EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1034

2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1034/2011 dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 Tekstas svarbus EEE

OJ L 271, 18.10.2011, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 204 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2020; panaikino 32017R0373

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1034/oj

18.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/15


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1034/2011

2011 m. spalio 17 d.

dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (Paslaugų teikimo reglamentas) (1), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (Oro erdvės reglamentas) (2), ypač į jo 6 straipsnį,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (3), ypač į jo 8b straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008, Komisija, padedama Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – agentūra), turi priimti atitinkamas įgyvendinimo taisykles, kuriomis būtų nustatytas norminių saugos reikalavimų rinkinys veiksmingai oro eismo valdymo (OEV) saugos priežiūros funkcijai įgyvendinti. Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8b straipsnyje reikalaujama, kad šios įgyvendinimo taisyklės būtų parengtos remiantis 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004, nustatančio bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (4), 5 straipsnio 3 dalimi. Šis reglamentas parengtas remiantis 2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentu Nr. 1315/2007 dėl oro eismo valdymo saugos priežiūros, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2096/2005 (5);

(2)

reikia tiksliau nustatyti kompetentingų institucijų vaidmenį ir funkcijas remiantis Reglamento (EB) Nr. 216/2008, Reglamento (EB) Nr. 549/2004, Reglamento (EB) Nr. 550/2004 ir 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (Sąveikos reglamento) (6) nuostatomis. Šiuose reglamentuose taip pat nustatyti oro navigacijos paslaugų saugos reikalavimai. Nors atsakomybė už saugų oro navigacijos paslaugos teikimą tenka jos teikėjui, valstybės narės per kompetentingas institucijas turėtų užtikrinti veiksmingą priežiūrą;

(3)

kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 549/2004 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 1 straipsnio 2 dalies c punkte, šis reglamentas neturėtų būti taikomas karinėms operacijoms ir mokymui;

(4)

kompetentingos institucijos, vykdydamos atitinkamus patikrinimus ir apžiūras pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ir Reglamentą (EB) Nr. 550/2004, turėtų atlikti privalomąjį saugos auditą ir vertinimą pagal šį reglamentą;

(5)

kai tinkama, kompetentingos institucijos, siekdamos užtikrinti veiksmingą ir darnią priežiūrą, turėtų apsvarstyti šiame reglamente nustatyto saugos priežiūros metodo taikymo kitose priežiūros srityse galimybę;

(6)

teikiant oro navigacijos paslaugas, taip pat vykdant oro eismo srautų valdymo ir oro erdvės valdymo funkcijas naudojamos funkcinės sistemos, suteikiančios galimybę valdyti oro eismą. Todėl visiems funkcinių sistemų pakeitimams turėtų būti taikoma saugos priežiūra;

(7)

kompetentingos institucijos turėtų imtis visų reikalingų priemonių, jei sistema arba sistemos sudedamoji dalis neatitinka taikomų reikalavimų. Šiomis aplinkybėmis ir visų pirma tada, kai reikia duoti saugos nurodymą, kompetentinga institucija turėtų apsvarstyti galimybę atitinkamoms paskelbtosioms įstaigoms, pateikiančioms Reglamento (EB) Nr. 552/2004 5 arba 6 straipsnyje nurodytas deklaracijas, duoti nurodymus atlikti specialius tokios techninės sistemos tyrimus;

(8)

kompetentingų institucijų teikiamos metinės saugos priežiūros ataskaitos būtų naudingos siekiant prisidėti prie saugos priežiūros skaidrumo ir atskaitingumo. Tokios ataskaitos turėtų būti skiriamos Komisijai, agentūrai ir kompetentingą instituciją paskyrusiai arba įsteigusiai valstybei narei. Be to, metinėmis saugos priežiūros ataskaitomis reikėtų naudotis bendradarbiaujant regioniniu mastu, atliekant standartizacijos patikrinimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ir vykdant tarptautinę saugos priežiūros stebėseną. Ataskaitoje turėtų būti pateikiama atitinkama informacija apie šiuos dalykus: saugos lygio stebėseną, kaip prižiūrimos organizacijos laikosi galiojančių norminių saugos reikalavimų, privalomojo saugos audito programą, saugos įrodymų vertinimą, pagal kompetentingos institucijos patvirtintas procedūras organizacijos įdiegtus funkcinių sistemų pakeitimus ir tos institucijos duotus saugos nurodymus;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 10 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 550/2004 2 straipsnio 4 dalį kompetentingos institucijos turėtų imtis tinkamų glaudaus bendradarbiavimo priemonių, kad užtikrintų tinkamą oro navigacijos paslaugų teikėjų, kurie teikia su kitos (nei pažymėjimą išdavusi valstybė narė) valstybės narės atsakomybės sričiai priklausančia oro erdve susijusias paslaugas, priežiūrą. Pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 15 straipsnį kompetentingos institucijos turėtų visų pirma keistis tinkama informacija apie organizacijų saugos priežiūrą;

(10)

agentūra turėtų ir toliau vertinti šio reglamento nuostatas, visų pirma tas, kurios susijusios su pakeitimų saugos priežiūra, ir pateikti nuomonę, kaip tuos pakeitimus suderinti su visuotiniu sisteminiu požiūriu. Taip pat agentūra turėtų atsižvelgti į šių nuostatų integravimą į būsimą bendrą civilinės aviacijos saugos reguliavimo sistemą ir suinteresuotųjų šalių bei kompetentingų institucijų įgytą patirtį. Be to, pateikiant agentūros nuomonę turėtų būti siekiama palengvinti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) valstybės saugos programos, kuri turėtų būti įgyvendinama kaip šio visuotinio sisteminio požiūrio dalis, įgyvendinimą Sąjungoje;

(11)

kad tam tikros pagal Reglamentą (EB) Nr. 551/2004 nustatytos tinklo funkcijos būtų vykdomos saugiai, jas vykdantis subjektas turėtų atitikti tam tikrus saugos reikalavimus. Šie reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad toks subjektas ar organizacija veiklą vykdytų saugiai nustatyti 2011 m. liepos 7 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 677/2011, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 (7). Tai organizacijos saugos reikalavimai, labai panašūs į Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1035/2011 (8) išdėstytus bendruosius reikalavimus, pritaikyti prie atsakomybės už tinklo funkcijų saugą. Siekiant visuotinio sisteminio požiūrio į civilinės aviacijos srities saugos reguliavimą, priežiūra, kaip laikomasi šių reikalavimų, turi būti vykdoma taip pat, kaip vykdoma oro navigacijos paslaugų teikėjų priežiūra;

(12)

2007 m. liepos mėn. rekomendacijose aukšto lygio darbo grupė dėl ateities Europos aviacijos reguliavimo sistemos pabrėžė, kad teisės aktais nustatyta priežiūra ir paslaugų teikimas ar funkcijų vykdymas turi būti atskirti. Remiantis šiuo principu, Reglamento (EB) Nr. 551/2004 6 straipsnyje nustatyta, kad vykdyti tinklo valdymo funkcijas paskirtam subjektui turi būti taikoma tinkama priežiūra. Kadangi agentūra jau vykdo nepriklausomą visos Europos OEV ir (arba) ONP teikėjų saugos priežiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 22a straipsnį, tai, kad ji būtų įgaliota padėti Komisijai vykdyti tas pačias užduotis, susijusias su Europos tinklo funkcijomis, visiškai atitiktų Europos aviacijos saugos politiką;

(13)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1315/2007 turėtų būti panaikintas;

(14)

2010 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 691/2010, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų planas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2096/2005 (9), turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant pritaikyti jį prie šio reglamento;

(15)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi reikalavimai, taikomi kompetentingoms institucijoms, vykdančioms oro navigacijos paslaugų, oro eismo srautų valdymo, oro erdvės valdymo ir kitų tinklo funkcijų saugos priežiūros funkciją.

2.   Šis reglamentas taikomas kompetentingų institucijų ir jų vardu veikiančių kompetentingų organizacijų vykdomai oro navigacijos paslaugų, oro eismo srautų valdymo, oro erdvės valdymo ir kitų tinklo funkcijų saugos priežiūros veiklai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (EB) Nr. 549/2004 2 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 3 straipsnyje. Tačiau Reglamento (EB) Nr. 549/2004 2 straipsnio 15 punkte pateikta „sertifikato“ apibrėžtis netaikoma.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   taisomasis veiksmas– veiksmas, kuriuo pašalinama nustatytos neatitikties priežastis;

2)   funkcinė sistema– sistemų, procedūrų ir žmogiškųjų išteklių derinys tam tikrai OEV funkcijai atlikti;

3)   tinklo valdytojas– nešališka kompetentinga įstaiga, kuriai pagal Reglamento (EB) Nr. 551/2004 6 straipsnio 2 arba 6 dalį pavesta vykdyti tame straipsnyje ir šiame reglamente aprašytas užduotis;

4)   tinklo funkcijos– konkrečios funkcijos, aprašytos Reglamento (EB) Nr. 551/2004 6 straipsnyje;

5)   organizacija– oro navigacijos paslaugų teikėjas arba oro eismo srautų valdymo, oro erdvės valdymo ar kitas tinklo funkcijas vykdantis subjektas;

6)   procesas– susijusių ar sąveikių veiksmų, kuriais gavinys paverčiamas rezultatu, derinys;

7)   saugos įrodymas– įrodymas, kad siūlomas funkcinės sistemos pakeitimas gali būti įgyvendintas laikantis norminių saugos reikalavimų ir siekiant pagal galiojančią reguliavimo sistemą nustatytų tikslų arba laikantis pagal tą sistemą nustatytų standartų;

8)   saugos nurodymas– kompetentingos institucijos priimtas arba patvirtintas dokumentas, kuriuo reikalaujama atlikti funkcinės sistemos taisomuosius veiksmus, kai yra įrodymų, kad priešingu atveju gali būti pakenkta aviacijos saugai;

9)   saugos tikslas– teiginys, kuriuo kokybiškai arba kiekybiškai apibrėžiamas didžiausias galimo pavojaus dažnumas arba tikimybė;

10)   privalomasis saugos auditas– kompetentingos institucijos arba jos vardu reguliariai atliekamas nepriklausomas tyrimas siekiant nustatyti, ar visos su sauga susijusios priemonės arba su procesais ir jų rezultatais, produktais ar paslaugomis susiję jų elementai atitinka būtinas su sauga susijusias priemones ir ar jos veiksmingai įgyvendinamos ir tinkamos numatytiems rezultatams siekti;

11)   norminiai saugos reikalavimai– Sąjungos arba nacionalinėse taisyklėse nustatyti oro navigacijos paslaugų teikimo, oro eismo srautų valdymo, oro erdvės valdymo ar kitų tinklo funkcijų vykdymo reikalavimai, susiję su technine ir veiklos kompetencija, tinkamumu teikti šias paslaugas ir vykdyti funkcijas, tų paslaugų ir funkcijų saugos valdymu, taip pat sistemomis, jų dalimis ir susijusiomis procedūromis;

12)   saugos reikalavimas– pagal rizikos mažinimo strategiją nustatyta rizikos mažinimo priemonė, kuria pasiekiamas tam tikras saugos tikslas, įskaitant organizacinius, veiklos, procedūrinius, funkcinius, veiklos rodiklių ir sąveikos reikalavimus arba aplinkos ypatumus;

13)   patikra– tikrinimas ir laidavimas, pateikiant objektyvių įrodymų, kad nustatyti reikalavimai įvykdyti;

14)   visos Europos OEV ir (arba) ONP– daugumoje valstybių narių ar visose valstybėse narėse esantiems vartotojams skirta veikla, kuri vykdoma tose valstybėse narėse ir kuri taip pat gali būti vykdoma už teritorijos, kurioje taikoma Sutartis, oro erdvės ribų.

3 straipsnis

Kompetentinga priežiūros institucija

Nepažeidžiant oro navigacijos paslaugų teikėjų pažymėjimų (sertifikatų) abipusio pripažinimo nuostatų pagal Reglamento (EB) Nr. 550/2004 7 straipsnio 8 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 11 straipsnį, šiame reglamente kompetentingos priežiūros institucijos yra:

a)

organizacijoms, kurių pagrindinė veiklos vykdymo vieta ir (jei yra) jų registruotoji būstinė yra valstybėje narėje, teikiant oro navigacijos paslaugas tos valstybės narės teritorijoje – tos valstybės narės paskirta arba įsteigta nacionalinė priežiūros institucija;

b)

organizacijoms tuo atveju, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 550/2004 2 straipsnį sudarytuose valstybių narių susitarimuose atsakomybė už saugos priežiūrą paskirstyta kitaip, nei numatyta a punkte – pagal tuos susitarimus paskirtos arba įsteigtos kompetentingos institucijos. Šie susitarimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 550/2004 2 straipsnio 3–6 dalių reikalavimus;

c)

organizacijoms, teikiančioms OEV ir (arba) oro navigacijos paslaugas teritorijos, kurioje taikoma Sutartis, oro erdvėje ir kurių pagrindinė veiklos vykdymo vieta ir (jei yra) jų registruotoji būstinė yra už teritorijos, kurioje taikoma Sutartis, ribų – Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – agentūra);

d)

organizacijoms, teikiančioms visos Europos OEV ir (arba) oro navigacijos paslaugas, taip pat visas kitas tinklo funkcijas teritorijos, kurioje taikoma Sutartis, oro erdvėje – agentūra.

4 straipsnis

Saugos priežiūros funkcija

1.   Kompetentingos institucijos, vykdydamos oro navigacijos paslaugoms ir oro eismo srautų valdymo, oro erdvės valdymo bei kitoms tinklo funkcijoms taikomų reikalavimų priežiūrą, vykdo saugos priežiūrą, stebėdamos, ar saugiai vykdoma ši veikla, ir tikrindamos, ar laikomasi taikomų norminių saugos reikalavimų ir ar tinkamai taikomos jų įgyvendinimo priemonės.

2.   Sudarydamos susitarimą dėl organizacijų, vykdančių veiklą daugiau kaip vienos valstybės narės atsakomybės sritį apimančiuose funkciniuose oro erdvės blokuose ar teikiančių tarpvalstybines paslaugas, priežiūros, atitinkamos valstybės narės nustato ir paskirsto saugos priežiūros įpareigojimus užtikrindamos, kad:

a)

būtų konkrečiai nurodyta atsakomybė už kiekvienos šio reglamento nuostatos įgyvendinimą;

b)

valstybės narės galėtų stebėti saugos priežiūros mechanizmus ir jų taikymo rezultatus;

c)

priežiūrą vykdančios institucijos ir tvirtinančioji institucija keistųsi reikiama informacija.

Valstybės narės reguliariai peržiūri susitarimą ir jo praktinį įgyvendinimą, visų pirma atsižvelgdamos į pasiektą saugos lygį.

3.   Siekdamos užtikrinti, kad būtų įvykdyti 2 dalies a–c punktų reikalavimai, valstybės narės, sudarydamos susitarimą dėl veiklą funkciniuose oro erdvės blokuose ar tarpvalstybinę veiklą vykdančių organizacijų (kai bent vienai tą veiklą vykdančiai organizacijai kompetentinga institucija pagal 3 straipsnio b punktą yra agentūra) priežiūros, koordinuoja veiksmus su agentūra.

5 straipsnis

Saugos rodiklių stebėsena

1.   Kompetentingos institucijos reguliariai stebi ir vertina pasiektus saugos lygius siekdamos nustatyti, ar jie atitinka jų atsakomybės sričiai priklausančiuose oro erdvės blokuose taikomus norminius saugos reikalavimus.

2.   Kompetentingos institucijos atsižvelgia į saugos stebėsenos rezultatus, visų pirma, kad nustatytų sritis, kuriose reikia pirmiausia tikrinti, ar laikomasi norminių saugos reikalavimų.

6 straipsnis

Norminių saugos reikalavimų laikymosi patikra

1.   Kompetentingos institucijos nustato šių dalykų tikrinimo tvarką:

a)

prieš išduodant oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą arba pratęsiant jo galiojimą – ar laikomasi taikomų norminių saugos reikalavimų, įskaitant su sauga susijusias pažymėjimo galiojimo sąlygas;

b)

ar laikomasi su sauga susijusių įpareigojimų, nustatytų pagal Reglamento (EB) Nr. 550/2004 8 straipsnį išduotame paskyrimo akte;

c)

ar organizacijos nuolat laikosi taikomų norminių saugos reikalavimų;

d)

kaip įgyvendinami saugos tikslai, saugos reikalavimai ir kitos su sauga susijusios sąlygos, nustatytos:

i)

sistemų patikros deklaracijose, įskaitant visas susijusias pagal Reglamentą (EB) Nr. 552/2004 išduotas sistemų sudedamųjų dalių atitikties ar tinkamumo naudoti deklaracijas;

ii)

rizikos vertinimo ir mažinimo procedūrose, kurių reikalaujama pagal oro navigacijos paslaugoms, oro eismo srautų valdymui ir oro erdvės valdymui ir tinklo valdytojui taikomus norminius saugos reikalavimus;

e)

kaip įgyvendinami saugos nurodymai.

2.   1 dalyje nurodytas procesas:

a)

grindžiamas dokumentuose nustatytomis procedūromis;

b)

papildomas saugos priežiūrą vykdantiems darbuotojams skirtomis gairėmis, kaip vykdyti užduotis;

c)

užtikrina, kad atitinkamai organizacijai būtų teikiama informacija apie saugos priežiūros rezultatus;

d)

grindžiamas privalomuoju saugos auditu ir vertinimu, vykdomais pagal 7, 9 ir 10 straipsnius;

e)

užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įrodymus, būtinus tolesniems veiksmams, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 549/2004 9 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 550/2004 7 straipsnio 7 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 10, 25 ir 68 straipsniuose nurodytas priemones, pagrįsti tais atvejais, kai nesilaikoma norminių saugos reikalavimų.

7 straipsnis

Privalomasis saugos auditas

1.   Kompetentingos institucijos arba jų paskirtos kompetentingos organizacijos atlieka privalomuosius saugos auditus.

2.   1 dalyje numatyti privalomieji saugos auditai:

a)

kompetentingoms institucijoms suteikia galimybę gauti įrodymų, kad laikomasi taikomų norminių saugos reikalavimų ir vykdomos jų įgyvendinimo priemonės, įvertinant būtinybę atlikti patobulinimus ar imtis taisomųjų veiksmų;

b)

yra nepriklausomi nuo vidaus audito veiklos, kurią atitinkama organizacija vykdo taikydama savo saugos arba kokybės valdymo sistemas;

c)

atliekami auditorių, kvalifikuotų pagal 12 straipsnio reikalavimus;

d)

taikomi visoms įgyvendinimo priemonėms ar jų elementams, taip pat procesams, produktams ar paslaugoms;

e)

suteikia galimybę nustatyti, ar:

i)

įgyvendinimo priemonės atitinka norminius saugos reikalavimus;

ii)

veiksmai, kurių imtasi, atitinka įgyvendinimo priemones;

iii)

veiksmų, kurių imtasi, rezultatai atitinka rezultatus, kuriuos numatyta pasiekti įgyvendinimo priemonėmis;

f)

užtikrina, kad pagal 8 straipsnį visi nustatyti neatitikties atvejai būtų pašalinti.

3.   Vykdydamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1035/2011 8 straipsnyje numatytą tikrinimo programą, kompetentingos institucijos nustato ir bent kartą per metus atnaujina privalomojo saugos audito programą siekdamos:

a)

apimti visas sritis, kuriose gali kilti susirūpinimas dėl saugos, ypatingą dėmesį atkreipiant į sritis, kuriose buvo nustatyta problemų;

b)

apimti visas organizacijas, tarnybas ir tinklo funkcijas, kurių veiklos priežiūrą vykdo kompetentinga institucija;

c)

užtikrinti, kad auditas būtų vykdomas proporcingai su organizacijų vykdoma veikla susijusios rizikos lygiui;

d)

užtikrinti, kad per dvejus metus būtų atliekama pakankamai auditų siekiant patikrinti, ar visos šios organizacijos laikosi taikomų norminių saugos reikalavimų visose susijusiose funkcinės sistemos srityse;

e)

užtikrinti, kad būtų tikrinama, ar įgyvendinti taisomieji veiksmai.

4.   Kompetentingos institucijos gali nuspręsti pakeisti plane numatytų auditų taikymo sritį ir prireikus įtraukti papildomus auditus.

5.   Kompetentingos institucijos sprendžia, kokių priemonių, elementų, paslaugų, funkcijų, produktų, fizinių vietų ir veiklos rūšių auditas turi būti atliekamas per nustatytą laikotarpį.

6.   Atliekant auditą padarytos pastabos ir nustatyti neatitikties faktai dokumentuojami. Jie pagrindžiami įrodymais ir nurodomi remiantis su atliekamu auditu susijusiais taikomais norminiais saugos reikalavimais ir jų įgyvendinimo priemonėmis.

7.   Parengiama audito ataskaita, kurioje išsamiai apibūdinami neatitikties faktai.

8 straipsnis

Taisomieji veiksmai

1.   Kompetentingos institucijos apie nustatytus faktus praneša organizacijai, kurios auditas buvo atliekamas, ir kartu pareikalauja imtis veiksmų nustatytiems neatitikties atvejams ištaisyti, neapribojant teisės imtis visų remiantis taikomais norminiais saugos reikalavimais būtinų papildomų veiksmų.

2.   Organizacijos, kurių auditas buvo atliekamas, numato taisomuosius veiksmus, būtinus neatitikties atvejams ištaisyti, ir tų veiksmų įgyvendinimo terminą.

3.   Kompetentingos institucijos įvertina organizacijų, kurių auditas buvo atliekamas, numatytus taisomuosius veiksmus ir jų įgyvendinimo planą ir jiems pritaria, jeigu įvertinus padaroma išvada, kad jų pakanka neatitikties atvejams ištaisyti.

4.   Organizacijos, kurių auditas buvo atliekamas, imasi taisomųjų veiksmų, kuriems pritarė kompetentingos institucijos. Šie taisomieji veiksmai ir po jų atliekami veiksmai užbaigiami per kompetentingų institucijų patvirtintą terminą.

9 straipsnis

Funkcinių sistemų pakeitimų saugos priežiūra

1.   Spręsdamos, ar įdiegti su sauga susijusį savo funkcinių sistemų pakeitimą, organizacijos taiko tik procedūras, kurioms pritarė susijusi kompetentinga institucija. Oro eismo paslaugų teikėjų ir ryšių, navigacijos ar stebėjimo paslaugų teikėjų atveju susijusi kompetentinga institucija pritaria šioms procedūroms pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1035/2011 nuostatas.

2.   Organizacijos praneša susijusiai kompetentingai institucijai apie visus planuojamus su sauga susijusius pakeitimus. Tuo tikslu kompetentingos institucijos pagal nacionalinės teisės aktus nustato atitinkamas administracines procedūras.

3.   Išskyrus 10 straipsnyje numatytus atvejus, organizacijos pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas procedūras gali įgyvendinti pakeitimą, apie kurį pranešta.

10 straipsnis

Siūlomų pakeitimų vertinimo tvarka

1.   Kompetentingos institucijos vertina su organizacijos siūlomomis naujomis funkcinėmis sistemomis ar esamų funkcinių sistemų pakeitimais susijusius saugos įrodymus, kai:

a)

atlikus Įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 1035/2011 II priedo 3.2.4 punkte numatytą sunkumo vertinimą nustatoma, kad numatytų pavojų galimi padariniai yra 1 arba 2 pavojingumo klasės, arba

b)

įgyvendinant pakeitimus būtina nustatyti naujus aviacijos standartus.

Jei kompetentingos institucijos nustato, kad vertinimą būtina atlikti kitais (nei nurodyta a ir b punktuose) atvejais, jos praneša organizacijai, kad atliks pakeitimo, apie kurį pranešta, saugos vertinimą.

2.   Vertinimas atliekamas proporcingai su nauja funkcine sistema ar esamų funkcinių sistemų siūlomu pakeitimu susijusios rizikos lygiui.

Atliekant vertinimą:

a)

taikomos dokumentuose aprašytos procedūros;

b)

remiamasi saugos priežiūrą vykdantiems darbuotojams skirtomis gairėmis, kaip vykdyti užduotis;

c)

atsižvelgiama į susijusius su svarstomais pakeitimais saugos tikslus, saugos reikalavimus ir kitas su sauga susijusias sąlygas, nustatytus:

i)

Reglamento (EB) Nr. 552/2004 6 straipsnyje nurodytose sistemų patikrinimo deklaracijose;

ii)

Reglamento (EB) Nr. 552/2004 5 straipsnyje nurodytose sistemų sudėtinių dalių atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijose; arba

iii)

rizikos vertinimo ir mažinimo dokumentuose, parengtuose pagal taikomus norminius saugos reikalavimus;

d)

prireikus nustatomos papildomos su sauga susijusių pakeitimų įgyvendinimo sąlygos;

e)

įvertinamas pateiktų saugos įrodymų tinkamumas, atsižvelgiant į:

i)

pavojaus nustatymą;

ii)

sunkumo klasių nustatymo nuoseklumą;

iii)

saugos tikslų pagrįstumą;

iv)

saugos reikalavimų ir kitų nustatytų su sauga susijusių sąlygų pagrįstumą, veiksmingumą ir įgyvendinamumą;

v)

įrodymą, kad nuolat laikomasi saugos tikslų, saugos reikalavimų ir kitų su sauga susijusių sąlygų;

vi)

įrodymą, kad saugos įrodymų pateikimo procesas atitinka galiojančius norminius saugos reikalavimus;

f)

patikrinami organizacijų taikyti nagrinėjamos naujos funkcinės sistemos ar esamų funkcinių sistemų pakeitimų saugumo įrodymų pateikimo procesai;

g)

nustatomas nuolatinio reikalavimų laikymosi tikrinimo poreikis;

h)

įtraukiami būtini derinimo su institucijomis, atsakingomis už tinkamumo skraidyti ir skrydžių vykdymo saugos priežiūrą, veiksmai;

i)

pranešama apie pritarimą nagrinėjamam pakeitimui, nurodant taikomas sąlygas, arba nepritarimą, nurodant nepritarimo priežastis.

3.   Atliekant vertinimą svarstytas pakeitimas diegiamas tik jei jam pritaria kompetentingos institucijos.

11 straipsnis

Kompetentingos organizacijos

1.   Kai kompetentinga institucija nusprendžia kompetentingai organizacijai pavesti atlikti privalomąjį saugos auditą arba vertinimą pagal šį reglamentą, ji užtikrina, kad taikant organizacijos atrankos iš organizacijų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 550/2004 3 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 216/2008 13 straipsnio reikalavimus, kriterijus būtų atsižvelgiama į šiuos aspektus:

a)

kompetentinga organizacija turi aviacijos veiklos vykdytojų saugos vertinimo patirties;

b)

kompetentinga organizacija nedalyvauja vertinamos organizacijos vidaus veikloje, susijusioje su saugos arba kokybės valdymo sistemomis;

c)

visi su privalomuoju saugos auditu arba vertinimu susiję darbuotojai yra tinkamai išmokyti ir kvalifikuoti ir atitinka šio reglamento 12 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

2.   Kompetentinga organizacija sutinka, kad kompetentinga institucija ar kita jos vardu veikianti įstaiga gali atlikti jos auditą.

3.   Kompetentingos institucijos registruoja kompetentingas organizacijas, kurioms jų vardu pavesta atlikti privalomąjį saugos auditą arba vertinimą. Tokie registracijos įrašais patvirtinama, kad laikomasi 1 dalyje nurodytų reikalavimų.

12 straipsnis

Saugos priežiūros pajėgumas

1.   Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad kompetentingos institucijos būtų pajėgios užtikrinti visų jų prižiūrimų organizacijų saugos priežiūrą ir turėtų pakankamus išteklius šiame reglamente nustatytiems veiksmams atlikti.

2.   Kompetentingos institucijos pateikia ir kas dveji metai atnaujina saugos priežiūros funkcijoms vykdyti būtinų žmogiškųjų išteklių vertinimą, remdamosi šiame reglamente reikalaujamų procesų analize ir jų taikymu.

3.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad visi saugos priežiūros veikloje dalyvaujantys asmenys būtų kompetentingi vykdyti savo užduotis. Tuo tikslu jos:

a)

nustato ir dokumentuoja visoms su saugos priežiūros veikla jų struktūroje susijusioms pareigoms eiti būtiną išsilavinimą, mokymą, technines ir veiklos žinias, patirtį ir kvalifikaciją;

b)

užtikrina specialų jų struktūroje vykdomoje saugos priežiūros veikloje dalyvaujančių asmenų mokymą;

c)

užtikrina, kad privalomąjį saugos auditą atlikti paskirti darbuotojai, įskaitant auditą atliekančius kompetentingų organizacijų darbuotojus, atitiktų konkrečius kompetentingos institucijos nustatytus kvalifikacinius kriterijus. Nustatant šiuos kriterijus, atsižvelgiama į:

i)

reikalavimų, susijusių su oro navigacijos paslaugomis, oro eismo srautų valdymu, oro erdvės valdymu ir kitomis tinklo funkcijomis, kurių privalomąjį saugos auditą gali reikėti atlikti, žinojimą ir supratimą;

ii)

vertinimo metodų taikymą;

iii)

būtinus audito valdymo įgūdžius;

iv)

auditorių kompetencijos įrodymą vertinimo ar kitomis priimtinomis priemonėmis.

13 straipsnis

Saugos nurodymai

1.   Jei kompetentingos institucijos nustato funkcinės sistemos saugos trūkumą, dėl kurio būtina nedelsiant imtis veiksmų, ji duoda saugos nurodymą.

2.   Atitinkamoms organizacijoms siunčiamuose saugos nurodymuose pateikiama bent ši informacija:

a)

saugos trūkumas;

b)

funkcinė sistema, kurioje nustatytas tas trūkumas;

c)

būtini veiksmai ir jų pagrindimas;

d)

terminas, per kurį būtina imtis saugos nurodyme nurodytų veiksmų;

e)

nurodymo įsigaliojimo data.

3.   Kompetentingos institucijos saugos nurodymo kopiją siunčia agentūrai ir visoms kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms, visų pirma institucijoms, vykdančioms funkcinės sistemos saugos priežiūrą, taip pat Komisijai.

4.   Kompetentingos institucijos tikrina, ar laikomasi taikomų saugos nurodymų.

14 straipsnis

Saugos priežiūros įrašai

Kompetentingos institucijos daro ir tvarko atitinkamus su jų saugos priežiūros procesais susijusius įrašus, įskaitant visas privalomojo saugos audito ataskaitas ir kitus su sauga susijusius įrašus apie pažymėjimus, paskyrimus, pakeitimų saugos priežiūrą, saugos nurodymus ir pavedimus kompetentingoms organizacijoms.

15 straipsnis

Saugos priežiūros ataskaitos

1.   Kompetentingos institucijos kasmet parengia saugos priežiūros veiksmų, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ataskaitą. Metinėje saugos priežiūros ataskaitoje taip pat pateikiama ši informacija:

a)

kompetentingos institucijos organizacinė struktūra ir procedūros;

b)

valstybių narių, įsteigusių arba paskyrusių kompetentingą instituciją, atsakomybės sričiai priklausanti oro erdvė (jei taikoma) ir kompetentingos institucijos prižiūrimos organizacijos;

c)

kompetentingos organizacijos, kurioms pavesta atlikti privalomąjį saugos auditą;

d)

kompetentingos institucijos turimų išteklių lygis;

e)

visi su sauga susiję klausimai, nustatyti vykdant saugos priežiūrą, kuriai vadovavo kompetentinga institucija.

2.   Valstybės narės, pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 12 straipsnį pateikdamos savo metines ataskaitas Komisijai, naudojasi kompetentingų institucijų ataskaitomis.

Užtikrinama, kad metinė saugos priežiūros ataskaita būtų prieinama su funkciniais oro erdvės blokais susijusioms valstybėms narėms, agentūrai, taip pat programų ar veiksmų pagal suderintus tarptautinius susitarimus dėl oro navigacijos paslaugų, oro eismo srautų valdymo, oro erdvės valdymo ir kitų tinklo funkcijų saugos priežiūros įgyvendinimo stebėsenos ar audito vykdytojams.

16 straipsnis

Keitimasis kompetentingų institucijų turima informacija

Kompetentingos institucijos sudaro glaudaus bendradarbiavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 10 ir 15 straipsnius ir Reglamento (EB) Nr. 550/2004 2 straipsnio 4 dalį susitarimus ir keičiasi visa reikalinga informacija, kad užtikrintų visų organizacijų, teikiančių tarptautines paslaugas ar vykdančių tarptautines funkcijas, saugos priežiūrą.

17 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Iki šio reglamento įsigaliojimo pradėti vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 1315/2007 grindžiami veiksmai vykdomi pagal šį reglamentą.

2.   Valstybės narės institucija, buvusi atsakinga už organizacijų, kurių kompetentinga institucija pagal 3 straipsnį yra agentūra, saugos priežiūrą, praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos tų organizacijų saugos priežiūros funkciją perduoda agentūrai, išskyrus tuo atveju, kai vykdoma tinklo valdytojo saugos priežiūra – tuo atveju saugos priežiūros funkcija šio reglamento įsigaliojimo dieną perduodama (jei perduodama) Komisijai, o pastarajai vykdyti funkciją padeda agentūra.

18 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1315/2007 panaikinamas.

19 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 691/2010 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 691/2010 IV priedo 1.1 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

NSA saugos ataskaitos, nurodytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1034/2011 (10) 7, 8 ir 14 straipsniuose, ir NSA ataskaitos dėl nustatytų saugos trūkumų, kuriems taikomi taisomųjų veiksmų planai, pašalinimo;

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(3)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(4)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(5)  OL L 291, 2007 11 9, p. 16.

(6)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(7)  OL L 185, 2011 7 15, p. 1.

(8)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 23.

(9)  OL L 201, 2010 8 3, p. 1.

(10)  OL L 271, 2011 10 18, p. 15.“


Top