Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0206

2014 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2014, kuriuo dėl kitų nei CO 2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialo nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 601/2012 Tekstas svarbus EEE

OJ L 65, 5.3.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/206/oj

5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 206/2014

2014 m. kovo 4 d.

kuriuo dėl kitų nei CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialo nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 601/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 (2) VI priede nustatomas kitų nei CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialas;

(2)

siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 2006 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (TKKK) gairės dėl nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje priimtame Sprendime 15/CP.17 (3) nustatoma, kad nuo 2015 m. iki tol, kol bus priimtas kitas JTBKKK šalių konferencijos sprendimas, iš taršos šaltinių išmetamų ir absorbentais šalinamų antropogeninių šiltnamio efektą sukeliančių dujų anglies dioksido ekvivalentui apskaičiuoti šalys naudoja Sprendimo 15/CP.17 III priede nustatytas visuotinio atšilimo potencialo vertes;

(3)

kad būtų užtikrinta atitinkamų Sąjungos teisės aktų atitiktis pagal JTBKKK procesą taikomoms metodikoms, Reglamentas (ES) Nr. 601/2012 turėtų būti iš dalies pakeistas;

(4)

pagal Direktyvos 2003/87/EB 13 straipsnio 1 dalį nuo 2013 m. sausio 1 d. išduodami apyvartiniai taršos leidimai turi galioti aštuonerių metų prekybos laikotarpį, prasidedantį minėtą dieną. Nuo 2013 m. sausio 1 d. išduotinų apyvartinių taršos leidimų kiekio koregavimas pagal tos direktyvos 9a straipsnio 1 dalį atliekamas atsižvelgiant į JTBKKK šalių konferencijos sprendimo 15/CP.17 III priede nustatytas visuotinio atšilimo potencialo vertes. Reglamentas (ES) Nr. 601/2012 taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d., todėl, kad būtų užtikrintas per visą aštuonerių metų prekybos laikotarpį pranešamų duomenų apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį nuoseklumas, šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas nuo minėtos dienos;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 601/2012 VI priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 30).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, p. 23.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 601/2012 VI priedo 6 lentelė pakeičiama taip:

„6 lentelė:   Visuotinio atšilimo potencialo vertės

Dujos

Visuotinio atšilimo potencialas

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6


Top