EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1006

2016 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1006, kuriuo dėl 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų ICAO nuostatų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 255/2010 (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/3740

OJ L 165, 23.6.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1006/oj

23.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1006

2016 m. birželio 22 d.

kuriuo dėl 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų ICAO nuostatų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 255/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (Oro erdvės reglamentas) (1), ypač į jo 6 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 255/2010, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės (2) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas, kad 1 straipsnio 3 dalyje nurodytos šalys arba jų vardu veikiantys įgaliotiniai oro eismo srautų valdymo (toliau – ATFM) priemones planuotų, koordinuotų ir taikytų laikydamiesi priede nurodytų ICAO nuostatų. Tame priede pateiktos nuorodos į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija), o konkrečiau – jos 13-ame leidime (2001 m. liepos mėn.), į kurį įtrauktas pakeitimas Nr. 47, 11 priede išdėstytas apibrėžtis ir įvairias nuostatas. Nuo to laiko, kai buvo priimtas Reglamentas (ES) Nr. 255/2010, ICAO padarė keleto Čikagos konvencijos 11 priede, į kurį įtrauktas paskiausias pakeitimas Nr. 49, išdėstytų apibrėžčių ir nuostatų pakeitimų;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 255/2010 priede taip pat daroma nuoroda į ICAO papildomosiose regiono procedūrose (dokumentas Nr. 7030), o konkrečiau – jų 5-ame leidime (2007 m.) išdėstytas nuostatas. Tačiau iš tiesų dokumento Nr. 7030 5-o leidimo metai yra 2008 m., todėl nuoroda į leidimo metus (2007 m.) turi būti ištaisyta;

(3)

todėl tam, kad valstybės narės galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę ir užtikrinti suderinamumą su ICAO tarptautine reguliavimo sistema, Reglamente (ES) Nr. 255/2010 pateiktos nuorodos į Čikagos konvencijos 11 priedą ir ICAO dokumentą Nr. 7030 turėtų būti pataisytos ir atnaujintos;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 255/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (3) 5 straipsniu įsteigto Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 255/2010 priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

ICAO nuostatų, taikomų oro eismo srautų valdymui, sąrašas

1.

Čikagos konvencijos 11 priedo Air Traffic Services („Oro eismo paslaugos“) (13 leidimas, 2001 m. liepos mėn., su pakeitimu Nr. 49) 3 skyriaus 3.7.5 punktas Air Traffic Flow Management („Oro eismo srautų valdymas“).

2.

ICAO dokumento Nr. 4444 Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management (PANS-ATM) („Oro navigacijos paslaugų procedūros. Skrydžių valdymas“) (15 leidimas, 2007 m.) 3 skyrius ATS System Capacity and Air Traffic Flow Management („ATS sistemos pajėgumas ir oro eismo srautų valdymas“).

3.

ICAO dokumento Nr. 7030 European (EUR) Regional Supplementary Procedures („Papildomosios Europos (EUR) regiono procedūros“) (5 leidimas, 2008 m.) 8 skyriaus 8.3 punktas Exemptions from ATFM slot allocation („ATFM laiko tarpsnių skyrimo išimtys“).

4.

ICAO dokumento Nr. 7030 European (EUR) Regional Supplementary Procedures („Papildomosios Europos (EUR) regiono procedūros“) (5 leidimas, 2008 m.) 8 skyriaus 8.4.1 punkto c papunktis (dėl orlaivio naudotojo ATFM priemonių laikymosi).

5.

ICAO dokumento Nr. 7030 European (EUR) Regional Supplementary Procedures („Papildomosios Europos (EUR) regiono procedūros“) (5 leidimas, 2008 m.) 2 skyriaus 2.3.2 punktas (dėl apskaičiuotojo trinkelių patraukimo laiko pakeitimo).“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(2)  2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 255/2010, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės (OL L 80, 2010 3 26, p. 10).

(3)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).


Top