EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1330

2007 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007, nustatantis informacijos apie civilinės aviacijos įvykius, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB 7 straipsnio 2 dalyje, suinteresuotosioms šalims skleidimo taisyklių taikymą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 295, 14.11.2007, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; panaikino 32014R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1330/oj

14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1330/2007

2007 m. rugsėjo 24 d.

nustatantis informacijos apie civilinės aviacijos įvykius, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB 7 straipsnio 2 dalyje, suinteresuotosioms šalims skleidimo taisyklių taikymą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/42/EB dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų (1), ypač jos 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad atitinkama, su aviacijos sauga susijusi informacija būtų perduodama, kaupiama, laikoma, apsaugojama ir skleidžiama vien tik tam, kad būtų išvengta avarijų ir incidentų, o todėl nereikėtų nustatinėti kaltų ar atsakingųjų, Direktyvoje 2003/42/EB reikalaujama sukurti nacionalines įvykių pranešimų sistemas

(2)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas valstybių narių vykdomam keitimuisi informacija pagal Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsnio 1 dalį. Informacijai apie nacionalinius įvykius, laikomai nacionalinėse duomenų bazėse, turėtų būti taikomi nacionaliniai teisės aktai, kuriais reglamentuojamas leidimas paskelbti su aviacijos sauga susijusią informaciją.

(3)

Šiame reglamente „suinteresuotosios šalys“ – visi subjektai, galintys prisidėti didinant civilinės aviacijos saugą, besinaudojantys su civilinės aviacijos sauga susijusia sukaupta informacija taip, kaip numatyta Direktyvoje 2003/42/EB.

(4)

Nacionaliniai keitimosi informacija atstovai geriausiai pažįsta suinteresuotąsias šalis, įsisteigusias jų valstybėse narėse. Siekiant, kad su prašoma informacija susiję reikalai būtų tvarkomi kuo saugiausiai ir kiek įmanoma veiksmingai, nacionaliniai keitimosi informacija atstovai turėtų nagrinėti valstybių narių teritorijoje įsisteigusių suinteresuotųjų šalių prašymus, o suinteresuotųjų šalių prašymus iš trečiųjų šalių ar iš tarptautinių organizacijų turėtų nagrinėti Komisija.

(5)

Vėliau Komisija gali nuspręsti patikėti subjektui valdyti informaciją, kuria apsikeista vadovaujantis Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsniu, ir nagrinėti iš suinteresuotųjų šalių iš trečiųjų šalių bei iš tarptautinių organizacijų gautus prašymus.

(6)

Viešai skelbiamą nacionalinių keitimosi informacija atstovų sąrašą turėtų parengti Komisija.

(7)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimų sistema, keitimosi informacija atstovas, kuriam atsiunčiamas prašymas suteikti informaciją, turėtų patikrinti, ar prašantysis yra suinteresuotoji šalis, o prieš nustatant suteiktinos informacijos apimtį ir lygį, prašymas turėtų būti įvertintas.

(8)

Nacionaliniai keitimosi informacija atstovai turėtų turėti pakankamai informacijos prašymams patvirtinti ir įvertinti. Siekdami šio tikslo, jie turėtų naudotis anketa, į kurią būtų įtraukta visa svarbi informacija apie prašantįjį ir numatomą prašymo tikslą.

(9)

Jei tam tikroms suinteresuotosioms šalims informacijos apie jų veiklą reikia reguliariai, informacijai šioms šalims suteikti turėtų būti įmanoma taikyti bendrą sprendimą.

(10)

Prašantysis turėtų užtikrinti sistemos konfidencialumo apsaugą ir, atsižvelgdamas į prašyme, kuris turėtų atitikti Direktyvos 2003/42/EB tikslus, turėtų apriboti atsiųstos informacijos naudojimą.

(11)

Visi keitimosi informacija atstovai turėtų galėti patikrinti, ar jų atmestas prašymas nebuvo dar kartą pateiktas kitos valstybės narės valdžios institucijai. Jie taip pat turėtų galėti pasinaudoti kitų keitimosi informacija atstovų geriausiu darbo patyrimu. Todėl jie turėtų turėti prieigą prie prašymų suteikti informaciją ir sprendimų, priimtų šių prašymų atžvilgiu, registrų.

(12)

Duomenims perduoti turėtų būti naudojamos moderniosios technologijos, užtikrinant visos duomenų bazės apsaugą.

(13)

Kad Komisija galėtų parengti tinkamas valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija priemones, kaip reikalaujama Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsnio 4 dalyje, šis reglamentas taikomas praėjus šešiems mėnesiams nuo jo įsigaliojimo.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje 12 straipsniu įsteigto Skrydžių saugos komiteto nuomonę (2),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos priemonės, skirtos informacijai apie įvykius suinteresuotosioms šalims skleisti, kuria pagal Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsnio 1 dalį keičiasi valstybės narės, siekdamos šioms suinteresuotosioms šalims suteikti informaciją, kuri joms būtina civilinės aviacijos saugai gerinti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamos tokios apibrėžtys:

1)

suinteresuotoji šalis – visi pelno siekiantys arba jo nesiekiantys fiziniai ar juridiniai asmenys, visos oficialios įstaigos, turinčios juridinio asmens statusą arba ne, galinčios prisidėti didinant civilinės aviacijos saugą, turinčios prieigą prie informacijos apie įvykius, kuria valstybės narės keičiasi pagal Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsnio 1 dalį, ir įtrauktos į vieną iš I priede išvardytų suinteresuotųjų šalių kategoriją;

2)

keitimosi informacija atstovai –

a)

jei informaciją prašoma suteikti pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalį – kiekvienos valstybės narės pagal Direktyvos 2003/42/EB 5 straipsnio 1 dalį paskirtoji kompetentinga valdžios institucija ar, jei valstybė narė paskyrė daugiau nei vieną kompetentingą valdžios instituciją – pagal tą pačią nuostatą tos valstybės narės paskirtasis keitimosi informacija atstovas;

b)

jei informaciją prašoma suteikti pagal 3 straipsnio 2 dalį – Komisija.

2.   Komisija paskelbs keitimosi informacija atstovų sąrašą.

3 straipsnis

Prašymai suteikti informaciją

1.   Bendrijoje įsisteigusios suinteresuotosios šalys – fiziniai asmenys – prašymus suteikti informaciją siunčia valstybės narės, kurioje jiems išduota licencija ar, jei licencijos turėti nereikalaujama – tos šalies, kurioje vykdo veiklą, keitimosi informacija atstovams. Kitos Bendrijoje įsisteigusios šalys prašymus suteikti informaciją siunčia valstybės narės, kurioje įregistruota jų įstaiga ar oficiali buveinė, o joms nesant – pagrindinė verslo vieta, keitimosi informacija atstovams.

2.   Suinteresuotosios šalys, kurios įsisteigusios ne Bendrijoje, prašymus siunčia Komisijai.

3.   Prašymai pateikiami užpildant keitimosi informacija atstovų patvirtintus dokumentų blankus. Dokumentų blankuose būtinai turi būti II priede nurodyti punktai.

4 straipsnis

Ypatingi prašymai

Ypatingą pranešimą pateikusi suinteresuotoji šalis prašymus suteikti informaciją, susijusią su tokiu pranešimu, gali siųsti tiesiai keitimosi informacija atstovams, kuriems pranešimas buvo nusiųstas.

5 straipsnis

Prašančiojo patvirtinimas

1.   Keitimosi informacija atstovas, kuriam atsiunčiamas prašymas suteikti informaciją, patikrina, ar jį parengė suinteresuotoji šalis.

2.   Jei suinteresuotoji šalis prašymą siunčia ne pagal 3 straipsnį kompetentingam nagrinėti tokį prašymą keitimosi informacija atstovui, o kitam keitimosi informacija atstovui, jos paprašoma susisiekti su kompetentingu keitimosi informacija atstovu.

6 straipsnis

Prašymų įvertinimas

1.   Keitimosi informacija atstovas, kuriam atsiunčiamas prašymas, kiekvienu konkrečiu atveju įvertina, ar jis pagrįstas ir ar jį galima patenkinti.

2.   Jei prašymas priimtinas, keitimosi informacija atstovas nustato, kiek informacijos turėtų būti suteikta ir jos išsamumo lygį. Suteikiant šią informaciją, apsiribojama tik tuo, kas būtiniausia prašančiajam, nepažeidžiant Direktyvos 2003/42/EB 8 straipsnio. Informacija, nesusijusi su prašančiojo nuosava įranga, jo vykdomomis operacijomis ar jo veiklos sritimi, suteikiama apibendrinta ar nekonkreti, išskyrus, jei prašantysis pateikia išsamius argumentus.

3.   Suinteresuotosioms šalims, išvardytoms I priedo b punkte, gali būti suteikta tik su suinteresuotosios šalies nuosava įranga, jos vykdomomis operacijomis ar jos veiklos sritimi susijusi informacija.

7 straipsnis

Bendrojo pobūdžio sprendimai

Keitimosi informacija atstovas, kuriam atsiunčiamas suinteresuotosios šalies, įtrauktos į I priedo a punkte pateikiamą sąrašą, prašymas gali priimti bendro pobūdžio sprendimą suinteresuotajai šaliai reguliariai teikti informaciją su sąlyga, kad prašoma informacija susijusi su suinteresuotosios šalies nuosava įranga, jos vykdomomis operacijomis ar jos veiklos sritimi.

8 straipsnis

Naudojimasis informacija ir konfidencialumas

1.   Suteikta informacija prašantysis naudojasi tik prašymo formuliare, kuris turėtų atitikti Direktyvos 2003/42/EB 1 straipsnio tikslą, nurodytu tikslu. Prašantysis, negavęs raštiško informacijos suteikėjo sutikimo, informacijos neskelbia.

2.   Prašantysis imasi būtinųjų priemonių jam suteiktos informacijos tinkamam konfidencialumui užtikrinti.

9 straipsnis

Prašymų registravimas

Visi keitimosi informacija atstovai registruoja visus jiems atsiųstus prašymus ir veiksmus, kurių jie ėmėsi. Ši informacija perduodama Komisijai kai tik prašymas atsiunčiamas ir (arba) kai buvo imtasi veiksmų.

Visiems keitimosi informacija atstovams Komisija pateikia atnaujintą atsiųstų prašymų ir veiksmų, kurių ėmėsi įvairūs keitimosi informacija atstovai, sąrašą.

10 straipsnis

Skleidimo priemonės

Keitimosi informacija atstovai suinteresuotosioms šalims gali suteikti raštišką informaciją ar naudodamiesi saugiomis elektroninio ryšio priemonėmis.

Saugumo tikslais tiesioginė prieiga prie duomenų bazių, kuriose yra kitų valstybių narių atsiųsta informacija, pagal Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsnio 1 dalį suinteresuotosioms šalims neužtikrinama.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 24 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 167, 2003 7 4, p. 23.

(2)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1900/2006 (OL L 377, 2006 12 27, p. 176).


I PRIEDAS

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

a)   Suinteresuotųjų šalių, kurioms suteikti informaciją pagal 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, ar remiantis bendro pobūdžio sprendimu pagal 7 straipsnį kiekvienu konkrečiu atveju priimamas sprendimas, sąrašas

1.

Gamintojai: Orlaivių, variklių, propelerių, orlaivių dalių, prietaisų projektuotojai ir gamintojai; oro eismo vadybos (OEV) sistemų ir jų sudedamųjų dalių projektuotojai ir gamintojai; oro navigacijos paslaugoms (ONP) skirtų sistemų ir sudedamųjų dalių projektuotojai ir gamintojai; aerodromų kontroliuojamose teritorijose naudojamų sistemų ar įrenginių projektuotojai ir gamintojai

2.

Techninė priežiūra: įstaigos vykdančios: orlaivių, variklių, propelerių, orlaivių dalių ir prietaisų techninės priežiūros ar kapitalinio remonto darbus; oro navigacijos įrenginių montavimo, keitimo, techninės priežiūros, taisymo, kapitalinio remonto darbus, šių įrenginių tikrinimą skrydžio metu ir patikrą; ar aerodromų kontroliuojamose teritorijose esančių sistemų, jų sudedamųjų dalių ir įrangos techninę priežiūrą ar kapitalinį remontą

3.

Veiklos vykdytojai: oro vežėjai, orlaivių naudotojai, oro vežėjų ir orlaivių naudotojų asociacijos; aerodromų naudotojai ir aerodromų naudotojų asociacijos

4.

Oro navigacijos paslaugų teikėjai ir oro eismo valdymo ypatingųjų funkcijų vykdytojai

5.

Aerodromo paslaugų teikėjai: organizacijos, atsakingos oro uoste teikiamas antžemines paslaugas orlaiviams, įskaitant degalų pripylimą, parangą, krovinio važtaraščio parengimą, pakrovimą, apledėjimo šalinimą ir orlaivio vilkimą aerodromo teritorijoje, taip pat gelbėjimo ir gaisrų gesinimo ar kitas greitosios pagalbos paslaugas

6.

Aviacijos mokymo įstaigos (organizacijos)

7.

Trečiųjų šalių institucijos: trečiųjų šalių vyriausybių aviacijos administracijos ir avarijų tyrimo įstaigos

8.

Tarptautinės aviacijos organizacijos

9.

Tyrimai: valstybinės ar privačios laboratorijos, centrai ar subjektai; ar universitetai, kuriuose vykdomi aviacijos saugos tyrimai ar studijos

b)   Suinteresuotųjų šalių, kurioms suteikti informaciją pagal 6 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas kiekvienu konkrečiu atveju priimamas sprendimas, sąrašas

1.

Lakūnai (asmeniškai)

2.

Skrydžių vadovai (asmeniškai) ir kitas OEV ir (arba) ONP personalas, vykdantis su skrydžių sauga susijusias užduotis

3.

Inžinieriai ir (arba) mechanikai, ir (arba) skrydžių saugos elektronikos specialistai, ir (arba) aviacijos (ar aerodromų) vadovai (asmeniškai)

4.

Personalo, vykdančio su skrydžių sauga susijusias užduotis, profesinių organizacijų atstovai


II PRIEDAS

Image


Top