EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0449

2019 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/449, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715, kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2024)

C/2019/2024

OJ L 77, 20.3.2019, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/449/oj

20.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/76


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/449

2019 m. kovo 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715, kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2024)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/715 (2) nustatytos priemonės, skirtos Argentinos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus kilmės Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. vaisiams ir jų hibridams, išskyrus Citrus aurantium L. ir Citrus latifolia Tanaka (toliau – nurodytieji vaisiai), ir kuriomis siekiama jiems neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti Phyllosticta citricarpa (toliau – nurodytasis organizmas);

(2)

išaugęs importo sulaikymo atvejų skaičius per pastaruosius trejus metus rodo, kad Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/715 nustatytos priemonės tebėra būtinos siekiant apsaugoti Sąjungos teritoriją nuo nurodytojo organizmo;

(3)

be to, 2018 m. valstybės narės, vykdydamos Brazilijos kilmės nurodytųjų vaisių importo patikrinimus, pranešė apie didelį sulaikytųjų siuntų, kuriose nustatytas nurodytasis organizmas, skaičių. Todėl turėtų būti sugriežtinti tų Brazilijos kilmės vaisių įvežimui į Sąjungą taikomi reikalavimai;

(4)

siekiant užtikrinti, kad Brazilijos kilmės nurodytuosiuose vaisiuose nurodytojo organizmo nebūtų, jiems turėtų būti taikomi tokie patys importo reikalavimai kaip Argentinos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus kilmės vaisiams;

(5)

kadangi Brazilijos kilmės nurodytieji vaisiai turės būti apdoroti nuo nurodytojo organizmo, siekiant atsekamumo, tokių vaisių siuntoms taip pat turėtų būti taikomas reikalavimas pateikti išsamią informaciją apie apdorojimą prieš derliaus nuėmimą ir po jo;

(6)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/715 pakeitimai

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnis išbraukiamas;

2.

5a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Argentinos ir Brazilijos kilmės nurodytųjų vaisių įvežimas į Sąjungą“

b)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Prie Argentinos ir Brazilijos kilmės nurodytųjų vaisių pridedamas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto pirmoje pastraipoje, kurio dalyje „Papildoma deklaracija“ įrašoma:“;

3.

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Argentinos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus kilmės nurodytųjų vaisių tikrinimo reikalavimai Sąjungoje“;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Įvežimo punkte arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (*1), atliekama Argentinos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir Urugvajaus kilmės nurodytųjų vaisių apžiūra. Patikrinami bent 200-ų kiekvienos rūšies nurodytųjų vaisių ėminiai iš 30 tonų partijos arba jos dalies, atrinkti atsižvelgiant į bet kokius galimus Phyllosticta citricarpa požymius.

(*1)  2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų (OL L 313, 2004 10 12, p. 16).“;"

4.

7 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c)

pateikta išsami informacija apie apdorojimą prieš derliaus nuėmimą ir po jo.“;

5.

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Galiojimo data

Šis sprendimas nustoja galioti 2022 m. kovo 31 d.“

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2016 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715, kuriuo dėl tam tikrų vaisių iš tam tikrų trečiųjų šalių nustatomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (OL L 125, 2016 5 13, p. 16).


Top