Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0842-20170401

Komisijos sprendimas 2004 m. gruodžio 1 d. dėl įgyvendinimo taisyklių, kuriomis remdamosi valstybės narės gali leisti teikti į rinką sėklas, priklausančias veislėms, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos jas įtraukti į žemės ūkio augalų rūšių veislių ar daržovių rūšių veislių nacionalinį katalogą (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4493) (Tekstas svarbus EEE) (2004/842/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/842/2017-04-01

02004D0842 — LT — 01.04.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 1 d.

dėl įgyvendinimo taisyklių, kuriomis remdamosi valstybės narės gali leisti teikti į rinką sėklas, priklausančias veislėms, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos jas įtraukti į žemės ūkio augalų rūšių veislių ar daržovių rūšių veislių nacionalinį katalogą

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4493)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/842/EB)

(OL L 362 2004.12.9, p. 21)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/320 Tekstas svarbus EEE 2016 m. kovo 3 d.

  L 60

88

5.3.2016
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 1 d.

dėl įgyvendinimo taisyklių, kuriomis remdamosi valstybės narės gali leisti teikti į rinką sėklas, priklausančias veislėms, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos jas įtraukti į žemės ūkio augalų rūšių veislių ar daržovių rūšių veislių nacionalinį katalogą

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4493)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/842/EB)I SKYRIUS

Bendroji nuostata

1 straipsnis

Dalykas

Šios direktyvos tikslas – nustatyti taisykles, kuriomis remdamasi valstybė narė gali išduoti leidimą teikti į rinką:

a) žemės ūkio augalų veislių sėklas, dėl kurių įtraukimo į nacionalinį katalogą, kaip numatyta Direktyvos 2002/53/EB 1 straipsnio 2 dalyje, buvo pateikta paraiška konkrečioje valstybėje narėje šio sprendimo II skyriaus sąlygomis, arba

b) daržovių veislių sėklas, dėl kurių įtraukimo į nacionalinį katalogą, kaip numatyta Direktyvos 2002/55/EB 3 straipsnio 3 dalyje, buvo pateikta paraiška bent vienoje valstybėje narėje ir apie kurias buvo pateikta konkreti techninė informacija šio sprendimo III skyriaus sąlygomis.II SKYRIUS

Žemės ūkio augalų rūšys

2 straipsnis

Leidimas

1.  Į Direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/56/EB ir 2002/57/EB įtrauktų žemės ūkio augalų rūšių atžvilgiu valstybės narės gali leisti jų teritorijoje įsisteigusiems gamintojams teikti į rinką sėklas, priklausančias veislei, dėl kurios toje valstybėje narėje buvo pateikta paraiška įtraukti ją į žemės ūkio augalų rūšių veislių nacionalinį katalogą (toliau – nacionalinis katalogas), jei bus laikomasi šio sprendimo nuo 3 iki 18 straipsnių.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad išdavus leidimą šio sprendimo sąlygomis, leidimo turėtojas laikytųsi visų tokiam leidimui nustatytų sąlygų ar apribojimų.

3 straipsnis

Paraiška

1.  Išduoti leidimą gali prašyti asmuo, tinkamai įteikęs paraišką įtraukti konkrečias veisles į konkrečios valstybės narės katalogą (toliau – pareiškėjas, įskaitant ir tokio asmens atstovą, jei šis atstovas buvo oficialiai paskirtas).

2.  Pareiškėjas pateikia tokią informaciją:

a) numatomus tyrimus ir bandymus;

b) valstybės(-ių) narės(-ių), kurioje(-se) bus atliekami šie tyrimai ir bandymai, pavadinimą(-us);

c) veislės aprašymą;

d) veislės palaikymą.

4 straipsnis

Paskirtis

Leidimai išduodami tik žemės ūkio įmonėse atliekamiems tyrimams ar bandymams, skirtiems surinkti informaciją apie veislės auginimą ar naudojimą.

5 straipsnis

Techninės sąlygos

1.  Pašarinių augalų sėklos atitinka Direktyvos 66/401/EEB I ir II prieduose nustatytas sąlygas:

a) sertifikuotai sėklai (visoms rūšims, išskyrus Pisum sativum ir Vicia faba) ar

b) „sertifikuotai antrosios kartos sėklai“ (Pisum sativum, Vicia faba).

2.  Javų sėkla atitinka Direktyvos 66/402/EEB I ir II prieduose nustatytas sąlygas:

a) sertifikuotai sėklai (Phalaris canariensis, išskyrus hibridus, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays ir Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta hibridus bei x Triticosecale, išskyrus apsidulkinančias veisles) ar

b) „sertifikuotai antrosios kartos sėklai“ (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta ir x Triticosecale apsidulkinančios veislės, išskyrus visų išvardintų veislių hibridus).

3.  Runkelių sėkla atitinka Direktyvos 2002/54/EB I priede sertifikuotai sėklai nustatytas sąlygas.

4.  Sėklinių bulvių sėkla atitinka Direktyvos 2002/56/EB I ir II prieduose sertifikuotai sėklinių bulvių sėklai nustatytas sąlygas.

5.  Aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla atitinka Direktyvos 2002/57/EB I ir II prieduose nustatytas sąlygas:

a) sertifikuotai sėklai (visoms rūšims, išskyrus Linum usitatissimum);

b) „sertifikuotai antrosios ir trečiosios kartos sėklai“ (Linum usitatissimum).

6 straipsnis

Tyrimas

1.  5 straipsnyje minėtų sąlygų laikymasis vertinamas:

a) sėklinių bulvių atveju atliekant oficialų tyrimą;

b) visais kitais atvejais – atliekant oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą.

2.  Siekiant įvertinti veislinio tapatumo ir veislinio grynumo sąlygų laikymąsi, naudojamas pareiškėjo pateiktas veislės aprašymas arba, kur taikytina, laikinas veislės aprašymas pagal Direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnyje numatyto oficialaus veislės išskirtinumo, stabilumo ir vienodumo tyrimo rezultatus.

3.  Tyrimas atliekamas laikantis tuo metu galiojančių tarptautinių metodų, jeigu tokie yra.

4.  Tyrimui mėginiai imami oficialiai arba oficialiai prižiūrint, o sėklinių bulvių atveju – oficialiai pagal atitinkamus metodus.

5.  Mėginiai imami iš vienodų partijų.

6.  Maksimalus partijos svoris ir minimalus mėginio svoris pateikiami:

a) pašarinių augalų – Direktyvos 66/401/EEB III priede;

b) javų – Direktyvos 66/402/EEB III priede;

c) runkelių – Direktyvos 2002/54/EB II priede;

d) aliejinių ir pluoštinių augalų – Direktyvos 2002/57/EB III priede.

7 straipsnis

Kiekiai

Kiekvienai veislei leidžiami kiekiai neviršija žemiau išvardytų tos pačios rūšies sėklos, sunaudojamos kasmet toje(-ose) valstybėje(-ėse) narėje(-ėse), kuriai(-ioms) skirta sėkla, procentinių dydžių:

a) kietųjų kviečių atveju – 0,05 %;

b) laukinių žirnių, laukinių pupų, avižų, miežių ir kviečių atveju – 0,3 %;

c) visais kitais atvejais – 0,1 %.

Tačiau, jeigu tokių kiekių nepakanka užsėti 10 ha valstybėje narėje, kuriai skirta sėkla, gali būti išduotas leidimas tokiam plotui reikalingam kiekiui.

8 straipsnis

Pakuotės ir plombavimas

Sėklomis galima prekiauti tik uždarose pakuotėse ar taroje su plomba. Sėklų pakuotės ar tara uždaromos oficialiai ar oficialiai prižiūrint taip, kad atidarant pakuotę plomba būtų pažeidžiama arba ant 9 straipsnyje numatytos oficialios etiketės arba ant pakuotės paliekama atidarymo žymė. Siekiant užtikrinti uždarymą, uždarymo sistema susideda bent jau iš oficialios etiketės arba uždedamos oficialios plombos.

Sėklinių bulvių pakuotės turi būti naujos, o tara – švari.

9 straipsnis

Ženklinimas

1.  Sėklų pakuotės ženklinamos oficialia etikete viena iš oficialių Bendrijos kalbų.

2.  1 dalyje numatytoje etiketėje nurodoma tokia informacija:

a) sertifikavimo institucija ir valstybė narė ar jų skiriamosios santrumpos;

▼M1

aa) oficialiai suteiktas serijos numeris;

▼B

b) partijos referencinis numeris;

c) plombavimo metai ir mėnuo;

d) rūšis;

e) veislės pavadinimas, kuriuo sėkla turi būti prekiaujama (augintojo nuoroda, siūlomas pavadinimas ar patvirtintas pavadinimas) ir oficialios paraiškos įtraukti veislę numeris, jei yra;

f) nuoroda „oficialiai dar neįtraukta veislė“;

g) nuoroda „tik tyrimams ir bandymams“;

h) kur taikytina, žodžiai „genetiškai modifikuota veislė“;

i) dydis (tik sėklinių bulvių);

j) deklaruojamas neto arba bruto svoris arba deklaruojamas grynų sėklų ar, kur taikytina, sėklų grupių skaičius;

k) kai yra nurodomas svoris ir yra naudojami susmulkinti pesticidai, granulių pavidalo medžiagos ar kiti kieti priedai, priedo pobūdis ir apytikris grynųjų sėklų ar, kur taikytina, sėklų grupių svorio ir bendro svorio santykis.

3.  1 dalyje nurodyta etiketė yra oranžinės spalvos.

10 straipsnis

Cheminis apdorojimas

Apie kiekvieną cheminį apdorojimą pažymima arba ant 9 straipsnyje numatytos oficialios etiketės arba ant tiekėjo etiketės ir ant pakuotės, arba jos viduje, arba ant taros.

11 straipsnis

Laikotarpis

Nepažeidžiant 13 ir 14 straipsnių nuostatų, šio sprendimo sąlygomis išduotų leidimų galiojimo laikotarpis neviršija vienerių metų ir gali būti pratęstas 12 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

12 straipsnis

Leidimų pratęsimas

1.  Nepažeidžiant 13 ir 14 straipsnių nuostatų, 2 straipsnyje minėti leidimai pratęsiami vienerių metų neviršijantiems laikotarpiams.

2.  Prie paraiškos pridėtini tokie dokumentai:

a) nuoroda į originalųjį leidimą;

b) visa turima informacija, papildanti informaciją, kuri jau buvo nurodyta aprašyme, originaliame leidime apie veislės palaikymą ir (arba) auginimą, arba naudojimą;

c) įrodymai, kad tebevyksta vertinimas dėl konkrečios veislės įtraukimo į katalogą, jeigu valstybė narė negali gauti šios informacijos kitu būdu.

13 straipsnis

Galiojimo nutraukimas

Leidimai nustoja galioti, jeigu paraiška įtraukti į nacionalinį katalogą yra anuliuojama arba atmetama, arba jeigu veislė įrašoma į katalogą.

14 straipsnis

Apsaugos priemonė

Nepaisydama pagal 2 straipsnį išduoto leidimo, valstybė narė gali uždrausti naudoti veislę visoje savo teritorijoje ar jos dalyje arba nustatyti atitinkamas sąlygas tai veislei auginti laikantis iš tokio auginimo gautų produktų vartojimo sąlygų c papunktyje numatytais atvejais:

a) nustačius, kad veislės auginimas galėtų būti kenksmingas augalų sveikatos atžvilgiu kitų veislių ar rūšių auginimui, ar

b) paraišką pateikusioje valstybėje narėje atlikti oficialūs auginimo tyrimai rodo, kad veislė nė vienoje jos teritorijos dalyje nedavė rezultatų, kurie galėtų prilygti panašios veislės toje valstybėje narėje rezultatams, arba kai yra puikiai žinoma, kad veislė nėra tinkama auginti nė vienoje jos teritorijos dalyje dėl jos subrendimo klasės, ar

c) kai ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad veislė kelia pavojų žmogaus sveikatai ar aplinkai.

15 straipsnis

Atskaitingumo įsipareigojimai

1.  Išdavus leidimą, jį suteikusi valstybė narė gali paprašyti įgalioto asmens pranešti apie:

a) žemės ūkio įmonėse atliktų tyrimų ar bandymų rezultatus, skirtus surinkti informaciją apie veislės auginimą ar naudojimą,

b) per leistiną laikotarpį į rinką pateiktos sėklos kiekius ir valstybes nares, kurioms buvo skirta sėkla.

2.  1 dalies b punkte pateikta informacija laikoma konfidencialia.

16 straipsnis

Veislės palaikymo patikrinimai

Leidimą išduodanti valstybė narė gali patikrinti, kaip yra palaikoma veislė.

Kai veislė palaikoma valstybėje narėje, kuri nėra leidimą išduodanti valstybė narė, valstybės narės viena kitai teikia administracinę pagalbą atliekant būtinus patikrinimus.

Valstybė narė gali sutikti, kad veislė būtų palaikoma trečioje šalyje, su sąlyga, kad pagal Direktyvos 2002/53/EB 22 straipsnio 1 dalies b punktą buvo nuspręsta, kad veislės palaikymo praktikos patikrinimai gali suteikti tokias pačias garantijas kaip ir valstybėse narėse atliekami patikrinimai.

17 straipsnis

Informavimas

Valstybės narės informuoja viena kitą ir Komisiją apie:

a) paraišką, kai tik tokia buvo gauta, arba paraiškos leidimui gauti atmetimą ir

b) leidimo išdavimą, pratęsimą, atšaukimą ar panaikinimą.

18 straipsnis

Keitimasis informacija

Valstybės narės naudojasi esamomis kompiuterizuotomis keitimosi informacija sistemomis, siekdamos palengvinti keitimąsi informacija, susijusia su veislių įtraukimo į nacionalinius katalogus paraiškų tvirtinimu ir leidimų dar neįtrauktų veislių sėklai išdavimu.

19 straipsnis

Veislių sąrašo paskelbimas

Komisija gali, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, paskelbti sąrašą veislių, kurioms buvo išduoti leidimai.III SKYRIUS

Daržovių rūšys

20 straipsnis

Leidimas

1.  Į Direktyvą 2002/55/EB įtrauktų daržovių rūšių atžvilgiu valstybės narės gali leisti jų pačių teritorijoje įsisteigusiems gamintojams teikti į rinką sėklą, priklausančią veislei, dėl kurios bent vienoje valstybėje narėje buvo pateikta paraiška įtraukti ją į daržovių rūšių veislių nacionalinį katalogą (toliau – nacionalinis katalogas) ir apie kurią konkrečioje valstybėje narėje buvo pateikta specifinė techninė informacija, jei bus laikomasi šio sprendimo nuo 21 iki 37 straipsnių.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad išdavus leidimą šio sprendimo sąlygomis, leidimo turėtojas laikytųsi visų tokiam leidimui nustatytų sąlygų ar apribojimų.

21 straipsnis

Paraiška

1.  Išduoti leidimą gali prašyti asmuo, tinkamai įteikęs prašymą įtraukti konkrečias veisles į konkrečios valstybės narės katalogą (toliau – pareiškėjas, įskaitant ir tokio asmens atstovą, jei šis atstovas buvo oficialiai paskirtas).

2.  Pareiškėjas pateikia tokią informaciją:

a) veislės aprašymą;

b) veislės palaikymą.

22 straipsnis

Paskirtis

Leidimai išduodami tik siekiant gauti žinių apie auginimo metu sukauptą praktinę patirtį.

23 straipsnis

Techninės sąlygos

Daržovių sėkla atitinka Direktyvos 2002/55/EB II priede išdėstytas sąlygas.

24 straipsnis

Tyrimas

1.  Patikrinimus atliekanti inspekcija daržovių sėklai taikys oficialią antrinę kontrolę, kad patikrintų, ar sėkla atitinka veislinio tapatumo ir grynumo sąlygas, remdamasi pareiškėjo pateiktu veislės aprašymu ar, kur įmanoma, laikinuoju veislės aprašymu, pagrįstu oficialaus veislės išskirtinumo, stabilumo ir vienodumo tyrimo, numatyto Direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnyje, rezultatais.

2.  Mėginiai imami iš vienodų partijų.

3.  Maksimalus partijos svoris ir minimalus mėginio svoris pateikiami Tarybos direktyvos 2002/55/EB III priede.

25 straipsnis

Genetiškai modifikuotos veislės

Genetiškai modifikuotos veislės atveju leidimas gali būti išduotas tik jeigu buvo imtasi visų atitinkamų priemonių, siekiant išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai. Genetiškai modifikuotai medžiagai privaloma gauti leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB ( 1 ) arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

26 straipsnis

Tiekėjas

Asmenys, atsakingi už etikečių pritvirtinimą ar informacijos ant pakuočių spausdinimą ar įspaudimą:

a) praneša valstybėms narėms datą, kada prasideda ir baigiasi jų veikla;

b) saugoja įrašus apie sėklos partijas ir yra pasirengę pateikti juos valstybėms narėms ne mažiau kaip trejus metus;

c) ima mėginius iš kiekvienos prekybai skirtos partijos ir yra pasirengę juos pateikti valstybėms narėms ne mažiau kaip dvejus metus.

b ir c punktuose minėti veiksmai atrankos būdu tikrinami oficialiai.

27 straipsnis

Pakuotės ir plombavimas

Sėklomis galima prekiauti tik uždarose pakuotėse su plomba. Sėklų pakuotės uždaromos taip, kad atidarant pakuotę plomba būtų pažeidžiama arba ant 28 straipsnyje numatytos etiketės arba ant pakuotės paliekama atidarymo žymė.

28 straipsnis

Ženklinimas

1.  Sėklų pakuotės ženklinamos tiekėjo etikete arba informacija, atspausdinta ar įspausta, viena iš oficialių Bendrijos kalbų.

2.  1 dalyje numatytoje etiketėje nurodoma tokia informacija:

a) partijos referencinis numeris;

b) plombavimo metai ir mėnuo;

c) rūšis;

d) veislės pavadinimas, kuriuo sėkla turi būti prekiaujama (augintojo nuoroda, siūlomas pavadinimas ar patvirtintas pavadinimas) ir oficialios paraiškos įtraukti veislę numeris, jei yra;

e) nuoroda „oficialiai dar neįtraukta veislė“;

f) kur taikytina, žodžiai „genetiškai modifikuota veislė“;

g) deklaruojamas neto arba bruto svoris arba deklaruojamas grynų sėklų ar, kur taikytina, sėklų grupių skaičius;

h) kai yra nurodomas svoris ir yra naudojami susmulkinti pesticidai, granulių pavidalo medžiagos ar kiti kieti priedai, priedo pobūdis ir apytikris grynųjų sėklų ar, kur taikytina, sėklų grupių svorio ir bendro svorio santykis.

3.  1 dalyje nurodyta etiketė yra oranžinės spalvos.

29 straipsnis

Cheminis apdorojimas

Apie kiekvieną cheminį apdorojimą pažymima arba ant 28 straipsnyje numatytos etiketės arba ant pakuotės, arba jos viduje.

30 straipsnis

Laikotarpis

Nepažeidžiant 32 ir 33 straipsnių nuostatų, šio sprendimo pagrindu išduotų leidimų galiojimo laikotarpis neviršija vienerių metų ir gali būti pratęstas 31 straipsnio sąlygomis.

31 straipsnis

Leidimų pratęsimas

1.  Nepažeidžiant 32 ir 33 straipsnių nuostatų, 20 straipsnyje minėti leidimai pratęsiami daugiausiai du kartus vienerių metų neviršijantiems laikotarpiams.

2.  Prie paraiškos pridėtini tokie dokumentai:

a) nuoroda į originalų leidimą;

b) visa turima informacija, papildanti informaciją, kuri jau buvo nurodyta aprašyme, apie veislės, kuriai buvo išduotas originalus leidimas, palaikymą ir (arba) iš praktinės auginimo patirties sukauptas žinias;

c) įrodymai, kad tebevyksta vertinimas dėl konkrečios veislės įtraukimo į katalogą, jeigu valstybė narė negali gauti šios informacijos kitu būdu.

32 straipsnis

Galiojimo nutraukimas

Leidimai nustoja galioti, jeigu prašymas įtraukti į nacionalinį katalogą yra atšaukiamas arba atmetamas, arba jeigu veislė įrašoma į katalogą.

33 straipsnis

Apsaugos priemonė

Nepaisydama pagal 20 straipsnį išduoto leidimo, valstybė narė gali uždrausti naudoti veislę visoje savo teritorijoje ar jos dalyje arba nustatyti atitinkamas sąlygas tai veislei auginti laikantis iš tokio auginimo gautų produktų vartojimo sąlygų b punkte numatytais atvejais:

a) nustačius, kad veislės auginimas galėtų būti kenksmingas augalų sveikatos požiūriu kitų veislių ar rūšių auginimui, ar

b) kai ji turi svarių priežasčių manyti, kad veislė kelia pavojų žmogaus sveikatai ar aplinkai.

34 straipsnis

Atskaitingumo įsipareigojimai

1.  Išdavus leidimą, jį suteikusi valstybė narė gali paprašyti įgaliotojo asmens pranešti apie:

a) žinias, sukauptas iš praktinės auginimo patirties;

b) per leistiną laikotarpį į rinką pateiktos sėklos kiekius ir valstybę narę, kuriai buvo skirta sėkla.

2.  1 dalies b punkte pateikta informacija laikoma konfidencialia.

35 straipsnis

Veislės palaikymo patikrinimai

Leidimą išduodanti valstybė narė gali patikrinti, kaip yra palaikoma veislė.

Kai veislė palaikoma valstybėje narėje, kuri nėra leidimą išduodanti valstybė narė, valstybės narės viena kitai teikia administracinę pagalbą atliekant būtinus patikrinimus.

Valstybė narė gali sutikti, kad veislė būtų palaikoma trečioje šalyje, su sąlyga, kad pagal Direktyvos 2002/55/EB 37 straipsnio 1 dalies b punktą buvo nuspręsta, kad veislės palaikymo praktikos patikrinimai gali suteikti tokias pačias garantijas kaip ir valstybėse narėse atliekami patikrinimai.

36 straipsnis

Informavimas

Valstybės narės informuoja viena kitą ir Komisiją apie:

a) paraišką, kai tik tokia buvo gauta, arba paraiškos leidimui gauti atmetimą; ir

b) leidimo išdavimą, pratęsimą, atšaukimą ar panaikinimą.

37 straipsnis

Keitimasis informacija

Valstybės narės naudojasi esamomis kompiuterizuotomis keitimosi informacija sistemomis, siekdamos palengvinti keitimąsi informacija, susijusia su veislių įtraukimo į nacionalinius katalogus paraiškų tvirtinimu ir leidimų dar neįtrauktų veislių sėklai išdavimu.

38 straipsnis

Veislių sąrašo paskelbimas

Remdamasi valstybių narių pateikta informacija, Komisija gali paskelbti sąrašą veislių, kurioms buvo išduoti leidimai.IV SKYRIUS

39 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.( 1 ) OL L 106, 2001 4 17, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

Top