EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0445

2015 m. kovo 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/445, kuriuo dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, susijusių su civilinių orlaivių įgulomis, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 Tekstas svarbus EEE

OJ L 74, 18.3.2015, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/445/oj

18.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/445

2015 m. kovo 17 d.

kuriuo dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, susijusių su civilinių orlaivių įgulomis, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 7 straipsnio 6 dalį ir 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1178/2011 (2) nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros;

(2)

kai kurios valstybės narės nustatė, kad dėl tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 reikalavimų jos arba suinteresuotosios šalys patiria nereikalingą ir neproporcingą administracinę ar ekonominę naštą, ir pranešė ketinančios pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį suteikti patvirtinimus, susijusius su nuostatomis, leidžiančiomis nukrypti nuo tam tikrų reikalavimų;

(3)

Europos aviacijos saugos agentūra išnagrinėjo tuos siūlomus patvirtinimus ir Komisijai pateikė rekomendaciją dėl jų atitikties taikomoms sąlygoms;

(4)

valstybės narės ir bendrosios aviacijos suinteresuotieji subjektai nurodė ir tam tikrus reikalavimus, kurie laikomi neproporcingais atitinkamai veiklai ir susijusiai rizikai;

(5)

be to, Reglamente (ES) Nr. 1178/2011 aptikta tam tikrų redakcinio pobūdžio klaidų, dėl kurių kilo nenumatytų jo įgyvendinimo sunkumų;

(6)

todėl Reglamentu (ES) Nr. 1178/2011 nustatyti reikalavimai turėtų būti iš dalies pakeisti, kad į juos būtų įtrauktos aiškaus reglamentuojamojo poveikio nukrypti leidžiančios nuostatos, nustatytos tam tikros švelnesnės bendrosios aviacijos nuostatos ir ištaisytos tam tikros redakcinio pobūdžio klaidos;

(7)

be to, iš valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų atsiliepimų nustatyta, kad Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VII priedo reikalavimai gali būti neproporcingi mokymo organizacijų, kurios rengia mokymą tik lengvųjų orlaivių piloto, piloto mėgėjo, oro balionų piloto ir sklandytuvų piloto licencijai gauti, veiklai ir susijusiai rizikai;

(8)

valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai mano, kad apskritai norint parengti tinkamą bendrosios aviacijos veiklos taisyklių, kurios geriau derėtų su šio aviacijos sektoriaus veikla, rinkinį nepabloginant saugos, reikia daugiau laiko;

(9)

be to, kad būtų pakankamai laiko šioms taisyklėms parengti, Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VII priedo nuostatų taikymo mokymo organizacijoms, rengiančioms mokymą tik nacionalinei licencijai, kuri atitinka keitimo į lengvųjų orlaivių piloto licenciją, oro balionų piloto licenciją ar sklandytuvų piloto licenciją pagal FCL dalį reikalavimus, gauti, pradžios data turėtų būti atidėta iki 2018 m. balandžio 8 d.;

(10)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 290/2012 (3), kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 iš dalies keičiamas, yra atskira nuostata dėl Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI ir VII priedų nuostatų taikymo pradžios datos, todėl, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą, jis taip pat turėtų būti iš dalies pakeistas;

(12)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsniu įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 216/2008 12 straipsnio ir kai nėra Sąjungos ir trečiosios šalies susitarimų dėl pilotų licencijavimo, valstybės narės pagal šio reglamento III priedo nuostatas gali pripažinti trečiųjų šalių ar jų vardu išduotas licencijas, kvalifikacijas ar pažymėjimus ir atitinkamus sveikatos pažymėjimus.“

2)

10a straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   JAR atitinkančioms mokymo organizacijoms iki 2018 m. balandžio 8 d. leidžiama rengti mokymą pagal FCL dalį išduodamai piloto mėgėjo licencijai (PPL), susijusioms registruojamoms kvalifikacijoms ir lengvųjų orlaivių piloto licencijai (LAPL) gauti nesilaikant VI ir VII priedų nuostatų su sąlyga, kad jos buvo įregistruotos iki 2015 m. balandžio 8 d.“

3)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti iki 2015 m. balandžio 8 d. netaikyti šių I priedo nuostatų:

a)

nuostatų, susijusių su jėgainės keliamų orlaivių ir dirižablių pilotų licencijomis;

b)

FCL.820 dalies nuostatų;

c)

sraigtasparniams – J skyriaus 8 skirsnio nuostatų;

d)

J skyriaus 11 skirsnio nuostatų.“

;

b)

įterpiama 2a dalis:

„2a.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti iki 2018 m. balandžio 8 d. netaikyti šių I priedo nuostatų:

a)

nuostatų, susijusių su sklandytuvų ir oro balionų pilotų licencijomis;

b)

B skyriaus nuostatų;

c)

FCL.800, FCL.805 ir FCL.815 dalių nuostatų;

d)

J skyriaus 10 skirsnio nuostatų.“

;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti iki 2016 m. balandžio 8 d. netaikyti šio reglamento nuostatų trečiosios šalies išduotą licenciją ir susijusį sveikatos pažymėjimą turintiems pilotams, vykdantiems nekomercinius skrydžius Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodytais orlaiviais.“

4)

I, II, III, VI ir VII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedus.

2 straipsnis

Komisijos reglamento (ES) Nr. 290/2012 2 straipsnio 2 dalies f punktas išbraukiamas.

3 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja 2015 m. balandžio 8 d.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, I priedo FCL.315.A, FCL.410.A ir FCL.725.A dalių nuostatų pakeitimai taikomi nuo 2018 m. balandžio 8 d.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti iki 2018 m. balandžio 8 d. netaikyti VI ir VII priedų nuostatų mokymo organizacijoms, rengiančioms mokymą tik nacionalinei licencijai, kuri pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 4 straipsnio 3 dalį atitinka keitimo į lengvųjų orlaivių piloto licenciją (LAPL), sklandytuvų piloto licenciją (SPL) ar oro balionų piloto licenciją (BPL) pagal FCL dalį reikalavimus, gauti.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).

(3)  2012 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 290/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 100, 2012 4 5, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

FCL.065 dalis pakeičiama taip:

„FCL.065   60 metų amžiaus ir vyresnių komercinio oro transporto piloto licencijos turėtojų teisių apribojimas

a)

60–64 metų. Lėktuvai ir sraigtasparniai. Piloto licencijos turėtojas, kuriam sukako 60 m., negali būti komercinio oro transporto orlaivio pilotas, išskyrus kaip daugianarės įgulos pilotas.

b)

65 metų. Piloto licencijos turėtojas, išskyrus oro balionų arba sklandytuvų piloto licencijos turėtojus, kuriam sukako 65 m., negali būti komercinio oro transporto orlaivio pilotas.

c)

70 metų. Oro balionų arba sklandytuvų piloto licencijos turėtojas, kuriam sukako 70 m., negali būti komercinio oro transporto oro baliono arba sklandytuvo pilotas.“

2)

FCL.105.B dalis pakeičiama taip:

„FCL.105.B.   LAPL(B). Teisės

Oro baliono LAPL turėtojui suteikiama teisė būti karšto oro baliono arba karšto oro dirižablio, kurių kupolo didžiausias leidžiamasis tūris – 3 400 m3, arba dujų baliono, kurio didžiausias leidžiamasis kupolo tūris – 1 260 m3, kuriais skraidinami ne daugiau kaip 3 keleiviai (oro balionu niekada negali skristi daugiau kaip 4 asmenys), įgulos vadu.“

3)

FCL.210.A dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Prašymo išduoti PPL(A) teikėjas privalo būti baigęs bent 45 valandų skrydžio lėktuvu arba TMG mokymą (iš tų 45 valandų 5 valandas gali sudaryti mokymas FSTD), įskaitant bent:

1)

25 valandas skrydžio su instruktoriumi laiko ir

2)

10 valandų savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko, įskaitant bent 5 valandas savarankiško maršrutinio skrydžio laiko, įskaitant bent 1 ne trumpesnį kaip 270 km (150 jūrmylių) maršrutinį skrydį, per kurį 2 kituose nei išvykimo aerodromuose nutupiama visiškai sustojant.“

4)

FCL.230.B dalis pakeičiama taip:

„FCL.230.B.   BPL. Naujumo reikalavimai

a)

BPL turėtojas savo licencija suteikiamomis teisėmis naudojasi tik tuo atveju, jei jis per paskutinius 24 mėnesius vienos klasės oro balionais:

1)

kaip įgulos vadas išskraidė bent 6 valandas skrydžio laiko, 10 kartų pakildamas ir nusileisdamas, ir

2)

atliko bent 1 mokomąjį skrydį su instruktoriumi atitinkamos klasės oro balionu;

3)

be to, pilotas, kuriam suteikta teisė vykdyti skrydžius daugiau kaip vienos klasės oro balionu, norėdamas pasinaudoti šia teise ir vykdyti skrydžius kitos klasės oro balionu, per paskutinius 24 mėnesius tos klasės oro balionu turi būti išskraidęs bent 3 valandas skrydžio laiko, per kurias jis 3 kartus pakyla ir nusileidžia.

b)

BPL turėtojas valdo tik tos pačios grupės oro balionus, kaip oro balionas, kuriuo buvo atliktas mokomasis skrydis, arba mažesnio kupolo grupės oro balionus.

c)

Kad BPL turėtojas, neįvykdęs a punkto reikalavimų, galėtų vėl naudotis savo teisėmis, jis privalo:

1)

išlaikyti tinkamos klasės oro baliono valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą dalyvaujant egzaminuotojui arba

2)

išskraidyti papildomą skrydžio laiką ar atlikti papildomus kilimus ir tūpimus vykdydamas skrydžius su instruktoriumi arba savarankiškus skrydžius prižiūrint instruktoriui, kad įvykdytų a punkto reikalavimus.

d)

BPL turėtojas, įvykdęs c punkto 1 papunkčio sąlygą, valdo tik tos pačios grupės oro balionus, kaip oro balionas, kuriuo buvo atliktas kvalifikacijos patikrinimo egzamino skrydis, arba mažesnio kupolo grupės oro balionus.“

5)

2 skirsnio „Specialieji reikalavimai, susiję su lėktuvų kategorija“ D skyriuje pridedama tokia FCL.315.A dalis „CPL. Mokymo kursas“:

„FCL.315.A.   CPL. Mokymo kursas

Teorinių žinių ir skrydžio mokymas CPL(A) licencijai gauti turi apimti mokymą, kaip išvengti orlaivio kritinės būklės ir kaip kritinės būklės orlaivį grąžinti į valdomą būseną.“

6)

FCL.410.A dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Kursas. Prašymo išduoti MPL teikėjas privalo būti baigęs ATO rengiamą teorijos mokymo kursą ir skrydžio mokymą, kaip nustatyta šios dalies 5 priedėlyje. Teorinių žinių ir skrydžio mokymas MPL licencijai gauti turi apimti mokymą, kaip išvengti orlaivio kritinės būklės ir kaip kritinės būklės orlaivį grąžinti į valdomą būseną.“

7)

FCL.725.A dalis papildoma c punktu:

„c)

Daugiapiločiai lėktuvai. Mokymo kursas daugiapiločių lėktuvų tipo kvalifikacijai gauti turi apimti teorijos mokymą ir skrydžio mokymą, kaip išvengti orlaivio kritinės būklės ir kaip kritinės būklės orlaivį grąžinti į valdomą būseną.“

8)

FCL.740.A dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Vienpiločio vieno variklio lėktuvo klasės kvalifikacijos pratęsimas.

1)

Vieno stūmoklinio variklio lėktuvų klasės kvalifikacija ir TMG kvalifikacija. Prašymo teikėjas, siekiantis vienpiločio vieno stūmoklinio variklio klasės lėktuvų kvalifikacijos ar TMG klasės kvalifikacijos pratęsimo, privalo:

i)

per 3 mėnesius iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos, dalyvaujant egzaminuotojui, išlaikyti atitinkamos klasės kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį arba

ii)

per 12 mėnesių iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos atitinkamos klasės lėktuvu išskraidyti 12 valandų skrydžio laiko, įskaitant:

6 valandas kaip įgulos vadas,

12 kilimų ir tūpimų bei

kvalifikacijos kėlimo mokymą, kurį sudaro bent viena valanda bendro skrydžio laiko skrendant su instruktoriumi (FI) arba su orlaivių klasės kvalifikacijos instruktoriumi (CRI). Prašymo teikėjui gali būti netaikomas reikalavimas baigti šį kvalifikacijos kėlimo mokymą, jei jis išlaikė orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, įgūdžių patikrinimo egzaminą ar gebėjimų vertinimo egzaminą bet kokios kitos klasės ar tipo lėktuvu.

2)

Jei prašymo teikėjas turi skrydžių virš žemės vieno stūmoklinio variklio klasės lėktuvu kvalifikaciją ir TMG kvalifikaciją, jis gali įvykdyti 1 papunkčio reikalavimus bet kurios iš tų klasių lėktuvu ar abiejų klasių lėktuvais, kad būtų pratęstos abi kvalifikacijos.

3)

Vienpiločiai vieno variklio turbosraigtiniai lėktuvai. Prašymo teikėjas, siekiantis vieno variklio turbosraigtinių lėktuvų klasės kvalifikacijos pratęsimo, per 3 mėnesius iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos, dalyvaujant egzaminuotojui, privalo išlaikyti atitinkamos klasės kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlį.

4)

Jei prašymo teikėjas turi skrydžių virš žemės vieno stūmoklinio variklio klasės lėktuvu kvalifikaciją ir skrydžių virš jūros vieno stūmoklinio variklio lėktuvu kvalifikaciją, jis gali įvykdyti 1 papunkčio ii dalies reikalavimus bet kurios iš tų klasių lėktuvu ar abiejų klasių lėktuvais, kad būtų pratęstos abi kvalifikacijos. Kiekvienos klasės lėktuvu turi būti išskraidyta bent 1 valanda būtino laiko vykdant įgulos vado funkcijas ir atlikti 6 iš 12 būtinų kilimų ir tūpimų.“

9)

FCL.825 dalies g punkto 6 papunktis pakeičiamas taip:

„6.

Kvalifikacijos patikrinimas siekiant kelių variklių lėktuvo EIR pratęsimo ar atnaujinimo ir g punkto 2 papunkčio ii papunktyje reikalaujamas mokomasis skrydis turi būti atliekami kelių variklių lėktuvu. Jei pilotas taip pat turi vieno variklio lėktuvo EIR, atliekant šį kvalifikacijos patikrinimą pratęsiama arba atnaujinama ir vieno variklio lėktuvo EIR. Mokomuoju skrydžiu, atliktu kelių variklių lėktuvu, įvykdomas ir reikalavimas atlikti mokomąjį skrydį vieno variklio EIR.“

10)

FCL.915 dalis papildoma d punktu:

„d)

įskaitant kvalifikaciją pagal kitus tipus atsižvelgiama į atitinkamus pagal 21 dalį nustatytų tinkamumo skraidyti duomenų elementus.“

11)

Pridedama FCL.945 dalis:

„FCL. 945.   Instruktorių pareigos

Užbaigus mokomąjį skrydį SEP ar TMG klasės kvalifikacijai pratęsti pagal FCL.740.A dalies b punkto 1 papunktį ir tik jei įvykdytos visos kitos FCL.740.A dalies b punkto 1 papunktyje nustatytos pratęsimo sąlygos, instruktorius turi patvirtinti prašymo teikėjo licenciją, nurodydamas naują kvalifikacijos ar pažymėjimo galiojimo pabaigos datą, jei konkrečiai šiuo tikslu jam įgaliojimus suteikė kompetentinga institucija, atsakinga už prašymo teikėjo licenciją.“

12)

FCL.910.TRI dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Lėktuvo ir jėgainės keliamo orlaivio TRI pažymėjimas (TRI(A)) ir (TRI(PL)). TRI pažymėjimu suteikiama teisė mokyti skrydžio tik tokio tipo lėktuvu ar jėgainės keliamu orlaiviu, kokiu buvo vykdomas mokymas ir laikomas gebėjimų vertinimo egzaminas. Išskyrus kai nustatyta kitaip pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse, TRI teisės taikomos ir kitiems tipams, jei jis:

1)

per 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos atitinkamo tipo orlaiviu perskrido bent 15 maršruto sektorių (įskaitant kilimus ir tūpimus), iš kurių 7 sektoriai gali būti perskristi FFS;

2)

baigė atitinkamo TRI kurso techninio mokymo ir skrydžio mokymo dalis;

3)

išlaikė atitinkamas gebėjimų vertinimo egzamino dalis pagal FCL.935 dalį, FIE ar TRI, kurio kvalifikacija atitinka K skyriaus reikalavimus, įrodydamas gebąs pilotą išmokyti (įskaitant priešskrydinį, poskrydinį ir teorijos mokymą) tiek, kad jis galėtų gauti atitinkamo orlaivio tipo kvalifikaciją.“

;

b)

c punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„c)

Sraigtasparnių TRI pažymėjimas (TRI(H))

1)

TRI(H) pažymėjimu suteikiama teisė mokyti skrydžio tik tokio tipo sraigtasparniu, kokiu buvo išlaikytas TRI pažymėjimui gauti būtinas įgūdžių patikrinimo egzaminas. Išskyrus kai nustatyta kitaip pagal 21 skyrių nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse, TRI teisės taikomos ir kitiems tipams, jei jis:

i)

atitinkamo tipo sraigtasparniu ar tą tipą atitinkančiu FSTD baigė atitinkamą TRI kurso techninę dalį;

ii)

įvykdė bent 2 valandų skrydžio atitinkamo tipo orlaiviu mokymą, prižiūrimas tinkamą kvalifikaciją turinčio TRI(H), ir

iii)

išlaikė atitinkamas gebėjimų vertinimo egzamino dalis pagal FCL.935 dalį, FIE ar TRI, kurio kvalifikacija atitinka K skyriaus reikalavimus, įrodydamas gebąs pilotą išmokyti (įskaitant priešskrydinį, poskrydinį ir teorijos mokymą) tiek, kad jam būtų suteikta tipo kvalifikacija;“

.

13)

FCL.905.CRI dalies a punktas papildomas 3 papunkčiu:

„3.

LAPL(A) teisių taikymas ir kitos klasės ar varianto lėktuvams.“

14)

FCL.1005 dalies a punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1.

jei egzaminuotojas prašymo teikėją mokė skrydžio pastarajam siekiant gauti licenciją, kvalifikaciją ar pažymėjimą, kurių siekiant laikomas įgūdžių patikrinimo arba gebėjimų vertinimo egzaminas, ir tas mokymas sudaro daugiau nei 25 % reikalaujamo skrydžio mokymo arba“

15)

FCL.1005.CRE dalis papildoma c punktu:

„c)

įgūdžių patikrinimo egzaminą, laikomą siekiant išplėsti LAPL(A) teises, kad jos būtų taikomos ir kitos klasės ar varianto lėktuvams.“

16)

1 priedėlio A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„A.   

TEORIJOS ŽINIŲ ĮSKAITYMAS IŠDUODANT PILOTO LICENCIJĄ. PAPILDOMO MOKYMO IR EGZAMINŲ REIKALAVIMAI“

b)

1.2 dalis pakeičiama taip:

„1.2.

Nepažeidžiant pirmesnio punkto nuostatų, išduodant LAPL, PPL, BPL ar SPL, kitos kategorijos orlaivio piloto licencijos turėtojas privalo baigti teorijos mokymo kursą ir išlaikyti šių dalykų tinkamo lygio teorijos egzaminus:

skrydžio principų,

skrydžių procedūrų,

skrydžio vykdymo ir planavimo,

bendrųjų žinių apie orlaivius,

navigacijos.“

c)

pridedama 1.4 dalis:

„1.4.

Nepaisant 1.2 dalies nuostatų, LAPL(S), kuri taikoma ir TMG, turėtojas, siekdamas gauti LAPL(A), pagal FCL.135.A dalies a punkto 2 papunktį turi įrodyti tinkamo lygio teorijos žinias apie skrydžius virš žemės vieno stūmoklinio variklio klasės lėktuvu.“

17)

6 priedėlio Aa skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Gebėjimais pagrįsto modulinio skrydžio mokymo kurso paskirtis – išmokyti PPL arba CPL turėtojus, kad jie įgytų skrydžio pagal prietaisus kvalifikaciją, atsižvelgiant į ankstesnį skrydžio pagal prietaisus mokymą ir patirtį. Jis parengtas taip, kad būtų pasiektas toks kvalifikacijos lygis, kurio reikia skraidyti lėktuvais pagal IFR ir esant IMC. Kursą teikia ATO arba jį sudaro IRI(A) arba FI(A), turinčių teisę rengti mokymą, būtiną norint gauti IR, rengiamo skrydžio pagal prietaisus mokymo ir ATO rengiamo skrydžio mokymo derinys.“

b)

6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkto i papunkčio B papunktis pakeičiamas taip:

„B)

anksčiau kaip lėktuvo įgulos vadas yra išskraidęs skrydžio pagal prietaisus laiką naudodamasis kvalifikacija, kuria suteikiama teisė skraidyti pagal IFR ir esant IMC;“

;

ii)

b punkto i papunkčio B papunktis pakeičiamas taip:

„B)

anksčiau kaip lėktuvo įgulos vadas yra išskraidęs skrydžio pagal prietaisus laiką naudodamasis kvalifikacija, kuria suteikiama teisė skraidyti pagal IFR ir esant IMC;“

.

18)

9 priedėlio A skirsnio 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4.

Jei pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse nenurodyta kitaip, skrydžio mokymo programa, įgūdžių patikrinimo egzaminas ir kvalifikacijos patikrinimas turi atitikti šio priedėlio reikalavimus. Mokymo programos, įgūdžių patikrinimo egzamino ir kvalifikacijos patikrinimo apimtis gali būti sumažinta įskaitant skraidymo panašių tipų orlaiviais patirtį, kaip nurodyta pagal 21 dalį nustatytuose tinkamumo skraidyti duomenyse.

5.

Jei taip apibrėžta pagal 21 dalį nustatytuose konkretaus orlaivio tinkamumo skraidyti duomenyse, gali būti įskaitomi įgūdžių patikrinimo egzamino elementai, sutampantys su piloto turimos kito orlaivio tipo ar varianto kvalifikacijos įgūdžių patikrinimo egzamino elementais, išskyrus tuo atveju, kai įgūdžių patikrinimo egzaminas laikomas siekiant gauti ATPL.“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 II priedėlio A skirsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

atitinka šioje lentelėje nurodytus reikalavimus:

Turima nacionalinė licencija

Bendras išskraidytų valandų skaičius

Kiti reikalavimai

Nauja licencija pagal FCL dalį ir sąlygos (jei taikoma)

Sąlygų panaikinimas

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(A)

> 1 500 daugiapiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas

Nėra

ATPL(A)

Netaikoma

a)

ATPL(A)

> 1 500 daugiapiločiu lėktuvu

Nėra

Kaip 4 stulpelio c eilutėje

Kaip 5 stulpelio c eilutėje

b)

ATPL(A)

> 500 daugiapiločiu lėktuvu

Įrodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.515 dalyje

ATPL(A), tipo kvalifikacija suteikiama teisė vykdyti tik antrojo piloto funkcijas

Įrodyti gebėjimą vykdyti įgulos vado funkcijas, kaip reikalaujama FCL dalies 9 priedėlyje

c)

CPL/IR(A) ir licenciją išdavusioje valstybėje narėje išlaikytas ICAO ATPL teorijos egzaminas

 

i)

įrodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.310 dalyje ir FCL.615 dalies b punkte

ii)

įvykdyti kitus FCL.720.A dalies c punkto reikalavimus

CPL/IR(A), įskaitomos ATPL teorijos žinios

Netaikoma

d)

CPL/IR(A)

> 500 daugiapiločiu lėktuvu arba vykdant daugiapiločius skrydžius vienpiločiu CS-23 vietinio susisiekimo kategorijos arba lygiaverčiu lėktuvu pagal komerciniam oro transportui taikomus CAT ir ORO dalių reikalavimus

i)

licenciją išdavusioje valstybėje narėje (1) išlaikyti ATPL(A) gauti būtinų žinių egzaminą

ii)

įvykdyti kitus FCL.720.A dalies c punkto reikalavimus

CPL/IR(A), įskaitomos ATPL teorijos žinios

Netaikoma

e)

CPL/IR(A)

> 500 vienpiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas

Nėra

CPL/IR(A), klasės kvalifikacija ir tipo kvalifikacija suteikiama teisė skraidyti tik vienpiločiu lėktuvu

Gauti daugiapiločio lėktuvo tipo kvalifikaciją pagal FCL dalį

f)

CPL/IR(A)

< 500 vienpiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas

Įrodyti skrydžio planavimo ir vykdymo CPL/IR lygio žinias

Kaip 4 stulpelio f eilutėje

Kaip 5 stulpelio f eilutėje

g)

CPL(A)

> 500 vienpiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas

Skrydžio naktį kvalifikacija, jei taikoma

CPL/(A), tipo/klasės kvalifikacija suteikiama teisė skraidyti tik vienpiločiu lėktuvu

 

h)

CPL(A)

< 500 vienpiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas

i)

Skrydžio naktį kvalifikacija, jei taikoma;

ii)

įrodyti skrydžio vykdymo ir planavimo žinias, kaip reikalaujama FCL.310 dalyje

Kaip 4 stulpelio h eilutėje

 

i)

PPL/IR(A)

≥ 75 pagal IFR

 

PPL/IR(A) (IR kvalifikacija galioja tik PPL)

Įrodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.615 dalies b punkte

j)

PPL(A)

≥ 70 lėktuvais

Įrodyti mokėjimą naudotis radijo navigacijos prietaisais

PPL(A)

 

k)


(1)  Nereikalaujama, kad daugiapiločio lėktuvo tipo kvalifikaciją turintys CPL turėtojai būtų išlaikę ATPL(A) teorijos egzaminą, jei jie toliau skraido to paties tipo lėktuvu, tačiau išduodant licenciją pagal FCL dalį ATPL(A) teorijos žinios neįskaitomos. Jei prašymo teikėjas nori gauti kito daugiapiločio lėktuvo tipo kvalifikaciją, jis turi įvykdyti pirmiau pateiktos lentelės 3 stulpelio e eilutės i punkto reikalavimus.“


III PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A skirsnio „LICENCIJŲ PATVIRTINIMAS“ 3 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

sraigtasparnių pilotas privalo atitikti šioje lentelėje nurodytus patirties reikalavimus:

Turima licencija

Bendras išskraidytų valandų skaičius

Teisės

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H) ir galiojanti IR

> 1 000 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas

Komercinio oro transporto skrydžiai vykdant daugiapiločio sraigtasparnio įgulos vado funkcijas per skrydžius pagal VFR ir IFR

a)

ATPL(H) be IR teisių

> 1 000 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas

Komercinio oro transporto skrydžiai daugiapiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas per skrydžius pagal VFR

b)

ATPL(H) ir galiojanti IR

> 1 000 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu vykdant piloto funkcijas

Komercinio oro transporto skrydžiai vykdant daugiapiločio sraigtasparnio antrojo piloto funkcijas per skrydžius pagal VFR ir IFR

c)

ATPL(H) be IR teisių

> 1 000 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu vykdant piloto funkcijas

Komercinio oro transporto skrydžiai vykdant daugiapiločio sraigtasparnio antrojo piloto funkcijas per skrydžius pagal VFR

d)

CPL(H)/IR (1)

> 1 000 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu vykdant piloto funkcijas

Komercinio oro transporto skrydžiai vykdant daugiapiločio sraigtasparnio antrojo piloto funkcijas

e)

CPL(H)/IR

> 1 000 valandų vykdant komercinio oro transporto orlaivio įgulos vado funkcijas gavus IR

Komercinio oro transporto skrydžiai vykdant vienpiločio sraigtasparnio įgulos vado funkcijas

f)

ATPL(H) su IR teisėmis arba be jų, CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 valandų sraigtasparniu (išskyrus sraigtasparnius, sertifikuotus pagal CS-27/29 ar lygiaverčius), iš kurių 200 valandų vykdant funkcijas, kurių pripažinimo siekiama; 50 valandų vykdant tas funkcijas turi būti išskraidytos per paskutinius 12 mėnesių

Teisė vykdyti ne komercinio oro transporto skrydžius sraigtasparniu

g)

2)

A skirsnio „LICENCIJŲ PATVIRTINIMAS“ 6 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

tiesiogiai arba netiesiogiai dirba orlaivio gamintojui arba aviacijos institucijai.“

3)

A skirsnis „LICENCIJŲ PATVIRTINIMAS“ papildomas 7 ir 8 dalimis:

„7.

Nepaisant pirmesnių dalių nuostatų, valstybės narės gali ribotos trukmės varžybų arba parodomiesiems skrydžiams pripažinti trečiosios šalies išduotą licenciją, kuria jos turėtojui suteikiamos PPL, SPL ar BPL turėtojo teisės, jeigu:

a)

prieš renginį varžybų arba parodomųjų skrydžių organizatorius kompetentingai institucijai pateikia tinkamus įrodymus, kaip jis užtikrins, kad pilotas būtų supažindintas su svarbia saugos informacija, ir valdys visą su skrydžiais susijusią riziką ir

b)

prašymo teikėjas turi tinkamą licenciją, sveikatos pažymėjimą ir atitinkamas kvalifikacijas, išduotus ar suteiktus pagal Čikagos konvencijos 1 priedą.

8.

Nepaisant pirmesnių dalių nuostatų, valstybės narės gali pripažinti trečiosios šalies pagal Čikagos konvencijos 1 priedą išduotą PPL, SPL ar BPL ne ilgiau kaip 28 dienas per kalendorinius metus konkrečioms nekomercinėms užduotims vykdyti, jei prašymo teikėjas:

a)

turi tinkamą licenciją, sveikatos pažymėjimą ir atitinkamas kvalifikacijas, išduotus ar suteiktus pagal Čikagos konvencijos 1 priedą, ir

b)

prieš vykdydamas konkrečias ribotos trukmės užduotis atliko bent vieną aklimatizavimosi skrydį su kvalifikuotu instruktoriumi.“


(1)  Prieš pripažįstant daugiapiločio sraigtasparnio CPL(H)/IR licenciją, jos turėtojas privalo įrodyti turįs ICAO ATPL(H) lygio žinias.“


IV PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

ARA.GEN.305 dalyje įterpiamas ca punktas:

„ca)

Nepaisant c punkto, organizacijoms, kurios rengia mokymą tik LAPL, PPL, SPL ar BPL ir susijusioms kvalifikacijoms bei pažymėjimams gauti, taikomas ne ilgesnis kaip 48 mėnesių priežiūros planavimo ciklas. Priežiūros planavimo ciklas sutrumpinamas, jei yra įrodymų, kad pablogėjo organizacijos turėtojo saugos rodikliai.

Priežiūros planavimo ciklą galima pailginti, ne daugiau kaip iki 72 mėnesių, jei kompetentinga institucija nustatė, kad per ankstesnius 48 mėnesius:

1)

organizacija įrodė, kad ji veiksmingai nustato aviacijos saugos pavojus ir valdo su jais susijusią riziką, kaip matyti iš metinio patikrinimo pagal ORA.GEN.200 dalies c punktą rezultatų;

2)

organizacija pagal ORA.GEN.130 dalį nuolat valdė visus pakeitimus, kaip matyti iš metinio vidinio patikrinimo pagal ORA.GEN.200 dalies c punktą rezultatų;

3)

nepaskelbta pirmo lygio pažeidimų ir

4)

visi taisomieji veiksmai įgyvendinti per kompetentingos institucijos priimtą arba pratęstą laikotarpį, kaip apibrėžta ARA.GEN.350 dalies d punkto 2 papunktyje.“

2)

ARA.FCL.200 dalis papildoma d punktu:

„d)

Patvirtinimas licencijoje, kurį įrašo instruktorius. Prieš konkrečiai įgaliodama tam tikrus instruktorius pratęsti vieno stūmoklinio variklio orlaivio ar TMG klasės kvalifikaciją, kompetentinga institucija parengia atitinkamą tvarką.“

3)

Pridedama ARA.MED.330 dalis:

„ARA.MED.330.   Ypatingos medicininės aplinkybės

a)

Kai nustatomos naujos medicinos technologijos, vaistai ar procedūros, dėl kurių prašymo teikėjai, kurių tinkamumas kitaip neatitinka reikalavimų, gali būti pripažinti esą tinkami, gali būti atliekami tyrimai siekiant surinkti įrodymų, kad galima saugiai naudotis licencija suteikiamomis teisėmis.

b)

Kad atliktų tyrimus, kompetentinga institucija, bendradarbiaudama su bent viena kita kompetentinga institucija, gali parengti ir nustatyti medicininio vertinimo protokolą, kuriuo remdamosi šios kompetentingos institucijos gali išduoti tam tikrą skaičių piloto sveikatos pažymėjimų su atitinkamais apribojimais.

c)

AeMC ir AME sveikatos pažymėjimus gali išduoti tik remdamosi tyrimo protokolu, jei tai daryti nurodo kompetentinga institucija.

d)

Dėl protokolo susitaria atitinkamos kompetentingos institucijos, ir jis turi apimti bent:

1)

rizikos vertinimą;

2)

literatūros apžvalgą ir vertinimą siekiant įrodyti, kad, išduodant sveikatos pažymėjimą remiantis tyrimų protokolu, nebus keliamas pavojus saugiam naudojimuisi licencija suteikiamomis teisėmis;

3)

išsamius pilotų, kuriems bus leidžiama taikyti protokolą, atrankos kriterijus;

4)

apribojimus, kurie bus įrašomi sveikatos pažymėjime;

5)

stebėsenos procedūras, kurias turi įgyvendinti atitinkamos kompetentingos institucijos;

6)

protokolo užbaigimo sąlygų nustatymą.

e)

Protokolas turi atitikti susijusius etikos principus.

f)

Licencijos turėtojai, kurių sveikatos pažymėjimas išduotas remiantis protokolu, licencija suteikiamomis teisėmis naudojasi tik vykdydami skrydžius orlaiviais, registruotais valstybėse narėse, kuriose taikomas tyrimo protokolas. Šis apribojimas nurodomas sveikatos pažymėjime.

g)

Dalyvaujančios kompetentingos institucijos:

1)

agentūrai pateikia:

i)

tyrimo protokolą prieš pradėdamos jį įgyvendinti;

ii)

kiekvienos dalyvaujančios kompetentingos institucijos paskirto asmens ryšiams kontaktinius ir kvalifikacijos duomenis;

iii)

reguliaraus protokolo veiksmingumo vertinimo ataskaitas, pagrįstas dokumentais;

2)

prieš pradėdamos įgyvendinti protokolą, apie jį išsamiai informuoja savo jurisdikcijoje esančius AeMC ir AME.“

4)

I priedėlis pakeičiamas taip:

„I priedėlis

Skrydžio įgulos nario licencija

Valstybės narės pagal FCL dalį išduota skrydžio įgulos nario licencija turi atitikti toliau nurodytas specifikacijas.

a)

Turinys. Nurodytas punkto numeris visada spausdinamas kartu su punkto antrašte. I–XI punktai yra nekeičiamieji, o XII–XIV – keičiamieji, kuriuos galima pateikti atskiroje arba atskiriamoje pagrindinės formos dalyje. Bet kokia atskira arba atskiriama dalis turi būti aiškiai atpažįstama kaip licencijos dalis.

1)

Nekeičiamieji punktai:

I)

licenciją išdavusi valstybė;

II)

licencijos pavadinimas;

III)

licencijos serijos numeris, prasidedantis licenciją išdavusios valstybės JT kodu, po kurio nurodoma „FCL“ ir kodas, kurį sudaro arabiškieji skaitmenys ir (arba) lotyniškosios raidės;

IV)

turėtojo vardas ir pavardė (lotyniškaisiais rašmenimis, net jei nacionalinės (-ių) kalbos (-ų) rašmenys yra ne lotyniškieji);

IVa)

gimimo data;

V)

turėtojo adresas;

VI)

turėtojo pilietybė;

VII)

turėtojo parašas;

VIII)

kompetentinga institucija ir, jei reikia, licencijos išdavimo sąlygos;

IX)

galiojimo patvirtinimas ir įgaliojimas naudotis suteiktomis teisėmis;

X)

licenciją išdavusio pareigūno parašas ir išdavimo data ir

XI)

kompetentingos institucijos antspaudas arba spaudas.

2)

Keičiamieji punktai:

XII)

kvalifikacijos ir pažymėjimai: klasės, tipo, instruktoriaus pažymėjimai ir panašūs dokumentai, kuriuose nurodytos galiojimo pabaigos datos. Radiotelefonijos (R/T) teisės gali būti nurodytos licencijos formoje arba atskirame pažymėjime;

XIII)

pastabos: t. y. specialūs su apribojimais susiję patvirtinimai ir teisių patvirtinimai, įskaitant kalbos įgūdžių patvirtinimus ir su II priede nurodytais orlaiviais susijusių kvalifikacijų patvirtinimus, kai šie orlaiviai naudojami komerciniams skrydžiams, ir

XIV)

bet kokie kiti kompetentingos institucijos reikalaujami duomenys (pvz., gimimo vieta arba kilmės vieta).

b)

Medžiaga. Naudojamas toks popierius arba kita medžiaga, kuriuose neįmanoma nieko keisti ar trinti arba tokius pakeitimus lengva pastebėti. Kad informacija būtų įrašyta į formą arba iš jos ištrinta, turi būti gautas aiškus kompetentingos institucijos leidimas.

c)

Kalba. Licencijos rengiamos nacionaline (-ėmis) kalba (-omis) ir anglų kalba bei kitomis, kompetentingos institucijos manymu, reikalingomis kalbomis.

Viršelis

Image

2 puslapis

Image

3 puslapis

Image

Papildomi puslapiai. Reikalavimai

Licencijos 1, 2 ir 3 puslapiai turi atitikti šiame punkte pateiktą formos pavyzdį. Kompetentinga institucija įtraukia papildomus atskirus puslapius su lentelėmis, kuriose pateikiama bent ši informacija:

Kvalifikacijos, pažymėjimai, patvirtinimai ir teisės,

Kvalifikacijų, instruktoriaus ir egzaminuotojo pažymėjimo teisių galiojimo pabaigos datos,

Egzaminų ir patikrinimų datos,

Pastabos ir apribojimai (skrydžių vykdymo apribojimai),

Jei taikoma, egzaminuotojo ir (arba) instruktoriaus pažymėjimo numerio ir parašo laukeliai,

Santrumpos.

Šie papildomi puslapiai skirti naudoti kompetentingai institucijai arba specialiai įgaliotiems instruktoriams arba egzaminuotojams.

Įrašus apie pirminį kvalifikacijos suteikimą ar pažymėjimo išdavimą įrašo kompetentinga institucija. Įrašus apie kvalifikacijos arba pažymėjimo pratęsimą arba atnaujinimą įrašo kompetentinga institucija arba specialiai įgaliotas instruktorius ar egzaminuotojas.

Skrydžių vykdymo apribojimai įrašomi į pastabų ir apribojimų skiltį šalia atitinkamos apribotos teisės, pvz., IR įgūdžių patikrinimo egzaminas laikytas su antruoju pilotu, mokymo teisės taikomos tik 1 orlaivių tipui.

Kompetentinga institucija gali pašalinti iš licencijos kvalifikacijas, kurių galiojimas nepatvirtintas.“

5)

II priedėlio nurodymų, susijusių su standartine EASA keleivių salono įgulos narių atestacijos pažymėjimų forma, 9 punktas pakeičiamas taip:

„9 punktas. Jei kompetentinga institucija yra pažymėjimą išdavusi įstaiga, įrašomi žodžiai „kompetentinga institucija“ ir uždedamas oficialus antspaudas, spaudas arba logotipas. Tik šiuo atveju kompetentinga institucija gali nustatyti, ar jos oficialus antspaudas, spaudas arba logotipas turi būti pateiktas ir 8 punkte.“


V PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VII priedo ORA.GEN.200 dalis papildoma c punktu:

„c)

Nepaisant a punkto, organizacijos, rengiančios mokymo kursus tik LAPL, PPL, SPL ar BPL ir susijusioms kvalifikacijoms ar pažymėjimams gauti, a punkto 3 ir 6 papunkčiuose nustatyta saugos rizikos valdymo ir atitikties stebėsena gali būti vykdoma atliekant vidinį organizacijos patikrinimą, kuris turi būti atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Organizacija šio patikrinimo rezultatus nedelsdama praneša kompetentingai institucijai.“


Top