EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0288

2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/288, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m.

PE/3/2019/REV/1

OL L 53, 2019 2 22, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; netiesiogiai panaikino 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/288/oj

22.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/14


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/288

2019 m. vasario 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m.

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 (2) – tai dabartinė teisinė paramos kaimo plėtrai sistema. Jame numatyta parama vietovėms, kuriose esama gamtinių kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves. Atsižvelgiant į naujo vietovių, kuriose esama gamtinių kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves, ribų nustatymo termino pratęsimą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (3) iki 2019 m. pabaigos ir trumpesnį išmokų reikalavimų neatitinkančių ūkininkų prisitaikymo laikotarpį, išmokos, kurios pradedamos proporcingai mažinti tik 2019 m., turėtų būti pradedamos mokėti neviršijant 80 % 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu nustatyto vidutinių išmokų dydžio. Išmokų lygis turėtų būti nustatomas taip, kad 2020 m. paskutinių mokamų išmokų lygis siektų pusę pradinių išmokų lygio;

(2)

siekiant padėti valstybėms narėms ir suinteresuotiesiems subjektams laiku pasirengti įgyvendinti būsimą bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir užtikrinti sklandų perėjimą prie kito programavimo laikotarpio, turėtų būti paaiškinta, kad yra galimybė finansuoti veiklą, susijusią su pasirengimu įgyvendinti būsimą BŽŪP pasinaudojant Komisijos iniciatyva teikiama technine pagalba;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 (4) – tai dabartinė teisinė tiesioginių išmokų sistema. Nors dauguma jo nuostatų gali būti taikomos tol, kol šis reglamentas galioja, tačiau tam tikrose nuostatose yra konkrečiai nurodomi 2015–2019 kalendoriniai metai, kuriems taikoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa. Kai kurių jo nuostatų taikymas po 2019 kalendorinių metų nebuvo numatytas. 2018 m. birželio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujo reglamento, kuriuo bus pakeistas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, bet tik nuo 2021 m. sausio 1 d. Taigi tikslinga atlikti kelis techninius Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 patikslinimus, kad jį būtų galima sklandžiai taikyti 2020 kalendoriniais metais;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 11 straipsnyje nustatyta pareiga sumažinti konkrečiais kalendoriniais metais ūkininkams skirtinų tiesioginių išmokų sumos dalį, viršijančią 150 000 EUR, taikoma tol, kol galioja šis reglamentas. Tačiau tame straipsnyje valstybėms narėms nustatyta pareiga pranešti sprendimus ir visas sumažinus išmokas numatomas gauti lėšas tik 2015–2019 m. Siekiant užtikrinti tolesnį dabartinės sistemos taikymą, valstybės narės taip pat turėtų pranešti apie sprendimus, susijusius su 2020 m., ir sumažinus išmokas tais metais numatomas gauti lėšas;

(5)

lankstus lėšų pervedimas tarp ramsčių – tai neprivalomas lėšų pervedimas tarp tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros ramsčių. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsniu, šią lankstaus lėšų pervedimo priemonę valstybės narės gali naudoti 2014–2019 kalendoriniais metais. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų laikytis savo strategijos, lėšas lanksčiai pervesti tarp ramsčių turėtų būti galima ir 2020 kalendoriniais metais, kurie atitinka 2021 finansinius metus;

(6)

iš dalies pakeitus Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 14 straipsnį dėl 2020 kalendorinių metų, tikslinga patikslinti į šį straipsnį daromas nuorodas, susijusias su valstybių narių pareiga linijiniu būdu sumažinti arba padidinti teisių į išmokas vertę dėl metinės nacionalinės viršutinės ribos pokyčių, kai jos praneša apie lankstaus lėšų perkėlimo tarp ramsčių priemonės taikymą;

(7)

todėl reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(8)

siekiant nedelsiant suteikti galimybę valstybėms narėms naudotis būtina lankstaus lėšų perkėlimo priemone ir užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą paskutiniaisiais 2014–2020 m. programavimo laikotarpio metais, būtina taikyti išimtį prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(9)

siekiant nedelsiant suteikti galimybę valstybėms narėms naudotis būtina lankstaus lėšų perkėlimo priemone ir užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą paskutiniaisiais 2014–2020 m. programavimo laikotarpio metais, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2019 m. kovo 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

31 straipsnio 5 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jeigu išmokas pradedama proporcingai mažinti tik 2019 m., jos neviršija 80 % 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu nustatytos vidutinės išmokos. Išmokų lygis nustatomas taip, kad 2020 m. paskutinių mokamų išmokų lygis siektų pusę pradinių išmokų lygio.“;

2.

51 straipsnio 1 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„EŽŪFKP lėšomis gali būti finansuojama pasirengimo įgyvendinti BŽŪP kitu programavimo laikotarpiu veikla.“

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.

7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   11 straipsnyje nurodytos sumažinus išmokas numatomos gauti lėšos (kurių suma lygi II priede nustatytų nacionalinių viršutinių ribų, pridėjus pagal 58 straipsnį skiriamą sumą, ir III priede nustatytų grynųjų viršutinių ribų skirtumui) kiekvienai valstybei narei kiekvienais kalendoriniais metais skiriamos kaip Sąjungos parama, finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP).“;

2.

11 straipsnio 6 dalis papildoma šia pastraipa:

„2020 metams valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. praneša Komisijai apie pagal šį straipsnį priimtus sprendimus ir visas sumažinus išmokas numatomas gauti lėšas.“;

3.

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali nuspręsti skirti papildomą paramą, 2021 finansiniais metais finansuojamą iš EŽŪFKP, neviršijančią 15 % jų metinių nacionalinių viršutinių ribų 2020 kalendoriniais metais, nustatytų šio reglamento II priede. Todėl atitinkama suma nebegali būti naudojama tiesioginėms išmokoms skirti. Apie tą sprendimą jos praneša Komisijai ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. ir nustato pasirinktą procentinę dalį.“;

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali nuspręsti tiesioginėms išmokoms skirti 15 % neviršijančią sumą, o Bulgarija, Estija, Ispanija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Suomija ir Švedija – 25 % neviršijančią sumą, skirtą paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP 2021 m. finansiniais metais pagal Sąjungos teisės aktą, priimtą po to, kai Taryba priima atitinkamą reglamentą pagal SESV 312 straipsnio 2 dalį. Todėl atitinkama suma nebegali būti naudojama paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP. Apie tą sprendimą jos praneša Komisijai ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. ir nustato pasirinktą procentinę dalį.“;

4.

22 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jei Komisijos pagal šio straipsnio 1 dalį valstybei narei nustatyta viršutinė riba skiriasi nuo ankstesniais metais nustatytos viršutinės ribos dėl bet kurio tos valstybės narės sprendimo, priimto remiantis šio straipsnio 3 dalimi, 14 straipsnio 1 arba 2 dalimi, 42 straipsnio 1 dalimi, 49 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, 51 straipsnio 1 dalies antra pastraipa arba 53 straipsniu, ta valstybė narė linijiniu būdu sumažina arba padidina visų teisių į išmokas vertę, kad užtikrintų, jog būtų laikomasi šio straipsnio 4 dalies.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2019 m. vasario 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  2019 m. sausio 31 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

(3)  2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).


Top