EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0859

2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 859/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 nuostatas dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais

OJ L 254, 20.9.2008, p. 1–238 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 022 P. 72 - 309

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/859/oj

20.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 859/2008

2008 m. rugpjūčio 20 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 nuostatas dėl bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos, taikomų komerciniam vežimui orlaiviais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EEB) Nr. 3922/91 numatyta, kad Komisija priima to reglamento III priede išvardytų bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos dalinius pakeitimus, kurie reikalingi dėl mokslo ir technikos pažangos.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedas grindžiamas Jungtinių aviacijos institucijų (JAI) patvirtintomis suderintomis taisyklėmis „Jungtiniai aviacijos reikalavimai – Komercinis oro susisiekimas (lėktuvai)“ (JAR-OPS 1).

(3)

III priedas atnaujintas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 8/2008 (2) tam, kad iki to priedo įsigaliojimo dienos (2008 m. liepos 16 d.) būtų atsižvelgta į JAR-OPS pakeitimus, atliktus po 2005 m. sausio 1 d. (pakeitimai 9–12).

(4)

Remiantis Europos aviacijos saugos agentūros atliktu tolesniu darbu ir laukiant, kol bus priimtos Reglamente (EB) Nr. 8/2008 numatytos įgyvendinamosios taisyklės, šis priedas turėtų būti vėl iš dalies pakeistas, įtraukiant tam tikrus išsamius techninius ir veiklos reikalavimus, susijusius su svarbiausiais tame priede aptariamais saugos dalykais.

(5)

Šie nauji reikalavimai turėtų įsigalioti nedelsiant. Tačiau, kad įgyvendintų sudėtingas nuostatas, susijusias su skrydžiais bet kokiomis oro sąlygomis ir su keleivių salono įgulos mokymu, pramonei ir valdžios institucijoms reikia pasirengiamojo laiko.

(6)

Todėl Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 12 straipsniu įsteigto Skrydžių saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 3922/91 III priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

2.   Šio Reglamento priedo nuostatos dėl OPS 1.1005, OPS 1.1010, OPS 1.1015, 1 priedėlio prie OPS 1.1005, 1 priedėlio prie OPS 1.1010, 1 priedėlio prie OPS 1.1015 ir 3 priedėlio prie OPS 1.1005/1.1010/1.1015 taikomos nuo 2009 m. liepos 16 d.

3.   Šio Reglamento priedo nuostatos dėl OPS 1.430, OPS 1.435, OPS 1.440, OPS 1.450, OPS 1.455, OPS 1.460, 1 priedėlio prie OPS 1.430, 1 priedėlio prie OPS 1.440, 1 priedėlio prie OPS 1.450 ir 1 priedėlio prie OPS 1.455 taikomos nuo 2011 m. liepos 16 d.

4.   Kol netaikomos šio straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytos nuostatos, toliau taikomos atitinkamos Reglamento (EEB) Nr. 8/2008 priedo nuostatos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. rugpjūčio 20 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4.

(2)  OL L 10, 2008 1 12, p. 1.


PRIEDAS

III PRIEDAS

Bendrųjų techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos taikymas komerciniams vežimams naudojant orlaivius

OPS 1: Komercinis oro transportas (orlaiviai)

Turinys (Bendras išdėstymas)

A SKIRSNIS

Paskirtis ir sąvokų apibrėžtys

B SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

C SKIRSNIS

Vežėjo sertifikavimas ir priežiūra

D SKIRSNIS

Skrydžių procedūros

E SKIRSNIS

Skrydžiai bet kokiu oru

F SKIRSNIS

Bendrosios skrydžių galimybės

G SKIRSNIS

A klasės skrydžiai

H SKIRSNIS

B klasės skrydžiai

I SKIRSNIS

C klasės skrydžiai

J SKIRSNIS

Masė ir centruotė

K SKIRSNIS

Prietaisai ir įranga

L SKIRSNIS

Ryšio ir navigacijos įranga

M SKIRSNIS

Orlaivių techninė priežiūra

N SKIRSNIS

Skrydžio įgula

O SKIRSNIS

Keleivių salono įgula

P SKIRSNIS

Vadovai, žurnalai ir bylos

Q SKIRSNIS

Skrydžio ir darbo laiko apribojimai ir poilsio reikalavimai

R SKIRSNIS

Pavojingų krovinių gabenimas oru

S SKIRSNIS

Aviacijos saugumas

A SKIRSNIS

TAIKYMO SĄLYGOS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

OPS 1.001

Taikymo sąlygos

OPS 1-oji dalis nustato reikalavimus, taikomus civilinių lėktuvų naudojimui, kuriuos komerciniam oro susisiekimui naudoja naudotojai, kurių pagrindinė veiklos vieta ir registruota buveinė, jei tokia yra, yra valstybėje narėje (toliau – naudotojas). OPS 1 netaikoma:

1)

lėktuvams, kai juos naudoja karo, muitinės ir policijos tarnybos; nei

2)

parašiutininkų išmetimo ir gaisrų gesinimo skrydžiams bei atitinkamiems siunčiamiesiems ir grįžimo skrydžiams, kurių metu lėktuvu vežami tie asmenys, kurie paprastai dalyvauja parašiutininkų išmetime ar gaisrų gesinime; nei

3)

skrydžiams, vykdomiems prieš pradedant specialiuosius aviacijos darbus, jų metu ar tuoj po jų užbaigimo, jeigu šie skrydžiai yra susiję su tais specialiaisiais darbais, ir jų metu vežami, neskaitant įgulos, ne daugiau kaip 6 šiems darbams vykdyti būtini asmenys.

OPS 1.003

Sąvokų apibrėžtys

a)

Šiame priede:

1)

pripažinta/priimtina – įgaliotoji institucija nelaiko netinkama numatytam tikslui;

2)

patvirtinta (įgaliotosios institucijos) – (įgaliotosios institucijos) dokumentais patvirtinta kaip tinkama numatytam tikslui;

3)

pagrindinis minimalios įrangos sąrašas (angl. Master Minimum Equipment List, MMEL) – orlaivio tipui tinkamas pagrindinis sąrašas (įskaitant preambulę), kuriame nustatyti tie prietaisai, įrangos dalys ar funkcijos, kurios, nors ir palaiko tokį saugos lygį, koks numatytas galiojančiose tinkamumo skraidyti sertifikavimo specifikacijose, gali laikinai neveikti dėl konstrukcijai būdingo dubliavimo ir (arba) konkrečių naudojimo ir techninės priežiūros procedūrų, sąlygų ir apribojimų bei pagal galiojančias tinkamumo skraidyti procedūras;

4)

minimalios įrangos sąrašas (angl. Minimum Equipment List, MEL) – sąrašas (įskaitant preambulę), pagal kurį, esant konkrečiai apibrėžtoms sąlygoms, leidžiama naudoti orlaivį, kai pradedant skrydį neveikia tam tikri prietaisai, įrangos dalys ar funkcijos. Šį sąrašą savo konkrečiam orlaiviui įgaliotosios institucijos patvirtinta tvarka parengia naudotojas, atsižvelgdamas į orlaivio paskirtį ir atitinkamas naudojimo bei techninės priežiūros sąlygas.

b)

Šiame priede nurodytos M ir 145 dalys yra tos, kurios nurodytos 2003 m. lapkričio 20 d. Reglamente (EB) Nr. 2042/2003 (1).

B SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

OPS 1.005

Bendrosios nuostatos

a)

Naudotojas negali naudoti lėktuvo komerciniam oro susisiekimui kitaip, nei numatyta OPS 1 dalyje. B klasės lėktuvų naudojimui OPS 1.005 a punkto 1 priedėlyje pateikiami supaprastinti reikalavimai.

b)

Naudotojas laikosi galiojančių grįžtamąją galią turinčių tinkamumo skraidyti reikalavimų, keliamų komerciniam oro susisiekimui naudojamiems lėktuvams.

c)

Kiekvienas lėktuvas naudojamas pagal jo tinkamumo skraidyti pažymėjimo sąlygas ir neviršijant konkretaus lėktuvo pilotavimo taisyklėse nurodytų apribojimų.

d)

Kompleksiniai mokymo prietaisai (angl. Synthetic Training Devices – STD), pavyzdžiui, realaus skrydžio treniruokliai arba pilotavimo treniruočių prietaisai (angl. Flight Training Devices – FTD), pakeičiantys lėktuvą mokymo ir (arba) patikrinimo tikslams, turi atitikti kompleksiniams mokymo prietaisams keliamus reikalavimus. Naudotojas, planuojantis naudoti tokius STD, privalo gauti įgaliotosios institucijos pritarimą.

OPS 1.020

Įstatymai, taisyklės ir procedūros. Naudotojo pareigos

Naudotojas privalo užtikrinti, kad:

1)

visi darbuotojai žinotų, jog jie privalo laikytis tų valstybių, kuriose vykdomi skrydžiai, įstatymų, taisyklių ir procedūrų, susijusių su jų pareigų vykdymu; ir

2)

visi įgulos nariai būtų susipažinę su įstatymais, taisyklėmis ir procedūromis, susijusiais su jų pareigų vykdymu.

OPS 1.025

Bendra kalba

a)

Naudotojas privalo užtikrinti, kad visi įgulos nariai galėtų bendrauti ta pačia kalba.

b)

Naudotojas privalo užtikrinti, kad visas su skrydžiais susijęs personalas suprastų kalbą, kuria parašytos tos Skrydžių vykdymo vadovo dalys, kurios yra susijusios su jų funkcijomis ir pareigomis.

OPS 1.030

Minimalios įrangos sąrašai. Naudotojo pareigos

a)

Naudotojas kiekvienam lėktuvui parengia minimalios įrangos sąrašą (MEL), kurį tvirtina įgaliotoji institucija. Šis sąrašas sudaromas remiantis atitinkamu įgaliotosios institucijos patvirtintu pagrindiniu minimalios įrangos sąrašu (MMEL) (jei toks yra parengtas), ir turi būti ne mažiau ribojantis nei pastarasis.

b)

Naudotojas negali naudoti lėktuvo kitaip nei nurodyta MEL, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia įgaliotoji institucija. Tokiais leidimais jokiu būdu negalima leisti skrydžių, viršijančių MMEL numatytus apribojimus.

OPS 1.035

Kokybės valdymo sistema

a)

Naudotojas sukuria vieną kokybės sistemą ir paskiria vieną už kokybę atsakingą darbuotoją, kuris prižiūri privalomų procedūrų, skirtų užtikrinti skrydžių saugą ir lėktuvų tinkamumą skraidyti, laikymąsi ir jų tinkamumą. Procedūrų laikymosi stebėsena privalo apimti ir informacijos teikimą atskaitingam darbuotojui (taip pat žr. OPS 1.175 punkto h papunktį), siekiant užtikrinti, kad prireikus būtų imtasi tinkamų korekcinių veiksmų.

b)

Kokybės sistemoje turi būti kokybės užtikrinimo programa, apimanti procedūras, skirtas patikrinti, ar visi skrydžiai vykdomi pagal jiems taikomus reikalavimus, standartus ir procedūras.

c)

Kokybės sistema ir už kokybę atsakingas darbuotojas turi būti priimtini įgaliotajai institucijai.

d)

Kokybės sistema turi būti aprašyta atitinkamuose dokumentuose.

e)

Nepaisant šio punkto a papunkčio, įgaliotoji institucija gali pritarti dviejų už kokybę atsakingų darbuotojų paskyrimui, iš kurių vienas būtų atsakingas už skrydžius, kitas – už techninę priežiūrą, su sąlyga, kad naudotojas yra įsteigęs kokybės valdymo skyrių, siekdamas užtikrinti, kad kokybės sistema būtų vienodai taikoma viso skrydžio metu.

OPS 1.037

Avarijų prevencijos ir skrydžių saugos programa

a)

Naudotojas parengia ir prižiūri avarijų prevencijos ir skrydžių saugos programą, kuri gali būti įtraukiama į kokybės sistemą, įskaitant:

1)

programas, skirtas pasiekti, kad visi skrydžiuose dalyvaujantys asmenys būtų susipažinę su rizikos veiksniais, ir šias žinias palaikyti; ir

2)

pranešimų apie įvykius sistemą, kad būtų galima palyginti ir įvertinti atitinkamus incidentų ir avarijų pranešimus, siekiant skrydžių saugos sumetimais nustatyti neigiamas tendencijas ar pašalinti trūkumus. Sistema turi apsaugoti pranešėjo tapatybę ir sudaryti galimybę pranešimą pateikti anonimiškai; ir

3)

svarbios informacijos, susijusios su avarijomis ir incidentais, įvertinimą bei susijusios informacijos platinimą, bet ne kaltės priskyrimą; ir

4)

skrydžio duomenų stebėsenos programą lėktuvams, kurių maksimali kilimo masė (MCTOM) viršija 27 000 kg. Skrydžio duomenų stebėsena (FDM) – įprastinių skrydžių metu gautų skaitmeninių skrydžio duomenų naudojimas aktyvus siekiant pagerinti aviacijos saugą. Skrydžio duomenų stebėsenos programa nesiekiama skirti bausmių, ir joje numatytos tinkamos duomenų šaltinio (-ių) apsaugos priemonės; ir

5)

už programos valdymą atskaitingo asmens paskyrimą.

b)

Teikti korekcinių veiksmų, reikalingų avarijų prevencijos ir skrydžių saugos programai vykdyti, pasiūlymus yra už programos valdymą atskaitingo asmens pareiga.

c)

Pokyčių, kurių reikia pagal pasiūlymus dėl korekcinių veiksmų, ir kuriuos nustato avarijų prevencijos ir skrydžių saugos programa, veiksmingumą kontroliuoja už kokybę atsakingas darbuotojas.

OPS 1.040

Įgulos nariai

a)

Naudotojas užtikrina, kad visi dirbantys skrydžio įgulos ir keleivių salono įgulos nariai būtų tinkamai parengti ir gebėtų vykdyti jiems paskirtas pareigas.

b)

Kai lėktuvo keleivių salone dirba skrydžio įgulos nariai, nepriklausantys keleivių kabinos įgulai, naudotojas užtikrina, kad:

1)

keleiviai jų nesupainiotų su keleivių salono įgulos nariais;

2)

jie neužimtų postų, paskirtų būtinai keleivių salono įgulai;

3)

netrukdytų keleivių salono įgulai vykdyti savo pareigas.

OPS 1.050

Paieškos ir gelbėjimo informacija

Naudotojas užtikrina, kad su numatomu skrydžiu susijusi svarbi informacija apie paieškos ir gelbėjimo tarnybas būtų lengvai prieinama įgulos kabinoje.

OPS 1.055

Informacija apie avarinę ir gelbėjimosi įrangą

Naudotojas užtikrina, kad visuose jo lėktuvuose būtų sąrašai su informacija apie lėktuve esančią avarinę ir gelbėjimosi įrangą, kuriuos prireikus būtų galima skubiai perduoti gelbėjimo koordinavimo centrams. Šią informaciją, atsižvelgiant į konkretų atvejį, sudaro: gelbėjimosi plaustų ir pirotechnikos priemonių skaičius, spalva ir tipas, išsami informacija apie būtiniausių medicininių priemonių ir vandens atsargas bei avarinės nešiojamosios radijo įrangos tipas ir dažniai.

OPS 1.060

Priverstinis tūpimas ant vandens

Naudotojas skrydžiams virš vandens negali naudoti lėktuvo, kurio patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija viršija 30 krėslų, kai nuotolis nuo avariniam tūpimui tinkančios sausumos yra didesnis nei 120 minučių skrydžio kreiseriniu greičiu arba 400 jūrmylių, atsižvelgiant į tai, kuris atstumas yra mažesnis, išskyrus atvejus, kai lėktuvas atitinka priverstinio tūpimo ant vandens reikalavimus, nustatytus galiojančiame tinkamumo skraidyti kodekse.

OPS 1.065

Karinių ginklų ir karinės amunicijos vežimas

a)

Naudotojas negali skraidinti karinių ginklų ir karinės amunicijos, nebent tam gautas visų suinteresuotų valstybių pritarimas.

b)

Naudotojas užtikrina, kad kariniai ginklai ir karinė amunicija:

1)

lėktuve būtų sukrauti tokioje vietoje, į kurią skrydžio metu negali patekti keleiviai; ir

2)

būtų neužtaisyti, jei tai šaunamieji ginklai;

nebent iki skrydžio pradžios visos suinteresuotos valstybės duotų sutikimą tokiems kariniams ginklams ir karinei amunicijai vežti, esant aplinkybėms, kurios iš dalies arba visiškai skiriasi nuo nurodytųjų šiame papunktyje.

c)

Naudotojas užtikrina, kad iki skrydžio pradžios įgulos vadas būtų išsamiai informuojamas apie planuojamus vežti karinius ginklus ir karinę amuniciją bei jų vietą lėktuve.

OPS 1.070

Sportinių ginklų ir amunicijos vežimas

a)

Naudotojas imasi visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų, jog jam būtų pranešta apie visus planuojamus skraidinti sportinius ginklus.

b)

Sutikdamas vežti sportinius ginklus, naudotojas užtikrina, kad jie:

1)

lėktuve būtų sukrauti tokioje vietoje, į kurią skrydžio metu negali patekti keleiviai, nebent įgaliotoji institucija nustato, kad šio reikalavimo laikytis neįmanoma, ir sutinka, kad būtų galima taikyti kitas procedūras; ir

2)

būtų neužtaisyti, jei tai šaunamieji ar kiti ginklai, kuriuose gali būti šaudmenų.

c)

Sportinių ginklų šaudmenis galima vežti registruotame keleivių bagaže, atsižvelgiant į tam tikrus apribojimus, pagal technines instrukcijas (žr. OPS 1.1160 punkto b papunkčio 5 dalį), kaip apibrėžta OPS 1.1150 punkto a papunkčio 15 dalyje.

OPS 1.075

Asmenų vežimo būdas

Naudotojas imasi visų priemonių užtikrinti, kad skrydžio metu nė vieno asmens nebūtų tose lėktuvo dalyse, kurios nėra skirtos asmenims, nebent įgulos vadas laikinai leistų patekti į kurią nors lėktuvo dalį:

1)

siekiant imtis veiksmų, būtinų lėktuvo ar jame esančių asmenų, gyvūnų arba krovinių saugai; arba

2)

kurioje vežamas krovinys ar atsargos, ir kuri sukonstruota taip, kad į ją lėktuvui skrendant gali patekti asmuo.

OPS 1.080

Tuščias

OPS 1.085

Įgulos pareigos

a)

Įgulos narys privalo tinkamai vykdyti savo pareigas:

1)

susijusias su lėktuvo ir jame esančiųjų sauga; ir

2)

nurodytas Skrydžių vykdymo vadove nustatytose instrukcijose ir procedūrose.

b)

Įgulos narys:

1)

praneša įgulos vadui apie visus gedimus, triktis, veikimo sutrikimus ar defektus, kurie, jo nuomone, gali turėti įtakos lėktuvo tinkamumui skraidyti ar lėktuvo naudojimo saugai, įskaitant avarines sistemas;

2)

praneša įgulos vadui apie visus incidentus, sukėlusius ar galėjusius sukelti grėsmę skrydžių saugai;

3)

taiko naudotojo pranešimo apie įvykį sistemas pagal OPS 1.037 punkto a papunkčio 2 dalį. Tokiais atvejais pranešimų kopija perduodama atitinkamam įgulos vadui.

c)

Nė viena pirmiau pateikto b papunkčio nuostata neįpareigoja įgulos nario pranešti apie įvykį, apie kurį jau pranešė kitas įgulos narys.

d)

Įgulos narys negali dirbti lėktuve:

1)

jei vartoja vaistus, galinčius paveikti jo gebėjimus tiek, kad tai turėtų neigiamų padarinių saugai;

2)

po giluminio nardymo, jei po to dar nepraėjo nustatytas laikas;

3)

davęs kraujo, jei po to dar nepraėjo nustatytas laikas;

4)

jei nevykdomi taikytini sveikatos reikalavimai arba jei jam kyla abejonės dėl savo pajėgumo atlikti paskirtas funkcijas; arba

5)

jei jis žino ar įtaria, kad yra pervargęs, ar jaučiasi taip blogai, kad dėl to gali iškilti pavojus skrydžiui.

e)

Įgulos nariui taikomi tinkami reikalavimai, susiję su alkoholio vartojimu; šiuos reikalavimus nustato naudotojas ir jie turi būti priimtini įgaliotajai institucijai bei negali būti mažiau ribojantys, nei tokie reikalavimai:

1)

nevartoti alkoholio likus mažiau nei 8 valandoms iki nustatyto atvykimo į darbą laiko prieš skrydį ar budėjimo pradžią;

2)

prasidedant tarnybiniam skrydžio laikui alkoholio kiekis kraujyje negali viršyti 0,2 promilės;

3)

nevartoti alkoholio tarnybiniu skrydžio laiku ar budėjimo metu.

f)

Įgulos vadas:

1)

yra atsakingas už visų įgulos narių, keleivių ir lėktuve esančio krovinio saugą nuo tada, kai atvyksta į lėktuvą, iki tada, kai jį palieka skrydžiui pasibaigus;

2)

yra atsakingas už lėktuvo veiklą ir saugą nuo tada, kai lėktuvas jau yra parengtas pajudėti, kad pradėtų riedėti prieš kilimą, iki tada, kai jis skrydžio pabaigoje visiškai sustabdomas, ir išjungiami varikliai, naudoti kaip pagrindiniai postūmio agregatai;

3)

turi teisę duoti nurodymus, kurie, jo manymu, yra būtini lėktuvo ir jame vežamų asmenų ar turto saugai užtikrinti;

4)

turi teisę išlaipinti asmenį ar iškrauti dalį krovinio, kurie, jo nuomone, gali kelti pavojų lėktuvo ar jame esančiųjų saugai;

5)

neleidžia lėktuvu vežti asmens, kuris yra tiek apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų, kad gali kelti grėsmę lėktuvo ar jame esančiųjų saugai;

6)

turi teisę atsisakyti vežti neįleistinus keleivius, deportuojamus ar areštuotus asmenis, jei jų vežimas kelia grėsmę lėktuvo ar jame esančiųjų saugai;

7)

užtikrina, kad visi keleiviai būtų supažindinami su avarinių išėjimų bei atitinkamos saugos ir avarinės įrangos išdėstymu bei naudojimu;

8)

užtikrina, kad būtų laikomasi visų lėktuvo naudojimo procedūrų ir kontrolinių sąrašų pagal Skrydžių vykdymo vadovą;

9)

neleidžia įgulos nariams kilimo, pradinio aukštėjimo, galutinio artėjimo tūpti ir tūpimo metu užsiimti jokia kita veikla, išskyrus tas pareigas, kurios būtinos saugiam lėktuvo naudojimui;

10)

Nebūtina:

i)

skrydžio metu būtų sugadintas ar išjungtas skrydžio duomenų savirašis arba būtų ištrinami jo duomenys; taip pat neleidžia, kad įrašyti duomenys būtų ištrinami po skrydžio tuo atveju, jei įvyksta avarija ar incidentas, apie kuriuos privaloma pranešti;

ii)

skrydžio metu būtų sugadintas ar išjungtas kabinos pokalbių savirašis, jei mano, kad įrašyti duomenys, kurie paprastai ištrinami automatiškai, turėtų būti išsaugoti incidento ar avarijos tyrimui; taip pat neleidžia, kad įrašyti duomenys būtų ištrinami rankiniu būdu skrydžio metu ar jam pasibaigus tuo atveju, jei įvyksta avarija ar incidentas, apie kuriuos privaloma pranešti;

11)

nusprendžia, ar priimti lėktuvą, pasižymintį pagal CDL ar MEL leidžiamais neatitikimais; ir

12)

įsitikina, kad atliktas priešskrydinis patikrinimas.

g)

Susidarius avarinei padėčiai, kai būtini neatidėliotini sprendimai ir veiksmai, įgulos vadas ar pilotas, kuriam pavesta vadovauti skrydžiui, imasi, jo nuomone, tokiomis aplinkybėmis būtinų veiksmų. Tokiais atvejais saugos sumetimais jis gali nesilaikyti taisyklių, skrydžio procedūrų ir metodų.

OPS 1.090

Įgulos vado įgaliojimai

Naudotojas imasi visų pagrįstų priemonių, skirtų užtikrinti, kad visi lėktuvu vežami asmenys paklustų visiems teisėtiems įgulos vado nurodymams, kad būtų užtikrinta lėktuvo ir juo vežamų asmenų ar turto sauga.

OPS 1.095

Teisė vairuoti lėktuvą žeme

Naudotojas imasi visų pagrįstų priemonių, skirtų užtikrinti, kad lėktuvo, už kurį jis yra atsakingas, aerodromo judėjimo zonoje nevairuotų skrydžio įgulai nepriklausantis asmuo, išskyrus atvejus, kai minėtas asmuo, sėdintis prie valdymo pulto:

1)

turi reikiamą naudotojo ar paskirto agento įgaliojimą ir yra kompetentingas:

i)

vairuoti lėktuvą žeme;

ii)

naudoti radiotelefoną; ir

2)

yra įgijęs žinių, susijusių su aerodromo schema, maršrutais, ženklais, ženklinimu, žiburiais, eismo valdymo signalais, taip pat instrukcijomis, terminija ir procedūromis, ir geba laikytis lėktuvo naudojimo standartų, būtinų lėktuvo judėjimo aerodrome saugai užtikrinti.

OPS 1.100

Leidimas būti įgulos kabinoje

a)

Naudotojas privalo užtikrinti, kad į įgulos kabiną nebūtų įleistas arba joje nebūtų vežamas joks asmuo, išskyrus paskirtus skrydžio įgulos narius, nebent šis asmuo:

1)

yra tuo metu dirbančios įgulos narys;

2)

yra įgaliotosios institucijos, atsakingos už sertifikavimą, licencijavimą ar patikrinimą, atstovas, jei tai yra būtina jo oficialioms pareigoms atlikti; arba

3)

yra gavęs leidimą ir vežamas pagal Skrydžių vykdymo vadove pateiktus nurodymus.

b)

Įgulos vadas užtikrina, kad:

1)

dėl leidimo būti įgulos kabinoje saugumo sumetimais nebūtų blaškomas dėmesys ir (arba) trukdoma vykdyti skrydį; ir

2)

visi įgulos kabinoje vežami asmenys būtų supažindinti su atitinkamomis saugos procedūromis.

c)

Galutinį sprendimą dėl leidimo būti įgulos kabinoje priima įgulos vadas.

OPS 1.105

Nesankcionuotas vežimas

Naudotojas imasi visų pagrįstų priemonių, skirtų užtikrinti, kad lėktuve joks asmuo nepasislėptų ar nepaslėptų krovinio.

OPS 1.110

Nešiojamieji elektroniniai prietaisai

Naudotojas nė vienam asmeniui neleidžia naudotis nešiojamaisiais elektroniniais prietaisais, kurie gali turėti neigiamos įtakos lėktuvo sistemų ir įrangos veikimui, ir imasi visų pagrįstų priemonių, skirtų užtikrinti, kad nė vienas lėktuve esantis asmuo jais nesinaudotų.

OPS 1.115

Alkoholis ir narkotikai

Naudotojas neleidžia patekti į lėktuvą ar jame būti asmenims, kurie yra tiek apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų, kad gali kelti grėsmę lėktuvo ar jame esančiųjų saugai, ir imasi visų pagrįstų priemonių, skirtų užtikrinti, kad tokie asmenys į lėktuvą nepatektų ar jame nebūtų.

OPS 1.120

Grėsmė saugai

Naudotojas imasi visų pagrįstų priemonių, skirtų užtikrinti, kad nė vienas asmuo dėl neatsargių ar nerūpestingų veiksmų arba neveikimo:

1)

nesukeltų pavojaus lėktuvui ar jame esantiems asmenims;

2)

sudarytų sąlygas ar leistų, kad lėktuvas imtų kelti pavojų asmenims ar turtui.

OPS 1.125

Dokumentai, kuriuos reikia turėti skrydžio metu

a)

Naudotojas užtikrina, kad kiekvieno skrydžio metu lėktuve būtų šie dokumentai ar jų kopijos:

1)

registravimo liudijimas;

2)

tinkamumo skraidyti pažymėjimas;

3)

triukšmo pažymėjimo (jei taikoma) originalas arba kopija, įskaitant vertimą į anglų kalbą, jei tokį pažymėjimą yra išdavusi už triukšmo pažymėjimų išdavimą atsakinga institucija;

4)

vežėjo pažymėjimo originalas arba jo kopija;

5)

leidimas naudotis orlaivio radijo stotimi; ir

6)

civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (-ų) originalas arba kopija.

b)

Visi skrydžio įgulos nariai kiekvieno skrydžio metu privalo turėti galiojančias įgulos nario licencijas su skrydžiui vykdyti reikiama kvalifikacija (kvalifikacijomis).

OPS 1.130

Vadovai/taisyklės, kuriuos reikia turėti skrydžio metu

Naudotojas užtikrina, kad:

1)

kiekvieno skrydžio metu orlaivyje būtų galiojančios Skrydžių vykdymo vadovo dalys, susijusios su įgulos pareigomis;

2)

skrydžiui vykdyti būtinos Skrydžių vykdymo vadovo dalys lėktuve būtų lengvai prieinamos įgulai; ir

3)

lėktuve būtų galiojančios lėktuvo pilotavimo taisyklės, nebent įgaliotoji institucija sutinka, kad OPS 1.1045 punkto 1 priedėlio B dalyje nurodytame Skrydžių vykdymo vadove yra tam lėktuvui tinkama informacija.

OPS 1.135

Papildoma informacija ir formos, kurias reikia turėti skrydžio metu

a)

Naudotojas užtikrina, kad be OPS 1.125 ir OPS 1.130 punktuose nurodytų dokumentų ir taisyklių kiekvieno skrydžio metu orlaivyje būtų ši su skrydžio tipu ir zona susijusi informacija bei formos:

1)

skrydžio planas, kuriame pateikta bent OPS 1.1060 punkte reikalaujama informacija;

2)

lėktuvo techninės būklės žurnalas, kuriame pateikta bent M dalies M.A. 306 punkte „Naudotojo lėktuvo techninės būklės žurnalas“ reikalaujama informacija;

3)

pateikto ATS skrydžio plano duomenys;

4)

NOTAM/AIS dokumentų, reikalingų pasirengti skrydžiui;

5)

meteorologinės informacijos;

6)

J skirsnyje nurodyti masės ir centruotės dokumentai;

7)

pranešimas apie ypatingų kategorijų keleivius, pavyzdžiui, apsaugos darbuotojus, jei jie nelaikomi įgulos nariais, neįgalius asmenis, neįleistinus keleivius, deportuojamus ir areštuotus asmenis;

8)

pranešimas apie ypatingus krovinius, įskaitant pavojingus krovinius ir įgulos vadui skirtą rašytinę informaciją, kaip nurodyta OPS 1.1215 punkto c papunktyje;

9)

galiojantys žemėlapiai ir schemos bei su jomis susiję dokumentai, nustatyti OPS 1.290 punkto b papunkčio 7 dalyje;

10)

kiti dokumentai, kurių gali reikalauti su šiuo skrydžiu susijusios valstybės, pavyzdžiui, krovinio žiniaraštis, keleivių žiniaraštis ir kt.; ir

11)

pranešimų formos, atitinkančios įgaliotosios institucijos ir naudotojo reikalavimus.

b)

Įgaliotoji institucija gali leisti, kad šio punkto a papunktyje pateikta informacija ar jos dalys būtų pateikiamos kitokia forma, nei ant popieriaus. Privalo būti užtikrintas prieinamumo, tinkamumo naudoti ir patikimumo priimtinas lygis.

OPS 1.140

Žemėje saugoma informacija

a)

Naudotojas užtikrina, kad:

bent kiekvieno skrydžio ar skrydžių sekos laikotarpiu:

i)

žemėje būtų saugoma su skrydžiu susijusi ir skrydžio tipui tinkama informacija; ir

ii)

ši informacija būtų saugoma tol, kol bus nukopijuota toje vietoje, kur ketinama ją saugoti pagal OPS 1.1065 punktą; arba, jei to neįmanoma padaryti;

iii)

ta pati informacija būtų laikoma lėktuve, nedegiame konteineryje.

b)

Šio punkto a papunktyje nurodytą informaciją sudaro:

1)

skrydžio plano kopija, jei būtina;

2)

lėktuvo techninės būklės žurnalo atitinkamos (-ų) dalies (-ių) kopijos;

3)

su maršrutu susiję NOTAM dokumentai, jei juos specialiai parengė naudotojas;

4)

jei būtina, masės ir centruotės dokumentai (nurodyta OPS 1.625 punkte); ir

5)

pranešimai apie ypatingus krovinius.

OPS 1.145

Teisė tikrinti

Naudotojas užtikrina, kad įgaliotosios institucijos paskirtiems asmenims visada būtų leista įlipti į lėktuvą, naudojamą pagal šios įgaliotosios institucijos išduotą AOC, ir juo skristi, taip pat patekti į įgulos kabiną ir būti joje, nebent leidimo būti kabinoje neduotų įgulos vadas, jei jo nuomone dėl to gali kilti grėsmė lėktuvo saugai.

OPS 1.150

Dokumentų ir įrašų pateikimas

a)

Naudotojas:

1)

įgaliotosios institucijos įgaliotam asmeniui suteikia teisę gauti visus dokumentus ir įrašus, susijusius su skrydžių vykdymu ar technine priežiūra; ir

2)

tokius dokumentus ir įrašus įgaliotosios institucijos prašymu pateikia per atitinkamą laiką.

b)

Įgulos vadas įgaliotosios institucijos įgaliotam asmeniui pastarojo prašymu per atitinkamą laikotarpį pateikia dokumentus, kurie turi būti lėktuve.

OPS 1.155

Dokumentų saugojimas

Naudotojas užtikrina, kad:

1)

visi dokumentų originalai ar jų kopijos, kurias jis turi saugoti, būtų laikomi nustatytą saugojimo laiką, net jei jis nustoja būti lėktuvo naudotoju; ir

2)

kai įgulos narys, kurio įrašų apie tarnybinio skrydžių laiko, darbo ir poilsio laikotarpių bylą tvarkė naudotojas, tampa kito naudotojo įgulos nariu, minėta byla turi būti prieinama naujajam naudotojui.

OPS 1.160

Skrydžio duomenų savirašio įrašų saugojimas, pateikimas ir naudojimas

a)

Įrašų saugojimas:

1)

Įvykus avarijai, lėktuvo, kuriame įrengtas skrydžio duomenų savirašis, naudotojas, saugo, kiek tai įmanoma, su ta avarija susijusių įrašytų duomenų originalus, užfiksuotus savirašyje, 60 dienų, nebent tyrimą atliekanti institucija nurodytų kitaip.

2)

Jei įgaliotoji institucija nėra davusi išankstinio leidimo, įvykus incidentui, apie kurį privaloma pranešti, lėktuvo, kuriame įrengtas skrydžio duomenų savirašis, naudotojas saugo, kiek tai įmanoma, su tuo incidentu susijusių įrašytų duomenų originalus, užfiksuotus savirašyje, 60 dienų, nebent tyrimą atliekanti institucija nurodytų kitaip.

3)

Be to, įgaliotajai institucijai nurodžius, lėktuvo, kuriame įrengtas skrydžio duomenų savirašis, naudotojas įrašytų duomenų originalus saugo 60 dienų, nebent tyrimą atliekanti institucija nurodytų kitaip.

4)

Kai lėktuve privaloma turėti skrydžio duomenų savirašį, lėktuvo naudotojas:

i)

pagal OPS 1.715, 1.720 ir 1.725 punktus saugo įrašus naudojimo laikotarpiu, išskyrus tai, kad siekiant atlikti skrydžio duomenų savirašio bandymą ir techninę priežiūrą bandymo metu galima ištrinti iki vienos valandos trukmės seniausių įrašų; ir

ii)

saugo dokumentą, kuriame pateikta informacija, būtina norint atkurti ir perkelti inžinerijos įtaisuose saugomus duomenis.

b)

Įrašų pateikimas:

Lėktuvo, kuriame įrengtas skrydžio duomenų savirašis, naudotojas per pagrįstą laiką pateikia turimus arba išsaugotus skrydžio duomenų savirašio įrašus, jei to buvo paprašytas Įgaliotosios institucijos.

c)

Įrašų naudojimas:

1)

kabinos pokalbių savirašio įrašų negalima naudoti kitokiems tikslams nei avarijos ar incidento, apie kuriuos privaloma pranešti, tyrimui, išskyrus tuos atvejus, kai gautas visų susijusių įgulos narių sutikimas; ir

2)

skrydžio duomenų savirašių įrašų negalima naudoti kitokiems tikslams nei avarijos ar incidento, apie kuriuos privaloma pranešti, tyrimas, išskyrus tuos atvejus, kai:

i)

šiuos įrašus naudotojas naudoja tik su tinkamumu skraidyti ar technine priežiūra susijusiems klausimams; arba

ii)

šie įrašai laikomi anonimiškais; arba

iii)

įrašai atskleidžiami laikantis saugių procedūrų.

OPS 1.165

Nuoma

a)

Sąvokos

Šiame punkte vartojamos sąvokos reiškia:

1)

nuoma be įgulos – kai lėktuvas naudojamas pagal nuomininko AOC;

2)

nuoma be įgulos – kai lėktuvas naudojamas pagal nuomotojo AOC.

b)

Bendrijos naudotojų lėktuvų nuoma tarpusavyje

1)

Išnuomojimas su įgula. Bendrijos naudotojas, teikiantis lėktuvą ir visą įgulą kitam Bendrijos naudotojui pagal 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2407/92 dėl oro vežėjų licencijavimo (2) ir pasiliekantis visas C skirsnyje nustatytas funkcijas ir pareigas, išlieka lėktuvo naudotoju.

2)

Visos nuomos formos, išskyrus išnuomojimą su įgula

i)

Išskyrus tai, kas numatyta b papunkčio 1 dalyje, Bendrijos naudotojas, naudojantis kito Bendrijos naudotojo lėktuvą ar teikiantis lėktuvą kitam Bendrijos naudotojui, privalo iš anksto gauti savo atitinkamos įgaliotosios institucijos pritarimą naudojimui. Visos šio pritarimo sąlygos privalo būti įtraukiamos į nuomos sutartį.

ii)

Kitos įgaliotosios institucijos patvirtintos nuomos sutarčių, išskyrus nuomos sutartis, pagal kurias nuomojamas lėktuvas ir visa įgula, bet nenumatytas funkcijų ir pareigų perdavimas, sąlygos nuomojamo lėktuvo atžvilgiu turi būti vertinamos kaip AOC variantai, pagal kuriuos bus vykdomi skrydžiai.

c)

Bendrijos naudotojo ir kito subjekto, kuris nėra Bendrijos naudotojas, lėktuvų nuoma tarpusavyje

1)

Išsinuomojimas be įgulos

i)

Bendrijos naudotojas negali išsinuomoti lėktuvo be įgulos iš kito subjekto, kuris nėra Bendrijos naudotojas, nebent tam būtų pritarusi įgaliotoji institucija. Visos šio pritarimo sąlygos privalo būti įtraukiamos į nuomos sutartį.

ii)

Bendrijos naudotojas užtikrina, kad, išsinuomojant lėktuvą be įgulos, apie visus K ir L skirsniuose ir (arba) OPS 1.005 punkto b papunktyje nustatytų reikalavimų neatitikimus būtų pranešama įgaliotajai institucijai ir gaunamas jos pritarimas.

2)

Išnuomojimas su įgula

i)

Bendrijos naudotojas be įgaliotosios institucijos pritarimo negali išsinuomoti lėktuvo su įgula iš subjekto, kuris nėra kitas Bendrijos naudotojas.

ii)

Bendrijos naudotojas užtikrina, kad išsinuomavus lėktuvą su įgula:

A)

nuomotojo naudojimo ir techninės priežiūros saugos standartai prilygtų nustatytiesiems šiame reglamente;

B)

nuomotojas būtų naudotojas, turintis Čikagos konvenciją pasirašiusios valstybės išduotą AOC;

C)

lėktuvas turėtų standartinį tinkamumo skraidyti pažymėjimą, išduotą pagal ICAO 8 priedą. Standartiniai tinkamumo skraidyti pažymėjimai, išduoti kitoje valstybėje narėje, nei ta, kuri yra atsakinga už AOC išdavimą, bus pripažįstami be papildomų įrodymų, jei jie išduoti pagal 21 dalį; ir

D)

būtų laikomasi nuomininko įgaliotosios institucijos taikomų reikalavimų.

3)

Išnuomojimas be įgulos

Bendrijos naudotojas komerciniam oro susisiekimui vykdyti gali išnuomoti lėktuvą be įgulos kiekvienam Čikagos konvenciją pasirašiusios valstybės naudotojui, jei įvykdytos tokios sąlygos:

A)

įgaliotoji institucija atleido naudotoją nuo atitinkamų OPS 1 dalies reikalavimų, prieš tai užsienio administracinei įgaliotajai institucijai raštu prisiėmus atsakomybę už lėktuvo (-ų) naudojimo ir techninės priežiūros kontrolę ir išbraukus lėktuvą iš savo AOC; ir

B)

lėktuvo techninė priežiūra atliekama pagal patvirtintą techninės priežiūros programą.

4)

Išnuomojimas su įgula

Bendrijos naudotojas, teikiantis orlaivį ir visą įgulą kitam subjektui pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2407/92, ir pasiliekantis visas C skirsnyje nustatytas teises bei pareigas, išlieka lėktuvo naudotoju.

OPS 1.005 punkto a papunkčio 1 priedėlis

B klasės skrydžius vykdantys lėktuvai

a)

Sąvokos

1)

Skrydžiai iš A į A – kilimas ir tūpimas atliekami toje pačioje vietoje.

2)

Skrydžiai iš A į B – kilimas ir tūpimas atliekami skirtingose vietose.

3)

Naktis – valandos nuo vakaro pilietinės prieblandos pabaigos iki ryto pilietinės prieblandos pradžios ar kitas panašus laikotarpis nuo saulėlydžio iki saulėtekio, nustatytas atitinkamos institucijos.

b)

Skrydžiai, kuriems taikytinas šis priedėlis, gali būti vykdomi laikantis toliau pateiktų supaprastinimų.

1)

OPS 1.035 Kokybės valdymo sistema: jei naudotojas yra labai nedidelis, už kokybę atsakingo darbuotojo pareigas gali eiti paskirtas pareigūnas, jeigu auditą atlieka išorės auditoriai. Tai taikoma ir tada, kai atskaitingas darbuotojas eina vienerias ar daugiau iš skiriamų pareigų.

2)

Atidėta

3)

OPS 1.075 Asmenų vežimo būdas: neprivaloma pagal VFR vykdomiems skrydžiams vieno variklio lėktuvais.

4)

OPS 1.100 Leidimas būti įgulos kabinoje:

i)

naudotojas privalo nustatyti keleivių vežimo piloto krėsle taisykles;

ii)

įgulos vadas privalo užtikrinti, kad:

A)

piloto krėsle vežamas keleivis neblaškys dėmesio ir (arba) netrukdys vykdyti skrydžio; ir

B)

piloto krėsle sėdintis keleivis būtų supažindintas su atitinkamais apribojimais bei saugos procedūromis.

5)

OPS 1.105 Nesankcionuotas vežimas: neprivaloma pagal VFR vykdomiems skrydžiams vieno variklio lėktuvais.

6)

OPS 1.135 Papildoma skrydžio metu turėtina informacija ir formos:

i)

dieną pagal VFR vykdomų skrydžių vieno variklio lėktuvais iš A į A metu lėktuve nebūtina turėti šių dokumentų:

A)

skrydžio plano;

B)

lėktuvo techninio žurnalo;

C)

NOTAM/AIS dokumentų, reikalingų pasirengti skrydžiui;

D)

meteorologinės informacijos;

E)

pranešimų apie tam tikrų kategorijų keleivius … ir t. t.; ir

F)

pranešimų apie specialius, įskaitant pavojingus, krovinius … ir t. t.;

ii)

dieną pagal VFR vykdomų skrydžių vieno variklio lėktuvais iš A į B metu lėktuve nereikia turėti pranešimų apie tam tikrų kategorijų keleivius, kaip apibrėžta OPS 1.135 punkto a papunkčio 7 dalyje;

iii)

dieną iš A į B pagal VFR vykdomų skrydžių skrydžio planas gali būti supaprastintas ir privalo atitikti skrydžio tipo poreikius.

7)

OPS 1.215 Naudojimasis oro eismo paslaugomis: vieno variklio lėktuvais dieną vykdant skrydžius pagal VFR, neprivalomas ryšys su ATS turi būti palaikomas tiek, kiek būtina pagal skrydžio pobūdį. Paieškos ir gelbėjimo paslaugos privalo būti užtikrinamos pagal OPS 1.300 punktą.

8)

OPS 1.225 Aerodromo naudojimo minimumai: vykdant skrydžius pagal VFR, šis reikalavimas paprastai būna įtrauktas į standartinius skrydžių pagal VFR minimumus. Jei būtina, naudotojas nustato papildomus reikalavimus, atsižvelgdamas į tokius veiksnius kaip radijo ryšio veikimo zona, reljefas, kilimo ir tūpimo vietų pobūdis, skrydžio sąlygos bei ATS pajėgumai.

9)

OPS 1.235 Triukšmo mažinimo procedūros: netaikoma skrydžiams pagal VFR vieno variklio lėktuvais.

10)

OPS 1.240 Skrydžių maršrutai ir zonos:

a papunkčio 1 dalis netaikoma vieno variklio lėktuvais dieną vykdant VFR skrydžius iš A į A.

11)

OPS 1.250. Minimalių skrydžio aukščių nustatymas:

Toliau aprašoma, kaip šis reikalavimas taikomas dieną vykdomiems skrydžiams pagal VFR. Naudotojas užtikrina, kad skrydžiai būtų vykdomi tik tokiais maršrutais ir tokiose zonose, kur įmanoma išlaikyti saugų vietovės perskridimo aukštį, ir atsižvelgia į tokius veiksnius kaip temperatūra, reljefas, nepalankios meteorologinės sąlygos (pvz., stipri turbulencija ir žemėjantys oro srautai, temperatūros duomenų pataisos ir slėgio nukrypimai nuo įprastų dydžių).

12)

OPS 1.255. Degalų naudojimo tvarka:

i)

Skrydžiams iš A į A – naudotojas nustato minimalų degalų kiekį, kuriam esant skrydis privalo būti baigtas. Šis minimalus kiekis, galutinis degalų likutis, turi būti ne mažesnis už tą, kurio reikia 45 minučių skrydžiui.

ii)

Skrydžiams iš A į B – naudotojas užtikrina, kad į prieš skrydį apskaičiuojamą skrydžiui reikiamą degalų kiekį būtų įtraukti:

A)

degalai riedėjimui – iki kilimo sunaudojami degalai, jei tai didesnis kiekis; ir

B)

degalai kelionei (paskirties vietai pasiekti reikalingi degalai); ir

C)

atsarginiai degalai:

1)

degalai nenumatytiems atvejams – degalai, kurių kiekis yra ne mažesnis kaip 5 % suplanuoto kelionės degalų kiekio, arba, skrydžio metu pakeitus skrydžio planą, 5 % kelionei skirtų degalų kiekio likusiai skrydžio daliai; ir

2)

galutinės degalų atsargos – degalai, kurių reikia skristi papildomas 45 minutes (esant stūmokliniams varikliams) arba 30 minučių (esant turbininiams varikliams); ir

D)

degalai skrydžiui į atsarginį paskirties aerodromą – degalai, skirti nuskristi į atsarginį aerodromą per paskirties aerodromą, jei būtinas atsarginis paskirties aerodromas; ir

E)

papildomi degalai – degalai, kurių įgulos vadas gali reikalauti papildomai, turėdamas būtiną pagal šio papunkčio A–D dalis degalų kiekį.

13)

OPS 1.265. Neleistinų keleivių, deportuojamų ar areštuotų asmenų vežimas: skrydžiams pagal VFR vieno variklio lėktuvais ir kai neketinama vežti neleistinų keleivių, deportuojamų ar areštuotų asmenų, naudotojui neprivaloma nustatyti tokių keleivių vežimo procedūrų.

14)

OPS 1.280. Keleivių krėslų paskirstymas: netaikoma skrydžiams pagal VFR vieno variklio lėktuvais.

15)

OPS 1.285. Instruktažas keleiviams: demonstracija ir instruktažas keleiviams teikiami atsižvelgiant į vykdomų skrydžių tipą. Kai skrydį vykdo vienas pilotas, jam negalima skirti užduočių, atitraukiančių jį nuo pilotavimo pareigų.

16)

OPS 1.290. Pasirengimas skrydžiui:

i)

skrydžio planas skrendant iš A į A – neprivalomas;

ii)

dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams iš A į B – naudotojas užtikrina, kad kiekvienam skrydžiui būtų užpildyta supaprastinta skrydžio plano forma, tinkanti tam skrydžio tipui.

17)

OPS 1.295. Aerodromų parinkimas: Netaikoma pagal VFR vykdomiems skrydžiams. Būtinos aerodromų ir kilimo bei tūpimo vietų naudojimo instrukcijos turi būti parengtos pagal OPS 1.220 punktą.

18)

OPS 1.310. Įgulos nariai darbo vietose:

Pagal VFR vykdomiems skrydžiams tokios instrukcijos būtinos tik tuo atveju, kai skrenda du pilotai.

19)

OPS 1.375. Degalų apskaita skrydžio metu:

Skrydžiams dieną vieno variklio lėktuvais pagal VFR OPS 1.375 punkto 1 priedėlio taikyti neprivaloma.

20)

OPS 1.405. Artėjimo tūpti pradžia ir tąsa:

Netaikoma pagal VFR vykdomiems skrydžiams.

21)

OPS 1.410. Skrydžio procedūros:

Netaikoma pagal VFR vykdomiems skrydžiams.

22)

OPS 1.430–1.460, įskaitant priedėlius:

Netaikoma pagal VFR vykdomiems skrydžiams.

23)

OPS 1.530. Kilimas:

i)

a papunktis taikomas su toliau nurodytais papildymais. Įgaliotoji institucija gali, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį, priimti kitus naudotojo pateiktus skrydžio duomenis, pagrįstus akivaizdžiais parodymais ir (arba) dokumentais patvirtinta patirtimi. b ir c papunkčiai taikomi su toliau nurodytais papildymais. Kai šio papunkčio reikalavimų neįmanoma taikyti dėl fizinių apribojimų, susijusių su kilimo ir tūpimo tako ilgiu, tačiau yra aiškus visuomenės interesas ir būtinumas vykdyti skrydžius, įgaliotoji institucija gali, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį, priimti kitus naudotojo pateikiamus skrydžio duomenis, pagrįstus akivaizdžiais parodymais ir (arba) dokumentais patvirtinta patirtimi, neprieštaraujančius lėktuvo pilotavimo taisyklėms ir susijusius su konkrečiomis procedūromis;

ii)

naudotojas, norintis vykdyti skrydžius pagal i pastraipą, privalo turėti išankstinį AOC išduodančios institucijos leidimą. Šiame leidime:

A)

tiksliai nurodomas lėktuvo tipas;

B)

tiksliai nurodomas skrydžio tipas;

C)

tiksliai nurodomi aerodromai ir atitinkami kilimo ir tūpimo takai;

D)

nurodomas apribojimas, kad kilimas vyktų tik VMC sąlygomis;

E)

tiksliai nurodoma įgulos kvalifikacija; ir

F)

nurodoma, kad jis taikomas tik tiems lėktuvams, kurių pirmasis tipo pažymėjimas pirmą kartą buvo išduotas iki 2005 m. sausio 1 d.;

iii)

skrydis turi būti pripažįstamas valstybės, kurioje yra aerodromas.

24)

OPS 1.535. Kliūčių perskridimas kylant. Kelių variklių lėktuvai:

i)

a papunkčio 3, 4 ir 5 dalys, b papunkčio 2 dalis ir c papunkčio 1 ir 2 dalys bei priedėlis netaikomi dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams;

ii)

dieną pagal IFR ar VFR vykdomiems skrydžiams b ir c papunkčiai taikomi su šiais pakeitimais:

A)

vizualioji kurso orientyrų navigacija galima, kai matomumas skrydžio metu yra 1 500 m ar daugiau;

B)

reikiamas maksimalus koridoriaus plotis yra 300 m, kai matomumas skrydžio metu yra 1 500 m ar daugiau.

25)

OPS 1.545. Tūpimas. Paskirties ir atsarginis aerodromai:

i)

šis punktas taikomas su toliau nurodytais papildymais. Kai šio papunkčio reikalavimų neįmanoma taikyti dėl fizinių apribojimų, susijusių su kilimo ir tūpimo tako ilgiu, tačiau yra aiškus visuomenės interesas ir būtinumas vykdyti skrydžius, įgaliotoji institucija gali, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį, priimti kitus naudotojo pateikiamus skrydžio duomenis, pagrįstus akivaizdžiais parodymais ir (arba) dokumentais patvirtinta patirtimi, neprieštaraujančius lėktuvo pilotavimo taisyklėms ir susijusius su konkrečiomis procedūromis;

ii)

naudotojas, norintis vykdyti skrydžius pagal I pastraipą, privalo turėti išankstinį įgaliotosios institucijos, išduodančios AOC, leidimą. Šiame leidime:

A)

tiksliai nurodomas lėktuvo tipas;

B)

tiksliai nurodomas skrydžio tipas;

C)

tiksliai nurodomi aerodromai ir atitinkami kilimo ir tūpimo takai;

D)

nurodomas apribojimas, kad galutinis artėjimas tūpti ir tūpimas būtų vykdomi pagal VMC;

E)

tiksliai nurodoma įgulos kvalifikacija; ir

F)

nurodoma, kad jis taikomas tik tiems lėktuvams, kurių tipo pažymėjimas pirmą kartą buvo išduotas iki 2005 m. sausio 1 d.;

iii)

skrydis turi būti pripažįstamas valstybės, kurioje yra aerodromas.

26)

OPS 1.550. Tūpimas. Sausi kilimo ir tūpimo takai:

i)

šis punktas taikomas su toliau nurodytais papildymais. Kai šio papunkčio reikalavimų neįmanoma taikyti dėl fizinių apribojimų, susijusių su kilimo ir tūpimo tako ilgiu, tačiau yra aiškus visuomenės interesas ir būtinumas vykdyti skrydžius, įgaliotoji institucija gali, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį, priimti kitus naudotojo pateikiamus skrydžio duomenis, pagrįstus akivaizdžiais parodymais ir (arba) dokumentais patvirtinta patirtimi, neprieštaraujančius lėktuvo pilotavimo taisyklėms ir susijusius su konkrečiomis procedūromis;

ii)

naudotojas, norintis vykdyti skrydžius pagal i pastraipą, privalo turėti išankstinį įgaliotosios institucijos, išduodančios AOC, leidimą. Šiame leidime:

A)

tiksliai nurodomas lėktuvo tipas;

B)

tiksliai nurodomas skrydžio tipas;

C)

tiksliai nurodomi aerodromai ir atitinkami kilimo ir tūpimo takai;

D)

nurodomas apribojimas, kad galutinis artėjimas tūpti ir tūpimas būtų vykdomi pagal VMC;

E)

tiksliai nurodoma įgulos kvalifikacija; ir

F)

nurodoma, kad jis taikomas tik tiems lėktuvams, kurių tipo pažymėjimas pirmą kartą buvo išduotas iki 2005 m. sausio 1 d.;

iii)

skrydis turi būti pripažįstamas valstybės, kurioje yra aerodromas.

27)

Atidėta

28)

OPS 1.650. Dieną pagal VFR vykdomi skrydžiai:

1.650 punktas taikomas su toliau nurodytais papildymais. Įgaliotoji institucija gali leisti netaikyti f, g, h, ir i papunkčių reikalavimų vieno variklio lėktuvams, kurių pirmasis individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas buvo išduotas iki 1995 m. gegužės 22 d., jei jiems įvykdyti reikėtų lėktuvo sandaros modifikacijos.

29)

M dalis, M.A.704 punktas, nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žurnalas.

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žurnalą galima pritaikyti planuojamam skrydžiui.

30)

M dalis, M.A.306 punktas, „Naudotojo lėktuvo techninės būklės žurnalas“:

Įgaliotoji institucija gali patvirtinti sutrumpintą lėktuvo techninės būklės žurnalo formą, tinkamą vykdomo skrydžio tipui.

31)

OPS 1.940. Skrydžio įgulos sudėtis:

a papunkčio 2 ir 4 dalys bei b papunktis netaikomi dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams, išskyrus tai, kad a papunkčio 4 dalis privalo būti taikoma visa, jei pagal OPS 1 būtini 2 pilotai.

32)

OPS 1.945 Permokymas ir tikrinimas:

i)

a papunkčio 7 dalis – skrydžiai maršrutu su priežiūra (LIFUS) gali būti vykdomi bet kokiu galiojančios klasės lėktuvu. Reikalaujamas LIFUS kiekis priklauso nuo vykdytinų skrydžių sudėtingumo;

ii)

a papunkčio 8 dalis neprivaloma.

33)

OPS 1.955. Įgulos vado skyrimas:

toliau nurodoma tvarka, pagal kurią taikomas b papunktis. Įgaliotoji institucija gali sutikti, kad būtų vykdomi sutrumpinti vadovavimo įgulai kursai, atitinkantys vykdomo skrydžio tipą.

34)

OPS 1.960. Įgulos vadai, turintys komercinės aviacijos piloto licenciją:

a papunkčio 1 dalies i pastraipa netaikoma dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams.

35)

OPS 1.965 Periodinis mokymas ir tikrinimas:

i)

a papunkčio 1 dalis dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams taikoma toliau nurodyta tvarka. Visi mokymai ir tikrinimas turi būti tinkami skrydžio tipui ir lėktuvo, kuriame dirba skrydžio įgula, klasei, deramai atsižvelgiant į visą naudojamą specialią įrangą;

ii)

a papunkčio 3 dalies ii pastraipa taikoma toliau nurodyta tvarka. Mokymą lėktuve gali atlikti klasės kvalifikacijos egzaminuotojas (CRE), skrydžio egzaminuotojas (FE) arba tipo kvalifikacijos egzaminuotojas (TRE);

iii)

a papunkčio 4 dalies i pastraipa taikoma toliau nurodyta tvarka. Naudotojo įgūdžius gali tikrinti tipo kvalifikacijos egzaminuotojas (TRE), klasės kvalifikacijos egzaminuotojas (CRE) arba naudotojo paskirtas ir įgaliotajai institucijai priimtinas įgulos vadas, turintis tinkamą kvalifikaciją ir pasirengimą CRM principų ir CRM įgūdžių vertinimo srityse;

iv)

b papunkčio 2 dalis dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams taikoma toliau nurodyta tvarka. Tais atvejais, kai skrydžiai vykdomi sezonais, kurių trukmė nėra ilgesnė kaip 8 mėnesiai iš eilės, pakanka atlikti 1 naudotojo kvalifikacijos patikrinimą. Šis kvalifikacijos patikrinimas turi būti atliktas prieš pradedant komercinio oro susisiekimo skrydžius.

36)

OPS 1.968. Piloto kvalifikacija skristi bet kurio piloto krėsle

1 priedėlis netaikomas dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams vieno variklio lėktuvais.

37)

OPS 1.975. Žinios apie maršrutą ir aerodromą

i)

b, c ir d papunkčiai netaikomi dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams, išskyrus tai, kad naudotojas turi užtikrinti visų atitinkamų reikalavimų laikymąsi tais atvejais, kai būtinas specialus aerodromo valstybės pritarimas;

ii)

vykdant skrydžius pagal IFR arba VFR naktį, kaip alternatyva b–d papunkčiams, žinių apie maršrutą ir aerodromą tinkamumas gali būti iš naujo patvirtinamas toliau nurodyta tvarka:

A)

išskyrus skrydžiams į didžiausio sudėtingumo aerodromus, būtiną savarankišką instruktažą turi papildyti mažiausiai 10 sektorių skrydžių vykdymo zonoje atlikimas per paskutinius 12 mėnesių;

B)

skrydžiai į didžiausio sudėtingumo aerodromus gali būti atliekami tik tuo atveju, jei:

1)

įgulos vadas žinias apie šį aerodromą įgijo per paskutinius 36 mėnesius, lankydamasis jame kaip skrydžio įgulos narys arba kaip stebėtojas;

2)

artėjimas tūpti VMC sąlygomis pradedamas nustatytame mažiausiame sektoriaus absoliučiame aukštyje; ir

3)

prieš skrydi tinkamai pasirengta savarankiškai.

38)

OPS 1.980 Skrydžiai daugiau nei vienu tipu ar variantu:

i)

netaikoma, jei skrydžiai vykdomi dieną, pagal VFR, vien stūmoklinių variklių klasės lėktuvais, pilotuojamais vieno piloto;

ii)

skrydžiams naktį, vykdomiems pagal IFR ar VFR, OPS 1.980 punkto d papunkčio 2 dalies i pastraipos 1 priedėlio reikalavimas, pagal kurį įgulos narys gali pradėti naudotis privilegija, suteikiama pagal 2 įrašus licencijoje, kai yra įgijęs 500 valandų darbo patirtį atitinkamoje įgulos nario darbo vietoje, sumažinamas iki 100 valandų arba sektorių, jei vienas iš įrašų yra susijęs su klase. Prieš paskiriant pilotą įgulos vadu, turi būti atliekamas patikrinamasis skrydis.

39)

OPS 1.981. Sraigtasparnių ir lėktuvų naudojimas:

a papunkčio 1 dalis netaikoma, jei skrydžiai vykdomi vien stūmoklinių variklių klasės lėktuvais, pilotuojamais vieno piloto.

40)

Atidėta

41)

OPS 1.1060. Skrydžio planas:

Neprivaloma dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams iš A į A. Šis reikalavimas taikomas dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams iš A į B, tačiau planas gali būti supaprastintos formos, atitinkančios vykdomų skrydžių pobūdį. (Žr. OPS 1.135 punktą.)

42)

OPS 1.1070. Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žurnalas:

Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žurnalą galima pritaikyti planuojamam skrydžiui.

43)

OPS 1.1071. Lėktuvo techninės būklės žurnalas:

Taikoma kaip nurodyta M dalies M. A. 306 punkte „Naudotojo lėktuvo techninės būklės žurnalas“.

44)

Atidėta

45)

Atidėta

46)

OPS 1.1240. Mokymo programos:

Mokymo programos pritaikomos prie vykdomų skrydžių pobūdžio. Savarankiško mokymosi programos gali būti priimtinos skrydžiams, vykdomiems pagal VFR.

47)

OPS 1.1250. Paieškos lėktuve kontrolinis sąrašas:

Netaikoma dieną pagal VFR vykdomiems skrydžiams.

OPS 1.125 punkto 1 priedėlis

Dokumentai, kuriuos reikia turėti skrydžio metu

Žr. OPS 1.125 punktą.

Jei OPS 1.125 punkte nurodyti dokumentai buvo pamesti ar pavogti, skrydį leidžiama tęsti iki pagrindinio aerodromo arba kitos vietos, kur gali būti išduoti tuos dokumentus pakeičiantys dokumentai.

C SKIRSNIS

NAUDOTOJO SERTIFIKAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

OPS 1.175

Bendrosios naudotojo sertifikavimo taisyklės

1 pastaba: šio punkto 1 priedėlyje pateikiamas AOC turinys ir sąlygos.

2 pastaba: šio punkto 2 priedėlyje pateikiami valdymo ir organizaciniai reikalavimai.

a)

Naudotojas negali naudoti lėktuvo komerciniam oro susisiekimui kitaip nei numatyta vežėjo pažymėjime (AOC) ir pagal šio pažymėjimo nuostatas ir sąlygas.

b)

Naudotojas, siekiantis gauti arba pakeisti AOC, turi leisti įgaliotajai institucijai patikrinti visus planuojamų skrydžių saugos aspektus.

c)

Naudotojas, siekiantis gauti AOC:

1)

negali turėti kitos įgaliotosios institucijos išduoto AOC, nebent atitinkamos įgaliotosios institucijos būtų davusios specialų pritarimą;

2)

privalo turėti pagrindinę verslo vietą ir prireikus registruotą būstinę už AOC išdavimą atsakingoje valstybėje;

3)

įgaliotajai institucijai turi įrodyti, kad geba vykdyti saugius skrydžius.

d)

Jei naudotojas turi ne vienoje valstybėje narėje registruotų lėktuvų, turi būti nustatyta atitinkama tvarka, kad būtų užtikrinta tinkama saugos priežiūra.

e)

Naudotojas leidžia įgaliotajai institucijai lankytis savo organizacijoje ir lėktuvuose bei užtikrina, kad toks leidimas būtų suteiktas ir visoms techninės priežiūros organizacijoms, patvirtintoms pagal 145 dalį, kad būtų galima nustatyti, jog ir toliau laikomasi OPS 1 reikalavimų.

f)

Jei įgaliotoji institucija mano, kad naudotojas nebegali užtikrinti skrydžių saugos, AOC bus pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba jis bus panaikintas.

g)

Naudotojas turi įrodyti įgaliotajai institucijai, kad:

1)

jo organizacinė bei valdymo struktūros yra tinkamos ir reikiamai pritaikytos jo veiklos mastui ir apimčiai; ir

2)

yra nustatytos jo veiklos priežiūros procedūros.

h)

Naudotojas privalo paskirti įgaliotajai institucijai priimtiną atsakingą darbuotoją, turintį bendrus įgaliojimus užtikrinti, kad visi skrydžiai ir techninės priežiūros veikla būtų finansuojama ir vykdoma pagal įgaliotosios institucijos nustatytus standartus.

i)

Naudotojas privalo paskirti įgaliotajai institucijai priimtinus pareigūnus, atsakingus už šių sričių valdymą ir priežiūrą:

1)

skrydžių vykdymą;

2)

techninės priežiūros sistemą;

3)

įgulos mokymą; ir

4)

antžeminę veiklą.

j)

Vienas asmuo gali eiti daugiau nei vienerias paskirtas pareigas, jei tai priimtina įgaliotajai institucijai, tačiau naudotojai, turintys 21 ar daugiau visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, turi turėti mažiausiai du už šias keturias sritis atsakingus asmenis.

k)

Jei naudotojas turi 20 ar mažiau visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, atsakingas darbuotojas gali užimti vienerias ar daugiau skiriamų pareigų, jei tai priimtina įgaliotajai institucijai.

l)

Naudotojas privalo užtikrinti, kad kiekvienas skrydis būtų vykdomas pagal Skrydžių vykdymo vadovo nuostatas.

m)

Naudotojas privalo pasirūpinti tinkama antžeminių paslaugų įranga, kad užtikrintų saugų skrydžių vykdymą.

n)

Naudotojas privalo užtikrinti, kad jo lėktuvuose būtų tokia įranga, o įgula turėtų tokią kvalifikaciją, kokių reikia konkrečiai zonai ir skrydžio tipui.

o)

Naudotojas visiems lėktuvams, naudojamiems pagal jo turimą AOC, privalo taikyti techninės priežiūros reikalavimus pagal M dalį.

p)

Naudotojas privalo pateikti įgaliotajai institucijai Skrydžių vykdymo vadovo kopiją, kaip nurodyta P skirsnyje, taip pat visus jo pakeitimus ar peržiūrėtus ir pataisytus leidimus.

q)

Naudotojas pagrindinėje veiklos vietoje privalo turėti skrydžių tipui ir zonai tinkamus skrydžių aprūpinimo įrenginius.

OPS 1.180

AOC išdavimas, keitimas ir galiojimo pratęsimas

a)

Naudotojui neišduodamas AOC arba jo pakeitimas, o išduoto AOC galiojimas nutraukiamas, nebent:

1)

naudojami lėktuvai turi standartinį tinkamumo skraidyti pažymėjimą, kurį valstybė narė išdavė pagal 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei atitinkamų jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (3). Standartiniai tinkamumo skraidyti pažymėjimai, išduoti kitoje valstybėje narėje, nei ta, kuri yra atsakinga už AOC išdavimą, bus pripažįstami be papildomų įrodymų, jei jie išduoti pagal 21 dalį;

2)

techninės priežiūros sistema yra patvirtinta įgaliotosios institucijos pagal M dalies G skirsnį; ir

3)

naudotojas įgaliotajai institucijai įrodo, kad geba:

i)

sukurti ir užtikrinti tinkamą organizavimą;

ii)

pagal OPS 1.035 punktą sukurti kokybės sistemą ir užtikrinti jos veikimą;

iii)

laikytis privalomų mokymo programų;

iv)

laikytis techninės priežiūros reikalavimų, atitinkančių konkrečių skrydžių pobūdį ir mastą, įskaitant atitinkamas OPS 1.175 punkto g–o papunkčiuose nustatytas sąlygas; ir

v)

laikytis OPS 1.175 punkto reikalavimų.

b)

Nepaisant OPS 1.185 punkto f papunkčio nuostatų, naudotojas privalo įgaliotajai institucijai kuo skubiau pranešti apie visus pagal OPS 1.185 punkto a papunktį pateiktos informacijos pakeitimus.

c)

Jei įgaliotoji institucija nėra įsitikinusi, kad šio punkto a papunkčio reikalavimai įvykdyti, ji gali reikalauti atlikti vieną ar daugiau parodomųjų skrydžių, atliekamų kaip komercinio oro susisiekimo skrydžiai.

OPS 1.185

Administraciniai reikalavimai

a)

Naudotojas užtikrina, kad į pradinę paraišką AOC pažymėjimui gauti ir, jei būtina, kai teikiama paraiška pakeisti arba pratęsti jo galiojimą, būtų įtraukta tokia informacija:

1)

naudotojo oficialus pavadinimas ir įmonės pavadinimas bei adresas ir adresas korespondencijai;

2)

siūlomos veiklos aprašymas;

3)

valdymo organizavimo aprašymas;

4)

atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė;

5)

pagrindines pareigas einančių asmenų vardai ir pavardės, įskaitant tų, kurie yra atsakingi už skrydžių vykdymą, techninės priežiūros sistemą, įgulos narių mokymą ir antžeminę veiklą; taip pat jų kvalifikacija bei patirtis; ir

6)

skrydžių vykdymo vadovas.

b)

Vien apie naudotojo techninės priežiūros sistemą, visiems planuojamų naudoti lėktuvų tipams, į pradinę paraišką AOC gauti ir, jei būtina, teikiant paraišką AOC pakeisti ar pratęsti jo galiojimą, privaloma įtraukti šią informaciją:

1)

naudotojo nepertraukiamo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žurnalą;

2)

naudotojo lėktuvų techninės priežiūros programą (-as);

3)

lėktuvo techninės būklės žurnalą;

4)

jei reikia, techninės priežiūros sutarties (-ių), kurią (-ias) naudotojas sudarė su pagal 145 dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija, technines specifikacijas;

5)

lėktuvų skaičių.

c)

Paraiška pradiniam AOC gauti turi būti paduodama ne vėliau kaip likus 90 dienų iki planuojamos veiklos pradžios, išskyrus skrydžių vykdymo vadovą, kuris gali būti pateikiamas vėliau, bet ne vėliau kaip likus 60 dienų iki planuojamos veiklos pradžios.

d)

Paraiška AOC pakeisti privalo būti paduodama ne vėliau kaip 30 dienų iki planuojamos veiklos pradžios arba, jei susitarta kitaip, iki numatomos veiklos pradžios.

e)

Paraiška AOC galiojimui pratęsti privalo būti paduodama ne vėliau kaip likus 30 dienų iki nustatyto galiojimo laiko pabaigos, arba, jei susitarta kitaip, iki galiojimo laiko pabaigos.

f)

Išskyrus ypatingas aplinkybes, išankstinis pranešimas apie pasiūlytą paskirtojo pareigūno pakeitimą įgaliotajai institucijai turi būti pateikiamas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki pakeitimo.

OPS 1.175 punkto 1 priedėlis

Vežėjo pažymėjimo turinys ir sąlygos

AOC nurodoma:

a)

naudotojo pavadinimas ir pagrindinė verslo vieta;

b)

išdavimo data ir galiojimo trukmė;

c)

leistų skrydžių tipo aprašymas;

d)

leistas (-i) naudoti lėktuvo (-ų) tipas (-ai);

e)

leistų naudoti lėktuvų registravimo ženklai, išskyrus tai, kad naudotojai gali gauti leidimą įdiegti sistemą, skirtą informuoti įgaliotąja instituciją apie lėktuvų, kurie naudojami pagal AOC, registravimo ženklus;

f)

zonos, kuriose leidžiami skrydžiai;

g)

tam tikri apribojimai; ir

h)

specialūs įgaliojimai/leidimai, pvz.:

II kategorija/III kategorija (įskaitant patvirtintus minimumus)

(MNPS)

Minimalūs navigacijos charakteristikų reikalavimai

(ETOPS)

Pailginto nuotolio skrydžiai dviejų variklių lėktuvais

(RNAV)

Zonos navigacija

(RVSM)

Sumažinto Vertikaliojo Skirstymo Minimumai

Pavojingų krovinių vežimas

Leidimas rengti pirminį saugos mokymą keleivių salono įgulai ir, jei taikytina, išduoti O skirsnyje numatytą liudijimą tiems naudotojams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai užsiima tokiu mokymu.

OPS 1.175 punkto 2 priedėlis

AOC turėtojo valdymo ir organizacinė struktūra

a)

Bendrosios nuostatos

Naudotojas privalo turėti patikimą ir veiksmingą valdymo struktūrą, kad galėtų užtikrinti saugų skrydžių vykdymą. Paskirtieji pareigūnai privalo turėti vadovavimo įgūdžių bei tinkamą techninę/skraidymo kvalifikaciją aviacijos srityje.

b)

Paskirtieji pareigūnai

1)

Paskirtųjų pareigūnų funkcijų ir pareigų aprašymas, taip pat jų pavardės, privalo būti pateikti Skrydžių vykdymo vadove; įgaliotajai institucijai privaloma raštu pranešti apie planuojamus arba atliekamus paskirtųjų pareigūnų ar jų funkcijų pakeitimus.

2)

Naudotojas privalo nustatyti tvarką, užtikrinančią priežiūros tęstinumą kai nėra paskirtųjų pareigūnų.

3)

Asmuo, AOC turėtojo paskirtas pareigūnu, negali būti paskirtas pareigūnu ir kito AOC turėtojo, nebent tai būtų priimtina atitinkamoms įgaliotosioms institucijoms.

4)

Paskirtieji pareigūnai turi būti pasamdyti pakankamam darbo valandų skaičiui, kad galėtų atlikti valdymo funkcijas, susijusias su naudotojo veiklos mastu ir apimtimi.

c)

Personalo tinkamumas ir priežiūra

1)

Įgulos nariai. Planuojamam skrydžiui naudotojas privalo įdarbinti pakankamai skrydžio bei keleivių salono įgulos narių, kurie būtų pasirengę ir patikrinti atitinkamai pagal N ir O skirsnius.

2)

Antžeminės tarnybos personalas

i)

Antžeminės tarnybos personalo skaičius priklauso nuo skrydžių pobūdžio ir apimties. Ypač skrydžių ir antžeminių paslaugų padaliniai privalo turėti parengtą personalą, gerai išmanantį savo pareigas organizacijoje.

ii)

Naudotojas, pagal sutartį samdantis kitas organizacijas teikti tam tikras paslaugas, išlieka atsakingas už deramų standartų laikymąsi. Tokiomis aplinkybėmis paskirtajam pareigūnui privalo būti skiriama užduotis užtikrinti, kad visi rangovai atitiktų privalomus standartus.

3)

Priežiūra

i)

Planuojamą paskirti inspektorių skaičių lemia naudotojo struktūra ir jo personalo skaičius.

ii)

Privalo būti nustatytos inspektorių funkcijos ir pareigos, ir visi su skrydžiu susiję įsipareigojimai parengti taip, kad jie galėtų vykdyti savo su priežiūra susijusias pareigas.

iii)

Įgulos narių ir antžeminės tarnybos personalo veiklos priežiūrą turi vykdyti asmenys, turintys patirties ir asmeninių savybių, leidžiančių užtikrinti Skrydžių vykdymo vadove nustatytų standartų įgyvendinimą.

d)

Patalpos

1)

Naudotojas privalo užtikrinti, kad su skrydžių sauga susijusiam personalui visose veiklos vietose pakaktų darbui skirtų patalpų. Privalu atsižvelgti į antžeminės tarnybos personalo ir su skrydžio kontrole susijusio personalo poreikius, pagrindinių bylų saugojimą ir pateikimą bei įgulų atliekamą skrydžių planavimą.

2)

Biuro tarnybos privalo gebėti nedelsdamos visiems susijusiems asmenims išplatinti skrydžio instrukcijas ir kitą informaciją.

e)

Dokumentai

Naudotojas turi nustatyti taisyklių, jų pakeitimų ir kitų dokumentų rengimo tvarką.

D SKIRSNIS

SKRYDŽIO PROCEDŪROS

OPS 1.192

Sąvokos

Šiame reglamente vartojami terminai.

a)

Tinkamas aerodromas – aerodromas, kurį naudotojas laiko atitinkančiu keliamus skrydžio reikalavimus, taip pat kilimo ir tūpimo tako charakteristikas; numatytu naudojimosi laiku aerodromu bus galima naudotis ir jame bus teikiamos būtinos papildomos paslaugos, pavyzdžiui, ATS, pakankamo apšvietimo, komunikacijų, oro sąlygų pranešimo, navigacijos ir avarinės tarnybos paslaugos.

b)

ETOPS (ilgesnio nuotolio skrydžiai dviejų variklių lėktuvais) – įgaliotosios institucijos leidžiami (ETOPS leidimas) skrydžiai dviejų variklių lėktuvais nuo tinkamo aerodromo didesniu nei slenkstiniu atstumu, kuris nustatomas pagal OPS 1.245 punkto a papunktį.

c)

Tinkamas atsarginis ETOPS maršruto aerodromas – tinkamas aerodromas, kuriame numatytu naudojimosi laiku papildomai yra ATS priemonės ir kuriame nustatyta mažiausiai viena artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra.

d)

Atsarginis maršruto aerodromas (ERA) – tinkamas maršruto aerodromas, kuris gali būti būtinas planavimo etape.

e)

3 % ERA – atsarginis maršruto aerodromas, parenkamas siekiant sumažinti degalų nenumatytiems atvejams kiekį iki 3 %.

f)

Nuošalus aerodromas. Paskirties aerodromas, laikomas nuošaliu aerodromu, įgaliotajai institucijai sutikus, jei iki artimiausio tinkamo atsarginio paskirties aerodromo nuskristi būtinas degalų kiekis (degalai skrydžiui pakeistu maršrutu, pridėjus galutinį degalų kiekį) yra didesnis kaip:

skrendant lėktuvu stūmokliniais varikliais, degalai 45 minučių skrydžiui pridėjus degalus būtinus 15 % planuoto skrydžio laiko kreiseriniame aukštyje arba dviejų valandų skrydžio, atsižvelgiant į tai, kuri iš verčių yra mažesnė; arba

skrendant lėktuvu turbininiais varikliais, degalai dviejų valandų skrydžiui virš paskirties aerodromo sunaudojant įprastą degalų kiekį skrydžiui kreiseriniu greičiu, įskaitant galutines degalų atsargas.

g)

Lygiavertė pozicija – pozicija, kurią galima nustatyti pasinaudojant DME nuotoliu, tinkamoje vietoje esančiu NDB arba VOR, SRE arba PAR punktu arba bet kuriuo kitu punktu, esančiu nuo 3 iki 5 mylių nuo slenksčio, pagal kurį nepriklausomai nustatoma lėktuvo padėtis.

h)

Kritiniai skrydžio etapai – įsibėgėjimas kilti, kilimas, galutinis artėjimas tūpti, tūpimas, įskaitant riedėjimą, ir visi kiti skrydžio etapai įgulos vado nuožiūra.

i)

Degalai nenumatytiems atvejams – degalai, būtini degalams, kurie skrendant į paskirties aerodromą gali būti sunaudoti iškilus nenumatytiems veiksniams (pavyzdžiui, lėktuvui nukrypus nuo numatytų sunaudoti degalų kiekio, pasikeitus prognozuotoms meteorologinėms sąlygoms, numatytam maršrutui ir (arba) kreiseriniam lygiui (aukščiui)), kompensuoti.

j)

Atskiri kilimo ir tūpimo takai – to paties aerodromo kilimo ir tūpimo takai, kurių paviršiai yra atskiri. Šie kilimo ir tūpimo takai gali persidengti arba kirstis taip, kad užblokavus vieną iš tų takų nebūtų trukdoma vykdyti planuotus skrydžius kitu kilimo ir tūpimo taku. Kiekvienam iš kilimo ir tūpimo takų nustatyta atskira artėjimo tūpti procedūra, pagrįsta atskiromis navigacijos priemonėmis.

k)

Leistinas kreiserinis greitis, kai neveikia vienas variklis. Vykdant ETOPS skrydžius leistinas kreiserinis greitis numatytame skrydžių rajone, kai neveikia vienas variklis, yra sertifikuotas lėktuvo ribas atitinkantis greitis, kurį parenka naudotojas ir patvirtina administracinė institucija.

l)

ETOPS rajonas – rajonas, į kurį patenka oro erdvė, kurioje ETOPS skrydžiams patvirtintas lėktuvas skrisdamas nuo tinkamo ETOPS maršruto atsarginio aerodromo leistinu kreiseriniu greičiu ramiu oru (standartinėmis sąlygomis) lieka ilgiau nei nustatytas skrydžio laikas.

m)

Išvykimas. ETOPS planavimo minimumai taikomi iki išvykimo. Išvykimu laikomas momentas, kai lėktuvas savo galia pajuda pirmą kartą tam, kad pakiltų.

OPS 1.195

Skrydžių kontrolė

Naudotojas:

a)

parengia ir taiko įgaliotosios institucijos patvirtintą skrydžių vykdymo kontrolės metodą; ir

b)

atlieka visų skrydžių, vykdomų pagal jo turimo AOC nuostatas, kontrolę.

OPS 1.200

Skrydžių vykdymo vadovas

Naudotojas Skrydžių vykdymo vadovą, kuriuo naudojasi ir vadovaujasi skrydžių vykdymo personalas, parengia pagal P skirsnį.

OPS 1.205

Skrydžių vykdymo personalo kompetencija

Naudotojas užtikrina, kad visas paskirtas ar tiesiogiai antžeminių paslaugų teikimo ir skrydžių vykdymo veikloje dalyvaujantis personalas būtų tinkamai parengtas, turėtų konkrečioms jų pareigoms reikalingų gebėjimų ir gerai suprastų savo pareigas bei jų ryšį su visa veikla apskritai.

OPS 1.210

Procedūrų nustatymas

a)

Naudotojas nustato kiekvieno lėktuvų tipo procedūras ir instrukcijas, kuriose nurodomos antžeminio personalo ir įgulos narių pareigos visoms antžeminės bei skrydžių metu vykdomos veiklos užduotims.

b)

Siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Skrydžių vykdymo vadove nustatytų procedūrų, naudotojas įdiegia kontrolinių sąrašų sistemą, kurią įgulos nariai naudoja visuose lėktuvo skrydžio etapuose, atitinkamai esant įprastoms, neįprastoms ir avarinėms sąlygoms.

c)

Naudotojas negali reikalauti, kad įgulos narys kritinių skrydžio etapų metu vykdytų kitą veiklą nei ta, kuri yra būtina saugiam lėktuvo skrydžiui (žr. OPS 1.192).

OPS 1.215

Naudojimasis oro eismo paslaugomis

Naudotojas užtikrina, kad visų skrydžių metu būtų naudojamasi oro eismo paslaugomis, jei jos teikiamos.

OPS 1.216

Instrukcijos skrydžio metu

Naudotojas užtikrina, kad skrydžio metu jo duodamos instrukcijos, susijusios su oro eismo skrydžių plano pakeitimu, prieš perduodant jas į lėktuvą būtų, kai tai įmanoma, suderinamos su atitinkamu oro eismo tarnybos skyriumi.

OPS 1.220

Naudotojo leidimas naudotis aerodromais

(Žr. OPS 1.192)

Naudotojas leidžia naudotis tik tais aerodromais, kurie tinka konkretiems lėktuvų tipams ir skrydžiams.

OPS 1.225

Aerodromo naudojimo minimumai

a)

Naudotojas pagal OPS 1.430 punktą nustato kiekvieno išskridimo, paskirties ar atsarginio aerodromų, kuriais leidžiama naudotis pagal OPS 1.220 punktą, naudojimo minimumus.

b)

Jei įgaliotoji institucija nustato didesnius minimumus, atitinkamai turi būti keičiami pagal šio punkto a papunktį nustatyti minimumai.

c)

Minimumai specialiems artėjimo tūpti ir tūpimo procedūrų tipams laikomi taikytinais, jei:

1)

veikia atitinkamoje schemoje nurodyta antžeminė įranga, reikalinga numatomai procedūrai atlikti;

2)

veikia konkrečiam artėjimo tūpti tipui reikalingos lėktuvo sistemos;

3)

laikomasi nustatytų lėktuvo skrydžio kriterijų; ir

4)

įgula turi atitinkamą kvalifikaciją.

OPS 1.230

Išskridimo ir artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūros

a)

Naudotojas užtikrina, kad būtų taikomos išskridimo ir artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūros, nustatytos tos valstybės, kurioje yra aerodromas.

b)

Nepaisant šio punkto a papunkčio, įgulos vadas gali priimti skrydžių valdymo (ATC) tarnybų leidimą nukrypti nuo paskelbto išskridimo ar atskridimo maršruto, jei laikomasi kliūčių perskridimo kriterijų ir įvertinamos visos skrydžio sąlygos. Galutinis priartėjimas tūpti privalo būti vizualusis arba pagal nustatytą artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūrą.

c)

Kitokias procedūras nei nustatytos šio punkto a papunktyje naudotojas gali įgyvendinti tik su sąlyga, kad jas prireikus patvirtino valstybė, kurioje yra aerodromas, ir jos yra priimtinos įgaliotajai institucijai.

OPS 1.235

Triukšmo mažinimo procedūros

(Žr. OPS 1.192)

Laikydamasis toliau išvardytų dalykų naudotojas kiekvienam lėktuvo tipui nustato atitinkamas skrydžių išvykimo ir atvykimo arba artėjimo tūpti procedūras:

a)

naudotojas užtikrina, kad saugos užtikrinimui būtų teikiama pirmenybė prieš triukšmo mažinimą; ir

b)

šios procedūros kuriamos taip, kad skrydžių vykdymas būtų paprastas ir saugus, o įgulos darbo krūvis kritiniais skrydžio etapais žymiai nepadidėtų; ir

c)

kiekvienam lėktuvo tipui nustatomos dvi išvykimo procedūros pagal ICAO dokumentą Nr. 8168 (Oro navigacijos tarnybų procedūros, „PANS-OPS“), I tomas:

1)

pirmoji išvykimo triukšmo mažinimo procedūra (NADP 1), sukurta siekiant mažinti triukšmą artimojoje zonoje; ir

2)

antroji išvykimo triukšmo mažinimo procedūra (NADP 2), sukurta siekiant mažinti triukšmą tolimojoje zonoje; ir

3)

be to, kiekvienam NADP aukštėjimo profiliui gali būti nustatyta tik viena veiksmų seka.

OPS 1.240

Skrydžių maršrutai ir zonos

a)

Naudotojas užtikrina, kad skrydžiai būtų vykdomi tik tokiais maršrutais ar tokiose zonose:

1)

kur galima naudotis planuojamiems skrydžiams tinkama antžemine įranga ir paslaugomis, įskaitant meteorologines paslaugas;

2)

kuriems numatyto naudoti lėktuvo charakteristikos yra pakankamos, kad būtų galima laikytis minimalaus skrydžio aukščio reikalavimų;

3)

kuriems numatyto naudoti lėktuvo įranga atitinka būtiniausius planuojamo skrydžio reikalavimus;

4)

kurių žemėlapiai ir schemos (nurodyta OPS 1.135 punkto a papunkčio 9 dalyje) turimi;

5)

kur esama aerodromų, pasiekiamų laikantis OPS 1.245 punkte nustatytų laiko ir atstumo apribojimų, jei naudojami dviejų variklių lėktuvai;

6)

kur esama paviršių, tinkamų saugiai atlikti priverstinį tūpimą, jei naudojami vieno variklio lėktuvai.

b)

Naudotojas užtikrina, kad skrydžiai būtų vykdomi pagal įgaliotosios institucijos nustatytus maršrutų ar zonų apribojimus.

OPS 1.241

Skrydžiai nustatytoje sumažinto vertikaliojo skirstymo minimumo (RVSM) oro erdvėje (RVSM)

Naudotojas negali naudoti lėktuvo tam tikrose oro erdvės dalyse, kuriose pagal Regioninius oro navigacijos susitarimus taikomas 300 m (1 000 pėdų) vertikaliojo skirstymo minimumas, nebent tai daryti leistų įgaliotoji institucija (RVSM patvirtinimas). (žr. OPS 1,872 punktą).

OPS 1.243

Skrydžiai zonose, kurioms numatyti navigacijos reikalavimai

a)

Naudotojas užtikrina, kad lėktuvas, eksploatuojamas zonose, oro erdvės dalyje ar maršrutuose, kuriuose numatyti navigacijos reikalavimai, yra sertifikuotas laikantis šių reikalavimų, ir kad, reikalui esant, įgaliotoji institucija yra suteikusi reikalingą skrydžio leidimą. (Žr. OPS 1.865 punkto c papunkčio 2 dalį, OPS 1.870 punktą ir OPS 1.872 punktą.)

b)

Naudotojas, eksploatuojantis lėktuvą a punkte minimose zonose, užtikrina, kad nenumatytų atvejų procedūros, kurias nustatė už atitinkamą oro erdvę atsakinga įgaliotoji institucija, yra įtrauktos į Skrydžių vykdymo vadovą.

OPS 1.245

Maksimalus nuotolis nuo tinkamo aerodromo dviejų variklių lėktuvams, neturintiems ETOPS leidimo

(Žr. OPS 1.192)

a)

Be specialaus pagal OPS 1.246 punkto a papunktį (ETOPS leidimas) išduoto įgaliotosios institucijos leidimo naudotojas dviejų variklių lėktuvu skrydžių nevykdo maršrutu, kurio taškas yra labiau nutolęs nuo tinkamo aerodromo (standartinėmis sąlygomis ramiu oru), šiais atvejais:

1)

A klasės skrydžiams – lėktuvų, kurių:

i)

maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra 20 ar daugiau krėslų; arba

ii)

maksimali kilimo masė yra 45 360 kg ar daugiau,

maršrutams, kuriuose yra taškų, iki tinkamo aerodromo esančių didesniu atstumu nei tas, kurį galima nuskristi per 60 minučių kreiseriniu greičiu, nustatytu pagal šio punkto b papunktį, kai neveikia vienas variklis;

2)

A klasės skrydžiams – lėktuvų, kurių:

i)

maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra 19 ar mažiau krėslų; ir

ii)

maksimali kilimo masė yra 45 360 kg ar mažiau,

maršrutams, kuriuose yra taškų, esančių didesniu atstumu iki tinkamo aerodromo, nei tas, kurį galima nuskristi per 120 minučių, o turboreaktyviniams lėktuvams, įgaliotajai institucija leidus, – per 180 minučių, kreiseriniu greičiu, nustatytu pagal šio punkto b papunktį, kai neveikia vienas variklis;

3)

B ar C klasės skrydžiams – lėktuvų:

i)

maršrutams, kuriuose yra taškų, iki tinkamo aerodromo esančių didesniu atstumu nei tas, kurį galima nuskristi per 120 minučių kreiseriniu greičiu, nustatytu pagal šio punkto b papunktį, kai neveikia vienas variklis; arba

ii)

esančių didesniu kaip 300 jūrmylių atstumu, atsižvelgiant į tai, kuris atstumas yra mažesnis.

b)

Naudotojas nustato greitį, reikalingą apskaičiuoti maksimalų nuotolį iki tinkamo aerodromo minėtiems dviem dviejų variklių lėktuvų tipams arba variantams, kuris neviršytų VMO, pagrindu laikant tikrąjį oro greitį, kurį lėktuvas gali išlaikyti, kai neveikia vienas variklis.

c)

Naudotojas užtikrina, kad į Skrydžių vykdymo vadovą būtų įtraukti šie kiekvienam tipui ar variantui būdingi duomenys:

1)

pagal šio punkto b papunktį nustatytas skrydžio kreiserinis greitis, kai neveikia vienas variklis; ir

2)

pagal šio punkto a ir b papunkčius nustatytas maksimalus nuotolis nuo tinkamo aerodromo.

Pastaba: pirmiau nurodyti greičiai yra naudotini tik nustatant maksimalų nuotolį nuo tinkamo aerodromo.

OPS 1.246

Padidinto nuotolio skrydžiai dviejų variklių lėktuvais (ETOPS)

(Žr. OPS 1.192)

a)

Naudotojas negali vykdyti skrydžių, viršijančių slenksčio atstumą, nustatytą pagal OPS 1.245 punktą, nebent tai daryti leistų įgaliotoji institucija (ETOPS leidimas).

b)

Prieš vykdydamas ETOPS skrydį, naudotojas užtikrina, kad yra reikalavimus atitinkantis atsarginis ETOPS maršruto aerodromas, kurį įmanoma pasiekti arba per naudotojo patvirtintą skrydžio pakeistu maršrutu laiką, arba per skrydžio pakeistu maršrutu laiką, apskaičiuotą pagal MEL sudarytą lėktuvo tinkamumo skraidyti būklę, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių laiko tarpų yra trumpesnis. (Žr. OPS 1.297 punkto d papunktį).

OPS 1.250

Minimalių skrydžio aukščių nustatymas

a)

Naudotojas visiems maršruto segmentams nustato minimalius skrydžio aukščius ir jų nustatymo metodus, kurie nurodytų vietovės perskridimo aukštį, atsižvelgiant į F–I skirsnių reikalavimus.

b)

Visi minimalių skrydžio aukščių nustatymo metodai privalo būti patvirtinti įgaliotosios institucijos.

c)

Jeigu valstybės, per kurias skrendama, yra nustačiusios didesnius minimalius skrydžio aukščius, nei yra nustatęs naudotojas, turi būti taikomi didesnieji dydžiai.

d)

Nustatydamas minimalius skrydžio aukščius, naudotojas atsižvelgia į šiuos veiksnius:

1)

lėktuvo buvimo vietos nustatymo tikslumą;

2)

galimas naudojamų aukščiamačių parodymų paklaidas;

3)

maršrutų arba zonų, kuriuose ketinama vykdyti skrydžius, vietovės reljefą (pvz., staigius vietos aukščių pasikeitimus);

4)

tikimybę pakliūti į nepalankias meteorologines sąlygas (pvz., stiprią turbulenciją ir žemėjančius oro srautus); ir

5)

galimus aviacijos schemų netikslumus.

e)

Vykdant šio punkto d papunktyje nustatytus reikalavimus, atsižvelgiama į:

1)

temperatūros ir slėgio parodymų nukrypimus nuo standartinių dydžių;

2)

ATC reikalavimus; ir

3)

galinčius įvykti nukrypimus nuo suplanuoto maršruto.

OPS 1.255

Degalų naudojimo tvarka

(Žr. OPS 1.255 punkto 1 ir 2 priedėlį)

a)

Naudotojas privalo parengti degalų naudojimo tvarką, skirtą skrydžių planavimui ir planų koregavimui skrydžio metu, kad būtų užtikrinta, jog pakaks degalų kiekvienam planuojamam skrydžiui atlikti ir atsarginių degalų, jei prireiktų nukrypti nuo suplanuoto skrydžio.

b)

Naudotojas užtikrina, kad planuojant skrydžius, būtų vadovaujamasi bent pateiktomis šio papunkčio 1 ir 2 dalimis.

1)

Skrydžių vykdymo vadove pateiktomis procedūromis ir tokiais duomenimis:

i)

lėktuvo gamintojo pateiktais duomenimis; arba

ii)

naujausiais konkretaus lėktuvo duomenimis, kuriuos pateikia degalų sunaudojimo kontrolės sistema.

2)

Sąlygomis, kuriomis turės būti vykdomas skrydis, įskaitant:

i)

faktinius lėktuvo degalų sunaudojimo duomenis;

ii)

numatomas mases;

iii)

numatomas meteorologines sąlygas; ir

iv)

oro navigacijos paslaugų teikėjo (-ų) procedūras ir apribojimus.

c)

Naudotojas užtikrina, kad prieš skrydį apskaičiuojamas skrydžiui reikalingas degalų kiekis apimtų:

1)

degalus riedėjimui; ir

2)

degalus kelionei; ir

3)

degalus atsargai, kuriuos sudaro:

i)

degalai nenumatytiems atvejams (žr. OPS 1.192 punktą); ir

ii)

degalai skrydžiui į atsarginį aerodromą, jei būtinas paskirties atsarginis aerodromas. (Tai netrukdo parinkti išvykimo aerodromo paskirties atsarginiu aerodromu.); ir

iii)

galutinės degalų atsargos; ir

iv)

papildomi degalai, jei jie būtini pagal skrydžio tipą (pvz., ETOPS); ir

4)

papildomi degalai, jei įgulos vado nuomone jie yra būtini.

d)

Naudotojas užtikrina, kad plano keitimo skrydžio metu procedūros, naudojamos apskaičiuoti sunaudotinų degalų kiekį, kurio reikia skrydį tęsti kitu maršrutu arba į kitą paskirties aerodromą, nei planuota iš pradžių, apimtų:

1)

kelionės degalus likusiam skrydžiu; ir

2)

degalus atsargai, kuriuos sudaro:

i)

degalai nenumatytiems atvejams; ir

ii)

degalai skrydžiui į atsarginį aerodromą, jei būtinas paskirties atsarginis aerodromas. (Tai netrukdo pasirinkti išvykimo aerodromo paskirties atsarginiu aerodromu); ir

iii)

galutinės degalų atsargos; ir

iv)

papildomi degalai, jei jie būtini pagal skrydžio tipą (pvz., ETOPS); ir

3)

papildomi degalai, jei įgulos vado nuomone jie yra būtini.

OPS 1.260

Riboto judrumo asmenų vežimas

a)

Naudotojas nustato riboto judrumo asmenų vežimo procedūras.

b)

Naudotojas užtikrina, kad riboto judrumo asmenims nebūtų paskiriamos tokios vietos ir jie neužimtų tokių vietų, kuriose šių asmenų buvimas:

1)

trukdytų įgulai vykdyti savo pareigas;

2)

kliudytų prieiti prie avarinės įrangos; arba

3)

apsunkintų avarinę evakuaciją iš lėktuvo.

c)

Įgulos vadui turi būti pranešama, kai lėktuvu ketinama vežti riboto judrumo asmenis.

OPS 1.265

Neįleistinų keleivių, deportuojamų ar areštuotų asmenų vežimas

Naudotojas nustato neįleistinų keleivių, deportuojamų ar areštuotų asmenų vežimo procedūras, kad būtų užtikrinta lėktuvo ir jame esančiųjų sauga. Įgulos vadui turi būti pranešama, kai lėktuvu ketinama vežti pirmiau nurodytus asmenis.

OPS 1.270

Bagažo ir krovinių laikymas

OPS 1.270 punkto 1 priedėlį)

a)

Naudotojas nustato procedūras, užtikrinančias, kad į keleivių saloną būtų leidžiama paimti tik tokį rankinį bagažą, kurį galima tinkamai ir saugiai laikyti.

b)

Naudotojas nustato procedūras, užtikrinančias, kad visas lėktuve esantis bagažas ir kroviniai, kurie pasislinkę iš laikymo vietos galėtų sužeisti, sugadinti ar užtverti praėjimus bei išėjimus, būtų laikomi specialiose vietose, neleidžiančiose bagažui ir kroviniams judėti.

OPS 1.275

Tuščias

OPS 1.280

Keleivių krėslai

Naudotojas nustato procedūras, skirtas užtikrinti, kad keleiviai būtų susodinami taip, kad avarinės evakuacijos atveju jie galėtų padėti vykdyti evakuaciją iš lėktuvo ir jai netrukdytų.

OPS 1.285

Instruktažas keleiviams

Naudotojas užtikrina, kad:

a)

Bendrosios nuostatos

1)

Keleiviams būtų pateiktas žodinis instruktažas saugos tema. Instruktažas arba jo dalys gali būti pateikiami naudojant audiovizualines priemones.

2)

Keleiviams pateikiamos saugos instruktažo kortelės, kuriose piešiniais paaiškinama, kaip veikia avarinė įranga ir nurodyti išėjimai, kuriais keleiviams gali prireikti pasinaudoti.

b)

Prieš kilimą

1)

keleiviai trumpai informuojami apie tokius dalykus, jei jie taikytini:

i)

rūkymo taisykles;

ii)

kad krėslo atlošas būtų atlenktas statmenai, o atlenkiamas stalelis užlenktas;

iii)

avarinių išėjimų išdėstymą;

iv)

evakuacijos tako ženklinimo prie grindų išdėstymą ir naudojimą;

v)

rankinio bagažo laikymą;

vi)

nešiojamųjų elektroninių prietaisų naudojimo apribojimai; ir

vii)

saugos instruktažo kortelių vietą ir jų turinį; ir

2)

keleiviams parodoma:

i)

kaip naudotis saugos diržu ir (arba) saugos diržų komplektu, kaip užsegamas ir atsegamas saugos diržas ir (arba) saugos diržų komplektas;

ii)

kur yra deguonies įranga ir kaip prireikus ja naudotis (nurodyta OPS 1.770 ir OPS 1.775 punktuose). Keleiviai taip pat turi būti informuojami, kad būtina užgesinti visus rūkalus, kai naudojamas deguonis; ir

iii)

kur yra gelbėjimosi liemenės ir kaip prireikus jomis naudotis (nurodyta OPS 1.825 punkte).

c)

Pakilus

1)

keleiviams primenama tokia informacija (jei taikoma):

i)

rūkymo taisykles; ir

ii)

saugos diržų ir (arba) saugos diržų komplektų naudojimas; taip pat saugos privalumai sėdint užsegtais saugos diržais, net kai nešviečia informacinis ženklas, rodantis būtinybę užsisegti saugos diržus.

d)

Prieš tūpimą

1)

keleiviams primenama tokia informacija (jei taikoma):

i)

rūkymo taisykles;

ii)

saugos diržų ir (arba) saugos diržų komplektų naudojimas;

iii)

kad krėslo atlošas būtų atlenktas statmenai, o atlenkiamas stalelis užlenktas;

iv)

kad rankinį bagažą būtina padėti į jo laikymo vietą; ir

v)

nešiojamųjų elektroninių prietaisų naudojimo apribojimai.

e)

Nusileidus

1)

keleiviams primenama tokia informacija (jei taikoma):

i)

rūkymo taisykles; ir

ii)

saugos diržų ir (arba) saugos diržų komplektų naudojimas.

f)

Susidarius avarinei padėčiai skrydžio metu, keleiviams pateikiamas instruktažas apie tokiomis aplinkybėmis tinkamiausius veiksmus.

OPS 1.290

Pasirengimas skrydžiui

a)

Naudotojas užtikrina, kad kiekvienam numatytam skrydžiui būtų parengiamas skrydžio planas.

b)

Įgulos vadas nepradeda skrydžio, kol neįsitikina kad:

1)

lėktuvas yra tinkamas skristi;

2)

lėktuvas naudojamas nepažeidžiant konfigūracijos nukrypimų sąrašo (CDL);

3)

yra prietaisai ir įranga, būtini skrydžiui atlikti pagal K ir L skirsnius;

4)

prietaisai ir įranga veikia, išskyrus kaip numatyta MEL;

5)

yra skrydžiui vykdyti būtinos Skrydžių vykdymo vadovo dalys;

6)

lėktuve yra dokumentai, papildoma informacija ir formos, kuriuos turėti būtina pagal OPS 1.125 ir OPS 1.135 punktus;

7)

yra galiojantys žemėlapiai, schemos ir su jais susiję dokumentai arba lygiaverčiai duomenys, reikalingi numatytam lėktuvo skrydžiui, įskaitant nukrypimus, kurių galima pagrįstai tikėtis. Tai apima visas perskaičiavimo lenteles, būtinas skrydžiams, kai turi būti naudojami aukščių, absoliučių aukščių ir skrydžio lygių duomenys metrais;

8)

yra suplanuotam skrydžiui reikalingi tinkami antžeminiai įrenginiai ir paslaugos;

9)

suplanuotas skrydis atitinka Skrydžių vykdymo vadove nustatytas sąlygas, susijusias su degalų, tepalų ir deguonies, minimalių saugių aukščių, aerodromo naudojimo minimumų ir atsarginių aerodromų, jei jie reikalingi, reikalavimus;

10)

krovinys yra tinkamai išdėstytas ir saugiai pritvirtintas;

11)

lėktuvo masė pradėjus kilimo riedą bus tokia, kad skrydis galės būti vykdomas pagal F–I skirsnius; ir

12)

įmanoma laikytis šio papunkčio 9 ir 11 dalyse numatytų skrydžio apribojimų bei visų papildomų skrydžio apribojimų.

OPS 1.295

Aerodromų parinkimas

a)

Naudotojas nustato procedūras, pagal kurias planuojant skrydį parenkamas paskirties ir (arba) atsarginis aerodromas pagal OPS 1.220 punktą.

b)

Naudotojas privalo parinkti ir skrydžio plane nurodyti kilimo atsarginį aerodromą, jei į išvykimo aerodromą būtų neįmanoma grįžti dėl meteorologinių ar skrydžio sąlygų. Kilimo atsarginis aerodromas išvykimo aerodromo atžvilgiu turi būti pasiekiamas:

1)

dviejų variklių lėktuvais:

i)

arba per vieną skrydžio valandą Lėktuvo pilotavimo taisyklėse (AFM) nustatytu kreiseriniu greičiu, kai neveikia vienas variklis, ramaus oro standartinėmis sąlygomis atsižvelgiant į faktinę kilimo masę; arba

ii)

per naudotojo patvirtintą ETOPS skrydžio pakeistu maršrutu laiką, atsižvelgiant į visus MEL apribojimus, iki dviejų valandų, ETOPS patvirtintiems lėktuvams ir įguloms pagal faktinę kilimo masę apskaičiuotu kreiseriniu greičiu pagal AFM, kai neveikia vienas variklis, ramaus oro standartinėmis sąlygomis; arba

2)

per dvi skrydžio valandas pagal faktinę kilimo masę trijų ar keturių variklių lėktuvams apskaičiuotu kreiseriniu greičiu pagal AFM, kai neveikia vienas variklis, ramaus oro standartinėmis sąlygomis; ir

3)

jei AFM nenurodytas skrydžio su vienu neveikiančiu varikliu kreiserinis greitis, skaičiavimui turi būti naudojamas greitis, pasiektas su likusiu varikliu (-iais), veikiančiu (-iais) maksimaliu pastoviu galingumu.

c)

Naudotojas skrydžiams pagal IFR privalo parinkti bent vieną paskirties atsarginį aerodromą, nebent:

1)

tiek:

i)

planuojamo skrydžio trukmė nuo kilimo iki tūpimo arba iki paskirties aerodromo likęs skrydžio laikas, jei skrydžio metu planas keičiamas pagal OPS 1.255 punkto d papunktį, neviršija 6 valandų; tiek

ii)

paskirties aerodrome yra įrengti ir galimi naudoti du atskiri kilimo ir tūpimo takai (žr. OPS 1.192 punktą); be to, jame, remiantis atitinkamais oro sąlygų pranešimais, prognozėmis arba jų deriniu, numatoma, kad vieną valandą iki numatyto atvykimo laiko ir vieną valandą po numatyto atvykimo laiko apatinė debesų riba bus mažiausiai 2 000 pėdų arba artėjimo tūpti ratu aukštis plius 500 pėdų – žiūrint, kuris iš šių dydžių didesnis, o matomumas bus mažiausiai 5 km,

arba

2)

paskirties aerodromas yra nuošalus.

d)

Naudotojas privalo parinkti du paskirties atsarginius aerodromus, kai:

1)

pagal atitinkamus oro sąlygų pranešimus, prognozes ar jų derinį numatoma, kad paskirties aerodrome vieną valandą iki numatyto atvykimo laiko ir vieną valandą po numatyto atvykimo laiko oro sąlygos bus prastesnės nei taikytini planavimo minimumai (žr. OPS 1.297 punkto b papunktį); arba

2)

nėra jokios meteorologinės informacijos.

e)

Naudotojas skrydžio plane nurodo visus reikiamus atsarginius aerodromus.

OPS 1.297

Skrydžių pagal IFR planavimo minimumai

a)

Kilimo atsarginio aerodromo planavimo minimumai. Naudotojas aerodromą parenka kilimo atsarginiu aerodromu tik tada, jei tame aerodrome pagal atitinkamus oro sąlygų pranešimus, prognozes ar jų derinį vieną valandą iki numatyto atvykimo laiko ir vieną valandą po numatyto atvykimo laiko oro sąlygos atitiks taikomus tūpimo minimumus, nustatytus pagal OPS 1.225 punktą, arba bus geresnės. Jei galimas tik netikslusis artėjimas tūpti arba ir (arba) artėjimas tūpti ratu, reikia atsižvelgti į apatinę debesų ribą. Privaloma atsižvelgti į visus apribojimus, susijusius su skrydžiais, kai neveikia vienas variklis.

b)

Paskirties aerodromo planavimo minimumai, išskyrus nuošalius paskirties aerodromus. Paskirties aerodromą naudotojas parenka tik tada, jei:

1)

pagal atitinkamus oro sąlygų pranešimus, prognozes ar jų derinį numatoma, kad aerodrome vieną valandą iki numatyto atvykimo laiko ir vieną valandą po numatyto atvykimo į aerodromą laiko oro sąlygos bus geresnės arba tokios pačios kaip šie taikytini planavimo minimumai:

i)

RVR/matomumas nustatyti pagal OPS 1.225 punktą; ir

ii)

jei atliekamas netikslusis artėjimas tūpti ar artėjama tūpti ratu, apatinė debesų riba yra lygi MDH arba aukštesnė; arba

2)

pagal OPS 1.295 punkto d papunktį parinkti du paskirties atsarginiai aerodromai.

c)

Planavimo minimumai, skirti:

paskirties atsarginiam aerodromui, arba

nuošaliam aerodromui, arba

3 % ERA aerodromui, arba

planavimo etape būtinam atsarginiam maršruto aerodromui

Naudotojas parenka aerodromą vienam iš pirmiau minėtų tikslų tik tada, jei tame aerodrome pagal atitinkamus oro sąlygų pranešimus, oro prognozes arba jų derinį numatoma, kad vieną valandą iki numatyto atvykimo laiko ir vieną valandą po numatyto atvykimo į aerodromą laiko oro sąlygos atitiks 1 lentelėje nustatytus planavimo minimumus arba bus geresnės.

1 lentelė

Planavimo minimumai – Paskirties atsarginis aerodromas, nuošalus paskirties aerodromas, 3 % ERA ir atsarginis maršruto aerodromas

Artėjimo tūpti tipas

Planavimo minimumai

II ir III kategorijos

I kategorija (1 pastaba)

I kategorija

Netikslus

(1 ir 2 pastabos)

Netikslus

Netikslus

(1 ir 2 pastabos) plius

200 pėdų / 1 000 m

Artėjimas tūpti ratu

Artėjimas tūpti ratu

1 pastaba: RVR.

2 pastaba: Apatinė debesų riba turi būti lygi MDH arba didesnė.

d)

Planavimo minimumai atsarginiam ETOPS maršruto aerodromui. Naudotojas parenka aerodromą atsarginiu ETOPS maršruto aerodromu tik tada, jei tame aerodrome pagal atitinkamus oro sąlygų pranešimus, oro prognozes arba jų derinį numatoma, kad vieną valandą iki numatyto tūpimo laiko ir vieną valandą po vėliausio galimo tūpimo laiko oro sąlygos bus tokios, kokios apskaičiuojamos pridedant 2 lentelėje patetas papildomas ribas. Į Skrydžių vykdymo vadovą naudotojas įtraukia metodą, kuriuo nustatomi numatyto ETOPS maršruto atsarginio aerodromo naudojimo minimumai.

2 lentelė

Planavimo minimumai – ETOPS

Artėjimo tūpti priemonės

Apatinė debesų riba atsarginiame aerodrome

Oro minimumai

Matomumas/RVR

Tikslaus artėjimo tūpti procedūra

Leidžiamas DH/DA plius 200 pėdų priedas

Leidžiamas matomumas plius 800 m priedas

Netikslusis artėjimas tūpti arba artėjimas tūpti ratu

Leidžiamas MDH/MDA plius 400 pėdų priedas

Leidžiamas matomumas plius 1 500 m priedas

OPS 1.300

ATS skrydžio plano pateikimas

Naudotojas užtikrina, kad skrydis būtų pradedamas tik tada, kai yra pateikiamas ATS skrydžio planas arba atitinkama informacija, kad prireikus galėtų pradėti veikti avarijos informacijos tarnybos.

OPS 1.305

Degalų papildymas/pašalinimas keleiviams lipant į lėktuvą, esant jame arba išlipant iš jo (Žr.

OPS 1.305 punkto 1 priedėlį)

Naudotojas užtikrina, kad nebūtų papildomos/pašalinamos lėktuvo degalų atsargos Avgas ar plataus diapazono degalais (pvz., Jet-B ar lygiaverčiais) arba naudojamas šių degalų tipų mišinys, kai keleiviai lipa į lėktuvą, yra jame ar išlipa iš jo. Visais kitais atvejais privaloma taikyti būtinas atsargos priemones, o lėktuve turi būti reikiamos kvalifikacijos personalas, pasirengęs pačiomis praktiškiausiomis ir skubiausiomis turimomis priemonėmis pradėti evakuaciją iš lėktuvo ir jai vadovauti.

OPS 1.307

Papildymas plataus diapazono degalais ir jų pašalinimas

Jei reikia, naudotojas nustato papildymo plataus diapazono degalais (pvz., Jet-B ar lygiaverčių) ir jų pašalinimo procedūras.

OPS 1.308

Stūmimas atgal ir vilkimas

a)

Naudotojas užtikrina, kas stūmimo atgal ir vilkimo procedūros atitiktų atitinkamus aviacijos standartus ir procedūras.

b)

Naudotojas užtikrina, kad lėktuvai iki riedėjimo ar po jo nebūtų velkami vilkiku be grąžulo, nebent:

1)

priekinio vairaračio vairavimo sistemą nuo apgadinimo velkant lėktuvą vilkiku be grąžulo apsaugo paties lėktuvo konstrukcija; arba

2)

esama sistemos/procedūros, kuri skirta įspėti įgulą, kad toks apgadinimas galėjo įvykti ar įvyko; arba

3)

vilkikas be grąžulo yra sukonstruotas taip, kad būtų išvengta konkretaus tipo lėktuvo apgadinimų.

OPS 1.310

Įgulos nariai darbo vietose

a)

Skrydžio įgulos nariai

1)

Kilimo ir tūpimo metu visi skrydžio įgulos nariai, turintys eiti pareigas skrydžio kabinoje, turi būti savo darbo vietose.

2)

Visais kitais skrydžio etapais skrydžio įgulos nariai, turintys eiti pareigas skrydžio kabinoje, turi likti savo darbo vietose, nebent jiems pasišalinti yra būtina dėl su skrydžiu susijusių pareigų arba dėl fiziologinių poreikių, tačiau tokiais atvejais prie lėktuvo valdymo prietaisų turi likti bent vienas tinkamą kvalifikaciją turintis pilotas.

3)

Visuose skrydžio etapuose visi skrydžio įgulos nariai, turintys eiti pareigas skrydžio kabinoje, turi išlikti budrūs. Jei budrumas sumažėja, naudojamos atitinkamos priemonės. Pajutus netikėtą nuovargį, gali būti taikoma, jei leidžia darbo krūvis, kontroliuojamo poilsio procedūra, kurią organizuoja įgulos vadas. Poilsis šiuo būdu niekuomet nėra laikomas poilsio laiko dalimi apskaičiuojant skrydžio laiko apribojimus, taip pat juo negalima pagrįsti darbo laiko.

b)

Keleivių salono įgulos nariai. Keleivių salono įgulos nariai kritiniais skrydžio etapais visuose lėktuvo salonuose, kuriuose yra keleiviai, turi sėdėti jiems nustatytose darbo vietose.

OPS 1.311

Minimalus keleivių salono įgulos narių, kurie turi būti lėktuve aptarnaujant keleivius žemėje, skaičius

(Žr. OPS 1.311 punkto 1 priedėlį)

Kai lėktuve yra keleivių, naudotojas užtikrina minimalų pagal OPS 1.990 punkto a, b, c, ir d papunkčius reikalaujamą keleivių salono įgulos narių skaičių keleivių salone, išskyrus:

a)

Jei lėktuvas yra ant žemės stovėjimo vietoje, keleivių salone esančių keleivių salono įgulos narių skaičius gali būti mažesnis kaip OPS 1.990 punkto a, b ir c papunkčiuose nustatytas skaičius. Tokiais atvejais minimalus būtinas keleivių salono įgulos narių skaičius yra vienas įgulos narys kiekvienai grindų lygio avarinių išėjimų porai kiekviename keleivių aukšte arba vienas įgulos narys kiekvienai 50-ies lėktuve esančių keleivių grupei arba mažiau kaip 50-ies lėktuve esančių keleivių grupei, atsižvelgiant į tai, kuris skaičius yra didesnis, jei:

1)

naudotojas nustatė procedūrą evakuoti keleivius esant mažesniam keleivių salono įgulos narių skaičiui, kurią, kaip užtikrinančią lygiavertį saugumą, patvirtino įgaliotoji institucija; ir

2)

nevyksta degalų papildymas arba pašalinimas; ir

3)

prieš įlaipinimą vyresnysis keleivių salono įgulos narys atliko saugos instruktažą keleivių salono įgulai; ir

4)

vyresnysis keleivių salono įgulos narys yra keleivių salone; ir

5)

prieš įlaipinimą atliekami keleivių salono patikrinimai yra baigti.

Kai keleivių salono įgulos narių skaičius nustatomas pagal OPS 1.990 punkto d papunktį, draudžiama mažinti keleivių salono įgulos narių skaičių.

b)

Išlaipinimo metu, kai lėktuve lieka mažiau kaip 20 keleivių, minimalus keleivių salone esančių keleivių salono įgulos narių skaičius gali būti mažesnis už OPS 1.990 punkto a, b, c ir d papunkčiuose reikalaujamą minimalų keleivių salono įgulos narių skaičių, jei:

1)

naudotojas nustatė procedūrą evakuoti keleivius esant mažesniam keleivių salono įgulos narių skaičiui, kurią, kaip užtikrinančią lygiavertį saugumą, patvirtino įgaliotoji institucija; ir

2)

vyresnysis keleivių salono įgulos narys yra keleivių salone.

OPS 1.313

Ausinių naudojimas

a)

Kiekvienas įgulos kabinoje pareigas atliekantis skrydžio įgulos narys dėvi ausines su gerviniu mikrofonu arba lygiaverčiu įrenginiu, kaip reikalaujama OPS 1.650 punkto p papunktyje ir (arba) OPS 1.652 punkto s papunktyje, ir naudoja jas kaip pagrindinį įrenginį balso ryšiui su skrydžių valdymo tarnybomis (ATC):

ant žemės:

kai balso ryšiu gauna ATC leidimą išskristi,

kai dirba varikliai,

kai skrendama žemiau pereinamojo aukščio arba 10 000 pėdų, atsižvelgiant į tai, kuris iš aukščių yra didesnis, ir

visais atvejais, kai tai būtina įgulos vado nuomone.

b)

Esant 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, gervinis arba analogiškas mikrofonas nustatomas į tokią padėtį, kad galėtų būti naudojamas dvikrypčiam radijo ryšiui.

OPS 1.315

Avarinės evakuacijos pagalbinės priemonės

Naudotojas nustato procedūras, užtikrinančias, kad prieš lėktuvui riedant, kylant ir tupiant būtų įjungtos automatiškai suveikiančios avarinės evakuacijos pagalbinės priemonės, jei tai daryti yra saugu bei įmanoma.

OPS 1.320

Krėslai, saugos diržai ir saugos diržų komplektai

a)

Įgulos nariai

1)

Kilimo ir tūpimo metu, taip pat kai įgulos vado nuomone tai būtina, saugos sumetimais, visi įgulos nariai turi būti tinkamai prisisegę esamais saugos diržais ar saugos diržų komplektais.

2)

Visais kitais skrydžių etapais skrydžio kabinoje esantys skrydžio įgulos nariai, būdami savo darbo vietose turi būti užsisegę saugos diržus.

b)

Keleiviai

1)

Prieš kylant ir tupiant, taip pat riedant, ir kai būtina saugos sumetimais, įgulos vadas užtikrina, kad visi keleiviai lėktuve sėdėtų krėsluose arba vietose su saugos diržais arba saugos diržų komplektais, jei jie įrengti, ir būtų tinkamai juos užsisegę.

2)

Naudotojas sudaro sąlygas, o įgulos vadas užtikrina, kad lėktuve viename krėsle sėdėtų daugiau kaip vienas keleivis tik tam tikruose krėsluose, bet ne daugiau nei vienas suaugęs ir vienas kūdikis, kuris yra tinkamai pritvirtintas papildomu diržu ar kita pririšamąja įranga.

OPS 1.325

Keleivių salono ir virtuvės (-ių) sauga

a)

Naudotojas nustato procedūras, užtikrinančias, kad prieš riedėjimą, kilimą ir tūpimą visi išėjimai ir gelbėjimosi takai nebūtų užgriozdinti.

b)

Įgulos vadas užtikrina, kad prieš lėktuvui riedant, kylant ir tupiant, taip pat kai tai būtina saugos sumetimais, visa įranga ir bagažas būtų tinkamai pritvirtinti.

OPS 1.330

Avarinės įrangos prieinamumas

Įgulos vadas užtikrina, kad reikiama avarinė įranga būtų lengvai prieinama, kad ja būtų galima nedelsiant pasinaudoti.

OPS 1.335

Rūkymas lėktuve

a)

Įgulos vadas užtikrina, kad lėktuve nebūtų leidžiama rūkyti:

1)

kai tai būtina dėl saugos;

2)

kai lėktuvas stovi ant žemės, nebent pagal Skrydžių vykdymo vadove nustatytas procedūras tam yra konkretus leidimas;

3)

ne rūkymui skirtose vietose, tarpuose tarp eilių ir tualetuose;

4)

krovinių skyriuje ir (arba) kitose krovinių vežimo vietose, kai krovinys nėra patalpintas į ugniai atsparius konteinerius ar uždengtas ugniai atspariu audeklu; ir

5)

tose salono vietose, į kurias yra tiekiamas deguonis.

OPS 1.340

Meteorologinės sąlygos

a)

Vykdant skrydį pagal IFR, įgulos vadas gali tik:

1)

pradėti kilimą; arba

2)

skrydžio metu pakeitus planą, tęsti skrydį už taško, nuo kurio galioja pakeistas skrydžio planas, kai turima informacijos, kad paskirties ir (arba) būtiname atsarginiame aerodrome (-uose), nustatytame (-uose) OPS 1.295 punkte, tikėtinos oro sąlygos atvykimo laiku atitinka OPS 1.297 punkte nurodytus planavimo minimumus arba yra geresnės.

b)

Vykdant skrydį pagal IFR, įgulos vadas tęsia skrydį į planuotą paskirties aerodromą tik tada, jei iš paskutinės gautos informacijos matyti, kad paskirties aerodrome ar bent viename iš atsarginių paskirties aerodromų numatytu atvykimo laiku oro sąlygos atitiks taikomus aerodromo naudojimo minimumus arba bus geresnės.

c)

Skrydį pagal IFR įgulos vadas gali tęsti:

1)

už apsisprendimo taško, tik kai vykdo Skrydžio su mažesniu nenumatytiems atvejams skirtų degalų kiekiu procedūrą (žr. OPS 1.255 punkto 1 priedėlį); arba

2)

už iš anksto nustatyto taško, kai vykdo iš anksto nustatyto taško procedūrą (žr. OPS 1.255 punkto 1 priedėlį),

kai turima informacijos, kad paskirties ir (arba) atitinkamame būtiname atsarginiame aerodrome (-uose), nustatytame (-uose) OPS 1.295 punkte, tikėtinos oro sąlygos atvykimo laiku atitinka OPS 1.225 punkte nustatytus aerodromo naudojimo minimumus arba yra geresnės.

d)

Vykdant skrydį pagal VFR, įgulos vadas kilimą pradeda tik tada, jei pagal atitinkamus oro sąlygų pranešimus, prognozes ar jų derinį meteorologinės sąlygos maršrute ar toje maršruto dalyje, kur skrendama pagal VFR, atitinkamu laiku bus tokios, kad būtų įmanoma laikytis šių taisyklių.

OPS 1.345

Ledas ir kiti teršalai. Antžeminės procedūros

a)

Naudotojas nustato procedūras, vykdytinas, kai būtina atlikti antžemines ledo šalinimo ir antiledodaros procedūras bei atitinkamus lėktuvo (-ų) patikrinimus.

b)

Įgulos vadas nepradeda kilimo tol, kol nuo išorinių paviršių nepašalinamos apnašos, kurios gali turėti neigiamos įtakos skrydžiui ir (arba) lėktuvo valdymui, išskyrus tuos atvejus, kai kilti leidžiama pagal lėktuvo pilotavimo taisykles.

OPS 1.346

Ledas ir kiti teršalai. Skrydžio procedūros

a)

Naudotojas nustato procedūras skrydžiams esamomis arba numatomomis apledėjimo sąlygomis.

b)

Įgulos vadas nepradeda skrydžio ir sąmoningai neskraidina lėktuvo ten, kur numatomos arba yra apledėjimo sąlygos, nebent lėktuvas yra sertifikuotas ir turi skrydžiui tokiomis sąlygomis reikalingą įrangą.

OPS 1.350

Aprūpinimas degalais ir tepalais

Įgulos vadas skrydį pradeda arba, skrydžio metu pakeitus planą, skrydį tęsia tik įsitikinęs, kad lėktuvas yra aprūpintas bent suplanuotu degalų ir tepalų kiekiu, kad būtų galima saugiai atlikti skrydį atsižvelgiant į numatomas skrydžio sąlygas.

OPS 1.355

Kilimo sąlygos

Prieš pradėdamas kilimą, įgulos vadas privalo įsitikinti, kad pagal jo turimą informaciją oras aerodrome ir ketinamo naudoti kilimo ir tūpimo tako būklė nesutrukdys saugiai pakilti ir išvykti.

OPS 1.360

Kilimo minimumų taikymas

Prieš pradėdamas kilimą, įgulos vadas privalo įsitikinti, kad RVR arba matomumas lėktuvo kilimo kryptimi atitinka taikomą minimumą arba yra geresnis.

OPS 1.365

Minimalūs skrydžio aukščiai

Įgulos vadas arba pilotas, kuriam buvo suteikta teisė vadovauti skrydžiui, negali skristi žemiau nustatytų minimalių aukščių, išskyrus tuomet, kai kylama arba tupiama.

OPS 1.370

Neįprastų situacijų imitavimas skrydžio metu

Naudotojas nustato procedūras, užtikrinančias, kad komercinio skrydžio metu nebūtų imituojamos neįprastos ar avarinės situacijos, reikalaujančios taikyti neįprastas ar avarines procedūras arba jų dalį, ir dirbtinėmis priemonėmis neimituojamas IMC.

OPS 1.375

Degalų apskaita skrydžio metu

Naudotojas nustato procedūrą, kuria užtikrina, kad skrydžio metu degalai būtų tikrinami ir kontroliuojami pagal šiuos kriterijus.

a)

Degalų tikrinimas skrydžio metu.

1)

Įgulos vadas privalo užtikrinti, kad skrydžio metu būtų reguliariai tikrinami degalai. Sunaudotinų degalų likutis turi būti registruojamas ir įvertinamas, siekiant:

i)

palyginti faktinį sunaudojimą su planuotu;

ii)

patikrinti, ar degalų likučio pakanka skrydžiui užbaigti pagal šio punkto b papunktį „Degalų apskaita skrydžio metu“; ir

iii)

nustatyti tikėtiną sunaudotinų degalų likutį po atvykimo į paskirties aerodromą.

2)

Atitinkami degalų duomenys turi būti registruojami.

b)

Degalų apskaita skrydžio metu.

1)

Skrydis turi būti vykdomas taip, kad tikėtinas sunaudotinų degalų likutis atvykus į paskirties aerodromą būtų ne mažesnis kaip:

i)

degalų skrydžiui į atsarginį aerodromą kiekis plius galutinės degalų atsargos; arba

ii)

galutinės degalų atsargos, jei atsarginis aerodromas.

2)

Tačiau jei skrydžio metu patikrinus degalus paaiškėja, kad tikėtinas sunaudotinų degalų likutis atvykus į paskirties aerodromą bus mažesnis kaip:

i)

degalų skrydžiui į atsarginį aerodromą reikiamas kiekis plius galutinės degalų atsargos, įgulos vadas privalo įvertinti esamas eismo ir skrydžių sąlygas paskirties aerodrome, paskirties atsarginiame aerodrome ir bet kuriame kitame tinkamame aerodrome, kad nuspręstų, ar tęsti skrydį į paskirties aerodromą, ar pakeisti maršrutą, kad galėtų atlikti saugų tūpimą su ne mažesniu degalų kiekiu kaip galutinės degalų atsargos; arba

ii)

galutinės degalų atsargos, jei nereikia atsarginio aerodromo, įgulos vadas turi imtis tinkamų veiksmų ir tęsti skrydį į tinkamą aerodromą, kad galėtų atlikti saugų tūpimą su ne mažesniu degalų kiekiu kaip galutinės degalų atsargos.

3)

Įgulos vadas skelbia avarinę padėtį, jei apskaičiuotas tūpimui skirtų degalų kiekis artimiausiame tinkamame aerodrome, kuriame galima saugiai tūpti, yra mažesnis kaip galutinės degalų atsargos.

4)

Papildomos konkrečių procedūrų sąlygos.

i)

Kai skrydžio metu taikoma RCF procedūra, skrydžiui į 1 paskirties aerodromą tęsti įgulos vadas privalo užtikrinti, kad sunaudotinų degalų likutis apsisprendimo taške jokiu būdu yra ne mažesnis kaip šių dydžių suma:

kelionės degalų nuo apsisprendimo taško iki 1 paskirties aerodromo kiekis; ir

degalų nenumatytiems atvejams, kurių kiekis lygus 5 % kelionės degalų nuo apsisprendimo taško iki 1 paskirties aerodromo kiekiui, kiekis; ir

degalų skrydžiui į 1 paskirties atsarginį aerodromą, jei 1 paskirties atsarginis aerodromas būtinas; ir

galutinės degalų atsargos.

ii)

Kai skrydžio metu taikoma PDP procedūra, skrydžiui į paskirties aerodromą tęsti įgulos vadas privalo užtikrinti, kad sunaudotinų degalų likutis PDP taške jokiu būdu yra ne mažesnis kaip šių dydžių suma:

kelionės degalų iš PDP taško iki paskirties aerodromo kiekis; ir

degalų nenumatytiems atvejams iš PDP taško iki paskirties aerodromo kiekis, apskaičiuojamas pagal OPS 1.255 punkto 1.3 papunkčio 1 priedėlį; ir

degalų, kurių reikia pagal OPS 1.255 punkto 3.1.d papunkčio 1 priedėlį, kiekis.

OPS 1.380

Tuščias

OPS 1.385

Papildomo deguonies naudojimas

Įgulos vadas užtikrina, kad skrydžio įgulos nariai, einantys pareigas, kurios yra būtinos siekiant saugiai atlikti skrydį, skrydžio metu nuolat naudotų papildomą deguonį, kai lėktuvas ilgiau nei 30 minučių skrenda didesniame nei 10 000 pėdų aukštyje ir visada, kai lėktuvas skrenda didesniame nei 13 000 pėdų aukštyje.

OPS 1.390

Kosminė spinduliuotė

a)

Naudotojas atsižvelgia į kosminės spinduliuotės poveikį visiems įgulos nariams skrydžio metu (taip pat ir perskridimo metu) ir toms įguloms, kurioms tenkanti apšvita yra galimai didesnė kaip 1 mSv per metus, taiko toliau nurodytas priemones:

1)

įvertina jiems tenkančią apšvitą;

2)

atsižvelgia į įvertintą apšvitą sudarydamas darbo tvarkaraščius, kad būtų sumažintos jos dozės dažniausiai spinduliuotės veikiamiems įgulos nariams;

3)

informuoja įgulos narius apie su jų atliekamu darbu susijusį pavojų sveikatai;

4)

užtikrina, kad moterų įgulos narių darbo tvarkaraštis, kai jos praneša naudotojui apie tai, kad yra nėščios, būtų sudarytas taip, kad vaisiui tenkanti atitinkama apšvitos dozė būtų mažiausia, kokią įmanoma pasiekti, ir visais atvejais užtikrina, kad ši dozė neviršytų 1 mSv per likusį nėštumo laikotarpį;

5)

užtikrina, kad būtų vedamos individualios tų įgulos narių, kuriems gali tekti didžiausias apšvitos kiekis, bylos. Šie apšvitos kiekiai konkrečiam asmeniui turi būti pranešami kasmet, taip pat išeinant iš darbo.

b)

1)

Naudotojas negali vykdyti skrydžių aukščiau kaip 15 000m (49 000 pėdų), jeigu nėra OPS 1.680 punkto a papunkčio 1 dalyje nurodytos įrangos, arba nevykdoma OPS 1.680 punkto a papunkčio 2 dalyje nustatyta procedūra.

2)

Įgulos vadas arba pilotas, kuriam pavesta vadovauti skrydžiui, kai viršijama Skrydžių vykdymo vadove nustatyta kosminės radiacijos dozės riba, kaip įmanoma greičiau pradeda žemėjimą.

OPS 1.395

Žemės artumo nustatymas

Kai skrydžio įgulos narys arba žemės artumo įspėjimo sistema nustato neleistiną priartėjimą prie žemės, įgulos vadas ar pilotas, kuriam pavesta vadovauti skrydžiui, užtikrina, kad nedelsiant būtų imamasi korekcinių veiksmų saugioms skrydžio sąlygoms atkurti.

OPS 1.398

Susidūrimų ore vengimo sistemos (ACAS) naudojimas

Naudotojas nustato procedūras, užtikrinančias, kad:

a)

Kai lėktuve yra įrengta ir veikia ACAS, skrydžio metu ji turi būti naudojama tokiu režimu, kad teiktų sprendžiamuosius patarimus (RA), nebent tuo metu esančiomis sąlygomis tai nebūtų tinkama.

b)

Kai ACAS nustato per didelį kito orlaivio artumą (RA), įgulos vadas arba pilotas, kuriam pavesta vadovauti skrydžiui, privalo užtikrinti, kad nedelsiant būtų imamasi korekcinių veiksmų pagal RA rodmenis, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai sukeltų grėsmę lėktuvo saugai.

Korekcinis veiksmas:

i)

niekada nėra priešingas veiksmui pagal RA rodmenis;

ii)

yra atliekamas pagal RA rodmenis, net jei tai prieštarauja Skrydžių valdymo tarnybos nurodymo vertikaliajam elementui;

iii)

įgyvendina RA rodmenis mažiausiomis sąnaudomis.

c)

Nustatomi nurodyti ryšiai su ACAS ATC.

d)

Pašalinus avarines aplinkybes, skrydis nedelsiant tęsiamas pagal ATC nurodymų ir leidimo sąlygas.

OPS 1.400

Artėjimo tūpti ir tūpimo sąlygos

Prieš pradėdamas artėjimą tūpti, įgulos vadas privalo įsitikinti, kad pagal jo turimą informaciją oro sąlygos aerodrome ir numatyto naudoti kilimo ir tūpimo tako būklė nesutrukdys artėti tūpti, tūpti ar nutraukti tūpimą saugiai, atsižvelgiant į Skrydžių vykdymo vadove pateiktą skrydžio informaciją.

OPS 1.405

Artėjimo tūpti pradžia ir jo tęsimas

a)

Įgulos vadas ar pilotas, kuriam pavesta vadovauti skrydžiui, gali pradėti artėjimą tūpti pagal prietaisus, neatsižvelgdamas į praneštą RVR/matomumą; tačiau artėjimo tūpti negalima tęsti už tolimojo ženklinamojo radijo švyturio ar jam lygiavertės vietos, jei praneštas RVR/matomumas yra prastesnis nei taikytini minimumai (žr. OPS 1.192 punktą).

b)

Kai nėra RVR, RVR dydžius galima apskaičiuoti konvertuojant praneštą matomumą pagal OPS 1.430 punkto 1 priedėlio h papunktį.

c)

Jei, praskridus tolimąjį ženklinamąjį radijo švyturį ar jo atitikmenį, kaip nurodyta šio punkto a papunktyje, praneštas RVR/matomumas nukrenta žemiau taikomų minimumų, artėjimą tūpti galima tęsti iki DA/H arba MDA/H.

d)

Kai nėra tolimojo ženklinamojo radijo švyturio ar jo atitikmens, įgulos vadas ar pilotas, kuriam pavesta vadovauti skrydžiui, sprendimą tęsti ar nutraukti artėjimą tūpti turi priimti prieš nusileisdamas žemiau 1 000 pėdų virš aerodromo, galutinėje artėjimo tūpti atkarpoje. Jeigu MDA/H yra 1 000 pėdų virš aerodromo arba aukščiau, naudotojas nustato kiekvienos artėjimo tūpti procedūros aukštį, žemiau kurio artėjimas tūpti neturi būti vykdomas, jeigu RVR/matomumas mažesnis nei taikytini minimumai.

e)

Artėjimą tūpti galima tęsti žemiau DA/H ar MDA/H ir tūpimą galima baigti, jei būtinas vizualusis orientyras yra pamatomas DA/H ar MDA/H aukštyje ir išlaikomas.

f)

Tūpimo zonos RVR visada yra kontrolinis. Jeigu praneštas ir tinkamas, viduriniojo taško ir tolimojo tūpimo tako galo RVR taip pat yra kontrolinis. Minimalus RVR viduriniajam taškui yra 125 m arba, jei jis mažesnis – privalomas tūpimo zonos RVR, ir 75 m – tolimajam tūpimo tako galui. Lėktuvams, kuriuose įrengta riedėjimo orientavimo ar valdymo sistema, minimalus RVR viduriniajame taške yra 75 m.

Pastaba.„Tinkamas“ šiame kontekste reiškia kilimo ir tūpimo tako dalį, naudojamą tūpimo dideliu greičiu etape, kuris yra iki apytikriai 60 mazgų.

OPS 1.410

Skrydžio procedūros. Slenksčio perskridimo aukštis

Naudotojas privalo nustatyti skrydžio procedūras, užtikrinančias, kad lėktuvas, kuriuo atliekami tikslūs artėjimai tūpti, perskristų slenkstį saugiame aukštyje, kai lėktuvas yra tūpimo konfigūracijoje ir padėtyje.

OPS 1.415

Skrydžio žurnalas

Įgulos vadas užtikrina, kad būtų pildomas kelionės žurnalas.

OPS 1.420

Pranešimas apie įvykį

a)

Sąvokos

1)

Incidentas. Su orlaivio naudojimu susijęs įvykis, išskyrus avariją, kurio metu iškyla arba galėjo iškilti pavojus skrydžio saugai.

2)

Pavojingas incidentas. Incidentas tokiomis aplinkybėmis, kurios rodo, kad beveik galėjo įvykti avarija.

3)

Avarija. Su orlaivio naudojimu susijęs įvykis, atsitikęs nuo tada, kai į orlaivį įlipo bent vienas ketinantis juo skristi asmuo, iki tada, kai visi orlaivyje buvę asmenys išlipo iš jo, ir kurio metu:

i)

asmuo yra mirtinai arba sunkiai sužeistas dėl to, kad:

A)

buvo šiame orlaivyje;

B)

turėjo tiesioginį kontaktą su kuria nors orlaivio dalimi, įskaitant nuo jo atitrūkusias dalis; arba

C)

buvo tiesiogiai paveiktas reaktyvinio variklio išmetamųjų dujų srovės;

išskyrus atvejus, kai susižeista dėl natūralių priežasčių, asmuo tyčia susižeidžia pats, jį sužeidžia kiti asmenys, arba jei susižeidžia lėktuve paprastai keleiviams ir įgulos nariams neprieinamose vietose pasislėpę asmenys arba

ii)

orlaivis apgadinamas arba pakenkiama jo konstrukcijai tiek, kad pablogėja konstrukcijos tvirtumas ir techninės arba aerodinaminės orlaivio savybės, ir dėl to yra reikalingas apgadintos dalies kapitalinis remontas arba būtina ją pakeisti, išskyrus tuos atvejus, kai sugenda ar yra sugadinamas variklis, jo dangčiai ar pagalbiniai įtaisai; arba sugadinti tik oro sraigtai, sparno galai, antenos, padangos, stabdžiai, aptakas, arba jei orlaivio paviršiuje padaryti nedideli įlenkimai ar išmuštos skylės; arba

iii)

orlaivis dingsta be žinios arba yra visiškai nepasiekiamas.

b)

Pranešimas apie incidentą. Naudotojas nustato pranešimo apie incidentus procedūras, atsižvelgdamas į toliau apibrėžtas pareigas ir d papunktyje aprašytas aplinkybes.

1)

OPS 1.085 punkto b papunktyje išsamiai nustatytos įgulos narių pareigos pranešti apie incidentus, kurie kelia ar gali sukelti grėsmę skrydžio saugai.

2)

Įgulos vadas ar lėktuvo naudotojas įgaliotajai institucijai pateikia pranešimą apie visus incidentus, kurie kelia ar gali sukelti grėsmę skrydžio saugai.

3)

Pranešimai privalo būti išsiunčiami per 72 val. po to, kai nustatytas incidentas, nebent to padaryti nebūtų įmanoma dėl išimtinių aplinkybių.

4)

Įgulos vadas užtikrina, kad visi žinomi ar įtariami techniniai defektai ir techninių normų viršijimas, paaiškėję tuo metu, kai jis buvo atsakingas už skrydį, būtų registruojami orlaivio techninės būklės žurnale. Jeigu trūkumai ar techninių normų viršijimas kelia ar gali kelti grėsmę skrydžio saugai, įgulos vadas taip pat privalo imtis veiksmų, kad būtų pateiktas pranešimas įgaliotajai institucijai pagal šio punkto b papunkčio 2 dalį.

5)

Kai apie incidentus, kilusius dėl lėktuvo, jo įrangos arba antžeminės įrangos gedimo, netinkamo veikimo ar defekto, taip pat apie incidentus, susijusius su šiomis priežastimis, arba apie tuos incidentus, kurie turi ar gali turėti neigiamos įtakos lėktuvo tinkamumui skraidyti, pranešama pagal šio punkto b papunkčio 1–3 dalis, naudotojas tuo pačiu metu, kai pranešimas teikiamas įgaliotajai institucijai, taip pat privalo informuoti už konstrukciją atsakingą organizaciją ar tiekėją, arba, jei taikoma, organizaciją, atsakingą už tęstinį tinkamumą skraidyti.

c)

Pranešimai apie avarijas ir pavojingus incidentus.

Naudotojas nustato pranešimų apie avarijas ir pavojingus incidentus procedūras, atsižvelgdamas į toliau nustatytas pareigas ir d papunktyje aprašytas aplinkybes.

1)

Įgulos vadas naudotojui praneša apie visas avarijas ar pavojingus incidentus, kurie įvyko skrydžio, už kurį jis buvo atsakingas, metu. Tuo atveju, kai įgulos vadas nėra pajėgus pateikti tokią informaciją, šią užduotį turi atlikti kitas įgulos narys, jei jis tai daryti gali pagal naudotojo nustatytą pareigų perėmimo eiliškumą.

2)

Naudotojas užtikrina, kad naudotojo valstybėje esanti įgaliotoji institucija, artimiausia atitinkama įgaliotoji institucija (jeigu tai nėra naudotojo valstybėje esanti įgaliotoji institucija) ir bet kuri kita organizacija, kurią naudotojo valstybė reikalauja informuoti, būtų greičiausiomis turimomis priemonėmis informuojamos apie visas avarijas ar pavojingus incidentus ir – tik avarijos atveju – bent jau prieš orlaivio pašalinimą iš avarijos vietos, nebent tai nebūtų įmanoma dėl ypatingų aplinkybių.

3)

Įgulos vadas arba naudotojas pateikia pranešimą naudotojo valstybėje esančiai įgaliotajai institucijai per 72 val. nuo to, kai įvyko avarija ar pavojingas incidentas.

d)

Specialieji pranešimai.

Įvykiai, apie kuriuos pranešti turi būti naudojami specialūs pranešimo metodai, yra apibrėžti toliau:

1)

Oro eismo incidentai. Įgulos vadas nedelsdamas praneša atitinkamai oro eismo tarnybai apie incidentą ir informuoja ją apie ketinimą po skrydžio pateikti pranešimą apie oro eismo incidentą, jei skrendančiam orlaiviui kilo grėsmė dėl:

i)

galimo susidūrimo su kitu skraidančiu objektu;

ii)

klaidingų oro eismo procedūrų arba dėl to, kad oro eismo paslaugų tarnybos arba skrydžio įgula nesilaiko taikytinų procedūrų;

iii)

oro eismo paslaugų tarnybų įrangos gedimo.

Be to, apie incidentą įgulos vadas praneša įgaliotajai institucijai.

2)

Susidūrimų ore vengimo sistemos sprendžiamasis patarimas. Įgulos vadas informuoja atitinkamą oro eismo paslaugų tarnybą ir pateikia įgaliotajai institucijai ACAS ataskaitą, jei skrendantis orlaivis atliko manevrą reaguodamas į ACAS sprendžiamąjį patarimą.

3)

Paukščių grėsmė ir susidūrimai su jais:

i)

Įgulos vadas, pastebėjęs potencialią paukščių grėsmę, turi nedelsdamas apie tai pranešti vietinei oro eismo paslaugų tarnybai.

ii)

Jeigu įgulos vadas žino, kad įvyko susidūrimas su paukščiu, lėktuvui nutūpus, jis įgaliotojai institucijai pateikia rašytinį pranešimą apie susidūrimą su paukščiu, jei orlaivis, už kurį jis yra atsakingas, dėl susidūrimo su paukščiu buvo smarkiai apgadintas, prarado kokią nors įrangą arba sutriko jos veikimas. Jeigu susidūrimas su paukščiu nustatomas tuomet, kai įgulos vado nėra, už pranešimo pateikimą atsakingas naudotojas.

4)

Pranešimai apie incidentus ir avarijas su pavojingais kroviniais Kaip numatyta OPS 1.1225 punkto 1 priedėlyje, naudotojas praneša apie incidentus ir avarijas su pavojingais kroviniais įgaliotajai institucijai ir atitinkamai įgaliotajai institucijai toje valstybėje, kurioje įvyko avarija ar incidentas. Pirmas pranešimas su tuo metu žinomais duomenimis išsiunčiamas per 72 valandas po įvykio, nebent to padaryti nebūtų įmanoma dėl išimtinių aplinkybių. Jei reikia, nedelsiant turi būti parengtas pranešimas, kuriame pateikiama visa išsiaiškinta papildoma informacija (žr. OPS 1.1225 punktą).

5)

Neteisėtas įsikišimas. Orlaivyje įvykus neteisėto įsikišimo aktui, įgulos vadas arba, jei jo nėra, naudotojas kuo skubiau praneša apie tai vietos ir naudotojo valstybėje esančiai įgaliotajai institucijai (žr. OPS 1.1245 punktą);

6)

Susidūrimas su potencialiai pavojingomis sąlygomis. Jei skrydžio metu netikėtai susiduriama su potencialiai pavojingomis sąlygomis, pavyzdžiui, netvarkinga antžemine ar navigacine įranga, meteorologiniais reiškiniais ar ugnikalnių pelenų debesimis, įgulos vadas apie tai kuo skubiau praneša atitinkamai oro eismo paslaugų tarnybai.

OPS 1.425

Atidėta

OPS 1.255 punkto 1 priedėlis

Degalų naudojimo tvarka

Bendrovės degalų naudojimo tvarką, įskaitant, degalų kiekio, kuris turi būti lėktuve išskrendant, apskaičiavimą, naudotojas grindžia toliau išvardytais planavimo kriterijais.

1.

Pagrindinė procedūra

Lėktuve esančių sunaudotinų degalų kiekį išskridimui turi sudaryti toliau išvardytų dalykų suma:

1.1.

Degalai riedėjimui, kurių turi būti nemažiau kaip kiekis, kurį numatyta sunaudoti iki pakilimo. Turi būti atsižvelgiama į vietos sąlygas išvykimo aerodrome ir į APU suvartojimą.

1.2.

Kelionės degalai, kuriuos sudaro:

a)

degalai pakilimui ir aukštėjimui nuo aerodromo aukščio iki pradinio kreiserinio santykinio/absoliutaus aukščio atsižvelgiant į numatomą išvykimo maršrutą; ir

b)

degalai nuo aukščiausio aukštėjimo taško iki aukščiausio žemėjimo taško, įskaitant pakopinį aukštėjimą arba žemėjimą; ir

c)

degalai nuo žemėjimo aukščiausio taško iki taško kuriame pradedamas artėjimas tūpti, atsižvelgiant į numatytą atvykimo procedūrą; ir

d)

degalai artėjimui tūpti ir tūpimui paskirties aerodrome.

1.3.

Degalų nenumatytiems atvejams kiekis, išskyrus kaip numatyta 2 dalyje „Mažesnis degalų nenumatytiems atvejams kiekis“, yra didesnis iš a arba b kiekių:

a)

Arba:

i)

5 % suplanuoto kelionės degalų kiekio arba, skrydžio metu pakeitus skrydžio planą, 5 % kelionei skirtų degalų kiekio likusiai skrydžio daliai; arba

ii)

ne mažiau kaip 3 % suplanuoto kelionės degalų kiekio arba, skrydžio metu pakeitus planą, 3 % kelionei skirtų degalų kiekio likusiai skrydžio daliai, jei maršrute yra atsarginis aerodromas, kaip nurodyta OPS 1.255 punkto 2 priedėlyje; arba

iii)

degalų kiekis, kurio užtenka 20 min. skrydžio laikui remiantis suplanuotu kelionei skirtų degalų suvartojimu, jei naudotojas atskiriems lėktuvas yra nustatęs degalų sunaudojimo stebėjimo programą ir naudojasi galiojančiais duomenimis, kurie gaunami laikantis tokios programos degalų kiekiui apskaičiuoti; arba

iv)

degalų kiekis, pagrįstas įgaliotosios institucijos patvirtintu statistiniu metodu, kurio laikantis užtikrinama tinkama nuokrypio nuo suplanuoto degalų kiekio ir faktinio kelionės degalų kiekio statistinė aprėptis. Šis metodas taikomas kontroliuoti degalų sunaudojimą kiekvienos miestų poros ir lėktuvo deriniui, naudotojas šiuos duomenis naudoja statistinei analizei, kad apskaičiuotų nenumatytiems atvejams skirtų degalų kiekį kiekvienam miestų poros ir lėktuvo deriniui.

b)

Kiekis, būtinas skristi 5 minutes laukimo greičiu 1 500 pėdų (450 m) aukštyje virš paskirties aerodromo standartinėmis sąlygomis.

1.4.

Degalai skrydžiui į atsarginį aerodromą, kuriuos:

a)

Sudaro:

i)

degalai nutrauktajam artėjimui tūpti iš taikomo MDA/DH paskirties aerodrome iki nutrauktojo artėjimo tūpti aukščio, atsižvelgiant į visą nutrauktojo artėjimo tūpti procedūrą; ir

ii)

degalai aukštėjimui iš nutrauktojo artėjimo tūpti aukščio iki kreiserinio lygio (aukščio), atsižvelgiant į numatytą išvykimo maršrutą; ir

iii)

degalai kreiseriniam skrydžiui iš aukščiausio aukštėjimo taško iki aukščiausio žemėjimo taško atsižvelgiant į numatytą maršrutą; ir

iv)

degalai žemėjimui iš galutinio žemėjimo ruožo iki taško kuriame pradedamas artėjimas tūpti, atsižvelgiant į numatytą atvykimo procedūrą; ir

v)

degalai artėjimui tūpti ir nusileidimui pagal OPS 1.295 punktą parinktame atsarginiame paskirties aerodrome;

b)

Degalai, kurių užtenka tęsti skrydį iki atsarginio aerodromo, kuriam reikia daugiau degalų skrydžiui į atsarginį aerodromą, jei pagal OPS 1.295 punkto d papunktį reikia dviejų atsarginių paskirties aerodromų.

1.5.

Galutinės degalų atsargos, kurias sudaro:

a)

45 minučių skrydžiui būtini degalai lėktuvų su stūmokliniais varikliais atveju; arba

b)

lėktuvų turbininiais varikliais atveju degalai, būtini 30 minučių skrydžiui laukimo greičiu 1 500 pėdų (450 m) aukštyje virš aerodromo aukščio standartinėmis sąlygomis, kurių (degalų) kiekis apskaičiuojamas su planuojama mase atvykus į atsarginį paskirties aerodromą arba į paskirties aerodromą, kai atsarginis paskirties aerodromas nebūtinas.

1.6.

Mažiausias papildomų degalų kiekis, kurio užteks:

a)

Lėktuvui žemėti, kaip būtina, ir tęsti skrydį į tinkamą atsarginį aerodromą variklio gedimo arba išsihermetinimo atveju, priklausomai nuo to, kam reikia daugiau degalų remiantis prielaida, kad toks gedimas įvyksta labiausiai kritiškame maršruto taške; ir

i)

toliau skristi 15 minučių 1 500 pėdų (450 m) aukštyje virš aerodromo aukščio standartinėmis sąlygomis; ir

ii)

artėjimui tūpti ir tūpimui;

išskyrus tai, kad papildomų degalų reikės tik, jei pagal pirmiau esančių pastraipų reikalavimus apskaičiuoto degalų kiekio neužteks tokiam atvejui; ir

b)

Toliau skristi 15 minučių 1 500 pėdų (450 m) aukštyje virš aerodromo aukščio standartinėmis sąlygomis, kai skrydis vykdomas be paskirties atsarginio aerodromo.

1.7.

Įgulos vado nuožiūra naudojami papildomi degalai.

2.

Procedūra su mažesniu degalų nenumatytiems atvejams (RCF) kiekiu

Jei naudotojo degalų tvarkoje numatytas planavimas prieš skrydį į paskirties 1 aerodromą (komercinė paskirties vieta) laikantis procedūros su mažesniu degalų nenumatytiems atvejams kiekiu, kai maršrute naudojamas apsisprendimo taškas ir paskirties 2 aerodromas (nebūtina paskirties vieta degalams papildyti), lėktuve esančių sunaudotinų degalų kiekis išskridimui yra didesnis kaip nurodyta 2.1 arba 2.2 papunkčiuose toliau:

2.1.

Suma, kurią sudaro:

a)

degalai riedėjimui; ir

b)

kelionės degalai iki paskirties 1 aerodromo per apsisprendimo tašką; ir

c)

degalai nenumatytiems atvejams, kurių yra ne mažiau kaip 5 % numatytų sunaudoti degalų nuo apsisprendimo taško iki paskirties 1 aerodromo; ir

d)

degalai skrydžiui į atsarginį aerodromą arba be degalų skrydžiui į atsarginį aerodromą, jei nuo apsisprendimo taško paskirties 1 aerodromą galima pasiekti mažiau kaip per šešias valandas ir jei įvykdyti OPS 1.295 punkto c papunkčio 1 dalies ii pastraipos reikalavimai; ir

e)

galutinės degalų atsargos; ir

f)

papildomi degalai; ir

g)

papildomi degalai, jei įgulos vado nuomone jie yra būtini.

2.2.

Suma, kurią sudaro:

a)

degalai riedėjimui; ir

b)

kelionės degalai iki paskirties 2 aerodromo per apsisprendimo tašką; ir

c)

Nenumatytiems atvejams skirtų degalų kiekis, kuris yra nemažesnis kaip kiekis, apskaičiuotas pagal pirmiau esantį 1.3 papunktį, skrydžiui iš išvykimo aerodromo iki paskirties 2 aerodromo; ir

d)

degalai skrydžiui į atsarginį aerodromą, jei būtinas 2 paskirties atsarginis aerodromas; ir

e)

galutinės degalų atsargos; ir

f)

papildomi degalai; ir

g)

papildomi degalai, jei įgulos vado nuomone jie yra būtini.

3.

Procedūra su iš anksto nustatyto tašku (PDP)

Jei naudotojo degalų naudojimo tvarkoje numatytas skrydžio į paskirties atsarginį aerodromą planavimas, kai atstumas nuo paskirties aerodromo iki paskirties atsarginio aerodromo yra toks, kad skrydį į vieną iš tų aerodromų galima vykdyti tik per iš anksto nustatytą tašką, lėktuve esančių sunaudotinų degalų kiekis išskridimui yra didesnis kaip nurodyta 3.1 arba 3.2 papunkčiuose toliau:

3.1

Suma, kurią sudaro:

a)

degalai riedėjimui; ir

b)

kelionės degalai skrydžiui iš išvykimo aerodromo į paskirties aerodromą per iš anksto nustatytą tašką; ir

c)

nenumatytiems atvejams skirti degalai, kurių kiekis apskaičiuojamas pagal pirmiau esantį 1.3 papunktį; ir

d)

papildomi degalai, jei būtina, bet ne mažiau kaip:

i)

lėktų su stūmokliniais varikliais atveju, degalai 45 minučių skrydžiui plius 15 % planuoto skrydžio laiko kreiseriniame aukštyje arba dviejų valandų skrydžio, atsižvelgiant į tai, kuris kiekis yra mažesnis arba

ii)

lėktuvų su turbininiais varikliais atveju, degalai dviejų valandų trukmės skrydžiui virš paskirties aerodromo, suvartojant įprastą degalų kiekį skrydžiui kreiseriniu greičiu.

Šis kiekis nebus mažesnis kaip galutinės degalų atsargos; ir

e)

papildomi degalai, jei įgulos vado nuomone jie yra būtini; arba

3.2.

Suma, kurią sudaro:

a)

degalai riedėjimui; ir

b)

Kelionės degalai skrydžiui iš išvykimo aerodromo į paskirties atsarginį aerodromą per iš anksto nustatytą tašką; ir

c)

nenumatytiems atvejams skirti degalai, kurių kiekis apskaičiuojamas pagal pirmiau esantį 1.3 papunktį; ir

d)

papildomi degalai, jei būtina, bet ne mažiau kaip:

i)

lėktuvų su stūmokliniais varikliais atveju: degalai 45 minučių skrydžiui; arba

ii)

lėktuvų su turbininiais varikliais atveju: degalai, būtini skristi 30 minutes laukimo greičiu 1 500 pėdų (450 m) aukštyje virš paskirties atsarginio aerodromo aukščio standartinėmis sąlygomis.

Šis kiekis nebus mažesnis kaip galutinės degalų atsargos; ir

e)

papildomi degalai, jei įgulos vado nuomone jie yra būtini.

4.

Nuošalaus aerodromo procedūra

Jei naudotojo degalų naudojimo tvarkoje numatytas skrydžio į nuošalų aerodromą planavimas, paskutinis skrydžio nukreipimo į atsarginį maršruto aerodromą taškas bus naudojamas kaip iš anksto nustatytas taškas. Žr. šio punkto 3 dalį.

OPS 1.255 punkto 2 priedėlis

Degalų naudojimo tvarka

3 % maršruto atsarginio aerodromo (3 % ERA) vieta, kai degalų nenumatytiems atvejams kiekį reikia sumažinti iki 3 % (žr. OPS 1.255 punkto 1.3 papunkčio a dalies ii pastraipą ir OPS 1.192 punktą).

3 % ERA aerodromas yra apskritime, kurio spindulys yra lygus 20 % skrydžio plane numatyto viso nuotolio ir kurio centras yra suplanuotame maršrute, o to centro nuotolis nuo paskirties aerodromo yra 25 % skrydžio plane numatyto viso nuotolio arba mažiausiai 20 % skrydžio plane numatyto viso nuotolio plius 50 jūrmylių, priklausomai nuo to, kuris iš nurodytų nuotolių yra didesnis; visi nuotoliai skaičiuojami ramaus oro sąlygomis (žr. 1 pav.).

1 pav.

3 % maršruto atsarginio aerodromo (3 % ERA) vieta, kai degalų nenumatytiems atvejams kiekį reikia sumažinti iki 3 %

Image

OPS 1.270 punkto 1 priedėlis

Bagažo ir krovinių laikymas

Naudotojo nustatytose procedūrose, užtikrinančiose tinkamą ir saugų rankinio bagažo ir krovinių laikymą, turi būti atsižvelgta į šiuos veiksnius:

1)

visi keleivių salone vežami daiktai privalo būti laikomi tik tokioje vietoje, kur jie nejudėtų;

2)

nebūtų viršyti prie lentynų ar šalia jų pritvirtintose lentelėse nurodyti masės apribojimai;

3)

negali būti naudojamos po krėslais esančios ertmės, nebent po krėslu yra įtaisytas laikantis užtvaras, ir bagažas yra tokio dydžio, kad jį ši įranga galės sulaikyti;

4)

daiktai negali būti laikomi tualetuose ir prie pertvarų, kurios negali sulaikyti daiktų nuo judėjimo į priekį, į šoną ar aukštyn, nebent ant pertvarų yra lentelė, nurodanti didžiausią masę, kurią galima ten padėti;

5)

į spinteles padėtas bagažas ir krovinys negali būti tokio dydžio, kad trukdytų saugiai uždaryti jų užrakinamas duris;

6)

bagažas ir krovinys negali būti dedami ten, kur jie trukdytų prieiti prie avarinės įrangos; ir

7)

prieš kylant, tupiant ir kai įjungiami ženklai „Užsisekite saugos diržus“ arba kitaip įsakoma tai padaryti, privalo būti patikrinta, kaip dera atitinkamam skrydžio etapui, kad bagažas būtų laikomas tose vietose, kur jis netrukdys evakuotis iš orlaivio, arba nesužeis krisdamas (arba kitaip judėdamas).

OPS 1.305 punkto 1 priedėlis

Degalų papildymas/pašalinimas keleiviams lipant į lėktuvą, esant jame arba išlipant iš jo

Naudotojas privalo nustatyti procedūras, taikomas papildant/pašalinant degalus, kai keleiviai lipa į lėktuvą, yra jame ar išlipa iš jo, užtikrinančias, kad būtų vykdomos šios atsargumo priemonės:

1)

pildant degalų atsargas vienas tinkamą pasirengimą turintis asmuo privalo likti su keleiviais lėktuve, nustatytoje vietoje. Šis asmuo privalo gebėti vykdyti avarines procedūras, susijusias su priešgaisrine sauga ir gaisro gesinimu, ryšio palaikymu ir evakavimo organizavimu bei vadovavimu jam;

2)

turi būti nustatomas dvipusis ryšys, kuriuo per lėktuvo vidaus ryšio sistemą ar kitomis tinkamomis priemonėmis galėtų naudotis degalų papildymą prižiūrinti antžeminė įgula ir lėktuve esantis kvalifikuotas personalas;

3)

įgula, personalas ir keleiviai turi būti įspėjami apie planuojamą atlikti degalų papildymą/pašalinimą;

4)

turi būti išjungiami ženklai „Užsisekite saugos diržus“;

5)

turi būti įjungti ženklai „Nerūkyti“ ir avarinius išėjimus nurodantis vidaus apšvietimas;

6)

keleiviams privaloma nurodyti atsisegti saugos diržus ir nerūkyti;

7)

minimalus keleivių salono įgulos narių, kurie pagal OPS 1.990 turi būti lėktuve ir turi būti pasirengę skubiai avarinei evakuacijai, skaičius;

8)

jei papildant/šalinant degalus lėktuve aptinkama degalų garų ar kyla kitoks pavojus, degalų papildymas/šalinimas turi būti nedelsiant nutraukiamas;

9)

ant žemės po išėjimais, skirtais avarinei evakuacijai, ir avarinių slydžių išleidimo vietose privalo būti tuščia; ir

10)

pasirūpinta saugiai ir skubiai evakuacijai būtinomis priemonėmis.

OPS 1.311 punkto 1 priedėlis

Minimalus skaičius keleivių salono įgulos narių, kurie turi būti lėktuve aptarnaujant keleivius žemėje

Vykdydamas skrydžius pagal OPS 1.311 punktą naudotojas nustato skrydžio procedūras, kuriomis užtikrinama, kad:

1)

lėktuve tiekiama elektros energija;

2)

vyresnysis keleivių salono įgulos narys turi priemones evakuacijai pradėti arba mažiausiai vienas skrydžio įgulos narys yra įgulos kabinoje;

3)

keleivių salono įgulos narių darbo vietos ir susijusios pareigos yra nurodytos skrydžių vykdymo vadove; ir

4)

keleivių salono įgulos nariai žino, kur ties išėjimais ir netoli jų yra aptarnavimo ir krovos transporto priemonės.

E SKIRSNIS

SKRYDŽIAI BET KOKIU ORU

OPS 1.430

Aerodromo naudojimo minimumai. Bendrosios nuostatos

(Žr. OPS. 1.430 punkto 1 priedėlį (senąjį) ir 1 priedėlį (naująjį))

a) 1)

Naudotojas nustato visų planuojamų naudoti aerodromų naudojimo minimumus, kurie negali būti mažesni už pateiktuosius 1 priedėlyje (senajame) arba 1 priedėlyje (naujajame), atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikytinas. Šių minimumų nustatymo metodas turi būti priimtinas įgaliotajai institucijai. Šie minimumai negali būti mažesni už tuos, kuriuos tokiems aerodromams yra nustačiusi valstybė, kurioje yra aerodromas, išskyrus tuos atvejus, kai ši valstybė duoda specialų leidimą. Naudojant HUD, HUDLS arba EVS, gali būti vykdomi skrydžiai esant prastesniam matomumui nei paprastai su aerodromo naudojimo minimumais siejamas matomumas. Aerodromų naudojimo minimumus skelbiančios valstybės gali taip pat skelbti riboto matomumo minimumų, susijusių su HUD arba EVS naudojimu, taisykles.

a) 2)

Nepaisant šio punkto a papunkčio 1 dalies, skrydžio metu apskaičiuoti minimumai, taikytini atsarginiuose aerodromuose ir (arba) artėjimams tūpti naudojant EVS, yra vykdomi pagal įgaliotai institucijai priimtiną metodą.

b)

Nustatant aerodromo naudojimo minimumus, kurie bus taikomi konkretiems skrydžiams, naudotojas turi visapusiškai atsižvelgti į:

1)

lėktuvo tipą ir jo naudojimo bei valdymo charakteristikas;

2)

skrydžio įgulos sudėtį, kompetenciją ir patirtį;

3)

kilimo ir tūpimo takų, kurie gali būti pasirinkti naudoti, matmenis ir charakteristikas;

4)

turimų vizualiųjų ir nevizualiųjų antžeminių priemonių pakankamumą ir charakteristikas (žr. OPS 1.430 punkto 6a lentelės 1 priedą (naująjį));

5)

lėktuve esančią navigacijai ir (arba) skrydžio trajektorijos kontrolei skirtą įrangą, reikalingą kilimui, artėjimui tūpti, išlyginimui, tūpimui, kilimo ir tūpimo tako palikimui ir tūpimo nutraukimui;

6)

kliūtis, esančias artėjimo tūpti, tūpimo nutraukimo ir pradinio kilimo zonose, dėl kurių būtina atlikti nenumatytų atvejų ir reikiamas kliūčių perskridimo procedūras;

7)

kliūčių perskridimo absoliutųjį aukštį/aukštį artėjimui tūpti pagal prietaisus procedūroms;

8)

meteorologinių sąlygų nustatymo ir pranešimo apie jas priemones; ir

9)

skrydžio pilotavimo technika, kurios bus laikomasi galutinio artėjimo tūpti metu.

c)

Šiame skirsnyje nurodytos lėktuvų kategorijos privalo būti nustatomos pagal OPS 1.430 punkto c papunkčio 2 priedėlyje pateiktą metodą.

d) 1)

Jei konkrečiam artėjimui tūpti konkrečiu kilimo ir tūpimo taku įgaliotoji institucija nepatvirtina kitų reikalavimų, visi artėjimai tūpti vykdomi kaip stabilizuoti artėjimai tūpti (SAp).

d) 2)

Jei konkrečiam artėjimui tūpti konkrečiu kilimo ir tūpimo taku įgaliotoji institucija nepatvirtina kitų reikalavimų, visi netikslieji artėjimai tūpti pilotuojami laikantis galutinio artėjimo tūpti nuolat žemėjant (CDFA) technikos. Pagal 1 priedėlį (naująjį) apskaičiuodamas minimumus, naudotojas užtikrina, kad A ir B kategorijų lėktuvams taikomas mažiausias RVR būtų padidinamas 200 metrų (m) ir 400 m C ir D kategorijų lėktuvams, kai pilotuojant artėjimus tūpti nesilaikoma CDFA technikos, jei tik gauta RVR/CMV vertė neviršija 5 000 m.

d) 3)

Nepaisant šio punkto d papunkčio 2 dalyje išdėstytų reikalavimų, įgaliotoji institucija gali atleisti naudotoją nuo reikalavimo didinti RVR, kai nesilaikoma CDFA technikos.

d) 4)

d papunkčio 3 dalyje nurodytos išimtys turi būti taikomos tik tose vietovėse, kuriose esamus skydžius būtina išlaikyti dėl aiškaus viešojo intereso. Išimtys turi būti pagrįstos naudotojo patirtimi, mokymo programa ir skrydžio įgulos kvalifikacija. Išimtys turi būti reguliariai persvarstomos, jų taikymas turi būti nutrauktas, kai tik infrastruktūra pagerinama tiek, kad būtų galima laikytis CDFA technikos.

e) 1)

Naudotojas turi užtikrinti, kad būtų taikomas OPS 1.430 punkto arba 1 priedas (senasis), arba 1 priedas (naujasis). Tačiau naudotojas turi užtikrinti, kad OPS 1.430 punkto 1 priedėlis (naujasis) būtų taikomas ne vėliau kaip po trejų metų nuo jo paskelbimo.

e) 2)

Nepaisant šio punkto e papunkčio 1 dalyje išdėstytų reikalavimų, įgaliotoji institucija gali atleisti naudotoją nuo reikalavimo padidinti RVR virš 1 500 m (A ir B kategorijų lėktuvams) arba virš 2 400 m (C ir D kategorijų lėktuvams) tvirtindama skrydį į konkretų kilimo ir tūpimo taką, kai neįmanoma artėjimo tūpti vykdyti laikantis CDFA technikos arba kai negalima laikytis OPS 1.430 punkto 1 priedėlio (naujojo) c dalyje nustatytų reikalavimų.

e) 3)

e papunkčio 2 dalyje nurodytos išimtys turi būti taikomos tik tose vietovėse, kuriose esamus skydžius būtina išlaikyti dėl aiškaus viešojo intereso. Išimtys turi būti pagrįstos naudotojo patirtimi, mokymo programa ir skrydžio įgulos kvalifikacija. Išimtys turi būti reguliariai persvarstomos, jų taikymas turi būti nutrauktas, kai tik infrastruktūra pagerinama tiek, kad būtų galima laikytis CDFA technikos.

OPS 1.435

Sąvokos

Šiame skirsnyje vartojamos tokios sąvokos:

1)

Artėjimas tūpti ratu. Artėjimo tūpti pagal prietaisus vizualusis etapas, kurio metu lėktuvas parengiamas tūpimui ant kilimo ir tūpimo tako, kuris nėra tinkamas artėjimui tūpti tiese.

2)

Prasto matomumo procedūros (LVP). Procedūros, taikomos aerodrome, siekiant užtikrinti skrydžio saugą vykdant I kategorijos artėjimus tūpti, esant mažesniam RVR, II kategorijos artėjimus tūpti nestandartinėmis sąlygomis, II ir III kategorijos artėjimus tūpti, taip pat kylant prasto matomumo sąlygomis.

3)

Kilimas prasto matomumo sąlygomis (LVTO). Kilimas, kai matomumas ant kilimo ir tūpimo tako (RVR) yra mažesnis nei 400 m.

4)

Skrydžio valdymo sistema. Sistema, kurią sudaro automatinė ir (arba) mišri tūpimo sistema.

5)

Mažo patikimumo skrydžio valdymo sistema. Skrydžio valdymo sistema yra mažo patikimumo, jei gedimo atveju nėra ryškaus išsibalansavimo arba nukrypimo nuo skrydžio trajektorijos ar aukščio, bet tūpimas nebaigiamas automatiniu būdu. Kai automatinio skrydžio valdymo sistema yra mažo patikimumo, įvykus gedimui, lėktuvo valdymą perima pilotas.

6)

Didelio patikimumo skrydžio valdymo sistema. Skrydžio valdymo sistema yra didelio patikimumo, jei gedimo atveju, esant žemiau pavojingo aukščio, artėjimą tūpti, išlyginimą ir tūpimą galima baigti automatiškai. Gedimo atveju automatinė tūpimo sistema veiks kaip mažo patikimumo sistema.

7)

Didelio patikimumo mišri tūpimo sistema. Sistema, kurią sudaro pagrindinė mažo patikimumo automatinė tūpimo sistema ir antrinė nepriklausoma patariamoji sistema, leidžianti pilotui baigti tūpimą rankiniu būdu, kai sugenda pagrindinė sistema.

8)

Vizualusis artėjimas tūpti. Artėjimas tūpti, kai dalis ar visa artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra nėra baigta ir artėjama tūpti pagal vizualiuosius žemės orientyrus.

9)

Galutinis artėjimas tūpti nuolat žemėjant (CDFA). Tam tikra technika, kurios laikantis netiksliojo artėjimo tūpti procedūros galutinio artėjimo tūpti atkarpa pilotuojama nuolat žemėjant, be išlyginimo, iš aukščio, kuriame pradedamas galutinis artėjimas tūpti, arba iš aukščiau iki taško, esančio apytiksliai 15 m (50 pėdų) virš kilimo ir tūpimo tako, kuriuo ruošiamasi tūpti, slenksčio, arba iki taško, kuriame turėtų būti pradėtas išlyginimo manevras tam lėktuvo tipui, kuriuo vykdomas skrydis.

10)

Stabilizuotas artėjimas tūpti (SAp). Atsižvelgiant į konfigūraciją, energiją ir skrydžio trajektorijos kontrolę valdomai ir tinkamai pilotuojamas artėjimas tūpti nuo iš anksto nustatyto taško arba aukščio iki 50 pėdų virš slenksčio esančio taško arba iki taško, kuriame pradedamas išlyginimo manevras, jei tas taškas yra aukščiau.

11)

Prietaisų rodmenų projekcija priekiniame stikle (HUD). Indikacijos sistema, kuria skrydžio informacija pateikiama į priekinį išorinio matymo lauką ir kuri gerokai neapriboja išorinio vaizdo.

12)

Tūpimo valdymo sistemos rodmenų projekcija priekiniame stikle (HUDLS). Visa skrydžio valdymo sistema, kurios duomenys, projektuojami priekiniame stikle, padeda pilotui artėjant tūpti ir (arba) nutraukiant tūpimą. Ją sudaro visi davikliai, kompiuteriai, elektros maitinimas, indikatoriai ir valdikliai. Paprastai HUDLS naudojama nukreipimui artėjant tūpti iki 50 pėdų apsisprendimo aukščių.

13)

Hibridinė tūpimo sistemos rodmenų projekcija priekiniame stikle (HUDLS). Sistema, kurią sudaro pagrindinė mažo patikimumo automatinio tūpimo sistema ir antrinė nepriklausoma HUD/HUDLS sistema, leidžianti pilotui baigti tūpimą rankiniu būdu, kai sugenda pagrindinė sistema.

Pastaba. Paprastai antrine nepriklausoma HUD/HUDLS sistema patarimai teikiami kaip komandinė informacija, tačiau kaip alternatyva gali būti teikiama situacijos (ar maršruto nukrypimo) informacija.

14)

Sustiprinto matymo sistema (EVS). Elektroninė priemonė išorės vaizdui rodyti realiu laiku naudojant vaizdo daviklius.

15)

Paverstasis meteorologinis matomumas (CMV). Iš meteorologinio matomumo orų suvestinės duomenimis gaunama vertė (lygiavertė RVR), apskaičiuojama pagal šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus.

16)

I kategorijos skrydžiai, esant mažesniam RVR. I kategorijos artėjimas tūpti pagal prietaisus ir tūpimas taikant I kategorijos DH, kai RVR yra mažesnis nei paprastai su taikomu DH siejamas RVR.

17)

II kategorijos skrydžiai nestandartinėmis sąlygomis. II kategorijos artėjimas tūpti pagal prietaisus ir tūpimas kilimo ir tūpimo taku, kuriame nėra kai kurių arba visų žiburių sistemos elementų pagal ICAO 14 priedą „II kategorijos tikslusis artėjimas tūpti pagal prietaisus“.

18)

GNSS tūpimo sistema (GLS). Artėjimas tūpti naudojantis platesne GNSS informacija lėktuvui nukreipti, remiantis jo šonine ir vertikalia GNSS padėtimi. (Galutinio artėjimo tūptinei sistemoje naudojamos geometrinės aukščio nuorodos.)

OPS 1.440

Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis. Bendrosios skrydžių taisyklės

(Žr. OPS 1.440 punkto 1 priedėlį)

a)

Naudotojas nevykdo II kategorijos skrydžių, II kategorijos skrydžių nestandartinėmis sąlygomis arba III kategorijos skrydžių, nebent:

1)

visi atitinkami lėktuvai būtų sertifikuoti skrydžiams, kuriuos vykdant apsisprendimo aukštis yra mažesnis nei 200 pėdų arba apsisprendimo aukštis netaikomas, ir turi įrangą pagal CS-AWO skrydžiams bet kokiu oru ar įgaliotosios institucijos patvirtintą atitikmenį;

2)

sėkmingam ar nepavykusiam artėjimui tūpti ir (arba) automatiniam tūpimui įrašyti būtų sumontuota ir palaikoma tinkama sistema, kad būtų galima stebėti bendrą skrydžio saugą;

3)

šie skrydžiai būtų patvirtinti įgaliotosios institucijos;

4)

skrydžio įgulą sudarytų mažiausiai 2 pilotai; ir

5)

apsisprendimo aukštis būtų nustatomas radijo aukščiamačiu.

b)

Naudotojas neleidžia kilti prasto matomumo sąlygomis, jei RVR yra mažiau nei 150 m (A, B ir C kategorijų lėktuvams) arba RVR 200 m (D kategorijos lėktuvams), nebent tai leistų įgaliotoji institucija.

c)

Be įgaliotosios institucijos leidimo naudotojas nevykdo I kategorijos skrydžių esant mažesniam RVR.

OPS 1.445

Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis. Aerodromo įvertinimas

a)

Naudotojas nenaudoja aerodromo II ar III kategorijų skrydžiams, nebent tokiems skrydžiams jį yra patvirtinusi valstybė, kurioje aerodromas yra.

b)

Naudotojas patikrina, ar yra nustatytos ir bus taikomos prasto matomumo procedūros (LVP) tuose aerodromuose, kuriuose ketinama vykdyti skrydžius prasto matomumo sąlygomis.

OPS 1.450

Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis. Mokymas ir kvalifikacija

(Žr. OPS 1.450 punkto 1 priedėlį)

Naudotojas užtikrina, kad prieš kylant prasto matomumo sąlygomis, vykdant I kategorijos skrydžius, esant mažesniam RVR, II skrydžius nestandartinėmis sąlygomis, II ir III kategorijos skrydžius arba artėjimus tūpti naudojant EVS:

1)

visi skrydžio įgulos nariai:

i)

atitiktų 1 priedėlyje išdėstytus mokymo ir tikrinimo reikalavimus, įskaitant mokymą naudojant realaus skrydžio treniruoklius, kai nustatytos ribinės RVR/CMV ir apsisprendimo aukščių vertės, atitinkančios naudotojo leidimą; ir

ii)

turėtų kvalifikaciją pagal 1 priedėlį;

2)

mokymas ir tikrinimas būtų organizuojami pagal išsamią įgaliotosios institucijos patvirtintą ir į Skrydžių vykdymo vadovą įtrauktą mokymo programą. Šis mokymas papildo N skirsnyje nurodytą mokymą; ir

3)

skrydžio įgulos kvalifikacija būtų reikiama skrydžio ir lėktuvo tipui.

OPS 1.455

Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis. Skrydžių procedūros

(Žr. OPS 1.455 punkto 1 priedėlį)

a)

Naudotojas privalo nustatyti procedūras ir instrukcijas, kurios taikomos kylant prasto matomumo, artėjant tūpti naudojant EVS, vykdant I kategorijos skrydžius, esant mažesniam RVR, II kategorijos skrydžius nestandartinėmis sąlygomis, II ir III kategorijos skrydžius. Šios procedūros privalo būti įtrauktos į Skrydžių vykdymo vadovą ir jose turi būti nurodytos skrydžio įgulos narių pareigos, vykdytinos riedėjimo, kilimo, artėjimo tūpti, išlyginimo, išriedėjimo ir nutraukto tūpimo metu.

b)

Įgulos vadas įsitikina, kad:

1)

vizualiosios ir nevizualiosios įrangos būklė yra pakankama, kad būtų pradėtas kilimas prasto matomumo sąlygomis, artėjimas tūpti naudojant EVS, I kategorijos artėjimas tūpti, esant mažesniam RVR, II kategorijos artėjimas tūpti nestandartinėmis sąlygomis arba II ar III kategorijos artėjimas tūpti;

2)

pagal iš oro eismo tarnybų gautą informaciją galioja atitinkamos LVP procedūros, prieš pradedant kilimą prasto matomumo sąlygomis, I kategorijos artėjimą tūpti, esant mažesniam RVR, II kategorijos artėjimą tūpti nestandartinėmis sąlygomis arba II ar III kategorijos artėjimą tūpti; ir

3)

įgulos nariai turi reikiamą kvalifikaciją, prieš pradedant kilimą prasto matomumo sąlygomis, kai RVR yra mažiau kaip 150 m (A, B ir C kategorijų lėktuvams) arba 200 m (D kategorijos lėktuvams), artėjimą tūpti naudojant EVS, I kategorijos artėjimą tūpti, esant mažesniam RVR, II kategorijos artėjimą tūpti nestandartinėmis sąlygomis arba II ar III kategorijos artėjimą tūpti.

OPS 1.460

Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis. Minimali įranga

a)

Skrydžių vykdymo vadove naudotojas privalo nurodyti minimalią įrangą, kuri turi būti veikianti pradedant kilimą esant prastam matomumui, I kategorijos artėjimą tūpti, esant mažesniam RVR, II kategorijos artėjimą tūpti nestandartinėmis sąlygomis, artėjimą tūpti naudojant EVS arba II ar III kategorijos artėjimą tūpti pagal AFM ar kitą patvirtintą dokumentą.

b)

Įgulos vadas turi įsitikinti, kad lėktuvo ir atitinkamų skrydžio sistemų būklė yra tinkama konkrečiam numatomam vykdyti skrydžiui.

OPS 1.465

VFR skrydžio minimumai

(Žr. OPS 1.465 punkto 1 priedėlį)

Naudotojas užtikrina, kad:

1)

Skrydžiai pagal VFR būtų vykdomi pagal vizualiųjų skrydžių taisykles ir OPS 1.465 punkto 1 priedėlyje esančią lentelę.

2)

Specialieji skrydžiai pagal VFR nebūtų pradedami, kai matomumas yra mažesnis nei 3 km ir nevykdomi, kai matomumas yra mažesnis nei 1,5 km.

OPS 1.430 punkto 1 priedėlis (senasis)

Aerodromo naudojimo minimumai

a)

Kilimo minimumai

1)

Bendrosios nuostatos

i)

Naudotojo nustatyti kilimo minimumai turi būti išreiškiami matomumo ar RVR ribomis, atsižvelgiant į visus atitinkamus veiksnius visuose aerodromuose, kuriuos planuojama naudoti, ir lėktuvo charakteristikas. Kai yra konkretus poreikis matyti kliūtis ir jų saugotis išskrendant ir (arba) priverstinai tupiant, privalo būti nustatytos papildomos sąlygos (pvz., apatinė debesų riba).

ii)

Įgulos vadas gali pradėti kilti tik tada, kai išvykimo aerodrome oro sąlygos atitinka tame aerodrome tūpimui taikomus minimumus arba yra geresnės, nebent yra tinkamas atsarginis kilimo aerodromas.

iii)

Kai praneštas meteorologinis matomumas yra prastesnis nei būtina kilimui ir RVR nėra praneštas, kilimą galima pradėti tik tuo atveju, jei įgulos vadas gali nustatyti, kad RVR/matomumas kilimo take atitinka privalomus minimumus arba yra geresnis.

iv)

Kai nėra pranešimo apie meteorologinį matomumą arba RVR, kilimą galima pradėti tik tada, jei įgulos vadas gali nustatyti, kad RVR/matomumas kilimo take atitinka privalomus minimumus arba yra geresnis.

2)

Vizualusis orientyras. Privaloma parinkti kilimo minimumus, kad būtų užtikrinta pakankamai orientyrų lėktuvui valdyti, kai kilimas nutraukiamas pavojingomis aplinkybėmis ir kai kilimas pratęsiamas kritinio variklio gedimo atveju.

3)

Būtinas RVR/matomumas

i)

Naudotojo nustatyti kilimo minimumai kelių variklių lėktuvams, kurių naudojimo savybės yra tokios, kad bet kuriame kilimo taške sugedus kritiniam varikliui, lėktuvas gali arba nutraukti kilimą, arba jį tęsti iki 1 500 pėdų aukščio virš aerodromo, perskrisdamas kliūtis nustatytame aukštyje, turi būti išreiškiami RVR/matomumo dydžiais, ne mažesniais nei pateikti šio priedėlio 1 lentelėje, išskyrus šio punkto 4 dalyje numatytus atvejus:

1 lentelė

Kilimo RVR/matomumas

Kilimo RVR/matomumas

Prietaisai

RVR/matomumas

(3 pastaba)

Be prietaisų (tik dieną)

500 m

Kilimo ir tūpimo tako šoniniai žiburiai ir (arba) ašinės linijos žymėjimas

250/300 m

(1 ir 2 pastabos)

Kilimo ir tūpimo tako šoniniai ir ašinės linijos žiburiai

200/250 m

(1 pastaba)

Kilimo ir tūpimo tako šoniniai ir ašinės linijos žiburiai bei daugkartinė RVR informacija

150/200 m

(1 ir 4 pastabos)

1 pastaba: didesnieji dydžiai taikomi D kategorijos lėktuvams.

2 pastaba: skrydžiams naktį būtini bent kilimo ir tūpimo tako šoniniai ir galo žiburiai.

3 pastaba: praneštą RVR/matomumo dydį, atitinkantį kilimo riedos pradinį etapą, galima pakeisti piloto įvertinimu.

4 pastaba: privalomas RVR turi būti užtikrintas visuose atitinkamuose RVR pranešimo taškuose, išskyrus 3 pastaboje nurodytą išimtį.

ii)

Kelių variklių lėktuvams, kurių naudojimo savybės yra tokios, kad jie, sugedus kritiniam varikliui, negali atitikti šio punkto a papunkčio 3 dalies i pastraipoje nurodytų sąlygų, gali atsirasti būtinybė nedelsiant tūpti ir siekti išvengti kliūčių kilimo zonoje. Tokie lėktuvai gali būti naudojami pagal toliau nurodytus kilimo minimumus, jeigu jie gali atitikti taikomus kliūčių perskridimo kriterijus, darant prielaidą, kad nustatytame aukštyje suges variklis. Naudotojo nustatyti kilimo minimumai turi būti pagrįsti aukščiu, nuo kurio galima sudaryti bendrą kilimo skrydžio, kai neveikia vienas variklis, trajektoriją. Taikomi RVR minimumai negali būti žemesni nei nustatytieji šio priedėlio 1 arba 2 lentelėje.

2 lentelė

Numanomas variklio gedimo aukštis virš kilimo ir tūpimo tako priklausomai nuo RVR/matomumo

Kilimo RVR/matomumas – skrydžio trajektorija

Numanomas variklio gedimo aukštis virš kilimo ir tūpimo tako

RVR/matomumas (2 pastaba)

< 50 pėdų

200 m

51–100 pėdų

300 m

101–150 pėdų

400 m

151–200 pėdų

500 m

201–300 pėdų

1 000 m

> 300 pėdų

1 500 m (1 pastaba)

1 pastaba:1 500 m taip pat taikoma, jei negalima sudaryti teigiamos kilimo skrydžio trajektorijos.

2 pastaba: praneštą RVR/matomumo dydį, atitinkantį kilimo riedos pradinį etapą, galima pakeisti piloto įvertinimu.

iii)

Kai nėra pranešto RVR ar duomenų apie meteorologinį matomumą, įgulos vadas negali pradėti kilti, nebent jis gali nustatyti, kad faktinės sąlygos atitinka taikomus kilimo minimumus.

4)

a papunkčio 3 dalies i pastraipos išimtys:

i)

Gavęs įgaliotosios institucijos leidimą, taip pat jei įvykdyti A–E dalių reikalavimai, naudotojas gali sumažinti kilimo minimumus iki 125 m RVR (A, B ir C kategorijų lėktuvams) arba 150 m RVR (D kategorijos lėktuvams), kai:

A)

galioja prasto matomumo procedūros;

B)

veikia aukšto intensyvumo kilimo ir tūpimo tako ašinės linijos žiburiai, išdėstyti kas 15 m ar tankiau, ir aukšto intensyvumo šoniniai žiburiai, išdėstyti kas 60 m ar rečiau;

C)

skrydžio įgulos nariai yra sėkmingai baigę mokymą realaus skrydžio treniruokliu;

D)

pradedant kilimo riedą iš piloto kabinos matosi 90 m atkarpa; ir

E)

visuose atitinkamuose RVR pranešimo taškuose buvo privalomas RVR.

ii)

Gavęs įgaliotosios institucijos leidimą, lėktuvo naudotojas, kilimui naudodamas patvirtintą šoninių orientyrų sistemą, gali sumažinti kilimo minimumus iki mažiau kaip 125 m RVR (A, B ir C kategorijų lėktuvams) arba 150 m RVR (D kategorijos lėktuvams), bet ne mažiau kaip 75 m, su sąlyga, kad yra kilimo ir tūpimo tako apsauga ir įranga, atitinkanti III kategorijos tūpimą.

b)

Netikslusis artėjimas tūpti

1)

Sistemos minimumai

i)

Naudotojas privalo užtikrinti, kad sistemos minimumai netiksliojo artėjimo tūpti procedūroms, kurios grindžiamos ILS naudojimu be tūptinės (tik LLZ), VOR, NDB, SRA ir VDF yra ne mažesni kaip šio priedėlio 3 lentelėje pateikti MDH dydžiai.

3 lentelė

Netiksliojo artėjimo tūpti priemonių sistemos minimumai

Sistemos minimumai

Prietaisai

Mažiausias MDH

ILS (be tūptinės – LLZ)

250 pėdų

SRA (baigiant ties 1/2 NM)

250 pėdų

SRA (baigiant ties 1 NM)

300 pėdų

SRA (baigiant ties 2 NM)

350 pėdų

VOR

300 pėdų

VOR/DME

250 pėdų

NDB

300 pėdų

VDF (QDM ir QGH)

300 pėdų

2)

Minimalus žemėjimo aukštis. Naudotojas privalo užtikrinti, kad minimalus žemėjimo aukštis netiksliajam artėjimui tūpti nebūtų mažesnis kaip:

i)

OCH/OCL lėktuvo kategorijai; arba

ii)

sistemos minimumas.

3)

Vizualusis orientyras. Pilotas negali tęsti artėjimo tūpti žemiau MDA/MDH, nebent jis aiškiai mato ir atpažįsta vieną iš toliau nurodytų vizualiųjų orientyrų numatomam kilimo ir tūpimo takui:

i)

artėjimo tūpti žiburių sistemos elementų;

ii)

slenksčio;

iii)

slenksčio ženklų;

iv)

slenksčio žiburių;

v)

slenksčio atpažinimo žiburių;

vi)

vizualiojo tūptinės indikatoriaus;

vii)

tūpimo zonos ar tūpimo zonos ženklų;

viii)

tūpimo zonos žiburių;

ix)

kilimo ir tūpimo tako šoninius žiburius; arba

x)

kitus įgaliotosios institucijos patvirtintus vizualiuosius orientyrus.

4)

Būtinas RVR. Mažiausieji netiksliojo artėjimo tūpti minimumai, kuriuos turi naudoti naudotojas, yra šie:

1 pastaba: visus prietaisus sudaro kilimo ir tūpimo tako (KTT) ženklai, HI/MI artėjimo tūpti žiburiai, matomi 720 m ar didesniu atstumu, KTT tako šoniniai žiburiai, slenksčio žiburiai bei KTT galo žiburiai. Žiburiai turi būti įjungti.

2 pastaba: tarpinius prietaisus sudaro KTT ženklai, HI/MI artėjimo tūpti žiburiai 420–719 m atstumu, KTT šoniniai žiburiai, slenksčio žiburiai ir KTT galo žiburiai. Žiburiai turi būti įjungti.

3 pastaba: pagrindinius prietaisus sudaro KTT ženklai, HI/MI artėjimo tūpti žiburiai < 420 m atstumu, LI artėjimo tūpti žiburiai bet kokiu atstumu, KTT šoniniai žiburiai, slenksčio žiburiai ir KTT galo žiburiai. Žiburiai turi būti įjungti.

4 pastaba: įrangą be artėjimo tūpti šviesos prietaisų sudaro KTT ženklai, KTT šoniniai žiburiai, slenksčio žiburiai ir KTT galo žiburiai arba KTT visiškai be žiburių.

5 pastaba: lentelės naudojamos tik įprastiniams artėjimams tūpti, kai nominalus žemėjimo gradientas yra ne didesnis kaip 4°. Didesniems žemėjimo gradientams paprastai reikia, kad mažiausiame santykiniame žemėjimo aukštyje būtų matomi ir tūptinės kampo žiburiai (pvz., PAPI).

6 pastaba: pirmiau pateikti skaičiai yra praneštas RVR arba meteorologinis matomumas, paverstas į RVR pagal toliau pateiktą h papunktį.

7 pastaba: 4a, 4b, 4c ir 4d lentelėse nurodytas MDH nurodo pirminį MDH skaičiavimą. Atrenkant atitinkamą RVR, nebūtina suapvalinti iki artimiausių 10 pėdų, ką galima atlikti skrydžių tikslais, pvz., pereinant į MDA.

4a lentelė

Netiksliojo artėjimo tūpti RVR. Visi prietaisai

Netiksliojo artėjimo tūpti minimumai

Visi prietaisai (1, 5, 6 ir 7 pastabos)

MDH

RVR/lėktuvo kategorija

A

B

C

D

250–299 pėdų

800 m

800 m

800 m

1 200 m

300–449 pėdų

900 m

1 000 m

1 000 m

1 400 m

450–649 pėdų

1 000 m

1 200 m

1 200 m

1 600 m

650 pėdų ir daugiau

1 200 m

1 400 m

1 400 m

1 800 m


4b lentelė

Netiksliojo artėjimo tūpti RVR. Tarpiniai prietaisai

Netiksliojo artėjimo tūpti minimumai

Tarpiniai prietaisai (2, 5, 6 ir 7 pastabos)

MDH

RVR/lėktuvo kategorija

A

B

C

D

250–299 pėdų

1 000 m

1 100 m

1 200 m

1 400 m

300–449 pėdų

1 200 m

1 300 m

1 400 m

1 600 m

450–649 pėdų

1 400 m

1 500 m

1 600 m

1 800 m

650 pėdų ir daugiau

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m


4c lentelė

Netiksliojo artėjimo tūpti RVR. Pagrindiniai prietaisai

Netiksliojo artėjimo tūpti minimumai

Pagrindiniai prietaisai (3, 5, 6 ir 7 pastabos)

MDH

RVR/lėktuvo kategorija

A

B

C

D

250–299 pėdų

1 200 m

1 300 m

1 400 m

1 600 m

300–449 pėdų

1 300 m

1 400 m

1 600 m

1 800 m

450–649 pėdų

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

650 pėdų ir daugiau

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m


4d lentelė

Netiksliojo artėjimo tūpti RVR nesinaudojant artėjimo tūpti šviesos prietaisais

Netiksliojo artėjimo tūpti minimumai

Netiksliojo artėjimo tūpti minimumai Be artėjimo tūpti šviesos prietaisų (4, 5, 6 ir 7 pastabos)

MDH

RVR/lėktuvo kategorija

A

B

C

D

250–299 pėdų

1 500 m

1 500 m

1 600 m

1 800 m

300–449 pėdų

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

450–649 pėdų

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

650 pėdų ir daugiau

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

5)

Skrydžiai naktį. Vykdant skrydžius naktį, turi būti įjungiami bent jau KTT šoniniai, slenksčio ir galo žiburiai.

c)

Tikslusis artėjimas tūpti: I kategorijos skrydžiai