EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0599

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/599 dėl kai kurių į persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įtrauktų tikslinių rodiklių suderinamumo su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2140) (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/2140

OL L 103, 2016 4 19, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/599/oj

19.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/599

2016 m. balandžio 15 d.

dėl kai kurių į persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įtrauktų tikslinių rodiklių suderinamumo su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2140)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, čekų, ispanų, italų, kroatų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentą) (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (2), ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004 valstybės narės turi priimti nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, į kuriuos būtų įrašyti privalomieji nacionaliniai tiksliniai rodikliai arba funkcinių oro erdvės blokų lygmens tiksliniai rodikliai, suderinti su visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais. Tame reglamente taip pat nurodyta, kad Komisija, remdamasi jo 11 straipsnio 6 dalies d punkte nurodytais vertinimo kriterijais, turi įvertinti tų tikslinių rodiklių suderinamumą. Su tuo susijusios išsamios taisyklės yra pateiktos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 390/2013;

(2)

antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) pagrindinių veiklos sričių – saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – visos Sąjungos tiksliniai veiklos rodikliai priimti Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES (3);

(3)

2015 m. kovo 2 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/347 (4) dėl kai kurių į pradinius veiklos rezultatų planus įrašytų tikslinių rodiklių nesuderinamumo su visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais ir dėl tų rodiklių persvarstymo rekomendacijų. Tame Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Kiprui, Kroatijai, Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Slovakijai, Slovėnijai, Vengrijai ir Vokietijai skirtame sprendime reikalaujama persvarstyti pagrindinių veiklos sričių – pajėgumų ir (arba) ekonominio efektyvumo – tikslinius veiklos rodiklius;

(4)

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, įskaitant persvarstytus tikslinius veiklos rodiklius, pateikė iki 2015 m. liepos 2 d.2016 m. vasario 4 d. Ispanija ir Portugalija pateikė funkcinio oro erdvės bloko pakeitimą ir kitus persvarstytus tikslinius veiklos rodiklius;

(5)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 3 straipsnį Komisijai įgyvendinti veiklos rezultatų planą padedanti Veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga savo vertinimo ataskaitą Komisijai pateikė 2015 m. spalio 15 d.;

(6)

vertinimas, ar persvarstyti tiksliniai veiklos rodikliai atitinka visos Sąjungos tikslinius veiklos rodiklius, atliktas remiantis tais pačiais vertinimo kriterijais ir metodais, pagal kuriuos vertinti pradiniai tiksliniai veiklos rodikliai;

(7)

dėl pajėgumų pagrindinės veiklos srities pasakytina, kad atitinkamų valstybių narių pateiktų oro eismo srautų valdymo maršrutinio užlaikymo persvarstytų tikslinių rodiklių suderinamumas įvertintas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 IV priedo 4 punkte nustatytą principą, naudojantis atitinkamomis tinklo valdytojo apskaičiuotomis ir į (2014–2018/2019 m.) tinklo veiklos plano naujausią 2014 m. birželio mėn. redakciją įrašytomis funkcinių oro erdvės blokų pajėgumų pamatinėmis vertėmis, kurias pritaikius Sąjungos lygiu užtikrinama, kad būtų pasiektas visos Sąjungos tikslinis veiklos rodiklis. Vertinimas parodė, kad persvarstyti funkcinio oro erdvės bloko FABCE tiksliniai veiklos rodikliai, kuriuos pateikė Austrija, Čekija, Kroatija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija, taip pat funkcinio oro erdvės bloko SW FAB tiksliniai veiklos rodikliai, kuriuos pateikė Ispanija ir Portugalija, ir funkcinio oro erdvės bloko Danube FAB tiksliniai veiklos rodikliai, kuriuos pateikė Bulgarija ir Rumunija, yra suderinami su atitinkamais visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais;

(8)

dėl ekonominio efektyvumo pagrindinės veiklos srities pasakytina, kad atitinkamų valstybių narių pateikti tiksliniai rodikliai, išreikšti nustatytomis maršruto vieneto sąnaudomis, įvertinti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 390/2013 IV priedo 5 punkte, taip pat jo 1 punkte nustatytus principus, atsižvelgiant į maršruto nustatytų vieneto sąnaudų tendenciją per antrąjį ataskaitinį laikotarpį ir per visą (2012–2019 m. pirmąjį ir antrąjį ataskaitinį) laikotarpį, taip pat atsižvelgiant į paslaugų vienetus (eismo prognozę) ir į nustatytas maršruto vieneto sąnaudas, palyginti su valstybėmis narėmis, kuriose veiklos ir ūkinė aplinka yra panaši. Vertinimas parodė, kad persvarstytame funkcinio oro erdvės bloko FABCE veiklos rezultatų plane nustatyti persvarstyti tiksliniai veiklos rodikliai, kuriuos pateikė Austrija ir Slovakija, ir persvarstytame funkcinio oro erdvės bloko Blue Med FAB veiklos rezultatų plane nustatyti persvarstyti tiksliniai veiklos rodikliai, kuriuos pateikė Italija, yra suderinami su atitinkamais visos Sąjungos tikslinius veiklos rodikliais;

(9)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Į persvarstytus veiklos rezultatų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašyti ir priede išvardyti tiksliniai rodikliai yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais, nustatytais Įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Italijos Respublikai, Kroatijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Vengrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Violeta BULC

Komisijos narė


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(2)  OL L 128, 2013 5 9, p. 1.

(3)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/132/ES, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos (OL L 71, 2014 3 12, p. 20).

(4)  2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/347 dėl kai kurių į nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių nesuderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais ir dėl tų tikslinių rodiklių persvarstymo rekomendacijų (OL L 60, 2015 3 4, p. 48).


PRIEDAS

Į persvarstytus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, įrašyti pagrindinių veiklos sričių – pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – tiksliniai veiklos rodikliai, kurie, kaip nustatyta, yra suderinami su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais

PAJĖGUMŲ PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Oro eismo srautų valdymo maršrutinis užlaikymas, min. vienam skrydžiui

VALSTYBĖ NARĖ

FUNKCINIS ORO ERDVĖS BLOKAS

FUNKCINIO ORO ERDVĖS BLOKO MARŠRUTINIO PAJĖGUMO TIKSLINIS RODIKLIS

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Čekija

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Kroatija

Vengrija

Austrija

Slovėnija

Slovakija

Bulgarija

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Rumunija

Portugalija

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Ispanija

EKONOMINIO EFEKTYVUMO PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS

Sutartiniai ženklai

Ženklas

Punktas

Vienetai

(A)

Nustatytos maršruto sąnaudos, iš viso

(nominaliąja verte ir nacionaline valiuta)

(B)

Infliacijos lygis

(proc.)

(C)

Infliacijos indeksas

(100 = 2009 m.)

(D)

Nustatytos maršruto sąnaudos, iš viso

(2009 m. realiosiomis kainomis ir nacionaline valiuta)

(E)

Maršruto paslaugų vienetai, iš viso

(Terminalo paslaugų vienetais)

(F)

Nustatytos maršruto vieneto sąnaudos

(2009 m. realiosiomis kainomis ir nacionaline valiuta)

BLUE MED FAB

Mokesčių zona – Italija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Mokesčių zona – Austrija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Mokesčių zona – Slovakija, valiuta – EUR

 

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


Top