EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0297

2010 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 90, 10.4.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 51 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/297/oj

10.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 297/2010

2010 m. balandžio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Tikrinimo, patekimo kontrolės ir kitokios saugumo kontrolės srityse, taip pat draudžiamų daiktų, trečiųjų šalių saugumo standartų atitikties pripažinimo, personalo įdarbinimo, mokymo, specialiųjų saugumo procedūrų srityse ir saugumo kontrolės išimčių srityje reikėtų patvirtinti bendrąsias priemones, kuriomis papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai.

(2)

Tokios bendrosios priemonės būtinos vienodam aviacijos saugumo lygiui Europos Sąjungoje pasiekti, kad keleiviai būtų apsaugoti nuo neteisėtų veiksmų. Svarbiausias ES teisės aktuose numatytas palengvinimo elementas yra vienkartinis patikrinimas. Todėl ypač svarbu suderinti tikrinimo metodus, kad vienkartinio patikrinimo tvarkos, įskaitant skysčių, aerozolių ir gelių patikrinimą, Europos Sąjungoje būtų laikomasi netrukdant ES piliečiams naudotis bendrosios aviacijos rinkos privalumais.

(3)

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (2), priedo A.3 dalyje išvardyti leidžiami bagažo, krovinių ir pašto, kurie bus kraunami į orlaivio krovinių skyrių, tikrinimo metodai. Kartais būtina numatyti papildomus kai kurių arba visų rūšių krovinių tikrinimo metodus, kurių efektyvumas įrodytas, ir suteikti teisinį pagrindą visapusiškoms įgyvendinimo priemonėms sukurti. Metalo detektoriai laikomi efektyvia kai kurių rūšių krovinių tikrinimo priemone.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 272/2009 nenumatyta skysčius, aerozolius ir gelius priskirti prie riboto patekimo zonose ar orlaivyje draudžiamų daiktų kategorijos. Vietoj to Reglamente (EB) Nr. 272/2009 reikalaujama, kad skystųjų sprogstamųjų medžiagų aptikimo metodai, įskaitant technologijas, visos Europos Sąjungos oro uostuose būtų pradėti taikyti kuo greičiau ir ne vėliau kaip nuo 2010 m. balandžio 29 d.

(5)

Laikas panaikinti su skysčiais, aerozoliais ir geliais susijusius apribojimus ir palaipsniui pereiti nuo daugumos skysčių draudimo prie skystųjų sprogmenų aptikimo sistemos. Tam būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio po 2010 m. balandžio mėn. tvarką, kad aptikimo metodai, įskaitant technologijas, būtų palaipsniui diegiami visuose ES oro uostuose nepažeidžiant aviacijos saugumo. Atsižvelgiant į teisėsaugos įstaigų siekį užkardyti galimus būsimus teroristų išpuolius, reikia nustatyti efektyvų mechanizmą, kol oro uostuose atsiras galimybių įdiegti patikimą aptikimo įrangą. Todėl reikia naujo metodo. Šis metodas turėtų būti įgyvendintas iki 2013 m. balandžio 29 d., iki kurios visuose oro uostuose turėtų būti skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo priemonės.

(6)

Tačiau šis metodas neturėtų trukdyti įrangą oro uostuose įdiegti ir naudoti anksčiau, jei tokia įranga atitinka Komisijos priimtuose įgyvendinimo teisės aktuose nustatytus standartus. Taip oro uostuose išvykstantiems keleiviams būtų lengviau gabenti skysčius, aerozolius ir gelius, pavyzdžiui, viename saugumo patikrinimo take įdiegus tikrinimo įrangą, kuria galima aptikti skystuosius sprogmenis. Be to, kai kuriuose oro uostuose gali būti nutarta pažangesnę įrangą įdiegti sparčiau.

(7)

Atsižvelgiant į poreikį saugumo priemones oro uostuose naudoti lanksčiai, bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai ir toliau bus neutralūs technologijų atžvilgiu. Valstybės narės ir oro uostai gali rinktis, kurias šiuo dokumentu iš dalies keičiamame Reglamente (EB) Nr. 272/2009 išvardytas technologijas oro uostose įdiegti ir naudoti efektyviausia bei veiksmingiausia.

(8)

Kad įrangą, kuria galima aptikti skystuosius sprogmenis, būtų galima naudoti, oro uostai arba kiti už aviacijos saugumą atsakingi subjektai turi įsigyti ir įdiegti tokią įrangą, kurios atitiktis techniniams standartams, priimtiems pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį, įrodyta. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyti visi teisiniai reikalavimai tam, kad tokia įranga galėtų būti įdiegta laiku iki šiame reglamente nurodytų terminų.

(9)

Pereinamuoju laikotarpiu keleiviai turėtų būti aiškiai informuojami, kuriuose ES oro uostuose atliekamas skysčių tikrinimas. Oro uostų ir oro vežėjų atstovai turėtų bendradarbiauti siekdami užtikrinti, kad skysčių, aerozolių ir gelių konfiskacija būtų kraštutinė priemonė.

(10)

Kad nebūtų pažeisti saugumo standartai, Reglamente (EB) Nr. 272/2009 numatytos bendrosios priemonės turėtų būti iš dalies keičiamos siekiant nustatyti taisykles, kurių laikantis metalo detektoriai prireikus galėtų būti naudojami krovinių skyriuje vežamam bagažui, kroviniams ir paštui tikrinti ir būtų leista laikinai taikyti laipsniško įvedimo tvarką, pagal kurią skysčius, aerozolius ir gelius būtų galima įsinešti į riboto patekimo zonas ar orlaivį.

(11)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 272/2009 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(12)

ES ir tarptautinio lygmens pokyčiai technologijų ir teisės aktų srityse gali turėti įtakos šiuo reglamentu nustatytiems terminams. Prireikus Komisija gali teikti pasiūlymus persvarstyti atitinkamas nuostatas, visų pirma atsižvelgiant į įrangos tinkamumą naudoti ir keleivių patogumą.

(13)

Reglamentas (EB) Nr. 300/2008 taikomas visas nuo dienos, nurodytos įgyvendinimo taisyklėse, priimtose pagal to reglamento 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytą procedūrą, ir ne vėliau kaip nuo 2010 m. balandžio 29 d. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2010 m. balandžio 29 d. drauge su Reglamentu (EB) Nr. 300/2008 ir jo papildymo ir įgyvendinimo teisės aktais.

(14)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnio 1 dalį sudaryto Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  OL L 91, 2009 4 3, p. 7.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A.3 dalies f ir g punktai keičiami taip:

„f)

sprogmenų pėdsakų aptikimo įranga;

g)

imitavimo kamera; ir

h)

metalo detektoriai.“

2.

Po B dalies įterpiama ši B1 dalis:

„B1   DALIS.

Skysčiai, aerozoliai ir geliai

Į riboto patekimo zonas ir orlaivį leidžiama įsinešti skysčius, aerozolius ir gelius, jei jie patikrinti laikantis įgyvendinimo taisyklių, priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį, reikalavimų arba jei pagal tuos reikalavimus skysčiams, aerozoliams ir geliams daroma tikrinimo išimtis.

1.

Iki 2011 m. balandžio 29 d. į riboto patekimo zonas ir orlaivį leidžiama įsinešti trečiosios šalies oro uoste arba ne Bendrijos oro vežėjo orlaivyje įsigytus skysčius, aerozolius ir gelius, jei jie sudėti į maišelį, atitinkantį Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos rekomenduotas saugumo kontrolės gaires, kuriame aiškiai matomas pakankamas įrodymas, kad daiktai pirkti kontroliuojamoje oro uosto zonoje arba orlaivyje per praėjusias trisdešimt šešias valandas. Šie skysčiai, aerozoliai ir geliai tikrinami pagal įgyvendinimo taisyklių, priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį, reikalavimus.

2.

Iki 2013 m. balandžio 29 d. visuose oro uostuose skysčiai, aerozoliai ir geliai tikrinami pagal įgyvendinimo taisyklių, priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį, reikalavimus.

3.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyti visi teisiniai reikalavimai tam, kad iki 1 ir 2 dalyse nurodytų terminų galėtų būti įdiegta skysčių tikrinimo įranga, atitinkanti įgyvendinimo taisyklių, priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį, reikalavimus.

Keleiviai aiškiai informuojami apie ES oro uostus, kuriuose jiems leidžiama į riboto patekimo zonas ir orlaivį įsinešti skysčius, aerozolius ir gelius, ir apie su tuo susijusias sąlygas.“


Top