EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0517(01)

Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo

OJ L 129, 17.5.2007, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 189 - 196

In force

17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/27


Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos

SUSITARIMAS

dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo

ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA

toliau – Bendrija ir

RUSIJOS FEDERACIJA,

SIEKDAMOS palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių vystymui, abipusiškumo pagrindu palengvinant vizų išdavimo tvarką Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams,

ATSIŽVELGDAMOS į bendrą pareiškimą, dėl kurio buvo sutarta Sankt Peterburgo viršūnių susitikime 2003 m. gegužės 31 d., kuriame nurodoma, kad Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija susitaria išnagrinėti sąlygas panaikinti vizų režimą tolimoje perspektyvoje,

PATVIRTINDAMOS ketinimą panaikinti vizų režimą tarp Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos,

ATSIŽVELGDAMOS į 1994 m. birželio 24 d. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, nustatantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę,

ATSIŽVELGDAMOS į bendrą pareiškimą dėl ES plėtros bei ES ir Rusijos santykių, dėl kurio buvo susitarta 2004 m. balandžio 27 d. ir kuris patvirtina Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos siekį abipusiškumo pagrindu supaprastinti vizų išdavimo tvarką Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams ir pradėti derybas dėl susitarimo sudarymo,

PRIPAŽINDAMOS, kad toks supaprastinimas neturėtų skatinti neteisėtos migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtą prie 1992 m. vasario 7 d. Europos Sąjungos sutarties ir 1957 m. kovo 25 d. Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei bei Airijai,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie 1992 m. vasario 7 d. Europos Sąjungos sutarties ir 1957 m. kovo 25 d. Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Šio Susitarimo tikslas – abipusiškumo pagrindu palengvinti vizų, leidžiančių būti ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, išdavimo tvarką Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji taisyklė

1.   Šiuo Susitarimu numatomas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas bus taikomas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams tik tais atvejais, kai jie neatleidžiami nuo vizos reikalavimo Rusijos Federacijos, Bendrijos arba valstybių narių įstatymais ir kitais teisės aktais, šiuo Susitarimu arba kitais tarptautiniais susitarimais.

2.   Šio Susitarimo nuostatose nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui atvykti bei išsiuntimo priemonėms, bus taikoma Rusijos Federacijos, valstybių narių nacionalinė teisė arba Bendrijos teisė.

3 straipsnis

Sąvokos

Šiame Susitarime:

a)

Valstybė narė – tai bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airiją ir Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę;

b)

Europos Sąjungos pilietis – tai a punkte apibrėžtos valstybės narės pilietis;

c)

Rusijos Federacijos pilietis – tai asmuo, turintis arba įgijęs Rusijos Federacijos pilietybę pagal šios valstybės teisės aktus;

d)

Viza – valstybės narės arba Rusijos Federacijos išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas:

atvykti, siekiant būti toje valstybėje narėje, keliose valstybėse narėse arba Rusijos Federacijoje neviršijant bendro 90 dienų laikotarpio,

vykti tranzitu per tos valstybės narės, keleto valstybių narių arba Rusijos Federacijos teritoriją;

e)

Teisėtai gyvenantis asmuo – tai:

Rusijos Federacijos atveju – Europos Sąjungos pilietis, kuris turi leidimą laikinai gyventi, leidimą gyventi arba studijų ar darbo vizą Rusijos Federacijoje ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui,

Europos Sąjungos atveju – Rusijos Federacijos pilietis, Bendrijos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą Šalį tikslui pagrįsti:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Rusijos Federacijos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

valstybės narės arba Rusijos Federacijos kompetentingos institucijos arba Europos institucijos laiško, patvirtinančio, kad vizos prašantis asmuo yra jos delegacijos narys, vykstantis į kitos Šalies teritoriją dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

raštiško priimančiojo juridinio asmens, įmonės, organizacijos, biuro ar jų filialo, Rusijos Federacijos arba valstybės narės valstybės ar vietos institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų Rusijos Federacijos arba kurios nors valstybės narės teritorijoje, organizacinio komiteto kvietimo;

c)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus tarp Rusijos Federacijos ir valstybių narių transporto priemonėmis, registruotomis valstybėse narėse arba Rusijos Federacijoje:

raštiško Rusijos Federacijos nacionalinės vežėjų asociacijos (sąjungos) arba valstybių narių nacionalinių vežėjų asociacijų prašymo dėl tarptautinių pervežimų keliais, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

d)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, kursuojantiems tarp valstybių narių ir Rusijos Federacijos teritorijų:

raštiško kompetentingos Rusijos Federacijos arba valstybės narės geležinkelių įmonės prašymo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

e)

žurnalistams:

profesinės organizacijos išduotas pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad konkretus asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir jo (jos) darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinę užduotį;

f)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

g)

moksleiviams, studentams, aukštesnių studijų pakopų studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, akademijos, instituto, koledžo arba mokyklos kvietimo arba pažymos dėl įtraukimo į studentų sąrašus, studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

h)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams:

priimančiosios organizacijos – kompetentingos institucijos, valstybės narės arba Rusijos Federacijos nacionalinės sporto federacijos, Rusijos Federacijos nacionalinio olimpinio komiteto arba valstybės narės nacionalinio olimpinio komiteto – raštiško kvietimo;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijų vadovų (merų) raštiško kvietimo;

j)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams (tarp jų ir įvaikiams), tėvams (tarp jų ir globėjams ir rūpintojams), seneliams ir anūkams, – lankantiems Europos Sąjungos arba Rusijos Federacijos piliečius, teisėtai gyvenančius Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

k)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat dokumento, kuriame nurodytas vizos prašančio asmens ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris, kelionės laikas ir tikslas, atvykimų į Šalį skaičius ir kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių nepilnamečių vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens vardas, pavardė ir adresas arba

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės arba organizacijos visas pavadinimas, adresas ir

jeigu kvietimą išduoda organizacija – kvietimą pasirašančio asmens vardas ir pareigos,

jeigu kviečiantysis asmuo yra juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, registruotas valstybės narės teritorijoje, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus,

jeigu kviečiantysis asmuo yra juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, registruotas Rusijos Federacijos teritorijoje, – mokesčių mokėtojo numeris.

3.   Visų šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto Šalių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių ir Rusijos Federacijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja ne ilgiau kaip penkerius metus, šių kategorijų piliečiams:

a)

nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių teismų ir aukščiausiųjų teismų nariams, jeigu jie dėl savo pareigų vykdymo šiuo Susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo, išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei 5 metai;

b)

sutuoktiniams ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (tarp jų ir įvaikiams), lankantiems Europos Sąjungos arba Rusijos Federacijos piliečius, teisėtai gyvenančius Rusijos Federacijos arba valstybės narės teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės.

2.   Valstybių narių ir Rusijos Federacijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja ne ilgiau kaip vienerius metus, šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvaus oficialiuose susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Rusijos Federacijos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į Rusijos Federaciją arba valstybes nares;

c)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus tarp Rusijos Federacijos ir valstybių narių teritorijų transporto priemonėmis, registruotomis valstybėse narėse arba Rusijos Federacijoje;

d)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, kursuojantiems tarp valstybių narių ir Rusijos Federacijos teritorijų;

e)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į Rusijos Federaciją arba valstybes nares;

f)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams;

g)

žurnalistams;

h)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainių programų dalyviams.

3.   Valstybių narių ir Rusijos Federacijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo 2 iki 5 metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius dvejus metus jie naudojosi vienerių metų trukmės daugkartinėmis vizomis, laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių arba Rusijos Federacijos teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis

1.   Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrima 15 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.

2.   Šalys taiko 70 EUR prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestį tais atvejais, kai prašymą išduoti vizą ir patvirtinamuosius dokumentus asmuo pateikia likus tik 3 ar mažiau dienų iki išvykimo. Tai netaikoma 6 straipsnio 3 dalies b, e ir f punktuose bei 7 straipsnio 3 dalyje nurodytiems atvejams.

3.   Nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečių, teisėtai gyvenančių Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (tarp jų ir įvaikiai), tėvai (tarp jų ir globėjai ir rūpintojai), seneliai ir anūkai;

b)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvaus susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Rusijos Federacijos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių teismų ir aukščiausiųjų teismų nariai, jeigu jie šiuo Susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

d)

moksleiviams, studentams, aukštesnių studijų pakopų studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais;

e)

neįgalieji asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;

f)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį;

g)

tarptautinių jaunimo sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys;

h)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantys asmenys;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai.

7 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo trukmė

1.   Valstybių narių ir Rusijos Federacijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jeigu reikalingas išsamesnis prašymo nagrinėjimas, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 3 arba mažiau darbo dienų.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems lankantis Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Rusijos Federacijos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams, kurie neturi galimybės išvykti iš Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure priežasčių, jų vizų terminas pratęsiamas nemokamai pagal priimančiosios valstybės teisės aktus laikotarpiui, kuris reikalingas grįžimui į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis

Registravimo procedūros

Šalys susitaria imtis priemonių kaip įmanoma greičiau supaprastinti registravimo procedūras, kad Rusijos Federacijos piliečiams ir Europos Sąjungos piliečiams būtų taikomi vienodi principai dėl registravimo procedūrų viešint atitinkamai Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje.

11 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Rusijos Federacijos arba valstybių narių piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali atvykti, išvykti arba vykti tranzitu per valstybių narių arba Rusijos Federacijos teritoriją be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimi piliečiai gali būti Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

12 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines Rusijos Federacijos ir valstybių narių normas ir teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir ES teisės normas dėl vizų, galiojančių ribotoje teritorijoje, Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos piliečiai gali keliauti valstybių narių ir Rusijos Federacijos teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Europos Sąjungos ir Rusijos piliečiai.

13 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį susitarimo valdymo komitetą (toliau – Komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos atstovų. Bendriją atstovauja Europos Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto užduotys yra šios:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis Susitarimas;

b)

siūlyti šio Susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

nagrinėti ir prireikus pasiūlyti šio Susitarimo pataisas į Europos Sąjungą priėmus naujas nares.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš Šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

14 straipsnis

Šio Susitarimo ryšys su valstybių narių ir Rusijos Federacijos susitarimais

Nuo įsigaliojimo dienos Susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių susitarimų, sudarytų tarp valstybių narių ir Rusijos Federacijos, nuostatas tiek, kiek šių susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo Susitarimu.

15 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį Susitarimą Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras, ir jis įsigalioja antrojo mėnesio po dienos, kai Šalys pranešė viena kitai, kad jos yra atlikusios pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis Susitarimas įsigalioja Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis Susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis Susitarimas gali būti keičiamas raštišku Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Šalys viena kitai praneša, kad jos yra atlikusios tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena Šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio Susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai Šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio Susitarimo taikymą sustabdžiusi Šalis iš karto informuoja kitą Šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena Šalis gali nutraukti šį Susitarimą raštu pranešdama kitai Šaliai. Šis Susitarimas nustoja galioti praėjus 90 dienų po tokio pranešimo gavimo dienos.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir rusų kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2


Top