EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0652

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB

OL L 189, 2014 6 27, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; panaikino 32021R0690

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/652/oj

27.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 652/2014

2014 m. gegužės 15 d.

kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį ir į 168 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Sąjungos teisėje numatyti reikalavimai dėl maisto produktų ir maisto saugos bei pašarų ir pašarų saugos visais gamybos etapais, įskaitant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą ir informacijos teikimą vartotojams. Juose taip pat nustatyti reikalavimai dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir zoonozių prevencijos ir kontrolės, taip pat gyvūnų gerovės, šalutinių gyvūninių produktų, augalų sveikatos ir augalų dauginamosios medžiagos, augalų veislių apsaugos, genetiškai modifikuotų organizmų ir augalų apsaugos produktų pateikimo rinkai ir naudojimo bei tausaus pesticidų naudojimo. Sąjungos teisėje taip pat numatyta oficiali kontrolė ir kita oficiali veikla, kuria siekiama užtikrinti veiksmingą tų reikalavimų įgyvendinimą ir jų laikymąsi;

(2)

Sąjungos teisės bendrasis tikslas tose srityse yra prisidėti prie aukšto žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygio visoje maisto grandinėje, aukšto vartotojų apsaugos ir jų informavimo lygio ir aukšto aplinkos apsaugos lygio, kartu skatinti konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą;

(3)

siekiant to bendrojo tikslo, reikia tinkamų finansinių išteklių. Todėl būtina, kad Sąjunga prisidėtų prie priemonių, kurių imamasi įvairiose srityse, siekiant įgyvendinti tą bendrąjį tikslą, finansavimo. Be to, siekiant veiksmingiau naudoti išlaidas, turėtų būti nustatyti konkretūs tikslai ir rodikliai, skirti įvertinti, kaip tie tikslai bus pasiekti;

(4)

Sąjungos finansavimas išlaidoms, susijusioms su maistu ir pašarais, padengti anksčiau buvo teikiamas dotacijų, viešųjų pirkimų ir mokėjimų tarptautinėms organizacijoms, dirbančioms šioje srityje, formomis. Tikslinga tęsti tokį finansavimą tuo pačiu būdu;

(5)

Sąjungos finansavimą taip pat gali naudoti valstybės narės, siekdamos remti savo veiksmus augalų ar gyvūnų sveikatos srityse, kad tose srityse veikiančios organizacijos pasirūpintų kenksmingųjų organizmų ar gyvūnų ligų kontrole, prevencija arba jų likvidavimu;

(6)

biudžetinės drausmės tikslais būtina šiame reglamente nustatyti reikalavimus atitinkančių priemonių, kurioms finansuoti gali būti skiriamas Sąjungos įnašas, sąrašą, taip pat reikalavimus atitinkančias išlaidas ir taikytinas finansavimo normas;

(7)

atsižvelgiant į Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (3), didžiausia suma išlaidoms, susijusioms su maistu ir pašarais, visu 2014–2020 m. laikotarpiu yra 1 891 936 000 EUR;

(8)

be to, turėtų būti skirtas Sąjungos lygmens finansavimas siekiant įveikti sunkumus išskirtinėmis aplinkybėmis, kaip antai esant neatidėliotinoms situacijoms, susijusioms su gyvūnų ir augalų sveikata, kai tie asignavimai pagal biudžeto 3 išlaidų kategoriją nėra pakankami, tačiau reikalingos skubios priemonės. Finansavimas tokioms krizėms įveikti turėtų būti mobilizuotas naudojantis, pvz., lankstumo priemone pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (4);

(9)

teisėje šiuo metu numatyta, kad kai kurios reikalavimus atitinkančios išlaidos kompensuojamos fiksuotu dydžiu. Dėl kitų išlaidų teisėje nenumatyta jokių kompensavimo apribojimų. Siekiant racionalizuoti ir supaprastinti sistemą turėtų būti nustatyta didžiausia galima fiksuota kompensavimo norma. Tikslinga nustatyti tą normą pagal normą, kuri paprastai taikoma suteikiant dotacijas. Taip pat būtina numatyti galimybę padidinti tą didžiausią galimą normą tam tikromis aplinkybėmis;

(10)

dėl svarbos siekiant šio reglamento tikslų yra tikslinga padengti 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų tam tikriems veiksmams vykdyti su sąlyga, kad ir reikalavimų neatitinkančių išlaidų;

(11)

Sąjungai tenka atsakomybė užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai išleistos, taip pat imtis priemonių poreikiui supaprastinti išlaidų programas patenkinti, kad būtų galima sumažinti administracinę naštą ir išlaidas naudos gavėjams ir visiems susijusiems dalyviams, remiantis 2010 m. spalio 8 d. Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pažangus reglamentavimas Europos Sąjungoje“;

(12)

pagal Sąjungos teisę reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų tam tikras priemones, pasireiškus ir plintant tam tikroms gyvūnų ligoms arba zoonozėms. Todėl Sąjunga turėtų skirti finansinį įnašą tokioms skubioms priemonėms;

(13)

taip pat būtina sumažinti gyvūnų ligų ir zoonozių, keliančių grėsmę žmonių ir gyvūnų sveikatai, protrūkių skaičių atitinkamomis likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos priemonėmis, taip pat užkirsti kelią tokių protrūkių pasireiškimui. Todėl nacionalinės tų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos turėtų būti remiamos Sąjungos lėšomis;

(14)

dėl organizacinių ir efektyvumo priežasčių tvarkant finansus gyvūnų ir augalų sveikatos srityse tikslinga nustatyti nacionalinių programų turinio, pateikimo, vertinimo ir patvirtinimo taisykles, įskaitant tas programas, kurios įgyvendinamos atokiausiuose Sąjungos regionuose, nurodytuose Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 349 straipsnyje. Dėl tų pačių priežasčių taip pat turėtų būti nustatyti ataskaitų teikimo ir mokėjimo prašymų pateikimo terminai;

(15)

Tarybos direktyvoje 2000/29/EB (5) reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi tam tikrų skubių priemonių, skirtų naikinti augalams arba augaliniams produktams kenksmingus organizmus (toliau – kenksmingieji organizmai). Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie tų kenksmingųjų organizmų naikinimo. Sąjungos finansiniu įnašu turėtų būti suteikta galimybė tam tikromis sąlygomis taikyti skubias priemones, kuriomis siekiama sulaikyti kenksminguosius organizmus, turinčius didžiausią poveikį Sąjungai ir kurie negali būti išnaikinti tam tikrose zonose, ir prevencijos priemones dėl tų kenksmingųjų organizmų;

(16)

skubios priemonės, kurių imtasi kovojant su kenksmingaisiais organizmais, turėtų būti tinkamos bendram Sąjungos finansavimui gauti, su sąlyga, kad tos priemonės turės pridėtinę vertę visos Sąjungos mastu. Todėl Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti skirtas kovai su kenksmingaisiais organizmais, išvardytais Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnyje ir II priedo A dalies I skirsnyje „Kenksmingieji organizmai, neaptinkami nė vienoje Sąjungos dalyje, ir kurie yra svarbūs visai Sąjungai“. Jei tai kenksmingieji organizmai, apie kuriuos žinoma kaip pasireiškusius Sąjungoje, tik priemonės, susijusios su didžiausią poveikį Sąjungai darančiais kenksmingaisiais organizmais, turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus Sąjungos finansavimui gauti. Tokie kenksmingieji organizmai apima visų pirma tuos, kuriems taikomos Tarybos direktyvų 69/464/EEB (6), 93/85/EEB (7), 98/57/EB (8) ar 2007/33/EB (9) priemonės. Sąjungos finansinis įnašas taip pat turėtų būti skiriamas į Direktyvos 2000/29/EB I ar II priedą neįtrauktų kenksmingųjų organizmų, kuriems taikomos nacionalinės priemonės ir kurie preliminariai galėtų būti įtraukti į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnį ar II priedo A dalies I skirsnį, atveju. Priemonės, susijusios su kenksmingaisiais organizmais, dėl kurių taikomos Sąjungos skubios priemonės jiems naikinti, taip pat turėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus Sąjungos finansavimui gauti;

(17)

tam tikrus kenksminguosius organizmus būtina aptikti laiku. Valstybių narių atliekami tokio buvimo tyrimai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti neatidėliotiną tų kenksmingųjų organizmų protrūkių likvidavimą. Atskirose valstybėse narėse atliekami tyrimai yra svarbūs siekiant apsaugoti visų kitų valstybių narių teritorijas. Apskritai Sąjunga gali prisidėti prie tų tyrimų finansavimo su sąlyga, kad jų taikymo sritis apims bent vieną iš dviejų itin pavojingų kenksmingųjų organizmų kategorijų, t. y. kenksminguosius organizmus, apie kurių buvimą Sąjungoje nežinoma, ir kenksminguosius organizmus, kuriems taikomos skubios Sąjungos lygmens priemonės;

(18)

Sąjungos priemonių finansavimas gyvūnų ir augalų sveikatos srityje turėtų apimti specialias reikalavimus atitinkančias išlaidas. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais jis taip pat turėtų apimti išlaidas, kurias valstybės narės patyrė įgyvendindamos kitas būtinas priemones. Tokios priemonės gali būti griežtesnių biologinio saugumo priemonių įgyvendinimas ligos protrūkio ar kenksmingųjų organizmų aptikimo atveju, skerdenų sunaikinimas ir gabenimas vykdant likvidavimo programas ir išlaidos kompensacijoms savininkų patirtai žalai atlyginti, kai prireikia rengti skubias vakcinavimo kampanijas;

(19)

atokiausi valstybių narių regionai patiria sunkumų dėl savo atokumo ir priklauso nuo riboto produktų kiekio. Tikslinga, kad Sąjunga galėtų suteikti finansinę paramą valstybių narių programoms, kurias jos vykdys siekdamos kontroliuoti kenksminguosius organizmus atokiausiuose regionuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 228/2013 tikslus (10). Kadangi kai kuriems atokiausiems regionams taikomos ne Direktyvoje 2000/29/EB išdėstytos Sąjungos taisyklės, o specialiai tiems regionams skirtos nacionalinės taisyklės, tas Sąjungos įnašas turėtų būti taikomas tuose regionuose galiojančioms – nesvarbu, ar Sąjungos, ar nacionalinėms – taisyklėms;

(20)

oficiali kontrolė, atliekama valstybių narių, yra svarbiausia priemonė siekiant patikrinti ir stebėti, kad atitinkami Sąjungos reikalavimai būtų įgyvendinami, jų būtų laikomasi ir būtų užtikrinamas jų vykdymas. Oficialios kontrolės sistemų veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas yra labai svarbu siekiant išlaikyti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų saugos lygį visoje maisto grandinėje ir kartu užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą. Sąjungos finansinė parama turėtų būti suteikiama tokioms kontrolės priemonėms. Visų pirma finansinis įnašas turėtų būti skiriamas Sąjungos etaloninėms laboratorijoms finansuoti, siekiant padėti joms padengti išlaidas, susijusias su Komisijos patvirtintų darbo programų įgyvendinimu. Be to, kadangi oficialios kontrolės veiksmingumas taip pat priklauso nuo to, ar kontrolės institucijos turi kvalifikuotų darbuotojų, turinčių tinkamų žinių apie Sąjungos teisę, Sąjunga turėtų gebėti prisidėti prie jų mokymo bei atitinkamų mainų programų, kurias rengia kompetentingos institucijos;

(21)

veiksmingas oficialios kontrolės valdymas priklauso nuo greito keitimosi duomenimis ir informacija, susijusiais su ta kontrole. Be to, tinkamas ir darnus atitinkamų taisyklių įgyvendinimas priklauso nuo efektyvių sistemų, susijusių su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, sukūrimo. Todėl kompiuterinių informacinių valdymo sistemų ir duomenų bazių sukūrimui ir veikimui finansuoti tais tikslais taip pat turėtų būti skiriamas finansinis įnašas;

(22)

Sąjunga turėtų skirti finansavimą mokslo ir technikos, koordinavimo ir komunikacijos veiklai, reikalingai siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi Sąjungos teisės ir būtų užtikrintas teisės pritaikymas prie mokslo, technologijų ir visuomenės raidos. Reikėtų skirti finansavimą projektams, kuriais siekiama gerinti oficialios kontrolės veiksmingumą ir ekonominį efektyvumą;

(23)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (11) 3 straipsnį bet kokiame teisėkūros institucijai pateiktame pasiūlyme, kuriame būtų numatytos nuo to reglamento nuostatų nukrypti leidžiančios nuostatos, tokios nuostatos turi būti aiškiai nurodytos ir turi būti pateiktos konkrečios jas pagrindžiančios priežastys. Todėl, atsižvelgiant į kai kurių šio reglamento tikslų specifinį pobūdį, ir į tai, kad atitinkamos valstybių narių kompetentingos institucijos gali geriausiai įgyvendinti veiklą, susijusią su tais tikslais, tos institucijos turėtų būti laikomos naudos gavėjais pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 128 straipsnio 1 dalį. Todėl turėtų būti galima dotacijas tokioms institucijoms suteikti iš anksto neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus;

(24)

nukrypstant nuo Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 86 straipsnio ir kaip išimtis to reglamento 130 straipsnyje nurodytam netaikymo atgaline data principui, su skubiomis priemonėmis susijusios išlaidos, nurodytos šio reglamento 7 ir 17 straipsniuose, turėtų būti atitinkančios reikalavimus nuo valstybės narės pateikto Komisijai pranešimo apie ligos pasireiškimą arba kenksmingojo organizmo buvimą dienos dėl tų priemonių skubos ir negalėjimo jas numatyti. Atitinkamus biudžetinius įsipareigojimus ir reikalavimus atitinkančių išlaidų apmokėjimą turėtų prisiimti Komisija, įvertinusi valstybių narių pateiktus mokėjimo prašymus;

(25)

nepaprastai svarbu, kad tokios skubios priemonės būtų įgyvendinamos nedelsiant. Todėl būtų visiškai netikslinga atsisakyti finansuoti tokias išlaidas, patirtas iki paraiškos dotacijai pateikimo, nes tai skatintų valstybes nares sutelkti savo pastangas skubiai rengti paraišką, o ne įgyvendinti skubias priemones;

(26)

atsižvelgiant į galiojančią Sąjungos teisę dėl likvidavimo ir priežiūros priemonių įgyvendinimo ir techninius apribojimus dėl kitos turimos kompetencijos, šio reglamento priemonių įgyvendinimas turi būti atliktas iš esmės valstybių narių kompetentingų institucijų. Todėl tam tikrais atvejais būtina bendrai finansuoti nacionalinių administracijų personalo atlyginimų išlaidas;

(27)

programavimu numatomas koordinavimas ir prioritetų nustatymas ir taip prisidedama prie veiksmingo Sąjungos finansinių išteklių naudojimo. Siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti darbų programas tam tikroms šiame reglamente numatytoms priemonėms įgyvendinti;

(28)

siekiant užtikrinti atsakingą ir veiksmingą Sąjungos finansinių išteklių naudojimą, reikėtų leisti Komisijai įsitikinti, ar Sąjungos lėšos veiksmingai naudojamos reikalavimus atitinkančioms priemonėms įgyvendinti, atliekant patikras vietoje arba dokumentų tikrinimus;

(29)

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti saugomi visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, prarastų lėšų, kurios buvo neteisingai išmokėtos ar panaudotos, išieškojimą;

(30)

gyvūnų ligų, kurių atveju finansavimą tinka skirti skubioms priemonėms įgyvendinti, sąrašas pridedamas prie šio reglamento ir jame pateikiamos Tarybos sprendimo 2009/470/EB (12) 3 straipsnio 1 dalyje, 4 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje nurodytos gyvūnų ligos. Siekiant atsižvelgti į gyvūnų ligas, apie kurias turi būti pranešama vadovaujantis Tarybos direktyva 82/894/EEB (13), ir ligas, kurios gali sukelti naują grėsmę Sąjungai, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį priimti teisės aktus dėl to sąrašo papildymo;

(31)

gyvūnų ligų ir zoonozių, kurių atveju finansavimą tinkama skirti likvidavimo, kontrolės ir priežiūros programų pagrindu, sąrašai pridedami prie šio reglamento ir juose pateikiamos Sprendimo 2009/470/EB I priede nurodytos gyvūnų ligos ir zoonozės. Siekiant atsižvelgti į tų gyvūnų ligų, kurios daro didelį poveikį gyvulininkystės produkcijai arba prekybai ja, sukeliamas situacijas, grėsmę žmonėms keliančių zoonozių vystymąsi arba naujus mokslinius ar epidemiologinius pokyčius, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį priimti teisės aktus dėl tų sąrašų papildymo;

(32)

priimant deleguotuosius aktus pagal šį reglamentą, ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama savo parengiamąjį darbą, tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir ekspertų lygmeniu. Komisija, ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, kad reikiami dokumentai būtų vienu metu punktualiai ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(33)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai sudaryti metines ir daugiametes darbo programas, nustatyti finansinį įnašą skubioms priemonėms arba prireikus reaguoti į nenumatytus pokyčius, nustatyti procedūras, pagal kurias valstybės narės teiktų paraiškas, taip pat ataskaitas ir dotacijų išmokėjimo prašymus. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (14);

(34)

Sąjungos teisė turėtų būti įgyvendinama taip, kad būtų pasiekta pageidaujamų rezultatų, atsižvelgiant į patirtį. Todėl tikslinga, kad Komisija įvertintų šio reglamento veikimą ir veiksmingumą ir informuotų apie rezultatus kitas institucijas;

(35)

įvairūs komitetai padeda Komisijai įgyvendinti galiojančias Sąjungos taisykles, kurioms taikomas šis reglamentas, visų pirma komitetai, įsteigti Tarybos sprendimais 66/399/EEB (15) ir 76/894/EEB (16), Tarybos direktyvomis 98/56/EB (17) ir 2008/90/EB (18) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 178/2002 (19). Pagal Reglamento (EB) 178/2002 58 straipsnį įsteigtam komitetui turėtų būti patikėta užduotis padėti Komisijai vykdyti įgyvendinimo įgaliojimus dėl atitinkamų sričių patirtų išlaidų ir to komiteto pavadinimas turėtų būti pakeistas siekiant atspindėti jo didesnę atsakomybę. Todėl sprendimai 66/399/EEB ir 76/894/EEB turėtų būti panaikinti, o direktyvos 98/56/EB ir 2008/90/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(36)

šis reglamentas pakeičia Sprendimo 2009/470/EB nuostatas. Be to, šis reglamentas pakeičia Direktyvos 2000/29/EB 13c straipsnio 5 dalį ir 22–26 straipsnius, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (20) 66 straipsnį, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 (21) VII skyrių, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/128/EB (22) 22 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (23) 76 straipsnį. Todėl Direktyva 2000/29/EB, reglamentai (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Direktyva 2009/128/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(37)

norint įvesti Sąjungos bendrą finansavimą, skirtą padengti išlaidoms, su kuriomis valstybės narės susidūrė dėl kompensacijų savininkams žalai už sunaikintus augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, patirtai taikant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnyje nurodytas priemones, atlyginti, būtina parengti gaires, kuriomis būtų apibrėžtos sąlygos, taikytinos atitinkamų pasėlių ir medžių rinkos vertės ribų atžvilgiu. Todėl tas įvedimas turėtų būti taikomas tik nuo 2017 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I   SKYRIUS

Dalykas, taikymo sritis ir tikslai

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos nuostatos dėl bendrojo Europos Sąjungos biudžeto išlaidų valdymo srityse, kurias reglamentuoja Sąjungos taisyklės:

a)

dėl maisto ir maisto saugos bet kuriuo maisto gamybos, perdirbimo, platinimo ir šalinimo etapu, įskaitant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą ir apsaugoti vartotojų interesus ir informaciją, medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybą ir naudojimą;

b)

dėl pašarų ir pašarų saugos bet kuriuo pašarų gamybos, perdirbimo, platinimo ir šalinimo etapu ir pašarų naudojimo, įskaitant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą prekybą ir apsaugoti vartotojų interesus ir informaciją;

c)

dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų;

d)

dėl gyvūnų gerovės reikalavimų;

e)

dėl apsaugos priemonių nuo augalams ar augaliniams produktams kenksmingų organizmų, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies e punkte (toliau – kenksmingieji organizmai);

f)

dėl gamybos, siekiant augalų dauginamąją medžiagą pateikti rinkai ir ją tiekiant rinkai;

g)

dėl augalų apsaugos produktų pateikimo rinkai ir tausiojo pesticidų naudojimo reikalavimų;

h)

kuriomis siekiama užkirsti kelią ir sumažinti pavojų visuomenės ir gyvūnų sveikatai, kylantį dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių;

i)

dėl į aplinką apgalvotai išleidžiamų genetiškai modifikuotų organizmų;

j)

dėl intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su augalų veislėmis, apsaugos ir augalų genetinių išteklių išsaugojimo ir jų mainų.

2 straipsnis

Tikslai

1.   1 straipsnyje nurodytomis išlaidomis norima pasiekti:

a)

bendrąjį tikslą prisidėti prie aukšto žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos lygio visoje maisto grandinėje ir susijusiose srityse užkertant kelią ligoms ir kenksmingiesiems organizmams ir juos likviduojant, užtikrinant aukšto lygio vartotojų ir aplinkos apsaugą, kartu stiprinant Sąjungos maisto ir pašarų pramonės konkurencingumą ir skatinant darbo vietų kūrimą;

b)

šių konkrečių tikslų:

i)

prisidėti prie aukšto lygio maisto ir maisto gamybos sistemų saugos ir kitų produktų, kurie gali daryti poveikį maisto saugai, saugos, taip pat prie maisto gamybos tvarumo gerinimo;

ii)

prisidėti prie aukštesnio gyvūnų sveikatos lygio Sąjungoje ir gyvūnų gerovės užtikrinimo;

iii)

padėti laiku nustatyti kenksminguosius organizmus ir juos sunaikinti, kai tie kenksmingieji organizmai pateko į Sąjungą;

iv)

padėti didinti oficialios kontrolės ir kitos veiklos, atliekamos siekiant veiksmingai įgyvendinti 1 straipsnyje nurodytas Sąjungos taisykles ir jų laikytis, veiksmingumą, ekonominį efektyvumą ir patikimumą.

2.   Siekiant įvertinti, ar pasiekti konkretūs tikslai, nurodyti 1 dalies b punkte, naudojami šie rodikliai:

a)

siekiant 1 dalies b punkto i papunktyje nurodyto konkretaus tikslo, žmonių susirgimų ligomis, susijusiomis su maisto sauga ir zoonozėmis, atvejų skaičiaus sumažėjimas;

b)

siekiant 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodyto konkretaus tikslo:

i)

valstybių narių ar jų regionų, kurios yra neapimtos gyvūnų ligų, dėl kurių skiriama finansinė parama, skaičiaus augimas;

ii)

ligos parametrų, pvz., sergamumo, paplitimo ir protrūkių skaičiaus, bendras mažėjimas;

c)

siekiant 1 dalies b punkto iii papunktyje nurodyto konkretaus tikslo:

i)

Sąjungos teritorijoje atliekamų tyrimų dėl kenksmingųjų organizmų, ypač tų, apie kuriuos nežinoma, kad jų pasitaiko Sąjungos teritorijoje, ir dėl kenksmingųjų organizmų, laikomų pavojingiausiais Sąjungos teritorijoje, aprėptis;

ii)

tų kenksmingųjų organizmų išnaikinimo trukmė ir sėkmės dažnis;

d)

siekiant 1 dalies b punkto iv papunktyje nurodyto konkretaus tikslo, palanki kontrolės, visų pirma, susirūpinimą keliančiose srityse, kurią Komisijos ekspertai atlieka valstybėse narėse ir kurių duomenis pateikia ataskaitose, rezultatų tendencija.

II   SKYRIUS

Finansavimo formos ir bendrosios finansavimo nuostatos

3 straipsnis

Finansavimo formos

1.   1 straipsnyje nurodytų išlaidų finansavimas Sąjungos lėšomis įgyvendinamas laikantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012.

2.   Jeigu dotacijos teikiamos valstybių narių kompetentingoms institucijoms, jos turi būti laikomos nustatytais naudos gavėjais pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 128 straipsnio 1 dalį. Tokios dotacijos gali būti suteiktos neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus.

3.   Sąjungos finansinė parama šiame reglamente nurodytoms priemonėms taip pat gali būti savanoriški mokėjimai tarptautinėms organizacijoms, kurių narė yra Sąjunga arba kurių darbe ji dalyvauja, veikiančioms srityse, kurioms taikomos 1 straipsnyje nurodytos taisyklės.

4 straipsnis

Biudžetas

1.   1 straipsnyje nurodytų išlaidų viršutinė riba laikotarpiu nuo 2014 m. iki 2020 m. yra 1 891 936 000 EUR galiojančiomis kainomis.

2.   Finansinis paketas, nurodytas 1 dalyje, gali taip pat apimti išlaidas, susijusias su pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiksmais, kurie reikalingi 1 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymui ir tikslų įgyvendinimui, visų pirma tyrimai, ekspertų susitikimai, išlaidos, susijusios su informacijai apdoroti ir ja keistis skirtais informaciniais tinklais, taip pat visos kitos techninės ir administracinės pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria valdydama tas išlaidas.

3.   Viršutinė riba taip pat gali apimti techninės ir administracinės pagalbos išlaidas, būtinas užtikrinti perėjimą nuo priemonių, priimtų iki šio reglamento įsigaliojimo, prie priemonių, priimtų po jo įsigaliojimo. Jei būtina, asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą po 2020 m. ir skirti apmokėti panašioms išlaidoms, kad būtų galima valdyti veiksmus, nebaigtus iki 2020 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Didžiausios dotacijų normos

1.   Jei Sąjungos finansinis įnašas teikiamas kaip dotacija, jis neturi viršyti 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

2.   Didžiausia norma, nurodyta 1 dalyje, gali būti padidinta iki 75 % reikalavimus atitinkančių išlaidų:

a)

finansuoti tarpvalstybinei veiklai, įgyvendinamai kartu dviejų ar daugiau valstybių narių, siekiant kontroliuoti kenksminguosius organizmus ar gyvūnų ligas, nuo jų apsisaugoti ar juos likviduoti;

b)

valstybėse narėse, kurių bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui, remiantis naujausiais Eurostato duomenimis, yra mažesnės nei 90 % Sąjungos vidurkio.

3.   Didžiausia norma, nurodyta 1 dalyje, gali būti padidinta iki 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, jei veikla, remiama iš Sąjungos įnašo, susijusi su didelio pavojaus žmonių, augalų ir gyvūnų sveikatai prevencija ir kontrole Sąjungoje ir:

a)

yra skirta išvengti žmonių aukų arba didelių ekonomikos nuostolių visoje Sąjungoje;

b)

yra konkrečios visai Sąjungai nepaprastai svarbios užduotys, kaip Komisija nustatė darbo programoje, priimtoje pagal 36 straipsnio 1 dalį, arba

c)

yra įgyvendinama trečiosiose šalyse.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

FINANSINĖS NUOSTATOS

I   SKYRIUS

Gyvūnų sveikata

1   skirsnis

Skubios priemonės

6 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios priemonės

1.   Dotacijos gali būti skiriamos valstybėms narėms neviršijant didžiausios normos, nustatytos 5 straipsnio 1–3 dalyse, priemonėms, kurių imamasi patvirtinus, kad pasireiškė viena iš gyvūnų ligų, išvardytų pagal 7 straipsnį, su sąlyga, kad priemonės buvo taikomos nedelsiant ir kad buvo laikomasi atitinkamų Sąjungos teisės reikalavimų. Tokios dotacijos gali taip pat apimti išlaidas, kurios buvo patirtos dar tik įtariant tokią ligą, jei vėliau ligos pasireiškimas pasitvirtina.

2.   Dotacijos gali būti skiriamos valstybėms narėms, jeigu patvirtinus vienos iš gyvūnų ligų, išvardytų pagal 7 straipsnį, pasireiškimą dvi ar daugiau valstybių narių glaudžiai bendradarbiauja, siekdamos kontroliuoti epidemiją.

3.   Dotacijos gali būti skiriamos valstybėms narėms, trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms dėl apsaugos priemonių, kurių imtasi tuo atveju, jei kyla tiesioginė grėsmė sveikatai Sąjungoje dėl pasireiškusios arba plintančios trečiosios šalies arba valstybės narės teritorijoje vienos iš toliau išvardytų gyvūnų ligų ir zoonozių, išvardytų remiantis 7 arba 10 straipsniu.

4.   Dotacijos gali būti skiriamos valstybėms narėms, jei Komisija priima sprendimą valstybės narės prašymu, kad jos turi sudaryti biologinių produktų, skirtų kontroliuoti gyvūnų ligas ir zoonozes, išvardytas pagal 7 arba 10 straipsnį, išteklių atsargas.

5.   Sąjungos finansinė parama gali būti skirta biologinių produktų atsargoms kaupti arba vakcinų dozėms įsigyti, jeigu trečiojoje šalyje ar vienoje iš valstybių narių pasireiškusi arba plintanti viena iš gyvūnų ligų ir zoonozių, išvardytų pagal 7 arba 10 straipsnį, gali kelti grėsmę Sąjungai.

7 straipsnis

Gyvūnų ligų sąrašas

1.   Gyvūnų ligų, kurios atitinka finansavimo pagal 6 straipsnį reikalavimus, sąrašas pateikiamas I priede.

2.   Komisija pagal 40 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, skirtus gyvūnų ligų sąrašui, nurodytam šio straipsnio 1 dalyje, papildyti atsižvelgiant į gyvūnų ligas, apie kurias reikalaujama pranešti pagal Direktyvą 82/894/EEB, ir ligas, kurios gali kelti naują grėsmę Sąjungai dėl jų didelės įtakos:

a)

žmonių sveikatai,

b)

gyvūnų sveikatai arba gyvūnų gerovei, arba

c)

žemės ūkio ar akvakultūros produkcijai ar su ja susijusiems ekonomikos sektoriams.

8 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

1.   Toliau nurodytos išlaidos, kurias valstybės narės patiria taikydamos 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, gali būti laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus pagal tą dalį:

a)

išlaidos kompensacijoms savininkų patiriamai žalai už jų paskerstus arba nužudytus gyvūnus atlyginti, neviršijant tokių gyvūnų rinkos vertės, kurią jie būtų turėję, jei nebūtų buvę paveikti ligos;

b)

gyvūnų skerdimo ar nužudymo išlaidos ir su tuo susijusios gabenimo išlaidos;

c)

išlaidos kompensacijoms savininkų patiriamai žalai už jų sunaikintus gyvūninius produktus atlyginti, neviršijant tų produktų rinkos vertės prieš pat kylant bet kokiam įtarimui apie prasidėjusią ligą ar prieš jam pasitvirtinant;

d)

ūkių ir įrangos valymo, dezinsekcijos ir dezinfekcijos išlaidos remiantis epidemiologija ir patogeno savybėmis;

e)

išlaidos, susijusios su užkrėstų pašarų gabenimu ir sunaikinimu ir, jeigu negalima dezinfekuoti, įrangos sunaikinimu;

f)

išlaidos vakcinoms ir jaukams įsigyti, laikyti, naudoti ar platinti, taip pat paties vakcinavimo išlaidos, jei Komisija taip nusprendžia ar leidžia tokius veiksmus;

g)

skerdenų gabenimo ir pašalinimo išlaidos;

h)

išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais bet kurios kitos išlaidos, būtinos siekiant likviduoti ligą, kaip numatyta šio reglamento 36 straipsnio 4 dalyje nurodytu finansavimo sprendimu.

2.   Kaip nurodyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 130 straipsnio 1 dalyje, išlaidos atitinka reikalavimus nuo dienos, kai valstybės narės praneša Komisijai apie ligos pasireiškimą. Tokios išlaidos gali taip pat apimti išlaidas, kurios buvo patirtos dar tik įtariant tokios ligos pasireiškimą, jei vėliau tas ligos pasireiškimas pasitvirtina.

3.   Įvertinusi valstybių narių pateiktus mokėjimo prašymus, Komisija prisiima atitinkamus biudžeto įsipareigojimus ir reikalavimus atitinkančių išlaidų apmokėjimą.

2   skirsnis

Gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos

9 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios programos

Dotacijos gali būti skiriamos valstybių narių metinėms ar daugiametėms nacionalinėms pagal 10 straipsnį išvardytų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir priežiūros programoms (nacionalinės programos).

10 straipsnis

Gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašas

1.   Gyvūnų ligų ir zoonozių, kurios atitinka dotacijų skyrimo pagal 9 straipsnį reikalavimus, sąrašas pateikiamas II priede.

2.   Komisija pagal 40 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, skirtus gyvūnų ligų ir zoonozių sąrašui, nurodytam šio straipsnio 1 dalyje, papildyti, atsižvelgiant į:

a)

padėtį, susijusią su gyvūnų ligomis, darančiomis reikšmingą poveikį gyvulininkystės produkcijai arba prekybai;

b)

zoonozių, kurios kelia grėsmę žmonėms, plitimą, arba

c)

naujus mokslo arba epidemiologinius pokyčius.

11 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Toliau nurodytos išlaidos, kurias patiria valstybės narės, įgyvendindamos nacionalines programas, gali būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus dotacijoms gauti pagal 9 straipsnį:

a)

gyvūnų mėginių ėmimo išlaidos;

b)

tyrimų išlaidos, su sąlyga, kad jos yra tik:

i)

tyrimų rinkinių, reagentų ir vartojimo reikmenų, kurie gali būti identifikuoti ir kurie specialiai naudojami tiems tyrimams atlikti, išlaidos;

ii)

išlaidos darbuotojams, neatsižvelgiant į jų statusą, tiesiogiai dalyvaujantiems atliekant tyrimus;

c)

išlaidos kompensacijoms savininkų patiriamai žalai už jų paskerstus arba nužudytus gyvūnus atlyginti, neviršijant tokių gyvūnų rinkos vertės, kurią jie būtų turėję, jei nebūtų buvę paveikti ligos;

d)

gyvūnų skerdimo ar nužudymo išlaidos;

e)

išlaidos kompensacijoms savininkų patiriamai žalai už jų sunaikintus gyvūninius produktus atlyginti, neviršijant tų produktų rinkos vertės prieš pat kylant bet kokiam įtarimui apie prasidėjusią ligą ar prieš jam pasitvirtinant;

f)

vakcinų dozių ar vakcinų ir jaukų, naudojamų pagal programas, įsigijimo, laikymo, vakcinavimo, naudojimo ar platinimo išlaidos;

g)

ūkio ir įrangos valymo, dezinfekcijos ir dezinsekcijos remiantis patogenų epidemiologija ir charakteristikomis išlaidos ir

h)

išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais išlaidos, patirtos vykdant kitas būtinas priemones, nei nurodytosios a–g punktuose, jei tokios priemonės yra nustatytos sprendime dėl dotacijos, nurodytame 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

Taikant 1 dalies c punktą, atlyginimo už gyvūnus vertė (jei yra) iš kompensacijos atskaitoma.

Taikant 1 dalies d punktą, atlyginimo už termiškai apdorotus perinimui neskirtus kiaušinius vertė iš kompensacijos atskaitoma.

12 straipsnis

Nacionalinių programų turinys ir pateikimas

1.   Ne vėliau kaip gegužės 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai nacionalines programas, kurios turi būti pradėtos vykdyti kitais metais ir kurioms jos pageidauja prašyti dotacijos.

Po gegužės 31 d. pateiktos nacionalinės programos laikomos neatitinkančiomis reikalavimų gauti finansavimą kitais metais.

2.   Nacionalinės programos apima bent tokius dalykus:

a)

gyvūnų ligos arba zoonozės epidemiologinės padėties prieš pradedant vykdyti programą aprašymas;

b)

geografinių ir administracinių teritorijų, kuriose turi būti taikoma programa, aprašymas ir ribų nustatymas;

c)

programos trukmė;

d)

įgyvendintinos priemonės;

e)

biudžeto sąmata;

f)

tikslai, kurie turi būti pasiekti iki programos pabaigos, ir jos numatoma nauda ir

g)

tinkami rodikliai, pagal kuriuos vertinamas programos tikslų įgyvendinimas.

Kiekvienoje daugiametėje nacionalinėje programoje pirmos pastraipos b, d ir f punktuose nurodyta informacija pateikiama apie kiekvienus metus, kuriais ši programa vykdoma, jei esama reikšmingų pokyčių, palyginti su ankstesniais metais. Informacija, nurodyta tos pastraipos e punkte, pateikiama apie kiekvienus metus, kuriais ši programa vykdoma.

3.   Jeigu vienos iš gyvūnų ligų ar zoonozių, išvardytų pagal 10 straipsnį, pasireiškimas arba plitimas gali kelti grėsmę sveikatos būklei Sąjungoje, ir siekiant apsaugoti Sąjungą nuo vienos iš tų ligų arba zoonozių, valstybės narės gali įtraukti į savo nacionalines programas priemones, kurias reikia įgyvendinti kaimyninių trečiųjų šalių teritorijose bendradarbiaujant su tų šalių institucijomis.

13 straipsnis

Nacionalinių programų vertinimas ir patvirtinimas

1.   Komisija nacionalines programas vertina atsižvelgdama į metinės ar daugiametės darbo programos, nurodytos 36 straipsnio 1 dalyje, prioritetus ir kriterijus.

2.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio 30 d. Komisija valstybėms narėms praneša apie:

a)

techniniu požiūriu patvirtintų nacionalinių programų, siūlomų bendrai finansuoti, sąrašą;

b)

preliminarią kiekvienai programai skirtą sumą;

c)

preliminarų maksimalų Sąjungos finansinio įnašo į kiekvieną programą dydį ir

d)

bet kokias preliminarias sąlygas, kurios gali būti taikomos Sąjungos finansiniam įnašui.

3.   Komisija metines nacionalines programas ir susijusį finansavimą patvirtina ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. priimdama sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei išlaidas, patirtas nuo tų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas, kaip nurodyta 14 straipsnyje, Komisija prireikus gali iš dalies pakeisti tokius sprendimus, atsižvelgdama į visą tinkamumo finansuoti laikotarpį.

4.   Komisija daugiametes nacionalines programas ir susijusį finansavimą patvirtina ne vėliau kaip pirmų įgyvendinimo metų sausio 31 d. priimdama sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei išlaidas, patirtas nuo pirmų įgyvendinimo metų sausio 1 d. iki įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

5.   Jeigu daugiametės nacionalinės programos patvirtinamos pagal 4 dalį, biudžetinius įsipareigojimus galima suskaidyti į metines išmokas. Jeigu biudžetiniai įsipareigojimai yra taip suskaidyti, Komisija nustato metinių išmokų įsipareigojimus atsižvelgdama į programų įgyvendinimo pažangą, numatomus poreikius ir biudžeto galimybes.

14 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Dėl kiekvienos patvirtintos metinės ar daugiametės nacionalinės programos valstybės narės Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia metinę išsamią techninę ir finansinę ataskaitą už praėjusius metus. Toje ataskaitoje pateikiami pasiekti rezultatai, vertinami pagal rodiklius, nurodytus 12 straipsnio 2 dalies g punkte, ir išsamiai aprašomos patirtos reikalavimus atitinkančios išlaidos.

Be to, valstybės narės Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. pateikia tarpinę finansinę kiekvienos patvirtintos metinės nacionalinės programos ataskaitą.

15 straipsnis

Mokėjimai

Valstybė narė mokėjimo prašymą už atitinkamus metus nacionalinei programai finansuoti Komisijai pateikia ne vėliau kaip kitų metų balandžio 30 d.

Komisija sumoka Sąjungos finansinį įnašą reikalavimus atitinkančioms išlaidoms padengti po atitinkamo ataskaitų, nurodytų 14 straipsnyje, patikrinimo.

II   SKYRIUS

Augalų sveikata

1   skirsnis

Skubios priemonės

16 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios priemonės

1.   Dotacijos gali būti skiriamos valstybėms narėms neviršijant didžiausios normos, nustatytos 5 straipsnio 1–3 dalyse, šioms kovos su kenksmingaisiais organizmais priemonėms, laikantis 17 straipsnyje nustatytų sąlygų:

a)

kenksmingojo organizmo naikinimo priemonės užkrėstoje teritorijoje, kurių kompetentingos institucijos imasi pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 ir 2 dalis arba pagal Sąjungos priemones, priimtas remiantis tos direktyvos 16 straipsnio 3 dalimi;

b)

kenksmingojo organizmo sulaikymo priemonės, kurios buvo Sąjungos priimtos pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 3 dalį, užkrėstoje teritorijoje, kurioje tas kenksmingasis organizmas negali būti išnaikintas, jei tos priemonės yra būtinos Sąjungai apsaugoti nuo tolesnio to kenksmingojo organizmo plitimo. Tos priemonės susijusios išskirtinai tik su to kenksmingojo organizmo naikinimu buferinėje zonoje, jei jo buvimas yra nustatytas toje buferinėje zonoje;

c)

papildomos apsauginės priemonės, kurių buvo imtasi prieš kenksmingojo organizmo, kovai su kuriuo pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 3 dalį buvo priimtos Sąjungos priemonės, plitimą, išskyrus a punkte nurodytas naikinimo priemones ir b punkte nurodytas sulaikymo priemones, jei tos priemonės yra būtinos Sąjungai nuo tolesnio to kenksmingojo organizmo plitimo apsaugoti.

Dotacijos už pirmos pastraipos a ir b punktuose minimas priemones taip pat gali būti skiriamos už priemones, kurios jau buvo taikomos kilus įtarimui dėl to kenksmingojo organizmo buvimo, jei vėliau tas buvimas buvo patvirtintas.

2.   1 dalyje nurodytos dotacijos taip pat gali būti skiriamos valstybei narei, kurios teritorijoje kenksmingųjų organizmų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, nėra, jei buvo imtasi priemonių prieš tų kenksmingųjų organizmų patekimą į tos valstybės narės teritoriją, kai jų yra kaimyninėje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje šalia jos sienų.

3.   Dotacijos valstybėms narėms gali būti skiriamos tais atvejais, kai patvirtinus vieno ar daugiau 17 straipsnyje nurodytų kenksmingųjų organizmų buvimą dvi ar daugiau valstybių narių glaudžiai bendradarbiauja įgyvendindamos atitinkamas 1 dalyje nurodytas priemones.

4.   Be to, dotacijos už 1 dalies pirmos pastraipos a–c punktuose nurodytas priemones gali būti skiriamos ir tarptautinėms organizacijoms.

17 straipsnis

Sąlygos

Priemonėms, nurodytoms 16 straipsnyje, finansuoti galima gauti dotacijas, jei jos buvo taikomos nedelsiant ir buvo laikomasi taikytinų atitinkamų Sąjungos teisės aktų nuostatų, taip pat jei tenkinama viena arba daugiau iš šių sąlygų:

a)

jos yra susijusios su kenksmingaisiais organizmais, išvardytais Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnyje ir II priedo A dalies I skirsnyje;

b)

jos yra susijusios su kenksmingaisiais organizmais, kuriems taikoma priemonė, kurią Komisija priėmė pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 3 dalį;

c)

jos yra susijusios su kenksmingaisiais organizmais, kuriems yra nustatytos priemonės pagal direktyvas 69/464/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB ir 2007/33/EB, arba

d)

jos susijusios su kenksmingaisiais organizmais, neišvardytais Direktyvos 2000/29/EB I arba II priede, kuriems taikoma valstybės narės kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 2 dalį priimta priemonė ir kurie preliminariai galėtų būti įtraukti į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnį arba II priedo A dalies I skirsnį.

Jeigu priemonės atitinka sąlygą, nustatytą pirmos pastraipos b punkte, dotacija nepadengia išlaidų, patirtų po priemonės, kurią Komisija priėmė pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 3 dalį, taikymo pabaigos.

Jeigu priemonės atitinka sąlygą, nustatytą pirmos pastraipos d punkte, dotacija nepadengia išlaidų, patirtų praėjus daugiau nei dvejiems metams po atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos priimtos priemonės įsigaliojimo arba po priemonės taikymo pabaigos.

18 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

1.   Toliau nurodytos išlaidos, kurias patiria valstybės narės, vykdydamos 16 straipsnyje nurodytas priemones, gali būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus dotacijoms gauti pagal tą straipsnį:

a)

išlaidos darbuotojams, neatsižvelgiant į jų statusą, tiesiogiai dalyvaujantiems įgyvendinant priemones, taip pat įrangos nuomos sąnaudos, vartojimo reikmenų ir kitų reikalingų medžiagų, apdorojimo produktų, mėginių ėmimo ir laboratorinių tyrimų išlaidos;

b)

išlaidos paslaugų sutartims su trečiosiomis šalimis daliai priemonių vykdyti;

c)

išlaidos kompensacijoms atitinkamiems veiklos vykdytojams ir savininkams už augalų, augalinių produktų ir kitų objektų apdorojimą, sunaikinimą ir tolesnį šalinimą, taip pat už patalpų, žemės, vandens, dirvožemio ir auginimo terpės, įrenginių, mašinų ir įrangos valymą ir dezinfekavimą;

d)

išlaidos kompensacijoms atitinkamiems savininkams žalai už sunaikintus augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, patirtai taikant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnyje nurodytas priemones, atlyginti, neviršijant tokių augalų, augalų produktų ir kitų objektų rinkos vertės, kurią jie būtų turėję, jei nebūtų buvę paveikti tų priemonių; atlyginimo vertė (jei yra) iš kompensacijos atskaitoma; ir

e)

išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais – išlaidos, patirtos vykdant kitas būtinas priemones, nei nurodytosios a–d punktuose, jei tokios priemonės yra nustatytos finansavimo sprendime, nurodytame 36 straipsnio 4 dalyje.

Kompensacijos savininkams, nurodytos c punkte, laikomos atitinkančiomis reikalavimus tik tuo atveju, jei priemonės buvo įgyvendinamos prižiūrint kompetentingai institucijai.

2.   Kaip nurodyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 130 straipsnio 1 dalyje, išlaidos laikomos atitinkančiomis reikalavimus nuo dienos, kai valstybės narės Komisijai pateikia pranešimą dėl kenksmingojo organizmo buvimo. Tokios išlaidos gali taip pat apimti išlaidas, kurios buvo patirtos kilus įtarimui dėl to kenksmingojo organizmo buvimo, jei vėliau tas buvimas buvo patvirtintas.

3.   Įvertinusi valstybių narių pateiktus mokėjimo prašymus, Komisija prisiima atitinkamus biudžetinius įsipareigojimus ir apmoka reikalavimus atitinkančias išlaidas.

2   skirsnis

Tyrimų programos, skirtos kenksmingiesiems organizmams aptikti

19 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios tyrimų programos

Dotacijos gali būti suteikiamos valstybėms narėms metinėms ir daugiametėms tyrimų programoms, kurios vykdomos kenksmingiesiems organizmams aptikti (tyrimų programos), jei tos tyrimų programos atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a)

jos yra susijusios su kenksmingaisiais organizmais, išvardytais Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnyje ir II priedo A dalies I skirsnyje;

b)

jos yra susijusios su kenksmingaisiais organizmais, kuriems taikoma priemonė, kurią Komisija priėmė pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 3 dalį.

Kenksmingiesiems organizmams, nurodytiems šio straipsnio pirmos pastraipos a punkte, aptikti skirtos tyrimų programos yra pagrįstos tų kenksmingųjų organizmų patekimo, atsiradimo ir plitimo atitinkamos valstybės narės teritorijoje rizikos vertinimu, o jas vykdant tiriami bent didžiausią riziką keliantys kenksmingieji organizmai ir pagrindinės augalų rūšys, kurioms kyla pavojus.

Jeigu priemonės atitinka sąlygą, nustatytą šio straipsnio pirmos pastraipos b punkte, dotacija nepadengia išlaidų, patirtų po priemonės, kurią Komisijos priėmė pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 3 dalį, taikymo pabaigos.

20 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Toliau nurodytos išlaidos, kurias valstybės narės patiria įgyvendindamos tyrimų programas, nurodytas 19 straipsnyje, gali būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus dotacijoms gauti pagal tą straipsnį:

a)

mėginių ėmimo išlaidos;

b)

tyrimų išlaidos, su sąlyga, kad jos yra tik:

i)

tyrimų rinkinių, reagentų ir vartojimo reikmenų, kurie gali būti identifikuoti ir kurie specialiai naudojami šiems tyrimams atlikti, išlaidos;

ii)

išlaidos darbuotojams, neatsižvelgiant į jų statusą, dalyvaujantiems atliekant tyrimus;

c)

išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais – išlaidos, patirtos vykdant kitas būtinas priemones, nei nurodytosios a ir b punktuose, jei tokios priemonės yra nustatytos sprendime dėl dotacijos, nurodytame 22 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

21 straipsnis

Tyrimų programų turinys ir pateikimas

1.   Ne vėliau kaip gegužės 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai tyrimų programas, kurios turi būti pradėtos vykdyti kitais metais ir kurioms jos pageidauja prašyti dotacijos.

Po gegužės 31 d. pateiktos tyrimų programos laikomos neatitinkančiomis reikalavimų gauti finansavimą kitais metais.

2.   Tyrimų programos apima bent šią informaciją:

a)

kenksmingieji organizmai, įtraukti į programą;

b)

geografinių ir administracinių teritorijų, kuriose turi būti taikoma programa, aprašymas ir ribų nustatymas ir tų plotų būklės aprašymas atitinkamų kenksmingųjų organizmų buvimo požiūriu;

c)

programos trukmė;

d)

kenksmingųjų organizmų ir augalų, augalinių produktų ir kitų objektų suplanuotų vizualių patikrinimų, mėginių ir tyrimų skaičius;

e)

biudžeto sąmata;

f)

tikslai, kurie turi būti pasiekti iki programos pabaigos, ir jos numatoma nauda; ir

g)

tinkami rodikliai, pagal kuriuos vertinamas programos tikslų įgyvendinimas.

Kiekvienoje daugiametėje tyrimų programoje pirmos pastraipos b, d ir f punktuose nurodyta informacija pateikiama apie kiekvienus metus, kuriais ši programa vykdoma, jei esama reikšmingų pokyčių, palyginti su ankstesniais metais. Informacija, nurodyta tos pastraipos e punkte, pateikiama apie kiekvienus metus, kuriais ši programa vykdoma.

22 straipsnis

Tyrimų programų vertinimas ir patvirtinimas

1.   Komisija tyrimų programas vertina atsižvelgdama į metinės ar daugiametės darbo programos, nurodytos 36 straipsnio 1 dalyje, prioritetus ir kriterijus.

2.   Kasmet ne vėliau kaip lapkričio 30 d. Komisija praneša valstybėms narėms apie:

a)

techniniu požiūriu patvirtintų tyrimų programų, siūlomų bendrai finansuoti, sąrašą;

b)

preliminarią kiekvienai programai skirtą sumą;

c)

preliminarų maksimalų Sąjungos finansinio įnašo į kiekvieną programą dydį ir

d)

bet kokias preliminarias sąlygas, kurios gali būti taikomos Sąjungos finansiniam įnašui.

3.   Komisija metines tyrimų programas ir susijusį finansavimą patvirtina ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. priimdama sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei išlaidas, patirtas nuo tų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas, kaip nurodyta 23 straipsnyje, Komisija prireikus gali iš dalies pakeisti tokius sprendimus, atsižvelgdama į visą tinkamumo finansuoti laikotarpį.

4.   Komisija daugiametes tyrimų programas ir susijusį finansavimą patvirtina ne vėliau kaip pirmų įgyvendinimo metų sausio 31 d. priimdama sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei išlaidas, patirtas nuo pirmų įgyvendinimo metų sausio 1 d. iki įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

5.   Jeigu daugiametės tyrimų programos patvirtinamos pagal 4 dalį, biudžetinius įsipareigojimus galima suskaidyti į metines išmokas. Jeigu biudžetiniai įsipareigojimai yra taip suskaidomi, Komisija nustato metinių išmokų įsipareigojimus atsižvelgdama į programų įgyvendinimo pažangą, numatomus poreikius ir biudžeto galimybes.

23 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Dėl kiekvienos patvirtintos metinės ar daugiametės tyrimų programos valstybės narės Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia metinę išsamią techninę ir finansinę ataskaitą už praėjusius metus. Toje ataskaitoje pateikiami pasiekti rezultatai, vertinami pagal rodiklius, nurodytus 21 straipsnio 2 dalies g punkte, ir išsamiai aprašomos patirtos reikalavimus atitinkančios išlaidos. Be to, dėl kiekvienos patvirtintos metinės tyrimų programos valstybės narės Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. pateikia tarpinę finansinę ataskaitą.

24 straipsnis

Mokėjimai

Valstybė narė mokėjimo prašymą už atitinkamus metus tyrimų programai finansuoti Komisijai pateikia ne vėliau kaip kitų metų balandžio 30 d.

Komisija sumoka Sąjungos finansinį įnašą reikalavimus atitinkančioms išlaidoms padengti po atitinkamo 23 straipsnyje nurodytų ataskaitų patikrinimo.

3   skirsnis

Kenksmingųjų organizmų kontrolės atokiausiuose Sąjungos regionuose programos

25 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios priemonės ir reikalavimus atitinkančios išlaidos

1.   Dotacijos gali būti skiriamos valstybių narių vykdomoms programoms, skirtoms kontroliuoti kenksminguosius organizmus atokiausiuose Sąjungos regionuose, nurodytuose SESV 349 straipsnyje, pagal Reglamento (EB) Nr. 228/2013 2 straipsnyje nustatytus tikslus (toliau – programos atokiausiems regionams). Tos dotacijos yra susijusios su veikla, reikalinga siekiant užtikrinti, kad tuose regionuose būtų tinkamai įgyvendinamos juose galiojančios Sąjungos arba nacionalinės kenksmingųjų organizmų kontrolės taisyklės.

2.   Toliau nurodytoms išlaidoms, kurias patiria valstybės narės, vykdydamos programas atokiausiuose regionuose, finansuoti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama:

a)

išlaidos darbuotojams, neatsižvelgiant į jų statusą, tiesiogiai dalyvaujantiems įgyvendinant priemones, taip pat įrangos nuomos, vartojimo reikmenų, apdorojimo produktų išlaidos;

b)

išlaidos paslaugų sutartims su trečiosiomis šalimis daliai priemonių vykdyti;

c)

mėginių ėmimo išlaidos;

d)

tyrimų išlaidos, su sąlyga, kad jos yra tik:

i)

tyrimų rinkinių, reagentų ir vartojimo reikmenų, kurie gali būti identifikuoti ir kurie specialiai naudojami šiems tyrimams atlikti, išlaidos;

ii)

išlaidos darbuotojams, neatsižvelgiant į jų statusą, dalyvaujantiems atliekant tyrimus;

26 straipsnis

Programų atokiausiems regionams turinys ir pateikimas

1.   Ne vėliau kaip gegužės 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai programas atokiausiems regionams, kurios turi būti pradėtos vykdyti kitais metais ir kurioms jos pageidauja prašyti dotacijos.

Atokiausiems regionams skirtos programos, pateiktos po gegužės 31 d., laikomos neatitinkančiomis finansavimo kitais metais reikalavimų.

2.   Atokiausių regionų programose pateikiama bent ši informacija:

a)

kenksmingieji organizmai, įtraukti į programą;

b)

geografinių ir administracinių teritorijų, kuriose turi būti taikoma programa, aprašymas ir ribų nustatymas ir tų plotų būklės aprašymas atitinkamų kenksmingųjų organizmų buvimo požiūriu;

c)

regionų fitosanitarinės padėties techninė analizė;

d)

programos trukmė;

e)

programoje numatyta veikla ir atitinkamais atvejais kenksmingųjų organizmų ir augalų, augalinių produktų ir kitų objektų suplanuotų vizualių patikrinimų, mėginių ir tyrimų skaičius;

f)

biudžeto sąmata;

g)

tikslai, kurie turi būti pasiekti iki programos pabaigos, ir jos numatoma nauda; ir

h)

tinkami rodikliai, pagal kuriuos vertinamas programos tikslų įgyvendinimas.

Kiekvienoje daugiametėje programoje atokiausiems regionams informacija, nurodyta pirmos pastraipos b, e ir g punktuose, pateikiama apie kiekvienus metus, kuriais ši programa vykdoma, jei esama reikšmingų pokyčių, palyginti su ankstesniais metais. Informacija, nurodyta tos pastraipos f punkte, pateikiama apie kiekvienus metus, kuriais ši programa vykdoma.

27 straipsnis

Programų atokiausiems regionams vertinimas ir tvirtinimas

1.   Programos atokiausiems regionams vertinamos atsižvelgiant į metinėse ar daugiametėse darbo programose, nurodytose 36 straipsnio 1 dalyje, nustatytus prioritetus ir kriterijus.

2.   Kasmet iki lapkričio 30 d. Komisija praneša valstybėms narėms:

a)

techniniu požiūriu patvirtintų programų atokiausiems regionams, siūlomų bendrai finansuoti, sąrašą;

b)

preliminarią kiekvienai programai skirtą sumą;

c)

preliminarų maksimalų Sąjungos finansinio įnašo į kiekvieną programą dydį ir

d)

bet kokias preliminarias sąlygas, kurios gali būti taikomos Sąjungos finansiniam įnašui.

3.   Metinės programos atokiausiems regionams ir susijęs finansavimas patvirtinami ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. priimant sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei išlaidas, patirtas nuo tų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Pateikus tarpines ataskaitas, kaip nurodyta 28 straipsnyje, Komisija prireikus gali iš dalies pakeisti tokius sprendimus, atsižvelgdama į visą tinkamumo finansuoti laikotarpį.

4.   Daugiametės nacionalinės programos ir susijęs finansavimas patvirtinami ne vėliau kaip pirmų įgyvendinimo metų sausio 31 d. priimant sprendimą dėl dotacijos, atsižvelgiant į įgyvendintas priemones bei išlaidas, patirtas nuo pirmų įgyvendinimo metų sausio 1 d. iki įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

5.   Jeigu daugiametės programos atokiausiems regionams patvirtinamos pagal 4 dalį, biudžetinius įsipareigojimus galima suskaidyti į metines išmokas. Jeigu biudžetiniai įsipareigojimai yra padalyti į metines išmokas, Komisija nustato metinių išmokų įsipareigojimus atsižvelgdama į programų įgyvendinimo pažangą, numatomus poreikius ir biudžeto galimybes.

28 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Valstybės narės Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia metinę išsamią techninę ir finansinę kiekvienos patvirtintos metinės ar daugiametės programos atokiausiems regionams ataskaitą už praėjusius metus. Toje ataskaitoje pateikiami pasiekti rezultatai, vertinami pagal rodiklius, nurodytus 26 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos h punkte, ir išsamiai aprašomos patirtos reikalavimus atitinkančios išlaidos.

Be to, valstybės narės Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. pateikia tarpinę finansinę kiekvienos patvirtintos metinės atokiausiems regionams programos atokiausiems regionams ataskaitą.

29 straipsnis

Mokėjimai

Valstybė narė mokėjimo prašymą už atitinkamus metus programai atokiausiems regionams finansuoti Komisijai pateikia ne vėliau kaip kitų metų balandžio 30 d.

Komisija sumoka Sąjungos finansinį įnašą reikalavimus atitinkančioms išlaidoms padengti po atitinkamo ataskaitų, nurodytų 28 straipsnyje, patikrinimo.

III   SKYRIUS

Finansinė parama oficialiai kontrolei ir kitai veiklai

30 straipsnis

Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos

1.   Dotacijos gali būti skiriamos Europos Sąjungos etaloninėms laboratorijoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje, išlaidoms, patirtoms įgyvendinant Komisijos patvirtintas darbų programas, finansuoti.

2.   Toliau nurodytos išlaidos gali būti tinkamos dotacijoms gauti pagal šio straipsnio 1 dalį:

a)

išlaidos darbuotojams, neatsižvelgiant į jų statusą, tiesiogiai dalyvaujantiems laboratorijų veikloje, kuri vykdoma kaip Sąjungos etaloninės laboratorijos veikla;

b)

pagrindinės įrangos sąnaudos;

c)

išlaidos vartojimo reikmenims;

d)

išlaidos mėginių siuntimui, komandiruotėms, posėdžiams, mokymo veiklai.

31 straipsnis

Mokymas

1.   Sąjunga gali finansuoti kompetentingų institucijų, atsakingų už oficialią kontrolę, darbuotojų mokymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 51 straipsnyje, kad būtų pasiektas suderintas požiūris į oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą ir taip būtų galima užtikrinti aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos apsaugos lygį.

2.   Komisija rengia mokymo programas ir nustato prioritetines intervencijos sritis, atsižvelgdama į nustatytą riziką visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai bei gerovei ir augalų sveikatai.

3.   Tam, kad atitiktų reikalavimus Sąjungos finansavimui gauti, kaip nurodyta 1 dalyje, kompetentingos institucijos užtikrina, kad žinios, įgytos dalyvaujant toje dalyje nurodytoje mokymo veikloje, būtų prireikus skleidžiamos ir tinkamai naudojamos nacionalinėse mokymo programose.

4.   Toliau nurodytos išlaidos gali būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus 1 dalyje nurodytam finansiniam įnašui gauti:

a)

išlaidos mokymui, įskaitant mokymą, kuris atviras ir dalyviams iš trečiųjų šalių, ar mainų veiklai rengti;

b)

kelionės, apgyvendinimo ir kasdienės pragyvenimo išlaidos kompetentingos institucijų darbuotojams, dalyvaujantiems mokyme.

32 straipsnis

Valstybių narių ekspertai

Sąjungos finansinis įnašas gali būti skiriamas kelionės, apgyvendinimo ir kasdienėms pragyvenimo išlaidoms, kurias patiria valstybių narių ekspertai dėl to, kad Komisija juos paskiria padėti savo ekspertams, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 45 straipsnio 1 dalyje ir 46 straipsnio 1 dalyje.

33 straipsnis

Koordinuotieji kontrolės planai ir duomenų rinkimas

1.   Dotacijos gali būti skiriamos valstybių narių išlaidoms, patirtoms įgyvendinant koordinuotuosius kontrolės planus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 882/2004 53 straipsnyje, ir renkant duomenis, finansuoti.

2.   Toliau nurodytos išlaidos gali būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus:

a)

mėginių ėmimo ir laboratorinių tyrimų išlaidos;

b)

išlaidos įrangai, reikalingai oficialios kontrolės ir duomenų rinkimo užduotims atlikti.

IV   SKYRIUS

Kitos priemonės

34 straipsnis

Informacinės sistemos

1.   Sąjunga finansuoja Komisijos tvarkomų duomenų bazių ir kompiuterinių informacinių valdymo sistemų, būtinų veiksmingam ir ekonomiškai efektyviam 1 straipsnyje nurodytų taisyklių įgyvendinimui, kūrimą ir veikimą.

2.   Sąjungos finansinis įnašas gali būti skiriamas trečiųjų šalių, taip pat tarptautinių organizacijų duomenų bazėms ir kompiuterinėms informacinėms valdymo sistemoms sukurti ir valdyti, jei tos duomenų bazės ir kompiuterinės informacinės valdymo sistemos:

a)

turi įrodytos papildomos naudos visai Sąjungai ir yra prieinamos visoje Sąjungoje visiems suinteresuotiesiems naudotojams; ir

b)

reikalingos siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir ekonomiškai efektyviai įgyvendinamos 1 straipsnyje nurodytos taisyklės.

35 straipsnis

Taisyklių įgyvendinimas ir pritaikymas

1.   Sąjunga gali finansuoti techninę ir mokslinę veiklą, įskaitant tyrimus ir koordinavimo veiklą, būtiną siekiant užtikrinti, kad būtų teisingai įgyvendintos 1 straipsnyje nurodytų sričių taisyklės ir kad tos taisyklės būtų pritaikytos prie mokslo, technologijų ir visuomenės raidos.

Sąjungos finansinis įnašas gali būti skiriamas ir valstybėms narėms ar tarptautinėms organizacijoms, veikiančioms 1 straipsnyje nurodytose srityse, veiklai, kuria padedama tobulinti ir įgyvendinti 1 straipsnyje nurodytų sričių taisykles, vykdyti.

2.   Dotacijos gali būti skiriamos projektams, kuriuos organizuoja viena arba kelios valstybės narės, siekdamos pagerinti oficialios kontrolės vykdymo efektyvumą taikant inovacinius metodus ir protokolus.

3.   Sąjungos finansinė parama taip pat gali būti teikiama Sąjungos ir valstybių narių informavimo ir informuotumo gerinimo iniciatyvoms, kuriomis siekiama užtikrinti geresnį, reikalavimus atitinkantį ir tvarų veikimą įgyvendinant 1 straipsnyje nurodytų sričių taisykles.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

PROGRAMAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

36 straipsnis

Darbų programos ir finansiniai įnašai

1.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato bendras ar atskiras metines ar daugiametes darbų programas II antraštinėje dalyje nurodytoms priemonėms, išskyrus nurodytąsias tos dalies I skyriaus 1 skirsnyje ir II skyriaus 1 skirsnyje, įgyvendinti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Darbų programose, nurodytose 1 dalyje, nustatomi siektini veiklos tikslai, laukiami rezultatai, atitinkantys 2 straipsnyje nustatytus bendrąjį ir konkrečius tikslus, įgyvendinimo metodas ir visa jų finansavimo suma. Jose taip pat aprašomi finansuotini veiksmai, nurodomos kiekvienai priemonei skirtos sumos ir preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. Dėl dotacijų jose nurodomi prioritetiniai veiksmai, vertinimo kriterijai, finansavimo norma ir orientacinis reikalavimus atitinkančių priemonių ir išlaidų sąrašas, vadovaujantis šio reglamento 3 straipsniu.

3.   II antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnyje ir II antraštinės dalies II skyriaus 2 ir 3 skirsniuose nurodytų priemonių įgyvendinimo darbo programos priimamos ne vėliau kaip metų, einančių prieš jų įgyvendinimo metus, balandžio 30 d., jei yra priimtas biudžeto projektas. Tos darbo programos atspindi prioritetus, nustatytus šio reglamento III priede.

4.   Dėl II antraštinės dalies I skyriaus 1 skirsnyje ir II antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnyje nurodytų skubių priemonių įgyvendinimo, arba kai reikia reaguoti į nenumatytus įvykius, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėsto savo sprendimą dėl finansinio įnašo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustato valstybių narių paraiškų, ataskaitų ir dotacijų išmokėjimo prašymų teikimo procedūras, nurodytas II antraštinės dalies I skyriaus 1 ir 2 skirsniuose ir II antraštinės dalies II skyriaus 1, 2 ir 3 skirsniuose. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

37 straipsnis

Komisijos atliekamos patikros vietoje

Komisija gali atlikti patikras vietoje valstybėse narėse ir naudos gavėjų patalpose, siekdama patikrinti visų pirma:

a)

priemonių, finansuojamų iš Sąjungos finansinio įnašo, įgyvendinimo veiksmingumą;

b)

administracinės praktikos atitiktį Sąjungos taisyklėms;

c)

būtinų patvirtinamųjų dokumentų buvimą ir jų sąsają su priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos įnašo.

38 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija

Valstybės narės ir naudos gavėjai pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną priemonių įgyvendinimui patikrinti, ir imasi visų reikiamų priemonių tikrinimams supaprastinti, kurios, Komisijos manymu, yra tinkamos atsižvelgiant į Sąjungos finansų valdymą, įskaitant patikras vietoje.

39 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamas priemones Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika priemones, atliekant veiksmingą kontrolę ir, jei nustatoma pažeidimų, susigrąžinant nepagrįstai sumokėtas sumas ir prireikus skiriant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas.

2.   Komisija arba jos atstovai ir Audito Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų gavėjų, įgyvendinimo įstaigų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų pagal šį reglamentą, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) suteikiami įgaliojimai Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (24) nustatyta tvarka atlikti tiesiogiai ar netiesiogiai tokį finansavimą gavusių ekonominės veiklos vykdytojų patikras vietoje ir inspektavimą, siekiant nustatyti sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veikos, darančios poveikį Sąjungos finansiniams interesams ir susijusios su susitarimu ar sprendimu dėl dotacijos ar sutartimi dėl Sąjungos lėšų skyrimo, atvejus.

Nedarant poveikio pirmai ir antrai pastraipoms, bendradarbiavimo susitarimuose su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis ir subsidijų susitarimuose bei sprendimuose ir sutartyse, sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF aiškiai numatoma teisė atlikti auditą, patikras vietoje ir inspektavimą.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   7 straipsnio 2 dalyje ir 10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami septyneriems metams nuo 2014 m. birželio 30 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 2 dalyje ir 10 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 7 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

41 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.

42 straipsnis

Vertinimas

1.   Komisija ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d. parengia ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo, ar II antraštinės dalies I ir II skyriuose ir III skyriaus 30 ir 31 straipsniuose nurodytomis priemonėmis pasiekiami 2 straipsnio 1 dalyje nustatyti tikslai jų rezultatų bei poveikio prasme, kalbant apie išteklių naudojimo veiksmingumą ir pridėtinę vertę Sąjungos lygmeniu. Be to, vertinimo ataskaitoje aptariamos supaprastinimo galimybės, visų tikslų aktualumas ir priemonių indėlis siekiant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. Joje atsižvelgiama į vertinimo rezultatus, susijusius su ilgalaikiu ankstesnių priemonių poveikiu. Kartu su ataskaita prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl šio reglamento dalinio pakeitimo.

2.   Komisija ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. atlieka šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių ex post vertinimą, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. 1 dalyje nurodytų priemonių ex post vertinimas apima 1 straipsnyje nurodytų išlaidų veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo ir jų poveikio vertinimą.

3.   Vertinimuose, nurodytuose šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, atsižvelgiama į padarytą pažangą naudojantis rodikliais, nurodytais 2 straipsnio 2 dalyje.

4.   Komisija perduoda vertinimų, nurodytų 1 ir 2 dalyse, išvadas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

43 straipsnis

Informavimas, ryšiai ir viešinimas

1.   Prireikus naudos gavėjai ir atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą suteikta finansinė parama būtų tinkamai viešinama, kad visuomenė būtų informuota apie Sąjungos vaidmenį finansuojant priemones.

2.   Komisija įgyvendina informacijos ir komunikacijos veiklą finansuotų priemonių ir jų rezultatų klausimus. Be to, komunikacijai pagal šį reglamentą skirtas biudžetas taip pat apima komunikaciją su įmonėmis dėl Sąjungos politikos prioritetų.

44 straipsnis

Panaikinimas

1.   Sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB yra panaikinami.

2.   Nuorodos į sprendimus 66/399/EEB ir 76/894/EEB laikomos nuorodomis į Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį.

3.   Nuorodos į Sprendimą 2009/470/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

45 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šio reglamento 12 straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybių narių nacionalinės programos, pateiktos Komisijai 2012 m. ir skirtos įgyvendinti 2013 m., programos, pateiktos 2013 m. ir skirtos įgyvendinti 2014 m. bei programos, pateiktos ne vėliau kaip 2014 m. balandžio 30 d., skirtos įgyvendinti 2015 m., jei yra patvirtinamos, laikomos atitinkančiomis reikalavimus gauti Sąjungos finansavimą remiantis Sprendimo 2009/470/EB 27 straipsniu.

2013 ir 2014 m. įgyvendinamoms nacionalinėms programoms ir toliau taikomos to sprendimo 27 straipsnio 7 ir 8 dalys.

2015 m. įgyvendinamoms nacionalinėms programoms ir toliau taikoma to sprendimo 27 straipsnio 2 dalis.

2.   Šio reglamento 21 straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybių narių tyrimų programos, pateiktos Komisijai ne vėliau kaip 2014 m. balandžio 30 d., skirtos įgyvendinti 2015 m., laikomos atitinkančiomis reikalavimus gauti Sąjungos finansavimą remiantis Direktyvos 2000/29/EB 23 straipsnio 6 dalimi. Toms tyrimų programoms ir toliau taikoma tos direktyvos 23 straipsnio 6 dalis.

3.   Valstybių narių paraiškoms dėl šio reglamento 16 straipsnyje nurodytoms skubioms priemonėms skiriamo Sąjungos finansavimo, pateiktoms Komisijai ne vėliau kaip 2014 m. balandžio 30 d., ir toliau taikomi Direktyvos 2000/29/EB 22–24 straipsniai.

46 straipsnis

Direktyvos 98/56/EB dalinis pakeitimas

Direktyva 98/56/EB iš dalies keičiama taip:

1)

17 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisijai padeda Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (25) 58 straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (26).

(25)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002 nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1)."

(26)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“"

2)

18 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisijai padeda Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.“

47 straipsnis

Direktyvos 2000/29/EB dalinis pakeitimas

Direktyva 2000/29/EB iš dalies keičiama taip:

1)

13c straipsnio 5 dalis išbraukiama.

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„15a straipsnis

Valstybės narės nustato, kad bet kas, sužinojęs apie I arba II priede nurodyto kenksmingojo organizmo arba kenksmingojo organizmo, kuriam taikoma priemonė pagal 16 straipsnio 2 arba 3 dalį, buvimą arba turi pagrindo jį įtarti, raštu per dešimt kalendorinių dienų praneša apie tai kompetentingai institucijai ir šiai paprašius pateikia savo turimą informaciją dėl to buvimo.“

3)

22–26 straipsniai išbraukiami.

48 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisijai padeda Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas (toliau – komitetas). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (27). Komitetą sudaro skyriai, kuriuose sprendžiami visi svarbūs klausimai.

Visos nuorodos Sąjungos teisėje į Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinį komitetą laikomos nuoroda į pirmoje pastraipoje nurodytą komitetą.

49 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 66 straipsnis išbraukiamas.

50 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 VII skyrius išbraukiamas.

51 straipsnis

Direktyvos 2008/90/EB dalinis pakeitimas

Direktyvos 2008/90/EB 19 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisijai padeda Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas, įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (28) 58 straipsnio 1 dalimi. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (29).

52 straipsnis

Direktyvos 2009/128/EB dalinis pakeitimas

Direktyvos 2009/128/EB 22 straipsnis išbraukiamas.

53 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 76 straipsnis išbraukiamas.

54 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. birželio 30 d.

Tačiau 18 straipsnio 1 dalies d punktas ir 47 straipsnio 2 punktas taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gegužės 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 67, 2014 3 6, p. 166.

(2)  2014 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. gegužės 8 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(5)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).

(6)  1969 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 69/464/EEB dėl bulvių vėžio kontrolės (OL L 323, 1969 12 24, p. 1).

(7)  1993 m. spalio 4 d. Tarybos direktyva 93/85/EEB dėl bulvių žiedinio puvinio kontrolės (OL L 259, 1993 10 18, p. 1).

(8)  1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/57/EB dėl Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolės (OL L 235, 1998 8 21, p. 1).

(9)  2007 m. birželio 11 d. Tarybos direktyva 2007/33/EB dėl bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės, panaikinanti Direktyvą 69/465/EEB (OL L 156, 2007 6 16, p. 12).

(10)  2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 23).

(11)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(12)  2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (OL L 155, 2009 6 18, p. 30).

(13)  1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje (OL L 378, 1982 12 31, p. 58).

(14)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(15)  1966 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimas 66/399/EEB, įkuriantis Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinį komitetą (OL 125, 1966 7 11, p. 2289/66).

(16)  1976 m. lapkričio 23 d. Tarybos sprendimas 76/894/EEB, sukuriantis Augalų sveikatos nuolatinį komitetą (OL L 340, 1976 12 9, p. 25).

(17)  1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga (OL L 226, 1998 8 13, p. 16).

(18)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (OL L 267, 2008 10 8, p. 8).

(19)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(20)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(21)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).

(22)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL L 309, 2009 11 24, p. 71).

(23)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(24)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).


I PRIEDAS

7 straipsnyje nurodytos gyvūnų ligos:

galvijų maras

avių ir ožkų maras

kiaulių vezikulinė liga

mėlynojo liežuvio liga

Tešeno liga

avių arba ožkų raupai

Rifto slėnio karštinė

žvynelinė liga

afrikinė arklių liga

vezikulinis stomatitas

Venesuelos arklių virusinis encefalomielitas

hemoraginė elnių liga

klasikinis kiaulių maras

afrikinis kiaulių maras

kontaginė galvijų pleuropneumonija

paukščių gripas

Niukaslo liga

snukio ir nagų liga

epizootinė hematopoetinė žuvų nekrozė (EHN)

epizootinis ulceratyvinis žuvų sindromas (EUS)

bonamiozės infekcija (Bonamia exitiosa infekcija)

perkinozės infekcija (Perkinsus marinus infekcija)

Microcytos mackini infekcija

vėžiagyvių Taura sindromas

vėžiagyvių geltongalvių (angl. Yellowhead) liga


II PRIEDAS

10 straipsnyje nurodytos gyvūnų ligos ir zoonozės:

galvijų tuberkuliozė

galvijų bruceliozė

avių ir ožkų bruceliozė (B. melitensis)

mėlynojo liežuvio liga endeminėse arba didelės rizikos zonose

afrikinis kiaulių maras

kiaulių vezikulinė liga

klasikinis kiaulių maras

juodligė

infekcinė galvijų pleuropneumonija

paukščių gripas

pasiutligė

echinokokozė

užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE)

kampilobakteriozė

listeriozė

salmoneliozė (zoonozinė salmonelė)

trichineliozė

verotoksigeninė E. coli

virusinė hemoraginė septicemija (VHS)

infekcinė hematopoezinė nekrozė (IHN)

Koi herpes viruso infekcija (KHV)

infekcinė lašišų anemija (angl. ISA)

marteiliozės (Marteilia refringens) infekcija

bonamiozės (Bonamia ostreae) infekcija

vėžiagyvių baltmė


III PRIEDAS

II Antraštinės Dalies I Skyriaus 2 Skirsnyje ir II Antraštinės Dalies II Skyriaus 2 ir 3 Skirsniuose nurodytų Komisijos darbo programų prioritetai

Sąjungos finansinės paramos prioritetai, susiję su nacionalinių gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir priežiūros programų orientavimu:

ligos, turinčios poveikį žmonių sveikatai,

ligos, turinčios poveikį gyvūnų sveikatai, atsižvelgiant į galimą jų išplitimą ir sergamumo ta liga ir mirtingumo nuo jos rodiklius gyvūnų populiacijose,

ligos ir zoonozės, kurios, esama pavojaus, gali patekti ir (arba) iš naujo patekti į Sąjungos teritoriją iš trečiųjų šali,

ligos, kurios gali sukelti krizę, turėsiančią rimtų ekonominių padarinių,

ligos, turinčios poveikį prekybai su trečiosiomis šalimis ir ES vidaus prekybai.

Sąjungos finansinės paramos prioritetai, susiję su nacionalinių kenksmingųjų organizmų tyrimų programų siekiant apsaugoti Sąjungos teritoriją orientavimu:

kenksmingieji organizmai, išvardyti Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnyje ir II priedo A dalies I skirsnyje kaip neaptinkami Sąjungos teritorijoje,

kenksmingieji organizmai, kuriems taikomos Sąjungos priemonės, priimtos pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 3 dalį,

kenksmingieji organizmai, neišvardyti Direktyvoje 2000/29/EB ir keliantys neišvengiamą pavojų Sąjungos teritorijai,

kenksmingieji organizmai, kurie gali sukelti krizę, turėsiančią rimtų ekonominių ir su aplinka susijusių padarinių,

kenksmingieji organizmai, turintys poveikį prekybai su trečiosiomis šalimis ir ES vidaus prekybai.

Sąjungos finansinės paramos prioritetai, susiję su atokiausiems regionams skirtų nacionalinių programų orientavimu:

kovos su kenksmingaisiais organizmais priemonės, susijusios su importu į tuos regionus ir klimatu šiuose regionuose,

kovos su tais kenksmingaisiais organizmais metodai,

kovos su kenksmingaisiais organizmais, įtrauktais į sąrašą remiantis tuose regionuose galiojančiomis taisyklėmis dėl augalų kenksmingųjų organizmų, priemonės.


KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

dėl veterinarinių ir fitosanitarijos programų tvirtinimo tvarkos

Komisija, siekdama geriau informuoti valstybes nares, rengs metinius Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdžius, kuriuose bus aptariami programų vertinimo procedūros rezultatai. Šis posėdis vyks ne vėliau kaip metų, einančių prieš programų įgyvendinimo metus, lapkričio 30 d.

Šio posėdžio tikslais Komisija pateiks techniniu požiūriu patvirtintų programų, siūlomų bendrai finansuoti, sąrašą. Finansinės ir techninės detalės bus aptariamos su nacionalinėmis delegacijomis ir bus atsižvelgiama į jų komentarus.

Be to, prieš priimdama galutinį sprendimą, Komisija sausio mėn. vykstančiame Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdyje pateiks valstybėms narėms galutinį programų, kurios buvo atrinktos bendrai finansuoti, sąrašą ir nurodys kiekvienai programai skirtą sumą.

Parengiamasis darbas, skirtas 9, 19 ir 25 straipsniuose nurodytų priemonių įgyvendinimo gairėms nustatyti, bus atliekamas su valstybių narių ekspertais kiekvienų metų vasario mėn. pradžioje, kad valstybėms narėms būtų pateikta likvidavimo ir priežiūros programoms nustatyti svarbi informacija.


Top