EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0523

2019 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2019/523, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I–V priedai

C/2019/2119

OJ L 86, 28.3.2019, p. 41–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/523/oj

28.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2019/523

2019 m. kovo 21 d.

kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I–V priedai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 14 straipsnio antros pastraipos c ir d punktus,

kadangi:

(1)

siekiant apsaugoti augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, atsižvelgiant į išaugusią tarptautinę prekybą ir Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos atliktus ir neseniai paskelbtus kenksmingųjų organizmų keliamo pavojaus vertinimus, techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnį įrašyti kenksminguosius organizmus Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) ir Oemona hirta (Fabricius);

(2)

atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) atliktą ir neseniai paskelbtą kenksmingųjų organizmų keliamo pavojaus kategorizavimą paaiškėjo, kad kenksmingojo organizmo Enarmonia packardi (Zeller) šeimininkų ir patekimo į Sąjungą keliai yra įvairesni nei šiuo metu nurodytieji Direktyvos 2000/29/EB II priedo A dalies I skirsnyje. Persvarsčius atitinkamą mokslinį pavadinimą, šio kenksmingojo organizmo pavadinimas buvo pakeistas į Grapholita packardi (Zeller). Todėl moksliškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, Enarmonia packardi (Zeller) išbraukti iš Direktyvos 2000/29/EB II priedo A dalies I skirsnio ir įrašyti į tos direktyvos I priedo A dalies I skirsnį pavadinimu Grapholita packardi (Zeller);

(3)

Tarnybai atlikus ir neseniai paskelbus kenksmingųjų organizmų keliamo pavojaus kategorizavimą, buvo tiksliau apibrėžtos šiuo metu į Direktyvos 2000/29/EB II priedo A dalies I skirsnį įtrauktos rūšys Elsinoe spp. Bitanc. ir Jenk. Mendes, sukeliančios Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. rūšių augalų ir jų hibridų ligas. Be to, remiantis kenksmingųjų organizmų keliamo pavojaus kategorizavimu ir tuo, kad ant vaisių neseniai nustatyta kenksmingųjų organizmų, akivaizdu, kad šiuo metu reglamentuojamų prekių sąrašu neužtikrinama, kad būtų sumažinti visi su minėtais kenksmingaisiais organizmais susiję pavojai. Todėl moksliškai ir techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, Elsinoe spp. Bitanc. ir Jenk. Mendes išbraukti iš Direktyvos 2000/29/EB II priedo A dalies I skirsnio, o į tos direktyvos I priedo A dalies I skirsnį įrašyti rūšis Elsinoë australis Bitanc. & Jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous ir Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk., sukeliančias Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ir jų hibridų ligas;

(4)

siekiant apsaugoti augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, atsižvelgiant į išaugusią tarptautinę prekybą ir Tarnybos bei Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos atliktus ir neseniai paskelbtus kenksmingųjų organizmų keliamo pavojaus vertinimus, techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies II skirsnį įrašyti kenksminguosius organizmus Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell ir Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat, taip pat jų pernešėją Pityophthorus juglandis Blackman. Šie kenksmingieji organizmai šiuo metu yra aptinkami Europos Sąjungoje ir nėra labai paplitę;

(5)

atsižvelgiant į Tarnybos atliktus ir neseniai paskelbtus kenksmingųjų organizmų keliamo pavojaus vertinimus, moksliškai ir techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, iš Direktyvos 2000/29/EB II priedo A dalies II skirsnio išbraukti Ceratocystis platani (J. M. Walter) ir jį įrašyti į tos direktyvos I priedo A dalies II skirsnį;

(6)

siekiant apsaugoti augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, atsižvelgiant į išaugusią tarptautinę prekybą ir Tarnybos atliktus ir paskelbtus dirvožemio ir auginimo terpės vertinimus bei susijusius tarptautinius standartus, techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, sugriežtinti dirvožemio ir auginimo terpės reikalavimus peržiūrint atitinkamus Direktyvos 2000/29/EB III priedo, IV priedo A dalies I skirsnio ir V priedo reikalavimus;

(7)

siekiant apsaugoti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų gamybą ir prekybą jais, techniškai pagrįsta, atitinkamai pagal kenksmingojo organizmo keliamą pavojų, į tos direktyvos I priedo B dalį įrašyti kenksminguosius organizmus Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess);

(8)

remiantis Airijos ir Jungtinės Karalystės pateikta informacija, galima manyti, kad Airijos ir Šiaurės Airijos teritorijose nėra atitinkamai Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ir Liriomyza trifolii (Burgess) ir kad Airija ir Šiaurės Airija tenkina Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkto sąlygas dėl zonos pripažinimo saugoma nuo tų kenksmingųjų organizmų. Todėl Direktyvos 2000/29/EB I priedo B dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(9)

atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą techniškai priimtina, kad, kai taikoma, tam tikriems į Sąjungą įvežamiems ir joje vežamiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams būtų taikomi specialūs reikalavimai, nes jie gali būti šių kenksmingųjų organizmų šeimininkai: 1 konstatuojamojoje dalyje nurodytų Aromia bungii (Faldermann) ir Neoleucinodes elegantalis (Guenée), 2 konstatuojamojoje dalyje nurodyto Grapholita packardi (Zeller) ir 4 konstatuojamojoje dalyje nurodyto Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėjo Pityophthorus juglandis Blackman. Todėl atitinkamus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus reikėtų įrašyti į Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnį; į Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies II skirsnį reikėtų įtraukti papildomus specialius reikalavimus dėl vidaus judėjimo, taikomus Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėjui Pityophthorus juglandis Blackman;

(10)

atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą bei Tarnybos atliktus ir neseniai paskelbtus kenksmingųjų organizmų keliamo pavojaus vertinimus, reikia iš dalies pakeisti Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I ir II skirsniuose nustatytus specialius reikalavimus dėl 5 konstatuojamojoje dalyje nurodyto Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr;

(11)

remiantis Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos atliktu kelių kenksmingojo organizmo Tephritidae rūšių keliamo pavojaus vertinimu, atitinkamais tarptautiniais standartais, technine informacija ir atvejų, kai importuojamose siuntose aptiktas Tephritidae rūšies (ne Europos) kenksmingasis organizmas, skaičiumi, Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnyje nustatyti specialūs reikalavimai turėtų būti iš dalies pakeisti;

(12)

remiantis duomenimis apie importuojamose prekėse aptiktus kenksminguosius organizmus, į Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnį reikėtų įtraukti papildomus specialius reikalavimus dėl Bactericera cockerelli (Sulc.) ir Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);

(13)

remiantis Tarnybos neseniai atliktu kenksmingųjų organizmų keliamo pavojaus kategorizavimu, susijusiais tarptautiniais standartais ir technine informacija, be to, atsižvelgiant į išaugusią tarptautinę prekybą, specialūs reikalavimai, išdėstyti Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnyje, turėtų būti nustatyti dėl Malus Mill. genties vaisių ryšium su kenksmingaisiais organizmais Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ir Rhagoletis pomonella (Walsh) ir dėl Malus Mill. ir Pyrus L. genčių vaisių ryšium su kenksmingaisiais organizmais Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto ir Tachypterellus quadrigibbus Say;

(14)

iš dalies pakeistų reikalavimų, išdėstytų 9–13 konstatuojamosiose dalyse, paskirtis – iki priimtino lygio sumažinti fitosanitarinę riziką, kuri kyla dėl tų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimo į Sąjungą ir, kai tinkama, vežimo joje;

(15)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 690/2008 (2) tam tikros zonos buvo pripažintos nuo įvairių kenksmingųjų organizmų saugomomis zonomis. Minėtas reglamentas neseniai buvo iš dalies pakeistas, siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su Sąjungos saugomomis zonomis ir, be kita ko, šiais kenksmingaisiais organizmais: Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza viruso (Europos padermės), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., pomidorų dėmėtojo vytulio viruso ir Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Siekiant užtikrinti reikalavimų nuo atitinkamų kenksmingųjų organizmų saugomų zonų nuoseklumą, turėtų būti atnaujinti atitinkamus Direktyvos 2000/29/EB I–V prieduose išdėstytus reikalavimus;

(16)

be to, kai kurios Sąjungos teritorijos, kurios buvo pripažintos nuo tam tikrų kenksmingųjų organizmų saugomomis zonomis, nebeatitinka reikalavimų, nes tie kenksmingieji organizmai jose jau yra įsitvirtinę arba susijusios valstybės narės paprašė panaikinti saugomos zonos statusą. Tai yra šios teritorijos: Suomijos teritorija dėl Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų); Graikijos Artos ir Lakonijos nomai dėl Citrus tristeza viruso (Europos padermių); Visa Italijos Emilijos-Romanijos teritorija, Pjemonto Kuneo provincijos Skarnafidžio ir Vilafaleto komunos, taip pat Sicilijos Česaro (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano (Katanijos provincija) bei Čenturipės, Regalbuto ir Troinos savivaldybės (Enos provincija), visa Šiaurės Airijos teritorija Jungtinėje Karalystėje ir visa Slovakijos Dunaiska Stredos apygardos teritorija – dėl Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; Šiaurės Airijos teritorija Jungtinėje Karalystėje dėl Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Barkingo ir Dagenamo, Bazildono, Beizingstoko ir Dyno, Bekslio, Braknel Foresto, Brentvudo, Broksborno, Kasl Pointo, Čelmsfordo, Čiltemo, Krolio, Dakorumo, Dartfordo, Ist Harfordšyro, Enfildo, Epingo Foresto, Greivšamo, Grinidžo, Harlou, Harto, Heiveringo, Hertsmyro, Horšamo, Litlsfordo, Medvėjaus, Vidurio Sasekso, Moul Valio, Niuamo, Šiaurės Harfordšyro, Redbridžo, Raigeto ir Banstedo, Rašmūro, Sevenoukso, Pietų Bedfordšyro, Pietų Bakso, Sent Olbanso, Sari Hito, Tandridžo, Tri Riverso, Taroko, Tanbridžo ir Molingo, Voltam Foresto, Votfordo, Veiverlio, Velin Hatfildo, Vindzoro ir Meidenhedo, Vokingamo ir Vikomo savivaldybių teritorijos Jungtinėje Karalystėje dėl Thaumetopoea processionea L. ir Švedijos teritorija dėl pomidorų dėmėtojo vytulio viruso. Ši informacija turėtų būti išdėstyta Direktyvos 2000/29/EB I–IV priedų B dalyje;

(17)

tai, kad ant tam tikrų augalų ir augalinių produktų, kurie vežami Sąjungoje į tam tikras saugomas zonas, nuolat aptinkamas Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), rodo, jog galiojantys reikalavimai, taikomi Sąjungoje į tam tikras saugomas zonas vežamiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams dėl Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), yra netinkami, jei susijusią fitosanitarinę riziką norima sumažinti iki priimtino lygio. Šie reikalavimai turėtų būti performuluoti ir išdėstyti Direktyvos 2000/29/EB IV priedo B dalyje;

(18)

prieš įvežant į Sąjungą arba vežant joje 6–17 konstatuojamosiose dalyse nurodytus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, turėtų būti atliekami augalų sveikatos patikrinimai. Todėl minėtus augalus, augalinius produktus ir kitus objektus reikėtų išvardyti Direktyvos 2000/29/EB V priedo A arba B dalyje. Be to, siekiant didinti fitosanitarinę apsaugą, Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardijami Actinidia Lindl., Carica papaya L., Fragaria L., Persea americana Mill., Rubus L. ir Vitis L. genčių vaisiai ir išplečiama Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. ir Vaccinium L. genčių vaisių, kurie jau yra išvardyti Direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje, geografinė taikymo sritis;

(19)

todėl Direktyvos 2000/29/EB I–V priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(20)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/29/EB I–V priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2008 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008, pripažįstantis apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus (OL L 193, 2008 7 22, p. 1).


PRIEDAS

Direktyvos 2000/29/EB I–V priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

po 4.1 punkto įterpiamas šis punktas:

„4.2.

Aromia bungii (Faldermann)“

po 10.5 punkto įterpiamas šis punktas:

„10.6.

Grapholita packardi Zeller“

po 16.1 punkto įterpiami šie punktai:

„16.2.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3.

Oemona hirta (Fabricius)“

c antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

po 3 punkto įterpiami šie punktai:

„3.1.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous

3.3.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.“

ii)

II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

po 7 punkto įterpiamas šis punktas:

„7.1.

Pityophthorus juglandis Blackman“;

c antraštinėje dalyje prieš 1 punktą įrašomi šie papunkčiai:

„0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat“;

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

1 punkto dešinėje skiltyje išbraukiama „Suomija“;

po 4 punkto įterpiami šie punktai:

„4.1.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Airija ir Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

4.2.

Liriomyza trifolii (Burgess)

Airija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)“

5 punkto dešiniosios skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Airija, Jungtinė Karalystė (išskyrus šių savivaldybių teritorijas: Barkingo ir Dagenamo, Barneto, Bazildono, Beizingstoko ir Dyno, Bekslio, Braknel Foresto, Brento, Brentvudo, Bromlio, Broksborno, Kamdeno, Kasl Pointo, Čelmsfordo, Čiltemo, Londono miesto, Vestminsterio miesto, Krolio, Kroidono, Dakorumo, Dartfordo, Ilingo, Ist Harfordšyro, Elmbridžo rajono, Enfildo, Epingo Foresto, Epsomo ir Juelio apskrities, Greivšamo, Grinvičo, Gilfordo, Haknio, Hamersmito ir Fulamo, Haringėjaus, Harlou, Harou, Harto, Heiveringo, Hertsmyro, Hilingdono, Horšamo, Haunslou, Islingtono, Kensingtono ir Čelsio, Kingstono prie Temzės, Lambeto, Luišamo, Litlsfordo, Medvėjaus, Mertono, Vidurio Sasekso, Moul Valio, Niuamo, Šiaurės Harfordšyro, Redingo, Redbridžo, Raigeto ir Banstedo, Ričmondo prie Temzės, Ranimedo rajono, Rašmūro, Sevenoukso, Slau, Pietų Bedfordšyro, Pietų Bakso, Pietų Oksfordšyo, Sadarko, Speltorno rajono, Sent Olbanso, Satono, Sari Hito, Tandridžo, Tri Riverso, Taroko, Tanbridžo ir Molingo, Tauer Hamletso, Voltam Foresto, Vonsdverto, Votfordo, Veiverlio, Velin Hatfildo, Vakarų Berkšyro, Vindzoro ir Meidenhedo, Vokingo, Vokingamo ir Vikomo)“;

ii)

b antraštinės dalies 2 punktas išbraukiamas.

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a antraštinės dalies 11 punktas išbraukiamas;

c antraštinės dalies 9 punktas išbraukiamas;

ii)

II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

c antraštinės dalies 1 punktas išbraukiamas;

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

10 punktas pakeičiamas taip:

„10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Cedrus Trew ir Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus vaisius ir sėklas

Jungtinė Karalystė“;

ii)

b antraštinės dalies 2 punkto trečios skilties įrašas pakeičiamas taip:

„Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros autonomines sritis, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje ir Alboračės ir Turíso savivaldybes Valensijos provincijoje (Valensijos autonominė sritis)), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos, Milano, Sondrijaus ir Varezės provincijas ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijaus, Limbjatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo, Skarnafidžio, Tarantaskos ir Vilafaleto komunas), Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano (Katanijos provincija) ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos (Enos provincija) komunas, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Lenkija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos, Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) ir Velika Polanos savivaldybes ir Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos savivaldybėje), Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Meno Sala ir Normandijos salos)“;

iii)

c antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

0.1 punktas pakeičiamas taip:

„0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Mediena, išskyrus medieną be žievės, nulupta žievė, Castanea Mill augalai, skirti sodinti, ir Quercus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

Čekija, Airija, Švedija, Jungtinė Karalystė“

2 punkto trečioje skiltyje žodžiai „Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)“ išbraukiami;

iv)

d antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

1 punkto trečios skilties įrašas pakeičiamas taip:

„Graikija (išskyrus Argolidės, Artos, Chanijos ir Lakonijos regionus), Malta, Portugalija (išskyrus Algarvę, Madeirą ir Alentežo regiono Odemyros savivaldybę)“.

3)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies 14 punktas pakeičiamas taip:

„14.

Dirvožemis, iš dalies sudarytas iš kietos organinės medžiagos,

ir

auginimo terpė, visiškai arba iš dalies sudaryta iš kietų organinių medžiagų, išskyrus sudarytą vien tik iš anksčiau augalams auginti arba žemės ūkio tikslais nenaudotų durpių arba Cocos nucifera L. pluošto

Trečiosios šalys, išskyrus Šveicariją“

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

1 punkto dešiniosios skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros autonomines sritis, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje ir Alboračės ir Turíso savivaldybes Valensijos provincijoje (Valensijos autonominė sritis)), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos, Milano, Sondrijaus ir Varezės provincijas ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijaus, Limbjatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo, Skarnafidžio, Tarantaskos ir Vilafaleto komunas), Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano (Katanijos provincija) ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos (Enos provincija) komunas, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Lenkija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos, Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) ir Velika Polanos savivaldybes ir Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos savivaldybėje), Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Meno Sala ir Normandijos salos)“;

ii)

2 punkto dešiniosios skilties tekstas pakeičiamas taip:

„Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros autonomines sritis, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje ir Alboračės ir Turíso savivaldybes Valensijos provincijoje (Valensijos autonominė sritis), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos, Milano, Sondrijaus ir Varezės provincijas ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijaus, Limbjatės, Nova Milanezės, Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo ir Skarnafidžio, Tarantaskos ir Vilafaleto komunas), Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro komuną (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano komunas (Katanijos provincija) ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos komunas (Enos provincija), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano, Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Lenkija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos, Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) ir Velika Polanos savivaldybes ir Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos savivaldybėje), Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Meno Sala ir Normandijos salos)“.

4)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

po 1.7 punkto įterpiami šie punktai:

„1.8.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, Juglans L. ir Pterocarya Kunth mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kuri visa arba kurios dalis gauta iš šių augalų,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, kilusi iš JAV.

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 2.3, 2.4 ir 2.5 punktuose nurodytai medienai taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad mediena yra:

a)

kilusi iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman ir kuri yra nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį, ir 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytuose sertifikatuose,

arba

c)

aptašyta taip, kad visiškai neliktų natūralios rąsto formos.

1.9.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, Juglans L. ir Pterocarya Kunth nulupta žievė ir mediena:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kuri visa arba kurios dalis gauta iš šių augalų, kilusi iš JAV.

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 1.8, 2.3, 2.4 ir 2.5 punktuose nurodytų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad mediena arba nulupta žievė:

a)

kilusi iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman ir kuri yra nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso žievės arba medienos profilio temperatūra bent 40 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.“

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, Platanus L. mediena, išskyrus:

medinę pakavimo medžiagą pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, ir drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo mediena, kuri visa arba kurios dalis gauta iš Platanus L.

ir kuri kilusi iš Albanijos, Armėnijos, Šveicarijos, Turkijos ir JAV

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)

kilusi iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)

išdžiovinta krosnyje, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, taikant atitinkamus laiko ir temperatūros grafikus, gamybos metu sudaro mažiau nei 20 % masės. Tai įrodo ženklas „išdžiovinta krosnyje“ („Kiln-dried“, „KD“) arba kitas tarptautiniu mastu pripažintas ženklas ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.“

7.1.2 punktas išbraukiamas;

po 7.5 punkto įterpiami šie punktai:

„7.6.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, Prunus L. mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kuri visa arba kurios dalis gauta iš šių augalų,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos ir kuri kilusi iš Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Mongolijos, Japonijos, Korėjos Respublikos ir Vietnamo

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 7.4 ir 7.5 punktuose nurodytai medienai taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)

kilusi iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Aromia bungii (Falderman) ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

arba

c)

tinkamai apdorota jonizuojančiąja spinduliuote taip, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy, ir tai nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.

7.7.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo B dalyje, drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo mediena, kuri visa arba kurios dalis gauta iš Prunus L. ir kuri kilusi iš Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Mongolijos, Japonijos, Korėjos Respublikos ir Vietnamo

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 7.4, 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytai medienai taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)

kilusi iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Aromia bungii (Faldermann) ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)

yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius

arba

c)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 30 minučių siektų ne mažiau kaip 56 °C, ir tai nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.“

po 11.4 punkto įterpiamas šis punktas:

„11.4.1.

Juglans L. ir Pterocarya Kunth augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš JAV

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 11.4 punkte išvardytiems augalams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad augalai, skirti sodinti:

a)

visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman ir kuri yra nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)

kilę iš auginimo vietos, įskaitant bent 5 km spinduliu esančią artimiausią aplinką, kurioje per dvejus metus iki eksporto atliekant oficialius patikrinimus nepastebėta nei Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėjo Pityophthorus juglandis požymių, nei pernešėjo; prieš pat eksportą sodinti skirti augalai buvo patikrinti, tvarkyti ir supakuoti tokiu būdu, kad išvežti iš auginimo vietos nebūtų užkrėsti,

arba

c)

kilę iš auginimo vietos, kurioje buvo visiškai fiziškai izoliuoti, o prieš pat eksportą sodinti skirti augalai buvo patikrinti, tvarkyti ir supakuoti tokiu būdu, kad išvežti iš auginimo vietos nebūtų užkrėsti.“

12 punktas pakeičiamas taip:

„12.

Platanus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš Albanijos, Armėnijos, Šveicarijos, Turkijos ir JAV

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)

kilę iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. požymių auginimo vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.“

po 14.1 punkto įterpiamas šis punktas:

„14.2.

Iš Kanados, Meksikos ir JAV kilę Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ir Vaccinium L. augalai, skirti sodinti, išskyrus audinių kultūros augalus ir sėklas

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų III priedo A dalies 9 ir 18 punktuose, III priedo B dalies 1 punkte arba IV priedo A dalies I skirsnio 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 ir 23.2 punktuose išvardytiems augalams, kai tinkama, oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)

visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Grapholita packardi Zeller ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)

visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo vietoje, kuri pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus pripažinta neužkrėsta Grapholita packardi Zeller:

i)

kurią užregistravo ir prižiūri kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija

ir

ii)

kurioje kasmet tinkamu laiku atlikti oficialūs patikrinimai bet kokiems Grapholita packardi Zeller požymiams nustatyti,

ir

iii)

kurioje augalai buvo auginami plote, kuriame buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo Grapholita packardi Zeller,

ir

iv)

kurioje augalai prieš pat eksportą kruopščiai patikrinti siekiant nustatyti užkrėtimą Grapholita packardi Zeller;

arba

c)

buvo auginami plote, kuris buvo visiškai fiziškai apsaugotas, kad į jį nepatektų Grapholita packardi Zeller.“

16.5 ir 16.6 punktai pakeičiami taip:

„16.5.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ir jų hibridų vaisiai, Mangifera L. ir Prunus L. vaisiai

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 ir 16.6 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

vaisiai kilę iš šalies, kuri laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų pripažinta neužkrėsta Tephritidae (ne Europos), kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)

vaisiai kilę iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Tephritidae (ne Europos), kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)

per oficialius patikrinimus, atliekamus bent kartą per mėnesį (likus trims mėnesiams iki derliaus nuėmimo), Tephritidae (ne Europos), kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, o vaisiai, nuėmus derlių produkcijos auginimo vietoje, pagal oficialių tyrimų rezultatus atitinkamo organizmo požymių neturėjo,

ir

informacija apie atsekamumą nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

arba

d)

vaisiai buvo veiksmingai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Tephritidae (ne Europos), kuriems, kaip žinoma, tie vaisiai yra imlūs, o duomenys apie apdorojimą turėtų būti nurodyti 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie apdorojimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

16.6.

Capsicum (L.), Citrus L. vaisiai, išskyrus Citrus limon (L.) Osbeck. ir Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch ir Punica granatum L., kilę iš Afrikos žemyno šalių, Žaliojo Kyšulio, Šventosios Elenos Salos, Madagaskaro, Reunjono, Mauricijaus ir Izraelio

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 ir 36.3 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)

kilę iš šalies, kuri laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų pripažinta neužkrėsta Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)

kilę iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)

kilę iš auginimo vietos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), o informacija apie atsekamumą yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose, be to, auginimo laikotarpiu auginimo vietoje tinkamu laiku buvo atlikti oficialūs patikrinimai, įskaitant vaisių tipinių ėminių matomų dalių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

arba

d)

buvo veiksmingai apdoroti šalčiu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ar apdoroti kitomis veiksmingomis priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), o duomenys apie apdorojimą turėtų būti nurodyti 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie apdorojimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai ir pateikė tos priemonės veiksmingumą patvirtinančius dokumentus.“

po 16.6 punkto įterpiami šie punktai:

„16.7.

Malus Mill. vaisiai

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 16.8, 16.9 ir 16.10 punktuose išvardytiems vaisiams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)

kilę iš šalies, kuri laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų pripažinta neužkrėsta Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ir Rhagoletis pomonella (Walsch), jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)

kilę iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ir Rhagoletis pomonella (Walsch) ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)

kilę iš auginimo vietos, kurioje auginimo laikotarpiu tinkamu laiku atliekami oficialūs patikrinimai ir tyrimai, įskaitant vaisių tipinių ėminių matomų dalių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti kenksmingaisiais organizmais Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ir Rhagoletis pomonella (Walsch),

ir

informacija apie atsekamumą nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

arba

d)

buvo veiksmingai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich ir Rhagoletis pomonella (Walsch), o duomenys apie apdorojimą turėtų būti nurodyti 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie apdorojimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

16.8.

Malus Mill. ir Pyrus L. vaisiai

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 16.7, 16.9 ir 16.10 punktuose išvardytiems vaisiams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)

kilę iš šalies, kuri laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų pripažinta neužkrėsta Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)

kilę iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)

kilę iš auginimo vietos, kurioje auginimo laikotarpiu tinkamu laiku atliekami oficialūs patikrinimai ir tyrimai, įskaitant vaisių tipinių ėminių matomų dalių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti kenksminguoju organizmu Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto,

ir

informacija apie atsekamumą nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

arba

d)

vaisiai buvo veiksmingai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, o duomenys apie apdorojimą turėtų būti nurodyti 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie apdorojimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

16.9.

Malus Mill. ir Pyrus L. vaisiai

Nepažeidžiant IV priedo A dalies I skirsnio 16.7, 16.8 ir 16.10 punktuose išvardytiems vaisiams taikytinų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)

kilę iš šalies, kuri laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų pripažinta neužkrėsta Tachypterellus quadrigibbus Say, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)

kilę iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Tachypterellus quadrigibbus Say ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)

kilę iš auginimo vietos, kurioje auginimo laikotarpiu tinkamu laiku atliekami oficialūs patikrinimai ir tyrimai, įskaitant vaisių tipinių ėminių matomų dalių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti kenksminguoju organizmu Tachypterellus quadrigibbus Say,

ir

informacija apie atsekamumą nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

arba

d)

buvo veiksmingai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Tachypterellus quadrigibbus Say, o duomenys apie apdorojimą turėtų būti nurodyti 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie apdorojimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

16.10.

Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ir Vaccinium L. vaisiai, kilę iš Kanados, Meksikos ir JAV

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 ir 16.9 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)

kilę iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Grapholita packardi Zeller ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)

kilę iš auginimo vietos, kurioje auginimo laikotarpiu tinkamu laiku atliekami oficialūs patikrinimai ir tyrimai, įskaitant vaisių tipinių ėminių matomų dalių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti kenksminguoju organizmu Grapholita packardi Zeller,

ir

informacija apie atsekamumą nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

arba

c)

buvo veiksmingai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Grapholita packardi Zeller, o duomenys apie apdorojimą turėtų būti nurodyti 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie apdorojimo metodą iš anksto raštu pranešė Komisijai.“

po 25.7.2 punkto įterpiami šie punktai:

„25.7.3.

Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena L. vaisiai

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 ir 36.3 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)

kilę iš šalies, kuri laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų pripažinta neužkrėsta Neoleucinodes elegantalis (Guenée), jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)

kilę iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Neoleucinodes elegantalis (Guenée) ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)

kilę iš auginimo vietos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Neoleucinodes elegantalis (Guenée), ir auginimo laikotarpiu auginimo vietoje tinkamu laiku buvo atlikti oficialūs patikrinimai, įskaitant vaisių tipinių ėminių matomų dalių apžiūrą, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

ir

informacija apie atsekamumą nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

arba

d)

kilę iš nuo vabzdžių apsaugoto auginimo ploto, kurį kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, remdamasi tris mėnesius iki eksporto atliekamų oficialių patikrinimų ir tyrimų rezultatais, pripažino neužkrėstu Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

ir

informacija apie atsekamumą nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.

25.7.4.

Solanaceae vaisiai, kilę iš Australijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Naujosios Zelandijos

Nepažeidžiant nuostatų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 ir 36.3 punktuose išvardytiems vaisiams, oficialus patvirtinimas, kad vaisiai:

a)

kilę iš šalies, kuri laikantis atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų pripažinta neužkrėsta Bactericera cockerelli (Sulc.), jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)

kilę iš teritorijos, kurią kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Bactericera cockerelli (Sulc.) ir kuri yra nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

c)

kilę iš auginimo vietos, kurioje (įskaitant artimiausią aplinką) tris mėnesius iki eksporto atliekami oficialūs patikrinimai ir tyrimai, įskaitant vaisių tipinių ėminių matomų dalių apžiūrą, ir vaisiai veiksmingai apdorojami siekiant užtikrinti, kad jie būtų neužkrėsti kenksminguoju organizmu Bactericera cockerelli (Sulc.),

ir

informacija apie atsekamumą nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose,

arba

d)

kilę iš nuo vabzdžių apsaugoto auginimo ploto, kurį kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, remdamasi tris mėnesius iki eksporto atliekamų oficialių patikrinimų ir tyrimų rezultatais, pripažino neužkrėstu Bactericera cockerelli (Sulc.),

ir

informacija apie atsekamumą nurodyta 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimuose sertifikatuose.“

34 punktas pakeičiamas taip:

„34.

Auginimo terpė, pridėta prie augalų arba su jais susijusi, išskyrus sterilią in vitro augalų terpę, skirta augalų, kilusių iš trečiųjų šalių (išskyrus Šveicariją), gyvybingumui palaikyti

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)

auginimo terpė susijusių augalų sodinimo metu buvo tokia:

i)

joje nebuvo dirvožemio ir organinių medžiagų ir ji anksčiau nebuvo naudota augalams auginti ar kitais žemės ūkio tikslais,

arba

ii)

ji sudaryta vien tik iš anksčiau augalams auginti arba žemės ūkio tikslais nenaudotų durpių arba Cocos nucifera L. pluošto,

arba

iii)

ji buvo veiksmingai apdorota, siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta kenksmingaisiais organizmais, o duomenys apie apdorojimą turėtų būti nurodyti 13 straipsnio 1 dalies ii punkte minimų sertifikatų skiltyje „Papildoma deklaracija“,

ir

visais pirmiau išvardytais atvejais buvo laikoma ir tvarkoma sąlygomis, kuriomis būtų išvengiama užkrėtimo kenksmingaisiais organizmais,

ir

b)

nuo pasodinimo:

i)

buvo taikomos tinkamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad į auginimo terpę nepatektų kenksmingieji organizmai, įskaitant bent tokias priemones:

auginimo terpė buvo fiziškai izoliuota nuo dirvožemio ir kitų įmanomų taršos šaltinių,

buvo taikomos higienos priemonės,

buvo naudojamas kenksmingaisiais organizmais neužkrėstas vanduo

arba

ii)

per dvi savaites iki eksporto, plaunant kenksmingaisiais organizmais neužkrėstu vandeniu, nuo augalų buvo visiškai atskirta auginimo terpė, įskaitant, kai tinkama, dirvožemį. Augalus galima atsodinti auginimo terpėje, kuri atitinka a punkte nustatytus reikalavimus. Siekiant išvengti užkrėtimo kenksmingaisiais organizmais, turi būti laikomasi tinkamų sąlygų, nustatytų b punkte.“

po 34 punkto įterpiami šie punktai:

„34.1.

Svogūnai, gumbasvogūniai, šakniastiebiai ir gumbavaisiai, skirti sodinti, išskyrus Solanum tuberosum gumbus, kilę iš trečiųjų šalių, išskyrus Šveicariją

Nepažeidžiant taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 30 punkto nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad siuntoje ar partijoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % gryno svorio.

34.2.

Solanum tuberosum gumbavaisiai, kilę iš trečiųjų šalių, išskyrus Šveicariją

Nepažeidžiant III priedo A dalies 10, 11 ir 12 punktų bei IV priedo A dalies I skirsnio 25.1, 25.2, 25.3, 25.4.1 ir 25.4.2 punktų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad siuntoje ar partijoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.

34.3.

Šakniavaisės ir gumbavaisės daržovės, kilusios iš trečiųjų šalių, išskyrus Šveicariją

Nepažeidžiant III priedo A dalies 10, 11 ir 12 punktų nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad siuntoje ar partijoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.

34.4.

Mašinos ir transporto priemonės, kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje, importuotos iš trečiųjų šalių (išskyrus Šveicariją)

Nepažeidžiant taikytinų IV priedo B dalies 30 punkto nuostatų, oficialus patvirtinimas, kad mašinos ar transporto priemonės yra išvalytos ir nuo jų pašalintos dirvožemio ir augalų liekanos.“

ii)

II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

po 2 punkto įterpiami šie punktai:

„2.1.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo A dalyje, Juglans L. ir Pterocarya Kunth mediena, kitokios formos nei:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kuri visa arba kurios dalis gauta iš šių augalų,

medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena,

bet įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos.

Oficialus patvirtinimas, kad mediena:

a)

kilusi iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman,

arba

b)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį,

arba

c)

aptašyta taip, kad visiškai neliktų natūralios rąsto formos.

2.2.

Nepriklausomai nuo to, ar įrašyta tarp KN kodų V priedo A dalyje, Juglans L. ir Pterocarya Kunth nulupta žievė ir mediena:

drožlių, skiedrų, pjuvenų, skutimo drožlių, medžio atliekų arba gabaliukų pavidalo, kuri visa arba kurios dalis gauta iš šių augalų

Oficialus patvirtinimas, kad mediena arba nulupta žievė:

a)

kilusi iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman,

arba

b)

tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso žievės arba medienos profilio temperatūra bent 40 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai įrodo ženklas „termiškai apdorota“ („HT“) ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

2.3.

Medinė pakavimo medžiaga pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, apdorotą medieną, pagamintą apdorojant klijais, termiškai ir slėgiu arba jų deriniu, ir pagalbinę medieną siuntoms paremti, kuri yra sudaryta iš tos pačios medienos ir tokios pat kokybės, kaip siuntoje esanti mediena, ir kuri tenkina tuos pačius Sąjungos fitosanitarinius reikalavimus, kaip siuntoje esanti mediena.

Medinė pakavimo medžiaga turi būti:

a)

kilusi iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman,

arba

b)

pagaminta iš nužievintos medienos, kaip nustatyta FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 dėl medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje I priede,

apdorota vienu iš patvirtintų apdorojimo būdų, kaip nustatyta to tarptautinio standarto I priede, ir

paženklinta to tarptautinio standarto II priede nurodytu ženklu, nurodančiu, kad medinė pakavimo medžiaga apdorota patvirtintu fitosanitariniu apdorojimo būdu pagal šį standartą.“

po 7 punkto įterpiamas šis punktas:

„7.1.

Juglans L. ir Pterocarya Kunth augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad augalai, skirti sodinti:

a)

visą augimo laikotarpį arba nuo jų įvežimo į Sąjungą dienos buvo auginami auginimo vietoje, esančioje teritorijoje, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman,

arba

b)

kilę iš auginimo vietos, įskaitant bent 5 km spinduliu esančią artimiausią aplinką, kurioje per dvejus metus iki vežimo atliekant oficialius patikrinimus nepastebėta nei Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėjo Pityophthorus juglandis požymių, nei pernešėjo, augalai, skirti sodinti, prieš eksportą buvo apžiūrėti, tvarkyti ir supakuoti tokiu būdu, kad išvežti iš auginimo vietos nebūtų užkrėsti,

arba

c)

kilę iš auginimo vietos, kurioje buvo visiškai fiziškai izoliuoti, o prieš vežimą augalai, skirti sodinti, buvo apžiūrėti, tvarkyti ir supakuoti tokiu būdu, kad išvežti iš auginimo vietos nebūtų užkrėsti.“

po 30.1 punkto įterpiamas šis punktas:

„31.

Mašinos ir transporto priemonės, kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje

Mašinos ir transporto priemonės turi būti:

a)

vežamos iš teritorijos, kurią kompetentingos institucijos, laikydamosi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

arba

b)

prieš jas išvežant iš Ceratocystis platani (J. M. Walter) užkrėstos teritorijos, išvalytos ir nuo jų pašalintos dirvožemio ir augalų liekanos.“

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

16 punkto trečioje skiltyje žodžiai „Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)“ išbraukiami

ii)

16.1 punkto pirmos skilties įrašas pakeičiamas taip:

„16.1.

Cedrus Trew, Pinus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas“

iii)

po 16.1 punkto įterpiamas šis punktas:

„16.2.

Quercus L., išskyrus Quercus suber L., augalai, kurių kamieno apimtis 1,2 m aukštyje, matuojant nuo šaknų kaklelio, yra ne mažesnė kaip 8 cm, skirti sodinti, išskyrus vaisius ir sėklas

Nepažeidžiant draudimų, taikytinų III priedo A dalies 2 punkte, IV priedo A dalies I skirsnio 11.01, 11.1, 11.2 punktuose ir II skirsnio 7 punkte išvardytiems augalams, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo vietose šalyse, kuriose, kaip žinoma, Thaumetopoea processionea L. neaptinkamas,

arba

b)

augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami saugomoje zonoje, kuri įrašyta į trečią skiltį, arba teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thaumetopoea processionea L.,

arba

c)

augalai:

 

per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą buvo auginami medelynuose, kurie, įskaitant artimiausią aplinką, remiantis prieš pat išvežimą atliktų oficialių patikrinimų rezultatais, neužkrėsti Thaumetopoea processionea L.

ir

 

per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą medelynuose ir artimiausioje aplinkoje tinkamu laiku buvo atlikti oficialūs tyrimai, siekiant nustatyti Thaumetopoea processionea L. lervas ir kitus požymius,

arba

d)

augalai visą augimo laiką auginti plote, kuris buvo visiškai fiziškai apsaugotas, kad į jį nepatektų Thaumetopoea processionea L., ir kuris, kaip nustatyta tinkamu laiku atlikus patikrinimus, neužkrėstas Thaumetopoea processionea L.

Airija, Jungtinė Karalystė išskyrus šių savivaldybių teritorijas: Barkingo ir Dagenamo, Barneto, Bazildono, Beizingstoko ir Dyno, Bekslio, Braknel Foresto, Brento, Brentvudo, Bromlio, Broksborno, Kamdeno, Kasl Pointo, Čelmsfordo, Čiltemo, Londono miesto, Vestminsterio miesto, Krolio, Kroidono, Dakorumo, Dartfordo, Ilingo, Ist Harfordšyro, Elmbridžo rajono, Enfildo, Epingo Foresto, Epsomo ir Juelio apskrities, Greivšamo, Grinvičo, Gilfordo, Haknio, Hamersmito ir Fulamo, Haringėjaus, Harlou, Harou, Harto, Heiveringo, Hertsmyro, Hilingdono, Horšamo, Haunslou, Islingtono, Kensingtono ir Čelsio, Kingstono prie Temzės, Lambeto, Luišamo, Litlsfordo, Medvėjaus, Mertono, Vidurio Sasekso, Moul Valio, Niuamo, Šiaurės Harfordšyro, Redingo, Redbridžo, Raigeto ir Banstedo, Ričmondo prie Temzės, Ranimedo rajono, Rašmūro, Sevenoukso, Slau, Pietų Bedfordšyro, Pietų Bakso, Pietų Oksfordšyo, Sadarko, Speltorno rajono, Sent Olbanso, Satono, Sari Hito, Tandridžo, Tri Riverso, Taroko, Tanbridžo ir Molingo, Tauer Hamletso, Voltam Foresto, Vonsdverto, Votfordo, Veiverlio, Velin Hatfildo, Vakarų Berkšyro, Vindzoro ir Meidenhedo, Vokingo, Vokingamo ir Vikomo)“

iv)

21 punkto trečios skilties įrašas pakeičiamas taip:

„Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros autonomines sritis, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje ir Alboračės ir Turíso savivaldybes Valensijos provincijoje (Valensijos autonominė sritis)), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos, Milano, Sondrijaus ir Varezės provincijas ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijaus, Limbjatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo, Skarnafidžio, Tarantaskos ir Vilafaleto komunas), Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano (Katanijos provincija) ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos (Enos provincija) komunas, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Lenkija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos, Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) ir Velika Polanos savivaldybes ir Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos savivaldybėje), Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Meno Sala ir Normandijos salos)“;

v)

21.3 punkto trečiosios skilties įrašas pakeičiamas taip:

„Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros autonomines sritis, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis ir Gipuskoa provinciją (Baskų kraštas), Ljeidos provincijos (Katalonijos autonominė sritis) Garigeso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus, Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje ir Alboračės ir Turíso savivaldybes Valensijos provincijoje (Valensijos autonominė sritis)), Estija, Prancūzija (Korsika), Airija (išskyrus Golvėjaus miestą), Italija (Abrucai, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Mantujos, Milano, Sondrijaus ir Varezės provincijas ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijaus, Limbjatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Markė, Molizė, Pjemontas (išskyrus Kuneo provincijos Buskos, Čentalo, Skarnafidžio, Tarantaskos ir Vilafaleto komunas), Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro (Mesinos provincija), Maniačės, Brontės, Adrano (Katanijos provincija) ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos (Enos provincija) komunas, Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Paduvos provincijos Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d'Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas ir Veronos provincijos sritį, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva (išskyrus Babtų ir Kėdainių miesto seniūnijas (Kauno apskritis)), Lenkija, Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Lendavos, Renčės-Vogrsko (į pietus nuo H4 greitkelio) ir Velika Polanos savivaldybes ir Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos savivaldybėje), Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų (Levicės apskritis), Dvorų prie Žitavos (Nove Zamkų apskritis), Malineco (Poltaro apskritis), Hrhovo (Rožniavos apskritis), Didžiųjų Ripnianų (Topolčanų apskritis), Kazimyro, Luhinios, Mažojo Horešo, Svetušės ir Zatyno (Trebišovo apskritis) savivaldybes), Suomija, Jungtinė Karalystė (Meno Sala ir Normandijos salos)“;

vi)

24.1 punktas pakeičiamas taip:

„24.1.

Neįsišaknijusios Euphorbia pulcherrima Willd. gyvašakės, skirtos sodinti,

Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 45.1 punkte išvardytiems augalams, kai tinkama, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

neįsišaknijusio gyvašakės kilusios iš teritorijos, kuri, kaip žinoma, neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų),

arba

b)

per visą šių augalų auginimo laikotarpį jų auginimo vietoje mažiausiai kartą per tris savaites atlikus oficialius patikrinimus, ant gyvašakių arba ant augalų, iš kurių jos išaugintos ir yra laikomos arba auginamos šioje auginimo vietoje, Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) požymių nepastebėta,

arba

c)

tais atvejais, kai Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) rastas auginimo vietoje, gyvašakės ir augalai, iš kurių jos išaugintos ir kurie buvo laikomi arba auginami šioje auginimo vietoje, buvo apdoroti tam tikru būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tiek tris savaites iki išvežimo iš šios auginimo vietos kartą per savaitę atliekant oficialius patikrinimus, tiek minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši auginimo vieta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), nes atliktos tam tikros procedūros, kuriomis siekiama išnaikinti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų). Paskutinysis iš minėtų savaitinių patikrinimų atliekamas prieš pat minėtą išvežimą.

Airija, Portugalija (Azorų salos, Vidinė Beira, Pajūrio Beira, tarp Doro ir Minjo ir Tras-os-Montesas), Švedija, Jungtinė Karalystė“

vii)

24.2 punktas pakeičiamas taip:

„24.2.

Euphorbia pulcherrima Willd. augalai, skirti sodinti, išskyrus:

sėklas,

nurodytus 24.1 punkte

Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 45.1 punkte išvardytiems augalams, kai tinkama, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai kilę iš teritorijos, kuri, kaip žinoma, neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų),

arba

b)

auginimo vietoje, be kita ko, ant augalų devynias savaites iki tiekimo rinkai bent kartą per tris savaites atlikus oficialius patikrinimus Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) požymių nepastebėta,

arba

c)

tais atvejais, kai Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) rastas auginimo vietoje, augalai, kurie buvo laikomi arba auginami šioje auginimo vietoje, buvo apdoroti tam tikru būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tiek tris savaites iki išvežimo iš šios auginimo vietos kartą per savaitę atliekant oficialius patikrinimus, tiek minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši auginimo vieta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), nes atliktos tam tikros procedūros, kuriomis siekiama išnaikinti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų). Paskutinysis iš minėtų savaitinių patikrinimų atliekamas prieš pat pirmiau minėtą išvežimą,

ir

d)

yra įrodymų, kad augalai išauginti iš gyvašakių, kurios:

da)

kilusios iš teritorijos, kuri neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų),

arba

db)

išaugintos auginimo vietoje, kurioje, be kita ko, ant augalų, per visą šių augalų auginimo laikotarpį bent kartą per tris savaites atliekant oficialius patikrinimus, Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) požymių nepastebėta,

arba

dc)

tais atvejais, kai Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) rastas auginimo vietoje, išaugintos iš augalų, kurie buvo laikomi arba auginami šioje auginimo vietoje ir buvo apdoroti tam tikru būdu, siekiant užtikrinti, Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tiek tris savaites iki išvežimo iš šios auginimo vietos kartą per savaitę atliekant oficialius patikrinimus, tiek minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši auginimo vieta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), nes atliktos tam tikros procedūros, kuriomis siekiama išnaikinti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų). Paskutinysis iš minėtų savaitinių patikrinimų atliekamas prieš pat pirmiau minėtą išvežimą;

arba

e)

iki augalų, ant kurių pakuočių pažymėta arba iš jų žiedo (ar pažiedės) išsivystymo ar kitaip galima nuspręsti, kad jie skirti tiesiogiai parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsiimantiems galutiniams vartotojams, išvežimo atlikti oficialūs patikrinimai ir nustatyta, kad jie neužkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų).

Airija, Portugalija (Azorų salos, Vidinė Beira, Pajūrio Beira, tarp Doro ir Minjo ir Tras-os-Montesas), Švedija, Jungtinė Karalystė“

viii)

24.3 punktas pakeičiamas taip:

„24.3.

Begonia L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, gumbasvogūnius ir gumbavaisius, ir Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. ir Nerium oleander L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

Nepažeidžiant reikalavimų, taikytinų IV priedo A dalies I skirsnio 45.1 punkte išvardytiems augalams, kai tinkama, oficialus patvirtinimas, kad:

a)

augalai kilę iš teritorijos, kuri, kaip žinoma, neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų),

arba

b)

auginimo vietoje, be kita ko, ant augalų devynias savaites iki tiekimo rinkai bent kartą per tris savaites atlikus oficialius patikrinimus Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) požymių nepastebėta,

arba

c)

tais atvejais, kai Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų) rastas auginimo vietoje, augalai, laikomi arba auginami šioje auginimo vietoje, yra apdoroti tam tikru būdu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), ir vėliau, tiek tris savaites iki išvežimo iš šios auginimo vietos kartą per savaitę atliekant oficialius patikrinimus, tiek minėtu laikotarpiu atliekant stebėjimo procedūras, nustatyta, kad ši auginimo vieta neužkrėsta Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų), nes atliktos tam tikros procedūros, kuriomis siekiama išnaikinti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų). Paskutinysis iš minėtų savaitinių patikrinimų atliekamas prieš pat pirmiau minėtą išvežimą;

arba

d)

prieš augalų, ant kurių pakuočių pažymėta arba iš jų žiedo išsivystymo ar kitaip galima nuspręsti, kad jie skirti tiesiogiai parduoti profesionaliu augalų auginimu neužsiimantiems galutiniams vartotojams, išvežimą atlikti oficialūs patikrinimai ir nustatyta, kad jie neužkrėsti Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijų).

Airija, Portugalija (Azorų salos, Vidinė Beira, Pajūrio Beira, tarp Doro ir Minjo ir Tras-os-Montesas), Švedija, Jungtinė Karalystė“

ix)

31 punktas pakeičiamas taip:

„31.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ir jų hibridų vaisiai, kilę iš Bulgarijos, Kroatijos, Slovėnijos, Graikijos (Argolidės, Artos, Chanijos ir Lakonijos regionų), Portugalijos (Algarvės, Madeiros ir Alentežo regiono Odemyros savivaldybės), Ispanijos, Prancūzijos, Kipro ir Italijos

Nepažeidžiant IV priedo A dalies II skirsnio 30.1 punkto reikalavimo, kad ant pakuotės turi būti kilmės ženklas:

a)

vaisiai turi būti be lapų ir žiedynkočių

arba

b)

jei vaisiai yra su lapais ir žiedynkočiais, oficialioje deklaracijoje patvirtinama, kad vaisiai sudėti į sandarias, oficialiai užantspauduotas talpyklas, kurios bus užantspauduotos tol, kol šie vaisiai bus vežami saugoma zona, ir kurios paženklintos skiriamuoju ženklu, nurodomu ir pase.

Graikija (išskyrus Argolidės, Artos, Chanijos ir Lakonijos regionus), Malta, Portugalija (išskyrus Algarvę, Madeirą ir Alentežo regiono Odemyros savivaldybę)“

5)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

1.7 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

visa arba jos dalis gauta iš Juglans L., Platanus L. ir Pterocarya L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos,“

2.1 punktas pakeičiamas taip:

„2.1.

Šių genčių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ir hibridai, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., visos Naujosios Gvinėjos Impatiens L. hibridų veislės, Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L., taip pat kiti žolinių rūšių augalai, išskyrus Gramineae šeimos augalus, skirti sodinti, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, sėklas ir gumbavaisius.“

ii)

II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

1.2 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.

Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. ir Quercus spp., išskyrus Quercus suber L., ir Ulmus L. augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas.“

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnis iš dalies keičiamas taip:

2 punktas iš dalies keičiamas taip:

devinta įtrauka pakeičiama taip:

„—

nupjautos Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya L., kilusių iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV, šakos su lapais ar be jų,“;

įterpiama ši įtrauka:

„—

Convolvulus L., Ipomoea L. (išskyrus gumbus), Micromeria Benth ir Solanaceae, kilę iš Australijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Naujosios Zelandijos,“;

3 punktas iš dalies keičiamas taip:

pirma įtrauka pakeičiama taip:

„—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. ir jų hibridai, Momordica L. ir Solanaceae,“;

antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L; Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. ir Vitis L.,“;

trečia įtrauka išbraukiama;

5 punktas iš dalies keičiamas taip:

trečia įtrauka pakeičiama taip:

„—

Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya L., kilusių iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV.“;

6 punkto a papunktis iš dalies keičiamas taip:

antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

Platanus L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos ir kuri kilusi iš Albanijos, Armėnijos, Šveicarijos, Turkijos arba JAV,“;

šešta įtrauka pakeičiama taip:

„—

Fraxinus L., Juglans L, Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos ir kuri kilusi iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Japonijos, Mongolijos, Korėjos Respublikos, Rusijos, Taivano ir JAV,“;

aštunta įtrauka pakeičiama taip:

„—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ir Sorbus L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos, išskyrus pjuvenas ar drožles, kilusią iš Kanados arba JAV,“;

įterpiama devinta įtrauka:

„—

Prunus L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos ir kuri kilusi iš Kanados, Kinijos, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Mongolijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, JAV arba Vietnamo.“;

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

Auginimo terpė, pridėta prie augalų arba su jais susijusi, skirta augalų, kilusių iš trečiųjų šalių (išskyrus Šveicariją), gyvybingumui palaikyti.“

po 7 punkto įterpiamas šis punktas:

„7.1.

Mašinos ir transporto priemonės, importuotos iš trečiųjų šalių (išskyrus Šveicariją), kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje ir kurios atitinka vieną iš šių aprašymų, pateiktų Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo II dalyje:

„KN kodas

Aprašymas

ex 8432

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinos, naudojamos dirvai paruošti arba dirbti; volai vejoms arba sporto aikštelėms voluoti

ex 8433 53

Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinos

ex 8436 80 10

Miškų ūkio mašinos

ex 8701 20 90

Traktoriai ir vilkikai (išskyrus traktorius ir vilkikus, priskiriamus 8709 pozicijai): Naudoti kelių vilkikai, pritaikyti puspriekabėms traukti

ex 8701 91 10

Ratiniai žemės ūkio traktoriai ir miškų ūkio traktoriai, kurių variklio galia ne didesnė kaip 18 kW“


Top