EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0340

2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 Tekstas svarbus EEE

OL L 63, 2015 3 6, p. 1–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj

6.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/340

2015 m. vasario 20 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), visų pirma į jo 8c straipsnio 10 dalį ir 10 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

skrydžių vadovai ir juos mokantys, testuojantys, tikrinantys ir jų medicinines apžiūras bei vertinimus atliekantys asmenys ir organizacijos turi atitikti tam tikrus Reglamento (EB) Nr. 216/2008 Vb priede nustatytus esminius reikalavimus. Visų pirma, jiems pažymėjimas arba licencija turi būti išduodami tik įrodžius atitiktį esminiams reikalavimams;

(2)

Europos licencija yra veiksminga skrydžių vadovų, kuriems tenka išskirtinis vaidmuo užtikrinant saugų skrydžių valdymą, kompetencijos pripažinimo ir sertifikavimo priemonė. Glaudesnio oro navigacijos paslaugų teikėjų regioninio bendradarbiavimo sąlygomis Sąjungos lygmens kompetencijos standarto taikymas padėjo šioje srityje sumažinti susiskaidymą ir taip padidino darbo organizavimo veiksmingumą. Sąjungos šalyse dirbančių skrydžių vadovų licencijavimo bendros sistemos taikymas ir tobulinimas yra svarbi Europos skrydžių valdymo sistemos dalis. Šiuo tikslu turėtų būti nustatyti dabartinę šios srities padėtį atitinkantys su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros;

(3)

oro navigacijos paslaugoms teikti reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų, visų pirma skrydžių vadovų, kurių kompetencija įrodoma licencija, išduodama įvykdžius šiame reglamente nustatytus išsamius reikalavimus. Licencijoje pateikiamame kvalifikacijos įraše turėtų būti nurodoma oro eismo paslaugos, kurią skrydžių vadovas yra kompetentingas teikti, rūšis. Į licenciją įrašytuose patvirtinimuose turėtų būti nurodomi konkretūs skrydžių vadovo įgūdžiai ir kompetentingų institucijų suteiktas leidimas teikti paslaugas konkrečiam sektoriui, sektorių grupei ir (arba) darbo vietose;

(4)

išduodamos licencijas arba pratęsdamos patvirtinimų galiojimą, sustabdydamos licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų ar pažymėjimų galiojimą arba panaikindamos jas (juos), kai nebetenkinamos jų išdavimo sąlygos, atitiktį pagal šį reglamentą prižiūrinčios ir tikrinančios institucijos turėtų būti pakankamai nepriklausomos nuo skrydžių vadovų. Tos institucijos taip pat turėtų būti pakankamai nepriklausomos nuo oro navigacijos paslaugų teikėjų ir mokymo organizacijų. Jos turėtų sugebėti veiksmingai atlikti joms pavestas užduotis. Kompetentinga (-os) institucija (-os), kuriai (-ioms) pavesta vykdyti šiame reglamente nustatytus įpareigojimus, gali būti įstaiga (-os), paskirta (-os) arba įsteigta (-os) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (2) 4 straipsnį. Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – agentūra) turėtų veikti kaip kompetentinga institucija, kuri ne valstybių narių teritorijoje veikiančioms skrydžių vadovų mokymo organizacijoms ir prireikus jų darbuotojams išduoda ir atnaujina pažymėjimus. Todėl ji turėtų atitikti tuos pačius reikalavimus;

(5)

atsižvelgiant į oro eismo Sąjungoje ypatybes, oro navigacijos paslaugų teikėjų, kurie užtikrina oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų (ATM/ANS) teikimą visuomenei, samdomiems skrydžių vadovams turėtų būti nustatyti ir veiksmingai taikomi bendrieji kompetencijos standartai;

(6)

valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė šį reglamentą taikyti paslaugas visuomenei teikiančiam savo kariniam personalui, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 216/2008 1 straipsnio 2 dalies c punkte;

(7)

prasti bendravimo įgūdžiai dažnai yra svarbus incidentus ir avarijas lemiantis veiksnys. Todėl turėtų būti nustatyti skrydžių vadovams taikytini išsamūs kalbos mokėjimo reikalavimai. Šie reikalavimai grindžiami Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) patvirtintais reikalavimais; jais remiantis užtikrinamas šių tarptautiniu lygmeniu pripažįstamų standartų taikymas. Siekiant skatinti laisvą darbuotojų judėjimą ir kartu užtikrinti saugą, taikant kalbos mokėjimo reikalavimus užtikrinami nediskriminavimo, skaidrumo ir proporcingumo principai. Kalbos mokėjimo patvirtinimo galiojimo laikotarpiai turėtų būti proporcingi šiuo reglamentu nustatytam kalbos mokėjimo lygiui;

(8)

siekiant užtikrinti, kad valstybės narės labiau pasitikėtų viena kitos sistemomis, svarbu taikyti bendras skrydžių vadovų licencijų išdavimo ir galiojimo pratęsimo taisykles. Todėl, siekiant užtikrinti aukščiausią saugos lygį, turėtų būti nustatyti vienodi skrydžių vadovų mokymo, kvalifikacijos ir kompetencijos reikalavimai. Jie taip pat padėtų užtikrinti, kad būtų teikiamos saugios ir kokybiškos skrydžių valdymo paslaugos ir kad būtų galima pripažinti licencijas visoje Sąjungoje, todėl padidėtų judėjimo laisvė ir atsirastų daugiau galimybių naudotis skrydžių vadovų paslaugomis;

(9)

Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė) yra nustačiusi tinkamus pradinio mokymo reikalavimus, kurie išdėstyti dokumente Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training. Siekiant atsižvelgti į mokslo bei technikos pažangą ir sudaryti palankias sąlygas taikyti vienodą pradinio mokymo koncepciją – svarbiausią skrydžių vadovų judumo užtikrinimo veiksnį, šie standartai dabar turėtų būti perkelti į Sąjungos teisę. Taip pat, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8c straipsnyje nurodytus taikytinus esminius reikalavimus, turėtų būti nustatyti mokymo padalinyje ir tęstinio mokymo reikalavimai. Kol europiniai mokymo reikalavimai nenustatyti, valstybės narės gali ir toliau remtis ICAO parengtais mokymo standartais;

(10)

konsultuodamasi su ekspertų grupe Eurokontrolė parengė medicininio skrydžių vadovų vertinimo reikalavimus; šiuos reikalavimus valstybės narės jau naudoja kartu ICAO 1 priedu. Tie reikalavimai dabar turėtų būti perkelti į Sąjungos teisę ir taip užtikrinta, kad visose valstybėse narėse jie bus taikomi vienodai;

(11)

siekiant užtikrinti, kad saugos įsipareigojimus ir pareigas valstybės narės vykdytų tinkamai ir laikydamosi tam tikros struktūros, šiuo tikslu taikydamos administravimo ir valdymo sistemą, kurią pagal ICAO valstybinę saugos programą naudoja kompetentingos institucijos ir jų vardu veikiančios organizacijos, šiame reglamente turėtų būti nustatyti kompetentingų institucijų taikytini reikalavimai;

(12)

mokymo organizacijų sertifikavimas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių skrydžių vadovų mokymo kokybę, o kartu ir saugų skrydžių valdymo paslaugų teikimą. Todėl mokymo organizacijoms keliami reikalavimai turėtų būti sugriežtinti. Turėtų būti numatyta galimybė mokymą sertifikuoti pagal mokymo tipą, kaip mokymo paslaugų rinkinį arba mokymo ir oro navigacijos paslaugų rinkinį, kartu atsižvelgiant į konkrečias kiekvienos organizacijos siūlomo mokymo ypatybes;

(13)

su amžiumi ir medicininiais reikalavimais susijusios licencijos išdavimo bendrosios sąlygos neturėtų turėti įtakos galiojančių licencijų turėtojams. Siekiant išsaugoti galiojančiomis licencijomis suteikiamas teises ir visiems licencijų turėtojams ir kompetentingoms institucijoms užtikrinti sklandų perėjimą prie naujos tvarkos, licencijos ir sveikatos pažymėjimai, kuriuos valstybės narės išdavė pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/23/EB (3) ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 805/2011 (4), turėtų būti laikomi išduotais pagal šį reglamentą;

(14)

siekiant nuoseklumo, Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 923/2012 (5) pateikta psichoaktyviųjų medžiagų apibrėžtis turėtų būti iš dalies pakeista;

(15)

nors šis reglamentas grindžiamas anksčiau padaryta pažanga ir ankstesniais ES reguliavimo reikalavimais, dėl aiškumo Reglamentas (ES) Nr. 805/2011 turėtų būti panaikintas;

(16)

kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies b punkte ir 19 straipsnio 1 dalyje, rengti šiame reglamente numatytas priemones Komisijai padėjo agentūra;

(17)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos išsamios taisyklės, kuriomis reglamentuojama:

a)

skrydžių vadovų ir skrydžių vadovų mokinių licencijų, su jomis susijusių kvalifikacijų ir patvirtinimų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo sąlygos, taip pat tų licencijų, kvalifikacijų ir patvirtinimų turėtojų teisės bei pareigos;

b)

skrydžių vadovų ir skrydžių vadovų mokinių sveikatos pažymėjimų išdavimo, apribojimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo sąlygos, taip pat sveikatos pažymėjimų turėtojų teisės ir pareigos;

c)

skrydžių vadovų ir skrydžių vadovų mokinių sveikatą tikrinančių aviacijos medicinos gydytojų ir aviacijos medicinos centrų sertifikavimas;

d)

skrydžių vadovų mokymo organizacijų sertifikavimas;

e)

šių licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų ir pažymėjimų patvirtinimo, pratęsimo, atnaujinimo ir naudojimosi jais sąlygos.

2.   Šis reglamentas taikomas:

a)

skrydžių vadovams mokiniams ir skrydžių vadovams, vykdantiems Reglamento (EB) Nr. 216/2008 taikymo sričiai priskirtas funkcijas;

b)

asmenims ir organizacijoms, kurie pagal šį reglamentą licencijuoja, moko, testuoja, tikrina prašymų teikėjus, atlieka jų medicinines apžiūras ir vertinimą.

2 straipsnis

Reikalavimų ir procedūrų laikymasis

1.   1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodyti skrydžių vadovai mokiniai, skrydžių vadovai ir asmenys, kurie licencijuoja, moko, testuoja bei tikrina prašymų teikėjus ir atlieka jų medicinines apžiūras ir vertinimą, turi turėti 6 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos pagal I, III ir IV priedų nuostatas suteiktą kvalifikaciją ir išduotą licenciją.

2.   1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos organizacijos turi turėti I, III ir IV prieduose nustatytus techninius reikalavimus ir administracines procedūras atitinkančią kvalifikaciją ir 6 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą.

3.   1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytiems asmenims išduodant sveikatos pažymėjimus laikomasi III ir IV prieduose nustatytų techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų.

4.   Skrydžių vadovai, kuriuos samdo oro navigacijos paslaugų teikėjai, teikiantys oro eismo paslaugas teritorijos, kuriai taikoma Sutartis, oro erdvėje ir kurių pagrindinė veiklos vieta ir registruotoji būstinė, jei jie ją turi, yra už teritorijos, kuriai taikomos Sutarties nuostatos, ribų, laikomi turinčiais pagal 1 dalį išduotą licenciją, jei jie tenkina abi šias sąlygas:

a)

turi pagal Čikagos konvencijos 1 priedą trečiosios šalies išduotą skrydžių vadovo licenciją;

b)

6 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai yra pateikę įrodymų dėl baigto mokymo ir sėkmingai išlaikytų egzaminų bei sėkmingai baigtų vertinimų, lygiaverčių reikalaujamiems I priedo ATCO dalies D skyriaus 1–4 skirsniuose.

Pirmoje pastraipoje nurodytiems skrydžių vadovams paskirtų užduočių ir funkcijų apimtis neturi viršyti trečiosios šalies išduota licencija suteikiamų teisių.

5.   Ne valstybių narių teritorijoje veikiančios mokymo organizacijos samdomi praktikos instruktoriai ir vertintojai laikomi įgijusiais kvalifikaciją pagal 1 dalį, jei jie tenkina abi šias sąlygas:

a)

turi pagal Čikagos konvencijos I priedą trečiosios šalies išduotą skrydžių vadovo licenciją su kvalifikacija ir, kai taikoma, kvalifikacijos patvirtinimu, atitinkančiais kvalifikaciją, su kuria susijusį mokymą arba vertinimus jiems leidžiama rengti (atlikti);

b)

6 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai yra pateikę įrodymų dėl baigto mokymo ir sėkmingai išlaikytų egzaminų bei sėkmingai baigtų vertinimų, lygiaverčių reikalaujamiems I priedo ATCO dalies D skyriaus 5 skirsnyje.

Pirmoje pastraipoje nurodytos teisės įrašomos į trečiosios šalies išduotą pažymėjimą, ir jomis naudojantis galima tik mokyti ir atlikti vertinimus ne valstybių narių teritorijoje veikiančių mokymo organizacijų pavedimu.

3 straipsnis

Skrydžių valdymo paslaugų teikimas

1.   Skrydžių valdymo paslaugas gali teikti tik pagal šį reglamentą suteiktą kvalifikaciją ir išduotą licenciją turintys skrydžių vadovai.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 1 straipsnio 3 dalį valstybės narės, kiek įmanoma, užtikrina, kad to reglamento 1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų paslaugų, kurias visuomenei teikia arba kurių prieinamumą užtikrina karinis personalas, saugos lygis būtų bent lygiavertis lygiui, būtinam pagal to reglamento Vb priede nustatytus esminius reikalavimus.

3.   Valstybės narės gali taikyti šį reglamentą savo kariniam personalui, teikiančiam paslaugas visuomenei.

4 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   neįprasta situacija– aplinkybės, įskaitant suprastėjusią padėtį, kurių paprastai nepasitaiko arba kurios nėra įprastos ir dėl kurių skrydžių vadovas nėra įgijęs automatinių įgūdžių;

2)   priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės (AMC)– agentūros priimti neprivalomi standartai, skirti atitikties Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklėms užtikrinimo priemonėms paaiškinti;

3)   skrydžių valdymo (ATC) paslauga– paslauga, teikiama siekiant:

a)

išvengti susidūrimų:

tarp orlaivių ir

manevravimo lauke tarp orlaivių ir kliūčių ir

b)

operatyviai tvarkyti ir užtikrinti sklandų oro eismą;

4)   skrydžių valdymo (ATC) tarnyba– bendroji sąvoka, galinti reikšti rajono skrydžių valdymo vadavietę, prieigų skrydžių valdymo vadavietę arba aerodromo skrydžių valdymo vadavietę;

5)   alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonės– priemonės, kurios yra alternatyva esamoms AMC arba kurios yra naujos atitikties Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklėms, dėl kurių agentūra nėra priėmusi susijusių AMC, užtikrinimo priemonės;

6)   vertinimas– praktinių įgūdžių, įskaitant vertinamo asmens elgesį, gebėjimą praktiškai taikyti žinias ir išmanymą, vertinimas, kurį atlikus išduodama (-as, -i), pratęsiama (-as, -i) ir (arba) atnaujinama (-as, -i) licencija, kvalifikacija ir (arba) patvirtinimas (-ai);

7)   vertintojo patvirtinimas– į licenciją įrašytas ir jos dalimi laikomas leidimas, kuriame nurodyta, kad jo turėtojas yra kompetentingas vertinti praktinius skrydžių vadovo mokinio ir skrydžių vadovo įgūdžius;

8)   kritinių incidentų stresas– neįprasta ir (arba) kraštutinė žmogaus emocinė, fizinė ir (arba) elgesio reakcija po nenumatyto įvykio, avarijos, incidento ar pavojingo incidento;

9)   avarinė situacija– rimta ir pavojinga situacija, kuriai susidarius reikia imtis neatidėliotinų veiksmų;

10)   egzaminas– oficialus tikrinimas, kuriuo vertinamos asmens žinios ir išmanymas;

11)   rekomendacinė medžiaga– neprivalomi agentūros parengti dokumentai, kuriais remiamasi aiškinant reikalavimo arba specifikacijos reikšmę ir kuriais grindžiamas Reglamento (EB) Nr. 216/2008, jo įgyvendinimo taisyklių ir AMC aiškinimas;

12)   ICAO vietos nuoroda– keturraidis fiksuotosios aviacijos stoties vietos žymėjimo kodas, sudarytas pagal naujausios redakcijos ICAO vadove „DOC 7910“ nustatytas taisykles;

13)   kalbos mokėjimo patvirtinimas– licencijoje pateiktas ir jos dalimi laikomas pareiškimas, kuriame nurodytas licencijos turėtojo kalbos mokėjimo lygis;

14)   licencija– pagal šį reglamentą išduotas ir patvirtintas dokumentas, kurio teisėtam turėtojui suteikiama teisė naudotis tame dokumente nurodytomis kvalifikacijomis ir patvirtinimais suteiktomis teisėmis;

15)   mokymas darbo vietoje– mokymo padalinyje etapas, kuriuo, prižiūrint tinkamą kvalifikaciją turinčiam mokymo darbo vietoje instruktoriui, tikrojo eismo sąlygomis į praktinę veiklą įtraukiamos anksčiau išmoktos su darbu susijusios procedūros ir įgūdžiai;

16)   mokymo darbo vietoje instruktoriaus (OJTI) patvirtinimas– į licenciją įrašytas ir jos dalimi laikomas leidimas, kuriame nurodyta, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas mokyti darbo vietoje ir mokyti naudojant kompleksinius treniruoklius;

17)   dalies užduočių treniruoklis (PTT)– kompleksinis treniruoklis, kuriuo mokoma konkrečių atrinktų veiklos užduočių, nereikalaujant iš besimokančiojo atlikti visų paprastai su išsamios veiklos aplinka siejamų užduočių;

18)   siekiamas rezultatas– aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas rezultatas, kurio tikimasi iš mokyme dalyvaujančio asmens, sąlygos, kuriomis pasiekiamas rezultatas, ir standartai, kuriuos turėtų atitikti mokyme dalyvaujantis asmuo;

19)   laikinasis nepajėgumas– laikina būsena, kai licencijos turėtojas negali naudotis licencija suteiktomis teisėmis jo kvalifikacijų, patvirtinimų ir sveikatos pažymėjimo galiojimo laikotarpiu;

20)   psichoaktyvioji medžiaga– alkoholis, opioidai, kanabinoidai, raminamieji (migdomieji) vaistai, hipnotikai, kokainas, kitos smegenų stimuliavimo ir haliucinogeninės medžiagos, lakieji skysčiai; kava ir tabakas prie šių medžiagų nepriskiriami;

21)   kvalifikacijos patvirtinimas– į licenciją įrašytas ir jos dalimi laikomas leidimas, kuriame nurodytos su atitinkama kvalifikacija susijusios konkrečios sąlygos, teisės arba apribojimai;

22)   atnaujinimas– administracinis veiksmas, kuriuo, pasibaigus kvalifikacijos, patvirtinimo arba pažymėjimo galiojimo laikui, teisės, kurios buvo suteiktos kvalifikacija, patvirtinimu arba pažymėjimu, atnaujinamos papildomam nustatytam laikotarpiui, jei įvykdomi nustatyti reikalavimai;

23)   pratęsimas– administracinis veiksmas kvalifikacijos, patvirtinimo arba pažymėjimo galiojimo metu, kuriuo nustatytus reikalavimus įvykdžiusiam jos (jo) turėtojui leidžiama papildomu nustatytu laikotarpiu toliau naudotis kvalifikacija, patvirtinimu arba pažymėjimu suteikiamomis teisėmis;

24)   sektorius– skrydžių valdymo rajono ir (arba) skrydžių informacijos regiono arba viršutinio regiono dalis;

25)   imituoklis– kompleksinis treniruoklis, kuris perteikia svarbias tikrosios veiklos aplinkos ypatybes ir atkuria veiklos sąlygas, kuriomis mokyme dalyvaujantis asmuo gali tiesiogiai mokytis vykdyti tikralaikes užduotis;

26)   kompleksinis treniruoklis– bet koks įtaisas, kuriuo imituojamos veiklos sąlygos, įskaitant imituoklius ir dalies užduočių treniruoklius;

27)   kompleksinių treniruoklių instruktoriaus (STDI) patvirtinimas– į licenciją įrašytas ir jos dalimi laikomas leidimas, kuriame nurodyta, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas mokyti naudojant kompleksinius treniruoklius;

28)   mokymo kursas– teorinis ir (arba) praktinis mokymas, parengtas struktūrizuotoje sistemoje ir rengiamas nustatytą laiką;

29)   mokymo organizacija– organizacija, turinti kompetentingos institucijos pažymėjimą, pagal kurį ji gali rengti vieno ar kelių tipų mokymus;

30)   padalinio patvirtinimas– į licenciją įrašytas ir jos dalimi laikomas leidimas, kuriame pateikta ICAO vietos nuoroda ir nurodytas sektorius, grupė sektorių arba darbo vietų, kuriuose licencijos turėtojas yra kompetentingas dirbti;

31)   patvirtinimas– procesas, kuriuo su kvalifikacija arba kvalifikacijos patvirtinimu susijusį padalinio patvirtinimo kursą sėkmingai baigusiam kvalifikacijos arba kvalifikacijos patvirtinimo turėtojui suteikiama teisė pradėti naudotis ta kvalifikacija arba tuo kvalifikacijos patvirtinimu suteikiamomis teisėmis.

5 straipsnis

Kompetentinga institucija

1.   Valstybės narės paskiria arba įsteigia vieną arba kelias kompetentingas institucijas, kurioms pavedama sertifikuoti ir prižiūrėti asmenis bei organizacijas, kuriems taikomas šis reglamentas.

2.   Funkciniame oro erdvės bloke arba tarpvalstybinių paslaugų atveju kompetentingos institucijos paskiriamos atitinkamų valstybių narių susitarimu.

3.   Jei valstybė narė paskiria arba įsteigia daugiau nei vieną kompetentingą instituciją, kiekvienos kompetentingos institucijos kompetencijos sritys aiškiai apibrėžiamos nurodant atsakomybės sritis ir, jei taikoma, geografinę teritoriją. Šių institucijų veikla turi būti koordinuojama, kad atitinkamose jų kompetencijos srityse būtų užtikrinta veiksminga visų asmenų ir organizacijų, kuriems taikomas šis reglamentas, priežiūra.

4.   Kompetentinga (-os) institucija (-os) turi būti nepriklausoma (-os) nuo oro navigacijos paslaugų teikėjų ir mokymo organizacijų. Ši nepriklausomybė užtikrinama kompetentingas institucijas bent funkciniu lygmeniu tinkamai atskiriant nuo oro navigacijos paslaugų teikėjų ir mokymo organizacijų. Kompetentingos institucijos savo įgaliojimais naudojasi nešališkai ir skaidriai.

Pirma pastraipa taip pat taikoma agentūrai, jei ji pagal 6 straipsnio 2 dalies b punktą ir 3 dalies a punkto ii papunktį veikia kaip kompetentinga institucija.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų reikiamų pajėgumų į jų sertifikavimo ir priežiūros programas įtrauktai sertifikavimo ir priežiūros veiklai vykdyti, taip pat pakankamai išteklių II priedo (ATCO.AR dalies) reikalavimams vykdyti. Kad įrodytų kompetentingų institucijų pajėgumus, valstybės narės visų pirma naudoja pagal II priedo ATCO.AR.A.005 taisyklės a punktą kompetentingų institucijų parengtus vertinimus.

6.   Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros ir sertifikavimo veiklą pagal šį reglamentą vykdančių kompetentingų institucijų darbuotojams nekiltų tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto, visų pirma susijusio su atitinkamų darbuotojų šeimos ar finansiniais interesais.

7.   Reglamentui (ES) Nr. 805/2011 taikyti valstybės narės paskirta arba įsteigta kompetentinga institucija šio reglamento tikslais išlieka kompetentinga institucija, nebent atitinkama valstybė narė nustato kitaip. Pastaruoju atveju valstybės narės agentūrai praneša paskirtos ar įsteigtos taikant šį straipsnį kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat informuoja apie bet kokius pavadinimo ar adreso pakeitimus.

6 straipsnis

Kompetentinga institucija I, III ir IV priedų taikymo tikslais

1.   Taikant I priedą kompetentinga institucija laikoma valstybės narės, kuriai asmuo pateikia prašymą išduoti licenciją, paskirta (-os) arba įsteigta (-os) kompetentinga (-os) institucija (-os).

2.   III priedo taikymo ir I priedo reikalavimų, susijusių su oro navigacijos paslaugų teikėjais, vykdymo priežiūros tikslais kompetentinga institucija yra:

a)

institucija, kurią kaip savo kompetentingą instituciją priežiūrai vykdyti valstybė narė paskyrė arba įsteigė ten, kur yra prašymo teikėjo pagrindinė veiklos vieta arba registruotoji būstinė, jei jis ją turi, nebent dvišaliuose arba daugiašaliuose valstybių narių arba kompetentingų institucijų susitarimuose nurodyta kitaip;

b)

agentūra, jei prašymo teikėjo pagrindinė veiklos vieta arba registruotoji būstinė, jei jis ją turi, yra ne valstybių narių teritorijoje.

3.   IV priedo taikymo tikslais kompetentinga institucija yra:

a)

aviacijos medicinos centrų atveju:

i)

valstybės narės, kurioje yra pagrindinė aviacijos medicinos centro veiklos vieta, paskirta institucija;

ii)

jei aviacijos medicinos centras yra trečiojoje šalyje – agentūra;

b)

aviacijos medicinos gydytojų atveju:

i)

valstybės narės, kurioje yra pagrindinė aviacijos medicinos gydytojo veiklos vieta, paskirta institucija;

ii)

jei pagrindinė aviacijos medicinos gydytojo veiklos vieta yra trečiojoje šalyje – valstybės narės, į kurią prašymo gauti aviacijos medicinos gydytojo pažymėjimą teikėjas kreipiasi dėl pažymėjimo išdavimo, paskirta institucija.

7 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Licencijos, kvalifikacijos ir patvirtinimai, išduoti pagal atitinkamas Direktyva 2006/23/EB pagrįstų nacionalinės teisės aktų nuostatas, ir licencijos, kvalifikacijos bei patvirtinimai, išduoti pagal Reglamentą (ES) Nr. 805/2011, laikomi išduotais pagal šį reglamentą.

2.   Rajono procedūrinio skrydžių valdymo (ACP) kvalifikacija ir jūrinio skrydžių valdymo (OCN) kvalifikacijos patvirtinimas, išduoti remiantis nacionalinėmis taisyklėmis, pagrįstomis Reglamento (ES) Nr. 805/2011 31 straipsnio 1 dalimi, laikomi išduotais pagal šį reglamentą.

3.   Pagal atitinkamas Direktyva 2006/23/EB pagrįstų nacionalinės teisės aktų nuostatas ir Reglamentą (ES) Nr. 805/2011 išduoti sveikatos pažymėjimai ir mokymo organizacijų, aviacijos medicinos gydytojų ir aviacijos medicinos centrų pažymėjimai, padalinio kompetencijos programų ir mokymo planų patvirtinimai laikomi išduotais pagal šį reglamentą.

8 straipsnis

Licencijų pakeitimas, teisių, mokymo kursų ir padalinio kompetencijos programų pritaikymas

1.   Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybė narė naudojasi 11 straipsnio 2 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, – 2016 m. gruodžio 31 d. 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas licencijas valstybės narės pakeičia šio reglamento II priedo 1 priedėlyje nustatytą formą atitinkančiomis licencijomis.

2.   Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybė narė naudojasi 11 straipsnio 2 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, – 2016 m. gruodžio 31 d. 7 straipsnio 3 dalyje nurodytus skrydžių vadovų mokymo organizacijų pažymėjimus valstybės narės pakeičia šio reglamento II priedo 2 priedėlyje nustatytą formą atitinkančiais pažymėjimais.

3.   Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybė narė naudojasi 11 straipsnio 2 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, – 2016 m. gruodžio 31 d. 7 straipsnio 3 dalyje nurodytus aviacijos medicinos gydytojų pažymėjimus ir aviacijos medicinos centrų pažymėjimus valstybės narės pakeičia šio reglamento II priedo 3 ir 4 priedėliuose nustatytas formas atitinkančiais pažymėjimais.

4.   Reglamento (ES) Nr. 805/2011 20 straipsnyje nurodyto pradinio mokymo egzaminuotojų ir vertintojų, taip pat pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 805/2011 24 straipsnį kompetentingos institucijos patvirtintų mokymo padalinyje ir tęstinio mokymo kompetencijos egzaminuotojų ir vertintojų teises kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybė narė naudojasi 11 straipsnio 2 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, – 2016 m. gruodžio 31 d. pakeičia, jei taikoma, vertintojo patvirtinimu pagal šį reglamentą suteikiamomis teisėmis.

5.   Imituoklių ar kompleksinių treniruoklių nacionalinių instruktorių teises ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybė narė naudojasi 11 straipsnio 2 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, – 2016 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali, jei tinkama, pagal šį reglamentą pakeisti kompleksinių treniruoklių instruktoriaus patvirtinimu suteikiamomis teisėmis.

6.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai pritaiko savo padalinio kompetencijos programas, kad jos atitiktų šio reglamento reikalavimus ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybė narė naudojasi 11 straipsnio 2 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, – 2016 m. gruodžio 31 d.

7.   Skrydžių vadovų mokymo organizacijos pritaiko savo mokymo planus, kad jie atitiktų šio reglamento reikalavimus ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybė narė naudojasi 11 straipsnio 2 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, – 2016 m. gruodžio 31 d.

8.   Mokymo kursų, kurie pagal Reglamentą (ES) Nr. 805/2011 prasidėjo prieš pradedant taikyti šį reglamentą, baigimo pažymėjimai laikomi priimtinais pagal šį reglamentą išduodant atitinkamas licencijas, kvalifikacijas ir patvirtinimus, jei mokymas ir vertinimas baigti ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d. arba, jei valstybė narė naudojasi 11 straipsnio 2 dalyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata, – 2017 m. birželio 30 d.

9 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 2 straipsnio 104 punktas pakeičiamas taip:

„104.   psichoaktyvioji medžiaga– alkoholis, opioidai, kanabinoidai, raminamieji (migdomieji) vaistai, hipnotikai, kokainas, kitos smegenų stimuliavimo ir haliucinogeninės medžiagos, lakieji skysčiai; kava ir tabakas prie šių medžiagų nepriskiriami;“

10 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 805/2011 panaikinamas.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. birželio 30 d.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti visų arba dalies I–IV priedų nuostatų iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Jei valstybė narė pasinaudoja šia galimybe, ji apie tai iki 2015 m. liepos 1 d. praneša Komisijai ir agentūrai. Pranešime apibūdinamos nukrypti leidžiančios (-ių) nuostatos (-ų) taikymo sritis, taip pat numatytų veiksmų programa ir jų įgyvendinimo tvarkaraštis. Tokiu atveju toliau taikomos atitinkamos Reglamento (ES) Nr. 805/2011 nuostatos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (OL L 96, 2004 3 31, p. 10).

(3)  2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/23/EB dėl Bendrijos skrydžių vadovo licencijos (OL L 114, 2006 4 27, p. 22).

(4)  2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjimų taisyklės (OL L 206, 2011 8 11, p. 21).

(5)  2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL L 281, 2012 10 13, p. 1).


 

TURINYS

I PRIEDAS.

ATCO DALIS. SKRYDŽIŲ VADOVŲ LICENCIJŲ IŠDAVIMO REIKALAVIMAI 18

A SKYRIUS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 18

ATCO.A.001.

Taikymo sritis 18

ATCO.A.005.

Licencijų, kvalifikacijų ir patvirtinimų prašymų teikimas 18

ATCO.A.010.

Licencijų pakeitimas 18

ATCO.A.015.

Naudojimasis licencijomis suteiktomis teisėmis ir laikinasis nepajėgumas 18

ATCO.A.020.

Licencijų, kvalifikacijų ir patvirtinimų panaikinimas ir galiojimo sustabdymas 19

B SKYRIUS.

LICENCIJOS, KVALIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMAI 19

ATCO.B.001.

Skrydžių vadovo mokinio licencija 19

ATCO.B.005.

Skrydžių vadovo licencija 19

ATCO.B.010.

Skrydžių vadovo kvalifikacijos 20

ATCO.B.015.

Kvalifikacijų patvirtinimai 20

ATCO.B.020.

Padalinio patvirtinimai 21

ATCO.B.025.

Padalinio kompetencijos programa 22

ATCO.B.030.

Kalbos mokėjimo patvirtinimas 23

ATCO.B.035.

Kalbos mokėjimo patvirtinimo galiojimas 23

ATCO.B.040.

Kalbos mokėjimo vertinimas 24

ATCO.B.045.

Kalbos mokymas 24

C SKYRIUS.

INSTRUKTORIAMS IR VERTINTOJAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI 24

1 SKIRSNIS.

INSTRUKTORIAI 24

ATCO.C.001.

Teorijos instruktoriai 24

ATCO.C.005.

Praktikos instruktoriai 25

ATCO.C.010.

Mokymo darbo vietoje instruktoriaus (OJTI) teisės 25

ATCO.C.015.

Prašymas išduoti mokymo darbo vietoje instruktoriaus patvirtinimą 25

ATCO.C.020.

Mokymo darbo vietoje instruktoriaus patvirtinimo galiojimas 25

ATCO.C.025.

Laikinasis OJTI leidimas 25

ATCO.C.030.

Kompleksinių treniruoklių instruktoriaus (STDI) teisės 26

ATCO.C.035.

Prašymas išduoti kompleksinių treniruoklių instruktoriaus patvirtinimą 26

ATCO.C.040.

Kompleksinių treniruoklių instruktoriaus patvirtinimo galiojimas 26

2 SKIRSNIS.

VERTINTOJAI 27

ATCO.C.045.

Vertintojų teisės 27

ATCO.C.050.

Asmeniniai interesai 27

ATCO.C.055.

Prašymas išduoti vertintojo patvirtinimą 27

ATCO.C.060.

Vertintojo patvirtinimo galiojimas 28

ATCO.C.065.

Laikinasis vertintojo leidimas 28

D SKYRIUS.

SKRYDŽIŲ VADOVŲ MOKYMAS 28

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 28

ATCO.D.001.

Skrydžių vadovų mokymo tikslai 28

ATCO.D.005.

Skrydžių vadovų mokymo tipai 28

2 SKIRSNIS.

PRADINIO MOKYMO REIKALAVIMAI 29

ATCO.D.010.

Pradinio mokymo sudėtis 29

ATCO.D.015.

Pradinio mokymo planas 30

ATCO.D.020.

Pagrindinio ir kvalifikacinio mokymo kursai 30

ATCO.D.025.

Pagrindinio mokymo egzaminai ir vertinimas 31

ATCO.D.030.

Siekiami pagrindinio mokymo rezultatai 31

ATCO.D.035.

Kvalifikacinio mokymo egzaminai ir vertinimas 31

ATCO.D.040.

Siekiami kvalifikacinio mokymo rezultatai 32

3 SKIRSNIS.

MOKYMO PADALINYJE REIKALAVIMAI 32

ATCO.D.045.

Mokymo padalinyje struktūra 32

ATCO.D.050.

Mokyme padalinyje dalyvavimo sąlygos 33

ATCO.D.055.

Mokymo padalinyje planas 33

ATCO.D.060.

Padalinio patvirtinimo kursas 34

ATCO.D.065.

Teorijos žinių ir supratimo įrodymas 34

ATCO.D.070.

Padalinio patvirtinimo kursų metu atliekami vertinimai 34

4 SKIRSNIS.

TĘSTINIO MOKYMO REIKALAVIMAI 34

ATCO.D.075.

Tęstinis mokymas 34

ATCO.D.080.

Žinių atnaujinimo kursas 34

ATCO.D.085.

Prisitaikymo mokymas 35

5 SKIRSNIS.

INSTRUKTORIŲ IR VERTINTOJŲ MOKYMAS 35

ATCO.D.090.

Praktikos instruktorių mokymas 35

ATCO.D.095.

Vertintojų mokymas 35

I priedo 1 PRIEDĖLIS.

KALBOS MOKĖJIMO VERTINIMO SKALĖ. KALBŲ MOKĖJIMO REIKALAVIMAI 36

I priedo 2 PRIEDĖLIS.

PAGRINDINIS MOKYMAS 39

1 dalykas.

KURSO PRISTATYMAS 39

2 dalykas.

AVIACIJOS TEISĖ 39

3 dalykas.

ORO EISMO VALDYMAS 40

4 dalykas.

METEOROLOGIJA 41

5 dalykas.

NAVIGACIJA 42

6 dalykas.

ORLAIVIAI 43

7 dalykas.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI 44

8 dalykas.

ĮRANGA IR SISTEMOS 45

9 dalykas.

PROFESINĖ APLINKA 46

I priedo 3 PRIEDĖLIS.

AERODROMO VIZUALIOJO SKRYDŽIŲ VALDYMO KVALIFIKACIJA (ADV) 47

1 dalykas.

KURSO PRISTATYMAS 47

2 dalykas.

AVIACIJOS TEISĖ 47

3 dalykas.

ORO EISMO VALDYMAS 48

4 dalykas.

METEOROLOGIJA 49

5 dalykas.

NAVIGACIJA 49

6 dalykas.

ORLAIVIAI 49

7 dalykas.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI 50

8 dalykas.

ĮRANGA IR SISTEMOS 51

9 dalykas.

PROFESINĖ APLINKA 51

10 dalykas.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS 51

11 dalykas.

AERODROMAI 52

I priedo 4 PRIEDĖLIS.

AERODROMO SKRYDŽIŲ VALDYMO PAGAL PRIETAISUS IŠ BOKŠTO KVALIFIKACIJA – ADI (TWR) 53

1 dalykas.

KURSO PRISTATYMAS 53

2 dalykas.

AVIACIJOS TEISĖ 53

3 dalykas.

ORO EISMO VALDYMAS 54

4 dalykas.

METEOROLOGIJA 55

5 dalykas.

NAVIGACIJA 55

6 dalykas.

ORLAIVIAI 56

7 dalykas.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI 56

8 dalykas.

ĮRANGA IR SISTEMOS 57

9 dalykas.

PROFESINĖ APLINKA 57

10 dalykas.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS 58

11 dalykas.

AERODROMAI 58

I priedo 5 PRIEDĖLIS.

PRIEIGOS PROCEDŪRINIO SKRYDŽIŲ VALDYMO KVALIFIKACIJA (APP) 59

1 dalykas.

KURSO PRISTATYMAS 59

2 dalykas.

AVIACIJOS TEISĖ 59

3 dalykas.

ORO EISMO VALDYMAS 60

4 dalykas.

METEOROLOGIJA 61

5 dalykas.

NAVIGACIJA 61

6 dalykas.

ORLAIVIAI 61

7 dalykas.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI 62

8 dalykas.

ĮRANGA IR SISTEMOS 63

9 dalykas.

PROFESINĖ APLINKA 63

10 dalykas.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS 63

11 dalykas.

AERODROMAI 64

I priedo 6 PRIEDĖLIS.

RAJONO PROCEDŪRINIO SKRYDŽIŲ VALDYMO KVALIFIKACIJA (ACP) 65

1 dalykas.

KURSO PRISTATYMAS 65

2 dalykas.

AVIACIJOS TEISĖ 65

3 dalykas.

ORO EISMO VALDYMAS 66

4 dalykas.

METEOROLOGIJA 67

5 dalykas.

NAVIGACIJA 67

6 dalykas.

ORLAIVIAI 67

7 dalykas.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI 68

8 dalykas.

ĮRANGA IR SISTEMOS 68

9 dalykas.

PROFESINĖ APLINKA 69

10 dalykas.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS 69

I priedo 7 PRIEDĖLIS.

PRIEIGOS STEBIMOJO SKRYDŽIŲ VALDYMO KVALIFIKACIJA (APS) 70

1 dalykas.

KURSO PRISTATYMAS 70

2 dalykas.

AVIACIJOS TEISĖ 70

3 dalykas.

ORO EISMO VALDYMAS 71

4 dalykas.

METEOROLOGIJA 72

5 dalykas.

NAVIGACIJA 72

6 dalykas.

ORLAIVIAI 73

7 dalykas.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI 73

8 dalykas.

ĮRANGA IR SISTEMOS 74

9 dalykas.

PROFESINĖ APLINKA 74

10 dalykas.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS 75

11 dalykas.

AERODROMAI 75

I priedo 8 PRIEDĖLIS.

RAJONO STEBIMOJO SKRYDŽIŲ VALDYMO KVALIFIKACIJA (ACS) 76

1 dalykas.

KURSO PRISTATYMAS 76

2 dalykas.

AVIACIJOS TEISĖ 76

3 dalykas.

ORO EISMO VALDYMAS 77

4 dalykas.

METEOROLOGIJA 78

5 dalykas.

NAVIGACIJA 78

6 dalykas.

ORLAIVIAI 79

7 dalykas.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI 79

8 dalykas.

ĮRANGA IR SISTEMOS 80

9 dalykas.

PROFESINĖ APLINKA 80

10 dalykas.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS 81

II PRIEDAS.

ATCO.AR DALIS. KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI 82

A SKYRIUS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 82

ATCO.AR.A.001.

Taikymo sritis 82

ATCO.AR.A.005.

Darbuotojai 82

ATCO.AR.A.010.

Kompetentingų institucijų užduotys 82

ATCO.AR.A.015.

Atitikties užtikrinimo priemonės 83

ATCO.AR.A.020.

Agentūros informavimas 83

ATCO.AR.A.025.

Neatidėliotinas reagavimas į saugos problemą 84

B SKYRIUS.

VALDYMAS 84

ATCO.AR.B.001.

Valdymo sistema 84

ATCO.AR.B.005.

Užduočių paskyrimas kompetentingoms organizacijoms 85

ATCO.AR.B.010.

Valdymo sistemos pakeitimai 85

ATCO.AR.B.015.

Įrašų saugojimas 85

C SKYRIUS.

PRIEŽIŪRA IR VYKDYMO UŽTIKRINIMAS 86

ATCO.AR.C.001.

Priežiūra 86

ATCO.AR.C.005.

Priežiūros programa 86

ATCO.AR.C.010.

Pažeidimai ir darbuotojams taikytinos vykdymo užtikrinimo priemonės 87

D SKYRIUS.

LICENCIJŲ, KVALIFIKACIJŲ IR PATVIRTINIMŲ IŠDAVIMAS, PRATĘSIMAS, ATNAUJINIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS 87

ATCO.AR.D.001.

Licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų ir leidimų išdavimo, pratęsimo ir atnaujinimo procedūros 87

ATCO.AR.D.005.

Licencijų, kvalifikacijų ir patvirtinimų panaikinimas ir galiojimo sustabdymas 88

E SKYRIUS.

SKRYDŽIŲ VADOVŲ MOKYMO ORGANIZACIJŲ SERTIFIKAVIMO TVARKA IR MOKYMO KURSŲ TVIRTINIMAS 88

ATCO.AR.E.001.

Mokymo organizacijoms taikoma prašymų teikimo ir sertifikavimo tvarka 88

ATCO.AR.E.005.

Mokymo kursų ir mokymo planų tvirtinimas 89

ATCO.AR.E.010.

Mokymo organizacijose atliekami pakeitimai 89

ATCO.AR.E.015.

Pažeidimai ir taisomieji veiksmai 89

F SKYRIUS.

KONKRETŪS SU AVIACIJOS MEDICINOS PAŽYMĖJIMAIS SUSIJĘ REIKALAVIMAI 90

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 90

ATCO.AR.F.001.

Aviacijos medicinos centrai ir aviacijos medicinos pažymėjimai 90

2 SKIRSNIS.

DOKUMENTAI 91

ATCO.AR.F.005.

Sveikatos pažymėjimas 91

ATCO.AR.F.010.

AME pažymėjimas 91

ATCO.AR.F.015.

AeMC pažymėjimas 91

ATCO.AR.F.020.

Aviacijos medicinos formos 91

II priedo 1 PRIEDĖLIS.

Licencijos forma. SKRYDŽIŲ VADOVO LICENCIJA. 92

II priedo 2 PRIEDĖLIS.

SKRYDŽIŲ VADOVŲ MOKYMO ORGANIZACIJŲ (ATCO TO) PAŽYMĖJIMAS 98

II priedo 3 PRIEDĖLIS.

AVIACIJOS MEDICINOS GYDYTOJŲ (AME) PAŽYMĖJIMAS 100

II priedo 4 PRIEDĖLIS.

AVIACIJOS MEDICINOS CENTRŲ (AeMC) PAŽYMĖJIMAI 102

III PRIEDAS.

ATCO.OR DALIS. SKRYDŽIŲ VADOVŲ MOKYMO ORGANIZACIJOMS IR AVIACIJOS MEDICINOS CENTRAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI 103

A SKYRIUS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 103

ATCO.OR.A.001.

Taikymo sritis 103

B SKYRIUS.

SKRYDŽIŲ VADOVŲ MOKYMO ORGANIZACIJOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI 103

ATCO.OR.B.001.

Prašymas išduoti mokymo organizacijos pažymėjimą 103

ATCO.OR.B.005.

Atitikties užtikrinimo priemonės 103

ATCO.OR.B.010.

Patvirtinimo sąlygos ir mokymo organizacijos pažymėjimu suteikiamos teisės 104

ATCO.OR.B.015.

Mokymo organizacijoje atliekami pakeitimai 104

ATCO.OR.B.020.

Nepertraukiamasis galiojimas 104

ATCO.OR.B.025.

Patekimas į mokymo organizacijos patalpas ir galimybė susipažinti su duomenimis 104

ATCO.OR.B.030.

Pažeidimai 104

ATCO.OR.B.035.

Neatidėliotinas reagavimas į saugos problemą 105

ATCO.OR.B.040.

Įvykių pranešimai 105

C SKYRIUS.

SKRYDŽIŲ VADOVŲ MOKYMO ORGANIZACIJŲ VALDYMAS 105

ATCO.OR.C.001.

Mokymo organizacijų valdymo sistema 105

ATCO.OR.C.005.

Pagal rangos sutartis atliekama veikla 105

ATCO.OR.C.010.

Su darbuotojais susiję reikalavimai 106

ATCO.OR.C.015.

Priemonės ir įranga 106

ATCO.OR.C.020.

Įrašų saugojimas 106

ATCO.OR.C.025.

Finansavimas ir draudimas 106

D SKYRIUS.

MOKYMO KURSAMS IR MOKYMO PLANAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI 107

ATCO.OR.D.001.

Mokymo kursams ir mokymo planams taikomi reikalavimai 107

ATCO.OR.D.005.

Egzaminų ir vertinimų rezultatai bei pažymėjimai 107

E SKYRIUS.

AVIACIJOS MEDICINOS CENTRAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI 107

ATCO.OR.E.001.

Aviacijos medicinos centrai 107

IV PRIEDAS

ATCO.MED DALIS SKRYDŽIŲ VADOVAMS TAIKOMI MEDICININIAI REIKALAVIMAI 108

A SKYRIUS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 108

1 SKIRSNIS.

BENDROSIOS NUOSTATOS 108

ATCO.MED.A.001.

Kompetentinga institucija 108

ATCO.MED.A.005.

Taikymo sritis 108

ATCO.MED.A.010.

Apibrėžtys 108

ATCO.MED.A.015.

Duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumas 109

ATCO.MED.A.020.

Sveikatos būklės pablogėjimas 109

ATCO.MED.A.025.

AeMC ir AME pareigos 109

2 SKIRSNIS.

SU SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAIS SUSIJĘ REIKALAVIMAI 110

ATCO.MED.A.030.

Sveikatos pažymėjimai 110

ATCO.MED.A.035.

Prašymas išduoti sveikatos pažymėjimą 110

ATCO.MED.A.040.

Sveikatos pažymėjimų išdavimas, pratęsimas ir atnaujinimas 110

ATCO.MED.A.045.

Sveikatos pažymėjimų galiojimas, pratęsimas ir atnaujinimas 111

ATCO.MED.A.046.

Sveikatos pažymėjimo galiojimo sustabdymas arba panaikinimas 111

ATCO.MED.A.050.

Bylos perdavimas 112

B SKYRIUS.

SU SKRYDŽIŲ VADOVŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAIS SUSIJĘ REIKALAVIMAI 112

1 SKIRSNIS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 112

ATCO.MED.B.001.

Sveikatos pažymėjimų apribojimai 112

2 SKIRSNIS.

SU 3 KLASĖS SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAIS SUSIJĘ MEDICININIAI REIKALAVIMAI 112

ATCO.MED.B.005.

Bendrosios nuostatos 112

ATCO.MED.B.010.

Širdies ir kraujagyslių sistema 113

ATCO.MED.B.015.

Kvėpavimo sistema 115

ATCO.MED.B.020.

Virškinimo sistema 116

ATCO.MED.B.025.

Medžiagų apykaitos ir endokrininė sistema 116

ATCO.MED.B.030.

Hematologija 116

ATCO.MED.B.035.

Urogenitalinė sistema 117

ATCO.MED.B.040.

Infekcinės ligos 117

ATCO.MED.B.045.

Akušerija ir ginekologija 117

ATCO.MED.B.050.

Raumenų ir skeleto sistema 117

ATCO.MED.B.055.

Psichiatrija 118

ATCO.MED.B.060.

Psichologija 118

ATCO.MED.B.065.

Neurologija 118

ATCO.MED.B.070.

Regėjimo sistema 119

ATCO.MED.B.075.

Spalvinis matymas 120

ATCO.MED.B.080.

Otorinolaringologija 120

ATCO.MED.B.085.

Dermatologija 120

ATCO.MED.B.090.

Onkologija 121

C SKYRIUS.

AVIACIJOS MEDICINOS GYDYTOJAI (AME) 121

ATCO.MED.C.001.

Teisės 121

ATCO.MED.C.005.

Prašymo teikimas 121

ATCO.MED.D.010.

AME pažymėjimų išdavimo reikalavimai 121

ATCO.MED.C.015.

Aviacijos medicinos specialistų mokymo kursai 122

ATCO.MED.C.020.

AME pažymėjimo pakeitimai 122

ATCO.MED.C.025.

AME pažymėjimų galiojimas 122

I PRIEDAS

ATCO DALIS

SKRYDŽIŲ VADOVŲ LICENCIJŲ IŠDAVIMO REIKALAVIMAI

A SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

ATCO.A.001.   Taikymo sritis

Šioje priedo dalyje nustatomi skrydžių vadovų mokinių ir skrydžių vadovų licencijų ir atitinkamų jų kvalifikacijų suteikimo ir patvirtinimų išdavimo, panaikinimo ir galiojimo sustabdymo reikalavimai, taip pat jų galiojimo ir naudojimo sąlygos.

ATCO.A.005.   Licencijų, kvalifikacijų ir patvirtinimų prašymų teikimas

a)

Prašymai išduoti licencijas, kvalifikacijas ir patvirtinimus teikiami kompetentingai institucijai tos institucijos nustatyta tvarka.

b)

Prašymas išduoti kitas kvalifikacijas arba patvirtinimus, pratęsti arba atnaujinti patvirtinimus ir iš naujo išduoti licenciją teikiamas tą licenciją išdavusiai kompetentingai institucijai.

c)

Licencija priklauso asmeniui, kuriam ji suteikiama, nebent kompetentinga institucija ją panaikina. Licencijos turėtojas licenciją pasirašo.

d)

Licencijoje nurodoma visa svarbi informacija apie ta licencija suteikiamas teises, ir licencija turi atitikti II priedo 1 priedėlyje nustatytus reikalavimus.

ATCO.A.010.   Licencijų pakeitimas

a)

Jei licencijos turėtojas ketina naudotis licencija suteiktomis teisėmis valstybėje narėje, kurios kompetentinga institucija yra ne licenciją išdavusi institucija, licencijos turėtojas pateikia prašymą, kad jo licencija būtų pakeista valstybės narės, kurioje bus naudojamasi teisėmis, kompetentingos institucijos išduota licencija tos institucijos nustatyta tvarka, nebent valstybių narių susitarimuose numatyta kitaip. Šiuo tikslu susijusios institucijos dalijasi visa susijusia informacija, kurios reikia keičiant licenciją ATCO.AR.B.001 taisyklės c punkte nurodyta tvarka.

b)

Kad būtų galima pakeisti licenciją ir naudotis ja suteikiamomis teisėmis ne toje valstybėje, kurioje išduota licencija, licencijos turėtojas turi įvykdyti ATCO.B.030 taisyklėje nurodytus kalbos mokėjimo reikalavimus, kuriuos nustato atitinkama valstybė narė.

c)

Naujojoje licencijoje nurodomos kvalifikacijos, kvalifikacijų patvirtinimai, licencijų patvirtinimai ir visi galiojantys padalinio patvirtinimai, įskaitant, jei taikoma, jų pirmojo išdavimo ir galiojimo pabaigos datas.

d)

Gavęs naują licenciją, licencijos turėtojas, siekdamas gauti naujas kvalifikacijas, kvalifikacijų patvirtinimus, licencijų patvirtinimus arba padalinio patvirtinimus, pateikia ATCO.A.005 taisyklėje nurodytą prašymą ir kartu pateikia savo turimą skrydžių vadovo licenciją.

e)

Pakeitus licenciją, ankstesnė licencija grąžinama ją išdavusiai institucijai.

ATCO.A.015.   Naudojimasis licencijomis suteiktomis teisėmis ir laikinasis nepajėgumas

a)

Kad būtų galima naudotis licencija suteiktomis teisėmis, reikia, kad galiotų kvalifikacijos, patvirtinimai ir sveikatos pažymėjimas.

b)

Licencijų turėtojai neturi naudotis jų licencijos suteiktomis teisėmis, jei abejoja, kad šiomis teisėmis gali naudotis saugiai; tokiais atvejais jie nedelsdami praneša atitinkamam oro navigacijos paslaugų teikėjui apie laikinąjį nepajėgumą saugiai naudotis jų turima licencija suteiktomis teisėmis.

c)

Jei oro navigacijos paslaugų teikėjai sužino apie bet kokias abejones dėl licencijos turėtojo gebėjimo saugiai naudotis licencija suteiktomis teisėmis, jie gali paskelbti apie laikinąjį licencijos turėtojo nepajėgumą.

d)

Oro navigacijos paslaugų teikėjai parengia ir įgyvendina objektyvias, skaidrias ir nediskriminacines procedūras, kurias taikydami licencijų turėtojai galėtų paskelbti apie laikinąjį nepajėgumą naudotis jų licencija suteiktomis teisėmis pagal b punktą, kad būtų galima paskelbti apie laikinąjį licencijos turėtojo nepajėgumą naudotis teisėmis pagal c dalį, valdyti laikinojo nepajėgumo poveikį veiklai ir informuoti kompetentingą instituciją, kaip apibrėžta tose procedūrose.

e)

D punkte nurodytos procedūros pagal ATCO.B.025 taisyklės a punkto 13 papunktį įtraukiamos į padalinio kompetencijos programą.

ATCO.A.020.   Licencijų, kvalifikacijų ir patvirtinimų panaikinimas ir galiojimo sustabdymas

a)

Kompetentinga institucija gali sustabdyti licencijų, kvalifikacijų ir patvirtinimų galiojimą arba juos panaikinti pagal ATCO.AR.D.005 taisyklę, jei licencijos turėtojas nesilaiko šios dalies reikalavimų.

b)

Panaikintą licenciją jos turėtojas nedelsdamas grąžina kompetentingai institucijai pagal jos nustatytas administracines procedūras.

c)

Išduodant skrydžių vadovo licenciją, skrydžių vadovo mokinio licencija panaikinama ir grąžinama skrydžių vadovo licenciją išduodančiai kompetentingai institucijai.

B SKYRIUS

LICENCIJOS, KVALIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMAI

ATCO.B.001.   Skrydžių vadovo mokinio licencija

a)

Skrydžių vadovo mokinio licencijos turėtojams leidžiama teikti skrydžių valdymo paslaugas pagal jų licencijoje nurodytą (-as) kvalifikaciją (-as) ir kvalifikacijos (-ų) patvirtinimą (-us), prižiūrimiems mokymo darbo vietoje instruktoriaus, ir dalyvauti mokyme siekiant gauti kvalifikacijos (-ų) patvirtinimą (-us).

b)

Prašymo išduoti skrydžių vadovo mokinio licenciją teikėjas turi:

1)

būti bent 18 metų amžiaus;

2)

būti sėkmingai baigęs III priede (ATCO.OR dalyje) nustatytus reikalavimus atitinkančioje mokymo organizacijoje pradinį mokymą, susijusį su kvalifikacija ir, jei taikoma, su kvalifikacijos patvirtinimu, kaip nustatyta ATCO dalies D skyriaus 2 skirsnyje;

3)

turėti galiojantį sveikatos pažymėjimą;

4)

būti įrodęs, kad jo kalbos mokėjimo lygis pagal ATCO.B.030 taisyklėje nustatytus reikalavimus yra tinkamas.

c)

Skrydžių vadovo mokinio licencijoje nurodomas kalbos mokėjimo patvirtinimas (-ai), bent viena kvalifikacija ir, jei taikoma, vienas kvalifikacijos patvirtinimas.

d)

Skrydžių vadovo mokinio licencijos turėtojas, nepradėjęs naudotis licencija suteiktomis teisėmis per vienus metus nuo jos išdavimo dienos arba pertraukęs naudojimąsi tomis teisėmis ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui, tai kvalifikacijai skirtą mokymą padalinyje gali pradėti arba tęsti tik po to, kai III priede (ATCO.OR dalyje) išdėstytus reikalavimus atitinkanti ir rengti su ta kvalifikacija susijusį pradinį mokymą patvirtinta mokymo organizacija atliks jo ankstesnės kompetencijos vertinimą, siekdama nustatyti, ar licencijos turėtojas tebeatitinka su ta kvalifikacija susijusius reikalavimus, ir po to, kai jis įvykdys visus su šiuo vertinimu susijusius mokymo reikalavimus.

ATCO.B.005.   Skrydžių vadovo licencija

a)

Skrydžių vadovo licencijos turėtojams leidžiama teikti skrydžių valdymo paslaugas pagal jų licencijoje nurodytas kvalifikacijas ir kvalifikacijos patvirtinimus bei naudotis licencijoje nurodytais patvirtinimais suteiktomis teisėmis.

b)

Skrydžių vadovo licencija suteikiamos teisės apima ATCO.B.001 taisyklės a punkte nustatytas skrydžių vadovo mokinio licencija suteikiamas teises.

c)

Prašymo išduoti pirmąją skrydžių vadovo licenciją teikėjas turi:

1)

turėti skrydžių vadovo mokinio licenciją;

2)

būti baigęs padalinio patvirtinimo kursą ir sėkmingai išlaikęs atitinkamus egzaminus bei sėkmingai baigęs vertinimus pagal ATCO dalies D skyriaus 3 skirsnyje nustatytus reikalavimus;

3)

turėti galiojantį sveikatos pažymėjimą;

4)

būti įrodęs, kad jo kalbos mokėjimo lygis pagal ATCO.B.030 taisyklėje nustatytus reikalavimus yra tinkamas.

d)

Skrydžių vadovo licencija patvirtinama nurodant joje vieną arba kelias kvalifikacijas ir atitinkamus kvalifikacijos, padalinio ir kalbos mokėjimo patvirtinimus, kuriems įgyti sėkmingai baigtas mokymas.

e)

Skrydžių vadovo licencijos turėtojas, nepradėjęs naudotis kvalifikacija suteiktomis teisėmis per vienus metus nuo jos išdavimo dienos, tai kvalifikacijai skirtą mokymą padalinyje gali pradėti tik po to, kai III priede (ATCO.OR dalyje) išdėstytus reikalavimus atitinkanti ir rengti su ta kvalifikacija susijusį pradinį mokymą patvirtinta mokymo organizacija atliks jo ankstesnės kompetencijos vertinimą, siekdama nustatyti, ar licencijos turėtojas tebeatitinka su ta kvalifikacija susijusius reikalavimus, ir po to, kai jis įvykdys visus su šiuo vertinimu susijusius mokymo reikalavimus.

ATCO.B.010.   Skrydžių vadovo kvalifikacijos

a)

Siekiant nurodyti paslaugos, kurią licencijos turėtojas turi teisę teikti, rūšį, licencijose nurodoma viena arba kelios iš šių kvalifikacijų:

1)

aerodromo vizualiojo skrydžių valdymo (angl. Aerodrome Control Visual – ADV) kvalifikacija, kuria nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti aerodromo eismo skrydžių valdymo paslaugą aerodrome, kuriame nėra paskelbtu artėjimo tūpti arba išskridimo pagal prietaisus procedūrų;

2)

aerodromo skrydžių valdymo pagal prietaisus (angl. Aerodrome Control Instrument – ADI) kvalifikacija, kuria nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti aerodromo eismo skrydžių valdymo paslaugą aerodrome, kuriame yra paskelbtos artėjimo tūpti arba išskridimo pagal prietaisus procedūros; prie šios kvalifikacijos nurodomas bent vienas iš ATCO.B.015 taisyklės a punkte apibūdintų kvalifikacijos patvirtinimų;

3)

prieigos procedūrinio skrydžių valdymo (angl. Approach Control Procedural – APP) kvalifikacija, kuria nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti skrydžių valdymo paslaugą atskrendantiems, išskrendantiems ar praskrendantiems orlaiviams, nesinaudodamas apžvalgos įranga;

4)

prieigos stebimojo skrydžių valdymo (angl. Approach Control Surveillance – APS) kvalifikacija, kuria nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti skrydžių valdymo paslaugą atskrendantiems, išskrendantiems ar praskrendantiems orlaiviams, naudodamasis apžvalgos įranga;

5)

rajono procedūrinio skrydžių valdymo (angl. Area Control Procedural – ACP) kvalifikacija, kuria nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti skrydžių valdymo paslaugą orlaiviams, nesinaudodamas apžvalgos įranga;

6)

rajono stebimojo skrydžių valdymo (angl. Area Control Surveillance – ACS) kvalifikacija, kuria nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti skrydžių valdymo paslaugą orlaiviams, naudodamasis apžvalgos įranga.

b)

Kvalifikacijos turėtojas, pertraukęs naudojimąsi tos kvalifikacijos teikiamomis teisėmis ne trumpesniu nei ketverių ankstesnių iš eilės ėjusių metų laikotarpiu, tai kvalifikacijai įgyti skirtą mokymą padalinyje gali pradėti tik po to, kai III priede (ATCO.OR dalyje) išdėstytus reikalavimus atitinkanti ir rengti su ta kvalifikacija susijusį pradinį mokymą patvirtinta mokymo organizacija atliks jo ankstesnės kompetencijos vertinimą, siekdama nustatyti, ar kvalifikacijos turėtojas tebeatitinka tos kvalifikacijos sąlygas, ir po to, kai jis įvykdys visus su šiuo vertinimu susijusius mokymo reikalavimus.

ATCO.B.015.   Kvalifikacijų patvirtinimai

a)

Prie aerodromo skrydžių valdymo pagal prietaisus (ADI) kvalifikacijos nurodomas bent vienas iš šių patvirtinimų:

1)

skrydžių valdymo (angl. Air Control – AIR) patvirtinimas, kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti skrydžių valdymo paslaugas netoli aerodromo skrendantiems orlaiviams ir orlaiviams ant kilimo ir tūpimo tako;

2)

antžeminio eismo valdymo (angl. Ground Movement Control – GMC) patvirtinimas, kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti antžeminio eismo valdymo paslaugas;

3)

skrydžių valdymo bokšto (angl. Tower Control – TWR) patvirtinimas, kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti aerodromo skrydžių valdymo paslaugas. TWR patvirtinimas apima AIR ir GMC patvirtinimais suteikiamas teises;

4)

antžeminio eismo apžvalgos (angl. Ground Movement Surveillance – GMS) patvirtinimas, kuris suteikiamas kartu su antžeminio eismo valdymo patvirtinimu arba skrydžių valdymo bokšto patvirtinimu ir kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti antžeminio eismo valdymo paslaugas, naudodamasis aerodromo antžeminio eismo reguliavimo sistemomis;

5)

aerodromo radiolokacinio valdymo (angl. Aerodrome Radar Control – RAD) patvirtinimas, kuris suteikiamas kartu su oro eismo valdymo patvirtinimu arba skrydžių valdymo bokšto patvirtinimu ir kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti aerodromo valdymo paslaugas, naudodamasis apžvalgos radiolokacine įranga.

b)

Prie prieigos stebimojo skrydžių valdymo (APS) kvalifikacijos gali būti nurodomas vienas arba keli iš šių patvirtinimų:

1)

tikslaus artėjimo radiolokacinio valdymo (angl. Precision Approach Radar – PAR) patvirtinimas, kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti tikslaus artėjimo antžeminio skrydžių valdymo paslaugas orlaiviui galutinio artėjimo tūpti ant kilimo ir tūpimo tako etape, naudodamasis tikslaus artėjimo radiolokacine įranga;

2)

prieigos apžvalgos radiolokacinio valdymo (angl. Surveillance Radar Approach – SRA) patvirtinimas, kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti netikslaus artėjimo antžeminio skrydžių valdymo paslaugas orlaiviui galutinio artėjimo tūpti ant kilimo ir tūpimo tako etape, naudodamasis apžvalgos įranga;

3)

aerodromo rajono skrydžių valdymo (angl. Terminal Control – TCL) patvirtinimas, kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti skrydžių valdymo paslaugas orlaiviui, esančiam nustatytoje aerodromo rajono zonoje ir (arba) gretimuose sektoriuose, naudodamasis bet kokia apžvalgos įranga.

c)

Prie rajono procedūrinio skrydžių valdymo (ACP) kvalifikacijos gali būti nurodomas jūrinio skrydžių valdymo (angl. Oceanic Control – OCN) patvirtinimas, kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti skrydžių valdymo paslaugas orlaiviui, esančiam jūrinio skrydžių valdymo rajone.

d)

Prie rajono stebimojo skrydžių valdymo (ACS) kvalifikacijos gali būti nurodomas vienas iš šių patvirtinimų:

1)

aerodromo rajono skrydžių valdymo (TCL) patvirtinimas, kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti skrydžių valdymo paslaugas orlaiviui, esančiam nustatytoje aerodromo rajono zonoje ir (arba) gretimuose sektoriuose, naudodamasis bet kokia apžvalgos įranga;

2)

jūrinio skrydžių valdymo (OCN) patvirtinimas, kuriuo nurodoma, kad licencijos turėtojas yra kompetentingas teikti skrydžių valdymo paslaugas orlaiviui, esančiam jūrinio skrydžių valdymo rajone.

ATCO.B.020.   Padalinio patvirtinimai

a)

Padalinio patvirtinimu licencijos turėtojui suteikiamas įgaliojimas teikti skrydžių valdymo paslaugas konkrečiam sektoriui, sektorių grupei ir (arba) darbo vietose, už kuriuos atsakingas oro eismo paslaugų padalinys.

b)

Prašymo išduoti padalinio patvirtinimą teikėjas turi būti sėkmingai baigęs padalinio patvirtinimo kursą pagal ATCO dalies D skyriaus 3 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

c)

Prašymo išduoti padalinio patvirtinimą po to, kai pakeičiama licencija, kaip nurodyta ATCO.A.010 taisyklėje, teikėjas, be b punkte nustatytų reikalavimų, turi atitikti ATCO.D.060 taisyklės f punkto reikalavimus.

d)

Skrydžių vadovams, teikiantiems skrydžių valdymo paslaugas, susijusias su orlaiviais, kuriais atliekami skrydžių bandymai, kompetentinga institucija, be b punkte nustatytų reikalavimų, gali nustatyti papildomus reikalavimus.

e)

Padalinio patvirtinimai galioja padalinio kompetencijos programoje nustatytą laikotarpį. Šis laikotarpis neviršija trejų metų.

f)

Išduodamo pirmojo ir atnaujinamo padalinio patvirtinimų galiojimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai sėkmingai baigtas vertinimas.

g)

Padalinio patvirtinimų galiojimas pratęsiamas, jei:

1)

prašymo teikėjas licencija suteiktomis teisėmis naudojosi padalinio kompetencijos programoje nustatytą mažiausią valandų skaičių;

2)

prašymo teikėjas pagal padalinio kompetencijos programą padalinio patvirtinimo galiojimo laikotarpiu dalyvavo atnaujinimo mokyme;

3)

prašymo teikėjo kompetencija įvertinta pagal padalinio kompetencijos programą ne anksčiau nei likus 3 mėnesiams iki padalinio patvirtinimo galiojimo pabaigos datos.

h)

Padalinio patvirtinimai pratęsiami per 3 mėnesius iki jų galiojimo pabaigos, jei įvykdomi g punkte nustatyti reikalavimai. Tokiu atveju galiojimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos galiojimo pabaigos datos.

i)

Jei padalinio patvirtinimas pratęsiamas anksčiau nei per h punkte nurodytą laikotarpį, jo galiojimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai sėkmingai baigtas vertinimas, jei taip pat įvykdomi g punkto 1 ir 2 papunkčiuose išdėstyti reikalavimai.

j)

Jei padalinio patvirtinimo galiojimas baigiasi, licencijos turėtojas, siekdamas jį atnaujinti, turi sėkmingai baigti padalinio patvirtinimo kursą pagal ATCO dalies D skyriaus 3 skirsnio reikalavimus.

ATCO.B.025.   Padalinio kompetencijos programa

a)

Padalinio kompetencijos programas rengia oro navigacijos paslaugų teikėjas, o tvirtina kompetentinga institucija. Padalinio kompetencijos programoje pateikiama bent ši informacija:

1)

padalinio patvirtinimo galiojimas pagal ATCO.B.020 taisyklės e punktą;

2)

ilgiausias ištisinis laikotarpis, per kurį padalinio patvirtinimo galiojimo laikotarpiu galima nesinaudoti juo suteiktomis teisėmis. Šis laikotarpis neviršija 90 kalendorinių dienų;

3)

mažiausias naudojimosi padalinio patvirtinimu suteiktomis teisėmis valandų skaičius per nustatytą laikotarpį, kuris ATCO.B.020 taisyklės g punkto 1 papunktyje nustatytu tikslu neviršija 12 mėnesių. Laikas, kurį OJTI patvirtinimu suteiktomis teisėmis besinaudojantys mokymo darbo vietoje instruktoriai praleidžia instruktuodami, užskaitomas daugiausia kaip 50 % padalinio patvirtinimui pratęsti reikiamų valandų;

4)

procedūros, taikytinos tais atvejais, kai licencijos turėtojas neatitinka a punkto 2 ir 3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų;

5)

kompetencijos vertinimo procesai, įskaitant žinių atnaujinimo kurso dalykų pagal ATCO.D.080 taisyklės b punktą vertinimą;

6)

teorijos žinių ir supratimo, kurių reikia norint naudotis kvalifikacijomis ir patvirtinimais suteiktomis teisėmis, egzaminavimo procesai;

7)

tęstinio mokymo temų ir potemių, tikslų ir mokymo metodų nustatymo procesai;

8)

mažiausia žinių atnaujinimo kurso trukmė ir jo dažnumas;

9)

prisitaikymo mokymo metu įgytų teorijos žinių egzamino ir (arba) praktinių įgūdžių vertinimo procesai, įskaitant egzaminų išlaikymo balus;

10)

neišlaikius egzamino arba vertinimo taikytini procesai, įskaitant apeliacijų teikimo procesus;

11)

mokymo darbuotojų kvalifikacijos, funkcijos ir atsakomybė;

12)

procedūra, kuria užtikrinama, kad, kaip nurodyta ATCO.C.010 taisyklės b punkto 3 papunktyje ir ATCO.C.030 dalies b punkto 3 papunktyje, praktikos instruktoriai būtų praktiškai taikę mokymo metodus per procedūras, kurių ketinama mokyti;

13)

laikinojo nepajėgumo naudotis licencija suteiktomis teisėmis paskelbimo ir valdymo, taip pat kompetentingos institucijos informavimo pagal ATCO.A.015 taisyklės d punktą procedūros;

14)

su tęstiniu mokymu ir vertinimais susiję saugotini įrašai pagal ATCO.AR.B.015 taisyklę;

15)

padalinio kompetencijos programos persvarstymo, dalinio keitimo ir pateikimo kompetentingai institucijai procesas bei priežastys. Padalinio kompetencijos programos persvarstomos bent kas trejus metus.

b)

Siekdami įvykdyti a punkto 3 papunktyje nustatytus reikalavimus, oro navigacijos paslaugų teikėjai registruoja, kiek valandų kiekvienas licencijos turėtojas, dirbdamas ATC tarnybos sektoriuose, sektorių grupėse ir (arba) darbo vietose, naudojosi padalinio patvirtinimu suteiktomis teisėmis, ir, gavęs prašymą, pateikia šiuos duomenis kompetentingoms institucijoms ir licencijos turėtojui.

c)

Nustatydami a punkto 4 ir 13 papunkčiuose nurodytas procedūras, oro navigacijos paslaugų teikėjai užtikrina, kad būtų taikomi mechanizmai, kuriais užtikrinamos vienodos sąlygos licencijų turėtojams, kai jų patvirtinimų galiojimo laikas negali būti pratęstas.

ATCO.B.030.   Kalbos mokėjimo patvirtinimas

a)

Skrydžių vadovai ir skrydžių vadovai mokiniai negali naudotis jų licencijomis suteiktomis teisėmis, nebent turi galiojantį anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą ir, jei taikoma, kalbos (-ų), kurią (-ias) saugos tikslais padalinio patvirtinimo ATC tarnyboje nustato valstybė narė, mokėjimo patvirtinimą, kaip paskelbta oro navigacijos informacijos leidiniuose. Kalbos mokėjimo patvirtinime nurodoma kalba (-os), jos (jų) mokėjimo lygis (-iai) ir galiojimo pabaigos data (-os).

b)

Kalbos mokėjimo lygis nustatomas pagal I priedo 1 priedėlyje pateiktą vertinimo skalę.

c)

Prašymo patvirtinti bet kurios kalbos mokėjimą teikėjas įrodo, kad jo kalbos mokėjimas atitinka bent darbinį kalbos mokėjimo lygį (ketvirtą lygį) pagal b punkte nurodytą vertinimo skalę.

Kad tai įrodytų, prašymo teikėjas turi gebėti:

1)

veiksmingai bendrauti tik kalbinio ryšio priemonėmis (telefonu ir (arba) radijo telefonu) ir tiesiogiai su kitu asmeniu;

2)

tiksliai ir aiškiai kalbėti bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis;

3)

taikyti tinkamus bendravimo metodus keičiantis informacija ir siekiant atpažinti bei spręsti bendrus ar su darbu susijusius nesusipratimus;

4)

sėkmingai ir palyginti lengvai rasti išeitį sudėtingose kalbinėse situacijose, kai įvykiai komplikuojasi arba netikėtai pasikeičia kasdieniame darbe arba atliekant jiems žinomą ryšių palaikymo užduotį, ir

5)

kalbėti aviacijos bendruomenei suprantamu dialektu ar akcentu.

d)

Nepaisant c punkto, oro navigacijos paslaugų teikėjas gali reikalauti aukštesnio kalbos mokėjimo lygio (penkto lygio) pagal I priedo 1 priedėlyje pateiktą kalbos mokėjimo vertinimo skalę, jei atitinkama kvalifikacija ar patvirtinimas susiję su tokiomis veiklos aplinkybėmis, kuriomis aukštesnio kalbos mokėjimo lygio reikia būtinais saugos tikslais. Toks reikalavimas turi būti nediskriminacinis, proporcingas ir skaidrus; aukštesnį kalbos mokėjimo lygį norintis taikyti oro navigacijos paslaugų teikėjas turi tokį reikalavimą objektyviai pagrįsti, o kompetentinga institucija – patvirtinti.

e)

Kalbos mokėjimas įrodomas pažymėjimu, kuriuo patvirtinamas vertinimo rezultatas.

ATCO.B.035.   Kalbos mokėjimo patvirtinimo galiojimas

a)

Kalbos mokėjimo patvirtinimo galiojimo trukmė, atsižvelgiant į I priedo 1 priedėlyje nustatytą lygį, yra:

1)

darbinio lygio (ketvirto lygio) – treji metai nuo vertinimo datos, arba

2)

aukštesnio lygio (penkto lygio) – šešeri metai nuo vertinimo datos;

3)

aukščiausio lygio (šešto lygio):

i)

anglų kalbos – devyneri metai nuo vertinimo datos;

ii)

visų kitų ATCO.B.030 taisyklės a punkte nurodytų kalbų – neribota.

b)

Išduodamo pirmojo ir atnaujinamo kalbos mokėjimo patvirtinimų galiojimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai sėkmingai baigtas kalbos mokėjimo vertinimas.

c)

Kalbos mokėjimo patvirtinimai pratęsiami sėkmingai baigus kalbos mokėjimo vertinimą, atliekamą per trijų mėnesių laikotarpį iki galiojimo pabaigos datos. Tokiais atvejais naujas galiojimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos galiojimo pabaigos datos.

d)

Jei kalbos mokėjimo patvirtinimas pratęsiamas anksčiau nei per c punkte nurodytą laikotarpį, jo galiojimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai sėkmingai baigtas kalbos mokėjimo vertinimas.

e)

Kai kalbos mokėjimo patvirtinimo galiojimas baigiasi, licencijos turėtojas, norėdamas, kad jis būtų atnaujintas, turi sėkmingai baigti kalbos mokėjimo vertinimą.

ATCO.B.040.   Kalbos mokėjimo vertinimas

a)

Kalbos mokėjimas įrodomas taikant kompetentingos institucijos patvirtintą vertinimo metodą, apimantį:

1)

vertinimo procesą;

2)

vertintojų kvalifikaciją;

3)

apeliacijų teikimo procedūrą.

b)

Kalbos vertinimo įstaigos turi atitikti reikalavimus, nustatytus kompetentingų institucijų pagal ATCO.AR.A.010 taisyklę.

ATCO.B.045.   Kalbos mokymas

a)

Siekdami išlaikyti reikiamą skrydžių vadovų kalbos mokėjimo lygį, oro navigacijos paslaugų teikėjai sudaro sąlygas dalyvauti mokyme:

1)

kalbos mokėjimo patvirtinimo turėtojams, kad jie išlaikytų darbinį lygį (ketvirtą lygį);

2)

licencijų turėtojams, neturintiems galimybės reguliariai taikyti įgūdžius, kad jie išlaikytų kalbos mokėjimo įgūdžius.

b)

Kalbos mokymas taip pat gali būti rengiamas kaip tęstinis mokymas.

C SKYRIUS

INSTRUKTORIAMS IR VERTINTOJAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

1 SKIRSNIS

Instruktoriai

ATCO.C.001.   Teorijos instruktoriai

a)

Teorinį mokymą gali rengti tik tinkamą kvalifikaciją turintys instruktoriai.

b)

Teorijos instruktorius turi tinkamą kvalifikaciją, jei:

1)

turi skrydžių vadovo licenciją ir (arba) mokomam dalykui tinkamą profesinę kvalifikaciją, ir (arba) mokymo organizacijai įrodo, kad turi pakankamai žinių ir patirties;

2)

mokymo organizacijai įrodo, kad turi mokymo įgūdžių.

ATCO.C.005.   Praktikos instruktoriai

Praktinį mokymą gali rengti tik asmuo, turintis skrydžių vadovo licenciją su mokymo darbo vietoje instruktoriaus (OJTI) patvirtinimu arba kompleksinių treniruoklių instruktoriaus (STDI) patvirtinimu.

ATCO.C.010.   Mokymo darbo vietoje instruktoriaus (OJTI) teisės

a)

OJTI patvirtinimo turėtojai turi teisę rengti praktinį mokymą ir vykdyti priežiūrą funkcinėse darbo vietose, kurių galiojantį padalinio patvirtinimą jie turi, ir tai veiklai naudoti kompleksinius treniruoklius, kurių kvalifikacijas jie turi.

b)

OJTI patvirtinimo turėtojai gali naudotis patvirtinimu suteiktomis teisėmis tik jei:

1)

bent dvejus metus naudojosi kvalifikacija, kuri yra jų rengiamo mokymo dalykas, suteiktomis teisėmis;

2)

bent šešis ankstesnius mėnesius naudojosi galiojančiu padalinio patvirtinimu, kuris yra jų rengiamo mokymo dalykas, suteiktomis teisėmis;

3)

yra praktiškai taikę mokymo įgūdžius, susijusius su tomis procedūromis, kurių ketina mokyti.

c)

B punkto 1 papunktyje nurodytą dvejų metų laikotarpį kompetentinga institucija mokymo organizacijos prašymu gali sutrumpinti iki ne trumpesnio kaip vienų metų laikotarpio.

ATCO.C.015.   Prašymas išduoti mokymo darbo vietoje instruktoriaus patvirtinimą

Prašymo išduoti OJTI patvirtinimą teikėjas turi:

a)

turėti skrydžių vadovo licenciją su galiojančiu padalinio patvirtinimu;

b)

būti bent dvejus metus iki prašymo pateikimo naudojęsis skrydžių vadovo licencija suteiktomis teisėmis. Šį laikotarpį kompetentinga institucija mokymo organizacijos prašymu gali sutrumpinti iki ne trumpesnio kaip vienų metų laikotarpio; ir

c)

per metus iki prašymo pateikimo būti sėkmingai baigęs praktinių mokymo metodų kursą, per kurį suteikiama reikiamų žinių ir mokoma pedagoginių įgūdžių, ir būti tinkamai įvertintas.

ATCO.C.020.   Mokymo darbo vietoje instruktoriaus patvirtinimo galiojimas

a)

OJTI patvirtinimas galioja trejus metus.

b)

OJTI patvirtinimas gali būti pratęsiamas, jei jo galiojimo laikotarpiu sėkmingai baigiamas praktinių mokymo įgūdžių atnaujinimo mokymas ir jei įvykdyti ATCO.C.015 taisyklės a ir b punktų reikalavimai.

c)

Jei OJTI patvirtinimo galiojimo laikotarpis baigėsi, patvirtinimą galima atnaujinti:

1)

baigus praktinių mokymo įgūdžių atnaujinimo mokymą ir

2)

sėkmingai baigus praktikos instruktoriaus kompetencijos vertinimą

per metus iki prašymo atnaujinti galiojimą pateikimo, jei įvykdyti ATCO.C.015 taisyklės a ir b punktų reikalavimai.

d)

Pirmą kartą išduodamų ir atnaujinamų OJTI patvirtinimų galiojimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai sėkmingai baigtas vertinimas.

e)

Jei ATCO.C.015 taisyklės a ir b punktų reikalavimai neįvykdomi, OJTI patvirtinimas gali būti pakeičiamas STDI patvirtinimu su sąlyga, kad užtikrinta atitiktis ATCO.C.040 taisyklės b ir c punktų reikalavimams.

ATCO.C.025.   Laikinasis OJTI leidimas

a)

Jei neįmanoma užtikrinti atitikties ATCO.C.010 taisyklės b punkto 2 papunktyje nustatytiems reikalavimams, kompetentinga institucija, remdamasi oro navigacijos paslaugų teikėjo pateikta saugos analize, gali išduoti laikinąjį OJTI leidimą.

b)

Laikinasis OJTI leidimas, nurodytas a punkte, gali būti išduodamas galiojančio OJTI patvirtinimo, išduoto pagal ATCO.C.015 taisyklę, turėtojams.

c)

Laikinasis OJTI leidimas, nurodytas a punkte, turi būti susijęs tik su mokymu, kuris būtinas išskirtinėse situacijose, o jo galiojimo trukmė neviršija vienų metų arba pagal ATCO.C.015 taisyklę išduoto OJTI patvirtinimo galiojimo laikotarpio, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis baigiasi anksčiau.

ATCO.C.030.   Kompleksinių treniruoklių instruktoriaus (STDI) teisės

a)

STDI patvirtinimo turėtojai turi teisę rengti kompleksinių treniruoklių naudojimu grindžiamą praktinį mokymą, susijusį su:

1)

pradinio mokymo praktinio pobūdžio dalykais;

2)

mokymu padalinyje, išskyrus mokymą darbo vietoje, ir

3)

tęstiniu mokymu.

Parengiamąjį mokymą darbo vietoje rengiantis STDI turi turėti arba būti turėjęs atitinkamą padalinio patvirtinimą.

b)

STDI patvirtinimo turėtojai gali naudotis patvirtinimu suteiktomis teisėmis tik jei:

1)

turi bent dvejų metų kvalifikacijos, kuri yra jų rengiamo mokymo dalykas, patirties;

2)

įrodė, kad turi žinių apie naujausią veiklos praktiką;

3)

yra praktiškai taikę mokymo metodus, susijusius su tomis procedūromis, kurių ketina mokyti.

c)

Nepaisant b punkto 1 papunkčio,

1)

pagrindiniam mokymui tinka bet kokia turima kvalifikacija;

2)

kvalifikacinio mokymo tikslais gali būti rengiamas su konkrečiomis atrinktomis darbinėmis užduotimis susijęs mokymas, o jį rengiantis STDI turėtojas turi turėti su ta konkrečia atrinkta darbine užduotimi susijusią kvalifikaciją.

ATCO.C.035   Prašymas išduoti kompleksinių treniruoklių instruktoriaus patvirtinimą

Prašymo išduoti STDI patvirtinimą teikėjas turi:

a)

būti bent dvejus metus naudojęsis bet kurios kvalifikacijos skrydžių vadovo licencija suteiktomis teisėmis ir

b)

būti per metus iki prašymo pateikimo sėkmingai baigęs praktinių mokymo metodų kursą, per kurį, taikant teorinius ir praktinius metodus, suteikiama reikiamų žinių ir mokoma pedagoginių įgūdžių, ir būti tinkamai įvertintas.

ATCO.C.040.   Kompleksinių treniruoklių instruktoriaus patvirtinimo galiojimas

a)

STDI patvirtinimas galioja trejus metus.

b)

STDI patvirtinimas gali būti pratęsiamas jo galiojimo laikotarpiu sėkmingai baigus praktinių mokymo įgūdžių ir žinių apie naujausią veiklos praktiką atnaujinimo mokymą.

c)

Jei STDI patvirtinimo galiojimo laikotarpis baigėsi, patvirtinimą galima atnaujinti:

1)

baigus praktinių mokymo įgūdžių bei žinių apie naujausią veiklos praktiką atnaujinimo mokymą ir

2)

sėkmingai baigus praktikos instruktoriaus kompetencijos vertinimą

per metus iki prašymo atnaujinti patvirtinimo galiojimą pateikimo.

d)

Pirmą kartą išduodamo ir atnaujinamo STDI patvirtinimo galiojimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai sėkmingai baigtas vertinimas.

2 SKIRSNIS

Vertintojai

ATCO.C.045.   Vertintojų teisės

a)

Vertinimus gali atlikti tik vertintojo patvirtinimą turintys asmenys.

b)

Vertintojo patvirtinimo turėtojai turi teisę atlikti vertinimus:

1)

pradinio mokymo metu, kad būtų galima išduoti skrydžių vadovo mokinio licenciją arba, jei taikoma, naują kvalifikaciją ir (arba) kvalifikacijos patvirtinimą;

2)

kad būtų galima įvertinti ankstesnę kompetenciją, taikant ATCO.B.001 taisyklės d punktą ir ATCO.B.010 taisyklės b punktą;

3)

kad būtų galima įvertinti skrydžių vadovus mokinius, siekiant išduoti padalinio patvirtinimą ir, jei taikoma, kvalifikacijos patvirtinimus;

4)

kad būtų galima įvertinti skrydžių vadovus, siekiant išduoti padalinio patvirtinimą ir, jei taikoma, kvalifikacijos patvirtinimus, taip pat pratęsti ir atnaujinti padalinio patvirtinimą;

5)

kad būtų galima įvertinti prašymus pateikusius praktikos instruktorius arba prašymus pateikusius vertintojus, jei įvykdyti d punkto 2–4 papunkčių reikalavimai.

c)

Vertintojo patvirtinimo turėtojai gali naudotis patvirtinimu suteiktomis teisėmis tik jei:

1)

turi bent dvejų metų su kvalifikacija ir kvalifikacijos (-ų) patvirtinimu (-ais), kuriuos jie vertins, susijusios patirties ir

2)

įrodė, kad turi žinių apie naujausią veiklos praktiką.

d)

Be c punkte nustatytų reikalavimų, vertintojo patvirtinimo turėtojai naudojasi patvirtinimu suteiktomis teisėmis tik:

1)

atlikdami vertinimus, po kurių išduodamas, pratęsiamas ar atnaujinamas padalinio patvirtinimas, jei bent metus iki naudojimosi šiomis teisėmis turi su vertinimu susijusį padalinio patvirtinimą;

2)

vertindami prašymo išduoti STDI patvirtinimą arba atnaujinti jo galiojimą teikėjo kompetenciją, jei turi STDI arba OJTI patvirtinimą ir bent trejus metus naudojosi tuo patvirtinimu suteiktomis teisėmis;

3)

vertindami prašymo išduoti OJTI patvirtinimą arba atnaujinti jo galiojimą teikėjo kompetenciją, jei turi OJTI patvirtinimą ir bent trejus metus naudojosi tuo patvirtinimu suteiktomis teisėmis;

4)

vertindami prašymo išduoti vertintojo patvirtinimą arba atnaujinti jo galiojimą teikėjo kompetenciją, jei bent trejus metus naudojosi vertintojo patvirtinimu suteiktomis teisėmis.

e)

Atlikdamas vertinimus padalinio patvirtinimo išdavimo ir atnaujinimo bei priežiūros funkcinėje darbo vietoje užtikrinimo tikslais, vertintojas taip pat turi turėti OJTI patvirtinimą, arba vertinime turi dalyvauti su vertinimu susijusį galiojantį padalinio patvirtinimą turintis OJTI.

ATCO.C.050.   Asmeniniai interesai

Vertintojai neatlieka vertinimų, jei tokie vertinimai gali padaryti poveikį jų objektyvumui.

ATCO.C.055.   Prašymas išduoti vertintojo patvirtinimą

Prašymo išduoti vertintojo patvirtinimą teikėjas turi:

a)

būti bent dvejus metus naudojęsis skrydžių vadovo licencija suteiktomis teisėmis ir

b)

būti per metus iki prašymo pateikimo sėkmingai baigęs vertintojų kursą, per kurį, taikant teorinius ir praktinius metodus, suteikiama reikiamų žinių ir mokoma įgūdžių, ir būti tinkamai įvertintas.

ATCO.C.060.   Vertintojo patvirtinimo galiojimas

a)

Vertintojo patvirtinimas galioja trejus metus.

b)

Vertintojo patvirtinimas gali būti pratęsiamas, to patvirtinimo galiojimo laikotarpiu sėkmingai baigus vertinimo įgūdžių ir žinių apie naujausią veiklos praktiką atnaujinimo mokymą.

c)

Jei vertintojo patvirtinimo galiojimo laikotarpis baigėsi, patvirtinimą galima atnaujinti:

1)

baigus vertinimo įgūdžių ir žinių apie naujausią veiklos praktiką atnaujinimo mokymą bei

2)

sėkmingai baigus vertintojo kompetencijos vertinimą

per metus iki prašymo atnaujinti patvirtinimo galiojimą pateikimo.

d)

Pirmą kartą išduodamo ir atnaujinamo vertintojo patvirtinimo galiojimo laikotarpis prasideda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią sėkmingai baigtas vertinimas.

ATCO.C.065.   Laikinasis vertintojo leidimas

a)

Kai ATCO.C.045 taisyklės d punkto 1 papunktyje nustatytas reikalavimas negali būti įvykdytas, kompetentinga institucija gali leisti pagal ATCO.C.055 taisyklę išduoto vertintojo patvirtinimo turėtojams atlikti ATCO.C.045 taisyklės b punkto 3 ir 4 papunkčiuose nurodytus vertinimus, kad būtų atsižvelgta į išskirtines situacijas arba užtikrintas vertinimo nepriklausomumas, jei įvykdyti b ir c punktuose nustatyti reikalavimai.

b)

Siekiant atsižvelgti į išskirtines situacijas, vertintojo patvirtinimo turėtojas taip pat turi būti bent vienus metus prieš tai turėjęs su vertinimu susijusį padalinio patvirtinimą su atitinkama kvalifikacija ir, jei taikoma, su vertinimu susijusį kvalifikacijos patvirtinimą. Leidimas yra susijęs tik su vertinimais, kurie būtini norint atsižvelgti į išskirtines situacijas, ir jo galiojimo laikotarpis neviršija vienų metų arba pagal ATCO.C.055 taisyklę išduoto vertintojo patvirtinimo galiojimo laikotarpio, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis baigiasi anksčiau.

c)

Siekiant užtikrinti vertinimo nepriklausomumą, dėl pasikartojančio pobūdžio priežasčių vertintojo patvirtinimo turėtojas taip pat turi turėti bent prieš vienus metus išduotą su vertinimu susijusį padalinio patvirtinimą su atitinkama kvalifikacija ir, jei taikoma, su vertinimu susijusį kvalifikacijos patvirtinimą. Leidimo galiojimo laikotarpį nustato kompetentinga institucija, bet tas laikotarpis neviršija pagal ATCO.C.055 taisyklę išduoto vertintojo patvirtinimo galiojimo laikotarpio.

d)

Išduodama laikinąjį vertintojo leidimą dėl b ir c punktuose nurodytų priežasčių, kompetentinga institucija gali reikalauti, kad oro navigacijos paslaugų teikėjas pateiktų saugos analizę.

D SKYRIUS

SKRYDŽIŲ VADOVŲ MOKYMAS

1 SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

ATCO.D.001.   Skrydžių vadovų mokymo tikslai

Skrydžių vadovų mokymą sudaro teorinių kursų, praktinių pratimų, įskaitant imitavimą, ir mokymo darbo vietoje visuma, būtina siekiant įgyti ir išlaikyti įgūdžius teikti saugaus, tvarkingo ir operatyvaus skrydžių valdymo paslaugas.

ATCO.D.005.   Skrydžių vadovų mokymo tipai

a)

Skrydžių vadovų mokymo tipai yra šie:

1)

pradinis mokymas, kurį baigus išduodama skrydžių vadovo mokinio licencija arba papildoma kvalifikacija ir, jei taikoma, kvalifikacijos patvirtinimas, rengiant:

i)   pagrindinį mokymą: teorinį ir praktinį mokymą, skirtą pagrindinėms žinioms ir praktiniams įgūdžiams, susijusiems su pagrindinėmis veiklos procedūromis, perteikti;

ii)   kvalifikacinį mokymą: teorinį ir praktinį mokymą, skirtą su konkrečia kvalifikacija ir, jei taikoma, su kvalifikacijos patvirtinimu susijusioms žinioms ir praktiniams įgūdžiams perteikti;

2)

mokymas padalinyje, kurį baigus išduodama skrydžių vadovo licencija, kvalifikacijos patvirtinimas, patvirtinama (-os) kvalifikacija (-os) arba kvalifikacijos (-ų) patvirtinimas (-ai) ir (arba) išduodamas arba atnaujinamas padalinio patvirtinimas. Šį mokymą sudaro:

i)

tarpinio mokymo etapas, pirmiausia skirtas žinioms ir supratimui apie konkrečios vietos veiklos procedūras ir užduotims būdingus aspektus perteikti, ir

ii)

mokymo darbo vietoje etapas – galutinis mokymo padalinyje etapas, per kurį, prižiūrint tinkamą kvalifikaciją turinčiam mokymo darbo vietoje instruktoriui, tikrojo eismo sąlygomis į praktinę veiklą įtraukiamos anksčiau išmoktos su darbu susijusios procedūros ir įgūdžiai;

iii)

be i ir ii punktuose nurodytų etapų, norint gauti padalinio patvirtinimą (-us), kuriuo (-iais) naudojantis veikiama sudėtingomis ir intensyvaus eismo sąlygomis, siekiant patobulinti anksčiau išmoktas su kvalifikacija susijusias procedūras ir įgūdžius bei pasirengti tikrojo eismo sąlygoms, kurios gali susidaryti tame padalinyje, reikia parengiamojo mokymo darbo vietoje etapo;

3)

tęstinis mokymas, skirtas licencijos patvirtinimų galiojimui išlaikyti; šį mokymą sudaro:

i)

žinių atnaujinimo kursas;

ii)

jei taikoma – prisitaikymo mokymas.

b)

Be a punkte nurodytų tipų mokymo, skrydžių vadovai gali dalyvauti šių tipų mokyme:

1)

praktikos instruktorių mokyme, kurį baigus išduodamas, pratęsiamas arba atnaujinamas OJTI arba STDI patvirtinimas;

2)

vertintojų mokyme, kurį baigus išduodamas, pratęsiamas arba atnaujinamas vertintojo patvirtinimas.

2 SKIRSNIS

Pradinio mokymo reikalavimai

ATCO.D.010.   Pradinio mokymo struktūra

a)

Prašymų išduoti skrydžių vadovo mokinio licenciją arba papildomą kvalifikaciją ir (arba), jei taikoma, kvalifikacijos patvirtinimą teikėjams skirtą pradinį mokymą sudaro:

1)

pagrindinis mokymas, apimantis visus I priedo 2 priedėlyje nurodytus dalykus, temas ir potemes, ir

2)

kvalifikacinis mokymas, apimantis dalykus, temas ir potemes, susijusius su bent viena iš šių kvalifikacijų:

i)

aerodromo vizualiojo skrydžių valdymo kvalifikacija – ADV, apibrėžta I priedo 3 priedėlyje;

ii)

aerodromo skrydžių valdymo pagal prietaisus iš bokšto kvalifikacija – ADI (TWR), apibrėžta I priedo 4 priedėlyje;

iii)

prieigos procedūrinio skrydžių valdymo kvalifikacija – APP, apibrėžta I priedo 5 priedėlyje;

iv)

rajono procedūrinio skrydžių valdymo kvalifikacija – ACP, apibrėžta I priedo 6 priedėlyje;

v)

prieigos stebimojo skrydžių valdymo kvalifikacija – APS, apibrėžta I priedo 7 priedėlyje;

vi)

rajono stebimojo skrydžių valdymo kvalifikacija – ACS, apibrėžta I priedo 8 priedėlyje.

b)

Papildomai kvalifikacijai gauti skirtą mokymą sudaro bent vienos iš a punkto 2 papunktyje nurodytų kvalifikacijų dalykai, temos ir potemės.

c)

Mokymas, skirtas kvalifikacijos galiojimui atnaujinti po nesėkmingo ankstesnės kompetencijos vertinimo pagal ATCO.B.010 taisyklės b punktą, pritaikomas atsižvelgiant į to vertinimo rezultatą.

d)

Mokymą, kurį reikia baigti siekiant kito nei ATCO.B.015 taisyklės a punkto 3 papunktyje nurodyto kvalifikacijos patvirtinimo, sudaro mokymo organizacijos parengti ir kaip mokymo kurso dalis patvirtinti dalykai, temos ir potemės.

e)

Į pagrindinį ir (arba) kvalifikacinį mokymą dar gali būti įtraukiami papildomi arba konkrečiai su funkciniu oro erdvės bloku (FAB) arba nacionaline aplinka susiję dalykai, temos ir potemės.

ATCO.D.015.   Pradinio mokymo planas

Pradinio mokymo planą parengia mokymo organizacija ir patvirtina kompetentinga institucija. Jame nurodoma bent:

a)

pagal ATCO.D.010 taisyklę rengiamo pradinio mokymo struktūra;

b)

pagal ATCO.D.020 taisyklės b punktą rengiamo pradinio mokymo struktūra;

c)

pradinio mokymo kurso (-ų) vykdymo procesas;

d)

mokymo metodai;

e)

trumpiausia ir ilgiausia galima pradinio mokymo kurso (-ų) trukmė;

f)

ATCO.D.010 taisyklės b punkto tikslais – pradinio mokymo kurso (-ų) pritaikymo, siekiant tinkamai atsižvelgti į sėkmingai baigtą pagrindinio mokymo kursą, procesas;

g)

egzaminų ir vertinimų pagal ATCO.D.025 ir ATCO.D.035 taisykles procesai, taip pat siekiami rezultatai pagal ATCO.D.030 ir ATCO.D.040 taisykles;

h)

mokymo darbuotojų kvalifikacijos, funkcijos ir atsakomybė;

i)

mokymo nutraukimo anksčiau termino procesas;

j)

apeliacijų teikimo procesas;

k)

su pradiniu mokymu susiję saugotini įrašai;

l)

pradinio mokymo plano persvarstymo, dalinio keitimo ir pateikimo kompetentingai institucijai procesas bei priežastys. Pradinio mokymo planas persvarstomas bent kas trejus metus.

ATCO.D.020.   Pagrindinio ir kvalifikacinio mokymo kursai

a)

Pagrindinio ir kvalifikacinio mokymo kursai rengiami kaip atskiri arba integruotieji kursai.

b)

Pagrindinio ir kvalifikacinio mokymo kursus arba integruotąjį pradinio mokymo kursą parengia ir organizuoja mokymo organizacijos; juos patvirtina kompetentinga institucija.

c)

Jei pradinis mokymas rengiamas kaip integruotasis kursas, aiškiai atskiriami egzaminai ir vertinimai, susiję su:

1)

pagrindiniu mokymu ir

2)

kiekvienu kvalifikaciniu mokymu.

d)

Sėkmingas pradinio mokymo arba kvalifikacinio mokymo, kuriame dalyvaujama siekiant įgyti papildomą kvalifikaciją, baigimas įrodomas mokymo organizacijos išduodamu pažymėjimu.

e)

Sėkmingas pagrindinio mokymo baigimas įrodomas pažymėjimu, kurį prašymo teikėjo prašymu išduoda mokymo organizacija.

ATCO.D.025.   Pagrindinio mokymo egzaminai ir vertinimas

a)

Pagrindinio mokymo kursai apima teorijos egzaminą (-us) ir vertinimą (-us).

b)

Laikoma, kad teorijos egzaminas (-ai) išlaikytas (-i), jei prašymo teikėjas surinko bent 75 % tam egzaminui nustatytų balų.

c)

ATCO.D.030 taisyklėje nurodytų siekiamų rezultatų vertinimas (-ai) atliekamas (-i) dalies užduočių treniruokliu arba imituokliu.

d)

Laikoma, kad vertinimas (-ai) sėkmingai baigtas (-i), jei prašymo teikėjui reguliariai pavyksta pasiekti ATCO.D.030 taisyklėje išvardytų reikalaujamų rezultatų, o jo elgesys yra toks, koks būtinas saugiam skrydžių valdymo paslaugų teikimui užtikrinti.

ATCO.D.030.   Siekiami pagrindinio mokymo rezultatai

Atliekant vertinimą (-us), vertinami šie siekiami rezultatai:

a)

darbo vietos įrangos patikra ir naudojimas;

b)

informacijos apie padėtį rinkimas ir informuotumo išlaikymas stebint eismą ir, jei taikoma, atpažįstant orlaivius;

c)

skrydžio duomenų rodmens (-ų) stebėsena ir atnaujinimas;

d)

nuolatinis ryšio informacijos klausymasis reikiamu dažniu;

e)

atitinkamų su eismu susijusių leidimų, nurodymų ir informacijos teikimas;

f)

patvirtintos frazeologijos vartojimas;

g)

veiksmingas bendravimas;

h)

skirstymo taisyklių taikymas;

i)

jei reikia, koordinavimas;

j)

imituojamai oro erdvei nustatytų procedūrų taikymas;

k)

galimų orlaivių konfliktinių situacijų aptikimas;

l)

veiksmų pirmenybės įvertinimas;

m)

tinkamų skirstymo metodų pasirinkimas.

ATCO.D.035.   Kvalifikacinio mokymo egzaminai ir vertinimas

a)

Kvalifikacinio mokymo kursai apima teorijos egzaminą (-us) ir vertinimą (-us).

b)

Laikoma, kad teorijos egzaminas (-ai) išlaikytas (-i), jei prašymo teikėjas surinko bent 75 % tam egzaminui nustatytų balų.

c)

Vertinimas (-ai) grindžiamas (-i) ATCO.D.040 taisyklėje aprašytais siekiamais kvalifikacinio mokymo rezultatais.

d)

Vertinimas (-ai) atliekamas (-i) imituokliu.

e)

Laikoma, kad vertinimas (-ai) sėkmingai baigtas (-i), jei prašymo teikėjui reguliariai pavyksta pasiekti ATCO.D.040 taisyklėje išvardytų reikalaujamų rezultatų, o jo elgesys yra toks, koks būtinas saugiam skrydžių valdymo paslaugų teikimui užtikrinti.

ATCO.D.040.   Siekiami kvalifikacinio mokymo rezultatai

a)

Turi būti apibrėžiami kiekvieno kvalifikacinio mokymo kurso siekiami kvalifikacinio mokymo rezultatai ir su tais rezultatais susijusios užduotys.

b)

Siekiamais kvalifikacinio mokymo rezultatais reikalaujama, kad prašymo teikėjas:

1)

parodytų, jog geba valdyti oro eismą taip, kad būtų galima užtikrinti saugias, tvarkingas ir operatyvias paslaugas, ir

2)

sugebėtų spręsti sudėtingas ir intensyvaus eismo situacijas.

c)

Be to, kas nurodyta b punkte, siekiamais kvalifikacinio mokymo, skirto aerodromo vizualiojo skrydžių valdymo (ADV) ir aerodromo skrydžių valdymo pagal prietaisus (ADI) kvalifikacijoms įgyti, rezultatais užtikrinama, kad prašymų teikėjai sugebėtų:

1)

valdyti darbo krūvį ir teikti skrydžių valdymo paslaugas apibrėžtoje į jų atsakomybės sritį patenkančioje aerodromo zonoje ir

2)

taikyti aerodromo skrydžių valdymo metodus ir veiklos procedūras aerodromo eismui.

d)

Be to, kas nurodyta b punkte, siekiamais kvalifikacinio mokymo, skirto prieigos procedūrinio skrydžių valdymo kvalifikacijai įgyti, rezultatais užtikrinama, kad prašymų teikėjai sugebėtų:

1)

valdyti darbo krūvį ir teikti skrydžių valdymo paslaugas apibrėžtame į jų atsakomybės sritį patenkančiame prieigos skrydžių valdymo rajone ir

2)

taikyti prieigos procedūrinio skrydžių valdymo, planavimo metodus ir veiklos procedūras atskrendantiems, laukiantiems, išskrendantiems ir praskrendantiems orlaiviams.

e)

Be to, kas nurodyta b punkte, siekiamais kvalifikacinio mokymo, skirto prieigos stebimojo skrydžių valdymo kvalifikacijai įgyti, rezultatais užtikrinama, kad prašymų teikėjai sugebėtų:

1)

valdyti darbo krūvį ir teikti skrydžių valdymo paslaugas apibrėžtame į jų atsakomybės sritį patenkančiame prieigos skrydžių valdymo rajone ir

2)

taikyti prieigos stebimojo skrydžių valdymo, planavimo metodus ir veiklos procedūras atskrendantiems, laukiantiems, išskrendantiems ir praskrendantiems orlaiviams.

f)

Be to, kas nurodyta b punkte, siekiamais kvalifikacinio mokymo, skirto rajono procedūrinio skrydžių valdymo kvalifikacijai įgyti, rezultatais užtikrinama, kad prašymų teikėjai sugebėtų:

1)

valdyti darbo krūvį ir teikti skrydžių valdymo paslaugas apibrėžtame į jų atsakomybės sritį patenkančiame skrydžių valdymo rajone ir

2)

taikyti rajono procedūrinio skrydžių valdymo, planavimo metodus ir veiklos procedūras rajono eismui.

g)

Be to, kas nurodyta b punkte, siekiamais kvalifikacinio mokymo, skirto rajono stebimojo skrydžių valdymo kvalifikacijai įgyti, rezultatais užtikrinama, kad prašymų teikėjai sugebėtų:

1)

valdyti darbo krūvį ir teikti skrydžių valdymo paslaugas apibrėžtame į jų atsakomybės sritį patenkančiame skrydžių valdymo rajone ir

2)

taikyti rajono stebimojo skrydžių valdymo, planavimo metodus ir veiklos procedūras rajono eismui.

3 SKIRSNIS

Mokymo padalinyje reikalavimai

ATCO.D.045.   Mokymo padalinyje struktūra

a)

Mokymą padalinyje sudaro ATC tarnyboje nustatytas (-i) ir padalinio mokymo plane apibrėžtas (-i) kiekvieno padalinio patvirtinimo mokymo kursas (-ai).

b)

Mokymo padalinyje kursą (-us) pagal ATCO.D.060 taisyklę parengia ir organizuoja mokymo organizacijos; jį (juos) patvirtina kompetentinga institucija.

c)

Mokymas padalinyje apima:

1)

veiklos procedūras;

2)

užduotims būdingus aspektus;

3)

neįprastas ir avarines situacijas bei

4)

žmogaus veiksnius.

ATCO.D.050.   Mokyme padalinyje dalyvavimo sąlygos

Dalyvio teisėmis pradėti mokymo padalinyje kursus gali tik asmenys, turintys:

a)

skrydžių vadovo mokinio licenciją su atitinkama kvalifikacija ir, jei taikoma, kvalifikacijos patvirtinimu arba

b)

skrydžių vadovo licenciją su atitinkama kvalifikacija ir, jei taikoma, kvalifikacijos patvirtinimu,

jei įvykdyti ATCO.B.001 taisyklės d punkte ir ATCO.B.010 taisyklės b punkte nustatyti reikalavimai.

ATCO.D.055.   Mokymo padalinyje planas

a)

Kiekvienai ATC tarnybai mokymo organizacija parengia mokymo padalinyje planą, o tą planą patvirtina kompetentinga institucija.

b)

Mokymo padalinyje planas apima bent:

1)

kvalifikacijas ir patvirtinimus, su kuriais susijęs mokymas;

2)

mokymo padalinyje struktūrą;

3)

padalinio patvirtinimo kursų sąrašą pagal ATCO.D.060 taisyklę;

4)

padalinio patvirtinimo kurso organizavimo procesą;

5)

mokymo metodus;

6)

trumpiausią padalinio patvirtinimo kurso (-ų) trukmę;

7)

padalinio patvirtinimo kurso (-ų) pritaikymą, siekiant tinkamai atsižvelgti į prašymų teikėjų įgytas kvalifikacijas ir (arba) kvalifikacijų patvirtinimus bei patirtį, kai taikoma;

8)

teorijos žinių ir supratimo įrodymo pagal ATCO.D.065 taisyklę procesus, įskaitant egzaminų skaičių, dažnumą ir tipą, taip pat egzaminų išlaikymo balus, kurie turi siekti bent 75 % šiems egzaminams nustatytų balų;

9)

vertinimo pagal ATCO.D.070 taisyklę procesus, įskaitant vertinimų skaičių ir dažnumą;

10)

mokymo darbuotojų kvalifikacijas, funkcijas ir atsakomybę;

11)

mokymo nutraukimo anksčiau termino procesą;

12)

apeliacijų teikimo procesą;

13)

su mokymu padalinyje susijusius saugotinus įrašus;

14)

su kiekvienu padalinio patvirtinimu susijusius nustatytų neįprastų ir avarinių situacijų sąrašus;

15)

mokymo padalinyje plano persvarstymo, dalinio keitimo ir pateikimo kompetentingai institucijai procesus bei priežastis. Mokymo padalinyje planas persvarstomas bent kas trejus metus.

ATCO.D.060.   Padalinio patvirtinimo kursas

a)

Padalinio patvirtinimo kursą sudaro atitinkamų mokymo padalinyje, skirto licencijoje nurodytam padalinio patvirtinimui išduoti arba atnaujinti, etapų derinys. Kiekvieną kursą sudaro:

1)

tarpinio mokymo etapas;

2)

mokymo darbo vietoje etapas.

Prireikus pagal ATCO.D.005 taisyklės a punkto 2 papunktį įtraukiamas parengiamojo mokymo darbo vietoje etapas.

b)

A punkte nurodytų mokymo padalinyje etapų kursai rengiami atskirai arba integruotai.

c)

Pagal ATCO.D.045 taisyklės c punktą nustatoma mokymo padalinyje kursų programa ir siekiami rezultatai; šie kursai rengiami pagal mokymo padalinyje planą.

d)

Į padalinio patvirtinimo kursus, apimančius mokymą, kurį baigus išduodamas (-i) ATCO.B.015 taisyklėje nurodytas (-i) kvalifikacijos patvirtinimas (-ai), papildomai įtraukiamas mokymas, kuriame dalyvaujant galima įgyti su atitinkamu kvalifikacijos patvirtinimu susijusius įgūdžius.

e)

Mokymą, kurį reikia baigti siekiant kito nei ATCO.B.015 taisyklės a punkto 3 papunktyje nurodyto kvalifikacijos patvirtinimo, sudaro mokymo organizacijos parengti ir kaip mokymo kurso dalis patvirtinti dalykai, dalykų tikslai, temos ir potemės.

f)

Padalinio patvirtinimo kursai, kuriuose dalyvaujama pakeitus licenciją, pritaikomi įtraukiant su funkciniu oro erdvės bloku arba nacionaline aplinka susijusius pradinio mokymo elementus.

ATCO.D.065.   Teorijos žinių ir supratimo įrodymas

Teorijos žinios ir supratimas įrodomi laikant egzaminus.

ATCO.D.070.   Padalinio patvirtinimo kursų metu atliekami vertinimai

a)

Baigiant mokymą darbo vietoje prašymo teikėjas bent kartą įvertinamas veiklos aplinkoje įprastinėmis veiklos sąlygomis.

b)

Jei į padalinio patvirtinimo kursą įtrauktas parengiamasis mokymo darbo vietoje etapas, prašymo teikėjo įgūdžiai bent šio etapo pabaigoje įvertinami naudojant kompleksinį treniruoklį.

c)

Nepaisant a punkto, kompleksinis treniruoklis gali būti naudojamas atliekant padalinio patvirtinimo vertinimą, siekiant įrodyti gebėjimą taikyti procedūras, kurių mokyta, bet su kuriomis neteko susidurti veiklos aplinkoje, kai buvo atliekamas vertinimas.

4 SKIRSNIS

Tęstinio mokymo reikalavimai

ATCO.D.075.   Tęstinis mokymas

Tęstinis mokymas, kurį sudaro žinių atnaujinimo ir prisitaikymo mokymo kursai, rengiamas pagal ATCO.B.025 taisyklėje nurodytoje padalinio kompetencijos programoje nustatytus reikalavimus.

ATCO.D.080.   Žinių atnaujinimo kursas

a)

Žinių atnaujinimo mokymo kursą (-us) parengia ir organizuoja mokymo organizacijos; jį (juos) patvirtina kompetentinga institucija.

b)

Žinių atnaujinimo kursas skiriamas įgytoms skrydžių vadovų žinioms ir įgūdžiams patikrinti, įtvirtinti arba pagerinti, kad būtų galima užtikrinti saugų, tvarkingą ir operatyvų oro eismo srautą; šį mokymą sudaro bent:

1)

standartinės praktikos ir procedūrų mokymas, taikant patvirtintą frazeologiją ir veiksmingą bendravimą;

2)

neįprastų ir avarinių situacijų mokymas, taikant patvirtintą frazeologiją ir veiksmingą bendravimą, ir

3)

žmogaus veiksnių mokymas.

c)

Turi būti parengiama žinių atnaujinimo mokymo kurso mokymo programa, o jei dėstant tam tikrą dalyką atnaujinami skrydžių vadovų įgūdžiai, taip pat nustatomi siekiami rezultatai.

ATCO.D.085.   Prisitaikymo mokymas

a)

Prisitaikymo mokymo kursą (-us) parengia ir organizuoja mokymo organizacijos; jį (juos) patvirtina kompetentinga institucija.

b)

Prisitaikymo mokymu siekiama suteikti žinių ir išugdyti gebėjimus, kurių reikia norint prisitaikyti prie veiklos aplinkos pokyčio; šį mokymą organizuoja mokymo organizacijos, jei, atlikus pokyčio poveikio saugai vertinimą, padaroma išvada, kad tokio mokymo reikia.

c)

Rengiant prisitaikymo mokymo kursus nustatoma:

1)

reikiamas mokymo metodas ir kurso trukmė, atsižvelgiant į pokyčio pobūdį ir mastą; ir

2)

prisitaikymo mokymo egzaminų ir (arba) vertinimo metodai.

d)

Prisitaikymo mokymas organizuojamas prieš skrydžių vadovui pradedant naudotis jo licencija suteiktomis teisėmis pakitusioje veiklos aplinkoje.

5 SKIRSNIS

Instruktorių ir vertintojų mokymas

ATCO.D.090.   Praktikos instruktorių mokymas

a)

Praktikos instruktorių mokymą parengia ir organizuoja mokymo organizacijos; jis apima:

1)

OJTI ir (arba) STDI skirtą praktinių mokymo metodų kursą, įskaitant vertinimą;

2)

praktiniams mokymo įgūdžiams skirtą žinių atnaujinimo mokymo kursą;

3)

praktikos instruktorių kompetencijos vertinimo metodą (-us).

b)

A punkte nurodytus mokymo kursus ir vertinimo metodus patvirtina kompetentinga institucija.

ATCO.D.095.   Vertintojų mokymas

a)

Vertintojų mokymą parengia ir organizuoja mokymo organizacijos; jis apima:

1)

vertintojų mokymo kursą, įskaitant vertinimą;

2)

vertinimo įgūdžiams skirtą žinių atnaujinimo mokymo kursą;

3)

vertintojų kompetencijos vertinimo metodą (-us).

b)

A punkte nurodytus mokymo kursus ir vertinimo metodą patvirtina kompetentinga institucija.

I priedo 1 priedėlis

KALBOS MOKĖJIMO VERTINIMO SKALĖ. KALBŲ MOKĖJIMO REIKALAVIMAI

Kalbos mokėjimo vertinimo skalė. Aukščiausias, aukštesnis ir darbinis lygiai

Lygis

Tartis

Mokėjimas kalbėti aviacijos bendruomenei suprantamu dialektu ir (arba) akcentu

Struktūra

Atitinkamos gramatinės konstrukcijos vartojamos ir sakiniai sudaromi pagal kalbos funkcijas, susijusias su konkrečia užduotimi

Žodynas

Sklandumas

Supratimas

Bendravimas

Aukščiausias

6

Tarimas, kirčiavimas, kalbos ritmas ir intonacija, nors gimtoji kalba arba regioninė kalbos atšaka jiems gali turėti įtakos, suprasti kalbėtojo beveik niekada netrukdo.

Nuosekliai vartojamos tinkamos ir pagrindinės, ir sudėtingos gramatinės ir sakinių konstrukcijos.

Žodynas pakankamai platus ir tikslus, kad būtų galima veiksmingai kalbėtis įvairiomis žinomomis ir naujomis temomis. Vartojamos idiomos, išreiškiami atspalviai, paisoma funkcinių stilių.

Gebama ilgą laiką kalbėti lengvai ir sklandžiai. Siekiant stilistinio efekto, pvz., pabrėžti mintį, kaitaliojamas žodžių srautas. Spontaniškai vartojami tinkami įterpiniai ir jungtukai.

Nuolat teisingai suprantama beveik visuose kontekstuose, įskaitant kalbines ir kultūrines subtilybes.

Lengvai bendraujama beveik visose situacijose. Pastebimos žodinės ir nežodinės užuominos ir į jas tinkamai reaguojama.

Aukštesnis

5

Tarimas, kirčiavimas, kalbos ritmas ir intonacija, nors gimtoji kalba arba regioninė kalbos atšaka jiems turi įtakos, suprasti kalbėtoją trukdo retai.

Nuosekliai vartojamos tinkamos pagrindinės gramatinės ir sakinių konstrukcijos. Stengiamasi vartoti sudėtingas konstrukcijas, tačiau daroma klaidų, dėl kurių kartais iškreipiama prasmė.

Žodynas pakankamai platus ir tikslus, kad būtų galima veiksmingai kalbėtis bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis. Nuolat tinkamai perfrazuojama. Kartais vartojamos idiomos.

Gebama ilgą laiką gana lengvai kalbėti žinomomis temomis, bet žodžių srauto kaitaliojimas kaip stiliaus priemonė gali būti nenaudojamas. Gebama vartoti tinkamus įterpinius ar jungtukus.

Kalbėtojas teisingai supranta, kai kalbama bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis, ir beveik visada teisingai supranta patekęs į sudėtingą kalbinę ar kitokią situaciją arba įvykiams netikėtai pasikeitus. Gebama suprasti įvairias kalbos atmainas (dialektą ir (arba) akcentą) arba funkcinius stilius.

Atsakymai pateikiami greitai, yra tinkami ir informatyvūs. Kalbėtojo ir klausytojo ryšys palaikomas veiksmingai.

Darbinis

4

Tarimui, kirčiavimui, kalbos ritmui ir intonacijai gimtoji kalba arba regioninė kalbos atšaka turi įtakos, tačiau tai tik kartais trukdo suprasti kalbėtoją.

Pagrindinės gramatinės ir sakinių konstrukcijos vartojamos kūrybiškai ir dažniausiai tinkamai. Gali pasitaikyti klaidų, ypač neįprastose ar netikėtose situacijose, bet dėl jų retai iškreipiama prasmė.

Žodynas paprastai pakankamai platus ir tikslus, kad būtų galima veiksmingai kalbėtis bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis. Neįprastose ar netikėtose situacijose, kai pritrūksta žodžių, dažnai gebama sėkmingai perfrazuoti.

Tam tikrą laiką kalbama be sustojimo tinkamu tempu. Pereinant nuo išmoktų arba šabloniškų posakių prie spontaniško pokalbio, kalba kartais gali būti ne tokia sklandi, bet tai netrukdo veiksmingai bendrauti. Gebama vartoti tam tikrus įterpinius ar jungtukus. Beprasmiai žodeliai dėmesio neatitraukia.

Beveik visada teisingai suprantama, kai kalbama bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis ir kai vartojamas akcentas arba kalbos atšaka yra pakankamai suprantami tarptautiniu mastu. Patekęs į sudėtingą kalbinę ar kitokią situaciją arba įvykiams netikėtai pasikeitus, kalbėtojas gali ne iš karto suprasti, apie ką kalbama, arba jam gali tekti paaiškinti.

Paprastai atsakymai pateikiami greitai, yra tinkami ir informatyvūs. Pokalbis pradedamas ir palaikomas net ir įvykiams netikėtai pasikeitus. Tinkamas elgesys įvykus nesusipratimui – informacija patikrinama, patvirtinama arba paaiškinama.

Kalbos mokėjimo vertinimo skalė. Žemesnis už darbinį, pradinis ir žemesnis už pradinį lygiai

Lygis

Tartis

Mokėjimas kalbėti aviacijos bendruomenei suprantamu dialektu ir (arba) akcentu

Struktūra

Atitinkamos gramatinės konstrukcijos vartojamos ir sakiniai sudaromi pagal kalbos funkcijas, susijusias su konkrečia užduotimi

Žodynas

Sklandumas

Supratimas

Bendravimas

Žemesnis už darbinį

3

Tarimui, kirčiavimui, kalbos ritmui ir intonacijai gimtoji kalba arba regioninė kalbos atšaka turi įtakos, ir tai dažnai trukdo suprasti kalbėtoją.

Su nuspėjamomis situacijomis susijusios pagrindinės gramatinės ir sakinių konstrukcijos ne visada vartojamos tinkamai. Dėl daromų klaidų dažnai iškreipiama prasmė.

Žodynas dažnai pakankamai platus ir tikslus, kad būtų galima veiksmingai kalbėtis bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis, bet yra ribotas, o žodžiai dažnai parenkami netinkamai. Kai pritrūksta žodžių, tinkamai perfrazuoti dažnai nepavyksta.

Tam tikrą laiką kalbama be sustojimo, bet dažnai mintys reiškiamos ir pauzės daromos netinkamai. Dvejojimas ar lėtas kalbėjimas gali trukdyti veiksmingai bendrauti. Beprasmiai žodeliai kartais atitraukia dėmesį.

Dažnai teisingai suprantama, kai kalbama bendromis, konkrečiomis ir su darbu susijusiomis temomis ir kai vartojamas akcentas arba kalbos atšaka yra pakankamai suprantami tarptautiniu mastu. Patekus į sudėtingą kalbinę ar kitokią situaciją arba įvykiams netikėtai pasikeitus, gali nepavykti suprasti, apie ką kalbama.

Kartais atsakymai pateikiami greitai, yra tinkami ir informatyvūs. Žinomomis temomis ir nuspėjamose situacijose pokalbis pradedamas ir palaikomas pakankamai lengvai. Įvykiams netikėtai pasikeitus, paprastai bendravimo palaikyti nepavyksta.

Pradinis

2

Tarimui, kirčiavimui, kalbos ritmui ir intonacijai gimtoji kalba arba regioninė kalbos atšaka turi labai didelę įtaką, ir tai paprastai trukdo suprasti kalbėtoją.

Ribotai gebama vartoti kelias paprastas išmoktas gramatines ir sakinių konstrukcijas.

Žodynas ribotas, vartojami tik atskiri žodžiai ir išmokti posakiai.

Gebama kalbėti labai trumpais atskirais išmoktais žodžių junginiais, dažnai daromos pauzės ir, stengiantis išreikšti mintį arba ištarti prasčiau žinomus žodžius, vartojami dėmesį atitraukiantys beprasmiai žodeliai.

Suprantami tik aiškiai ir lėtai tariami atskiri išmokti posakiai.

Atsakymai pateikiami lėtai ir dažnai yra netinkami. Gebama bendrauti tik paprastais, įprastiniais žodžių junginiais.

Žemesnis už pradinį

1

Kalbos mokėjimo lygis žemesnis už pradinį.

Kalbos mokėjimo lygis žemesnis už pradinį.

Kalbos mokėjimo lygis žemesnis už pradinį.

Kalbos mokėjimo lygis žemesnis už pradinį.

Kalbos mokėjimo lygis žemesnis už pradinį.

Kalbos mokėjimo lygis žemesnis už pradinį.

I priedo 2 priedėlis

PAGRINDINIS MOKYMAS

(Nuoroda: I priedo ATCO dalies D skyriaus 2 skirsnio ATCO.D.010 taisyklės a punkto 1 papunktis)

TURINYS

1 DALYKAS.

KURSO PRISTATYMAS

2 DALYKAS.

AVIACIJOS TEISĖ

3 DALYKAS.

ORO EISMO VALDYMAS

4 DALYKAS.

METEOROLOGIJA

5 DALYKAS.

NAVIGACIJA

6 DALYKAS.

ORLAIVIAI

7 DALYKAS.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI

8 DALYKAS.

ĮRANGA IR SISTEMOS

9 DALYKAS.

PROFESINĖ APLINKA

1 DALYKAS.   KURSO PRISTATYMAS

TEMA INTRB 1.   KURSO VALDYMAS

Potemė INTRB 1.1.

Kurso pristatymas

Potemė INTRB 1.2.

Kurso administravimas

Potemė INTRB 1.3.

Studijų medžiaga ir mokymo dokumentai

TEMA INTRB 2.   ATC MOKYMO KURSO PRISTATYMAS

Potemė INTRB 2.1.

Kurso turinys ir organizavimas

Potemė INTRB 2.2.

Mokymo filosofija

Potemė INTRB 2.3.

Vertinimo procesas

TEMA INTRB 3.   SKRYDŽIŲ VADOVO PROFESIJOS ATEITIES PRISTATYMAS

Potemė INTRB 3.1.

Darbo perspektyvos

2 DALYKAS.   AVIACIJOS TEISĖ

TEMA LAWB 1.   AVIACIJOS TEISĖS PRISTATYMAS

Potemė LAWB 1.1.

Aviacijos teisės svarba

TEMA LAWB 2.   TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Potemė LAWB 2.1.

ICAO

Potemė LAWB 2.2.

Europos ir kitos agentūros

Potemė LAWB 2.3.

Aviacijos asociacijos

TEMA LAWB 3.   NACIONALINĖS ORGANIZACIJOS

Potemė LAWB 3.1.

Paskirtis ir funkcija

Potemė LAWB 3.2.

Nacionalinės teisėkūros procedūros

Potemė LAWB 3.3.

Kompetentinga institucija

Potemė LAWB 3.4.

Nacionalinės aviacijos asociacijos

TEMA LAWB 4.   ATS SAUGOS VALDYMAS

Potemė LAWB 4.1.

Saugos reglamentavimas

Potemė LAWB 4.2.

Saugos valdymo sistema

TEMA LAWB 5.   TAISYKLĖS IR REGLAMENTAVIMO TVARKA

Potemė LAWB 5.1.

Matavimo vienetai

Potemė LAWB 5.2.

ATCO licencijų išdavimas ir sertifikavimas

Potemė LAWB 5.3.

ANS ir ATS apžvalga

Potemė LAWB 5.4.

Skrydžių taisyklės

Potemė LAWB 5.5.

Oro erdvė ir ATS maršrutai

Potemė LAWB 5.6.

Skrydžio planas

Potemė LAWB 5.7.

Aerodromai

Potemė LAWB 5.8.

IFR skrydžiams taikomos laukimo procedūros

Potemė LAWB 5.9.

VFR skrydžiams taikomos laukimo procedūros

3 DALYKAS.   ORO EISMO VALDYMAS

TEMA ATMB 1.   ORO EISMO VALDYMAS

Potemė ATMB 1.1.

Matavimo vienetų taikymas

Potemė ATMB 1.2.

Skrydžių valdymo (ATC) paslaugos

Potemė ATMB 1.3.

Skrydžių informacijos paslaugos (FIS)

Potemė ATMB 1.4.

Įspėjimo paslauga

Potemė ATMB 1.5.

Konsultacinės oro eismo paslaugos

Potemė ATMB 1.6.

ATS sistemos pajėgumas ir oro eismo srautų valdymas

Potemė ATMB 1.7.

Oro erdvės valdymas (ASM)

TEMA ATMB 2.   AUKŠČIO MATAVIMAS IR SKRYDŽIO LYGIŲ PASKIRSTYMAS

Potemė ATMB 2.1.

Aukščio matavimas

Potemė ATMB 2.2.

Pereinamasis lygis

Potemė ATMB 2.3.

Skrydžio lygių paskirstymas

TEMA ATMB 3.   RADIOTELEFONIJA (RTF)

Potemė ATMB 3.1.

RTF bendrosios veiklos procedūros

TEMA ATMB 4.   ATC LEIDIMAI IR ATC NURODYMAI

Potemė ATMB 4.1.

ATC leidimų tipas ir turinys

Potemė ATMB 4.2.

ATC nurodymai

TEMA ATMB 5.   KOORDINAVIMAS

Potemė ATMB 5.1.

Koordinavimo principai, tipai ir turinys

Potemė ATMB 5.2.

Koordinavimo būtinybė

Potemė ATMB 5.3.

Koordinavimo būdai

TEMA ATMB 6.   DUOMENŲ PATEIKTIS

Potemė ATMB 6.1.

Duomenų rinkimas

Potemė ATMB 6.2.

Duomenų valdymas

TEMA ATMB 7.   SKIRSTYMAS

Potemė ATMB 7.1.

Vertikalusis skirstymas ir procedūros

Potemė ATMB 7.2.

Horizontalusis skirstymas ir procedūros

Potemė ATMB 7.3.

Vizualusis skirstymas

Potemė ATMB 7.4.

Aerodromo skirstymas ir procedūros

Potemė ATMB 7.5.

ATS apžvalgos sistemomis grindžiamas skirstymas

Potemė ATMB 7.6.

Valkčio turbulencijos skirstymas

TEMA ATMB 8.   SUSIDŪRIMŲ ORE VENGIMO SISTEMOS IR ANTŽEMINĖS SAUGOS SISTEMOS

Potemė ATMB 8.1.

Susidūrimų ore vengimo sistemos

Potemė ATMB 8.2.

Antžeminės saugos sistemos

TEMA ATMB 9.   PAGRINDINIAI PRAKTINIAI ĮGŪDŽIAI

Potemė ATMB 9.1.

Eismo valdymo procesas

Potemė ATMB 9.2.

Su visomis kvalifikacijomis susiję pagrindiniai praktiniai įgūdžiai

Potemė ATMB 9.3.

Su aerodromu susiję pagrindiniai praktiniai įgūdžiai

Potemė ATMB 9.4.

Su apžvalga susiję pagrindiniai praktiniai įgūdžiai

4 DALYKAS.   METEOROLOGIJA

TEMA METB 1.   METEOROLOGIJOS PRISTATYMAS

Potemė METB 1.1.

Matavimo vienetų taikymas

Potemė METB 1.2.

Aviacija ir meteorologija

Potemė METB 1.3.

Meteorologinio aprūpinimo organizavimas

TEMA METB 2.   ATMOSFERA

Potemė METB 2.1.

Sudėtis ir struktūra

Potemė METB 2.2.

Standartinė atmosfera

Potemė METB 2.3.

Šiluma ir temperatūra

Potemė METB 2.4.

Vanduo atmosferoje

Potemė METB 2.5.

Oro slėgis

TEMA METB 3.   ORO APYKAITA

Potemė METB 3.1.

Bendroji oro apykaita

Potemė METB 3.2.

Oro masės ir priešakinės sistemos

Potemė METB 3.3.

Mezomasto sistemos

Potemė METB 3.4.

Vėjas

TEMA METB 4.   METEOROLOGINIAI REIŠKINIAI

Potemė METB 4.1.

Debesys

Potemė METB 4.2.

Kritulių tipai

Potemė METB 4.3.

Matomumas

Potemė METB 4.4.

Meteorologiniai pavojai

TEMA METB 5.   AVIACIJAI SKIRTA METEOROLOGINĖ INFORMACIJA

Potemė METB 5.1.

Pranešimai ir ataskaitos

5 DALYKAS.   NAVIGACIJA

TEMA NAVB 1.   NAVIGACIJOS PRISTATYMAS

Potemė NAVB 1.1.

Matavimo vienetų taikymas

Potemė NAVB 1.2.

Navigacijos paskirtis ir naudojimas

TEMA NAVB 2.   ŽEMĖ

Potemė NAVB 2.1.

Žemės padėtis ir judėjimas

Potemė NAVB 2.2.

Koordinačių sistema, kryptis ir atstumas

Potemė NAVB 2.3.

Magnetizmas

TEMA NAVB 3.   ŽEMĖLAPIAI IR ORO NAVIGACIJOS SCHEMOS

Potemė NAVB 3.1.

Žemėlapių sudarymas ir prognozės

Potemė NAVB 3.2.

Aviacijos srityje naudojami žemėlapiai ir schemos

TEMA NAVB 4.   NAVIGACIJOS PAGRINDAI

Potemė NAVB 4.1.

Vėjo įtaka

Potemė NAVB 4.2.

Greitis

Potemė NAVB 4.3.

Vizualioji navigacija

Potemė NAVB 4.4.

Navigaciniai skrydžių planavimo aspektai

TEMA NAVB 5.   NAVIGACIJA NAUDOJANT PRIETAISUS

Potemė NAVB 5.1.

Antžeminės sistemos

Potemė NAVB 5.2.

Inercinės navigacijos sistemos

Potemė NAVB 5.3.

Palydovinės sistemos

Potemė NAVB 5.4.

Artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūros

TEMA NAVB 6.   NUSTATYTŲ CHARAKTERISTIKŲ NAVIGACIJA

Potemė NAVB 6.1.

Rajono navigacijos principai ir nauda

Potemė NAVB 6.2.

Nustatytų charakteristikų navigacijos pristatymas

Potemė NAVB 6.3.

Nustatytų charakteristikų navigacijos taikymas

TEMA NAVB 7.   NAVIGACIJOS RAIDA

Potemė NAVB 7.1.

Raida ateityje

6 DALYKAS.   ORLAIVIAI

TEMA ACFTB 1.   ORLAIVIŲ TEMOS PRISTATYMAS

Potemė ACFTB 1.1.

Matavimo vienetų taikymas

Potemė ACFTB 1.2.

Aviacija ir orlaiviai

TEMA ACFTB 2.   SKRYDŽIO PRINCIPAI

Potemė ACFTB 2.1.

Orlaivius veikiančios jėgos

Potemė ACFTB 2.2.

Struktūrinės orlaivio dalys ir orlaivio valdymas

Potemė ACFTB 2.3.

Skrydžio apribojimai

TEMA ACFTB 3.   ORLAIVIŲ KATEGORIJOS

Potemė ACFTB 3.1.

Orlaivių kategorijos

Potemė ACFTB 3.2.

Valkčio turbulencijos kategorijos

Potemė ACFTB 3.3.

ICAO artėjimo tūpti kategorijos

Potemė ACFTB 3.4.

Aplinkos kategorijos

TEMA ACFTB 4.   ORLAIVIO DUOMENYS

Potemė ACFTB 4.1.

Pripažinimas

Potemė ACFTB 4.2.

Orlaivio naudojimo galimybių duomenys

TEMA ACFTB 5.   ORLAIVIŲ VARIKLIAI

Potemė ACFTB 5.1.

Stūmokliniai varikliai

Potemė ACFTB 5.2.

Reaktyviniai varikliai

Potemė ACFTB 5.3.

Turbosraigtiniai varikliai

Potemė ACFTB 5.4.

Aviaciniai degalai

TEMA ACFTB 6.   ORLAIVIŲ SISTEMOS IR PRIETAISAI

Potemė ACFTB 6.1.

Skrydžio prietaisai

Potemė ACFTB 6.2.

Navigacijos prietaisai

Potemė ACFTB 6.3.

Variklio veikimo patikrai skirti prietaisai

Potemė ACFTB 6.4.

Orlaivio sistemos

TEMA ACFTB 7.   ORLAIVIO NAUDOJIMO GALIMYBĖMS POVEIKĮ DARANTYS VEIKSNIAI

Potemė ACFTB 7.1.

Kilimo veiksniai

Potemė ACFTB 7.2.

Aukštėjimo veiksniai

Potemė ACFTB 7.3.

Skrydžio kreiseriniu lygiu veiksniai

Potemė ACFTB 7.4.

Žemėjimo ir pradinio artėjimo tūpti veiksniai

Potemė ACFTB 7.5.

Priartėjimo tūpti ir tūpimo veiksniai

Potemė ACFTB 7.6.

Ekonominiai veiksniai

Potemė ACFTB 7.7.

Aplinkos veiksniai

7 DALYKAS.   ŽMOGAUS VEIKSNIAI

TEMA HUMB 1.   ŽMOGAUS VEIKSNIŲ PRISTATYMAS

Potemė HUMB 1.1.

Mokymosi metodai

Potemė HUMB 1.2.

Žmogaus veiksnių svarba skrydžių vadovų darbui

Potemė HUMB 1.3.

Žmogaus veiksniai ir ATC

TEMA HUMB 2.   ŽMOGAUS ELGSENA

Potemė HUMB 2.1.

Individualus elgesys

Potemė HUMB 2.2.

Saugos kultūra ir profesinė elgsena

Potemė HUMB 2.3.

Sveikata ir gerovė

Potemė HUMB 2.4.

Komandinis darbas

Potemė HUMB 2.5.

Pagrindiniai darbuotojų poreikiai

Potemė HUMB 2.6.

Stresas

TEMA HUMB 3.   ŽMOGIŠKOJI KLAIDA

Potemė HUMB 3.1.

Klaidos pavojai

Potemė HUMB 3.2.

Žmogiškosios klaidos apibrėžimas

Potemė HUMB 3.3

Žmogiškųjų klaidų klasifikacija

Potemė HUMB 3.4.

Rizikos analizė ir rizikos valdymas

TEMA HUMB 4.   BENDRAVIMAS

Potemė HUMB 4.1.

Gero bendravimo svarba skrydžių vadovo darbui

Potemė HUMB 4.2.

Bendravimo procesas

Potemė HUMB 4.3.

Bendravimo būdai

TEMA HUMB 5.   DARBO APLINKA

Potemė HUMB 5.1.

Ergonomika ir gero dizaino svarba

Potemė HUMB 5.2.

Įranga ir priemonės

Potemė HUMB 5.3.

Automatizavimas

8 DALYKAS.   ĮRANGA IR SISTEMOS

TEMA EQPSB 1.   ATC ĮRANGA

Potemė EQPSB 1.1.

Pagrindiniai ATC įrangos tipai

TEMA EQPSB 2.   RADIJAS

Potemė EQPSB 2.1.

Radijo teorija

Potemė EQPSB 2.2.

Krypties nustatymas

TEMA EQPSB 3.   RYŠIO ĮRANGA

Potemė EQPSB 3.1.

Radijo ryšys

Potemė EQPSB 3.2.

Kalbinis ryšys tarp ATS padalinių/darbo vietų

Potemė EQPSB 3.3.

Duomenų perdavimo ryšys

Potemė EQPSB 3.4.

Oro transporto bendrovių ryšys

TEMA EQPSB 4.   APŽVALGOS PRISTATYMAS

Potemė EQPSB 4.1.

Apžvalgos samprata oro eismo paslaugų teikimo srityje

TEMA EQPSB 5.   RADARAS

Potemė EQPSB 5.1

Radaro principai

Potemė EQPSB 5.2.

Pagrindinis radaras

Potemė EQPSB 5.3.

Antrinis radaras

Potemė EQPSB 5.4.

Radarų naudojimas

Potemė EQPSB 5.5.

S režimas

TEMA EQPSB 6.   TRANSLIAVIMO AUTOMATINĖ PRIKLAUSOMOJI APŽVALGA

Potemė EQPSB 6.1.

Transliavimo automatinės priklausomosios apžvalgos principai

Potemė EQPSB 6.2.

Transliavimo automatinės priklausomosios apžvalgos naudojimas

TEMA EQPSB 7.   DAUGIAPOZICINĖS APŽVALGOS SISTEMA

Potemė EQPSB 7.1.

Daugiapozicinės apžvalgos sistemos principai

Potemė EQPSB 7.2.

Daugiapozicinės apžvalgos sistemos naudojimas

TEMA EQPSB 8.   APŽVALGOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

Potemė EQPSB 8.1.

Apžvalgos duomenų tinklas

Potemė EQPSB 8.2.

Apžvalgos duomenų tinklo darbo principai

TEMA EQPSB 9.   ATEITIES ĮRANGA

Potemė EQPSB 9.1.

Nauji pokyčiai

TEMA EQPSB 10.   ATS AUTOMATIZAVIMAS

Potemė EQPSB 10.1.

Automatizavimo principai

Potemė EQPSB 10.2.

Oro navigacijos fiksuoto ryšio tinklas (AFTN)

Potemė EQPSB 10.3.

Operatyviųjų duomenų mainai

Potemė EQPSB 10.4.

Automatizuotai informacijos sklaidai naudojamos sistemos

TEMA EQPSB 11.   DARBO VIETOS

Potemė EQPSB 11.1.

Darbo vietos įranga

Potemė EQPSB 11.2.

Aerodromo kontrolė

Potemė EQPSB 11.3.

Prieigos skrydžių valdymas

Potemė EQPSB 11.4.

Rajono skrydžių valdymas

9 DALYKAS.   PROFESINĖ APLINKA

TEMA PENB 1.   SUPAŽINDINIMAS

Potemė PENB 1.1.

ATS ir aerodromo įranga

TEMA PENB 2.   ORO ERDVĖS NAUDOTOJAI

Potemė PENB 2.1.

Civilinė aviacija

Potemė PENB 2.2.

Karinė aviacija

Potemė PENB 2.3.

Pilotų lūkesčiai ir poreikiai

TEMA PENB 3.   RYŠIAI SU KLIENTAIS

Potemė PENB 3.1.

Ryšiai su klientais

TEMA PENB 4.   APLINKOS APSAUGA

Potemė PENB 4.1.

Aplinkos apsauga

I priedo 3 priedėlis

AERODROMO VIZUALIOJO SKRYDŽIŲ VALDYMO KVALIFIKACIJA (ADV)

(Nuoroda: I priedo ATCO DALIES D skyriaus 2 skirsnio ATCO.D.010 taisyklės a punkto 2 dalies i papunktis)

TURINYS

1 DALYKAS.

KURSO PRISTATYMAS

2 DALYKAS.

AVIACIJOS TEISĖ

3 DALYKAS.

ORO EISMO VALDYMAS

4 DALYKAS.

METEOROLOGIJA

5 DALYKAS.

NAVIGACIJA

6 DALYKAS.

ORLAIVIAI

7 DALYKAS.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI

8 DALYKAS.

ĮRANGA IR SISTEMOS

9 DALYKAS.

PROFESINĖ APLINKA

10 DALYKAS.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

11 DALYKAS.

AERODROMAI

1 DALYKAS.   KURSO PRISTATYMAS

TEMA INTR 1.   KURSO VALDYMAS

Potemė INTR 1.1.

Kurso pristatymas

Potemė INTR 1.2.

Kurso administravimas

Potemė INTR 1.3.

Studijų medžiaga ir mokymo dokumentai

TEMA INTR 2.   ATC MOKYMO KURSO PRISTATYMAS

Potemė INTR 2.1.

Kurso turinys ir organizavimas

Potemė INTR 2.2.

Mokymo filosofija

Potemė INTR 2.3.

Vertinimo procesas

2 DALYKAS.   AVIACIJOS TEISĖ

TEMA LAW 1.   ATCO LICENCIJŲ IR KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Potemė LAW 1.1.

Teisės ir sąlygos

TEMA LAW 2.   TAISYKLĖS IR REGLAMENTAVIMO TVARKA

Potemė LAW 2.1.

Ataskaitos

Potemė LAW 2.2.

Oro erdvė

TEMA LAW 3.   ATC SAUGOS VALDYMAS

Potemė LAW 3.1.

Grįžtamojo ryšio procesas

Potemė LAW 3.2.

Saugos tyrimas

3 DALYKAS.   ORO EISMO VALDYMAS

TEMA ATM 1.   PASLAUGŲ TEIKIMAS

Potemė ATM 1.1.

Aerodromo skrydžių valdymo paslaugos

Potemė ATM 1.2.

Skrydžių informacijos paslaugos (FIS)

Potemė ATM 1.3.

Įspėjimo paslauga (ALRS)

Potemė ATM 1.4.

ATS sistemos pajėgumas ir oro eismo srautų valdymas

TEMA ATM 2.   BENDRAVIMAS

Potemė ATM 2.1.

Veiksmingas bendravimas

TEMA ATM 3.   ATC LEIDIMAI IR ATC NURODYMAI

Potemė ATM 3.1.

ATC leidimai

Potemė ATM 3.2.

ATC nurodymai

TEMA ATM 4.   KOORDINAVIMAS

Potemė ATM 4.1.

Koordinavimo būtinybė

Potemė ATM 4.2.

Koordinavimo priemonės ir metodai

Potemė ATM 4.3.

Koordinavimo procedūros

TEMA ATM 5.   AUKŠČIO MATAVIMAS IR SKRYDŽIO LYGIŲ PASKIRSTYMAS

Potemė ATM 5.1.

Aukščio matavimas

TEMA ATM 6.   SKIRSTYMAS

Potemė ATM 6.1.

Išskrendančių orlaivių skirstymas

Potemė ATM 6.2.

Tūpiančių orlaivių ir anksčiau pradėjusių tūpti orlaivių ar išskrendančių orlaivių skirstymas

Potemė ATM 6.3.

Laiku grindžiamas valkčio turbulencijos išilginis skirstymas

Potemė ATM 6.4.

Sumažinti skirstymo minimumai

TEMA ATM 7.   SUSIDŪRIMŲ ORE VENGIMO SISTEMOS IR ANTŽEMINĖS SAUGOS SISTEMOS

Potemė ATM 7.1.

Susidūrimų ore vengimo sistemos

Potemė ATM 7.2.

Antžeminės saugos sistemos

TEMA ATM 8.   DUOMENŲ PATEIKTIS

Potemė ATM 8.1.

Duomenų valdymas

TEMA ATM 9.   VEIKLOS APLINKA (IMITUOJAMOJI)

Potemė ATM 9.1.

Veiklos aplinkos vientisumas

Potemė ATM 9.2.

Veiklos procedūrų galiojimo tikrinimas

Potemė ATM 9.3.

Kontrolės perdavimas ir perėmimas

TEMA ATM 10.   AERODROMO SKRYDŽIŲ VALDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Potemė ATM 10.1.

Atsakomybė už paslaugų teikimą

Potemė ATM 10.2.

Aerodromo skrydžių valdymo vadavietės funkcijos

Potemė ATM 10.3.

Eismo valdymo procesas

Potemė ATM 10.4.

Antžeminiai navigacijos žiburiai

Potemė ATM 10.5.

Aerodromo skrydžių valdymo vadavietės orlaiviams perduodama informacija

Potemė ATM 10.6.

Aerodromo eismo valdymas

Potemė ATM 10.7.

Eismo rate vykstančio eismo valdymas

Potemė ATM 10.8.

Naudojamas kilimo ir tūpimo takas

4 DALYKAS.   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1.   METEOROLOGINIAI REIŠKINIAI

Potemė MET 1.1.

Meteorologiniai reiškiniai

TEMA MET 2.   METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

Potemė MET 2.1.

Meteorologiniai prietaisai

Potemė MET 2.2.

Kiti meteorologinių duomenų šaltiniai

5 DALYKAS.   NAVIGACIJA

TEMA ATM 1.   ŽEMĖLAPIAI IR ORO NAVIGACIJOS SCHEMOS

Potemė NAV 1.1.

Žemėlapiai ir schemos

TEMA NAV 2.   NAVIGACIJA PAGAL PRIETAISUS

Potemė NAV 2.1.

Navigacijos sistemos

Potemė NAV 2.2.

Nusistovėjęs artėjimas tūpti

6 DALYKAS.   ORLAIVIAI

TEMA ACFT 1.   ORLAIVIŲ PRIETAISAI

Potemė ACFT 1.1.

Orlaivių prietaisai

TEMA ACFT 2.   ORLAIVIŲ KATEGORIJOS

Potemė ACFT 2.1.

Valkčio turbulencija

TEMA ACFT 3.   ORLAIVIO NAUDOJIMO GALIMYBĖMS POVEIKĮ DARANTYS VEIKSNIAI

Potemė ACFT 3.1.

Kilimo veiksniai

Potemė ACFT 3.2.

Aukštėjimo veiksniai

Potemė ACFT 3.3.

Priartėjimo tūpti ir tūpimo veiksniai

Potemė ACFT 3.4.

Ekonominiai veiksniai

Potemė ACFT 3.5.

Aplinkos veiksniai

TEMA ACFT 4.   ORLAIVIO DUOMENYS

Potemė ACFT 4.1.

Orlaivių tipų atpažinimas

Potemė ACFT 4.2.

Orlaivio naudojimo galimybių duomenys

7 DALYKAS.   ŽMOGAUS VEIKSNIAI

TEMA HUM 1.   PSICHOLOGINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 1.1.

Kognityviniai veiksniai

TEMA HUM 2.   MEDICININIAI IR PSICHOLOGINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 2.1.

Nuovargis

Potemė HUM 2.2.

Fizinė sveikata

TEMA HUM 3.   SOCIALINIAI IR ORGANIZACINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 3.1.

Komandinių išteklių valdymas (TRM)

Potemė HUM 3.2.

Komandinis darbas ir vaidmenys komandos viduje

Potemė HUM 3.3.

Atsakingas elgesys

TEMA HUM 4.   STRESAS

Potemė HUM 4.1.

Stresas

Potemė HUM 4.2.

Streso valdymas

TEMA HUM 5.   ŽMOGIŠKOJI KLAIDA

Potemė HUM 5.1.

Žmogiškoji klaida

Potemė HUM 5.2.

Taisyklių nesilaikymas

TEMA HUM 6.   BENDRADARBIAUJAMOJI VEIKLA

Potemė HUM 6.1.

Bendravimas

Potemė HUM 6.2.

Toje pačioje atsakomybės srityje vykdoma bendradarbiaujamoji veikla

Potemė HUM 6.3.

Skirtingose atsakomybės srityse vykdoma bendradarbiaujamoji veikla

Potemė HUM 6.4.

Skrydžių vadovo ir piloto bendradarbiavimas

8 DALYKAS.   ĮRANGA IR SISTEMOS

TEMA EQPS 1.   KALBINIS RYŠYS

Potemė EQPS 1.1.

Radijo ryšys

Potemė EQPS 1.2.

Kitoks kalbinis ryšys

TEMA EQPS 2.   ATS AUTOMATIZAVIMAS

Potemė EQPS 2.1.

Oro navigacijos fiksuoto ryšio tinklas (AFTN)

Potemė EQPS 2.2.

Automatinis keitimasis duomenimis

TEMA EQPS 3.   SKRYDŽIŲ VADOVO DARBO VIETA

Potemė EQPS 3.1.

Įrangos naudojimas ir stebėsena

Potemė EQPS 3.2.

Padėties ore rodytuvai ir informacinės sistemos

Potemė EQPS 3.3.

Skrydžio duomenų sistemos

TEMA EQPS 4.   ATEITIES ĮRANGA

Potemė EQPS 4.1.

Nauji pokyčiai

TEMA EQPS 5.   ĮRANGOS IR SISTEMŲ NAUDOJIMO RIBOS BEI VEIKIMO BLOGĖJIMAS

Potemė EQPS 5.1.

Reakcija į naudojimo ribas

Potemė EQPS 5.2.

Ryšio įrangos veikimo blogėjimas

Potemė EQPS 5.3.

Navigacinės įrangos veikimo blogėjimas

9 DALYKAS.   PROFESINĖ APLINKA

TEMA PEN 1.   SUPAŽINDINIMAS

Potemė PEN 1.1.

Mokomasis apsilankymas aerodrome

TEMA PEN 2.   ORO ERDVĖS NAUDOTOJAI

Potemė PEN 2.1.

Civilinės ATS veiklos dalyviai

Potemė PEN 2.2.

Karinės ATS veiklos dalyviai

TEMA PEN 3.   RYŠIAI SU KLIENTAIS

Potemė PEN 3.1.

Paslaugų teikimas ir naudotojų poreikiai

TEMA PEN 4.   APLINKOS APSAUGA

Potemė PEN 4.1.

Aplinkos apsauga

10 DALYKAS.   NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

TEMA ABES 1.   NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

Potemė ABES 1.1.

Neįprastų ir avarinių situacijų apžvalga

TEMA ABES 2.   ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS

Potemė ABES 2.1.

Bendravimo veiksmingumas

Potemė ABES 2.2.

Protinės perkrovos vengimas

Potemė ABES 2.3.

Abipusis oro ir žemės ryšys

TEMA ABES 3.   NEĮPRASTOMS IR AVARINĖMS SITUACIJOMS TAIKOMA TVARKA

Potemė ABES 3.1.

Neįprastoms ir avarinėms situacijoms skirtos tvarkos taikymas

Potemė ABES 3.2.

Radijo įrangos gedimas

Potemė ABES 3.3.

Neteisėti veiksmai ir grasinimas susprogdinti orlaivį

Potemė ABES 3.4.

Nuklydę arba neatpažinti orlaiviai

Potemė ABES 3.5.

Įsibrovimas į kilimo ir tūpimo taką

11 DALYKAS.   AERODROMAI

TEMA AGA 1.   SU AERODROMU SUSIJĘ DUOMENYS, AERODROMO IŠDĖSTYMAS IR KOORDINAVIMAS

Potemė AGA 1.1.

Apibrėžtys

Potemė AGA 1.2.

Koordinavimas

TEMA AGA 2.   JUDĖJIMO LAUKAS

Potemė AGA 2.1.

Judėjimo laukas

Potemė AGA 2.2.

Manevravimo laukas

Potemė AGA 2.3.

Kilimo ir tūpimo takai

TEMA AGA 3.   KLIŪTYS

Potemė AGA 3.1.

Aerodromų oro erdvė su pašalintomis kliūtimis

TEMA AGA 4.   ĮVAIRI ĮRANGA

Potemė AGA 4.1.

Vieta

I priedo 4 priedėlis

AERODROMO SKRYDŽIŲ VALDYMO PAGAL PRIETAISUS IŠ BOKŠTO KVALIFIKACIJA – ADI (TWR)

(Nuoroda: I priedo ATCO DALIES D skyriaus 2 skirsnio ATCO.D.010 taisyklės a punkto 2 dalies ii papunktis)

TURINYS

1 DALYKAS.

KURSO PRISTATYMAS

2 DALYKAS.

AVIACIJOS TEISĖ

3 DALYKAS.

ORO EISMO VALDYMAS

4 DALYKAS.

METEOROLOGIJA

5 DALYKAS.

NAVIGACIJA

6 DALYKAS.

ORLAIVIAI

7 DALYKAS.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI

8 DALYKAS.

ĮRANGA IR SISTEMOS

9 DALYKAS.

PROFESINĖ APLINKA

10 DALYKAS.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

11 DALYKAS.

AERODROMAI

1 DALYKAS.   KURSO PRISTATYMAS

TEMA INTR 1.   KURSO VALDYMAS

Potemė INTR 1.1.

Kurso pristatymas

Potemė INTR 1.2.

Kurso administravimas

Potemė INTR 1.3.

Studijų medžiaga ir mokymo dokumentai

TEMA INTR 2.   ATC MOKYMO KURSO PRISTATYMAS

Potemė INTR 2.1.

Kurso turinys ir organizavimas

Potemė INTR 2.2.

Mokymo filosofija

Potemė INTR 2.3.

Vertinimo procesas

2 DALYKAS.   AVIACIJOS TEISĖ

TEMA LAW 1.   ATCO LICENCIJŲ IR KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Potemė LAW 1.1.

Teisės ir sąlygos

TEMA LAW 2.   TAISYKLĖS IR REGLAMENTAVIMO TVARKA

Potemė LAW 2.1.

Ataskaitos

Potemė LAW 2.2.

Oro erdvė

TEMA LAW 3.   ATC SAUGOS VALDYMAS

Potemė LAW 3.1.

Grįžtamojo ryšio procesas

Potemė LAW 3.2.

Saugos tyrimas

3 DALYKAS.   ORO EISMO VALDYMAS

TEMA ATM 1.   PASLAUGŲ TEIKIMAS

Potemė ATM 1.1.

Aerodromo skrydžių valdymo paslaugos

Potemė ATM 1.2.

Skrydžių informacijos paslaugos (FIS)

Potemė ATM 1.3.

Įspėjimo paslauga (ALRS)

Potemė ATM 1.4.

ATS sistemos pajėgumas ir oro eismo srautų valdymas

TEMA ATM 2.   BENDRAVIMAS

Potemė ATM 2.1.

Veiksmingas bendravimas

TEMA ATM 3.   ATC LEIDIMAI IR ATC NURODYMAI

Potemė ATM 3.1.

ATC leidimai

Potemė ATM 3.2.

ATC nurodymai

TEMA ATM 4.   KOORDINAVIMAS

Potemė ATM 4.1.

Koordinavimo būtinybė

Potemė ATM 4.2.

Koordinavimo priemonės ir metodai

Potemė ATM 4.3.

Koordinavimo procedūros

TEMA ATM 5.   AUKŠČIO MATAVIMAS IR SKRYDŽIO LYGIŲ PASKIRSTYMAS

Potemė ATM 5.1.

Aukščio matavimas

Potemė ATM 5.2.

Vietovės perskridimo aukštis

TEMA ATM 6.   SKIRSTYMAS

Potemė ATM 6.1.

Išskrendančių orlaivių skirstymas

Potemė ATM 6.2.

Išskrendančių orlaivių ir atskrendančių orlaivių skirstymas

Potemė ATM 6.3.

Tūpiančių orlaivių ir anksčiau pradėjusių tūpti orlaivių ar išskrendančių orlaivių skirstymas

Potemė ATM 6.4.

Laiku grindžiamas valkčio turbulencijos išilginis skirstymas

Potemė ATM 6.5.

Sumažinti skirstymo minimumai

TEMA ATM 7.   SUSIDŪRIMŲ ORE VENGIMO SISTEMOS IR ANTŽEMINĖS SAUGOS SISTEMOS

Potemė ATM 7.1.

Susidūrimų ore vengimo sistemos

Potemė ATM 7.2.

Antžeminės saugos sistemos

TEMA ATM 8.   DUOMENŲ PATEIKTIS

Potemė ATM 8.1.

Duomenų valdymas

TEMA ATM 9.   VEIKLOS APLINKA (IMITUOJAMOJI)

Potemė ATM 9.1.

Veiklos aplinkos vientisumas

Potemė ATM 9.2.

Veiklos procedūrų galiojimo tikrinimas

Potemė ATM 9.3.

Kontrolės perdavimas ir perėmimas

TEMA ATM 10.   AERODROMO SKRYDŽIŲ VALDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Potemė ATM 10.1.

Atsakomybė už paslaugų teikimą

Potemė ATM 10.2.

Aerodromo skrydžių valdymo vadavietės funkcijos

Potemė ATM 10.3.

Eismo valdymo procesas

Potemė ATM 10.4.

Antžeminiai navigacijos žiburiai

Potemė ATM 10.5.

Aerodromo skrydžių valdymo vadavietės orlaiviams perduodama informacija

Potemė ATM 10.6.

Aerodromo eismo valdymas

Potemė ATM 10.7.

Eismo rate vykstančio eismo valdymas

Potemė ATM 10.8.

Naudojamas kilimo ir tūpimo takas

TEMA ATM 11.   AERODROMO SKRYDŽIŲ VALDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS PAGAL PRIETAISUS

Potemė ATM 11.1.

Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis ir specialieji skrydžiai pagal VFR

Potemė ATM 11.2.

Išskrendantys orlaiviai

Potemė ATM 11.3.

Atskrendantys orlaiviai

Potemė ATM 11.4.

Aerodromo skrydžių valdymo paslaugų teikimas naudojant pažangias sistemas

4 DALYKAS.   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1.   METEOROLOGINIAI REIŠKINIAI

Potemė MET 1.1.

Meteorologiniai reiškiniai

TEMA MET 2.   METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

Potemė MET 2.1.

Meteorologiniai prietaisai

Potemė MET 2.2.

Kiti meteorologinių duomenų šaltiniai

5 DALYKAS.   NAVIGACIJA

TEMA ATM 1.   ŽEMĖLAPIAI IR ORO NAVIGACIJOS SCHEMOS

Potemė NAV 1.1.

Žemėlapiai ir schemos

TEMA NAV 2.   NAVIGACIJA PAGAL PRIETAISUS

Potemė NAV 2.1.

Navigacijos sistemos

Potemė NAV 2.2.

Nusistovėjęs artėjimas tūpti

Potemė NAV 2.3.

Išskridimas ir atskridimas pagal prietaisus

Potemė NAV 2.4.

Palydovinės sistemos

Potemė NAV 2.5.

Nustatytų charakteristikų navigacijos taikymas

6 DALYKAS.   ORLAIVIAI

TEMA ACFT 1.   ORLAIVIŲ PRIETAISAI

Potemė ACFT 1.1.

Orlaivių prietaisai

TEMA ACFT 2.   ORLAIVIŲ KATEGORIJOS

Potemė ACFT 2.1.

Valkčio turbulencija

Potemė ACFT 2.2.

ICAO artėjimo tūpti kategorijų taikymas

TEMA ACFT 3.   ORLAIVIO NAUDOJIMO GALIMYBĖMS POVEIKĮ DARANTYS VEIKSNIAI

Potemė ACFT 3.1.

Kilimo veiksniai

Potemė ACFT 3.2.

Aukštėjimo veiksniai

Potemė ACFT 3.3.

Priartėjimo tūpti ir tūpimo veiksniai

Potemė ACFT 3.4.

Ekonominiai veiksniai

Potemė ACFT 3.5.

Aplinkos veiksniai

TEMA ACFT 4.   ORLAIVIO DUOMENYS

Potemė ACFT 4.1.

Orlaivių tipų atpažinimas

Potemė ACFT 4.2.

Orlaivio naudojimo galimybių duomenys

7 DALYKAS.   ŽMOGAUS VEIKSNIAI

TEMA HUM 1.   PSICHOLOGINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 1.1.

Kognityviniai veiksniai

TEMA HUM 2.   MEDICININIAI IR PSICHOLOGINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 2.1.

Nuovargis

Potemė HUM 2.2.

Fizinė sveikata

TEMA HUM 3.   SOCIALINIAI IR ORGANIZACINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 3.1.

Komandinių išteklių valdymas (TRM)

Potemė HUM 3.2.

Komandinis darbas ir vaidmenys komandos viduje

Potemė HUM 3.3.

Atsakingas elgesys

TEMA HUM 4.   STRESAS

Potemė HUM 4.1.

Stresas

Potemė HUM 4.2.

Streso valdymas

TEMA HUM 5.   ŽMOGIŠKOJI KLAIDA

Potemė HUM 5.1.

Žmogiškoji klaida

Potemė HUM 5.2.

Taisyklių nesilaikymas

TEMA HUM 6.   BENDRADARBIAUJAMOJI VEIKLA

Potemė HUM 6.1.

Bendravimas

Potemė HUM 6.2.

Toje pačioje atsakomybės srityje vykdoma bendradarbiaujamoji veikla

Potemė HUM 6.3.

Skirtingose atsakomybės srityse vykdoma bendradarbiaujamoji veikla

Potemė HUM 6.4.

Skrydžių vadovo ir piloto bendradarbiavimas

8 DALYKAS.   ĮRANGA IR SISTEMOS

TEMA EQPS 1.   KALBINIS RYŠYS

Potemė EQPS 1.1.

Radijo ryšys

Potemė EQPS 1.2.

Kitoks kalbinis ryšys

TEMA EQPS 2.   ATS AUTOMATIZAVIMAS

Potemė EQPS 2.1.

Oro navigacijos fiksuoto ryšio tinklas (AFTN)

Potemė EQPS 2.2.

Automatinis keitimasis duomenimis

TEMA EQPS 3.   SKRYDŽIŲ VADOVO DARBO VIETA

Potemė EQPS 3.1.

Įrangos naudojimas ir stebėsena

Potemė EQPS 3.2.

Padėties ore rodytuvai ir informacinės sistemos

Potemė EQPS 3.3.

Skrydžio duomenų sistemos

TEMA EQPS 4.   ATEITIES ĮRANGA

Potemė EQPS 4.1.

Nauji pokyčiai

TEMA EQPS 5.   ĮRANGOS IR SISTEMŲ NAUDOJIMO RIBOS BEI VEIKIMO BLOGĖJIMAS

Potemė EQPS 5.1.

Reakcija į naudojimo ribas

Potemė EQPS 5.2.

Ryšio įrangos veikimo blogėjimas

Potemė EQPS 5.3.

Navigacinės įrangos veikimo blogėjimas

9 DALYKAS.   PROFESINĖ APLINKA

TEMA PEN 1.   SUPAŽINDINIMAS

Tema PEN 1.1.

Mokomasis apsilankymas aerodrome

TEMA PEN 2.   ORO ERDVĖS NAUDOTOJAI

Potemė PEN 2.1.

Civilinės ATS veiklos dalyviai

Potemė PEN 2.2.

Karinės ATS veiklos dalyviai

TEMA PEN 3.   RYŠIAI SU KLIENTAIS

Potemė PEN 3.1.

Paslaugų teikimas ir naudotojų poreikiai

TEMA PEN 4.   APLINKOS APSAUGA

Potemė PENB 4.1.

Aplinkos apsauga

10 DALYKAS.   NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

TEMA ABES 1.   NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

Potemė ABES 1.1.

Neįprastų ir avarinių situacijų apžvalga

TEMA ABES 2.   ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS

Potemė ABES 2.1.

Bendravimo veiksmingumas

Potemė ABES 2.2.

Protinės perkrovos vengimas

Potemė ABES 2.3.

Abipusis oro ir žemės ryšys

TEMA ABES 3.   NEĮPRASTOMS IR AVARINĖMS SITUACIJOMS TAIKOMA TVARKA

Potemė ABES 3.1.

Neįprastoms ir avarinėms situacijoms skirtos tvarkos taikymas

Potemė ABES 3.2.

Radijo įrangos gedimas

Potemė ABES 3.3.

Neteisėti veiksmai ir grasinimas susprogdinti orlaivį

Potemė ABES 3.4.

Nuklydę arba neatpažinti orlaiviai

Potemė ABES 3.5.

Įsibrovimas į kilimo ir tūpimo taką

11 DALYKAS.   AERODROMAI

TEMA AGA 1.   SU AERODROMU SUSIJĘ DUOMENYS, AERODROMO IŠDĖSTYMAS IR KOORDINAVIMAS

Potemė AGA 1.1.

Apibrėžtys

Potemė AGA 1.2.

Koordinavimas

TEMA AGA 2.   JUDĖJIMO LAUKAS

Potemė AGA 2.1.

Judėjimo laukas

Potemė AGA 2.2.

Manevravimo laukas

Potemė AGA 2.3.

Kilimo ir tūpimo takai

TEMA AGA 3.   KLIŪTYS

Potemė AGA 3.1.

Aerodromų oro erdvė su pašalintomis kliūtimis

TEMA AGA 4.   ĮVAIRI ĮRANGA

Potemė AGA 4.1.

Vieta

I priedo 5 priedėlis

PRIEIGOS PROCEDŪRINIO SKRYDŽIŲ VALDYMO KVALIFIKACIJA (APP)

(Nuoroda: I priedo ATCO DALIES D skyriaus 2 skirsnio ATCO.D.010 taisyklės a punkto 2 dalies iii papunktis)

TURINYS

1 DALYKAS.

KURSO PRISTATYMAS

2 DALYKAS.

AVIACIJOS TEISĖ

3 DALYKAS.

ORO EISMO VALDYMAS

4 DALYKAS.

METEOROLOGIJA

5 DALYKAS.

NAVIGACIJA

6 DALYKAS.

ORLAIVIAI

7 DALYKAS.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI

8 DALYKAS.

ĮRANGA IR SISTEMOS

9 DALYKAS.

PROFESINĖ APLINKA

10 DALYKAS.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

11 DALYKAS.

AERODROMAI

1 DALYKAS.   KURSO PRISTATYMAS

TEMA INTR 1.   KURSO VALDYMAS

Potemė INTR 1.1.

Kurso pristatymas

Potemė INTR 1.2.

Kurso administravimas

Potemė INTR 1.3.

Studijų medžiaga ir mokymo dokumentai

TEMA INTR 2.   ATC MOKYMO KURSO PRISTATYMAS

Potemė INTR 2.1.

Kurso turinys ir organizavimas

Potemė INTR 2.2.

Mokymo filosofija

Potemė INTR 2.3.

Vertinimo procesas

2 DALYKAS.   AVIACIJOS TEISĖ

TEMA LAW 1.   ATCO LICENCIJŲ IR KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Potemė LAW 1.1.

Teisės ir sąlygos

TEMA LAW 2.   TAISYKLĖS IR REGLAMENTAVIMO TVARKA

Potemė LAW 2.1.

Ataskaitos

Potemė LAW 2.2.

Oro erdvė

TEMA LAW 3.   ATC SAUGOS VALDYMAS

Potemė LAW 3.1.

Grįžtamojo ryšio procesas

Potemė LAW 3.2.

Saugos tyrimas

3 DALYKAS.   ORO EISMO VALDYMAS

TEMA ATM 1.   PASLAUGŲ TEIKIMAS

Potemė ATM 1.1.

Skrydžių valdymo (ATC) paslaugos

Potemė ATM 1.2.

Skrydžių informacijos paslaugos (FIS)

Potemė ATM 1.3.

Įspėjimo paslauga (ALRS)

Potemė ATM 1.4.

ATS sistemos pajėgumas ir oro eismo srautų valdymas

Potemė ATM 1.5.

Oro erdvės valdymas (ASM)

TEMA ATM 2.   BENDRAVIMAS

Potemė ATM 2.1.

Veiksmingas bendravimas

TEMA ATM 3.   ATC LEIDIMAI IR ATC NURODYMAI

Potemė ATM 3.1.

ATC leidimai

Potemė ATM 3.2.

ATC nurodymai

TEMA ATM 4.   KOORDINAVIMAS

Potemė ATM 4.1.

Koordinavimo būtinybė

Potemė ATM 4.2.

Koordinavimo priemonės ir metodai

Potemė ATM 4.3.

Koordinavimo procedūros

TEMA ATM 5.   AUKŠČIO MATAVIMAS IR SKRYDŽIO LYGIŲ PASKIRSTYMAS

Potemė ATM 5.1.

Aukščio matavimas

Potemė ATM 5.2.

Vietovės perskridimo aukštis

TEMA ATM 6.   SKIRSTYMAS

Potemė ATM 6.1.

Vertikalusis skirstymas

Potemė ATM 6.2.

Horizontalusis skirstymas

Potemė ATM 6.3.

Skirstymo funkcijų perdavimas

TEMA ATM 7.   SUSIDŪRIMŲ ORE VENGIMO SISTEMOS IR ANTŽEMINĖS SAUGOS SISTEMOS

Potemė ATM 7.1.

Susidūrimų ore vengimo sistemos

TEMA ATM 8.   DUOMENŲ PATEIKTIS

Potemė ATM 8.1.

Duomenų valdymas

TEMA ATM 9.   VEIKLOS APLINKA (IMITUOJAMOJI)

Potemė ATM 9.1.

Veiklos aplinkos vientisumas

Potemė ATM 9.2.

Veiklos procedūrų galiojimo tikrinimas

Potemė ATM 9.3.

Kontrolės perdavimas ir perėmimas

TEMA ATM 10.   SKRYDŽIŲ VALDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Potemė ATM 10.1.

Atsakomybė ir informacijos apdorojimas

Potemė ATM 10.2.

Prieiga

Potemė ATM 10.3.

Eismo valdymo procesas

Potemė ATM 10.4.

Eismo valdymas

TEMA ATM 11.   LAUKIMAS

Potemė ATM 11.1.

Bendrosios laukimo procedūros

Potemė ATM 11.2.

Artėjantys tūpti orlaiviai

4 DALYKAS.   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1.   METEOROLOGINIAI REIŠKINIAI

Potemė MET 1.1.

Meteorologiniai reiškiniai

TEMA MET 2.   METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

Potemė MET 2.1.

Meteorologinės informacijos šaltiniai

5 DALYKAS.   NAVIGACIJA

TEMA ATM 1.   ŽEMĖLAPIAI IR ORO NAVIGACIJOS SCHEMOS

Potemė NAV 1.1.

Žemėlapiai ir schemos

TEMA NAV 2.   NAVIGACIJA PAGAL PRIETAISUS

Potemė NAV 2.1.

Navigacijos sistemos

Potemė NAV 2.2.

Nusistovėjęs artėjimas tūpti

Potemė NAV 2.3.

Išskridimas ir atskridimas pagal prietaisus

Potemė NAV 2.4.

Navigacinė pagalba

Potemė NAV 2.5.

Palydovinės sistemos

Potemė NAV 2.6.

Nustatytų charakteristikų navigacijos taikymas

6 DALYKAS.   ORLAIVIAI

TEMA ACFT 1.   ORLAIVIŲ PRIETAISAI

Potemė ACFT 1.1.

Orlaivių prietaisai

TEMA ACFT 2.   ORLAIVIŲ KATEGORIJOS

Potemė ACFT 2.1.

Valkčio turbulencija

Potemė ACFT 2.2.

ICAO artėjimo tūpti kategorijų taikymas

TEMA ACFT 3.   ORLAIVIO NAUDOJIMO GALIMYBĖMS POVEIKĮ DARANTYS VEIKSNIAI

Potemė ACFT 3.1.

Aukštėjimo veiksniai

Potemė ACFT 3.2.

Skrydžio kreiseriniu lygiu veiksniai

Potemė ACFT 3.3.

Žemėjimo ir pradinio artėjimo tūpti veiksniai

Potemė ACFT 3.4.

Priartėjimo tūpti ir tūpimo veiksniai

Potemė ACFT 3.5.

Ekonominiai veiksniai

Potemė ACFT 3.6.

Aplinkos veiksniai

TEMA ACFT 4.   ORLAIVIO DUOMENYS

Potemė ACFT 4.1.

Orlaivio naudojimo galimybių duomenys

7 DALYKAS.   ŽMOGAUS VEIKSNIAI

TEMA HUM 1.   PSICHOLOGINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 1.1.

Kognityviniai veiksniai

TEMA HUM 2.   MEDICININIAI IR PSICHOLOGINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 2.1.

Nuovargis

Potemė HUM 2.2.

Fizinė sveikata

TEMA HUM 3.   SOCIALINIAI IR ORGANIZACINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 3.1.

Komandinių išteklių valdymas (TRM)

Potemė HUM 3.2.

Komandinis darbas ir vaidmenys komandos viduje

Potemė HUM 3.3.

Atsakingas elgesys

TEMA HUM 4.   STRESAS

Potemė HUM 4.1.

Stresas

Potemė HUM 4.2.

Streso valdymas

TEMA HUM 5.   ŽMOGIŠKOJI KLAIDA

Potemė HUM 5.1.

Žmogiškoji klaida

Potemė HUM 5.2.

Taisyklių nesilaikymas

TEMA HUM 6.   BENDRADARBIAUJAMOJI VEIKLA

Potemė HUM 6.1.

Bendravimas

Potemė HUM 6.2.

Toje pačioje atsakomybės srityje vykdoma bendradarbiaujamoji veikla

Potemė HUM 6.3.

Skirtingose atsakomybės srityse vykdoma bendradarbiaujamoji veikla

Potemė HUM 6.4.

Skrydžių vadovo ir piloto bendradarbiavimas

8 DALYKAS.   ĮRANGA IR SISTEMOS

TEMA EQPS 1.   KALBINIS RYŠYS

Potemė EQPS 1.1.

Radijo ryšys

Potemė EQPS 1.2.

Kitoks kalbinis ryšys

TEMA EQPS 2.   ATS AUTOMATIZAVIMAS

Potemė EQPS 2.1.

Oro navigacijos fiksuoto ryšio tinklas (AFTN)

Potemė EQPS 2.2.

Automatinis keitimasis duomenimis

TEMA EQPS 3.   SKRYDŽIŲ VADOVO DARBO VIETA

Potemė EQPS 3.1.

Įrangos naudojimas ir stebėsena

Potemė EQPS 3.2.

Padėties ore rodytuvai ir informacinės sistemos

Potemė EQPS 3.3.

Skrydžio duomenų sistemos

TEMA EQPS 4.   ATEITIES ĮRANGA

Potemė EQPS 4.1.

Nauji pokyčiai

TEMA EQPS 5.   ĮRANGOS IR SISTEMŲ NAUDOJIMO RIBOS BEI VEIKIMO BLOGĖJIMAS

Potemė EQPS 5.1.

Reakcija į naudojimo ribas

Potemė EQPS 5.2.

Ryšio įrangos veikimo blogėjimas

Potemė EQPS 5.3.

Navigacinės įrangos veikimo blogėjimas

9 DALYKAS.   PROFESINĖ APLINKA

TEMA PEN 1.   SUPAŽINDINIMAS

Potemė PEN 1.1.

Mokomasis apsilankymas prieigų skrydžių valdymo vadavietėje

TEMA PEN 2.   ORO ERDVĖS NAUDOTOJAI

Potemė PEN 2.1.

Civilinės ATS veiklos dalyviai

Potemė PEN 2.2.

Karinės ATS veiklos dalyviai

TEMA PEN 3.   RYŠIAI SU KLIENTAIS

Potemė PEN 3.1.

Paslaugų teikimas ir naudotojų poreikiai

TEMA PEN 4.   APLINKOS APSAUGA

Potemė PENB 4.1.

Aplinkos apsauga

10 DALYKAS.   NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

TEMA ABES 1.   NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

Potemė ABES 1.1.

Neįprastų ir avarinių situacijų apžvalga

TEMA ABES 2.   ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS

Potemė ABES 2.1.

Bendravimo veiksmingumas

Potemė ABES 2.2.

Protinės perkrovos vengimas

Potemė ABES 2.3.

Abipusis oro ir žemės ryšys

TEMA ABES 3.   NEĮPRASTOMS IR AVARINĖMS SITUACIJOMS TAIKOMA TVARKA

Potemė ABES 3.1.

Neįprastoms ir avarinėms situacijoms skirtos tvarkos taikymas

Potemė ABES 3.2.

Radijo įrangos gedimas

Potemė ABES 3.3.

Neteisėti veiksmai ir grasinimas susprogdinti orlaivį

Potemė ABES 3.4.

Nuklydę arba neatpažinti orlaiviai

Potemė ABES 3.5.

Nukrypimas nuo paskirties vietos

11 DALYKAS.   AERODROMAI

TEMA AGA 1.   SU AERODROMU SUSIJĘ DUOMENYS, AERODROMO IŠDĖSTYMAS IR KOORDINAVIMAS

Potemė AGA 1.1.

Apibrėžtys

Potemė AGA 1.2.

Koordinavimas

TEMA AGA 2.   JUDĖJIMO LAUKAS

Potemė AGA 2.1.

Judėjimo laukas

Potemė AGA 2.2.

Manevravimo laukas

Potemė AGA 2.3.

Kilimo ir tūpimo takai

TEMA AGA 3.   KLIŪTYS

Potemė AGA 3.1.

Aerodromų oro erdvė su pašalintomis kliūtimis

TEMA AGA 4.   ĮVAIRI ĮRANGA

Potemė AGA 4.1.

Vieta

I priedo 6 priedėlis

RAJONO PROCEDŪRINIO SKRYDŽIŲ VALDYMO KVALIFIKACIJA (ACP)

(Nuoroda: I priedo ATCO DALIES D skyriaus 2 skirsnio ATCO.D.010 taisyklės a punkto 2 dalies iv papunktis)

TURINYS

1 DALYKAS.

KURSO PRISTATYMAS

2 DALYKAS.

AVIACIJOS TEISĖ

3 DALYKAS.

ORO EISMO VALDYMAS

4 DALYKAS.

METEOROLOGIJA

5 DALYKAS.

NAVIGACIJA

6 DALYKAS.

ORLAIVIAI

7 DALYKAS.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI

8 DALYKAS.

ĮRANGA IR SISTEMOS

9 DALYKAS.

PROFESINĖ APLINKA

10 DALYKAS.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

1 DALYKAS.   KURSO PRISTATYMAS

TEMA INTR 1.   KURSO VALDYMAS

Potemė INTR 1.1.

Kurso pristatymas

Potemė INTR 1.2.

Kurso administravimas

Potemė INTR 1.3.

Studijų medžiaga ir mokymo dokumentai

TEMA INTR 2.   ATC MOKYMO KURSO PRISTATYMAS

Potemė INTR 2.1.

Kurso turinys ir organizavimas

Potemė INTR 2.2.

Mokymo filosofija

Potemė INTR 2.3.

Vertinimo procesas

2 DALYKAS.   AVIACIJOS TEISĖ

TEMA LAW 1.   ATCO LICENCIJŲ IR KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Potemė LAW 1.1.

Teisės ir sąlygos

TEMA LAW 2.   TAISYKLĖS IR REGLAMENTAVIMO TVARKA

Potemė LAW 2.1.

Ataskaitos

Potemė LAW 2.2.

Oro erdvė

TEMA LAW 3.   ATC SAUGOS VALDYMAS

Potemė LAW 3.1.

Grįžtamojo ryšio procesas

Potemė LAW 3.2.

Saugos tyrimas

3 DALYKAS.   ORO EISMO VALDYMAS

TEMA ATM 1.   PASLAUGŲ TEIKIMAS

Potemė ATM 1.1.

Skrydžių valdymo (ATC) paslaugos

Potemė ATM 1.2.

Skrydžių informacijos paslaugos (FIS)

Potemė ATM 1.3.

Įspėjimo paslauga (ALRS)

Potemė ATM 1.4.

ATS sistemos pajėgumas ir oro eismo srautų valdymas

Potemė ATM 1.5.

Oro erdvės valdymas (ASM)

TEMA ATM 2.   BENDRAVIMAS

Potemė ATM 2.1.

Veiksmingas bendravimas

TEMA ATM 3.   ATC LEIDIMAI IR ATC NURODYMAI

Potemė ATM 3.1.

ATC leidimai

Potemė ATM 3.2.

ATC nurodymai

TEMA ATM 4.   KOORDINAVIMAS

Potemė ATM 4.1.

Koordinavimo būtinybė

Potemė ATM 4.2.

Koordinavimo priemonės ir metodai

Potemė ATM 4.3.

Koordinavimo procedūros

TEMA ATM 5.   AUKŠČIO MATAVIMAS IR SKRYDŽIO LYGIŲ PASKIRSTYMAS

Potemė ATM 5.1.

Aukščio matavimas

Potemė ATM 5.2.

Vietovės perskridimo aukštis

TEMA ATM 6.   SKIRSTYMAS

Potemė ATM 6.1.

Vertikalusis skirstymas

Potemė ATM 6.2.

Horizontalusis skirstymas

TEMA ATM 7.   SUSIDŪRIMŲ ORE VENGIMO SISTEMOS IR ANTŽEMINĖS SAUGOS SISTEMOS

Potemė ATM 7.1.

Susidūrimų ore vengimo sistemos

TEMA ATM 8.   DUOMENŲ PATEIKTIS

Potemė ATM 8.1.

Duomenų valdymas

TEMA ATM 9.   VEIKLOS APLINKA (IMITUOJAMOJI)

Potemė ATM 9.1.

Veiklos aplinkos vientisumas

Potemė ATM 9.2.

Veiklos procedūrų galiojimo tikrinimas

Potemė ATM 9.3.

Kontrolės perdavimas ir perėmimas

TEMA ATM 10.   SKRYDŽIŲ VALDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Potemė ATM 10.1.

Atsakomybė ir informacijos apdorojimas

Potemė ATM 10.2.

Rajono skrydžių valdymas

Potemė ATM 10.3.

Eismo valdymo procesas

Potemė ATM 10.4.

Eismo valdymas

TEMA ATM 11.   LAUKIMAS

Potemė ATM 11.1.

Bendrosios laukimo procedūros

Potemė ATM 11.2.

Laukiantys orlaiviai

4 DALYKAS.   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1.   METEOROLOGINIAI REIŠKINIAI

Potemė MET 1.1.

Meteorologiniai reiškiniai

TEMA MET 2.   METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

Potemė MET 2.1.

Meteorologinės informacijos šaltiniai

5 DALYKAS.   NAVIGACIJA

TEMA ATM 1.   ŽEMĖLAPIAI IR ORO NAVIGACIJOS SCHEMOS

Potemė NAV 1.1.

Žemėlapiai ir schemos

TEMA NAV 2.   NAVIGACIJA PAGAL PRIETAISUS

Potemė NAV 2.1.

Navigacijos sistemos

Potemė NAV 2.2.

Navigacinė pagalba

Potemė NAV 2.3.

Nustatytų charakteristikų navigacijos taikymas

6 DALYKAS.   ORLAIVIAI

TEMA ACFT 1.   ORLAIVIŲ PRIETAISAI

Potemė ACFT 1.1.

Orlaivių prietaisai

TEMA ACFT 2.   ORLAIVIŲ KATEGORIJOS

Potemė ACFT 2.1.

Valkčio turbulencija

TEMA ACFT 3.   ORLAIVIO NAUDOJIMO GALIMYBĖMS POVEIKĮ DARANTYS VEIKSNIAI

Potemė ACFT 3.1.

Aukštėjimo veiksniai

Potemė ACFT 3.2.

Skrydžio kreiseriniu lygiu veiksniai

Potemė ACFT 3.3.

Žemėjimo veiksniai

Potemė ACFT 3.4.

Ekonominiai veiksniai

Potemė ACFT 3.5.

Aplinkos veiksniai

TEMA ACFT 4.   ORLAIVIO DUOMENYS

Potemė ACFT 4.1.

Orlaivio naudojimo galimybių duomenys

7 DALYKAS.   ŽMOGAUS VEIKSNIAI

TEMA HUM 1.   PSICHOLOGINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 1.1.

Kognityviniai veiksniai

TEMA HUM 2.   MEDICININIAI IR PSICHOLOGINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 2.1.

Nuovargis

Potemė HUM 2.2.

Fizinė sveikata

TEMA HUM 3.   SOCIALINIAI IR ORGANIZACINIAI VEIKSNIAI

Potemė HUM 3.1.

Komandinių išteklių valdymas (TRM)

Potemė HUM 3.2.

Komandinis darbas ir vaidmenys komandos viduje

Potemė HUM 3.3.

Atsakingas elgesys

TEMA HUM 4.   STRESAS

Potemė HUM 4.1.

Stresas

Potemė HUM 4.2.

Streso valdymas

TEMA HUM 5.   ŽMOGIŠKOJI KLAIDA

Potemė HUM 5.1.

Žmogiškoji klaida

Potemė HUM 5.2.

Taisyklių nesilaikymas

TEMA HUM 6.   BENDRADARBIAUJAMOJI VEIKLA

Potemė HUM 6.1.

Bendravimas

Potemė HUM 6.2.

Toje pačioje atsakomybės srityje vykdoma bendradarbiaujamoji veikla

Potemė HUM 6.3.

Skirtingose atsakomybės srityse vykdoma bendradarbiaujamoji veikla

Potemė HUM 6.4.

Skrydžių vadovo ir piloto bendradarbiavimas

8 DALYKAS.   ĮRANGA IR SISTEMOS

TEMA EQPS 1.   KALBINIS RYŠYS

Potemė EQPS 1.1.

Radijo ryšys

Potemė EQPS 1.2.

Kitoks kalbinis ryšys

TEMA EQPS 2.   ATS AUTOMATIZAVIMAS

Potemė EQPS 2.1.

Oro navigacijos fiksuoto ryšio tinklas (AFTN)

Potemė EQPS 2.2.

Automatinis keitimasis duomenimis

TEMA EQPS 3.   SKRYDŽIŲ VADOVO DARBO VIETA

Potemė EQPS 3.1.

Įrangos naudojimas ir stebėsena

Potemė EQPS 3.2.

Padėties ore rodytuvai ir informacinės sistemos

Potemė EQPS 3.3.

Skrydžio duomenų sistemos

TEMA EQPS 4.   ATEITIES ĮRANGA

Potemė EQPS 4.1.

Nauji pokyčiai

TEMA EQPS 5.   ĮRANGOS IR SISTEMŲ NAUDOJIMO RIBOS BEI VEIKIMO BLOGĖJIMAS

Potemė EQPS 5.1.

Reakcija į naudojimo ribas

Potemė EQPS 5.2.

Ryšio įrangos veikimo blogėjimas

Potemė EQPS 5.3.

Navigacinės veikimo blogėjimas

9 DALYKAS.   PROFESINĖ APLINKA

TEMA PEN 1.   SUPAŽINDINIMAS

Potemė PEN 1.1.

Mokomasis apsilankymas rajono skrydžių valdymo vadavietėje

TEMA PEN 2.   ORO ERDVĖS NAUDOTOJAI

Potemė PEN 2.1.

Civilinės ATS veiklos dalyviai

Potemė PEN 2.2.

Karinės ATS veiklos dalyviai

TEMA PEN 3.   RYŠIAI SU KLIENTAIS

Potemė PEN 3.1.

Paslaugų teikimas ir naudotojų poreikiai

TEMA PEN 4.   APLINKOS APSAUGA

Potemė PENB 4.1.

Aplinkos apsauga

10 DALYKAS.   NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

TEMA ABES 1.   NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

Potemė ABES 1.1.

Neįprastų ir avarinių situacijų apžvalga

TEMA ABES 2.   ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS

Potemė ABES 2.1.

Bendravimo veiksmingumas

Potemė ABES 2.2.

Protinės perkrovos vengimas

Potemė ABES 2.3.

Abipusis oro ir žemės ryšys

TEMA ABES 3.   NEĮPRASTOMS IR AVARINĖMS SITUACIJOMS TAIKOMA TVARKA

Potemė ABES 3.1.

Neįprastoms ir avarinėms situacijoms skirtos tvarkos taikymas

Potemė ABES 3.2.

Radijo įrangos gedimas

Potemė ABES 3.3.

Neteisėti veiksmai ir grasinimas susprogdinti orlaivį

Potemė ABES 3.4.

Nuklydę arba neatpažinti orlaiviai

Potemė ABES 3.5.

Nukrypimas nuo paskirties vietos

I priedo 7 priedėlis

PRIEIGOS STEBIMOJO SKRYDŽIŲ VALDYMO KVALIFIKACIJA (APS)

(Nuoroda: I priedo ATCO DALIES D skyriaus 2 skirsnio ATCO.D.010 taisyklės a punkto 2 dalies v papunktis)

TURINYS

1 DALYKAS.

KURSO PRISTATYMAS

2 DALYKAS.

AVIACIJOS TEISĖ

3 DALYKAS.

ORO EISMO VALDYMAS

4 DALYKAS.

METEOROLOGIJA

5 DALYKAS.

NAVIGACIJA

6 DALYKAS.

ORLAIVIAI

7 DALYKAS.

ŽMOGAUS VEIKSNIAI

8 DALYKAS.

ĮRANGA IR SISTEMOS

9 DALYKAS.

PROFESINĖ APLINKA

10 DALYKAS.

NEĮPRASTOS IR AVARINĖS SITUACIJOS

11 DALYKAS.

AERODROMAI

1 DALYKAS.   KURSO PRISTATYMAS

TEMA INTR 1.   KURSO VALDYMAS

Potemė INTR 1.1.

Kurso pristatymas

Potemė INTR 1.2.

Kurso administravimas

Potemė INTR 1.3.

Studijų medžiaga ir mokymo dokumentai

TEMA INTR 2.   ATC MOKYMO KURSO PRISTATYMAS

Potemė INTR 2.1.

Kurso turinys ir organizavimas

Potemė INTR 2.2.

Mokymo filosofija

Potemė INTR 2.3.

Vertinimo procesas

2 DALYKAS.   AVIACIJOS TEISĖ

TEMA LAW 1.   ATCO LICENCIJŲ IR KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Potemė LAW 1.1.

Teisės ir sąlygos

TEMA LAW 2.   TAISYKLĖS IR REGLAMENTAVIMO TVARKA

Potemė LAW 2.1.

Ataskaitos

Potemė LAW 2.2.

Oro erdvė

TEMA LAW 3.   ATC SAUGOS VALDYMAS

Potemė LAW 3.1.

Grįžtamojo ryšio procesas

Potemė LAW 3.2.

Saugos tyrimas

3 DALYKAS.   ORO EISMO VALDYMAS

TEMA ATM 1.   PASLAUGŲ TEIKIMAS

Potemė ATM 1.1.

Skrydžių valdymo (ATC) paslaugos

Potemė ATM 1.2.

Skrydžių informacijos paslaugos (FIS)

Potemė ATM 1.3.

Įspėjimo paslauga (ALRS)

Potemė ATM 1.4.

ATS sistemos pajėgumas ir oro eismo srautų valdymas

Potemė ATM 1.5.

Oro erdvės valdymas (ASM)

TEMA ATM 2.   BENDRAVIMAS

Potemė ATM 2.1.

Veiksmingas bendravimas

TEMA ATM 3.   ATC LEIDIMAI IR ATC NURODYMAI

Potemė ATM 3.1.

ATC leidimai

Potemė ATM 3.2.

ATC nurodymai

TEMA ATM 4.   KOORDINAVIMAS

Potemė ATM 4.1.

Koordinavimo būtinybė

Potemė ATM 4.2.

Koordinavimo priemonės ir metodai

Potemė ATM 4.3.

Koordinavimo procedūros

TEMA ATM 5.   AUKŠČIO MATAVIMAS IR SKRYDŽIO LYGIŲ PASKIRSTYMAS

Potemė ATM 5.1.

Aukščio matavimas

Potemė ATM 5.2.

Vietovės perskridimo aukštis

TEMA ATM 6.   SKIRSTYMAS

Potemė ATM 6.1.

Vertikalusis skirstymas

Potemė ATM 6.2.

Išilginis skirstymas apžvalgos aplinkoje

Potemė ATM 6.3.

Skirstymo funkcijų perdavimas

Potemė ATM 6.4.

Atstumu grindžiamas valkčio turbulencijos skirstymas

Potemė ATM 6.5.

ATS apžvalgos sistemomis grindžiamas skirstymas

TEMA ATM 7.   SUSIDŪRIMŲ ORE VENGIMO SISTEMOS IR ANTŽEMINĖS SAUGOS SISTEMOS

Potemė ATM 7.1.

Susidūrimų ore vengimo sistemos

Potemė ATM 7.2.

Antžeminės saugos sistemos

TEMA ATM 8.   DUOMENŲ PATEIKTIS

Potemė ATM 8.1.

Duomenų valdymas

TEMA ATM 9.   VEIKLOS APLINKA (IMITUOJAMOJI)

Potemė ATM 9.1.

Veiklos aplinkos vientisumas

Potemė ATM 9.2.

Veiklos procedūrų galiojimo tikrinimas

Potemė ATM 9.3.

Kontrolės perdavimas ir perėmimas

TEMA ATM 10.   SKRYDŽIŲ VALDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Potemė ATM 10.1.

Atsakomybė ir informacijos apdorojimas

Potemė ATM 10.2.

ATS apžvalgos paslaugos

Potemė ATM 10.3.

Eismo valdymo procesas

Potemė ATM 10.4.

Eismo valdymas

Potemė ATM 10.5.

Valdymo paslaugų teikimas naudojant pažangias sistemas

TEMA ATM 11.   LAUKIMAS

Potemė ATM 11.1.

Bendrosios laukimo procedūros

Potemė ATM 11.2.

Artėjantys tūpti orlaiviai

Potemė ATM 11.3.

Laukimas apžvalgos aplinkoje

TEMA ATM 12.   ATPAŽINIMAS

Potemė ATM 12.1.

Atpažinimo inicijavimas

Potemė ATM 12.2.

Atpažinimo išlaikymas

Potemė ATM 12.3.

Atpažinimo nutrūkimas

Potemė ATM 12.4.

Informacija apie orlaivio buvimo vietą

Potemė ATM 12.5.

Atpažinimo perdavimas

4 DALYKAS.   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1.   METEOROLOGINIAI REIŠKINIAI

Potemė MET 1.1.

Meteorologiniai reiškiniai

TEMA MET 2.   METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

Potemė MET 2.1.

Meteorologinės informacijos šaltiniai

5 DALYKAS.   NAVIGACIJA

TEMA ATM 1.   ŽEMĖLAPIAI IR ORO NAVIGACIJOS SCHEMOS

Potemė NAV 1.1.

Žemėlapiai ir schemos

TEMA NAV 2.   NAVIGACIJA PAGAL PRIETAISUS

Potemė NAV 2.1.

Navigacijos sistemos

Potemė NAV 2.2.

Nusistovėjęs artėjimas tūpti

Potemė NAV 2.3.

Išskridimas ir atskridimas pagal prietaisus

Potemė NAV 2.4.

Navigacinė pagalba

Potemė NAV 2.5.

Palydovinės sistemos

Potemė NAV 2.6.

Nustatytų charakteristikų navigacijos taikymas

6 DALYKAS.   ORLAIVIAI

TEMA ACFT 1.   ORLAIVIŲ PRIETAISAI

Potemė ACFT 1.1.

Orlaivių prietaisai

TEMA ACFT 2.   ORLAIVIŲ KATEGORIJOS

Potemė ACFT 2.1.

Valkčio turbulencija

Potemė ACFT 2.2.

ICAO artėjimo tūpti kategorijų taikymas

TEMA ACFT 3.   ORLAIVIO NAUDOJIMO GALIMYBĖMS POVEIKĮ DARANTYS VEIKSNIAI

Potemė ACFT 3.1.

Aukštėjimo veiksniai

Potemė ACFT 3.2.

Skrydžio kreiseriniu lygiu veiksniai

Potemė ACFT 3.3.

Žemėjimo ir pradinio artėjimo tūpti veiksniai

Potemė ACFT 3.4.

Priartėjimo tūpti ir tūpimo veiksniai

Potemė ACFT 3.5.

Ekonominiai veiksniai