EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1077

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1077, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės

C/2018/4838

OJ L 194, 31.7.2018, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1077/oj

31.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1077

2018 m. liepos 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014 (2) nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 taikymo taisyklės. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (3) iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 supaprastinant Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP) taikomas taisykles. Todėl Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 įgyvendinimo taisyklės turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(2)

buvo panaikinta prievolė pagal specialią kvietimo teikti pasiūlymus procedūrą atrinkti įstaigas konsultacijoms teikti. Todėl kvietimų teikti pasiūlymus įgyvendinimo taisyklės turėtų būti išbrauktos;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 2 straipsnio 1 dalies n punkte nustatytos taisyklės, pagal kurias jaunieji ūkininkai gali įsisteigti kartu su kitais ūkininkais, o to reglamento 2 straipsnio 1 dalies s punkte pateikta termino „įsisteigimo diena“ apibrėžtis. Todėl turėtų būti suderintos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedo 1 dalies 8 punkto nuostatos dėl jaunojo ūkininko. Be to, dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 (4) 57 straipsnio, kuriame nustatytos ūkio ir verslo plėtros taisyklės, išbraukimo taip pat reikėtų supaprastinti Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 808/2014 nustatytas taisykles dėl verslo plano;

(4)

buvo supaprastintos finansinių priemonių taisyklės. Konkrečiai, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 49 straipsnio 4 dalyje nustatyta nuo veiksmų, remiamų finansinėmis priemonėmis, atrankos kriterijų taikymo nukrypti leidžianti nuostata. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014 I priedo 1 dalies 8 punktas turėtų būti suderintas su šia nukrypti leidžiančia nuostata;

(5)

siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos ir, visų pirma, dažno finansavimo planų keitimo, būtina išaiškinti, kad riba, iki kurios gali būti viršijami kiekvienos programos finansiniame plane nurodyti planuojami EŽŪFKP įnašai, apskaičiuojama kiekvienai priemonei skirtos bendros sumos lygmeniu;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 39a straipsnyje numatyta skirti paramą ūkininkams naudojantis konkrečiam sektoriui pritaikyta pajamų stabilizavimo priemone, o to reglamento 37 straipsniu leista remti žemės ūkio draudimo sutartis, kuriomis padengiami nuostoliai, viršijantys 20 % vidutinės metinės produkcijos vertės, patirti dėl neigiamo poveikio aplinkai, gyvūnų arba augalų ligų, kenksmingųjų organizmų antpuolių ar su aplinka susijusių įvykių. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 8 straipsnio 1 dalies h punktu, finansiniame plane turėtų būti nurodyta planuojama EŽŪFKP parama ir įnašo lygis;

(7)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnis išbraukiamas;

2)

8 straipsnio 1 dalis išbraukiama;

3)

I priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

8 punktas „Atrinktų priemonių aprašymas“ iš dalies keičiamas taip:

i)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

taikymo sritį, paramos lygį, reikalavimus atitinkančius gavėjus ir, jei taikoma, kiekvienai papriemonei ir (arba) kiekvieno tipo veiksmams skiriamos paramos sumos arba lygio apskaičiavimo metodą, jei būtina; reikalavimus atitinkančias kiekvieno tipo veiksmų išlaidas, jų finansavimo sąlygas, taikomas sumas ir paramos lygį, taip pat atrankos kriterijų nustatymo principus; kai parama teikiama finansinei priemonei įgyvendinti pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a ir b punktus, pateikiamas finansinės priemonės rūšies aprašas, bendros galutinių paramos gavėjų kategorijos, bendros reikalavimus atitinkančių išlaidų kategorijos ir didžiausias paramos lygis.“;

ii)

2 dalies e punkto 5 papunktis pakeičiamas taip:

„5.   Ūkio ir verslo plėtra (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnis)

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje nurodytų smulkiųjų ūkių apibrėžtis,

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 2 straipsnio 1 dalies s punkte nurodytų veiksmų (įsisteigimo dienos) apibrėžtis,

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 19 straipsnio 4 dalies penktoje pastraipoje nurodytų viršutinių ir apatinių ribų nustatymas,

paramos jauniesiems ūkininkams, kurie steigiasi ne kaip vieninteliai valdos valdytojai, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse, konkrečios sąlygos,

informacija apie Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014 2 straipsnio 3 dalyje nurodyto lengvatinio laikotarpio taikymą,

verslo planų reikalavimų santrauka,

pasinaudojimas galimybe derinti įvairias priemones per verslo planą, kuriuo jaunajam ūkininkui sudaromos galimybės pasinaudoti tomis priemonėmis,

remiamos veiklos įvairinimo sritys.“;

iii)

2 dalies e punkto 16 papunkčio antraštė pakeičiama taip:

„16.    Rizikos valdymas (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36–39a straipsniai)“;

b)

10 punkto c papunktis iš dalies keičiamas taip:

i)

pirma pastraipa papildoma v papunkčiu:

„v)

veiksmų, įgyvendinamų pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 37 straipsnį, atveju, kai minimali nuostolių riba yra 20 %, ir veiksmų, įgyvendinamų pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 39a straipsnį, atveju – preliminarus bendras Sąjungos įnašas ir preliminarus įnašo lygis.“;

ii)

pridedama ši pastraipa:

„Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 36 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų tikslais priemonės lygmeniu turi būti išmokamas 37 straipsnyje nurodytas likutis, atliekamas to reglamento 51 straipsnyje nurodytas sąskaitų patvirtinimas ir sumokamas su reikalavimus atitinkančiomis viešosiomis atitinkamos programos išlaidomis susijęs įnašas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 487.

(2)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 18).

(3)  2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15).

(4)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).


Top