EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1029

2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1029/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai Tekstas svarbus EEE

OJ L 284, 30.9.2014, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/01/2022; netiesiogiai panaikino 32020R0469

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1029/oj

30.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1029/2014

2014 m. rugsėjo 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentą) (1), ypač jo 3 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 73/2010 (2) 3 straipsnio 13 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje daroma nuoroda į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2096/2005 (3), kuris buvo panaikintas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1035/2011 (4). Todėl nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 2096/2005 Reglamente (ES) Nr. 73/2010 turėtų būti atnaujintos ir tapti nuorodomis į Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1035/2011;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 73/2010 III priede daromos nuorodos į standartus, kuriuos nustatė Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO). Tačiau nuo to laiko, kai buvo priimtas Reglamentas (ES) Nr. 73/2010, ISO persvarstė ir pakeitė kai kurių šių standartų numeraciją. Todėl nuorodos Reglamente (ES) Nr. 73/2010 į atitinkamus ISO standartus turėtų būti atnaujintos, kad būtų užtikrintas derėjimas su naujausia tų standartų numeracija ir redakcija;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 73/2010 I, III ir XI prieduose yra nuorodos į įvairias apibrėžtis ir nuostatas, nustatytas Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (Čikagos konvencijos) 15 priede, konkrečiau – jos dvyliktoje redakcijoje (2004 m. liepos mėn.), kurioje yra pakeitimas Nr. 34. Nuo to laiko, kai buvo priimtas Reglamentas (ES) Nr. 73/2010, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) iš dalies pakeitė kai kurias apibrėžtis bei nuostatas ir Čikagos konvencijos 15 priedo struktūros elementus, paskutinį kartą – keturioliktoje redakcijoje, kurioje yra pakeitimas Nr. 37 (2013 m. liepos mėn.). Todėl nuorodos Reglamente (ES) Nr. 73/2010 į Čikagos konvencijos 15 priedą turėtų būti atnaujintos, kad atitiktų valstybių narių tarptautinius teisinius įsipareigojimus ir būtų užtikrintas derėjimas su ICAO nustatyta tarptautine reguliavimo sistema;

(4)

Reglamentas (ES) Nr. 73/2010 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 549/2004 (5) 5 straipsnį įsteigto Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 73/2010 iš dalies keičiamas taip:

(1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.   „bendras oro navigacijos informacijos komplektas“ (toliau – IAIP)– rinkinys (spausdintas popieriuje arba elektroninis), sudarytas iš šių elementų:

a)

oro navigacijos informacinių rinkinių (toliau – AIP), įskaitant pataisas;

b)

AIP papildymų;

c)

NOTAM, kaip apibrėžta 17 punkte, ir prieš skrydį teikiamos informacijos biuletenių;

d)

oro navigacijos informacijos aplinkraščių bei

e)

patikrinimo sąrašų ir galiojančių NOTAM sąrašų;“

b)

8 punktas pakeičiamas taip:

„8.   „kliūčių duomenys“– duomenys apie visus nejudamus (laikinuosius ar nuolatinius) ir judamus objektus ar jų dalis, esančius orlaiviui ant žemės judėti skirtoje zonoje ar kyšančius virš skrendančiam orlaiviui apsaugoti skirto paviršiaus arba esančius už tokių nustatytų paviršių ribų ir įvertintus (-as) kaip keliančius (-ias) pavojų oro navigacijai;“

c)

10 punktas pakeičiamas taip:

„10.   „aerodromo kartografiniai duomenys“– duomenys, surinkti siekiant parengti aerodromo kartografinę informaciją;“

d)

13 punktas pakeičiamas taip:

„13.   „oro navigacijos informacijos paslaugų teikėjas“– už oro navigacijos informacijos paslaugų teikimą atsakinga organizacija, sertifikuota pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1035/2011 reikalavimus;“

e)

24 punktas pakeičiamas taip:

„24.   „kritiniai duomenys“– duomenys, priskiriami vientisumo klasifikacijos, apibrėžtos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (toliau – Čikagos konvencija) 15 priedo 1 skyriaus 1.1 skirsnyje, c papunkčiui;“

f)

25 punktas pakeičiamas taip:

„25.   „svarbūs duomenys“– duomenys, priskiriami vientisumo klasifikacijos, apibrėžtos Čikagos konvencijos 15 priedo 1 skyriaus 1.1 skirsnyje, c papunkčiui;“

(2)

7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Nepažeisdami Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1035/2011 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai užtikrina, kad už oro navigacijos duomenų arba informacijos teikimą atsakingas personalas būtų tinkamai išmokytas, kompetentingas ir įgaliotas atlikti savo darbą.“

(3)

10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nepažeisdami Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1035/2011, 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai įdiegia ir taiko oro navigacijos duomenų ir informacijos teikimo veiklos kokybės valdymo sistemą, laikydamiesi VII priedo A dalyje nustatytų reikalavimų.“

(4)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

(5)

III priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

(6)

XI priedo tekstas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(2)  2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai (OL L 23, 2010 1 27, p. 6)

(3)  2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2096/2005, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus (OL L 335, 2005 12 21, p. 13).

(4)  2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010 (OL L 271, 2011 10 18, p. 23).

(5)  2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1).


I PRIEDAS

I priedo B dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

teikiami skaitmenine forma laikantis III priedo 9, 9a ir 12 punktuose nurodytų ICAO standartų reikalavimų;“


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

STRAIPSNIUOSE IR PRIEDUOSE NURODYTOS NUOSTATOS

1.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 3 skyriaus 3 dalies 7 skirsnis (Kokybės valdymo sistema).

2.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 3 skyriaus 1 dalies 2 skirsnio 1 punktas (Horizontaliosios atskaitos sistema).

3.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 3 skyriaus 1 dalies 2 skirsnio 2 punktas (Vertikaliosios atskaitos sistema).

4.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 4 skyrius (Oro navigacijos informaciniai rinkiniai (AIP)).

5.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 4 skyriaus 4 dalies 3 skirsnis (AIP pataisų reikalavimai).

6.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 4 skyriaus 4 dalies 4 skirsnis (AIP papildymų reikalavimai).

7.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 5 skyrius (NOTAM).

8.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 6 skyriaus 6 dalies 2 skirsnis (Spausdintinės informacijos pateikimas).

9.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 10 skyriaus 10 dalies 1 skirsnis (Aprėpiamos teritorijos ir duomenų teikimo reikalavimai).

9a

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2004 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 10 skyriaus 10 skirsnio 2 dalis (Vietovės reljefo duomenų rinkinys – turinys, skaitinė specifikacija ir struktūra).

10.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 1 priedėlis (Oro navigacijos informacinių rinkinių (AIP) turinys).

11.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 7 priedėlis (Skelbiamų oro navigacijos duomenų skiriamoji geba ir vientisumo klasifikavimas).

12.

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 8 priedėlis (Vietovės reljefo ir kliūčių duomenų reikalavimai).

13.

Objektų valdymo grupės universaliosios modeliavimo kalbos (UML) specifikacija, 2.1.1 versija.

14.

Tarptautinė standartizacijos organizacija, ISO 19107:2003. Geografinė informacija. Erdvinė schema (I redakcija, 2003 m. gegužės 8 d.).

15.

Tarptautinė standartizacijos organizacija, ISO 19115:2003. Geografinė informacija. Metaduomenys (I redakcija, 2003 m. gegužės 8 d. [I klaidų ištaisymas, 2006 m. liepos 5 d.]).

16.

Tarptautinė standartizacijos organizacija, ISO 19139:2007. Geografinė informacija. Metaduomenys. XML schemos taikymas (I redakcija, 2007 m. balandžio 17 d.).

17.

Tarptautinė standartizacijos organizacija, ISO 19118:2011. Geografinė informacija. Erdvinė schema (II redakcija, 2011 m. spalio 10 d.).

18.

Tarptautinė standartizacijos organizacija, ISO 19136:2007. Geografinė informacija. Geografijos ženklinimo kalba (GML kalba) (I redakcija, 2007 m. rugpjūčio 23 d.).

19.

Tarptautinė standartizacijos organizacija, ISO/IEC 19757–3:2006. Informacijos technologija. Dokumento schemos apibrėžimo kalbos (DSDL). 3 dalis. Taisyklėmis pagrįstas patvirtinimas. Schematron (I redakcija, 2006 m. gegužės 24 d.).

20.

ICAO dokumentas 9674-AN/946. Pasaulio geodezinė sistema. 1984 m. vadovas (antroji redakcija, 2002 m.).

21.

ICAO dokumento 9674-AN/946 (Pasaulio geodezinė sistema. 1984 m. vadovas (WGS-84), antroji redakcija, 2002 m.) 7 skyriaus 7 dalies 3 skirsnio 2 punktas (Cikliško perteklinio patikrinimo (CRC) algoritmas).

22.

Tarptautinė standartizacijos organizacija, ISO/IEC 27002:2005. Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo praktikos kodeksas (I redakcija, 2005 m. birželio 15 d.).

23.

Tarptautinė standartizacijos organizacija, ISO 28000:2007. Tiekimo grandinės saugumo valdymo sistemų reikalavimai (I redakcija, 2007 m. rugsėjo 21 d., numatyta pakeisti II peržiūrėta redakcija 2008 m. sausio 31 d. [viešosios apklausos etapas]).

24.

Eurocae ED-99A, Aerodromo kartografinės informacijos naudotojų reikalavimai (2005 m. spalis).

25.

Tarptautinė standartizacijos organizacija, ISO 19110:2005. Geografinė informacija. Požymių katalogavimo metodika (I redakcija).“


III PRIEDAS

„XI PRIEDAS

14 STRAIPSNYJE NURODYTI ICAO SKIRTUMAI

Čikagos konvencijos ICAO 15 priedo (Oro navigacijos informacijos paslaugos, keturioliktoji redakcija, 2013 m. liepa, įskaitant pakeitimą Nr. 37) 3 skyriaus 3 dalies 5 skirsnio 2 punktas (Cikliškas perteklinis patikrinimas).“


Top