EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0245

2014 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 245/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. lapkričio 3 d. Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros Tekstas svarbus EEE

OJ L 74, 14.3.2014, p. 33–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/245/oj

14.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 245/2014

2014 m. kovo 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas 2011 m. lapkričio 3 d. Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač jo 7 straipsnio 5 dalį ir 7 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1178/2011 (2) nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros;

(2)

kai kurios valstybės narės nustatė, kad dėl tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 reikalavimų jos arba suinteresuotosios šalys patiria bereikalingą ir neproporcingą administracinę ar ekonominę naštą, ir todėl paprašė pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 14 straipsnio 6 dalį priimti nuo tam tikrų reikalavimų nukrypti leidžiančias nuostatas;

(3)

Europos aviacijos saugos agentūra išnagrinėjo tokius prašymus ir, jais remdamasi, pateikė Komisijai rekomendaciją priimti tam tikras nukrypti leidžiančias nuostatas;

(4)

be to, valstybės narės Reglamente (ES) Nr. 1178/2011 pastebėjo įvairių redakcinio pobūdžio klaidų, dėl kurių kilo nenumatytų jo įgyvendinimo sunkumų;

(5)

todėl, norint įtraukti aiškų reglamentuojamąjį poveikį turinčias nukrypti leidžiančias nuostatas ir ištaisyti redakcinio pobūdžio klaidas, reikėtų iš dalies pakeisti dabartinius reikalavimus;

(6)

be to, Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priede (FCL dalyje) nustatyti skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai (IR) gauti būtino mokymo ir žinių patikrinimo reikalavimai. Nustatyta, kad šiuos ankstesniais JAR-FCL reikalavimais pagrįstus IR reikalavimus reikėtų persvarstyti;

(7)

todėl reikėtų numatyti papildomus skrydžio meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus kvalifikacijos reikalavimus ir specialiuosius skrydžių sklandytuvais per debesis reikalavimus;

(8)

siekiant užtikrinti, kad suteikiant minėtas kvalifikacijas būtų galima atsižvelgti į prieš pradedant taikyti šį reglamentą išklausytą skrydžio pagal prietaisus mokymą arba įgytą atitinkamą patirtį, turėtų būti nustatytos tokio mokymo arba įgytos skrydžio pagal prietaisus patirties pripažinimo sąlygos;

(9)

valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pripažinti trečiosios šalies suteiktos kvalifikacijos turėtojo įgytą skrydžio pagal prietaisus patirtį, jeigu gali būti užtikrinamas Reglamentu (EB) Nr. 216/2008 nustatytą saugos lygį atitinkantis saugos lygis. Taip pat turėtų būti nustatytos tokios patirties pripažinimo sąlygos;

(10)

siekiant užtikrinti sklandų perėjimą ir vienodai aukštą civilinės aviacijos saugos lygį Europos Sąjungoje, įgyvendinimo priemonės turėtų atitikti naujausius laimėjimus, įskaitant geriausią patirtį, ir su pilotų mokymu susijusią mokslo bei technikos pažangą. Todėl rengiant šį konkrečius Europos bendrosios aviacijos pilotų poreikius atitinkantį taisyklių rinkinį reikėtų apsvarstyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) suderintus techninius reikalavimus ir administracines procedūras, jau priimtus Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priede (FCL dalyje) nustatytus reikalavimus ir su konkrečia nacionaline aplinka susijusius esamus nacionalinės teisės aktus bei į juos atsižvelgti;

(11)

agentūra parengė įgyvendinimo taisyklių projektą ir pateikė jį Komisijai kaip nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 19 straipsnio 1 dalį;

(12)

valstybėms narėms, įdiegusioms nacionalines sistemas, pagal kurias pilotams leidžiama ribotomis teisėmis tik jų nacionalinėje oro erdvėje vykdyti skrydžius meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus (IMC), ir galinčioms pateikti įrodymų, kad tokios sistemos yra saugios ir pagrįstos konkrečiais vietos poreikiais, turėtų būti leidžiama ir toliau išduoti tokius ribotos trukmės leidimus, jei laikomasi tam tikrų sąlygų;

(13)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 965/2012 (3) leidžiama tam tikrų kategorijų skrydžius (pvz., skrydžius, kurių išlaidos pasidalijamos, ir įvadinius skrydžius) vykdyti pagal nekomercinių skrydžių nesudėtingais orlaiviais taisykles. Todėl reikėtų užtikrinti, kad Reglamentu (ES) Nr. 1178/2011 nustatytos pilotų teisės atitiktų šį požiūrį;

(14)

todėl turėtų būti leidžiama šių Reglamente (ES) Nr. 965/2012 nustatytų kategorijų skrydžius vykdyti PPL, SPL, BPL arba LAPL turėtojams;

(15)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsniu įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros komiteto nuomonę;

(16)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Piloto licencijų ir sveikatos pažymėjimų išdavimas

1.   Nepažeidžiant šio reglamento 8 straipsnio nuostatų, Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir 4 straipsnio 5 dalyje nurodytų orlaivių pilotai laikosi šio reglamento I ir IV prieduose nustatytų techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų.

2.   Nepaisant šio reglamento I priede apibrėžtų licencijų turėtojų teisių, pagal šio reglamento I priedo B arba C skyrių išduotų piloto licencijų turėtojai gali vykdyti Reglamento (ES) Nr. 965/2012 6 straipsnio 4a dalyje nurodytus skrydžius. Tai nepažeidžia atitikties bet kokiems papildomiems keleivių vežimo arba šio reglamento I priedo B arba C skyriuose apibrėžtų komercinių skrydžių plėtros reikalavimams.“

2)

4 straipsnis papildomas šia 8 dalimi:

„8.   Iki 2019 m. balandžio 8 d. valstybė narė gali išduoti pilotui leidimą pasinaudoti konkrečiomis ribotomis teisėmis vykdyti skrydžius lėktuvais pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles, kai pilotas atitinka dar ne visus skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijai gauti būtinus reikalavimus pagal šį reglamentą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

valstybė narė išduoda tokius leidimus tik jei jie pagrįsti konkrečiais vietos poreikiais, kurių negalima patenkinti pagal šį reglamentą nustatytomis kvalifikacijomis;

b)

leidimu suteiktų teisių aprėptis grindžiama valstybės narės atliktu saugos rizikos vertinimu, atsižvelgiant į mokymo, kuris būtinas norimo lygio piloto kompetencijai įgyti, mastą;

c)

leidimu suteikiamomis teisėmis naudojamasi tik valstybės narės nacionalinei teritorijai priklausančioje oro erdvėje arba jos dalyse;

d)

leidimas išduodamas jo prašantiems asmenims, išklausiusiems atitinkamą kvalifikuotų instruktorių rengiamą mokymą ir įrodžiusiems reikiamą kompetenciją kvalifikuotam egzaminuotojui laikantis valstybės narės nustatytų sąlygų;

e)

valstybė narė informuoja Komisiją, EASA ir kitas valstybes nares apie šio leidimo ypatumus, nurodydama, be kitų dalykų, pagrindžiamuosius faktus ir pateikdama saugos rizikos vertinimą;

f)

valstybė narė stebi su leidimu susijusią veiklą, kad užtikrintų priimtino lygio saugą, o nustačiusi padidėjusią riziką ar saugos problemas imasi atitinkamų veiksmų;

g)

valstybė narė persvarsto su leidimo įgyvendinimu susijusius saugos aspektus ir ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 8 d. Komisijai pateikia ataskaitą.“

3)

12 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti iki 2015 m. balandžio 8 d. netaikyti šio reglamento nuostatų trečiosios šalies išduotą licenciją ir susijusį sveikatos pažymėjimą turintiems pilotams, vykdantiems nekomercinius skrydžius Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodytais orlaiviais.“

4)

I, II,III ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 143, 2004 4 30, p. 76.

(2)  OL L 311, 2011 11 25, p. 1.

(3)  2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedas (FCL dalis) iš dalies keičiamas taip:

1)

FCL.015 dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

FCL.015 Prašymų teikimas, licencijų bei pažymėjimų išdavimas, pratęsimas bei atnaujinimas ir kvalifikacijų suteikimas, pratęsimas bei atnaujinimas

2)

FCL.020 dalis pakeičiama taip:

FCL.020 Pilotas mokinys

a)

Pilotas mokinys neskraido savarankiškai, išskyrus atvejus, kai tai daryti leidžia ir skrydį prižiūri skrydžio instruktorius.

b)

Kad galėtų vykdyti pirmąjį savarankišką skrydį, pilotas mokinys turi būti ne jaunesnis kaip:

1)

jei pilotuojamas lėktuvas, sraigtasparnis ir dirižablis – 16 metų;

2)

jei pilotuojamas sklandytuvas ir oro balionas – 14 metų.“

3)

FCL.025 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„FCL.025 Teorijos egzaminai, kuriuos išlaikius išduodamos licencijos ir suteikiamos kvalifikacijos“

b)

a punkto 1 ir 2 papunkčiai pakeičiami taip:

„1)

Prašymo teikėjas, norintis gauti konkrečią licenciją ar kvalifikaciją, laiko visą ciklą teorijos egzaminų, už kuriuos atsakinga viena valstybė narė.

2)

Prašymo teikėjas laiko teorijos egzaminą tik tuo atveju, jei už jo mokymą atsakinga patvirtinta mokymo organizacija (ATO) rekomenduoja jį laikyti ir jei jis pakankamai gerai baigia atitinkamas teorijos mokymo kurso dalis.“

c)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu, jei prašymo teikėjas gauna bent 75 % konkrečiam egzaminui nustatytų balų. Klaidos nėra vertinamos.“

ii)

3 papunktis ir b punkto antroji pastraipa pakeičiami taip:

„3)

Jei prašymo teikėjas neišlaiko vieno iš teorijos egzaminų per 4 bandymus arba neišlaiko visų egzaminų per 6 sesijas ar per 2 papunktyje nurodytą laikotarpį, jis pakartotinai laiko visą egzaminų ciklą.

Prieš pakartotinai laikydamas teorijos egzaminus prašymo teikėjas toliau mokosi ATO. Mokymo apimtį ir sritį nustato ATO, atsižvelgdama į prašymo teikėjo poreikius.“

d)

c punkto 1 papunkčio ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

egzaminai, laikomi komercinės aviacijos piloto licencijai, skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai (IR) arba maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijai (EIR) gauti, galioja 36 mėn.;“

4)

FCL.035 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

1 papunktis ir 2 papunkčio pirmas sakinys pakeičiami taip:

„1)

Jei šioje dalyje nenustatyta kitaip, skrydžio laikas, įskaitomas išduodant licenciją ar pažymėjimą arba suteikiant kvalifikaciją, turi būti išskraidytas tos pačios kategorijos orlaiviu, kurio valdymo licenciją, pažymėjimą ar kvalifikaciją siekiama gauti.

2)

Įskaitomas toliau nurodytas įgulos vado arba piloto mokinio įgulos vado skrydžio laikas.“

ii)

3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

Skrydžio laikas vykdant antrojo piloto arba PICUS funkcijas. Jei šioje dalyje nenustatyta kitaip, piloto licencijos turėtojui, vykdančiam antrojo piloto ar PICUS funkcijas, į bendrą skrydžio laiką, kurį reikia būti išskraidžius norint gauti aukštesnio lygio piloto licenciją, leidžiama įskaityti visą laiką, išskraidytą vykdant antrojo piloto funkcijas.“

b)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

Jei prašymo teikėjas išlaiko teorijos egzaminą avialinijų transporto piloto licencijai gauti, laikoma, kad jis įvykdė teorijos žinių reikalavimus tos pačios orlaivių kategorijos lengvojo orlaivio piloto, piloto mėgėjo, komercinės aviacijos piloto licencijai ir IR bei EIR kvalifikacijoms (išskyrus sraigtasparnio IR bei EIR) gauti.“

ii)

punktas papildomas šiuo 5 papunkčiu:

„5)

Nepaisant b punkto 3 papunkčio laikoma, kad gebėjimais pagrįstą modulinį IR(A) kursą baigęs IR(A) turėtojas arba EIR turėtojas visiškai įvykdė kitos kategorijos orlaivio IR teorijos mokymo ir egzaminų reikalavimus tik jei jis taip pat yra baigęs kurso IFR dalies teorijos mokymą ir yra išlaikęs egzaminą IFR kvalifikacijai gauti pagal FCL.720.A. dalies b punkto 2 papunkčio i papunktį.“

5)

FCL.055 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

d punkto įvadinė dalis pakeičiama taip:

„d)

Specialieji reikalavimai skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) arba maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (EIR) turėtojui. Nepažeidžiant pirmesnių papunkčių, IR arba EIR kvalifikacijos turėtojas įrodo mokąs anglų kalbą taip, kad:“

b)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

IR arba EIR kvalifikacijos turėtojo kalbos mokėjimas ir anglų kalbos vartojimo įgūdžiai įrodomi taikant kompetentingos institucijos nustatytą vertinimo metodą.“

6)

FCL.060 dalies b punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

kaip kreiserinio skrydžio rezervinis antrasis pilotas, jei jis:

i)

neįvykdė b punkto 1 papunktyje nurodytų reikalavimų; arba

ii)

per paskutines 90 dienų to paties tipo ar klasės orlaiviu kaip kreiserinio skrydžio rezervinis pilotas neperskrido bent 3 sektorių; arba

iii)

nedalyvavo skrydžio įgūdžių atnaujinimo ir kvalifikacijos kėlimo mokyme FFS ne rečiau kaip kas 90 dienų. Šį kvalifikacijos kėlimo mokymą galima derinti su atitinkamuose ORO dalies reikalavimuose nurodytu operatoriaus kvalifikacijos kėlimo mokymu.“

7)

FCL.105.A dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

LAPL(A) turėtojas keleivius skraidina tik tuo atveju, jei gavęs licenciją jis, kaip įgulos vadas, lėktuvu ar TMG išskraidė 10 valandų skrydžio laiko.“

8)

FCL.105.S dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

LAPL(S) turėtojas keleivius skraidina tik tuo atveju, jei gavęs licenciją jis, kaip įgulos vadas, sklandytuvu ar motorizuotuoju sklandytuvu išskraidė 10 valandų skrydžio laiko arba pakilo 30 kartų.“

9)

FCL.105.B dalis pakeičiama taip:

FCL.105.B LAPL(B). Teisės

Oro baliono LAPL turėtojui suteikiama teisė būti karšto oro baliono arba karšto oro dirižablio, kurių kupolo didžiausias leistinas tūris – 3 400 m3, arba dujų baliono, kurio didžiausias leistinas kupolo tūris – 1 260 m3, kuriais skraidinami ne daugiau kaip 3 keleiviai (orlaivyje niekada negali būti daugiau kaip 4 asmenys), įgulos vadu.“

10)

FCL.110.B dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

11)

FCL.235 dalies c punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

Jei neišlaikomas kuris nors egzamino dalies elementas, neišlaikoma visa egzamino dalis. Jei prašymo teikėjas neišlaiko tik vienos egzamino dalies, jis perlaiko tik tą dalį. Jei neišlaikoma daugiau kaip 1 egzamino dalis, neišlaikomas visas egzaminas.“

12)

FCL.205.A dalies b punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

su šiomis licencijomis susijusioms kvalifikacijoms ir pažymėjimams gauti reikiamą mokymą, egzaminus ir patikrinimus.“

13)

FCL.205.H dalies b punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

su šiomis licencijomis susijusioms kvalifikacijoms ir pažymėjimams gauti reikiamą mokymą, egzaminus ir patikrinimus.“

14)

FCL.205.As dalies b punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

su šiomis licencijomis susijusioms kvalifikacijoms ir pažymėjimams gauti reikiamą mokymą, egzaminus ir patikrinimus.“

15)

FCL.205.S dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Nepaisant b punkto 2 papunkčio, SPL turėtojas, kuriam suteikta teisė mokyti ar egzaminuoti, gali gauti atlyginimą už:

1)

vykdomą skrydžio mokymą, kurį baigus išduodama LAPL(S) ar SPL;

2)

įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, kuriuos išlaikius išduodamos šios licencijos;

3)

su šiomis licencijomis susijusioms kvalifikacijoms ir pažymėjimams gauti reikiamą mokymą, egzaminus ir patikrinimus.“

16)

FCL.205.B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

BPL turėtojui suteikiama teisė būti oro baliono įgulos vadu.“

b)

c punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

su šiomis licencijomis susijusioms kvalifikacijoms ir pažymėjimams gauti reikiamą mokymą, egzaminus ir patikrinimus.“

17)

FCL.230.B dalies a punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

įvykdė bent 1 mokomąjį skrydį su instruktoriumi atitinkamos klasės oro balionu, priklausančiu didžiausiai grupei, kurios balionais skraidyti jam suteiktos teisės;“

18)

FCL.510.A dalies c punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

skraidančiojo inžinieriaus licencijos, išduotos pagal galiojančias nacionalines taisykles, turėtojui įskaitoma 50 % (ne daugiau kaip 250 valandų) vykdant skraidančiojo inžinieriaus pareigas išskraidyto laiko. Šios 250 valandų gali būti įskaitomos į b punkte nurodytas 1 500 valandų ir b punkto 1 papunktyje nurodytas 500 valandų; visas laikas, įskaitomas taikant bet kurį iš šių papunkčių, negali viršyti 250 valandų.“

19)

FCL.600 dalis pakeičiama taip:

FCL.600 IR Bendrosios nuostatos

Išskyrus FCL.825 dalyje nurodytus atvejus, PPL, CPL, MPL ir ATPL turėtojas skrydžius lėktuvu, sraigtasparniu, dirižabliu ar jėgainės keliamu orlaiviu pagal IFR vykdo tik tuo atveju, jei jis turi atitinkamos orlaivių kategorijos IR, arba laikydamas įgūdžių patikrinimo egzaminą ar vykdydamas skrydį su instruktoriumi.“

20)

FCL.610 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto 1 papunkčio i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

teisę skraidyti naktį pagal FCL.810 dalį, jei IR teisėmis bus naudojamasi naktį; arba“

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kaip lėktuvo, TMG, sraigtasparnio ar dirižablio įgulos vadas būti išskraidęs bent 50 valandų maršrutinio skrydžio laiko, iš kurių bent 10 valandų (dirižablio atveju – 20 valandų) turi būti išskraidytos atitinkamos kategorijos orlaiviu.“

21)

FCL.615 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Egzaminai. Prašymo teikėjas privalo įrodyti turįs suteikiamas teises atitinkančias toliau nurodytų sričių teorijos žinias:

oro teisės;

bendrųjų žinių apie orlaivius (prietaisai);

skrydžio planavimo ir stebėsenos;

žmogaus galimybių;

meteorologijos,

radijo navigacijos,

ryšio priemonių pagal IFR.“

22)

FCL.625.H dalies a punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

teikiantis šį prašymą ne kartu su prašymu pratęsti atitinkamo sraigtasparnio tipo kvalifikaciją, privalo išlaikyti tik atitinkamo tipo sraigtasparnio valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal šios dalies 9 priedėlio 5 dalį ir atitinkamas 1 dalies dalis. Šiuo atveju gali būti naudojami atitinkamo tipo sraigtasparnį atitinkantys FTD 2/3 ar FFS, tačiau kas antrą kartą kvalifikacijos patikrinimo egzaminas IR(H) pratęsti laikomas sraigtasparniu.“

23)

FCL.710 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Jei po skirtumų mokymo atitinkamo varianto orlaiviu nebuvo skraidyta 2 metus, norėdamas išlaikyti savo teises, pilotas privalo baigti papildomą skirtumų mokymą arba išlaikyti atitinkamo varianto orlaivio valdymo kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, išskyrus tuo atveju, kai orlaivio tipas ar variantas atitinka vieno stūmoklinio variklio orlaivio ar TMG klasės kvalifikaciją.“

24)

FCL.725 dalies b punkto 4 papunktis pakeičiamas taip:

„4)

Vienpiločio aukštos klasės lėktuvo teorijos egzaminas laikomas raštu, jį sudaro ne mažiau kaip 100 klausimų (kiekvienas su keliais atsakymo variantais), tinkamai paskirstytų pagal kurso programos temas.“

25)

FCL.720.A dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

Nepaisant d punkto, valstybė narė gali suteikti lėktuvo tipo kvalifikaciją su ribotomis daugiapiločių lėktuvų valdymo teisėmis, kuria suteikiama teisė jos turėtojui vykdyti kreiserinio skrydžio rezervinio antrojo piloto funkcijas, kai skrendama aukščiau nei FL 200, jei dviems kitiems įgulos nariams pagal d punktą suteikta lėktuvo tipo kvalifikacija.“

26)

FCL.740.A dalies a punkto 4 papunktis pakeičiamas taip:

„4)

Maršrutinio skrydžio kvalifikacijos (EIR) arba IR(A), jei suteikta, pratęsimas gali būti derinamas su kvalifikacijos patikrinimo egzaminu atitinkamos orlaivių klasės ar tipo kvalifikacijai pratęsti.“

27)

FCL.735.As dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

MCC mokymo kursą sudaro bent:

1)

12 valandų teorijos mokymas ir pratimai; ir

2)

5 valandų praktinis MCC mokymas;

mokymas FNPT II ar III, tinkamu MCC, FTD 2/3 ar FFS.“

28)

FCL.810 dalies a punkto 1 papunktis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 papunkčio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1)

Jei lėktuvo, TMG ar dirižablio LAPL, SPL ar PPL turėtojas teikia prašymą leisti šia licencija suteikiamomis teisėmis naudotis naktį pagal VFR, jis privalo būti baigęs ATO rengiamą mokymo kursą. Kursą sudaro:“

b)

ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

bent 5 valandos skrydžio atitinkamos kategorijos orlaiviu naktį laiko, įskaitant bent 3 valandas skrydžio su instruktoriumi laiko, įskaitant bent 1 valandą navigacijos vykdant maršrutinį skrydį laiko ir bent vieną ne trumpesnį kaip 50 km (27 jūrmylių) maršrutinį skrydį su instruktoriumi bei 5 savarankiškus kilimus ir 5 savarankiškus tūpimus visiškai sustojant.“

29)

Įterpiamos šios naujos FCL.825 ir FLC.830 dalys:

FCL.825 Maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacija (EIR)

a)

Teisės ir sąlygos

1)

Maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (EIR) turėtojui suteikiama teisė turimą klasės arba tipo kvalifikaciją atitinkančiu lėktuvu vykdyti skrydžius dieną pagal IFR maršrutiniame skrydžio etape. Ši teisė gali būti papildoma teise vykdyti skrydžius naktį pagal IFR maršrutiniame skrydžio etape, jei pilotas turi skrydžio naktį kvalifikaciją pagal FCL.810 dalį.

2)

EIR turėtojas pradeda arba tęsia skrydį, per kurį jis ketina naudotis kvalifikacija suteikiamomis teisėmis, tik jei iš naujausios meteorologinės informacijos matyti, kad:

i)

meteorologinės sąlygos išvykstant yra tokios, kad skrydžio segmentą nuo kilimo iki planuojamo perėjimo iš VFR į IFR galima skristi pagal VFR; ir

ii)

numatomu atvykimo į planuojamą paskirties aerodromą laiku oro sąlygos bus tokios, kad skrydžio segmentą nuo perėjimo iš IFR į VFR iki tūpimo būtų galima skristi pagal VFR.

b)

Išankstinės sąlygos. Prašymo suteikti EIR teikėjas privalo turėti bent PPL(A) ir būti kaip lėktuvo įgulos vadas išskraidęs bent 20 valandų maršrutinio skrydžio laiko.

c)

Mokymo kursas. Prašymo suteikti EIR teikėjas per 36 mėnesių laikotarpį ATO privalo būti baigęs:

1)

bent 80 valandų teorijos mokymą pagal FCL.615 dalį; ir

2)

skrydžio pagal prietaisus mokymą, per kurį:

i)

į skrydžio mokymą vieno variklio EIR gauti įtraukiamas bent 15 valandų skrydžio pagal prietaisus su instruktoriumi laiko; ir

ii)

į skrydžio mokymą kelių variklių EIR gauti įtraukiama bent 16 valandų skrydžio pagal prietaisus su instruktoriumi laiko, iš kurių bent 4 valandos turi būti išskraidytos kelių variklių lėktuvais.

d)

Teorijos žinios. Prieš dalyvaudamas įgūdžių patikrinimo egzamine prašymo teikėjas įrodo turįs suteikiamas teises atitinkančio lygio FCL.615 dalies b punkte nurodytų dalykų teorijos žinias.

e)

Įgūdžių patikrinimas. Baigęs mokymą prašymo teikėjas privalo išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą lėktuve dalyvaujant IRE. Įgūdžių patikrinimo egzaminas kelių variklių EIR gauti laikomas kelių variklių lėktuve. Įgūdžių patikrinimo egzaminas vieno variklio EIR gauti laikomas vieno variklio lėktuve.

f)

Nukrypstant nuo c ir d punktų, vieno variklio EIR turėtojas, turintis ir kelių variklių lėktuvo klasės ar tipo kvalifikaciją ir norintis gauti pirmąją kelių variklių lėktuvo EIR, ATO privalo baigti kursą, kurį sudaro bent 2 valandos skrydžio pagal prietaisus maršrutiniu skrydžio etapu kelių variklių lėktuvais su instruktoriumi laiko, ir išlaikyti e punkte nurodytą įgūdžių patikrinimo egzaminą.

g)

Galiojimas, pratęsimas ir atnaujinimas.

1)

EIR galioja 1 metus.

2)

Prašymo pratęsti EIR teikėjas privalo:

i)

per 3 mėnesius iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą lėktuve; arba

ii)

per 12 mėnesių iki kvalifikacijos galiojimo pabaigos išskraidyti 6 valandas pagal IFR kaip įgulos vadas ir atlikti bent 1 valandos mokomąjį skrydį su instruktoriumi, turinčiu teisę rengti mokymą IR(A) arba EIR gauti.

3)

Kas antrą kartą siekdamas pratęsti kvalifikaciją EIR turėtojas privalo išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą pagal g punkto 2 papunkčio i papunktį.

4)

Jei EIR baigia galioti, prašymo teikėjas, norėdamas atnaujinti savo teises, privalo:

i)

baigti instruktoriaus, turinčio teisę rengti mokymą IR(A) arba EIR gauti, surengtą kvalifikacijos kėlimo mokymą, kad pasiektų reikiamą kvalifikacijos lygį; ir

ii)

išlaikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą.

5)

Jei EIR nebuvo pratęsta ar atnaujinta per 7 metus nuo galutinės galiojimo datos, jos turėtojas taip pat privalo perlaikyti EIR teorijos žinių egzaminus pagal FCL.615 dalies b punktą.

6)

Kvalifikacijos patikrinimas siekiant kelių variklių lėktuvo EIR pratęsimo ar atnaujinimo ir g punkto 2 papunkčio ii papunktyje reikalaujamas mokomasis skrydis turi būti atliekami kelių variklių lėktuvu. Jei pilotas taip pat turi vieno variklio lėktuvo EIR, atliekant šį kvalifikacijos patikrinimą taip pat pratęsiama arba atnaujinama vieno variklio lėktuvo EIR.

h)

Jei prašymo suteikti EIR teikėjas yra išskraidęs skrydžio pagal prietaisus su instruktoriumi laiką prižiūrimas IRI(A) arba FI(A), turinčio teisę rengti mokymą IR arba EIR gauti, šios valandos gali būti įskaitomos kaip pagal c punkto 2 papunkčio i ir ii papunkčius reikalaujamos valandos (bet ne daugiau kaip atitinkamai 5 arba 6 valandos). Šis įskaitymas netaikomas c punkto 2 papunkčio ii papunktyje reikalaujamoms 4 skrydžio pagal prietaisus mokymo kelių variklių lėktuvuose valandoms.

1)

Kad būtų galima nustatyti įskaitytinų valandų skaičių ir mokymo poreikius, prašymo teikėjas ATO dalyvauja parengiamajame vertinime.

2)

Tai, kad baigtas IRI(A) arba FI(A) surengtas skrydžio pagal prietaisus mokymas, pagrindžiama dokumentais specialiuose mokymo įrašuose ir šį faktą savo parašu patvirtina instruktorius.

i)

Gali būti laikoma, kad prašymo suteikti EIR teikėjas, turintis trečiosios šalies pagal Čikagos konvencijos 1 priedo reikalavimus išduotą FCL dalies PPL arba CPL ir galiojančią IR(A), įvykdė visus c punkte nurodytus mokymo kursų reikalavimus. Siekdamas gauti EIR, prašymo teikėjas privalo:

1)

sėkmingai išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą EIR gauti;

2)

nukrypstant nuo d punkto, per įgūdžių patikrinimo egzaminą egzaminuotojui įrodyti, kad įgijo tinkamo lygio teorijos žinių apie oro teisę, meteorologiją ir skrydžio planavimą bei vykdymą (IR);

3)

kaip lėktuvo įgulos vadas būti išskraidęs bent 25 valandas skrydžio pagal IFR laiko.“

FCL.830 Skraidymo per debesis sklandytuvais kvalifikacija

a)

Piloto licencijos, pagal kurią suteikiama teisė skraidyti sklandytuvais, turėtojai gali skraidyti per debesis sklandytuvu arba motorizuotuoju sklandytuvu (išskyrus TMG) tik jei turi skraidymo per debesis sklandytuvais kvalifikaciją.

b)

Prašymo suteikti skraidymo per debesis sklandytuvais kvalifikaciją teikėjas turi būti:

1)

po licencijos išdavimo kaip sklandytuvo arba motorizuotojo sklandytuvo įgulos vadas išskraidęs bent 30 valandų;

2)

baigęs ATO rengiamą mokymo kursą, įskaitant:

i)

teorijos mokymą; ir

ii)

bent 2 valandas skrydžio su instruktoriumi sklandytuvais arba motorizuotaisiais sklandytuvais, sklandytuvą valdant tik pagal prietaisus; ne daugiau kaip viena valanda gali būti išskraidyta TMG; ir

3)

išlaikęs įgūdžių patikrinimo egzaminą dalyvaujant šiuo tikslu kvalifikuotam FE.

c)

Laikoma, kad EIR arba IR(A) turėtojas yra įvykdęs b punkto 2 papunkčio i papunkčio reikalavimą. Nukrypstant nuo b punkto 2 papunkčio ii papunkčio, privaloma išskraidyti bent vieną valandą su instruktoriumi sklandytuvu arba motorizuotuoju sklandytuvu (išskyrus TMG), sklandytuvą valdant tik pagal prietaisus.

d)

Skraidymo per debesis kvalifikacijos turėtojas šia kvalifikacija suteikiamomis teisėmis gali naudotis tik tuo atveju, jei per paskutinius 24 mėnesius jis yra išskraidęs bent 1 valandą skrydžio laiko arba įvykdęs 5 skrydžius kaip sklandytuvo arba motorizuotojo sklandytuvo (išskyrus TMG) įgulos vadas, naudodamasis skraidymo per debesis kvalifikacijos teisėmis.

e)

Kad d punkte nurodytų reikalavimų neįvykdęs skraidymo per debesis kvalifikacijos turėtojas vėl galėtų naudotis šia kvalifikacija suteikiamomis teisėmis, jis privalo:

1)

dalyvaujant šiuo tikslu kvalifikuotam FE laikyti kvalifikacijos patikrinimo egzaminą; arba

2)

dalyvaujant kvalifikuotam instruktoriui išskraidyti papildomą skrydžio laiką arba papildomai įvykdyti d punkte reikalaujamus skrydžius.

f)

Laikoma, kad galiojančios EIR arba IR(A) turėtojas visiškai įvykdė d punkto reikalavimus.“

30)

FCL.915 dalies b punkto 2 papunkčio i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

kaip atitinkamos klasės ar tipo orlaivio, kuriuo jis ketina mokyti skrydžio, pilotas privalo būti išskraidęs bent 15 valandų skrydžio laiko, iš kurių, jei taikoma, ne daugiau kaip 7 valandas gali sudaryti mokymasis tos klasės ar tipo orlaivį atitinkančiu FSTD; arba“

31)

FCL.905.FI dalis iš dalies keičiama taip:

a)

f punktas pakeičiamas taip:

„f)

suteikiama, pratęsiama ar atnaujinama vilkimo, akrobatinio skraidymo arba, FI(S) atveju, skraidymo per debesis kvalifikacija, jei turimos tokios teisės ir jei FI įrodė kitam FI, kurio kvalifikacija atitinka i punkto reikalavimus, gebąs vykdyti atitinkamai kvalifikacijai suteikti būtiną mokymą;“

b)

g punkto įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„g)

suteikiama, pratęsiama ar atnaujinama atitinkamos kategorijos orlaivio EIR arba IR, jei FI:“

c)

g punkto 3 papunkčio i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

jei tai taikoma kelių variklių lėktuvui – įvykdė reikalavimus kelių variklių lėktuvo CRI pažymėjimui gauti;“

d)

h punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

jei tai taikoma sraigtasparniui – įvykdė FCL.910.TRI dalies c punkto 1 papunkčio reikalavimus ir išankstines sąlygas mokytis pagal TRI(H) mokymo kursą, nustatytas FCL.915.TRI dalies d punkto 2 papunktyje;“

32)

FCL.910.FI dalies a punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

siekiant suteikti vienpiločių vieno variklio orlaivių, išskyrus vienpiločius aukštos klasės sudėtingus lėktuvus, klasės ir tipo kvalifikaciją, taip pat papildomas su oro balionų klase bei grupe ir sklandytuvo klase susijusias teises;“

33)

FCL.915.FI dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

siekiantis gauti FI(S) pažymėjimą, privalo būti išskraidęs 100 valandų skrydžio laiko ir 200 kartų pakilęs kaip sklandytuvo įgulos vadas. Be to, jei prašymo teikėjas nori mokyti skrydžio TMG, jis privalo būti išskraidęs 30 valandų skrydžio laiko kaip TMG įgulos vadas ir TMG išlaikęs papildomą gebėjimų vertinimo egzaminą pagal FCL.935 dalį, dalyvaujant FI, kurio kvalifikacija atitinka FCL.905.FI dalies i punkto reikalavimus;“

34)

FCL.930.FI dalies b punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

a)

v punktas pakeičiamas taip:

„v)

kai siekiama gauti FI(B) pažymėjimą, bent 3 valandų skrydžio mokymas, įskaitant 3 kilimus.“

b)

3 papunkčio antra pastraipa pakeičiama taip:

„4)

Kai siekiama gauti kitos kategorijos orlaivio FI pažymėjimą, pilotui, kuris turi ar turėjo FI(A), FI(H) ar FI(As) pažymėjimą, taikant b punkto 2 papunkčio i papunkčio reikalavimą, įskaitomos 55 valandos, o taikant b punkto 2 papunkčio ii papunkčio reikalavimus, įskaitoma 18 valandų.“

35)

FCL.905.TRI dalies a punktas (po įvadinių žodžių) pakeičiamas taip:

„a)

kurį baigus pratęsiama ir atnaujinama EIR arba IR, jei TRI turi galiojančią IR;“

36)

FCL.905.CRI dalis iš dalies keičiama taip:

a)

FCL.905.CRI dalies a punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

kurį baigus suteikiama, pratęsiama ar atnaujinama vienpiločių lėktuvų, išskyrus vienpiločius aukštos klasės sudėtingus lėktuvus, klasės ar tipo kvalifikacija, jei prašymo teikėjas siekia teisės vykdyti vienpiločius skrydžius;“

b)

įterpiamas šis naujas c punktas:

„c)

Prašymo teikėjas, siekiantis gauti kelių variklių lėktuvų CRI ir turintis vienpiločių lėktuvų CRI pažymėjimą, turi būti įvykdęs išankstines sąlygas gauti CRI, nustatytas FCL.915.CRI dalies a punkte, ir FCL.930.CRI dalies a punkto 3 papunkčio bei FCL935 dalies reikalavimus;“

37)

FCL.905.IRI dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

IRI suteikiama teisė vykdyti mokymą, kurį baigus suteikiama, pratęsiama ir atnaujinama atitinkamos kategorijos orlaivio EIR arba IR.“

38)

FCL.915.IRI dalies a punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

jei prašymo teikėjas siekia gauti kelių variklių lėktuvo IRI(A) pažymėjimą, jis privalo įvykdyti FCL.915.CRI dalies a punkto ir FCL.930.CRI bei FCL.935 dalių reikalavimus;“

39)

FCL.905.SFI dalies d punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

jis turi teisę vykdyti MCC mokymą, jei SFI turi teisę mokyti skrydžio daugiapiločiu sraigtasparniu.“

40)

FCL.915.MCCI dalies b punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

kaip lėktuvo, dirižablio ar jėgainės keliamo orlaivio pilotas – bent 1 500 valandų daugiapiločio skrydžio laiko;“

41)

FCL.940.MI dalis pakeičiama taip:

FCL.940.MI MI pažymėjimo galiojimas

MI pažymėjimas galioja tol, kol galioja FI, TRI ar CRI pažymėjimas.“

42)

FCL.1015 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas papildomas šiomis 4 ir 5 dalimis:

„4)

informavimas apie poreikį peržiūrėti ir taikyti 3 papunktyje nurodytus elementus vykdant prašymo teikėjo, kurio kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminus; ir

5)

mokymas apie tai, kaip prireikus gauti informacijos apie šias nacionalines procedūras ir kitų kompetentingų institucijų reikalavimus;“

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Egzaminuotojo pažymėjimo turėtojas neturi teisės vykdyti prašymo teikėjo, kurio kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzamino, išskyrus tuo atveju, jei jis peržiūrėjo naujausią turimą informaciją, kurioje yra duomenų apie atitinkamas paraiškos teikėjo kompetentingos institucijos nacionalines procedūras.“

43)

FCL.1030 dalies b punkto 3 papunktis iš dalies keičiamas taip:

a)

papunktis papildomas nauju iv papunkčiu:

„iv)

pareiškimas, kad egzaminuotojas peržiūrėjo ir taikė nacionalines procedūras ir prašymo teikėjo kompetentingos institucijos reikalavimus, jei už prašymo teikėjo licenciją atsakinga kompetentinga institucija yra ne ta pati, kaip egzaminuotojo pažymėjimą išdavusi kompetentinga institucija;“

b)

papunktis papildomas nauju v papunkčiu:

„v)

egzaminuotojo pažymėjimo kopija, kurioje nurodyta egzaminuotojo teisių aprėptis vykdant prašymo teikėjo, kurio kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminus.“

44)

FCL.1005.FE dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas papildomas 5 papunkčiu:

„5)

EIR pratęsti ir atnaujinti būtiną kvalifikacijos patikrinimą, jei FE kaip lėktuvo pilotas išskraidė bent 1 500 valandų ir įvykdė FCL.1010.IRE dalies a punkto 2 papunkčio reikalavimus.“

b)

d punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3)

kvalifikacijos patikrinimo egzaminą, kurį išlaikius SPL ar LAPL(S) teisės papildomos teise valdyti TMG, jei egzaminuotojas kaip sklandytuvo ar motorizuotojo sklandytuvo pilotas išskraidė 300 valandų skrydžio laiko, įskaitant 50 valandų, išskraidytų vykdant skrydžio TMG mokymą;

4)

skraidymo per debesis kvalifikacijai įgyti būtinus įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus, jei egzaminuotojas kaip sklandytuvo arba motorizuotojo sklandytuvo pilotas išskraidė bent 200 valandų skrydžio laiko, įskaitant bent 5 valandas arba 25 skrydžius vykdant skraidymo per debesis kvalifikacijai gauti būtiną skrydžio mokymą arba bent 10 valandų EIR arba IR(A) gauti būtino skrydžio mokymo.“

45)

FCL.1005.TRE dalies a punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

atitinkamo orlaivio tipo kvalifikacijoms, EIR ir IR pratęsti ar atnaujinti būtiną kvalifikacijos patikrinimo egzaminą;“

46)

FCL.1010.TRE dalies b punkto 5 papunkčio ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

privalo turėti CPL(H) arba ATPL(H).“

47)

FCL.1005.CRE dalies b punktas papildomas šiuo 3 papunkčiu:

„3)

EIR pratęsti ir atnaujinti, jei CRE kaip lėktuvo pilotas išskraidė bent 1 500 valandų ir įvykdė FCL.1010.IRE dalies a punkto 2 papunkčio reikalavimus.“

48)

FCL.1005.IRE dalis pakeičiama taip:

FCL.1005.IRE IRE. Teisės

IRE pažymėjimo turėtojui suteikiama teisė vykdyti EIR arba IR gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą ir EIR arba IR pratęsti ar atnaujinti būtiną kvalifikacijos patikrinimo egzaminą.“

49)

I priedo (FCL dalies) 1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

3.2 dalis pakeičiama taip:

„3.2.

Prašymo teikėjas privalo išlaikyti šiuos šioje dalyje nustatytus atitinkamos kategorijos orlaivio teorijos egzaminus:

021

Bendrosios žinios apie orlaivius. Sklandmuo ir sistemos, elektros įranga, jėgainė, avarinė įranga;

022

Bendrosios žinios apie orlaivius. Prietaisai;

032/034

Lėktuvo arba sraigtasparnio (priklausomai nuo atvejo) charakteristikos;

070

Skrydžio procedūros; ir

080

Skrydžio principai.“

b)

4.1 dalis pakeičiama taip:

„4.1.

Laikoma, kad prašymo išduoti IR arba EIR teikėjas, išlaikęs atitinkamus tos pačios kategorijos orlaivio CPL teorijos egzaminus, yra įvykdęs šių dalykų teorijos žinių reikalavimus:

žmogaus galimybių;

meteorologijos.“

50)

I priedo (FCL dalies) 3 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

E skirsnio „BENDRŲJŲ NUOSTATŲ“ 12 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

6 valandos skrydžio laiko turi būti išskraidytos kelių variklių lėktuvu, jei kelių variklių lėktuvas naudojamas per įgūdžių patikrinimo egzaminą.“

b)

K skirsnio „BENDRŲJŲ NUOSTATŲ“ 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

būti išskraidęs 155 valandas skrydžio laiko, įskaitant 50 valandų vykdant sraigtasparnio įgulos vado funkcijas, iš kurių 10 valandų turi būti maršrutinio skrydžio laikas. Vykdant kitos kategorijos orlaivio įgulos vado funkcijas išskraidytos valandos gali būti įskaitytos į 155 valandų skrydžio laiką, kaip nurodyta K skirsnio 11 dalyje;“

51)

I priedo (FCL dalies) 5 priedėlio „BENDRŲJŲ NUOSTATŲ“ 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Patvirtinamas tik komercinio oro transporto operatoriui, sertifikuotam pagal ORO dalį, priklausančios ATO ar ATO, kuri su tokiu operatoriumi yra sudariusi specialų susitarimą, parengtas MPL mokymo kursas. Licencija galioja tik tam konkrečiam operatoriui, kol prašymo teikėjas baigs avialinijų operatoriaus keitimo kursą.“

52)

FCL dalies 6 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Prašymo baigti modulinį IR(A) kursą teikėjas privalo turėti PPL(A) arba CPL(A). CPL(A) neturintis prašymo baigti procedūrinį skrydžio pagal prietaisus modulį teikėjas privalo turėti pagrindinio skrydžio pagal prietaisus modulio baigimo pažymėjimą.

ATO užtikrina, kad prašymo baigti kelių variklių lėktuvo IR(A) kursą teikėjas, neturintis kelių variklių lėktuvo klasės ar tipo kvalifikacijos, prieš pradėdamas mokytis skrydžio pagal IR(A) mokymo kursą, baigtų H skyriuje nurodytą skrydžio kelių variklių lėktuvu mokymą.“

ii)

10.2 dalis pakeičiama taip:

„10.2.

IR(H) turėtojui bendra 7 arba 8 dalyje reikalaujama mokymo trukmė gali būti sumažinta iki 10 valandų.“

b)

priedėlis papildomas nauju Aa skirsniu:

„A.2.   IR(A). Gebėjimais pagrįstas modulinis skrydžio mokymo kursas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Gebėjimais pagrįsto modulinio skrydžio mokymo kurso paskirtis – mokyti PPL arba CPL turėtojus, kad jie įgytų skrydžio pagal prietaisus kvalifikaciją, atsižvelgiant į ankstesnį skrydžio pagal prietaisus mokymą ir patirtį. Jis parengtas taip, kad būtų pasiektas toks kvalifikacijos lygis, kurio reikia skraidyti lėktuvais pagal IFR ir esant IMC. Kursą sudaro IRI(A) arba FI(A), turinčių teisę rengti IR gauti būtiną mokymą, rengiamo skrydžio pagal prietaisus mokymo ir ATO rengiamo skrydžio mokymo derinys.

2.

Prašymo baigti tokį gebėjimais pagrįstą modulinį IR(A) teikėjas privalo turėti PPL(A) arba CPL(A).

3.

Teorijos kursas baigiamas per 18 mėnesių. Skrydžio pagal prietaisus mokymas baigiamas ir įgūdžių patikrinimo egzaminas išlaikomas per išlaikytų teorijos egzaminų rezultatų galiojimo laikotarpį.

4.

Kursą sudaro:

a)

teorijos mokymas, atitinkantis IR(A) gauti reikalingą žinių lygį;

b)

skrydžio pagal prietaisus mokymas.

TEORIJOS ŽINIOS

5.

Patvirtintą gebėjimais pagrįstą IR(A) modulinį kursą sudaro bent 80 valandų teorijos mokymas. Į teorijos kursą gali būti įtraukti mokymo naudojant kompiuterius ir e. mokymosi elementai. Mokymo klasėje laikas turi atitikti ORA.ATO.305 dalies reikalavimus.

SKRYDŽIO MOKYMAS

6.

IR(A) įgijimo išklausius šį modulinį kursą metodas grindžiamas gebėjimais. Vis dėlto prašymo teikėjas turi atitikti būtiniausius toliau pateiktus reikalavimus. Siekiant įgyti reikiamus gebėjimus gali prireikti papildomo mokymo.

a)

Gebėjimais pagrįstą modulinį vieno variklio lėktuvo IR(A) kursą sudaro bent 40 valandų skrydžio pagal prietaisus su instruktoriumi laiko, iš kurių iki 10 valandų gali būti treniruokliu FNPT I imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas arba iki 25 valandų – treniruokliu FFS arba FNPT II imituojamo skrydžio pagal prietaisus laikas. Ne daugiau kaip 5 valandos mokymuisi skrydžio pagal prietaisus treniruokliu FNPT II ar FFS skirto laiko gali būti mokymosi FNPT I laikas.

i)

Jei prašymo teikėjas:

A)

yra baigęs IRI(A) arba FI(A), turinčio teisę rengti IR gauti būtiną mokymą, surengtą skrydžio pagal prietaisus mokymą; arba

B)

anksčiau kaip lėktuvo įgulos vadas yra išskraidęs skrydžio laiką pagal IFR naudodamasis kvalifikacija, kuria suteikiama teisė skraidyti pagal IFR ir esant IMC;

šios valandos gali būti įskaitomos į pirmiau nurodytas 40 valandų (bet ne daugiau kaip 30 valandų).

ii)

Jei prašymo teikėjas anksčiau yra išskraidęs kitą nei a punkto i papunktyje nurodytą skrydžio pagal prietaisus laiką su instruktoriumi, šios valandos gali būti įskaitomos į privalomas 40 valandų (bet ne daugiau kaip 15 valandų).

iii)

Bet kuriuo atveju skrydžio mokymą sudaro bent 10 valandų skrydžio pagal prietaisus lėktuvu su instruktoriumi ATO laiko.

iv)

Bendras skrydžio su instruktoriumi pagal prietaisus laikas sudaro ne mažiau kaip 25 valandas.

b)

Gebėjimais pagrįstą modulinį kelių variklių lėktuvo IR(A) kursą sudaro bent 45 valandų skrydžio pagal prietaisus su instruktoriumi laiko, iš kurių iki 10 valandų gali būti treniruokliu FNPT I imituojamo skrydžio pagal prietaisus laiko arba iki 30 valandų – treniruokliu FFS arba FNPT II imituojamo skrydžio pagal prietaisus laiko. Ne daugiau kaip 5 valandos mokymuisi skrydžio pagal prietaisus treniruokliu FNPT II ar FFS skirto laiko gali būti mokymosi FNPT I laikas.

i)

Jei prašymo teikėjas:

A)

yra baigęs IRI(A) arba FI(A), turinčio teisę rengti IR gauti būtiną mokymą, surengtą skrydžio pagal prietaisus mokymą; arba

B)

anksčiau kaip lėktuvo įgulos vadas yra išskraidęs skrydžio laiką pagal IFR naudodamasis kvalifikacija, kuria suteikiama teisė skraidyti pagal IFR ir esant IMC;

šios valandos gali būti įskaitomos į pirmiau nurodytas 45 valandas (bet ne daugiau kaip 35 valandų).

ii)

Jei prašymo teikėjas anksčiau yra išskraidęs kitą nei b punkto i papunktyje nurodytą skrydžio pagal prietaisus su instruktoriumi laiką, šios valandos gali būti įskaitomos į privalomas 45 valandas (bet ne daugiau kaip 15 valandų).

iii)

Bet kuriuo atveju skrydžio mokymą sudaro bent 10 valandų skrydžio pagal prietaisus su instruktoriumi kelių variklių lėktuvu ATO laiko.

iv)

Bendras skrydžio pagal prietaisus mokymo laikas sudaro ne mažiau kaip 25 valandas, iš kurių bent 15 valandų išskraidomos kelių variklių lėktuvu.

c)

Kad būtų galima nustatyti įskaitytinų valandų skaičių ir mokymo poreikius, prašymo teikėjas ATO dalyvauja parengiamajame vertinime.

d)

Tai, kad baigtas pagal a punkto i papunktį arba b punkto i papunktį IRI(A) arba FI(A) surengtas skrydžio pagal prietaisus mokymas, pagrindžiama dokumentais specialiuose mokymo įrašuose ir šį faktą savo parašu patvirtina instruktorius.

7.

Gebėjimais pagrįstą modulinį IR(A) skrydžio mokymą sudaro:

a)

bent šios bazinio skrydžio pagal prietaisus procedūros ir manevrai:

i)

bazinis skrydis pagal prietaisus be išorinių vizualiųjų orientyrų;

ii)

horizontalusis skrydis;

iii)

aukštėjimas;

iv)

žemėjimas;

v)

posūkiai atliekant horizontalųjį skrydį, aukštėjant, žemėjant;

vi)

skrydžio pagal prietaisus mokomoji trajektorija;

vii)

status posūkis;

viii)

radijo navigacija;

ix)

grįžimas iš neįprastos padėties erdvėje į įprastą padėtį;

x)

ribotas valdymo skydo prietaisų skaičius; ir

xi)

pradinės ir visiškos smukos atpažinimas ir grįžimas į įprastą padėtį iš smukos;

b)

skrydžio pagal IFR priešskrydinės procedūros, įskaitant orlaivio naudojimo vadovo ir atitinkamų oro eismo paslaugų dokumentų naudojimą rengiant skrydžio pagal IFR planą;

c)

skrydžio pagal IFR esant įprastinėms, ypatingosioms ir avarinėms sąlygoms procedūros ir manevrai, kuriuos sudaro bent:

i)

perėjimas iš vizualiojo skrydžio į skrydį pagal prietaisus kylant;

ii)

standartinis išskridimas ir atvykimas pagal prietaisus;

iii)

maršrutinio skrydžio pagal IFR procedūros;

iv)

išlaikymo procedūros;

v)

artėjimas tūpti pagal prietaisus iki nurodyto žemiausio taško;

vi)

praleisto artėjimo tūpti procedūros; ir

vii)

tūpimai po artėjimo tūpti pagal prietaisus, įskaitant skrydį ratu;

d)

skrydžio manevrai ir konkrečios skrydžio charakteristikos;

e)

jei reikia, kelių variklių lėktuvo valdymas atliekant pirmiau nurodytus pratimus, įskaitant:

i)

lėktuvo valdymą tik pagal prietaisus, imituojant vieno variklio neveikimą;

ii)

variklio išjungimą ir įjungimą iš naujo (pastarasis pratimas turi būti atliekamas saugioje altitudėje, nebent atliekama FFS ar FNPT II).

8.

Gali būti laikoma, kad prašymo baigti gebėjimais pagrįstą modulinį IR(A) mokymo kursą teikėjas, turintis FCL dalies PPL arba CPL ir trečiosios šalies pagal Čikagos konvencijos 1 priedo reikalavimus suteiktą galiojančią IR(A), išklausė visą 4 dalyje nurodytą mokymo kursą. Kad galėtų gauti IR(A), prašymo teikėjas privalo:

a)

sėkmingai išlaikyti IR(A) gauti būtiną įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal 7 priedėlį;

b)

per įgūdžių patikrinimo egzaminą egzaminuotojui įrodyti, kad įgijo tinkamo lygio teorijos žinių apie oro teisę, meteorologiją ir skrydžio planavimą bei vykdymą (IR); ir

c)

kaip lėktuvo įgulos vadas būti išskraidęs bent 50 skrydžio pagal IFR laiko.

PARENGIAMASIS VERTINIMAS

9.

Parengiamojo vertinimo turinį ir trukmę nustato ATO, atsižvelgdama į ankstesnę prašymo teikėjo skrydžio pagal prietaisus patirtį.

KELI VARIKLIAI

10.

Vieno variklio IR(A) turėtojas, turintis ir kelių variklių lėktuvo klasės arba tipo kvalifikaciją, norėdamas pirmą kartą gauti kelių variklių lėktuvo IR(A), privalo ATO išklausyti kursą, kurį sudaro bent 5 valandos skrydžio pagal prietaisus kelių variklių lėktuvuose su instruktoriumi laiko, iš kurių 3 valandos gali būti išskraidytos FFS arba FNPT II, ir privalo išlaikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą.“

c)

B skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Prašymo baigti modulinį IR(H) kursą teikėjas privalo turėti PPL(H) arba CPL(H), arba ATPL(H). Prieš pradėdamas IR(H) kurso mokymo orlaiviu etapą prašymo teikėjas privalo turėti per IR(H) įgūdžių patikrinimo egzaminą naudojamo sraigtasparnio tipo kvalifikaciją arba būti baigęs patvirtintą mokymo kursą tokio tipo sraigtasparnio kvalifikacijai gauti. Prašymo teikėjas privalo turėti sėkmingo MCC kurso baigimo pažymėjimą, jei įgūdžių patikrinimo egzaminas bus vykdomas daugianarės įgulos sąlygomis.“

ii)

9.2 dalis pakeičiama taip:

„9.2.

IR(A) turėtojui bendra reikalaujamo mokymo trukmė gali būti sumažinta iki 10 valandų.“

iii)

įterpiama ši 9.3 dalis:

„9.3.

PPL(H) ir skrydžio sraigtasparniu naktį kvalifikacijos ar CPL(H) turėtojui bendra reikalaujamo skrydžio pagal prietaisus su instruktoriumi trukmė gali būti sumažinta 5 valandomis.“

53)

I priedo (FCL dalies) 9 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

B skirsnio 5 dalies f punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

FFS ar FNPT II kategoriją, kaip nustatyta atitinkamuose ARA ir ORA dalių reikalavimuose;“

b)

C skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

4 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„4.

Taikomos toliau nurodytos ribos, pakoreguotos pagal oro sūkurių sąlygas, sraigtasparnio valdomumą ir jo eksploatacines charakteristikas.“

ii)

10 dalies i punktas pakeičiamas taip:

„i)

FSTD kategoriją, kaip nustatyta atitinkamuose ARA ir ORA dalių reikalavimuose;“

iii)

D skirsnio 8 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

imituojamo skrydžio treniruoklių kategoriją, kaip nustatyta atitinkamuose ARA ir ORA dalių reikalavimuose;“

iv)

E skirsnio 8 dalies įvadinis sakinys ir a punktas pakeičiami taip:

„8.

Jei imituojamo skrydžio treniruokliai įtraukti į orlaivio tipo kvalifikacijos kursą, jie naudojami per praktinį mokymą ir egzaminą. Rengiant kursą atsižvelgiama į šiuos aspektus:

a)

imituojamo skrydžio treniruoklių kategoriją, kaip nustatyta atitinkamuose ARA ir ORA dalių reikalavimuose;“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A skirsnio „Lėktuvai“ 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

įrodo turįs skrydžio reikalavimų ir FCL dalies atitinkamų dalių žinias;“

b)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

atitinka šioje lentelėje nustatytus reikalavimus:

Turima nacionalinė licencija

Bendras išskraidytų valandų skaičius

Kiti reikalavimai

Nauja licencija pagal FCL dalį ir sąlygos (jei taikoma)

Sąlygų panaikinimas

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(A)

> 1 500 valandų daugiapiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas

Nėra

ATPL(A)

Netaikoma

a)

ATPL(A)

> 1 500 valandų daugiapiločiu lėktuvu

Nėra

Kaip 4 stulpelio c eilutėje

Kaip 5 stulpelio c eilutėje

b)

ATPL(A)

> 500 valandų daugiapiločiu lėktuvu

Parodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.515 dalyje

ATPL(A), tipo kvalifikacija suteikiama teisė vykdyti tik antrojo piloto funkcijas

Parodyti gebėjimą vykdyti įgulos vado funkcijas, kaip reikalaujama FCL dalies 9 priedėlyje

c)

CPL/IR(A) ir licenciją išdavusioje valstybėje narėje išlaikytas ICAO ATPL teorijos egzaminas

 

i)

Parodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.310 dalyje ir FCL.615 dalies b punkte.

ii)

Įvykdyti kitus FCL.720.A dalies c punkto reikalavimus

CPL/IR(A), įskaitomos ATPL teorijos žinios

Netaikoma

d)

CPL/IR(A)

> 500 valandų daugiapiločiu lėktuvu arba vykdant daugiapiločius skrydžius vienpiločiu CS-23 vietinio susisiekimo kategorijos arba lygiaverčiu lėktuvu pagal komerciniam oro transportui taikomus CAT ir ORO dalių reikalavimus

i)

Licenciją išdavusioje valstybėje narėje (1) išlaikyti ATPL(A) gauti būtinų žinių egzaminą

ii)

Įvykdyti kitus FCL.720.A dalies c punkto reikalavimus

CPL/IR(A), įskaitomos ATPL teorijos žinios

Netaikoma

e)

CPL/IR(A)

< 500 valandų vienpiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas

Parodyti skrydžio planavimo ir vykdymo CPL/IR lygio žinias

Kaip 4 stulpelio f eilutėje

Gauti daugiapiločio lėktuvo tipo kvalifikaciją pagal FCL dalį

g)

CPL(A)

> 500 valandų vienpiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas

Skrydžio naktį kvalifikacija, jei taikoma

CPL/(A), tipo/klasės kvalifikacija suteikiama teisė skraidyti tik vienpiločiu lėktuvu

 

h)

CPL(A)

< 500 valandų vienpiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas

i)

Skrydžio naktį kvalifikacija, jei taikoma.

ii)

Parodyti skrydžio vykdymo ir planavimo žinias, kaip reikalaujama FCL.310 dalyje

Kaip 4 stulpelio h eilutėje

 

i)

PPL/IR(A)

≥ 75 valandų pagal IFR

 

PPL/IR(A) (IR kvalifikacija galioja tik PPL)

Parodyti skrydžio vykdymo ir planavimo žinias, kaip reikalaujama FCL.615 dalies b punkte

j)

PPL(A)

≥ 70 valandų lėktuvais

Parodyti mokėjimą naudotis radijo navigacijos prietaisais

PPL(A)

 

k)

2)

B skirsnio „Sraigtasparniai“ 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

įrodo turįs skrydžio reikalavimų ir FCL dalies atitinkamų dalių žinias;“

b)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

atitinka šioje lentelėje nurodytus reikalavimus:

Turima nacionalinė licencija

Bendras išskraidytų valandų skaičius

Kiti reikalavimai

Nauja licencija pagal FCL dalį ir sąlygos (jei taikoma)

Sąlygų panaikinimas

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(H) ir galiojanti IR(H)

> 1 000 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas

Nėra

ATPL(H) ir IR

Netaikoma

a)

ATPL(H) be IR(H) teisių

> 1 000 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas

Nėra

ATPL(H)

 

b)

ATPL(H) ir galiojanti IR(H)

> 1 000 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu

Nėra

ATPL(H) ir IR, tipo kvalifikacija suteikiama teisė vykdyti tik antrojo piloto funkcijas

Parodyti gebėjimą vykdyti įgulos vado funkcijas, kaip reikalaujama FCL dalies 9 priedėlyje

c)

ATPL(H) be IR(H) teisių

> 1 000 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu

Nėra

ATPL(H), tipo kvalifikacija suteikiama teisė vykdyti tik antrojo piloto funkcijas

Parodyti gebėjimą vykdyti įgulos vado funkcijas, kaip reikalaujama FCL dalies 9 priedėlyje

d)

ATPL(H) ir galiojanti IR(H)

> 500 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu

Parodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.515 dalyje ir FCL.615 dalies b punkte

Kaip 4 stulpelio c eilutėje

Kaip 5 stulpelio c eilutėje

e)

ATPL(H) be IR(H) teisių

> 500 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu

Kaip 3 stulpelio e eilutėje

Kaip 4 stulpelio d eilutėje

Kaip 5 stulpelio d eilutėje

f)

CPL/IR(H) ir licenciją išdavusioje valstybėje narėje išlaikytas ICAO ATPL(H) teorijos egzaminas

 

i)

Parodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.310 dalyje ir FCL.615 dalies b punkte.

ii)

Įvykdyti kitus FCL.720.H dalies b punkto reikalavimus

CPL/IR(H), įskaitomos ATPL(H) teorijos žinios, jei laikoma, kad ICAO ATPL(H) teorijos egzaminas atitinka FCL dalies ATPL lygį

Netaikoma

g)

CPL/IR(H)

> 500 valandų daugiapiločiu sraigtasparniu

i)

Licenciją išdavusioje valstybėje narėje (2) išlaikyti FCL dalies ATPL(H) teorijos egzaminą

ii)

Įvykdyti kitus FCL.720.H dalies b punkto reikalavimus

CPL/IR(H), įskaitomos FCL dalies ATPL(H) teorijos žinios

Netaikoma

h)

CPL/IR(H)

> 500 valandų vienpiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas

Nėra

CPL/IR(H), tipo kvalifikacija suteikiama teisė skraidyti tik vienpiločiu sraigtasparniu

Gauti daugiapiločio sraigtasparnio tipo kvalifikaciją, kaip reikalaujama FCL dalyje

i)

CPL/IR(H)

< 500 valandų vienpiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas

Parodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.310 dalyje ir FCL.615 dalies b punkte

Kaip 4 stulpelio i eilutėje

j)

CPL(H)

> 500 valandų vienpiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas

Skrydžio naktį kvalifikacija

CPL(H), tipo kvalifikacija suteikiama teisė skraidyti tik vienpiločiu sraigtasparniu

k)

CPL(H)

< 500 valandų vienpiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas

Skrydžio naktį kvalifikacija, parodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.310 dalyje

Kaip 4 stulpelio k eilutėje

l)

CPL(H) be skrydžio naktį kvalifikacijos

> 500 valandų vienpiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas

 

Kaip 4 stulpelio k eilutėje, suteikiama teisė vykdyti skrydžius tik dieną pagal VFR

Gauti daugiapiločio sraigtasparnio tipo kvalifikaciją, kaip reikalaujama FCL dalyje, ir skrydžio naktį kvalifikaciją

m)

CPL(H) be skrydžio naktį kvalifikacijos

< 500 valandų vienpiločiu sraigtasparniu vykdant įgulos vado funkcijas

Parodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.310 dalyje

Kaip 4 stulpelio k eilutėje, suteikiama teisė vykdyti skrydžius tik dieną pagal VFR

n)

PPL/IR(H)

≥ 75 valandos pagal IFR

 

PPL/IR(H) (IR kvalifikacija galioja tik PPL)

Parodyti skrydžio planavimo ir vykdymo žinias, kaip reikalaujama FCL.615 dalies b punkte

o)

PPL(H)

≥ 75 valandos sraigtasparniais

Parodyti mokėjimą naudotis radijo navigacijos prietaisais

PPL(H)

 

p)


(1)  Nereikalaujama, kad daugiapiločio lėktuvo tipo kvalifikaciją turintys CPL turėtojai būtų išlaikę ATPL(A) teorijos egzaminą, jei jie toliau skraido to paties tipo lėktuvu, tačiau išduodant licenciją pagal FCL dalį ATPL(A) teorijos žinios neįskaitomos. Jei prašymo teikėjas nori gauti kito daugiapiločio lėktuvo tipo kvalifikaciją, jis turi įvykdyti pirmiau pateiktos lentelės 3 stulpelio e eilutės i punkto reikalavimus.“

(2)  Nereikalaujama, kad daugiapiločio sraigtasparnio tipo kvalifikaciją turintys CPL turėtojai būtų išlaikę ATPL(H) teorijos egzaminą, jei jie toliau skraido to paties tipo sraigtasparniu, tačiau išduodant licenciją pagal FCL dalį ATPL(H) teorijos žinios neįskaitomos. Jei prašymo teikėjas nori gauti kito daugiapiločio sraigtasparnio tipo kvalifikaciją, jis turi įvykdyti lentelės 3 stulpelio h eilutės i punkto reikalavimus.“


III PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A skirsnis „Licencijų patvirtinimas“ iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Piloto licenciją, kurią pagal Čikagos konvencijos 1 priedo reikalavimus išdavė trečioji šalis, gali patvirtinti valstybės narės kompetentinga institucija.

Pilotas teikia prašymą valstybės narės, kurioje gyvena ar turi būstinę, kompetentingai institucijai. Jei pilotai gyvena ne valstybės narės teritorijoje, jie teikia prašymą valstybės narės, kurioje yra operatoriaus, kuriam jie dirba ar ketina dirbti vykdydami skrydžius, pagrindinė verslo vieta, arba kurioje registruotas orlaivis, kuriuo jie vykdo arba ketina vykdyti skrydžius, kompetentingą instituciją.“

b)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

įrodo turįs skrydžio reikalavimų ir FCL dalies atitinkamų dalių žinias;

c)

įrodo mokąs kalbą pagal FCL.055 dalį;“

ii)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

lėktuvo pilotas turi atitikti šioje lentelėje nurodytus patirties reikalavimus:

Turima licencija

Bendras išskraidytų valandų skaičius

Teisės

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(A)

> 1 500 valandų daugiapiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas

Komercinio oro transporto skrydžiai vykdant daugiapiločio lėktuvo įgulos vado funkcijas

a)

ATPL(A) arba CPL(A)/IR (1)

> 1 500 valandų daugiapiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado arba antrojo piloto funkcijas pagal skrydžio reikalavimus

Komercinio oro transporto skrydžiai vykdant daugiapiločio lėktuvo antrojo piloto funkcijas

b)

CPL(A)/IR

> 1 000 valandų vykdant komercinio oro transporto orlaivio įgulos vado funkcijas gavus IR

Komercinio oro transporto skrydžiai vykdant vienpiločio lėktuvo įgulos vado funkcijas

c)

CPL(A)/IR

> 1 000 valandų vienpiločiu lėktuvu vykdant įgulos vado arba antrojo piloto funkcijas pagal skrydžio reikalavimus

Komercinio oro transporto skrydžiai vykdant vienpiločio lėktuvo antrojo piloto funkcijas pagal skrydžio reikalavimus

d)

ATPL(A), CPL(A)/IR, CPL(A)

> 700 valandų lėktuvu (išskyrus TMG), iš kurių 200 valandų vykdant funkcijas, kurių pripažinimo siekiama; 50 valandų vykdant tas funkcijas turi būti išskraidytos per paskutinius 12 mėnesių

Teisė vykdyti ne komercinio oro transporto skrydžius lėktuvu

e)

CPL(A)

> 1 500 valandų komercinio oro transporto lėktuvu vykdant įgulos vado funkcijas, įskaitant 500 valandų vandens lėktuvu

Komercinio oro transporto skrydžiai vykdant vienpiločio lėktuvo įgulos vado funkcijas

f)

c)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

įrodo mokąs kalbą pagal FCL.055 dalį;“

ii)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

kaip atitinkamos kategorijos orlaivio įgulos vadas yra išskraidęs bent 100 valandų skrydžio pagal prietaisus laiko.“

d)

6 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

tiesiogiai arba netiesiogiai dirba orlaivio gamintojui.“

2)

B skirsnio „LICENCIJŲ KEITIMAS“ 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

PPL/BPL/SPL, CPL ar ATPL licenciją, kurią pagal Čikagos konvencijos 1 priedo reikalavimus išdavė trečioji šalis, valstybės narės kompetentinga institucija gali pakeisti FCL dalies PPL/BPL/SPL licencija su vienpiločių orlaivių klasės ar tipo kvalifikacija.“


(1)  Prieš pripažįstant daugiapiločio lėktuvo CPL(A)/IR licenciją, jos turėtojas privalo įrodyti turįs ICAO ATPL(A) lygio žinias.“


IV PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 VI priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

FCL dalies II skirsnio ARA.FCL.205 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Kompetentinga institucija tvarko savo sertifikuotų egzaminuotojų sąrašą. Šiame sąraše nurodomos egzaminuotojų teisės; kompetentinga institucija jį skelbia ir atnaujina.“

2)

FCL dalies II skirsnio ARA.FCL.210 dalis pakeičiama taip:

ARA.FCL.210 Egzaminuotojams teikiama informacija

a)

Kompetentinga institucija informuoja agentūrą apie nacionalines administracines procedūras, asmens duomenų apsaugos reikalavimus, atsakomybę, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir mokesčius, taikomus jos teritorijoje, kuriuos taiko egzaminuotojai rengdami prašymo teikėjo, kurio kompetentinga institucija nėra ta pati, kuri išdavė egzaminuotojo pažymėjimą, įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminus.

b)

Kad palengvintų kompetentingų institucijų pagal a punktą pateiktos informacijos sklaidą ir sudarytų geresnes galimybes su ja susipažinti, agentūra tą informaciją paskelbia savo nustatyta forma.

c)

Kompetentinga institucija savo sertifikuotiems egzaminuotojams ir jos teritorijoje savo teisėmis besinaudojančių kitų kompetentingų institucijų sertifikuotiems egzaminuotojams gali nurodyti saugos kriterijus, kurių reikia laikytis orlaivyje vykdant įgūdžių patikrinimo ir kvalifikacijos patikrinimo egzaminus.“

3)

MED DALIS iš dalies keičiama taip:

a)

I skirsnio ARA.MED.130 dalis pakeičiama taip:

ARA.MED.130 Sveikatos pažymėjimo forma

Sveikatos pažymėjimas turi atitikti toliau nurodytas specifikacijas.

a)

Turinys

1)

Valstybė, kurioje išduota piloto licencija arba kurioje pateiktas prašymas ją išduoti (I),

2)

sveikatos pažymėjimo klasė (II),

3)

pažymėjimo numeris, prasidedantis licenciją išdavusios valstybės arba valstybės, kurioje pateiktas prašymas išduoti licenciją, JT kodu, po kurio nurodomas kodas, sudarytas iš arabiškųjų skaitmenų ir (arba) lotyniškųjų raidžių (III),

4)

turėtojo vardas ir pavardė (IV),

5)

turėtojo pilietybė (VI),

6)

turėtojo gimimo data (mmmm mm dd) (XIV),

7)

turėtojo parašas (VII),

8)

apribojimas (-ai) (XIII),

9)

sveikatos pažymėjimo galiojimo pabaigos data (IX):

i)

1 klasės vienpiločių keleivinių komercinių skrydžių,

ii)

kitų 1 klasės komercinių skrydžių,

iii)

2 klasės,

iv)

LAPL,

10)

medicininės apžiūros data,

11)

paskutinės elektrokardiogramos data,

12)

paskutinės audiogramos data,

13)

išdavimo data ir pažymėjimą išdavusio AME ar sveikatos būklės vertintojo parašas. Šiame laukelyje galima įrašyti GMP, jei jie yra kompetentingi išduoti sveikatos pažymėjimus pagal nacionalinius valstybės narės, kurioje išduodama licencija, teisės aktus,

14)

antspaudas arba spaudas (XI).

b)

Medžiaga. Išskyrus tuo atveju, kai LAPL išduoda GMP, naudojamas toks popierius arba kita medžiaga, kuriuose negalima nieko keisti ar trinti arba tai lengvai matyti. Norint ką nors į formą įrašyti arba iš jos išbraukti, reikia aiškaus licencijas išduodančios institucijos leidimo.

c)

Kalba. Pažymėjimai parengiami nacionaline (-ėmis) kalba (-omis) ir anglų kalba bei kitomis kalbomis, kurias licencijas išduodanti institucija laiko tinkamomis.

d)

Visos datos sveikatos pažymėjime rašomos formatu „mmmm mm dd“.“

b)

II skirsnio ARA.MED.200 dalies „Aviacijos medicinos gydytojai (AME)“ b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Įsitikinusi, kad AME atitinka taikomus reikalavimus, kompetentinga institucija, naudodamasi šios dalies VII priedėlyje nustatyta forma, ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui išduoda, pratęsia, atnaujina arba pakeičia AME pažymėjimą.“

4)

II priedėlio„Standartinė EASA keleivių salono įgulos narių atestacijos pažymėjimų forma“ dalis „Nurodymai“ iš dalies keičiama taip:

a)

a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

Į keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimą įtraukiami visi EASA 142 formoje nurodyti punktai pagal toliau pateiktus 1–12 punktus.

b)

Pažymėjimo dydis yra 105 mm x 74 mm (viena aštuntoji A4 formato puslapio) arba 85 mm x 54 mm, ir naudojama tokia medžiaga, kurioje negalima nieko keisti ar trinti arba tai lengvai matyti.“

b)

8 punktas pakeičiamas taip:

„8 punktas.: Įrašomi valstybės narės, kurioje išduotas pažymėjimas, kompetentingos institucijos atpažinties duomenys ir pateikiamas visas kompetentingos institucijos pavadinimas, pašto adresas, oficialus antspaudas, spaudas ir, jei taikoma, logotipas.“

c)

9 punkto pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Jei kompetentinga institucija yra pažymėjimą išdavusi įstaiga, įrašomi žodžiai „kompetentinga institucija“ ir uždedamas oficialus antspaudas, spaudas arba logotipas.“

5)

V priedėlis „AVIACIJOS MEDICINOS CENTRŲ (AeMC) PAŽYMĖJIMAS“ pakeičiamas taip:

„ARA DALIES VI PRIEDO V priedėlis

Image

6)

VI priedėlio turinys išbraukiamas ir pakeičiamas taip:

„(TUŠČIAS PUSLAPIS)“


Top