EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0475

2019 m. vasario 18 d. Tarybos direktyva (ES) 2019/475, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/112/EB ir 2008/118/EB dėl Italijai priklausančios Campione d'Italia savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį

ST/14487/2018/INIT

OJ L 83, 25.3.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/475/oj

25.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/42


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/475

2019 m. vasario 18 d.

kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/112/EB ir 2008/118/EB dėl Italijai priklausančios Campione d'Italia savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

2017 m. liepos 18 d. raštu Italija paprašė Italijai priklausančią Campione d'Italia savivaldybę ir Italijai priklausančią Lugano ežero dalį akcizo tikslais įtraukti į Sąjungos muitų teritoriją, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013 (3), taip pat ir į Tarybos direktyvos 2008/118/EB (4) teritorinę taikymo sritį, tų teritorijų pridėtinės vertės mokesčio tikslais neįtraukiant į Tarybos direktyvos 2006/112/EB (5) teritorinio taikymo sritį;

(2)

Italijai priklausanti Campione d'Italia savivaldybė, Šveicarijos teritorijoje esantis Italijai priklausantis eksklavas, ir Italijai priklausanti Lugano ežero dalis turėtų būti įtrauktos į Sąjungos muitų teritoriją, nes istorinės priežastys, pateisinančios tų teritorijų atskirtį, pavyzdžiui, jų izoliacija ir nepalanki ekonominė padėtis, nebėra aktualios. Dėl tų pačių priežasčių tos teritorijos turėtų būti įtrauktos į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį;

(3)

tačiau Italija pageidauja, kad tos teritorijos toliau liktų neįtrauktos į Direktyvos 2006/112/EB teritorinę taikymo sritį, nes tai yra svarbu, siekiant palaikyti vienodas sąlygas tarp Šveicarijoje ir Italijai priklausančioje Campione d'Italia savivaldybėje įsisteigusių ekonominės veiklos vykdytojų pagal Šveicarijos pridėtinės vertės mokesčio sistemą taikant vietos netiesioginį apmokestinimo režimą;

(4)

ši direktyva turėtų būti glaudžiai susieta su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/474 (6). Todėl su šiais pakeitimais susijusios nacionalinės perkėlimo priemonės, būtinos, kad šios direktyvos būtų laikomasi, turėtų būti pradėtos taikyti nuo to reglamento taikymo dienos;

(5)

todėl direktyvos 2006/112/EB ir 2008/118/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/112/EB 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

1 dalis papildoma šiais punktais:

„f)

Campione d'Italia;

g)

Italijai priklausančioje Lugano ežero dalyje.“;

2.

2 dalies f ir g punktai išbraukiami.

2 straipsnis

Direktyvos 2008/118/EB 5 straipsnio 3 dalyje f ir g punktai išbraukiami.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia nuostatas, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstą.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. BĂDĂLĂU


(1)  2018 m. spalio 2 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2018 m. liepos 11 d. nuomonė (OL C 367, 2018 10 10, p. 117).

(3)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(4)  2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).

(5)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

(6)  2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/474, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 38).


Top