Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0056-20190128

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/56/2019-01-28

02002L0056 — LT — 28.01.2019 — 009.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA 2002/56/EB

2002 m. birželio 13 d.

dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis

(OL L 193 2002.7.20, p. 60)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2003/66/EB 2003 m. sausio 28 d.

  L 25

42

30.1.2003

►M2

TARYBOS DIREKTYVA 2003/61/EB 2003 m. birželio 18 d.

  L 165

23

3.7.2003

 M3

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005/908/EB 2005 m. gruodžio 14 d.

  L 329

37

16.12.2005

 M4

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2008/973/EB 2008 m. gruodžio 15 d.

  L 345

90

23.12.2008

 M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/820/ES 2011 m. gruodžio 7 d.

  L 327

66

9.12.2011

►M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2013/63/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. gruodžio 17 d.

  L 341

52

18.12.2013

 M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/367/ES 2014 m. birželio 16 d.

  L 178

26

18.6.2014

►M8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2016/317 Tekstas svarbus EEE 2016 m. kovo 3 d.

  L 60

72

5.3.2016

►M9

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/119 pranešta dokumentu Nr. C(2019 2019 m. sausio 24 d.

  L 24

26

28.1.2019
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 2002/56/EB

2002 m. birželio 13 d.

dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis1 straipsnis

Ši direktyva taikoma parduoti skirtų sėklinių bulvių auginimui ir jų pardavimui Bendrijoje.

Ji netaikoma sėklinėms bulvėms, kurias ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) „prekyba“: pardavimas, turėjimas ketinant parduoti, pasiūlyti pirkti ir kitoks realizavimas, tiekimas ar perdavimas trečiosioms šalims, siekiant komercinio sėklinių bulvių panaudojimo, už atlygį arba nemokamai.

Šis sėklinių bulvių pardavimas nesiekiant komercinio veislės panaudojimo, apimantis toliau išvardytas operacijas, nelaikomas prekyba:

 sėklinių bulvių tiekimas oficialiems bandymams ir kontrolės įstaigoms,

 sėklinių bulvių tiekimas paslaugų teikėjams perdirbti ar pakuoti,

jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamų sėklinių bulvių savininku.

Sėklinių bulvių tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams tam tikroms žemės ūkio žaliavoms, skirtoms pramonės tikslams, auginti arba sėklai tuo tikslu dauginti, nelaikomas prekyba, jei paslaugų teikėjas netampa nei taip tiekiamos sėklos, nei derliaus produkcijos savininku. Sėklinių bulvių tiekėjas pateikia sertifikavimo institucijai su paslaugų teikėjų sudarytos sutarties atitinkamų dalių kopiją, įskaitant standartus ir reikalavimus, kuriuos atitinka tiekiamos sėklinės bulvės.

Šios nuostatos taikymo sąlygos nustatomos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

b) „elitinės sėklinės bulvės“: bulvių gumbai

i) išauginti laikantis pripažintos praktikos, užtikrinančios veislės ir sveikatos palaikymą;

ii) iš esmės skirti sertifikuotoms sėklinėms bulvėms auginti;

iii) atitinkantys I ir II prieduose išdėstytus būtiniausius reikalavimus, keliamus elitinėms sėklinėms bulvėms; ir

iv) atitinkantys pirmiau nurodytus būtiniausius reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

c) „sertifikuotos sėklinės bulvės“: bulvių gumbai

i) išauginti tiesiogiai iš elitinės ar sertifikuotos sėklos arba iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, atitinkančios elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

ii) iš esmės skirti ne sėklinėms bulvėms auginti;

iii) atitinkantys I ir II prieduose išdėstytus būtiniausius reikalavimus, keliamus sertifikuotoms sėklinėms bulvėms; ir

iv) atitinkantys pirmiau nurodytus būtiniausius reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

d) „oficialios priemonės“: priemonės, kurių imasi

i) valstybinės institucijos; arba

ii) bet kuris pagal viešąją ar privatinę teisę veikiantis juridinis asmuo valstybės atsakomybe, arba

iii) jei tai papildoma veikla, kurią taip pat kontroliuoja valstybė – bet kuris tam tikslui atitinkamai prisaikdintas fizinis asmuo,

jei tokios priemonės ii ir iii įtraukose minimiems asmenims nesuteikia asmeninės naudos.

3 straipsnis

1.  Valstybės narės numato, kad sėklinės bulvės negali būti pateikiamos į rinką, jei jos nėra oficialiai sertifikuotos kaip „elitinės sėklinės bulvės“ arba „sertifikuotos sėklinės bulvės“ ir neatitinka I ir II prieduose išdėstytų būtiniausių reikalavimų. Valstybės narės numato, kad sėklines bulves, kurios, jas parduodant, neatitinka II priede išdėstytų būtiniausių reikalavimų, būtų galima rūšiuoti. Atliekamas oficialus neatmestų gumbų tyrimas.

2.  Valstybės narės gali skirstyti 2 straipsnyje numatytas sėklinių bulvių kategorijas į skirtingus reikalavimus atitinkančias klases.

3.  Oficialiai sertifkuotoms sėklinėms bulvėms 25 straipsnio 2 dalyje minima tvarka gali būti nustatomos:

 Bendrijos klasės,

 šioms klasėms taikomi reikalavimai,

 šioms klasėms taikomos nuorodos.

Valstybės narės gali nustatyti, kokiu mastu jos taikys šias Bendrijos klases sertifikuodamos savo produkciją.

4.  Mikrodauginimo metodais užaugintoms ir šioje direktyvoje nustatytų dydžio reikalavimų neatitinkančioms sėklinėms bulvėms 25 straipsnio 2 dalyje minima tvarka gali būti nustatomos:

 nuo konkrečių šios direktyvos nuostatų nukrypti leidžiančios nuostatos,

 šioms sėklinėms bulvėms taikomi reikalavimai,

 šioms sėklinėms bulvėms taikomos nuorodos.

4 straipsnis

Nepaisydamos 3 straipsnio 1 dalies, valstybės narės numato, kad iki elitinių sėklinių bulvių buvusių reprodukcijų selekcines sėklines bulves būtų galima pateikti į rinką.

5 straipsnis

Valstybės narės gali taikyti papildomus arba griežtesnius būtiniausius reikalavimus jų teritorijoje išaugintų sėklinių bulvių sertifikavimui, nei nurodyti I ir II prieduose.

6 straipsnis

1.  Nepaisydamos 3 straipsnio 1 dalies, valstybės narės savo teritorijoje gali leisti gamintojams pateikti į rinką:

a) nedidelį sėklinių bulvių kiekį moksliniais tikslais ar selekciniam darbui;

b) atitinkamą sėklinių bulvių kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei jos priklauso veislėms, dėl kurių įtraukimo į katalogą atitinkamoje valstybėje narėje yra paduota paraiška.

Genetiškai modifikuotos medžiagos atveju toks leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei buvo imtasi visų tinkamų priemonių, siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Dėl šios priežasties atliekant pavojaus aplinkai įvertinimą atitinkamai taikomos Direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio 4 dalies nuostatos.

2.  Priežastys, dėl kurių gali būti suteikiami 1 dalies b punkte numatyti leidimai, nuostatos dėl pakuočių žymėjimo, kiekiai ir sąlygos, kuriomis valstybės narės gali suteikti tokius leidimus, nustatomos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3.  Leidimai, kuriuos valstybės narės savo teritorijoje suteikė gamintojams 1 dalyje numatytais tikslais iki 1998 m. gruodžio 14 d., lieka galioti tol, kol bus priimtos 2 dalyje minimos nuostatos. Po to visi tokie leidimai suteikiami laikantis pagal 2 dalį priimtų nuostatų.

7 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad siekiant ištirti sertifikavimui skirtų sėklinių bulvių gumbams, mėginiai būtų imami oficialiai pagal atitinkamus metodus.

8 straipsnis

1.  Valstybės narės gali reikalauti, kad jų teritorijoje auginamos sėklines bulves auginimo metu būtų atskirtos nuo kitų bulvių augalų sveikatos tikslais.

2.  1 dalyje numatyti reikalavimai gali apimti priemones, skirtas:

 sėklinėms bulvėms ir kitoms bulvėms auginti atskirai,

 sėklinėms bulvėms ir kitoms bulvėms atskirai klasifikuoti, saugoti, vežti ir tvarkyti.

9 straipsnis

Valstybės narės numato, kad sėklinių bulvių nebūtų galima pateikti į rinką, jei jos nėra apdorotos dygimo inhibitoriais.

10 straipsnis

1.  Valstybės narės numato, kad sėklinių bulvių nebūtų galima pateikti į rinką, jeigu jų mažiausias dydis yra toks, kad jos nepralenda pro matuoklio 25 × 25 mm dydžio kvadratinę skylę. Jei gumbai yra per dideli, kad pralystų pro matuoklio 35 × 35 mm dydžio kvadratinę skylę, dydžio viršutinė ir apatinė ribos didinamos kas 5 mm.

Didžiausias partijos gumbų dydžio skirtumas turi būti toks, kad naudojamų dviejų matuoklių kvadratinių skylių dydžiai skirtųsi ne daugiau kaip 25 mm. Šie dydžio matavimo standartai gali būti pakeisti 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2.  Ne daugiau kaip 3 % partijos svorio gali sudaryti gumbai, mažesni už mažiausią dydį ir ne daugiau kaip 3 % – gumbai, didesni už didžiausią dydį.

3.  Valstybės narės jų teritorijoje užaugintoms sėklinėms bulvėms gali papildomai mažinti leidžiamą partijos gumbų dydžio skirtumą.

11 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitinėmis sėklinėmis bulvėmis ir sertifikuotomis sėklinėmis bulvėmis būtų prekiaujama tik pakankamai vienarūšėmis partijomis ir uždarytose pakuotėse arba konteineriuose, kurie būtų užsandarinti ir turėtų 12 ir 13 straipsniuose numatytą uždarymo įtaisą ir žymenis. Pakuotės turi būti naujos; konteineriai turi būti švarūs.

2.  Valstybės narės prekybai galutiniam vartotojui skirtais nedideliais kiekiais gali taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies, dėl sėklos pakavimo, uždarymo ir žymėjimo.

12 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitinių sėklinių bulvių ir sertifikuotų sėklinių bulvių pakuotės ir konteineriai būtų oficialiai arba oficialiai prižiūrinti uždaromi taip, kad, kad juos atidarant uždarymo sistema būtų sugadinama arba ant 13 straipsnio 1 dalyje numatytos oficialios etiketės ar pakuotės matytųsi sugadinimo ženklai.

Siekiant užtikrinti uždarymą, uždarymo sistemą sudaro bent jau oficiali etiketė arba pritvirtinta oficiali plomba.

Pirmiau išdėstytoje antrojoje pastraipoje numatytos priemonės nebūtinos, jeigu naudojamos vienkartinio sandarinimo sistema.

25 straipsnio 2 dalyje minima tvarka gali būti nustatoma, ar konkreti sandarinimo sistema atitinka šios dalies nuostatas.

2.  Pakuotės ir konteineriai, kurie buvo oficialiai uždaryti, vieną ar daugiau kartų pakartotinai uždaromos tik oficialiai arba oficialiai prižiūrint. Jei pakuotės uždaromos iš naujo, pagal 13 straipsnio 1 dalį būtinoje etikėje nurodomas uždarymo faktas, naujausio uždarymo data ir už tai atsakinga institucija.

3.  Valstybės narės gali numatyti išimtis 1 daliai, taikomas jų teritorijoje uždarytoms mažoms pakuotėms. Reikalavimai, susiję su šiomis išimtimis, gali būti nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

13 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitinių sėklinių bulvių ir sertifikuotų sėklinių bulvių pakuotės ir konteineriai:

a) išorinėje pusėje būtų paženklinti oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka III priede nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Elitinės sėklinės bulvės ženklinamos balta etikete, o sertifikuotos sėklinės bulvės – mėlyna. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti numatytą informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pat spalvos kaip etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal III priedo A dalies 3, 4 ir 6 punktus. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete.

Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

2.  Valstybės narės gali numatyti išimtis 1 daliai, taikomas jų teritorijoje uždarytoms mažoms pakuotėms. Reikalavimai, susiję su šiomis išimtimis, gali būti nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

14 straipsnis

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti numatyta, kad tam tikrais šioje direktyvoje nenumatytais atvejais elitinių sėklinių bulvių ar sertifikuotų sėklinių bulvių pakuotės ar konteineriai būtų paženklinti tiekėjo etikete (tai gali būti nuo oficialios etiketės atskirta etiketė arba tiekėjo informacija, išspausdinta ant pačios pakuotės ar konteinerio). Duomenys, kurie turi būti nurodyti tokioje etiketėje, nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

15 straipsnis

Genetiškai modifikuotų veislių seklinių bulvių etiketėje ar dokumente, oficialiuose ar neoficialiuose, kuri tvirtinama arba kurie pridedami prie sėklos partijos, pagal šios direktyvos nuostatas aiškiai nurodoma, kad veislė yra genetiškai modifikuota.

16 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad apie bet kokį elitinių sėklinių bulvių ar sertifikuotų sėklinių bulvių cheminį apdorojimą būtų nurodyta oficialioje etiketėje arba tiekėjo etiketėje bei ant pakuotės, jos viduje arba ant konteinerio.

17 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad sėklinėms bulvėms, kurios pateikiamos į rinką tiek pagal šios direktyvos nuostatas, privalomai ar savo nuožiūra nebūtų taikomi jokie kiti prekybos apribojimai dėl jų savybių, tyrimo reikalavimų, žymėjimo ir uždarymo nei nustatyti šioje ar kitose direktyvose.

2.  Komisija, laikydamasi 25 straipsnio 2 dalyje minimos tvarkos, prekybai sėklinėmis bulvėmis visoje vienos ar kelių valstybių narių teritorijoje ar jos dalyje leidžia taikyti griežtesnes priemones nei nustatytos I ir II prieduose, kurių turi būti imtasi prieš kenksmingus organizmus, kurių tuose regionuose nėra arba kurie pasirodo esą ypač kenksmingi tuose regionuose auginamiems augalams. Kilus neišvengiamam tokių kenksmingų organizmų pasirodymo ar išplitimo pavojui, kol Komisija priims galutinį sprendimą dėl šio klausimo, atitinkamos valstybės narės, padavusios prašymą, gali iškart imtis tokių priemonių.

18 straipsnis

Selekcinės iki elitinių sėklinių bulvių buvusių reprodukcijų sėklinės bulvės gali būti pateikiamos į rinką pagal 4 straipsnį šiomis sąlygomis:

a) jos turi būti išaugintos laikantis pripažintos praktikos, užtikrinančios veislės ir sveikatos palaikymą;

b) jos turi būti iš esmės skirtos elitinėms sėklinėms bulvėms auginti;

c) jos turi atitikti būtiniausius reikalavimus, kurie turi būti nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje minima superelitinėms sėklinėms bulvėms taikoma tvarka;

d) pagal oficialaus tyrimo rezultatus jos turi atitikti c punkte minimus būtiniausius reikalavimus;

e) jos turi būti sudėtos į pakuotes ar konteinerius pagal šią direktyvą ir

f) jų pakuotės ar konteineriai turi būti paženklinti oficialia etikete, kurioje būtų nurodoma bent ši informacija:

 sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų skiriamieji trumpiniai,

 gamintojo identifikavimo numeris arba partijos identifikavimo kodas,

 uždarymo metai ir mėnuo,

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių, arba jos bendruoju pavadinimu, arba abiem pavadinimais,

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

 apibūdinimas „superelitinės sėklinės bulvės“.

Naudojama baltos spalvos su įstriža purpurine linija etiketė.

19 straipsnis

Ieškant tobulesnių tam tikrų šioje direktyvoje nustatytų nuostatų, išskyrus susijusias su augalų sveikata, alternatyvų, gali būti nuspręsta organizuoti laikinus eksperimentus, atliekamus nurodytomis sąlygomis Bendrijos lygiu pagal 25 straipsnio 2 dalyje minimas nuostatas.

Tokius eksperimentus atliekančios valstybės narės gali būti atleistos nuo tam tikrų šioje direktyvoje numatytų įpareigojimų. Šio atleidimo mastas apibrėžiamas remiantis tomis nuostatomis, kurioms jis taikomas. Eksperimentai trunka ne ilgiau nei septynerius metus.

▼M2

20 straipsnis

1.  Bendrijos lyginamieji tyrimai ir bandymai atliekami Bendrijoje siekiant atlikti sėklinių bulvių, pateiktų į rinką pagal privalomas arba savo nuožiūra taikomas šios direktyvos nuostatas, įskaitant susijusias su augalų sveikata, paimtų mėginių vegetacinius tyrimus. Gali būti atliekami šie lyginamieji tyrimai ir bandymai:

 trečiosiose šalyse nuimtų sėklinių bulvių,

 ekologinei žemdirbystei tinkančių sėklinių bulvių,

 sėklinių bulvių, parduodamų dėl apsaugos vietoje ir subalansuoto genetinių išteklių naudojimo.

2.  Šie lyginamieji tyrimai ir bandymai naudojami sertifikavimo techniniams metodams derinti ir patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, kuriuos turi atitikti sėkla.

3.  25 straipsnio 2 dalyje minima tvarka Komisija imasi būtinų priemonių lyginamiesiems tyrimams ir bandymams atlikti. 25 straipsnio 1 dalyje minimam Komitetui Komisija praneša apie technines priemones dėl tyrimų ir bandymų atlikimo bei jų rezultatus. Kilus augalų sveikatos problemoms, Komisija apie tai praneša Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui.

4.  Bendrija gali daryti finansinį įnašą į 1 ir 2 dalyse numatytų tyrimų ir bandymų atlikimą.

Finansinis įnašas neviršija biudžeto valdymo institucijos patvirtintų metinių asignavimų.

5.  Tyrimai ir bandymai, kuriems gali būti daromas Bendrijos finansinis įnašas, bei išsamios finansinio įnašo darymo taisyklės nustatomos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

6.  1 ir 2 dalyse numatytus tyrimus ir bandymus gali atlikti tik valstybės institucijos arba valstybės įgalioti juridiniai asmenys.

7.  25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija gali visiškai ar iš dalies uždrausti prekiauti sėklinėmis bulvėmis, nuimtomis konkrečioje Bendrijos teritorijoje, jeigu toje teritorijoje nuimtų ir viename ar keliuose Bendrijos bandomuosiuose laukuose augintų elitinių sėklinių bulvių ar sertifikuotų sėklinių bulvių oficialiai paimtų mėginių progenas trejus metus iš eilės pastebimai neatitinka būtiniausių reikalavimų, nustatytų I priedo 1 dalies c punkte, 2 dalies c punkte ir 3 bei 4 dalyse.

8.  Komisija panaikina visas pagal 7 dalį taikytas priemones, kai tik tvirtai įsitikinama, kad konkrečioje Bendrijos teritorijoje nuimtos elitinės sėklinės bulvės ir sertifikuotos sėklinės bulvės ateityje atitiks 7 dalyje nurodytus būtiniausius reikalavimus.

▼B

21 straipsnis

1.  Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato, ar trečiojoje šalyje nukastos sėklinės bulvės, kurioms suteikiamos tokios pačios garantijos dėl jų savybių ir tikrinimo tvarkos, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, yra lygiavertės Bendrijoje nukastoms elitinėms sėklinėms bulvėms arba sertifikuotoms sėklinėms bulvėms, ir ar jos atitinka šios direktyvos nuostatas.

2.  Kol Taryba nebus priėmusi sprendimo pagal 1 dalį, tokius sprendimus turi teisę priimti pačios valstybės narės. Šios teisės galiojimas baigiasi 1975 m. liepos 1 d.

3.  Valstybėms narėms leidžiama pratęsti pagal 2 dalį priimtų sprendimų galiojimą iki ►M9  2024 m. kovo 31 d. ◄ , suprantant, kad šiais sprendimais galima naudotis tik pagal valstybių narių įsipareigojimus pagal bendrąsias augalų sveikatos taisykles, nustatytas 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje ( 1 ).

Trečiosioms šalims pirmojoje pastraipoje nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, jei dėl turimos informacijos negalima nustatyti pagal 1 dalį ir tol, kol ši informacija neleidžia nustatyti.

4.  1 ir 2 dalys taip pat taikomos bet kuriai naujai valstybei narei nuo jos įstojimo dienos iki tos dienos, kurią jos priimti įstatymai ir kiti teisės aktai įgyvendina šią direktyvą.

22 straipsnis

1.  Siekiant panaikinti laikinus bendro pobūdžio elitinių sėklinių bulvių arba sertifikuotų sėklinių bulvių tiekimo sunkumus, atsirandančius Bendrijoje, kurių kitaip negalima įveikti, 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti nuspręsta, kad tam tikrą laikotarpį valstybės narės leidžia prekiauti sėklinių bulvių, priklausančių kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai, arba veislėms, kurios nėra įtrauktos į Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą ar valstybių narių nacionalinius veislių katalogus, kiekiais, reikalingais tiekimo sunkumams įveikti.

2.  Konkrečios kategorijos sėklinės bulvės ženklinamos tai kategorijai nustatyta oficialia etikete; veislių, kurios nėra įtrauktos į pirmiau minėtus katalogus, sėklinės bulvės ženklinamos rudos spalvos oficialia etikete. Etiketėje visuomet nurodoma, kad atitinkamos sėklinės bulvės priklauso kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai.

3.  1 dalies taikymo taisyklės gali būti priimamos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

23 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs prekybos sėklinėmis bulvėmis patikrinimai būtų atliekami vykdant bent jau atsitiktinius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų.

2.  Nepažeisdamos laisvo sėklinių bulvių judėjimo Bendrijoje, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog parduodant didesnius nei du kilogramai iš trečiųjų šalių importuotų sėklinių bulvių kiekius, joms būtų pateikti šie duomenys:

a) rūšis;

b) veislė;

c) kategorija;

d) šalis gamintoja ir kontrolės institucija;

e) siunčianti šalis;

f) importuotojas;

g) sėklinių bulvių kiekis.

Šių duomenų pateikimo būdas gali būti nustatomas 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

24 straipsnis

Priedų turinio daliniai pakeitimai, kurie turi būti padaryti atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, tvirtinami 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

25 straipsnis

1.  Komisijai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimo 66/399/EEB ( 2 ) 1 straipsniu.

2.  Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas – vienas mėnuo.

3.  Komitetas tvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

26 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai numatomi kiti leistini nuokrypiai dėl ligų, kenksmingų organizmų ar jų vektorių nei numatyta I ir II prieduose, ši direktyva nepažeidžia nacionalinių įstatymų nuostatų, grindžiamų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsauga arba pramoninės ar komercinės nuosavybės apsauga.

27 straipsnis

1.  25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti nustatyti konkretūs reikalavimai, kad būtų atsižvelgta į pokyčius šiose srityse:

a) sąlygas, kuriomis gali būti prekiaujama chemiškai apdorota sėkla;

b) sąlygas, kurioms gali būti prekiaujama sėkla, susijusių su apsauga vietoje ir subalansuotu genetinių išteklių naudojimu, kurios siejamos su konkrečiomis natūraliomis ir pusiau natūraliomis buveinėmis bei kurioms gresia genetinis nuskurdimas;

c) sąlygas, kuriomis gali būti prekiaujama ekologiniam auginimui tinkančiomis sėklinėmis bulvėmis.

2.  1 dalies b punkte minimi konkretūs reikalavimai visų pirma apima šiuos aspektus:

a) šių rūšių sėkla yra žinomos provenencijos, kiekvienoje valstybėje narėje patvirtintos atitinkamos institucijos prakybai sėkla nurodytose teritorijose;

b) atitinkamus kiekybinius apribojimus.

28 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

Komisija apie tai paneša kitoms valstybėms narėms.

29 straipsnis

Direktyva 66/403/EEB su pakeitimais, padarytais IV priedo A dalyje išvardytais aktais, panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su IV priedo B dalyje nustatytu minėtų aktų perkėlimo į nacionalinę teisę galutiniu terminu.

Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal V priede pateiktą koreliacijos lentelę.

30 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje.

31 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

BŪTINIAUSI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI SĖKLINĖS BULVĖS

▼M6

1. Elitinės sėklinės bulvės atitinka šiuos būtiniausius reikalavimus:

a) atliekant oficialų augančių augalų patikrinimą, juodąja kojele užsikrėtusių augalų skaičius neviršija 1,0 %;

b) iš visų augančių augalų tų, kurie ne visiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius neviršija 0,1 %, o tiesioginio progeno augalų skaičius neviršija 0,25 %;

c) tiesioginio progeno augalų, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 4,0 %;

d) atliekant oficialius augančių augalų patikrinimus, augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso simptomai, ir augalų, kuriems būdingi lapų susisukimo viruso simptomai, skaičius iš viso neviršija 0,8 %.

2. Sertifikuotos sėklinės bulvės atitinka šiuos minimalius reikalavimus:

a) atliekant oficialų augančių augalų patikrinimą, juodąja kojele užsikrėtusių augalų skaičius neviršija 4,0 %;

b) iš visų augančių augalų tų, kurie ne visiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius neviršija 0,5 %, o tiesioginio progeno augalų skaičius neviršija 0,5 %;

c) tiesioginio progeno augalų, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 10,0 %;

d) atliekant oficialius augančių augalų patikrinimus, augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso simptomai, ir augalų, kuriems būdingi lapų susisukimo viruso simptomai, skaičius neviršija 6,0 %.

▼M6 —————

▼M6

4. Pagal 1 dalies c ir d punktus ir pagal 2 dalies c ir d punktus leidžiamieji nuokrypiai taikomi tik tuo atveju, jei virusines ligas sukelia Europoje paplitę virusai.

▼M6 —————

▼M6

7. Didžiausias elitinių bulvių reprodukcijų skaičius yra keturios, o kombinuotų superelitinių bulvių lauke ir elitinių bulvių reprodukcijų skaičius yra septynios reprodukcijos.

Didžiausias sertifikuotų sėklinių bulvių reprodukcijų skaičius yra dvi reprodukcijos.

Jei reprodukcija nenurodyta oficialioje etiketėje, laikoma, kad atitinkamų bulvių reprodukcijų skaičius atitinka didžiausią atitinkamoje kategorijoje leidžiamų reprodukcijų skaičių.

▼M6
II PRIEDAS

BŪTINIAUSI KOKYBĖS REIKALAVIMAI, KELIAMI SĖKLINIŲ BULVIŲ SIUNTOMS

Leidžiamieji nuokrypiai dėl sėklinių bulvių žemėtumo, pažeidimų ir ligų:

1) žemėtumas ir pašalinės medžiagos: 1,0 % elitinių sėklinių bulvių masės ir 2,0 % sertifikuotų sėklinių bulvių masės;

2) sausasis ir šlapiasis puvinys, išskyrus atvejus, kai jo sukėlėjas yra Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus arba Ralstonia solanacearum: 0,5 % masės (0,2 % sudaro šlapiasis puvinys);

3) rizoktoniozė, pvz., išsigimę ar pažeisti gumbai: 3,0 % masės;

4) paprastosios rauplės, pažeidžiančios daugiau nei trečdalį gumbų paviršiaus: 5,0 % masės;

5) rizoktoniozė, pažeidžianti daugiau nei 10,0 % gumbų paviršiaus: 5,0 % masės;

6) dulkingosios rauplės, pažeidžiančios daugiau nei 10,0 % gumbų paviršiaus: 3,0 % masės;

7) dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai: 1,0 % masės;

Bendras 2–7 dalių leidžiamasis nuokrypis: 6,0 % elitinių sėklinių bulvių masės ir 8,0 % sertifikuotų sėklinių bulvių masės.

▼B
III PRIEDAS

ETIKETĖ

A.   Būtina informacija

1. „EB taisyklės ir standartai“

2. Sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų inicialai

▼M8

2a. Oficialiai suteiktas serijos numeris

▼B

3. Gamintojo identifikavimo numeris arba partijos identifikavimo kodas

4. Uždarymo metai ir mėnuo

5. Veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis

6. Užauginusi šalis

7. Kategorija ir, jei norima, klasė

8. Dydis

9. Deklaruotas neto svoris

B.   Mažiausi matmenys

110 mm × 67 mm
IV PRIEDAS

A DALISPANAIKINTA DIREKTYVA IR JOS VĖLESNI PAKEITIMAI

(minimi 29 straipsnyje)

Direktyva 66/403/EEB (OL 125, 1966 7 11, p. 2320/66)

 

Tarybos direktyva 69/62/EEB (OL L 48, 1969 2 26, p. 7)

 

Tarybos direktyva 71/162/EEB (OL L 87, 1971 4 17, p. 24)

tik 4 straipsnis

Tarybos direktyva 72/274/EEB (OL L 171, 1972 7 29, 37)

tik dėl nuorodų į Direktyvos 66/403/EEB nuostatas, daromas 1 ir 2 straipsniuose

Tarybos direktyva 72/418/EEB (OL L 287, 1972 12 26, p. 22)

tik 4 straipsnis

Tarybos direktyva 73/438/EEB (OL L 356, 1973 12 27, p. 79)

tik 4 straipsnis

Tarybos direktyva 75/444/EEB (OL L 196, 1975 7 26, p. 6)

tik 4 straipsnis

Tarybos direktyva 76/307/EEB (OL L 72, 1976 3 18, p. 16)

tik 1 straipsnis

Tarybos direktyva 77/648/EEB (OL L 261, 1977 10 14, p. 21)

 

Tarybos direktyva 78/692/EEB (OL L 236, 1978 8 26, p. 13)

tik 4 straipsnis

Tarybos direktyva 78/816/EEB (OL L 281, 1978 10 6, p. 18)

 

Tarybos direktyva 79/967/EEB (OL L 293, 1979 11 20, p. 16)

tik 1 straipsnis

Tarybos direktyva 80/52/EEB (OL L 18, 1980 1 24, p. 29)

 

Tarybos direktyva 81/561/EEB (OL L 203, 1981 7 23, p. 52)

tik 2 straipsnis

Tarybos direktyva 84/218/EEB (OL L 104, 1985 4 17, p. 19)

 

Tarybos direktyva 86/215/EEB (OL L 152, 1986 6 6, p. 46)

 

Tarybos direktyva 87/374/EEB (OL L 197, 1987 7 18, p. 36)

 

Tarybos direktyva 88/332/EEB (OL L 151, 1988 6 17, p. 82)

tik 4 straipsnis

Tarybos direktyva 88/359/EEB (OL L 174, 1988 7 6, p. 51)

 

Tarybos direktyva 88/380/EEB (OL L 187, 1988 7 16, p. 31)

tik 4 straipsnis

Tarybos direktyva 89/366/EEB (OL L 159, 1989 6 10, p. 59)

 

Tarybos direktyva 90/404/EEB (OL L 208, 1990 8 7, p. 30)

 

Tarybos direktyva 90/654/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 48)

tik dėl nuorodų į Direktyvos 66/403/EEB nuostatas, daromas 2 straipsnyje ir II priedo I skyriaus 4 dalyje

Komisijos direktyva 91/127/EEB (OL L 60, 1991 3 7, p. 18)

 

Komisijos direktyva 92/17/EEB (OL L 82, 1992 3 27, p. 69)

 

Komisijos direktyva 93/3/EEB (OL L 54, 1993 3 5, p. 21)

 

Komisijos direktyva 93/108/EEB (OL L 319, 1993 12 21, p. 39)

 

Komisijos sprendimas 96/16/EB (OL L 6, 1996 1 9, p. 19)

 

Tarybos direktyva 96/72/EB (OL L 304, 1996 11 27, p. 10)

tik 1 straipsnio 4 dalis

Komisijos sprendimas 97/90/EB (OL L 27, 1997 1 30, p. 49)

 

Komisijos sprendimas 98/111/EB (OL L 28, 1998 2 4, p. 42)

 

Tarybos direktyva 98/95/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 1)

tik 4 straipsnis

Tarybos direktyva 98/96/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 27)

tik 4 straipsnis

Komisijos sprendimas 1999/49/EB (OL L 16, 1999 1 21, p. 30)

 

Komisijos sprendimas 1999/742/EB (OL L 297, 1999 11 18, p. 39)

 

B DALISPERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ GALUTINIS TERMINAS

(minimas 29 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę galutiniai terminai

66/403/EEB

1968 m. liepos 1 d. (13 straipsnio 1 dalis)

1969 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) (1) (2) (3)

69/62/EEB

1969 liepos 1 d. (1)

71/162/EEB

1970 m. liepos 1 d. (4 straipsnio 3 dalis)

1972 m. liepos 1 d. (4 straipsnio 1 dalis) (1)

1971 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

72/274/EEB

1972 m. liepos 1 d. (1 straipsnis)

1973 m. sausio 1 d. (2 straipsnis)

72/418/EEB

1973 m. liepos 1 d.

73/438/EEB

1973 m. liepos 1 d. (4 straipsnio 1 dalis)

1974 m. sausio 1 d. (4 straipsnio 2 dalis)

75/444/EEB

1977 m. liepos 1 d.

76/307/EEB

1975 m. liepos 1 d.

77/648/EEB

1977 m. sausio 1 d.

78/692/EEB

1977 m. liepos 1 d. (4 straipsnis)

1979 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

78/816/EEB

1978 m. liepos 1 d.

79/967/EEB

1980 m. sausio 1 d.

80/52/EEB

1979 m. liepos 1 d.

81/561/EEB

 

84/218/EEB

 

86/215/EEB

 

87/374/EEB

 

88/332/EEB

 

88/359/EEB

 

88/380/EEB

1990 m. liepos 1 d.

89/366/EEB

 

90/404/EEB

 

90/654/EEB

 

91/127/EEB

 

92/17/EEB

 

93/3/EEB

1993 m. vasario 28 d.

93/108/EB

1993 m. gruodžio 1 d.

96/72/EB

1997 m. liepos 1 d. (4)

98/95/EB

2000 m. vasario 1 d. (Klaidų atitaisymas: OL L 126, 1999 5 20, p. 23)

98/96/EB

2000 m. vasario 1 d.

(1)   Danijai, Airijai ir Jungtinei Karalystei: 13 straipsnio 1 daliai – 1973 m. liepos 1 d., kitoms nuostatoms dėl elitinių sėklinių bulvių – 1974 m. liepos 1 d. ir kitoms nuostatoms – 1976 m. liepos 1 d.

(2)   1986 m. sausio 1 d. – Graikijai, 1986 m. kovo 1 d. – Ispanijai ir 1991 m. sausio 1 d. – Portugalijai.

(3)   

1995 m. sausio 1 d. – Austrijai, Suomijai ir Švedijai.

— ne ilgiau nei iki 1996 m. gruodžio 31 d. Švedijai leidžiama toliau taikyti 40 % leistiną nuokrypį gumbams, kurių daugiau nei vienas dešimtadalis paviršiaus ploto yra pažeista šašligės, prekiaujant jos teritorijoje sėklinėmis bulvėmis. Šis leistinas nuokrypis taikomas tik Švedijos teritorijose, kuriose būna konkrečių su paprastąja šašlige susijusių problemų, užaugintoms sėklinėms bulvėms. Tokios sėklinės bulvės neįvežamos į kitų valstybių narių teritoriją,

— Švedija savo teisės aktus suderina, kad iki pirmiau minėto laikotarpio pabaigos būtų laikomasi direktyvos atitinkamos II priedo dalies,

— nuo įstojimo dienos Švedija taiko tas direktyvos nuostatas, kurios užtikrina galimybę jos teritorijoje prekiauti medžiaga, atitinkančia šią direktyvą.

(4)   Likusios etikečių, pažymėtų santrumpa „EEB“, atsargos gali būti naudojamos iki 2001 m. gruodžio 31 d.
V PRIEDASKORELIACIJOS LENTELĖ

Direktyva 66/403/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnio pirmoji pastraipa

17 straipsnis

1 straipsnio antroji pastraipa

1 straipsnio a punktas

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio 1 skyriaus A dalies a punktas

2 straipsnio b punkto i papunktis

2 straipsnio 1 skyriaus A dalies b punktas

2 straipsnio b punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 skyriaus A dalies c punktas

2 straipsnio b punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 skyriaus A dalies d punktas

2 straipsnio b punkto iv papunktis

2 straipsnio 1 skyriaus B dalies a punktas

2 straipsnio c punkto i papunktis

2 straipsnio 1 skyriaus B dalies b punktas

2 straipsnio c punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 skyriaus B dalies c punktas

2 straipsnio c punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 skyriaus B dalies d punktas

2 straipsnio c punkto iv papunktis

2 straipsnio 1 skyriaus C dalies a punktas

2 straipsnio d punkto i papunktis

2 straipsnio 1 skyriaus C dalies b punktas

2 straipsnio d punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 skyriaus C dalies c punktas

2 straipsnio d punkto iii papunktis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalies A punktas

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalies B punktas

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio a punktas

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnio a punktas

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

5 straipsnio a punktas

8 straipsnis

6 straipsnis

9 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 4 dalis

8 straipsnis

11 straipsnis

9 straipsnis

12 straipsnis

10 straipsnis

13 straipsnis

11 straipsnis

14 straipsnis

11 straipsnio a punktas

15 straipsnis

12 straipsnis

16 straipsnis

13 straipsnis

17 straipsnis

13 straipsnio a punktas

18 straipsnis

13 straipsnio b punktas

19 straipsnis

14 straipsnis

20 straipsnis

15 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 2 dalies a punktas

21 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 3 dalis

21 straipsnio 4 dalis

16 straipsnis

22 straipsnis

18 straipsnis

23 straipsnis

19 straipsnio a punktas

24 straipsnis

19 straipsnis

25 straipsnis

20 straipsnis

26 straipsnis

20 straipsnio a punkto 1 papunktis

27 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio a punkto 2 papunkčio i įtrauka

27 straipsnio 2 dalies a punktas

20 straipsnio a punkto 2 papunkčio ii įtrauka

27 straipsnio 2 dalies b punktas

21 straipsnis

28 straipsnis (1)

29 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedo A dalies 1 punktas

III priedo A dalies 1 punktas

III priedo A dalies 2 punktas

III priedo A dalies 2 punktas

III priedo A dalies 3 punktas

III priedo A dalies 3 punktas

III priedo A dalies 3 punkto a papunktis

III priedo A dalies 4 punktas

III priedo A dalies 4 punktas

III priedo A dalies 5 punktas

III priedo A dalies 5 punktas

III priedo A dalies 6 punktas

III priedo A dalies 6 punktas

III priedo A dalies 7 punktas

III priedo A dalies 7 punktas

III priedo A dalies 8 punktas

III priedo A dalies 8 punktas

III priedo A dalies 9 punktas

III priedo B dalis

III priedo B dalis

IV priedas

V priedas

(1)   98/95/EB 9 straipsnio 2 dalis ir 98/96/EB 8 straipsnio 2 dalis.( 1 ) OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/28/EB (OL L 77, 2002 3 20, p. 23).

( 2 ) OL 125, 1966 7 11, p. 2289/66.

Top