys

1,1,1-trichloretanas

71–55–6

200–756–3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-dibrometanas (etileno dibromidas) (6)

106–93–4

203–444–5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

1,2-dichloretanas (etileno dichloridas) (6)

107–06–2

203–458–1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

i(2)

b

Cis 1,3-dichlorpropenas ((1Z)-1,3-dichlorprop-1-enas)

10061–01–5

233–195–8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-dichlorpropenas (3)  (7)

542–75–6

208–826–5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-aminobutanas

13952–84–6

237–732–7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naftilaminas (naftalen-2-aminas) ir jo druskos (7)

91–59–8, 553–00–4, 612–52–2 ir kiti

202–080–4, 209–030–0, 210–313–6 ir kiti

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2-naftiloksiacto rūgštis

120–23–0

204–380–0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T ir jo druskos bei esteriai (6)

93–76–5 ir kiti

202–273–3 ir kiti

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

4-aminobifenilas (bifenil-4-aminas) ir jo druskos (7)

92–67–1, 2113–61–3 ir kiti

202–177–1 ir kiti

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-nitrobifenilas (7)

92–93–3

202–204–7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

Acefatas (7)

30560–19–1

250–241–2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfenas

50594–66–6

256–634–5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alachloras (7)

15972–60–8

240–110–8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldikarbas (7)

116–06–3

204–123–2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametrinas

834–12–8

212–634–7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitrazas (7)

33089–61–1

251–375–4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Antrachinonas (7)

84–65–1

201–549–0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Arseno junginiai

 

 

 

p(2)

sr

 

Asbesto pluoštai (7):

1332–21–4 ir kiti

 

 

 

 

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Krokidolitas (6)

12001–28–4

 

2524 10 00

i

b

 

Amozitas (6)

12172–73–5

 

2524 90 00

i

b

 

Antofilitas (6)

77536–67–5

 

2524 90 00

i

b

 

Aktinolitas (6)

77536–66–4

 

2524 90 00

i

b

 

Tremolitas (6)

77536–68–6

 

2524 90 00

i

b

 

Chrizotilas (7)

12001–29–5 arba 132207–32–0

 

2524 90 00

i

b

 

Atrazinas (7)

1912–24–9

217–617–8

2933 69 10

p(1)

b

 

Etilazinfosas

2642–71–9

220–147–6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metilazinfosas (7)

86–50–0

201–676–1

2933 99 90

p(1)

b

 

Benfurakarbas (7)

82560–54–1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

Bensultapas

17606–31–4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzenas (5)

71–43–2

200–753–7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Benzidinas ir jo druskos (7)

Benzidino dariniai (7)

92–87–5, 36341–27–2 ir kiti

202–199–1, 252–984–8 ir kiti

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

Bifentrinas

82657–04–3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Binapakrilas (6)

485–31–4

207–612–9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

i(2)

b

Butralinas (7)

33629–47–9

251–607–4

2921 49 00

p(1)

b

 

Kadmis ir jo junginiai

7440–43–9 ir kiti

231–152–8 ir kiti

81073206 49 30 ir kiti

i(1)

sr

 

Kadusafosas (7)

95465–99–9

nėra duomenų

2930 90 85

p(1)

b

 

Kalciferolis

50–14–6

200–014–9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kaptafolas (6)

2425–06–1

219–363–3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Karbarilas (7)

63–25–2

200–555–0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

Karbofuranas (7)

1563–66–2

216–353–0

2932 99 85

p(1)

b

 

Anglies tetrachloridas

56–23–5

200–262–8

2903 14 00

i(2)

b

 

Karbosulfanas (7)

55285–14–8

259–565–9

2932 99 85

p(1)

b

 

Kartapas

15263–53–3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Chinometionatas

2439–01–2

219–455–3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Chloratas (7)

7775–09–9

231–887–4

2829 11 00

p(1)

b

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Chlordimeformas (6)

6164–98–3

228–200–5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Chlorfenapiras (7)

122453–73–0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Chlorfenvinfosas

470–90–6

207–432–0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlormefosas

24934–91–6

246–538–1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Chlorbenzilatas (6)

510–15–6

208–110–2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Chloroformas

67–66–3

200–663–8

2903 13 00

i(2)

b

 

Chlortaldimetilas (7)

1861–32–1

217–464–7

2917 39 95

p(1)

b

 

Chlozolinatas (7)

84332–86–5

282–714–4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Cholekalciferolis

67–97–0

200–673–2

2936 29 90

p(1)

b

 

Kumafurilas

117–52–2

204–195–5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreozotas ir kreozotui giminingi junginiai

8001–58–9

232–287–5

2707 91 00

 

 

 

61789–28–4

263–047–8

 

 

 

 

84650–04–4

283–484–8

3807 00 90

 

 

 

90640–84–9

292–605–3

 

 

 

 

65996–91–0

266–026–1

 

i(2)

b

 

90640–80–5

292–602–7

 

 

 

 

65996–85–2

266–019–3

 

 

 

 

8021–39–4

232–419–1

 

 

 

 

122384–78–5

310–191–5

 

 

 

 

Krimidinas

535–89–7

208–622–6

2933 59 95

p(1)

b

 

Cianamidas (7)

420–04–2

206–992–3

2853 00 90

p(1)

b

 

Cianazinas

21725–46–2

244–544–9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Cihalotrinas

68085–85–8

268–450–2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (Di-μ-okso-di-n-butilalavohidroksiboranas/dioksaalavoboretan-4-olis)

75113–37–0

401–040–5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diazinonas (7)

333–41–5

206–373–8

2933 59 10

p(1)

b

 

Dichlobenilas (7)

1194–65–6

214–787–5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dikloranas (7)

99–30–9

202–746–4

2921 42 00

p(1)

b

 

Dichlorvosas (7)

62–73–7

200–547–7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dikofolis (7)

115–32–2

204–082–0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dikofolis, turintis < 78 % p, p′-dikofolio arba 1 g/kg DDT ir DDT giminingų junginių (7)

115–32–2

204–082–0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dimetenamidas (7)

87674–68–8

nėra duomenų

2934 99 90

p(1)

b

 

Dinikonazolis-M (7)

83657–18–5

nėra duomenų

2933 99 80

p(1)

b

 

Dinitro-orto-krezolis (DNOC) ir jo druskos (tokios kaip amonio druska, kalio druska ir natrio druska) (6)

534–52–1

208–601–1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobutonas

973–21–7

213–546–1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinosebas ir jo druskos bei esteriai (6)

88–85–7 Ir kiti

201–861–7 ir kiti

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

b

Dinoterbas (7)

1420–07–1

215–813–8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Difenilaminas

122–39–4

204–539–4

2921 44 00

p(1)

b

 

Barstomųjų miltelių preparatai, kuriuos sudaro mišinys:

 

 

3808 99 90

 

 

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

benomilo 7 % arba daugiau,

17804–35–2

241–775–7

2933 99 90

p(1)

b

 

karbofurano 10 % arba daugiau

1563–66–2

216–353–0

2932 99 85

p(2)

b

 

ir tiramo 15 % arba daugiau (6)

137–26–8

205–286–2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfanas (7)

115–29–7

204–079–4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etalfluralinas (7)

55283–68–6

259–564–3

2921 43 00

p(1)

b

 

Etionas

563–12–2

209–242–3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Etoksikvinas (7)

91–53–2

202–075–7

2933 49 90

p(1)

b

 

Etilenoksidas (Oksiranas) (6)

75–21–8

200–849–9

2910 10 00

p(1)

b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Fenarimolis (7)

60168–88–9

262–095–7

2933 59 95

p(1)

b

 

Fenitrotionas (7)

122–14–5

204–524–2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropatrinas

39515–41–8

254–485–0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentionas (7)

55–38–9

200–231–9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentinacetatas (7)

900–95–8

212–984–0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentinhidroksidas (7)

76–87–9

200–990–6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvaleratas

51630–58–1

257–326–3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbamas

14484–64–1

238–484–2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoracetamidas (6)

640–19–7

211–363–1

2924 12 00

p(1)

b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Flurenolis

467–69–6

207–397–1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurprimidolas (7)

56425–91–3

nėra duomenų

2933 59 95

p(1)

b

 

Furatiokarbas

65907–30–4

265–974–3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Guazatinas (7)

108173–90–6

115044–19–4

236–855–3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Heksachloretanas

67–72–1

200–666–4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Heksazinonas

51235–04–2

257–074–4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadinas

13516–27–3

236–855–3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Indolilacto rūgštis (7)

87–51–4

201–748–2

2933 99 80

p(1)

b

 

Izoksationas

18854–01–8

242–624–8

2934 99 90

p(1)

b

 

Malationas

121–75–5

204–497–7

2930 90 99

p(2)

b

 

a)

Maleino rūgšties hidrazidas ir jo druskos, išskyrus cholino, kalio ir natrio druskas

123–33–1

204–619–9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)

Maleino rūgšties hidrazido cholino, kalio ir natrio druskos, turinčios daugiau kaip 1 mg/kg laisvojo hidrazino, išreikšto rūgšties ekvivalentiniu kiekiu

61167–10–0, 51542–52–0, 28330–26–9

257–261–0, 248–972–7

2933 99 90

 

 

 

Gyvsidabrio junginiai, įskaitant neorganinius gyvsidabrio junginius, alkilgyvsidabrio junginius ir alkiloksialkil- bei arilgyvsidabrio junginius, išskyrus į V priedą įrašytus gyvsidabrio junginius (6)

62–38–4, 26545–49–3 ir kiti

200–532–5, 247–783–7 ir kiti

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Metamas

144–54–7

205–632–2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

Metamidofosas (4)  (7)

10265–92–6

233–606–0

2930 50 00

p(1)

b

 

Metamidofosas (tirpūs skysti šios cheminės medžiagos preparatai, turintys daugiau kaip 600 g/l veikliojo ingrediento) (6)

10265–92–6

233–606–0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Metidationas

950–37–8

213–449–4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metomilas

16752–77–5

240–815–0

2930 90 99

p(2)

b

 

Metilbromidas (7)

74–83–9

200–813–2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Metilparationas (7)  (6)

298–00–0

206–050–1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Metoksuronas

19937–59–8

243–433–2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofosas (6)

6923–22–4

230–042–7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Monolinuronas

1746–81–2

217–129–5

2928 00 90

p(1)

b

 

Monometildibromdifenilmetanas;

prekinis pavadinimas DBBT (7)

99688–47–8

402–210–1

2903 69 90

i(1)

b

 

Monometildichlordifenilmetanas;

prekinis pavadinimas Ugilec 121 arba Ugilec 21 (7)

400–140–6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monometiltetrachlordifenilmetanas;

prekinis pavadinimas Ugilec 141 (7)

76253–60–6

278–404–3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuronas

150–68–5

205–766–1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nikotinas (7)

54–11–5

200–193–3

2939 99 00

p(1)

b

 

Nitrofenas (7)

1836–75–5

217–406–0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonilfenoliai C6H4(OH)C9H19  (7)

25154–52–3 (fenolis, nonil-),

246–672–0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852–15–3 (fenolis, 4-nonil-, grandinė)

284–325–5

 

 

 

 

11066–49–2 (izononilfenolis),

234–284–4

 

 

 

 

90481–04–2, (fenolis, nonil-, grandinė),

291–844–0

 

 

 

 

104–40–5 (P-nonilfenolis) ir kiti

203–199–4 ir kiti

 

 

 

 

Nonilfenolio etoksilatai (C2H4O)nC15H24O (7)

9016–45–9, 26027–38–3, 68412–54–4, 37205–87–1, 127087–87–0 ir kiti

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

Oktabromdifenileteris (7)

32536–52–0

251–087–9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ometoatas

1113–02–6

214–197–8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Metiloksidemetonas (7)

301–12–2

206–110–7

2930 90 85

p(1)

b

 

Parakvatas (7)

4685–14–7

225–141–7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Parationas (6)

56–38–2

200–271–7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Pebulatas

1114–71–2

214–215–4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Pentachlorfenolis ir jo druskos bei esteriai (6)

87–86–5 ir kiti

201–778–6 ir kiti

2908 11 00

2908 19 00 ir kiti

p(1)-p(2)

b-sr

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Perfluoroktansulfonatai

1763–23–1

nėra duomenų

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795–39–3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

ir kiti

 

ir kiti

 

 

 

(X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus) (7)

 

 

 

 

 

 

Permetrinas

52645–53–1

258–067–9

2916 20 00

p(1)

b

 

Fozalonas (7)

2310–17–0

218–996–2

2934 99 90

p(1)

b

 

Fosfamidonas (tirpūs skysti šios cheminės medžiagos preparatai, turintys daugiau kaip 1 000 g/l veikliojo ingrediento) (6)

13171–21–6 ((E) ir (Z) izomerų mišinys)

23783–98–4 ((Z)-izomeras)

297–99–4 ((E)-izomeras)

236–116–5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Polibrominti bifenilai (PBB), išskyrus heksabrombifenilą (6)

13654–09–6, 27858–07–7 ir kiti

237–137–2, 248–696–7 ir kiti

2903 69 90

i(1)

sr

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Polichlorinti terfenilai (PCT) (6)

61788–33–8

262–968–2

2903 69 90

i(1)

b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Procimidonas (7)

32809–16–8

251–233–1

2925 19 95

p(1)

b

 

Propachloras (7)

1918–16–7

217–638–2

2924 29 98

p(1)

b

 

Propanilas

709–98–8

211–914–6

2924 29 98

p(1)

b

 

Profamas

122–42–9

204–542–0

2924 29 95

p(1)

b

 

Propizochloras (7)

86763–47–5

nėra duomenų

2924 29 98

p(1)

b

 

Pirazofosas (7)

13457–18–6

236–656–1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Chintozenas (7)

82–68–8

201–435–0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Scilirozidas

507–60–8

208–077–4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simazinas (7)

122–34–9

204–535–2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Strichninas

57–24–9

200–319–7

2939 99 00

p(1)

b

 

Teknazenas (7)

117–18–0

204–178–2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufosas

13071–79–9

235–963–8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tetraetilšvinas (6)

78–00–2

201–075–4

2931 00 95

i(1)

sr

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Tetrametilšvinas (6)

75–74–1

200–897–0

2931 00 95

i(1)

sr

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Talio sulfatas

7446–18–6

231–201–3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiobenkarbas (7)

28249–77–6

248–924–5

2930 20 00

p(1)

b

 

Tiociklamas

31895–22–4

250–859–2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiodikarbas (7)

59669–26–0

261–848–7

2930 90 85

p(1)

b

 

Tolilfluanidas (7)

731–27–1

211–986–9

2930 90 85

p(1)

b

 

Triazofosas

24017–47–8

245–986–5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Visi tributilalavo junginiai, įskaitant:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Tributilalavo oksidas

56–35–9

200–268–0

2931 00 95

Tributilalavo fluoridas

1983–10–4

217–847–9

2931 00 95

Tributilalavo metakrilatas

2155–70–6

218–452–4

2931 00 95

Tributilalavo benzoatas

4342–36–3

224–399–8

2931 00 95

Tributilalavo chloridas

1461–22–9

215–958–7

2931 00 95

Tributilalavo linolatas

24124–25–2

246–024–7

2931 00 95

Tributilalavo naftenatas (6)

85409–17–2

287–083–9

2931 00 95

Trichlorfonas (7)

52–68–6

200–149–3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Triciklazolas (7)

41814–78–2

255–559–5

2934 99 90

p(1)

b

 

Tridemorfas

24602–86–6

246–347–3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Trifluralinas (7)

1582–09–8

216–428–8

2921 43 00

p(1)

b

 

Triorganinio alavo junginiai, išskyrus tributilalavo junginius (7)

2931 00 95 ir kiti

p(2)

sr

 

i(2)

sr

Tris (2,3-dibrompropil)fosfatas (6)

126–72–7

204–799–9

2919 10 00

i(1)

sr

žr. IPS aplinkraštį adresu www.pic.int/

Tris (aziridinil)fosfino oksidas (1,1′,1″-fosforiltriaziridinas) (7)

545–55–1

208–892–5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidotionas

2275–23–2

218–894–8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklozolinas (7)

50471–44–8

256–599–6

2934 99 90

p(1)

b

 

Cinebas

12122–67–7

235–180–1

2930 20 00 arba 3824 90 97

p(1)

b

 

2   DALIS

Cheminių medžiagų, atitinkančių IPS pranešimo taikymo kriterijus, sąrašas

(nurodytas 11 straipsnyje)

Šį sąrašą sudaro cheminės medžiagos, atitinkančios IPS pranešimo taikymo kriterijus. Į jį nėra įtrauktos cheminės medžiagos, kurioms jau taikoma IPS tvarka ir kurios pateikiamos šio priedo 3 dalyje.

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Einecs Nr.

CN kodas

Kategorija (8)

Naudojimo ribojimas (9)

1,3-dichlorpropenas

542–75–6

208–826–5

2903 29 00

p

b

2-naftilaminas (naftalen-2-aminas) ir jo druskos

91–59–8, 553–00–4, 612–52–2 ir kiti

202–080–4, 209–030–0, 210–313–6 ir kiti

2921 45 00

i

b

4-aminobifenilas (bifenil-4-aminas) ir jo druskos

92–67–1, 2113–61–3 ir kiti

202–177–1 ir kiti

2921 49 80

i

b

4-nitrobifenilas

92–92–3

202–204–7

2904 20 00

i

b

Acefatas

30560–19–1

250–241–2

2930 90 85

p

b

Alachloras

15972–60–8

240–110–8

2924 29 95

p

b

Aldikarbas

116–06–3

204–123–2

2930 90 85

p

sr

Amitrazas

33089–61–1

251–375–4

2925 29 00

p

b

Antrachinonas

84–65–1

201–549–0

2914 61 00

p

b

Asbesto pluoštai: chrizotilas

12001–29–5 or 132207–32–0

 

2524 90 00

i

b

Atrazinas

1912–24–9

217–617–8

2933 69 10

p

b

Metilazinfosas

86–50–0

201–676–1

2933 99 80

p

b

Benfurakarbas

82560–54–1

nėra duomenų

2932 99 00

p

b

Benzidinas ir jo druskos

92–87–5, 36341–27–2 ir kiti

202–199–1, 252–984–8 ir kiti

2921 59 90

i

sr

Benzidino dariniai

 

 

 

Butralinas

33629–47–9

251–607–4

2921 49 00

p

b

Kadusafosas

95465–99–9

nėra duomenų

2930 90 99

p

b

Karbarilas

63–25–2

200–555–0

2924 29 95

p

b

Karbofuranas

1563–66–2

216–353–0

2932 99 00

p

b

Karbosulfanas

55285–14–8

259–565–9

2932 99 00

p

b

Chloratas

7775–09–9

231–887–4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Chlorfenapiras

122453–73–0

 

2933 99 90

p

sr

Chlortaldimetilas

1861–32–1

217–464–7

2917 39 95

p

b

Chlozolinatas

84332–86–5

282–714–4

2934 99 90

p

b

Cianamidas

420–04–2

206–992–3

2853 00 90

p

sr

Diazinonas

333–41–5

206–373–8

2933 59 10

p

sr

Dichlobenilas

1194–65–6

214–787–5

2926 90 95

p

b

Dikloranas

99–30–9

202–746–4

2921 42 00

p

b

Dichlorvosas

62–73–7

200–547–7

2919 90 00

p

sr

Dikofolis

115–32–2

204–082–0

2906 29 00

p

b

Dikofolis, turintis < 78 % p, p′-dikofolio arba 1 g/kg DDT ir DDT giminingų junginių

115–32–3

204–082–0

2906 29 00

p

b

Dimetenamidas

87674–68–8

nėra duomenų

2934 99 90

p

b

Dinikonazolis-M

83657–18–5

nėra duomenų

2933 99 80

p

b

Dinoterbas

1420–07–1

215–813–8

2908 99 90

p

b

Endosulfanas

115–29–7

204–079–4

2920 90 85

p

b

Etalfluralinas

55283–68–6

259–564–3

2921 43 00

p

b

Etoksikvinas

91–53–2

202–075–7

2933 49 90

p

b

Fenarimolis

60168–88–9

262–095–7

2933 59 95

p

b

Fenitrotionas

122–14–5

204–524–2

2920 19 00

p

sr

Fentionas

55–38–9

200–231–9

2930 90 85

p

sr

Fentinacetatas

900–95–8

212–984–0

2931 00 95

p

b

Fentinhidroksidas

76–87–9

200–990–6

2931 00 95

p

b

Flurprimidolas

56425–91–3

nėra duomenų

2933 59 95

p

b

Guazatinas

108173–90–6

115044–19–4

236–855–3

3808 99 90

p

b

Indolilacto rūgštis

87–51–4

201–748–2

2933 99 80

p

b

Metamidofosas (10)

10265–92–6

233–606–0

2930 50 00

p

b

Metilbromidas

74–83–9

200–813–2

2903 39 11

p

b

Metilparationas (11)

298–00–0

206–050–1

2920 11 00

p

b

Monometildibromdifenilmetanas;

prekinis pavadinimas DBBT

99688–47–8

401–210–1

2903 69 90

i

b

Monometildichlordifenilmetanas;

prekinis pavadinimas Ugilec 121 arba Ugilec 21

400–140–6

2903 69 90

i

b

Monometiltetrachlordifenilmetanas;

prekinis pavadinimas Ugilec 141

76253–60–6

278–404–3

2903 69 90

i

b

Nikotinas

54–11–5

200–193–3

2939 99 00

p

b

Nitrofenas

1836–75–5

217–406–0

2909 30 90

p

b

Nonilfenoliai C6H4(OH)C9H19

25154–52–3 (fenolis, nonil-),

246–672–0

2907 13 00

i

sr

84852–15–3 (fenolis, 4-nonil-, grandinė),

284–325–5

 

 

 

11066–49–2 (izononilfenolis),

234–284–4

 

 

 

90481–04–2, (fenolis, nonil-, grandinė),

291–844–0

 

 

 

104–40–5(p-nonilfenolis) ir kiti

203–199–4 ir kiti

 

 

 

Nonilfenolio etoksilatai (C2H4O)nC15H24O

9016–45–9, 26027–38–3, 68412–54–4, 37205–87–1, 127087–87–0 ir kiti

 

3402 13 00

i

sr

p

b

Oktabromdifenileteris

32536–52–0

251–087–9

2909 30 38

i

sr

Metiloksidemetonas

301–12–2

206–110–7

2930 90 85

p

b

Parakvatas

4685–14–7

225–141–7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Perfluoroktansulfonatai

1763–23–1

nėra duomenų

2904 90 20

i

sr

(PFOS)C8F17SO2X (X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus)

2795–39–3 ir kiti

 

2904 90 20 ir kiti

 

 

Fozalonas

2310–17–0

218–996–2

2934 99 90

p

b

Procimidonas

32809–16–8

251–233–1

2925 19 95

p

b

Propachloras

1918–16–7

217–638–2

2924 29 98

p

b

Propizochloras

86763–47–5

nėra duomenų

2924 29 98

p

b

Pirazofosas

13457–18–6

236–656–1

2933 59 95

p

b

Chintozenas

82–68–8

201–435–0

2904 90 85

p

b

Simazinas

122–34–9

204–535–2

2933 69 10

p

b

Teknazenas

117–18–0

204–178–2

2904 90 85

p

b

Tiobenkarbas

28249–77–6

248–924–5

2930 20 00

p

b

Tiodikarbas

59669–26–0

261–848–7

2930 90 85

p

b

Tolilfluanidas

731–27–1

211–986–9

2930 90 85

p

sr

Trichlorfonas

52–68–6

200–149–3

2931 00 95

p

b

Triciklazolas

41814–78–2

255–559–5

2934 99 90

p

b

Trifluralinas

1582–09–8

216–428–8

2921 43 00

p

b

Triorganinio alavo junginiai, išskyrus tributilalavo junginius

2931 00 95 ir kiti

p

sr

Vinklozolinas

50471–44–8

256–599–6

2934 99 90

p

b

3   DALIS

Cheminių medžiagų, kurioms pagal Roterdamo konvenciją taikoma IPS tvarka, sąrašas

(Nurodyta 13 ir 14 straipsniuose)

(Pateiktos kategorijos atitinka Konvencijos kategorijas)

Cheminė medžiaga

Atitinkamas (-i) CAS numeris (-iai)

HS kodas

Gryna medžiaga

HS kodas

Mišiniai, medžiagos turintys preparatai

Kategorija

2,4,5-T ir jo druskos bei esteriai

93–76–5 (13)

2918.91

3808.50

Pesticidas

Aldrinas (12)

309–00–2

2903.52

3808.50

Pesticidas

Binapakrilas

485–31–4

2916.19

3808.50

Pesticidas

Kaptafolas

2425–06–1

2930.50

3808.50

Pesticidas

Chlordanas (12)

57–74–9

2903.52

3808.50

Pesticidas

Chlordimeformas

6164–98–3

2925.21

3808.50

Pesticidas

Chlorbenzilatas

510–15–6

2918.18

3808.50

Pesticidas

DDT (12)

50–29–3

2903.62

3808.50

Pesticidas

Dieldrinas (12)

60–57–1

2910.40

3808.50

Pesticidas

Dinitro-orto-krezolis (DNOC) ir jo druskos (kaip antai amonio druska, kalio druska ir natrio druska)

534–52–1, 2980–64–5, 5787–96–2, 2312–76–7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticidas

Dinosebas ir jo druskos bei esteriai

88–85–7 (13)

2908.91

3808.50

Pesticidas

1,2-dibrometanas (EDB)

106–93–4

2903.31

3808.50

Pesticidas

Etilendichloridas (1,2-dichloretanas)

107–06–2

2903.15

3808.50

Pesticidas

Etilenoksidas

75–21–8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticidas

Fluoracetamidas

640–19–7

2924.12

3808.50

Pesticidas

HCH (izomerų mišinys) (12)

608–73–1

2903.51

3808.50

Pesticidas

Heptachloras (12)

76–44–8

2903.52

3808.50

Pesticidas

Heksachlorbenzenas (12)

118–74–1

2903.62

3808.50

Pesticidas

Lindanas (12)

58–89–9

2903.51

3808.50

Pesticidas

Gyvsidabrio junginiai, įskaitant neorganinius gyvsidabrio junginius, alkilgyvsidabrio junginius ir alkiloksialkil- bei arilgyvsidabrio junginius

10112–91–1, 21908–53–2 ir kiti

žr. www.pic.int/

2852.00

3808.50

Pesticidas

Monokrotofosas

6923–22–4

2924.12

3808.50

Pesticidas

Parationas

56–38–2

2920.11

3808.50

Pesticidas

Pentachlorfenolis ir jo druskos bei esteriai

87–86–5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pesticidas

Toksafenas (12)

8001–35–2

3808.50

Pesticidas

Barstomųjų miltelių preparatai, kuriuos sudaro mišinys: benomilo 7 % arba daugiau, karbofurano 10 % arba daugiau ir tiramo 15 % arba daugiau

17804–35–2

1563–66–2

137–26–8

3808.92

Labai pavojingas pesticidų preparatas

Metamidofosas (tirpūs skysti šios cheminės medžiagos preparatai, turintys daugiau kaip 600 g/l aktyviojo ingrediento)

10265–92–6

2930.50

3808.50

Labai pavojingas pesticidų preparatas

Metilparationas (emulguojami koncentratai (EK), turintys 19,5 % arba daugiau veikliojo ingrediento, ir milteliai, turintys 1,5 % arba daugiau veikliojo ingrediento)

298–00–0

2920.11

3808.50

Labai pavojingas pesticidų preparatas

Fosfamidonas (tirpūs skysti šios cheminės medžiagos preparatai, turintys daugiau kaip 1 000 g/l veikliojo ingrediento)

 

2924.12

3808.50

Labai pavojingas pesticidų preparatas

E) ir (Z) izomerų mišinys

13171–21–6

(Z)-izomeras

23783–98–4

(E)-izomeras

297–99–4

Asbesto pluoštai:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Pramoninė

Krokidolitas

12001–28–4

2524.10

 

 

Aktinolitas

77536–66–4

2524.90

 

 

Antofilitas

77536–67–5

2524.90

 

 

Amozitas

12172–73–5

2524.90

 

 

Tremolitas

77536–68–6

2524.90

 

 

Polibrominti bifenilai (PBB)

 

 

 

 

(heksa-) (12)

36355–01–8

3824.82

Pramoninė

(okta-)

27858–07–7

 

 

 

(deka-)

13654–09–6

 

 

 

Polichlorinti bifenilai (PCB) (12)

1336–36–3

3824.82

Pramoninė

Polichlorinti terfenilai (PCT)

61788–33–8

3824.82

Pramoninė

Tetraetilšvinas

78–00–2

2931.00

3811.11

Pramoninė

Tetrametilšvinas

75–74–1

2931.00

3811.11

Pramoninė

Visi tributilalavo junginiai, įskaitant:

 

2931.00

3808.99

Pesticidas

Tributilalavo oksidas

56–35–9

2931.00

3808.99

Tributilalavo fluoridas

1983–10–4

2931.00

3808.99

Tributilalavo metakrilatas

2155–70–6

2931.00

3808.99

Tributilalavo benzoatas

4342–36–3

2931.00

3808.99

Tributilalavo chloridas

1461–22–9

2931.00

3808.99

Tributilalavo linolatas

24124–25–2

2931.00

3808.99

Tributilalavo naftenatas

85409–17–2

2931.00

3808.99

Tris(2,3-dibrompropil)fosfatas

126–72–7

2919.10

3824.83

Pramoninė


(1)  Subkategorija: p(1) – augalų apsaugos grupės pesticidai; p(2) – kiti pesticidai, įskaitant biocidus; i(1) – profesionaliems naudotojams skirtos pramoninės cheminės medžiagos ir i(2) – plačiajai visuomenei skirtos pramoninės cheminės medžiagos.

(2)  Naudojimo ribojimas: sr – griežtai ribojama, b – draudžiama (pagal atitinkamą kategoriją arba subkategoriją) Sąjungos teisės aktais.

(3)  Šis įrašas nedaro poveikio dabartiniam cis-1,3-dichlorpropeno (CAS Nr. 10061–01–5) įrašui.

(4)  Šis įrašas nedaro poveikio dabartiniam tirpių skystų metamidofoso preparatų, kuriuose veikliosios sudedamosios dalies yra daugiau nei 600 g/l, įrašui.

(5)  Išskyrus variklių degalus pagal 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (OL L 350, 1998 12 28, p. 58).

CAS Nr.- Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas numeris.

(6)  

(#)

Cheminė medžiaga, kuriai taikoma arba iš dalies taikoma IPS tvarka.

(7)  

(+)

Cheminė medžiaga, atitinkanti IPS pranešimo taikymo kriterijus.

(8)  Kategorija: p – pesticidai; i – pramoninė cheminė medžiaga.

(9)  Naudojimo ribojimas: sr – griežtai ribojama, b – draudžiama (pagal atitinkamą kategoriją arba kategorijas)CAS Nr. - Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas numeris.

(10)  Šis įrašas nedaro poveikio I priedo 3 dalies tirpių skystų metamidofoso preparatų, kuriuose veikliosios sudedamosios dalies yra daugiau nei 600 g/l, įrašui.

(11)  

(#)

Cheminė medžiaga, kuriai taikoma arba iš dalies taikoma IPS tvarka.

(12)  Šias chemines medžiagas draudžiama eksportuoti pagal šio reglamento 15 straipsnio 2 dalį ir V priedą.

(13)  

(#)

Pateikiami tik pirminių junginių CAS numeriai.


II PRIEDAS

PRANEŠIMAS APIE EKSPORTĄ

Pagal 8 straipsnį privaloma pateikti šią informaciją:

1.

Eksportui skirtos cheminės medžiagos tapatybė:

a)

pavadinimas pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos nomenklatūrą;

b)

kiti pavadinimai (pvz., ISO pavadinimas, įprasti pavadinimai, prekiniai pavadinimai ir santrumpos);

c)

Europos esamų cheminių medžiagų inventoriaus (Einecs) numeris ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) suteiktas numeris;

d)

CUS (Europos cheminių medžiagų muitų registro) numeris ir Kombinuotosios nomenklatūros kodas;

e)

pagrindinės cheminės medžiagos priemaišos, jei jos ypač svarbios.

2.

Eksportui skirto mišinio identifikavimas:

a)

mišinio prekinis pavadinimas ir (arba) paskirtis;

b)

kiekvienos į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos procentinė dalis ir šio priedo 1 punkte reikalaujami duomenys;

c)

CUS (Europos cheminių medžiagų muitų registro) numeris ir Kombinuotosios nomenklatūros kodas.

3.

Eksportui skirto gaminio identifikavimas:

a)

gaminio prekinis pavadinimas ir (arba) paskirtis;

b)

kiekvienos į I priedą įtrauktos cheminės medžiagos procentinė dalis ir 1 punkte reikalaujami duomenys.

4.

Informacija apie eksportą:

a)

paskirties šalis;

b)

kilmės šalis;

c)

numatoma pirmojo šiais metais eksporto data;

d)

per šiuos metus į atitinkamą šalį numatomas eksportuoti cheminės medžiagos kiekis;

e)

paskirties šalyje numatytas naudojimas (jei žinoma), įskaitant kategoriją (-as) pagal Konvenciją, kuriai (-ioms) priskiriamas naudojimas;

f)

importuojančio fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė, adresas ir kiti svarbūs duomenys;

g)

eksportuotojo arba eksportuojančios bendrovės pavadinimas, adresas ir kiti reikalingi duomenys.

5.

Paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos:

a)

paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos Sąjungoje, galinčios suteikti papildomos informacijos, pavadinimas, adresas, telefonas ir teleksas, fakso numeris arba e. pašto adresas;

b)

importuojančios šalies paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos pavadinimas, adresas, telefonas ir teleksas, fakso numeris arba e. pašto adresas.

6.

Informacija apie atsargumo priemones, kurių reikia imtis, įskaitant pavojingumo bei rizikos kategoriją ir patarimus dėl saugos.

7.

Fizikinių ir cheminių, toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių santrauka.

8.

Cheminės medžiagos naudojimas Sąjungoje:

a)

naudojimas, kategorija (-os) pagal Konvenciją ir Sąjungos subkategorija (-os), kuriai (-oms) taikoma kontrolės priemonė (draudimas arba labai griežtas ribojimas);

b)

neuždraustas ir griežtai neribojamas cheminės medžiagos naudojimas (naudoti kategorijas ir subkategorijas, kaip apibrėžta reglamento I priede);

c)

pagamintų, importuotų, eksportuotų ir sunaudotų cheminės medžiagos kiekių apskaičiavimas, jei yra reikiami duomenys.

9.

Informacija apie atsargumo priemones, siekiant sumažinti cheminės medžiagos poveikį ir jos išskyrimą į aplinką.

10.

Reguliuojamųjų apribojimų ir jų argumentų santrauka.

11.

IV priedo 2 punkto a, c ir d papunkčiuose pateikiamos informacijos santrauka.

12.

Papildoma informacija, eksportuojančios konvencijos šalies pateikta kaip svarbi, arba IV priede nurodyta papildoma informacija, jei jos reikalauja importuojanti Konvencijos šalis.


III PRIEDAS

Informacija, kurią valstybių narių paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos turi pateikti Komisijai pagal 10 straipsnį

1.

Cheminių medžiagų (atskirų medžiagų, jų turinčių mišinių ir gaminių), įtrauktų į I priedą ir eksportuotų per praėjusius metus, bendras kiekis.

a)

Metai, kuriais vykdytas eksportas.

b)

Lentelė, kurioje nurodomas eksportuotų cheminių medžiagų (atskirų medžiagų, jų turinčių mišinių ir gaminių) bendras kiekis, kaip parodyta toliau.

Cheminė medžiaga

Importuojanti valstybė

Medžiagos kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fizinių ar juridinių asmenų, importuojančių chemines medžiagas į Konvencijos šalį ar į kitą valstybę, sąrašas

Cheminė medžiaga

Importuojanti valstybė

Importuojantis asmuo

Adresas ir kiti svarbūs importuojančio asmens duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV PRIEDAS

Pranešimas Konvencijos sekretoriatui apie uždraustą arba griežtai ribojamą medžiagą

REIKALAVIMAI PRANEŠIMUOSE PAGAL 11 STRAIPSNĮ PATEIKIAMAI INFORMACIJAI

Į pranešimą privaloma įtraukti:

1.

Savybės, identifikavimas ir naudojimas:

a)

bendrinis pavadinimas;

b)

cheminis pavadinimas pagal tarptautinę nomenklatūrą (pvz., Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (angl. IUPAC)), jei cheminė medžiaga yra įtraukta į tokią nomenklatūrą;

c)

mišinių prekiniai pavadinimai ir kitokie pavadinimai;

d)

kodai: Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. CAS) sąrašo numeris, Suderintos sistemos muitinės kodas ir kiti numeriai;

e)

informacija apie pavojingumo klasifikaciją, jei cheminė medžiaga turi būti klasifikuojama;

f)

cheminės medžiagos naudojimas (-ai):

Sąjungoje,

kitur (jei žinoma);

g)

fizikinės cheminės, toksikologinės ir ekotoksikologinės savybės.

2.

Galutinė reguliavimo priemonė:

a)

duomenys apie galutinę reguliavimo priemonę:

i)

galutinės reguliavimo priemonės santrauka;

ii)

nuoroda į reguliavimo dokumentą;

iii)

galutinės reguliavimo priemonės įsigaliojimo data;

iv)

nuoroda apie tai, ar galutinė reguliavimo priemonė priimta remiantis rizikos arba pavojaus vertinimu; jei taip, informacija apie tokį vertinimą, įtraukiant nuorodą į atitinkamus dokumentus;

v)

galutinės reguliavimo priemonės priėmimo priežastys, siejamos su žmonių sveikata (įskaitant vartotojų ir darbuotojų sveikatą) arba aplinka;

vi)

pavojų ir rizikos, kuriuos cheminė medžiaga kelia žmonių sveikatai (įskaitant vartotojų bei darbuotojų sveikatą) arba aplinkai, ir tikėtino galutinės reguliavimo priemonės rezultato santrauka;

b)

kategorija arba kategorijos, kuriose pradėta taikyti galutinė reguliavimo priemonė, ir kiekvienos kategorijos atžvilgiu:

i)

galutine reguliavimo priemone draudžiamas naudojimas (-ai);

ii)

leistinas naudojimas (-ai);

iii)

jei įmanoma – pagamintų, importuotų, eksportuotų ir suvartotų cheminių medžiagų kiekių apskaičiavimas;

c)

kiek įmanoma išsamesnė nuoroda apie galutinės reguliavimo priemonės tikėtiną svarbą kitoms valstybėms ir regionams;

d)

kita svarbi informacija, kuri galėtų apimti:

i)

galutinės reguliavimo priemonės socialinių bei ekonominių padarinių įvertinimą;

ii)

jei įmanoma – informaciją apie pakaitalus ir jų santykinę riziką, pvz.:

integruotosios kenkėjų kontrolės strategiją,

pramoninės veiklos metodus ir procesus, įskaitant švaresnes technologijas.


V PRIEDAS

Cheminės medžiagos ir gaminiai, kuriuos draudžiama eksportuoti

(nurodyti 15 straipsnyje)

1   DALIS

Patvarieji organiniai teršalai, įtraukti į Stokholmo Konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų (1) A ir B priedus pagal joje pateiktas nuostatas.

Cheminių medžiagų ir (arba) gaminio (-ių), kuriuos draudžiama eksportuoti, aprašymas

Papildoma informacija, jei reikalinga (pvz., cheminės medžiagos pavadinimas, EB Nr., CAS Nr. ir t. t.)

 

Aldrinas

EB Nr. 206–215–8,

CAS Nr. 309–00–2,

KN kodas 2903 52 00

 

Chlordanas

EB Nr. 200–349–0,

CAS Nr. 57–74–9,

KN kodas 2903 52 00

 

Chlordekonas

EB No 205–601–3,

CAS Nr. 143–50–0,

KN kodas 2914 70 00

 

Dieldrinas

EB Nr. 200–484–5,

CAS Nr. 60–57–1,

KN kodas 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis (p-chlorfenil) etanas

EB Nr. 200–024–3,

CAS Nr. 50–29–3,

KN kodas 2903 62 00

 

Endrinas

EB Nr. 200–775–7,

CAS Nr. 72–20–8,

KN kodas 2910 90 00

 

Heptabromdifenilo eteris C12H3Br7O

EB Nr. 273–031–2,

CAS Nr. 68928–80–3 ir kiti

KN kodas 2909 30 38

 

Heptachloras

EB Nr. 200–962–3,

CAS Nr. 76–44–8,

KN kodas 2903 52 00

 

Heksabrombifenilas

EB Nr. 252–994–2,

CAS Nr. 36355–01–8,

KN kodas 2903 69 90

 

Heksabromdifenilo eteris C12H4Br6O

EB Nr. 253–058–6,

CAS Nr. 36483–60–0 ir kiti

KN kodas 2909 30 38

 

Heksachlorbenzenas

EB Nr. 200–273–9,

CAS Nr. 118–74–1,

KN kodas 2903 62 00

 

Hexachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną

EB Nr. 200–401–2, 206–270–8, 206–271–3, 210–168–9,

CAS Nr. 58–89–9, 319–84–6, 319–85–7, 608–73–1,

KN kodas 2903 51 00

 

Mireksas

EB Nr. 219–196–6,

CAS Nr. 2385–85–5,

KN kodas 2903 59 80

 

Pentabromo difenileteris C12H5Br5O

EB Nr. 251–084–2 ir kiti,

CAS Nr. 32534–81–9 ir kiti,

KN kodas 2909 30 31

 

Pentachlorbenzenas

EB Nr. 210–172–5,

CAS Nr. 608–93–5,

KN kodas 2903 69 90

 

Polichlorinti bifenilai (PCB)

EB No 215–648–1 ir kiti,

CAS Nr 1336–36–3 ir kiti,

KN kodas 2903 69 90

 

Tetrabromdifenilo eteris C12H6Br4O

EB Nr. 254–787–2 ir kiti,

CAS Nr. 40088–47–9 ir kiti,

KN kodas 2909 30 38

 

Toksafenas (kamfechloras)

EB Nr. 232–283–3,

CAS Nr. 8001–35–2,

KN kodas 3808 50 00

2   DALIS

Kitos nei patvarieji organiniai teršalai cheminės medžiagos, įtrauktos į Stokholmo Konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų A ir B priedus pagal joje pateiktas nuostatas

Cheminių medžiagų ir (arba) gaminio (-ių), kuriuos draudžiama eksportuoti, aprašymas

Papildoma informacija, jei reikalinga (pvz., cheminės medžiagos pavadinimas, EB Nr., CAS Nr. ir t. t.)

Gyvsidabrio turintis kosmetinis muilas

KN kodai 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Gyvsidabrio junginiai, išskyrus junginius, eksportuojamus mokslinių tyrimų ir plėtros, medicinos ar analizės tikslais

Gyvsidabrio rūda, gyvsidabrio (I) chloridas (Hg2Cl2, CAS Nr. 10112–91–1), gyvsidabrio (II) oksidas (HgO, CAS Nr. 21908–53–2); KN kodas 2852 00 00

Metalinis gyvsidabris ir metalinio gyvsidabrio ir kitų medžiagų mišiniai, įskaitant gyvsidabrio lydinius, kuriuose gyvsidabrio koncentracija yra bent 95 % pagal masę

CAS Nr. 7439–97–6,

KN kodas 2805 40


(1)  OL L 209, 2006 7 31, p. 3.


VI PRIEDAS

Konvencijos šalių, reikalaujančių informacijos apie cheminių medžiagų, kurioms taikoma IPS tvarka, gabenimą tranzitu, sąrašas

(nurodytas 16 straipsnyje)

Valstybė

Reikalaujama informacija

 

 

 

 


VII PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 689/2008

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 3 dalis

8 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 5 dalis

8 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 6 dalis

8 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 7 dalis

8 straipsnio 7 dalis

7 straipsnio 8 dalis

8 straipsnio 8 dalis

9 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalis

10 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 3 dalis

11 straipsnis

10 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 5 dalis

11 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 6 dalis

11 straipsnio 6 dalis

10 straipsnio 7 dalis

11 straipsnio 7 dalis

10 straipsnio 8 dalis

11 straipsnio 8 dalis

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 5 dalis

12 straipsnio 6 dalis

13 straipsnio 6 dalis

14 straipsnis

13 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 3 dalis

14 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 5 dalis

14 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 6 dalis

14 straipsnio 6 dalis

13 straipsnio 7 dalis

14 straipsnio 7 dalis

13 straipsnio 8 dalis

14 straipsnio 8 dalis

13 straipsnio 9 dalis

14 straipsnio 9 dalis

13 straipsnio 10 dalis

14 straipsnio 10 dalis

13 straipsnio 11 dalis

14 straipsnio 11 dalis

15 straipsnis

14 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 2 dalis

16 straipsnis

15 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 3 dalis

16 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 4 dalis

16 straipsnio 4 dalis

17 straipsnis

16 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 3 dalis

16 straipsnio 4 dalis

17 straipsnio 4 dalis

18 straipsnis

17 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 3 dalis

19 straipsnis

17 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 3 dalis

20 straipsnis

19 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 3 dalis

20 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 3 dalis

20 straipsnio 4 dalis

20 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

21 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 3 dalis

22 straipsnio 3 dalis

23 straipsnis

22 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 3 dalis

23 straipsnio 3 dalis

22 straipsnio 4 dalis

23 straipsnio 4 dalis

24 straipsnis

24 straipsnio 1 dalis

24 straipsnio 2 dalis

24 straipsnio 3 dalis

25 straipsnis

26 straipsnis

26 straipsnio 1 dalis

26 straipsnio 2 dalis

26 straipsnio 3 dalis

26 straipsnio 4 dalis

26 straipsnio 5 dalis

27 straipsnis

24 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio 1 dalis

24 straipsnio 2 dalis

27 straipsnio 2 dalis

18 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis

25 straipsnis

30 straipsnis

26 straipsnis

31 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas

IV priedas

IV priedas

V priedas

V priedas

VI priedas

VI priedas


Top