EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0395

2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės

C/2018/1428

OJ L 71, 14.3.2018, p. 10–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/395/oj

14.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/395

2018 m. kovo 13 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija turi priimti įgyvendinimo taisykles, kuriomis būtų nustatomos saugaus skrydžių oro balionais vykdymo pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 sąlygos, jei tokie orlaiviai atitinka to reglamento 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytas sąlygas;

(2)

skrydžiai oro balionais yra specifiniai, todėl reikia specialiai jiems parengtų skrydžių vykdymo taisyklių, nustatytų atskirame reglamente. Tokios taisyklės turėtų būti grindžiamos Komisijos reglamente (ES) Nr. 965/2012 (2) nustatytomis bendrosiomis skrydžių vykdymo taisyklėmis, tačiau jos turėtų būti pertvarkytos ir supaprastintos, kad būtų proporcingos ir grindžiamos rizikos metodu, o jas taikant skrydžiai oro balionais būtų vykdomi saugiai;

(3)

tačiau specialiose skrydžių oro balionais vykdymo taisyklėse neturėtų būti reikalavimų, kurių laikydamosi valstybių narių kompetentingos institucijos prižiūrėtų skrydžių vykdymą, nes tokie reikalavimai taikomi ne tam tikrai skrydžių vykdymo veiklai, o galioja horizontaliai visai tokiai veiklai. Todėl skrydžių oro balionais vykdymas turėtų būti prižiūrimas pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 3 straipsnyje ir to reglamento II priede nustatytus priežiūros reikalavimus;

(4)

saugos tikslais ir siekiant užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priede nustatytų esminių reikalavimų laikymąsi, visi oro balionų naudotojai, kuriems taikomas šis reglamentas, išskyrus tam tikrus skrydžius vykdančias projektavimo arba gamybos organizacijas, turi laikytis tam tikrų pagrindinių reikalavimų;

(5)

siekiant geriau apsaugoti oro balionų keleivius, tie pagrindiniai reikalavimai turėtų būti papildyti tam tikrais reikalavimais, taikomais komercinius skrydžius oro balionais vykdantiems orlaivių naudotojams;

(6)

nustatant papildomus reikalavimus turėtų būti atsižvelgiama į mažesnį oro balionais vykdomų komercinių skrydžių sudėtingumą, palyginti su kitų rūšių aviacijos komerciniais skrydžiais, o tokie reikalavimai turėtų būti proporcingi ir grindžiami rizikos metodu. Todėl vietoj Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8 straipsnio 2 dalies reikalavimo turėti komercinių skrydžių pažymėjimą dera nustatyti išankstinių deklaracijų teikimo kompetentingoms institucijoms reikalavimą ir išsamias tokių deklaracijų teikimo taisykles bei tam tikrus papildomus reikalavimus;

(7)

tačiau, atsižvelgiant į palyginti mažą sudėtingumą ir taikomą pagrindimo rizika metodą, tam tikrus komercinius skrydžius oro balionais vykdantiems orlaivių naudotojams turėtų būti daroma reikalavimo turėti pažymėjimus ir minėtų papildomų reikalavimų, įskaitant išankstinių deklaracijų teikimo reikalavimą, taikymo išimtis. Jie turėtų laikytis tik pagrindinių šiame reglamente nustatytų reikalavimų, galiojančių visiems skrydžiams oro balionais, kuriems taikomas šis reglamentas;

(8)

kad naujieji reikalavimai būtų pradėti taikyti sklandžiai ir būtų kuo mažiau trukdžių taikant šiame reglamente nustatytą naują specialią skrydžių oro balionais vykdymo tvarką, visi skrydžių oro balionais vykdymo pažymėjimai, leidimai ir patvirtinimai, išduoti pagal taisykles, galiojusias iki šio reglamento taikymo dienos, turėtų galioti toliau, o tam tikrą laikotarpį turėtų laikoma, kad jie prilygsta pagal šio reglamento reikalavimus teikiamai deklaracijai. Šiam laikotarpiui pasibaigus, visi komercinius skrydžius oro balionais vykdantys oro balionų naudotojai turėtų pateikti deklaracijas pagal šio reglamento reikalavimus;

(9)

kad naujoji tvarka būtų pradėta taikyti sklandžiai ir visos šalys turėtų pakankamai laiko pasirengti jos taikymui, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik nuo tinkamos vėlesnės datos;

(10)

agentūra, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies b punktu ir 19 straipsnio 1 dalimi, parengė įgyvendinimo taisyklių projektą ir pateikė jį Komisijai kaip nuomonę (3);

(11)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės, taikomos, jei tokie orlaiviai atitinka Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytas sąlygas.

2.   Šis reglamentas netaikomas skrydžiams pririšamaisiais dujiniais oro balionais.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)   oro balionas– už orą lengvesnis pilotuojamasis bevariklis orlaivis, kurį ore išlaiko arba jo viduje esančios už orą lengvesnės dujos, arba degikliais sušildytas jo viduje esantis oras; prie tokių orlaivių priskiriami dujiniai oro balionai, karšto oro balionai, mišrūs oro balionai ir karšto oro dirižabliai, nors pastarieji ir turi variklius;

(2)   dujinis oro balionas– laisvasis balionas, kurį į orą kelia lengvesnės už orą dujos;

(3)   pririšamasis dujinis oro balionas– dujinis oro balionas, kurį pakilusį toje pačioje vietoje išlaiko pririšamųjų lynų sistema;

(4)   laisvasis oro balionas– oro balionas, kuris pakilęs nėra nuolat laikomas toje pačioje vietoje;

(5)   karšto oro balionas– laisvasis oro balionas, kurį į orą kelia sušildytas oras;

(6)   mišrus oro balionas– laisvasis oro balionas, kurį į orą kelia sušildyto oro ir lengvesnių už orą nedegiųjų dujų derinys;

(7)   karšto oro dirižablis– variklinis karšto oro balionas, kurio variklis nesukuria jokios keliamosios jėgos;

(8)   konkursinis skrydis– bet kuris orlaivių lenktynių arba varžybų dalyvių skrydis oro balionu, įskaitant tokio skrydžio treniruotes ir skrydį į orlaivių lenktynes arba varžybas ir iš jų;

(9)   parodomasis skrydis– skrydis oro balionu, kuris viešame renginyje vykdomas parodomaisiais arba pramoginiais tikslais, įskaitant tokio skrydžio treniruotes ir skrydį į viešą skelbiamą renginį ir iš jo;

(10)   įvadinis skrydis– skrydis už užmokestį arba kitą vertingą atlygį, t. y. trumpa kelionė oru, kurią rengia pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1178/2011 (4) patvirtinta mokymo organizacija arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, kad pritrauktų naujų mokinių arba narių;

(11)   pagrindinė verslo vieta– oro baliono naudotojo pagrindinė buveinė arba registruotoji buveinė, kurioje vykdomos pagrindinės finansinės funkcijos ir šiame reglamente nurodytas operacinis veiklos valdymas;

(12)   nuomos be įgulos sutartis– įmonių susitarimas, pagal kurį už oro baliono naudojimą atsako nuomininkas.

3 straipsnis

Skrydžių vykdymas

1.   Oro balionų naudotojai skrydžius oro balionais vykdo pagal II priedo BAS skyriuje nustatytus reikalavimus.

Tačiau pirma pastraipa netaikoma projektavimo arba gamybos organizacijoms, kurios laikosi atitinkamai Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012 (5) 8 ir 9 straipsnio ir kurios, naudodamosi savo teisėmis, vykdo skrydžius oro balionais, susijusius su tam tikrų oro balionų tipų diegimu ar modifikavimu.

2.   Daroma Reglamento (EB) Nr. 216/2008 8 straipsnio 2 dalies išimtis – joje nustatytas pažymėjimo reikalavimas netaikomas oro balionų naudotojams, vykdantiems komercinius skrydžius oro balionais.

Šie oro balionų naudotojai tokius komercinius skrydžius gali vykdyti kompetentingai institucijai deklaravę, kad gali vykdyti su oro balionų naudojimu susijusias pareigas ir turi tam būtinas priemones. Jie tokią deklaraciją pateikia ir oro balioną naudoja pagal II priedo BAS skyriuje nustatytus reikalavimus ir papildomai – pagal ADD skyriuje nustatytus reikalavimus.

Tačiau antra pastraipa netaikoma oro balionų naudotojams, kurie oro balionais vykdo šiuos skrydžius:

a)

ne daugiau kaip keturių, įskaitant pilotą, privačių asmenų bendromis lėšomis vykdomus skrydžius, jei visi tie asmenys tarpusavyje pasidalija tiesiogines skrydžio oro balionu išlaidas ir proporcingą oro baliono išlaikymo, draudimo ir techninės priežiūros metinių išlaidų dalį;

b)

konkursinius skrydžius arba parodomuosius skrydžius, jei užmokesčio arba vertingo atlygio už tokius skrydžius užtenka tik tiesioginėms skrydžio oro balionu išlaidoms ir proporcingai oro baliono išlaikymo, draudimo ir techninės priežiūros metinių išlaidų daliai atlyginti ir jei laimėtų prizų vertė neviršija kompetentingos institucijos nustatyto dydžio;

c)

ne daugiau kaip keturių, įskaitant pilotą, privačių asmenų įvadinius skrydžius ir parašiutininkų išmetimo skrydžius, kuriuos vykdo arba pagal Reglamentą (ES) Nr. 1178/2011 patvirtinta mokymo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš valstybių narių, arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, jei organizacija oro balioną naudoja nuosavybės teise arba pagal nuomos be įgulos sutartį, iš skrydžio negaunama pelno, kuris būtų paskirstomas organizacijai nepriklausantiems asmenims, ir tokie skrydžiai sudaro tik nedidelę organizacijos veiklos dalį;

d)

mokomuosius skrydžius, kuriuos vykdo pagal Reglamentą (ES) Nr. 1178/2011 patvirtinta organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš valstybių narių.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pažymėjimai, leidimai ir patvirtinimai, kuriuos oro balionų naudotojams valstybės narės pagal Reglamentą (ES) Nr. 965/2012 arba nacionalinės teisės nuostatas, atitinkančias Reglamento (ES) Nr. 965/2012 10 straipsnio 2 dalį, 3 dalį ir 5 dalies b punktą, išdavė iki 2019 m. balandžio 8 d., galioja iki 2019 m. spalio 8 d.

Iki 2019 m. spalio 8 d. visos nuorodos šiame reglamente į deklaraciją laikomos nuorodomis į pažymėjimus, leidimus ir patvirtinimus, kuriuos valstybės narės išdavė iki 2019 m. balandžio 8 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. balandžio 8 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 296, 2012 10 25, p. 1).

(3)  2016 m. sausio 6 d. Europos aviacijos saugos agentūros nuomonė Nr. 01/2016 dėl Komisijos reglamento, pagal kurį būtų persvarstytos skrydžių oro balionais taisyklės.

(4)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).

(5)  2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (OL L 224, 2012 8 21, p. 1).


I PRIEDAS

APIBRĖŽTYS

[DEF DALIS]

II priede vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės– neprivalomi standartai, kuriuos agentūra priėmė siekdama paaiškinti atitikties Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklėms užtikrinimo priemones;

2.   alternatyvios atitikties užtikrinimo priemonės– atitikties užtikrinimo priemonės, kurios yra alternatyva esamoms priimtinoms atitikties užtikrinimo priemonėms arba kurios yra naujos atitikties Reglamentui (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklėms, dėl kurių agentūra nepriėmė susijusių priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių, užtikrinimo priemonės;

3.   įgulos vadas– vadovauti paskirtas pilotas, atsakingas už skrydžio saugą;

4.   įgulos narys– asmuo, kurį oro baliono naudotojas paskyrė atlikti tam tikras pareigas oro balione arba, jei tos pareigos tiesiogiai susijusios su oro baliono naudojimu, ant žemės;

5.   skrydžio įgulos narys– licencijuotas įgulos narys, kuris yra įgaliotas tarnybinį skrydžio laiką vykdyti oro baliono naudojimui būtinas pareigas;

6.   psichoaktyviosios medžiagos– alkoholis, opioidai, kanabinoidai, raminamieji (migdomieji) vaistai, hipnotikai, kokainas, kitos smegenų stimuliavimo ir haliucinogeninės medžiagos, lakieji skysčiai; kava ir tabakas prie šių medžiagų nepriskiriami;

7.   avarija– su oro baliono naudojimu susijęs įvykis, kuris įvyksta nuo oro baliono pripūtimo pradžios momento iki jo išleidimo pabaigos momento ir kurio metu:

(a)

mirtinai sužalojamas ar sunkiai sužeidžiamas balione esantis asmuo arba jis mirtinai sužalojamas ar sunkiai sužeidžiamas dėl kontakto su bet kuria baliono dalimi, įskaitant atitrūkusias dalis, išskyrus sužeidimą, kurio priežastys natūralios, paties asmens sąmoningą susižeidimą arba kitų asmenų jam padarytą sužeidimą,

(b)

oro balionas apgadinamas arba pažeidžiama jo konstrukcija ir dėl to sumažėja jo konstrukcinis tvirtumas, pablogėja jo naudojimo bei skrydžio charakteristikos ir reikia atlikti kapitalinį remontą arba pakeisti apgadintą dalį, arba

(c)

oro balionas dingsta arba tampa visiškai nepasiekiamas;

8.   incidentas– su oro baliono naudojimu susijęs įvykis, išskyrus avariją, kuris paveikia arba gali paveikti jo naudojimo saugą;

9.   pavojingas incidentas– su oro baliono naudojimu susijęs įvykis, kuris įvyksta nuo oro baliono pripūtimo pradžios momento iki jo išleidimo pabaigos momento ir kurio metu susidaro didelė avarijos tikimybė;

10.   kritinės skrydžio fazės– kilimas, priartėjimas tūpti, nutrauktas tūpimas, tūpimas ir visos kitos skrydžio fazės, kurios, kaip nustatė įgulos vadas, yra kritinės oro balioną naudoti saugiai;

11.   orlaivio naudojimo vadovas– dokumentas, kuriame surašyti su oro baliono naudojimu susiję taikytini ir patvirtinti apribojimai ir informacija;

12.   pavojingieji kroviniai– gaminiai ar medžiagos, kurie gali kelti pavojų sveikatai, saugai, turtui arba aplinkai ir kurie įtraukti į techninių instrukcijų pavojingųjų krovinių sąrašą arba kurie pagal tas instrukcijas turi būti klasifikuojami kaip pavojingieji;

13.   techninės instrukcijos– Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumente Nr. 9284-AN/905 paskelbtų „Saugaus pavojingųjų krovinių vežimo oru techninių instrukcijų“, įskaitant jų papildymus ir priedus, naujausias taikytinas leidimas;

14.   skrydžių aikštelė– vieta, kurią įgulos vadas arba oro baliono naudotojas pasirinko tūpti, kilti arba išorinės krovos operacijoms vykdyti;

15.   degalų papildymas– degalų balionų arba degalų bakų papildymas iš išorinio šaltinio, išskyrus degalų balionų keitimą;

16.   naktis– laikotarpis nuo civilinių sutemų pabaigos iki civilinės aušros pradžios. Civilinės sutemos baigiasi vakare, kai saulės disko centras yra 6 laipsniais žemiau horizonto, ir prasideda ryte, kai saulės disko centras yra 6 laipsniais žemiau horizonto;

17.   specialusis oro baliono skrydis– komercinis arba nekomercinis skrydis oro balionu, kurio pagrindinis tikslas – skraidinti ne vietovę apžvelgti arba skrydį patirti norinčius keleivius, o parašiutininkus, pakelti skraidyklę, atlikti parodomąjį skrydį, konkursinį skrydį arba dalyvauti panašioje specialioje veikloje;

18.   vežamoji krova– bendra keleivių, bagažo ir vežamos specializuotos įrangos masė;

19.   tuščio oro baliono masė– masė, nustatoma sveriant oro balioną su visa orlaivio naudojimo vadove nurodyta įranga;

20.   nuomos su įgula sutartis– naudotojų susitarimas, pagal kurį už oro baliono naudojimą atsako nuomotojas;

21.   komercinis keleivinis skrydis oro balionu– komercinis vežimas oro balionu, kai apžvelgti vietovę arba patirti skrydį norintys keleiviai skraidinami už užmokestį arba kitą vertingą atlygį;

22.   naudojimas komerciniam vežimui oro transportu– orlaivio naudojimas keleiviams, kroviniams arba paštui vežti už užmokestį arba kitą vertingą atlygį.


II PRIEDAS

SKRYDŽIAI ORO BALIONAIS

[BOP DALIS]

BAS SKYRIUS

PAGRINDINIAI SKRYDŽIŲ ORO BALIONAIS REIKALAVIMAI

1 skirsnis

Bendrieji reikalavimai

BOP.BAS.001   Taikymo sritis

Pagal 3 straipsnį šiame skyriuje nustatomi reikalavimai visiems oro balionų naudotojams, išskyrus 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytas projektavimo arba gamybos organizacijas.

BOP.BAS.005   Kompetentinga institucija

Kompetentinga institucija yra valstybės narės, kurioje yra oro baliono naudotojo pagrindinė verslo vieta arba kurioje oro baliono naudotojas yra įsisteigęs arba įsikūręs, jeigu jis neturi pagrindinės verslo vietos, paskirta institucija. Tai institucijai pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 1 straipsnio 7 dalį taikomi to reglamento 3 straipsnio reikalavimai.

BOP.BAS.010   Reikalavimų laikymosi įrodymas

a)

Kai to paprašo kompetentinga institucija, pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo ARO.GEN.300 dalies a punkto 2 papunktį tikrinanti, ar oro baliono naudotojas nuolat laikosi reikalavimų, oro baliono naudotojas turi įrodyti, kad laikosi Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priedo esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų.

b)

Oro baliono naudotojas reikalavimų laikymąsi įrodo bet kuriomis iš šių priemonių:

1)

priimtinomis atitikties užtikrinimo priemonėmis;

2)

alternatyviomis atitikties užtikrinimo priemonėmis.

BOP.BAS.015   Įvadiniai skrydžiai

Įvadiniai skrydžiai yra:

a)

vykdomi dieną pagal vizualiųjų skrydžių taisykles ir

b)

saugos aspektais prižiūrimi asmens, kurį paskyrė įvadinius skrydžius vykdanti organizacija.

BOP.BAS.020   Neatidėliotinas reagavimas į saugos problemą

Oro baliono naudotojas:

a)

įgyvendina saugos priemones, kurias pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo ARO.GEN.135 dalies c punktą įgyvendinti įpareigojo kompetentinga institucija, ir

b)

laikosi tinkamumo skraidyti nurodymų ir kitos privalomos informacijos, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 20 straipsnio 1 dalies j punktą skelbia agentūra.

BOP.BAS.025   Skyrimas įgulos vadu

Oro baliono naudotojas paskiria įgulos vadą, kuris yra kvalifikuotas atlikti įgulos vado pareigas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą.

BOP.BAS.030   Įgulos vado pareigos

a)

Įgulos vadas:

1)

atsakingas už oro baliono ir juo skraidinamų asmenų arba turto saugą vykdant skrydžius oro balionu;

2)

atsakingas už skrydžio pradėjimą, tęsimą arba nutraukimą saugos sumetimais;

3)

užtikrina, kad būtų laikomasi visų taikomų skrydžio procedūrų ir kontrolinių sąrašų;

4)

skrydį pradeda tik įsitikinęs, kad laikomasi visų šių skrydžio apribojimų:

i)

oro balionas tinkamas skraidyti;

ii)

oro balionas yra tinkamai užregistruotas;

iii)

oro balione yra ir veikia skrydžiui reikalingi prietaisai ir įranga;

iv)

oro baliono masė yra tokia, kad skrydis gali būti vykdomas nepažeidžiant orlaivio naudojimo vadove nustatytų ribų;

v)

visa įranga ir bagažas yra tinkamai sukrauti ir pritvirtinti ir

vi)

skrydžio metu niekada nebus viršyti orlaivio naudojimo vadove nustatyti oro baliono naudojimo apribojimai;

5)

užtikrina, kad būtų atliktas priešskrydinis tikrinimas, kaip reikalaujama Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 (1) I priede;

6)

atsako už asmenų, padedančių pripildyti ir ištuštinti oro baliono pūslę, instruktažą prieš skrydį;

7)

užtikrina, kad pripildyti ir ištuštinti oro baliono pūslę padedantys asmenys vilkėtų tinkamus apsauginius drabužius;

8)

įsitikina, kad reikiama avarinė įranga yra lengvai prieinama, kad ją būtų galima iškart naudoti;

9)

užtikrina, kad niekas nerūkytų oro balione arba šalia jo;

10)

neleidžia oro balionu skraidinti asmens, kuris veikiausiai apsvaigęs nuo psichoaktyviųjų medžiagų tiek, kad gali būti pavojingas oro baliono arba juo skraidinamų asmenų ar turto saugai;

11)

visą skrydžio laiką valdo oro balioną, nebent valdymą perima kitas pilotas;

12)

avarinėje situacijoje nedelsdamas priima sprendimus ir imasi veiksmų, kurie, jo nuomone, būtini tokiomis aplinkybėmis. Tokiais atvejais jis gali nesilaikyti taisyklių, veiklos procedūrų ir metodų tiek, kiek būtina saugos sumetimais;

13)

neskrenda už artimiausios leistinų meteorologinių sąlygų skrydžių aikštelės, jeigu jo galėjimą vykdyti pareigas reikšmingai paveikė liga, nuovargis, deguonies stygius arba kiti veiksniai;

14)

baigęs skrydį arba skrydžių seriją, į oro baliono techninės būklės žurnalą įrašo naudojimo duomenis ir žinomus arba įtariamus oro baliono defektus;

15)

apie visus pavojingus incidentus arba su balionu susijusias avarijas turimomis sparčiausiomis priemonėmis praneša valstybės, kurios teritorijoje įvyko įvykis, saugos tyrimų valdžios institucijai ir tos valstybės skubios pagalbos tarnyboms;

16)

nedelsdamas kompetentingai institucijai pateikia neteisėtų veiksmų ataskaitą ir apie juos informuoja valstybės, kurios teritorijoje padaryti neteisėti veiksmai, paskirtas vietos valdžios institucijas ir

17)

nedelsdamas praneša atitinkamam oro eismo paslaugų skyriui apie bet kokias pastebėtas pavojingas meteorologines arba skrydžio sąlygas, galinčias turėti įtakos kitų orlaivių saugai.

b)

Įgulos vadas nesiima vykdyti pareigų oro balione vienoje iš šių situacijų:

1)

jei dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui, dėl susižeidimo, ligos, vaistų poveikio, nuovargio arba psichoaktyviosios medžiagos poveikio, negali vykdyti savo pareigų ar jaučiasi negalintis jų vykdyti dėl kitų priežasčių;

2)

jei neatitinka taikomų medicininių reikalavimų.

c)

Jeigu oro baliono skrydyje dalyvauja įgulos nariai, įgulos vadas užtikrina, kad:

1)

kritinėmis skrydžio fazėmis arba tuomet, kai mano, kad tai būtina saugos sumetimais, užtikrina, kad visi įgulos nariai būtų nustatytose savo darbo vietose ir nevykdytų jokios veiklos, išskyrus tą, kuri būtina saugiam oro baliono naudojimui užtikrinti;

2)

nepradeda skrydžio, jei bet kuris įgulos narys dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui, dėl susižeidimo, ligos, vaistų poveikio, nuovargio arba psichoaktyviosios medžiagos poveikio, negali vykdyti savo pareigų ar jaučiasi negalintis jų vykdyti dėl kitų priežasčių;

3)

neskrenda už artimiausios leistinų meteorologinių sąlygų skrydžių aikštelės, jeigu bet kurio įgulos nario galėjimą vykdyti pareigas reikšmingai paveikė liga, nuovargis, deguonies stygius arba kiti veiksniai, ir

4)

užtikrina, kad visi įgulos nariai galėtų tarpusavyje bendrauti bendra kalba.

BOP.BAS.035   Įgulos vado įgaliojimai

Įgulos vadas įgaliotas:

a)

duoti visus nurodymus ir imtis visų tinkamų veiksmų oro baliono, juo skraidinamų asmenų arba turto saugai užtikrinti ir

b)

nepriimti į oro balioną arba neskraidinti asmenų arba bagažo, jei tokie asmenys arba bagažas gali kelti pavojų oro baliono, juo skraidinamų asmenų arba turto saugai.

BOP.BAS.040   Įgulos narių pareigos

a)

Įgulos narys yra atsakingas už tinkamą jam paskirtų pareigų, susijusių su oro baliono naudojimu, vykdymą.

b)

Įgulos nariai nesiima vykdyti pareigų oro balione, jeigu jų vykdyti negali dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui, dėl susižeidimo, ligos, vaistų poveikio, nuovargio arba psichoaktyviosios medžiagos poveikio, ar jaučiasi negalintys jų vykdyti dėl kitų priežasčių.

c)

Įgulos nariai įgulos vadui praneša apie:

1)

visus gedimus, triktis, veikimo sutrikimus arba defektus, kurie, jų nuomone, gali turėti neigiamos įtakos oro baliono tinkamumui skraidyti arba saugiam naudojimui, įskaitant avarines sistemas, ir

2)

visus incidentus.

d)

Daugiau nei vienam oro baliono naudotojui dirbantis skrydžio įgulos narys:

1)

saugo asmeninius įrašus apie skrydžio laiką ir poilsio laikotarpius, jei taikoma, ir

2)

kiekvienam oro baliono naudotojui teikia duomenis, būtinus veiklai planuoti pagal taikomus skrydžio ir darbo laiko apribojimus ir poilsio reikalavimus.

BOP.BAS.045   Teisės aktų, taisyklių ir procedūrų laikymasis

a)

Įgulos vadas ir visi kiti įgulos nariai laikosi valstybių, kuriose vykdomi skrydžiai, teisės aktų, taisyklių ir procedūrų.

b)

Įgulos vadas turi būti susipažinęs su teisės aktais, taisyklėmis ir procedūromis, susijusiais su pareigų vykdymu ir nustatytais teritorijose, kurios bus kertamos, skrydžių aikštelėmis, kuriomis bus naudojamasi, ir atitinkama oro navigacijos įranga.

BOP.BAS.050   Dokumentai, vadovai ir informacija, kuriuos reikia turėti skrydžio metu

a)

Kiekvieno skrydžio metu būtina turėti visų šių dokumentų, vadovų ir informacijos originalus arba kopijas:

1)

oro baliono naudojimo apribojimus, įprastas, neįprastas ir avarines procedūras ir kitą aktualią informaciją apie oro baliono naudojimo charakteristikas;

2)

oro eismo paslaugų tarnybai (ATS) pateikto skrydžio plano informaciją, jei būtina pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 (2) priedo 4 skirsnį;

3)

naujausius ir tinkamus numatomo skrydžio zonos oro navigacijos žemėlapius.

b)

Kiekvieno skrydžio metu būtina turėti visų šių dokumentų, vadovų ir informacijos originalus ar kopijas arba jie turi būti laikomi lydimojoje transporto priemonėje:

1)

registracijos pažymėjimą;

2)

tinkamumo skraidyti pažymėjimą ir jo priedus;

3)

orlaivio naudojimo vadovą arba jam lygiavertį (-čius) dokumentą (-us);

4)

leidimą naudotis orlaivio radijo stotimi, jei pagal BOP.BAS.355 dalies a punktą oro balione įdiegta radijo ryšio įranga;

5)

civilinės atsakomybės draudimo pažymėjimą (-us);

6)

oro baliono techninės būklės žurnalą arba jam lygiavertį (-čius) dokumentą (-us);

7)

visus kitus dokumentus, kurie susiję su skrydžiu arba kurių reikalauja su skrydžiu susijusi valstybė arba valstybės.

c)

Jei to paprašo kompetentinga institucija, įgulos vadas arba oro baliono naudotojas tai institucijai per jos nustatytą ne trumpesnį kaip 24 valandų laikotarpį pateikia dokumentų originalus.

BOP.BAS.055   Pavojingieji kroviniai

a)

Pavojingieji kroviniai oro balionu skraidinami pagal Čikagos konvencijos 18 priedą su visais techninėmis instrukcijomis padarytais pakeitimais ir pateiktais išplėstiniais aprašymais.

b)

Įgulos vadas imasi visų pagrįstų priemonių, kad išvengtų netyčinio pavojingųjų krovinių skraidinimo oro balionu.

c)

Laikoma, kad pagal techninių instrukcijų 1 dalies 2.2.1 punkto a papunktį leidžiama vežti gaminių ir medžiagų, kurie kitu atveju būtų priskiriami prie pavojingųjų krovinių, priimtinus kiekius, kad būtų lengviau užtikrinti skrydžio saugą, kai tokius gaminius ar medžiagas patartina vežti oro balionu siekiant užtikrinti, kad juos būtų galima laiku panaudoti veiklos tikslais, nesvarbu, ar tokius gaminius ir medžiagas reikalaujama vežti vykdant konkretų skrydį arba jų numatomas naudojimas yra siejamas su konkrečiu skrydžiu. Įgulos vadas užtikrina, kad tie gaminiai ir medžiagos būtų pakuojami ir kraunami į oro balioną taip, kad vykdant skrydį rizika įgulos nariams, keleiviams ir oro balionui būtų kuo labiau sumažinta.

d)

Įgulos vadas arba oro baliono naudotojas, jeigu įgulos vadas negali vykdyti pareigų, apie visas avarijas arba incidentus, susijusius su pavojingaisiais kroviniais, nedelsdamas praneša valstybės, kurios teritorijoje įvyko įvykis, saugos tyrimų institucijai, tos valstybės pagalbos tarnyboms ir visoms kitoms tos valstybės paskirtoms institucijoms bei kompetentingai institucijai.

BOP.BAS.060   Pavojingųjų krovinių išleidimas

a)

Įgulos vadas pavojingųjų krovinių negali išleisti skrisdamas oro balionu virš tankiai apgyvendintų miestų, miestelių, gyvenviečių rajonų arba virš lauke susirinkusių asmenų.

b)

Nepaisant a punkto, vykdant parodomuosius parašiutų skrydžius virš tankiai apgyvendintų rajonų arba virš lauke susirinkusių žmonių, parašiutininkai gali iššokti iš oro baliono turėdami specialiai tuo tikslu pagamintus dūmų uodegos prietaisus.

BOP.BAS.065   Oro baliono techninės būklės žurnalas

Kiekvieno skrydžio arba skrydžių serijos duomenys apie oro balioną, jo įgulą ir kiekvieną kelionę turi būti įrašomi į oro baliono techninės būklės žurnalą arba lygiavertį dokumentą.

2 skirsnis

Skrydžių vykdymo procedūros

BOP.BAS.100   Naudojimasis skrydžių aikštelėmis

Įgulos vadas naudojasi tik atitinkamo tipo oro balionui ir skrydžiui tinkamomis skrydžių aikštelėmis.

BOP.BAS.105   Triukšmo mažinimo procedūros

Siekdamas mažinti šildymo sistemos keliamą triukšmą, įgulos vadas atsižvelgia į skrydžių vykdymo procedūras, tačiau užtikrina, kad pirmenybė būtų teikiama saugai, o ne triukšmo mažinimui.

BOP.BAS.110   Aprūpinimas degalais ir balastu ir jų planavimas

Įgulos vadas pradeda skrydį tik tuo atveju, jei degalų atsargų arba balasto oro balione pakanka saugiam tūpimui užtikrinti.

BOP.BAS.115   Keleivių instruktažas

Įgulos vadas užtikrina, kad prieš skrydį ir, jei taikoma, skrydžio metu keleiviai būtų supažindinti su įprastomis, neįprastomis ir avarinėmis procedūromis.

BOP.BAS.120   Specialių kategorijų keleivių skraidinimas

Įgulos vadas užtikrina, kad asmenys, kuriems skrydžio metu būtinos ypatingos sąlygos, pagalba arba įtaisai, oro balionu butų skraidinami taip, kad būtų užtikrinama oro baliono ir juo skraidinamų asmenų arba turto sauga.

BOP.BAS.125   Skrydžio plano teikimas oro eismo paslaugų tarnybai

a)

Jei skrydžio planas nepateikiamas oro eismo paslaugų tarnybai, nes to nereikalaujama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 priedo SERA.4001 dalies b punktą, įgulos vadas pateikia pakankamai informacijos, kad prireikus galėtų pradėti veikti avarijos informacijos tarnybos.

b)

Jei skrydis vykdomas iš skrydžių aikštelės, kurioje nėra galimybių skrydžio planą pateikti oro eismo paslaugų tarnybai, nors to reikalaujama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 priedo SERA.4001 dalies b punktą, įgulos vadas skrydžio planą oro eismo paslaugų tarnybai pateikia po pakilimo.

BOP.BAS.130   Skrydžio plano rengimas

Prieš skrydį įgulos vadas susipažįsta su visa esama numatomam skrydžiui atlikti būtina meteorologine ir oro navigacijos informacija, sudaryta iš:

a)

naujausių meteorologinių pranešimų ir prognozių analizės;

b)

alternatyvių veiksmų, kurių būtų galima imtis tuo atveju, jei skrydžio nebūtų galima atlikti kaip suplanuota, plano.

BOP.BAS.135   Rūkymas oro balione

Balione visais skrydžio etapais arba prie baliono rūkyti draudžiama.

BOP.BAS.140   Ginklų skraidinimas ir naudojimas

a)

Įgulos vadas užtikrina, kad oro balione niekas neturėtų ir nenaudotų ginklų.

b)

Daroma a punkto išimtis – įgulos vadas gali leisti oro balione turėti ginklų ir juos naudoti, jei to reikia dėl įgulos narių ir keleivių saugos. Tokiu atveju įgulos vadas užtikrina, kad nenaudojami ginklai būtų laikomi saugiai.

BOP.BAS.145   Meteorologinės sąlygos

Įgulos vadas pradeda arba tęsia skrydį pagal vizualiųjų skrydžių taisykles tik jei iš naujausios esamos meteorologinės informacijos matyti, kad meteorologinės sąlygos visu maršrutu ir numatytoje atvykimo vietoje numatytu naudojimo laiku:

a)

atitiks arba viršys taikytinus skrydžių pagal vizualiųjų skrydžių taisykles minimumus ir

b)

atitiks orlaivio naudojimo vadove nustatytus meteorologinius apribojimus.

BOP.BAS.150   Kilimo sąlygos

Prieš pradėdamas kilimą oro balionu, įgulos vadas įsitikina, kad, naujausiais turimais duomenimis, meteorologinės sąlygos skrydžių aikštelėje yra tinkamos oro balionui saugiai pakilti ir išskristi.

BOP.BAS.155   Artėjimo tūpti ir tūpimo sąlygos

Išskyrus avarines situacijas, prieš pradėdamas artėjimą tūpti, įgulos vadas įsitikina, kad, naujausiais turimais duomenimis, sąlygos numatytoje skrydžių aikštelėje yra tinkamos oro balionui saugiai priartėti tūpti ir tūpti.

BOP.BAS.160   Situacijų imitavimas skrydžio metu

a)

Jeigu oro balionu skraidinami keleiviai, įgulos vadas neimituoja jokių situacijų, kuriose būtina taikyti neįprastas arba avarines procedūras.

b)

Daroma a punkto išimtis – tokias situacijas įgulos vadas gali imituoti vykdydamas kitokį nei komercinį skrydį, kai mokomuoju skrydžiu skrenda arba su pilotais mokiniais, arba su keleiviais, jeigu apie situacijų imitavimą keleiviai yra tinkamai informuoti iš anksto ir sutinka dalyvauti skrydyje.

BOP.BAS.165   Degalų apskaita skrydžio metu

Įgulos vadas skrydžio metu reguliariai tikrina, ar skrydžiui likęs tinkamų naudoti degalų arba balasto kiekis ne mažesnis kaip numatomam skrydžiui baigti reikiamas degalų arba balasto kiekis ir nutūpti reikiamos atsargos.

BOP.BAS.170   Degalų papildymas, kai oro balione yra žmonių

a)

Oro baliono degalų papildymas nevykdomas, jeigu jame yra žmonių.

b)

Daroma a punkto išimtis – karšto oro dirižablio variklio degalų papildymas gali būti vykdomas, kai dirižablyje yra įgulos vadas.

BOP.BAS.175   Saugos diržų sistemos naudojimas

Jei pagal BOP.BAS.320 dalį būtina saugos diržų sistema, įgulos vadas saugos diržus turi būti užsisegęs bent tūpimo metu.

BOP.BAS.180   Papildomo deguonies naudojimas

Įgulos vadas užtikrina, kad:

a)

visi skrydžio įgulos nariai, vykdantys užduotis, būtinas oro baliono saugiam naudojimui skrydžio metu užtikrinti, nuolat naudotų papildomą deguonį, kai jis nustato, kad numatomo skrydžio aukštyje dėl deguonies stygiaus įgulos narių gebėjimai gali pablogėti, ir

b)

papildomas deguonis būtų tiekiamas keleiviams, kai deguonies stygius gali jiems pakenkti.

BOP.BAS.185   Skrydžių vykdymo apribojimai naktį

a)

Karšto oro balionai:

1)

netupia naktį, išskyrus avarines situacijas, ir

2)

gali kilti naktį, jei turi pakankamai degalų arba balasto, kad būtų galima tūpti dieną.

b)

Dujiniai oro balionai ir mišrūs oro balionai:

1)

netupia naktį, išskyrus avarines situacijas ir tūpimą dėl atsargumo, ir

2)

gali kilti naktį, jei turi pakankamai degalų arba balasto, kad būtų galima tūpti dieną.

c)

Skrydžiai karšto oro dirižabliais vykdomi laikantis jiems patvirtintų vizualiojo skrydžio taisyklių naktinių apribojimų ir informacijos.

BOP.BAS.190   Specialieji oro balionų skrydžiai. Rizikos vertinimas ir kontrolinis sąrašas

a)

Prieš vykdydamas specialųjį oro baliono skrydį įgulos vadas išnagrinėja būsimo skrydžio sudėtingumą ir įvertina riziką, kad nustatytų pavojų bei būsimam skrydžiui būdingą riziką, ir prireikus sprendžia, kokių rizikos mažinimo priemonių reikia.

b)

Specialusis oro baliono skrydis vykdomas pagal kontrolinį sąrašą. Remdamasis rizikos vertinimu ir atsižvelgdamas į šiame skyriuje nustatytus reikalavimus, įgulos vadas parengia kontrolinį sąrašą ir užtikrina, kad jis tiktų specialiajai veiklai ir naudojamam oro balionui. Kiekvieno skrydžio metu kontrolinis sąrašas yra lengvai prieinamas įgulos vadui ir įgulos nariams, jeigu jiems to sąrašo reikia užduotims vykdyti.

c)

Įgulos vadas reguliariai peržiūri ir prireikus atnaujina kontrolinį sąrašą, kad tinkamai atsižvelgtų į rizikos vertinimą.

3 skirsnis

Eksploatacinės charakteristikos ir naudojimo apribojimai

BOP.BAS.200   Naudojimo apribojimai

Įgulos vadas užtikrina, kad visais skrydžio etapais nebūtų viršijami apribojimai, oro balionui nustatyti orlaivio naudojimo vadove arba lygiaverčiame (-iuose) dokumente (-uose).

BOP.BAS.205   Svėrimas

a)

Oro balioną sveria jo gamintojas arba jis sveriamas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priedą.

b)

Naudotojas užtikrina, kad oro baliono masė prieš pirmą kartą pradedant jį naudoti būtų nustatyta faktiškai jį pasveriant. Turi būti tinkamai atsižvelgiama į modifikacijų ir remontų kauptinį poveikį masei ir jis turi būti tinkamai dokumentuojamas. Tokia informacija pateikiama įgulos vadui. Jei modifikacijos arba remonto poveikis masei nežinomas, oro balionas pasveriamas iš naujo.

BOP.BAS.210   Eksploatacinės charakteristikos. Bendrieji reikalavimai

Įsitikinęs, kad turi visų schemų ir žemėlapių naujausias redakcijas, įgulos vadas skrydžius oro balionu vykdo tik jeigu oro baliono eksploatacinės charakteristikos tokios, kad įmanoma laikytis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 priede nustatytų reikalavimų ir visų kitų skrydžiui, oro erdvei arba skrydžių aikštelei taikomų apribojimų.

4 skirsnis

Prietaisai ir įranga

BOP.BAS.300   Prietaisai ir įranga. Bendrieji reikalavimai

a)

Prietaisai ir įranga, kurių reikalaujama šiame skirsnyje, turi būti patvirtinti pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

1)

jie naudojami siekiant laikytis BOP.BAS.355 ir BOP.BAS.360 dalyse nustatytų reikalavimų;

2)

jie yra nuolat įtaisyti oro balione.

b)

Daroma a punkto išimtis – jeigu šiame skirsnyje reikalaujama toliau išvardytų instrumentų arba įrangos, jų patvirtinti nereikia:

(1)

prietaisų ir įrangos, kuriais naudodamasi skrydžio įgula nustato skrydžio trajektoriją;

(2)

atskirų nešiojamųjų žiburių;

(3)

tikslaus laiko prietaiso;

(4)

pirmosios pagalbos vaistinėlės;

(5)

gelbėjimosi ir signalinės įrangos;

(6)

papildomo deguonies laikymo ir tiekimo aparato;

(7)

alternatyvaus uždegimo šaltinio;

(8)

gaisro gesinimo antklodės arba ugniai atsparaus užkloto;

(9)

rankinio gesintuvo;

(10)

virvės;

(11)

peilio.

c)

Prietaisai ir įranga, kurių šiame skirsnyje nereikalaujama, taip pat visa kita įranga, kurios nereikalaujama šiame priede, tačiau kuri yra oro balione skrydžio metu, turi tenkinti abi šias sąlygas:

1)

tų prietaisų arba įrangos teikiama informacija skrydžio įgula nesinaudoja siekdama laikytis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 I priede nustatytų esminių tinkamumo skraidyti reikalavimų;

2)

prietaisai ir įranga, net sutrikę arba sugedę, neturi pakenkti oro baliono tinkamumui skraidyti.

d)

Prietaisai ir įranga turi būti parengti naudoti arba lengvai prieinami iš darbo vietos, kurioje dirba juos turintis naudoti skrydžio įgulos narys.

e)

Visa būtina avarinė įranga turi būti lengvai prieinama ją iškart naudoti.

BOP.BAS.305   Būtiniausi skrydžio prietaisai ir įranga

Skrydis oro balionu nepradedamas, jei nėra kurio nors numatomam skrydžiui oro balionu būtino prietaiso arba įrangos, jei prietaisas arba įranga neveikia arba neatlieka būtinos funkcijos.

BOP.BAS.310   Skrydžio žiburiai

Oro balionuose, kuriais skrydžiai vykdomi naktį, turi būti visos šios priemonės:

a)

susidūrimų vengimo žiburys;

b)

priemonės, kuriomis būtų galima tinkamai apšviesti visus saugiam oro baliono naudojimui būtinus prietaisus ir įrangą;

c)

atskiras nešiojamasis žiburys.

BOP.BAS.315   Skrydžio ir navigacijos prietaisai ir įranga

Oro balionuose, kuriais vykdomi skrydžiai dieną pagal vizualiųjų skrydžių taisykles, įrengiamos abi šios priemonės:

a)

nuonašos krypties rodymo priemonės;

b)

priemonės, kuriomis matuojamas ir rodomas:

1)

laikas valandomis, minutėmis ir sekundėmis;

2)

vertikalusis greitis, jei reikalaujama orlaivio naudojimo vadove, ir

3)

barometrinis aukštis, jei reikalaujama orlaivio naudojimo vadove, oro erdvės reikalavimuose arba jeigu aukštį būtina žinoti dėl deguonies naudojimo.

BOP.BAS.320   Saugos diržų sistemos

Oro balione turi būti saugos diržų sistema įgulos vadui, jei įrengta viena iš šių priemonių:

a)

atskiras skyrius įgulos vadui;

b)

posūkio orlaidė (-ės).

BOP.BAS.325   Papildomas deguonis

Oro balionuose, kuriais vykdomi skrydžiai, per kuriuos pagal BOP.BAS.180 dalį reikalaujama tiekti papildomą deguonį, turi būti įrengtas deguonies laikymo ir tiekimo aparatas, kuriame galima laikyti ir kuriuo galima tiekti reikiamą kiekį deguonies.

BOP.BAS.330   Pirmosios pagalbos vaistinėlė

(a)

Oro balionuose turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė.

(b)

Pirmosios pagalbos vaistinėlė turi būti:

(1)

lengvai prieinama naudoti ir

(2)

reguliariai atnaujinama.

BOP.BAS.335   Rankiniai gesintuvai

Oro balionuose, išskyrus dujinius oro balionus, turi būti bent vienas rankinis gesintuvas.

BOP.BAS.340   Gelbėjimosi ir signalinė įranga. Skrydžiai virš vandens

Oro baliono, kuriuo skrydis bus vykdomas virš vandens, įgulos vadas prieš skrydį įvertina riziką oro baliono keleivių gyvybei, jei tektų priverstinai tūpti ant vandens. Atsižvelgęs į tokią riziką, jis sprendžia, ar oro balione reikia turėti gelbėjimosi ir signalinę įrangą.

BOP.BAS.345   Gelbėjimosi ir signalinė įranga. Paieškos ir gelbėjimo sunkumas

Oro balionuose, naudojamuose virš teritorijų, kuriose paieška ir gelbėjimas būtų ypač sunkūs, turi būti gelbėjimosi ir signalinė įranga, tinkama naudoti zonoje, per kurią skrendama.

BOP.BAS.350   Įvairi įranga

(a)

Oro balionuose turi būti apsauginės pirštinės kiekvienam įgulos nariui.

(b)

Mišriuose oro balionuose, karšto oro balionuose ir karšto oro dirižabliuose turi būti visos šios priemonės:

(1)

alternatyvus ir nepriklausomas uždegimo šaltinis;

(2)

degalų kiekio matavimo ir rodymo priemonės;

(3)

gaisro gesinimo antklodė arba ugniai atsparus užklotas;

(4)

bent 25 m ilgio virvė.

(c)

Dujiniuose oro balionuose turi būti abi šios priemonės:

(1)

peilis;

(2)

bent 20 m velkamasis lynas, pagamintas iš natūralaus pluošto arba elektrostatinės laidžiosios medžiagos.

BOP.BAS.355   Radijo ryšio įranga

a)

Oro balionuose turi būti radijo ryšio įranga, kad būtų galima užtikrinti ryšį, kaip reikalaujama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 priedo 4 priedelyje, o jei skrydis vykdomas trečiosios šalies oro erdvėje – kaip reikalaujama tos trečiosios šalies teisės aktuose.

b)

Radijo ryšio įranga turi užtikrinti ryšį aviacijos avariniu 121,5 MHz dažniu.

BOP.BAS.360   Atsakiklis

Oro balionuose turi būti antrinio apžvalgos radaro atsakiklis, turintis visas būtinas funkcijas, kaip reikalaujama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012 priedo SERA.6005 dalies b punkte, o jei skrydis vykdomas trečiosios šalies oro erdvėje – kaip reikalaujama tos trečiosios šalies teisės aktuose.

ADD SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI KOMERCINIAMS SKRYDŽIAMS

1 skirsnis

Bendrieji organizaciniai reikalavimai

BOP.ADD.001   Taikymo sritis

Pagal 3 straipsnį šioje dalyje nustatomi reikalavimai, kurių, be BAS dalies reikalavimų, turi laikytis komercinius skrydžius oro balionais vykdantys oro balionų naudotojai, išskyrus 3 straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje nurodytus oro balionų naudotojus.

BOP.ADD.005   Oro baliono naudotojo pareigos

a)

Oro baliono naudotojas yra atsakingas už oro baliono naudojimą pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priedo esminius reikalavimus, šiame skyriuje nustatytus reikalavimus ir savo deklaraciją.

b)

Visi skrydžiai vykdomi laikantis skrydžių vykdymo vadovo nuostatų.

c)

Oro baliono naudotojas užtikrina, kad jo oro balionas būtų įrengtas, o įgulos nariai kvalifikuoti pagal skrydžių srities ir tipo reikalavimus.

d)

Oro baliono naudotojas užtikrina, kad skrydžiams paskirti arba tiesiogiai juose dalyvaujantys įgulos nariai atitiktų visas šias sąlygas:

1)

jie yra tinkamai išmokyti ir jiems duoti tinkami nurodymai;

2)

jie žino taisykles ir procedūras, susijusias su savo konkrečiomis pareigomis;

3)

jie įrodė gebantys atlikti savo konkrečias pareigas;

4)

jie žino savo atsakomybę ir tokių pareigų santykį su viso oro baliono naudojimu.

e)

Oro baliono naudotojas parengia kiekvieno tipo oro baliono saugaus naudojimo procedūras ir instrukcijas, kuriose nurodomos įgulos narių pareigos ir atsakomybė vykdant visų tipų skrydžius. Pagal tas procedūras ir instrukcijas įgulos nariams kritinėmis skrydžio fazėmis neturi reikėti atlikti jokių veiksmų, išskyrus saugiam oro baliono naudojimui būtinus veiksmus.

f)

Oro baliono naudotojas pasirūpina, kad su oro baliono naudojimu susijusius įgulos narius ir darbuotojus prižiūrėtų asmenys, turintys pakankamą patirtį ir įgūdžius užtikrinti, kad būtų laikomasi skrydžių vykdymo vadove nustatytų standartų.

g)

Oro baliono naudotojas užtikrina, kad visi su oro baliono naudojimu susiję įgulos nariai ir darbuotojai būtų informuoti, kad jie turi laikytis tų valstybių, kuriose vykdomi skrydžiai, teisės aktų, taisyklių ir procedūrų, susijusių su jų pareigų vykdymu.

h)

Oro baliono naudotojas nustato skrydžių planavimo procedūras, užtikrinančias saugų skrydį, atsižvelgiant į oro baliono naudojimo galimybes, kitus naudojimo apribojimus ir numatomas atitinkamas sąlygas maršrute, kuriuo skrendama, ir atitinkamose skrydžių aikštelėse. Tos procedūros įtraukiamos į skrydžių vykdymo vadovą.

BOP.ADD.010   Pranešimas apie alternatyvias atitikties užtikrinimo priemones

Deklaruodamas esminių reikalavimų laikymąsi pagal BOP.ADD.100 dalį, oro baliono naudotojas kompetentingai institucijai pateikia alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių sąrašą, jeigu, gavęs atitinkamą prašymą pagal BOP.BAS.010 dalį, ketina reikalavimų laikymąsi įrodyti alternatyviomis atitikties užtikrinimo priemonėmis. Jeigu agentūra yra nustačiusi atitinkamas priimtinas atitikties užtikrinimo priemones, sąraše nurodoma, vietoje kurių tokių atitikties užtikrinimo priemonių taikomos alternatyviosios atitikties užtikrinimo priemonės.

BOP.ADD.015   Prieiga

a)

Kad būtų galima nustatyti, ar laikomasi Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų, oro baliono naudotojas kompetentingos institucijos įgaliotam asmeniui bet kuriuo metu suteikia prieigą prie bet kurio įrenginio, oro baliono, dokumento, įrašų, duomenų, procedūrų arba bet kurios kitos medžiagos, susijusios su oro baliono naudotojo vykdoma sutartine arba nesutartine veikla, kuriai taikomas šis reglamentas.

b)

Jeigu oro balionu vykdomi komerciniai keleiviniai skrydžiai, suteikiant prieigą prie oro baliono sudaroma galimybė, be kita ko, įlipti į oro balioną ir dalyvauti skrydyje, jei dalyvavimas skrydyje nekelia pavojaus skrydžiui.

BOP.ADD.020   Pažeidimai

Gavęs pranešimą apie pažeidimus, kuriuos kompetentinga institucija nustatė pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 ir ARO.GEN.360 dalis, oro baliono naudotojas:

a)

nustato pagrindinę neatitikties priežastį;

b)

parengia taisomųjų veiksmų planą;

c)

per laikotarpį, kurį kompetentinga institucija nustato pagal Reglamento (ES) Nr. 965/2012 II priedo ARO.GEN.350 dalį, tai institucijai tinkamai įrodo įgyvendinęs taisomųjų veiksmų planą.

BOP.ADD.025   Pranešimai apie įvykius

a)

Oro baliono naudotojas savo valdymo sistemoje įdiegia pranešimo apie įvykius tvarką, pagal kurią, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 376/2014 (3) reikalavimų, teikiami privalomi ir savanoriški pranešimai.

b)

Nepažeisdamas a punkto, oro baliono naudotojas kompetentingai institucijai ir už oro baliono projektą atsakingai organizacijai praneša apie bet kokį veikimo sutrikimą, techninį defektą, techninių apribojimų viršijimą arba įvykį, dėl kurių galėtų paaiškėti, kad pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą nustatytuose duomenyse pateikta informacija yra netiksli, neišsami arba neaiški, taip pat apie bet kokį kitą įvykį, prilygstantį incidentui, bet ne avarijai ar pavojingam incidentui.

c)

Oro baliono naudotojas imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad įvykus pavojingam incidentui arba avarijai įgulos vadas, visi įgulos nariai ir oro baliono naudotojo darbuotojai laikytųsi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010 (4) 9 straipsnio reikalavimų.

BOP.ADD.030   Valdymo sistema

a)

Oro baliono naudotojas sukuria, įdiegia ir prižiūri valdymo sistemą, apimančią visas šias priemones:

1)

aiškiai apibrėžtą atsakomybę ir atskaitomybę oro baliono naudotojo organizacijoje, įskaitant tiesioginę su sauga susijusią atsakingo vadovo atskaitomybę;

2)

oro baliono naudotojo bendro požiūrio į saugą ir saugos principų, kitaip vadinamų saugos politika, aprašą;

3)

su oro baliono naudotojo veikla susijusio aviacijos saugos pavojaus nustatymą, to pavojaus vertinimą ir susijusios rizikos valdymą prireikus taikant, be kita ko, rizikos mažinimo veiksmus ir tikrinant tų veiksmų efektyvumą;

4)

darbuotojų mokymo ir kompetencijos, kurie reikalingi jiems pavestoms užduotims atlikti, užtikrinimą;

5)

visų pagrindinių valdymo procesų dokumentų parengimą, įskaitant darbuotojų informavimą apie jų atsakomybę ir tų dokumentų keitimo tvarkos nustatymą;

6)

stebėjimo, kaip oro baliono naudotojas laikosi šio priedo reikalavimų, funkciją. Reikalavimų laikymosi stebėjimas apima grįžtamosios informacijos apie pažeidimus teikimo atsakingam oro baliono naudotojo vadovui sistemą, kuria užtikrinamas veiksmingas reikiamų taisomųjų veiksmų įgyvendinimas;

7)

procesą, būtiną siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 376/2014 4, 5, 6 ir 13 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

b)

Ši valdymo sistema turi atitikti oro baliono naudotojo organizacijos dydį ir jos veiklos pobūdį bei sudėtingumą, atsižvelgiant į šios veiklos pavojų ir susijusią riziką.

BOP.ADD.035   Sutartinė veikla

Sutartį dėl bet kurios savo veiklos, kuriai taikomas šis reglamentas, dalies sudaręs oro baliono naudotojas turi užtikrinti, kad organizacija, su kuria sudaryta sutartis, tą veiklą vykdytų pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priede nustatytus esminius reikalavimus ir pagal šio reglamento reikalavimus. Oro baliono naudotojas taip pat užtikrina, kad kompetentingai institucijai būtų suteikta prieiga prie organizacijos, su kuria sudaryta sutartis, kad ta institucija galėtų nustatyti, ar oro baliono naudotojas laikosi reikalavimų.

BOP.ADD.040   Reikalavimai darbuotojams

a)

Oro baliono naudotojas paskiria atsakingą vadovą, įgaliotą užtikrinti, kad visa veikla, kuriai taikomas šis reglamentas, būtų finansuojama ir vykdoma pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priede nustatytus reikalavimus ir šio reglamento reikalavimus. Atsakingas vadovas atsako už veiksmingos valdymo sistemos sukūrimą ir priežiūrą.

b)

Oro baliono naudotojas:

1)

nustato savo darbuotojų pareigas, susijusias su visomis atliktinomis užduotimis ir veikla;

2)

turi tiek kvalifikuotų darbuotojų, kiek jų reikia toms užduotims ir veiklai atlikti, ir

3)

saugo atitinkamus savo darbuotojų patirties, kvalifikacijos ir mokymo įrašus.

c)

Oro baliono naudotojas paskiria vieną arba kelis asmenis, atsakingus už visų šių sričių valdymą ir priežiūrą:

1)

skrydžių;

2)

antžeminės veiklos;

3)

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1321/2014.

BOP.ADD.045   Įrangos reikalavimai

Oro baliono naudotojas turi turėti pakankamai įrangos, kad galėtų vykdyti visas užduotis ir veiklą, būtinas siekiant užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų laikymąsi.

2 skirsnis

Deklaravimas, tinkamumas skraidyti, nuoma su įgula ir be jos

BOP.ADD.100   Deklaravimas

a)

3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytoje deklaracijoje oro baliono naudotojas patvirtina, kad jis laikosi ir laikysis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų.

b)

Oro baliono naudotojas į deklaraciją įrašo visus šiuos duomenis:

1)

oro baliono naudotojo pavadinimą;

2)

vietą, kurioje yra oro baliono naudotojo pagrindinė verslo vieta;

3)

oro baliono naudotojo atsakingo vadovo vardą, pavardę ir duomenis ryšiams;

4)

komercinių skrydžių pradžios dieną ir, jei reikia, dieną, kurią įsigalioja padarytas vykdomų komercinių skrydžių pakeitimas;

5)

visų oro balionų, kuriais vykdomi komerciniai skrydžiai, oro baliono tipą, registraciją, pagrindinę bazę, skrydžių tipą ir nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančią organizaciją.

c)

Oro baliono naudotojas prie deklaracijos prideda, jei taikoma, alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių sąrašą, kaip numatyta BOP.ADD.010 dalyje.

d)

Oro baliono naudotojas deklaracijas teikia naudodamasi šio priedo priedėlyje pateikta forma.

BOP.ADD.105   Pakeitimai deklaracijoje ir komercinių skrydžių nutraukimas

a)

Oro baliono naudotojas kompetentingai institucijai nedelsdamas praneša apie pasikeitusias aplinkybes, nuo kurių priklauso kompetentingai institucijai deklaruotas Reglamento (EB) Nr. 216/2008 IV priede nustatytų esminių reikalavimų ir šio reglamento reikalavimų laikymasis, taip pat apie visus pokyčius, susijusius su BOP.ADD.100 dalies b punkte nurodyta informacija ir BOP.ADD.100 dalies c punkte nurodytu alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių sąrašu, įtrauktu į deklaraciją arba pridėtu prie jos.

b)

Jeigu oro baliono naudotojas nebevykdo komercinių skrydžių oro balionais, apie tai jis nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai.

BOP.ADD.110   Tinkamumo skraidyti reikalavimai

Oro balionai turi turėti pagal Reglamentą (ES) Nr. 748/2012 išduotus tinkamumo skraidyti pažymėjimus arba, jeigu oro balionas užregistruotas trečiojoje šalyje, jis turi būti nuomojamas pagal nuomos su įgula arba be jos sutartį, kaip nurodyta BOP.ADD.115 dalyje.

BOP.ADD.115   Trečiojoje šalyje užregistruoto oro baliono nuoma su įgula ir be jos

a)

Oro baliono naudotojas kompetentingai institucijai praneša apie trečiojoje šalyje užregistruoto oro baliono nuomą pagal nuomos su įgula arba be jos sutartį.

b)

Jei trečiojoje šalyje užregistruotas oro balionas nuomojamas pagal nuomos su įgula sutartį, oro baliono naudotojas užtikrina, kad saugos lygis, pasiekiamas taikant nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir skrydžių saugos standartus, kurių trečiojoje šalyje turi laikytis oro baliono naudotojai, prilygtų saugos lygiui, pasiekiamam taikant Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 I priede nustatytus reikalavimus ir šio reglamento reikalavimus.

c)

Jei trečiojoje šalyje užregistruotas oro balionas nuomojamas pagal nuomos be įgulos sutartį, oro baliono naudotojas užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 216/2008 I ir IV prieduose nustatytų esminių reikalavimų, susijusių su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti, ir šio reglamento reikalavimų.

3 skirsnis

Vadovai ir įrašai

BOP.ADD.200   Skrydžių vykdymo vadovas

a)

Oro baliono naudotojas parengia skrydžių vykdymo vadovą.

b)

Skrydžių vykdymo vadovo turinys turi atspindėti šiame priede nustatytus reikalavimus ir neprieštarauti jokiems oro baliono naudotojo deklaracijoje nurodytiems duomenims.

c)

Skrydžių vykdymo vadovas gali būti rengiamas atskiromis dalimis.

d)

Visiems oro baliono naudotojo darbuotojams turi būti sudarytos sąlygos lengvai gauti tas skrydžių vykdymo vadovo dalis, kurios aktualios jų pareigoms.

e)

Skrydžių vykdymo vadovas nuolat atnaujinamas. Visiems oro baliono naudotojo darbuotojams turi būti pranešama apie skrydžių vykdymo vadovo pakeitimus, kurie aktualūs jiems atliekant savo pareigas.

f)

Oro baliono naudotojas užtikrina, kad visa informacija, kuria grindžiamas skrydžių vykdymo vadovo turinys, ir visi jos atnaujinimai būtų tiksliai perkelti į skrydžių vykdymo vadovą.

g)

Oro baliono naudotojas užtikrina, kad visi darbuotojai suprastų kalbą, kuria parašytos tos skrydžių vykdymo vadovo dalys, kurios aktualios jiems vykdant savo pareigas. Skrydžių vykdymo vadovo turinys pateikiamas tokia forma, kuria galima lengvai naudotis.

BOP.ADD.205   Įrašų saugojimas

a)

Oro baliono naudotojas sukuria įrašų saugojimo sistemą, kurią taikydamas gali tinkamai laikyti įrašus ir patikimai atsekti savo veiklą.

b)

Įrašų forma nustatoma oro baliono naudotojo taikomų procedūrų apraše arba vadovuose.

4 skirsnis

Skrydžio įgula

BOP.ADD.300   Skrydžio įgulos sudėtis

a)

Būtiniausia skrydžio įgulos sudėtis turi būti tokia, kokia nustatyta orlaivio naudojimo vadove arba oro balionui taikomuose naudojimo apribojimuose.

b)

Jei būtina vykdant tam tikro tipo skrydį, skrydžio įguloje turi būti papildomų skrydžio įgulos narių. Skrydžio įgulos narių skaičius turi būti ne mažesnis už nustatytąjį skrydžių vykdymo vadove.

c)

Visi skrydžio įgulos nariai turi turėti pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą išduotą arba pripažintą licenciją ir suteiktą arba pripažintą kvalifikaciją, atitinkančias jiems paskirtas pareigas.

d)

Skrydžio įgulos narius skrydžio metu jų pareigoms prie valdymo įtaisų gali pakeisti kitas tinkamą kvalifikaciją turintis skrydžio įgulos narys.

e)

Įdarbindamas laisvai samdomus arba dalį etato dirbančius skrydžio įgulos narius, oro baliono naudotojas tikrina, ar laikomasi visų šių reikalavimų:

1)

šio skyriaus reikalavimų;

2)

Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedo reikalavimų, įskaitant naujausios patirties reikalavimus;

3)

valstybės narės, kurioje yra oro baliono naudotojo pagrindinė verslo vieta, nacionalinės teisės aktuose nustatytų skrydžio ir darbo laiko apribojimų ir poilsio reikalavimų, atsižvelgiant į skrydžio įgulos nario tarnybos kitiems orlaivių naudotojams laiką.

BOP.ADD.305   Skyrimas įgulos vadu

a)

Oro baliono naudotojas vieną iš skrydžio įgulos pilotų skiria įgulos vadu.

b)

Oro baliono naudotojas pilotą įgulos vadu skiria, jeigu jis:

1)

kvalifikuotas atlikti įgulos vado pareigas pagal Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priedą;

2)

turi būtiniausio lygio patirtį, nustatytą skrydžių vykdymo vadove; ir

3)

turi pakankamai žinių apie zoną, kurioje bus skrendama.

BOP.ADD.310   Mokymas ir egzaminai

Pagal BOP.ADD.315 dalį būtiną skrydžio įgulos narių mokymą ir tikrinimą:

a)

oro baliono naudotojas organizuoja pagal mokymo programas ir planus, kuriuos jis nustatė skrydžių vykdymo vadove;

b)

vykdo tinkamos kvalifikacijos asmenys, o mokomųjų skrydžių dalykų moko ir egzaminuoja asmenys, kurių kvalifikacijos reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 I priede.

BOP.ADD.315   Kartotinis mokymas ir egzaminai

a)

Kiekvienas skrydžio įgulos narys kas dvejus metus baigia kartotinį skrydžio mokymą ir ant žemės vykdomą mokymą apie oro baliono, kuriame jis dirba, klasę, įskaitant mokymą vietoje ir mokymą naudotis visa turima avarine ir saugos įranga.

b)

Kiekvienas skrydžio įgulos narys išlaiko naudotojo kvalifikacijos egzaminą, kad įrodytų kompetenciją vykdyti įprastas, neįprastas ir avarines procedūras, aprėpiančias aktualius aspektus, susijusius su skrydžių vykdymo vadove aprašytomis specialiosiomis užduotimis. Egzaminuojant turi būti atitinkamai atsižvelgiama į įgulos narius, kurie vykdo skrydžius naktį pagal vizualiųjų skrydžių taisykles.

c)

Kvalifikacijos egzamino, kurį organizuoja oro baliono naudotojas, rezultatai galioja 24 kalendorinius mėnesius nuo mėnesio, kurį įvyko egzaminas, pabaigos arba, jei egzaminas įvyko per 3 paskutinius ankstesnio egzamino rezultatų galiojimo mėnesius, – nuo to ankstesnio egzamino rezultatų galiojimo laikotarpio paskutinės dienos.

5 skirsnis

Bendrieji veiklos reikalavimai

BOP.ADD.400   Įgulos vado pareigos

Įgulos vadas laikosi visų šių reikalavimų:

a)

aktualių reikalavimų, nustatytų BOP.ADD.025 dalyje nurodytoje oro baliono naudotojo pranešimo apie įvykius tvarkoje;

b)

valstybės narės, kurioje yra oro baliono naudotojo pagrindinė verslo vieta, nacionalinės teisės aktuose nustatytų skrydžio ir darbo laiko apribojimų ir poilsio reikalavimų, taikomų jo veiklai.

BOP.ADD.405   Įgulos vado įgaliojimai

Nepaisant BOP.BAS.035 dalies, oro baliono naudotojas imasi visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų, kad visi oro balionu skraidinami asmenys laikytųsi visų teisėtų nurodymų, kuriuos įgulos vadas duoda siekdamas užtikrinti oro baliono, juo skraidinamų asmenų arba turto saugą arba visų asmenų ir turto žemėje saugą.

BOP.ADD.410   Papildomas oro baliono įgulos narys

Jeigu oro balionu skraidinama daugiau nei 19 keleivių, jo skrydžio įguloje, būtinoje pagal BOP.ADD.300 dalies a ir b punktų reikalavimus, turi būti vienas papildomas įgulos narys, kuris avarinės situacijos atveju padėtų keleiviams. Papildomas įgulos narys turi turėti tinkamos patirties ir būti tinkamai parengtas.

BOP.ADD.415   Fizinė būklė, susijusi su giluminiu nardymu ir kraujo donoryste

Įgulos nariai nesiima jokių pareigų oro balione, jeigu jų fizinę būklę pablogino giluminis nardymas arba kraujo donorystė.

BOP.ADD.420   Bendra kalba

Oro baliono naudotojas užtikrina, kad visi įgulos nariai galėtų bendrauti tarpusavyje bendra kalba.

BOP.ADD.425   Psichoaktyviosios medžiagos

Oro baliono naudotojas imasi visų pagrįstų priemonių siekdamas užtikrinti, kad joks asmuo, veikiamas psichoaktyviųjų medžiagų tiek, kad jo buvimas galėtų būti pavojingas oro baliono arba juo skraidinamų asmenų arba turto saugai arba visų asmenų arba turto žemėje saugai, neliptų į oro balioną arba jame nebūtų.

BOP.ADD.430   Pavojaus kėlimas

Oro baliono naudotojas imasi visų pagrįstų priemonių siekdamas užtikrinti, kad joks asmuo dėl tyčinių, neatsakingų ar neatsargių veiksmų arba neveikimo:

a)

nesukeltų pavojaus oro balionui arba jame ar žemėje esantiems žmonėms;

b)

nesudarytų sąlygų ar neleistų oro balionui kelti pavojaus asmenims ar turtui.

BOP.ADD.435   Dokumentai, vadovai ir informacija, kuriuos reikia turėti skrydžio metu

a)

Kiekvieno skrydžio metu būtina turėti visų šių dokumentų, vadovų ir informacijos originalus ar kopijas:

1)

oro baliono naudotojo deklaraciją;

2)

informaciją apie paieškos ir gelbėjimo tarnybas numatyto skrydžio zonoje;

3)

vykdomąjį skrydžio planą.

b)

Visų šių dokumentų, vadovų ir informacijos originalai oro baliono skrydžio metu turi būti saugiai laikomi ne oro balione:

1)

a punkte nurodyti dokumentai, vadovai ir informacija, jeigu jų kopijos oro baliono skrydžio metu yra oro balione;

2)

naujausios su įgulos narių pareigomis susijusios skrydžių vykdymo vadovo arba standartinių skrydžio procedūrų dalys, kurios turi būti lengvai prieinamos įgulos nariams;

3)

keleivių sąrašai, jeigu oro balionu skraidinami keleiviai;

4)

masės dokumentai, nurodyti BOP.ADD.600 dalies c punkte.

c)

Jei to paprašo kompetentinga institucija, įgulos vadas arba oro baliono naudotojas tai institucijai per jos nustatytą ne trumpesnį kaip 24 valandų laikotarpį pateikia dokumentų, vadovų ir informacijos originalus.

BOP.ADD.440   Pavojingieji kroviniai

Oro baliono naudotojas:

a)

nustato procedūras, kuriomis užtikrinama, kad būtų imtasi visų pagrįstų priemonių siekiant išvengti netyčinio pavojingųjų krovinių vežimo oro balionu, ir

b)

įgulos nariams pateikia būtiną informaciją, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo pareigas, susijusias su pavojingaisiais kroviniais, kurie vežami oro balionu arba kuriuos ketinama juo vežti.

6 skirsnis

Skrydžių vykdymo procedūros

BOP.ADD.500   Degalų arba balasto kiekio apskaičiavimas

Oro baliono naudotojas užtikrina, kad degalų atsargos arba balasto kiekio apskaičiavimas būtų pridedamas prie vykdomojo skrydžio plano.

BOP.ADD.505   Specialių kategorijų keleivių skraidinimas

Oro baliono naudotojas parengia procedūras, pagal kurias asmenys, kuriems skrydžio metu būtinos ypatingos sąlygos, pagalba arba įtaisai, oro balionu būtų skraidinami taip, kad būtų užtikrinama oro baliono ir juo skraidinamų asmenų arba turto sauga.

BOP.ADD.510   Komerciniai specialieji oro balionų skrydžiai. Standartinės skrydžio procedūros

Nepaisant BOP.BAS.190 dalies:

a)

prieš vykdydamas komercinį specialųjį skrydį oro balionu, oro baliono naudotojas išnagrinėja būsimo skrydžio sudėtingumą ir įvertina riziką, kad nustatytų pavojų bei būsimam skrydžiui būdingą riziką, ir sprendžia, kokių rizikos mažinimo priemonių reikia;

b)

remdamasis rizikos vertinimu, oro baliono naudotojas iki komercinių specialiųjų skrydžių oro balionu pradžios parengia standartines skrydžio procedūras, atitinkančias būsimus skrydžius ir naudojamą oro balioną. Standartinės skrydžio procedūros įtraukiamos į skrydžių vykdymo vadovą arba parengiamos kaip atskiras dokumentas. Oro baliono naudotojas reguliariai peržiūri ir prireikus atnaujina standartines skrydžio procedūras, kad tinkamai atsižvelgtų į rizikos vertinimą;

c)

oro baliono naudotojas užtikrina, kad komerciniai specialieji skrydžiai oro balionu būtų vykdomi pagal standartines skrydžio procedūras.

7 skirsnis

Eksploatacinės charakteristikos ir naudojimo apribojimai

BOP.ADD.600   Masės nustatymo sistema

a)

Oro baliono naudotojas sukuria sistemą, pagal kurią, siekiant sudaryti sąlygas įgulos vadui patikrinti, ar laikomasi orlaivio naudojimo vadove nustatytų apribojimų, nurodoma, kaip tiksliai įvertinti visus šiuos kiekvieno skrydžio elementus:

1)

tuščio oro baliono masę;

2)

vežamosios krovos masę;

3)

degalų arba balasto krovos masę;

4)

kilimo masę;

5)

oro baliono pakrovimą prižiūrint įgulos vadui arba kvalifikuotiems darbuotojams;

6)

visų dokumentų parengimą ir disponavimą jais.

b)

Įgulos vadas turi turėti galimybę pakartoti elektroniniais skaičiavimais pagrįstus masės skaičiavimus.

c)

Masės dokumentai, į kuriuos įrašomi a punkte išvardyti elementai, parengiami prieš kiekvieną skrydį ir pridedami prie vykdomojo skrydžio plano.


(1)  2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL L 362, 2014 12 17, p. 1).

(2)  2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (OL L 281, 2012 10 13, p. 1).

(3)  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL L 122, 2014 4 24, p. 18).

(4)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL L 295, 2010 11 12, p. 35).


Priedėlis

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

Top