EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0096

1993 m. spalio 29 d. Tarybos Direktyva 93/96/EEB dėl studentų teisės apsigyventi

OJ L 317, 18.12.1993, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 250 - 251

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; panaikino 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/96/oj

31993L0096Oficialusis leidinys L 317 , 18/12/1993 p. 0059 - 0060


Tarybos Direktyva 93/96/EEB

1993 m. spalio 29 d.

dėl studentų teisės apsigyventi

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 7 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Sutarties 3 straipsnio c punkte numatyta, kad į Bendrijos veiklos rūšis, kaip numatyta Sutartyje, priskirtinas ir laisvam asmenų judėjimui tarp valstybių narių trukdančių kliūčių pašalinimas;

kadangi Sutarties 8a straipsnyje numatyta, kad vidaus rinka turi būti sukurta iki 1992 m. gruodžio 31 d.; kadangi vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje pagal Sutarties nuostatas užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi, kaip nusprendė Teisingumo Teismas, Sutarties 128 ir 7 straipsniai draudžia bet kokią valstybių narių piliečių diskriminaciją jiems siekiant profesinio mokymo Bendrijoje; kadangi vienos valstybės narės piliečio galimybė kitoje valstybėje narėje siekti profesinio mokymo tam piliečiui reiškia teisę apsigyventi toje valstybėje narėje;

kadangi siekiant garantuoti galimybę siekti profesinio mokymo, reikėtų atitinkamai nustatyti sąlygas, galinčias padėti veiksmingai naudotis teise apsigyventi;

kadangi studentų teisė apsigyventi yra profesiniam mokymui skatinti skirtų priemonių rinkinio dalis;

kadangi teisės apsigyventi turėtojai neturi tapti pernelyg didele našta priimančiosios valstybės narės valstybės finansams;

kadangi esant tokiai Bendrijos teisės būklei, kokią nustatė Teisingumo Teismo precedentų teisė, studentams teikiamai pagalbai netaikoma Sutartis, kaip apibrėžta 7 straipsnyje;

kadangi iš tikrųjų teise apsigyventi galima naudotis tik tada, jei ji taip pat suteikiama sutuoktiniui ir jų išlaikomiems vaikams;

kadangi šioje direktyvoje numatytiems teisių turėtojams turėtų būti taikomi administraciniai susitarimai, visų pirma panašūs į nustatytuosius 1968 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvoje 68/360/EEB dėl valstybių narių darbuotojų bei jų šeimų judėjimo ir teisės apsigyventi Bendrijoje apribojimų panaikinimo [4] ir 1964 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvoje 64/221/EEB dėl užsienio piliečių judėjimui ir gyvenimui skirtų specialių priemonių, pateisinamų viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos sveikatos sumetimais, derinimo [5];

kadangi ši direktyva netaikoma studentams, kurie naudojasi teise apsigyventi dėl to, kad jie aktyviai dalyvavo ar dalyvauja ekonominėje veikloje arba yra darbuotojų migrantų šeimos nariai;

kadangi 1992 m. liepos 7 d. nutartimi byloje C-295/90 Teisingumo Teismas anuliavo 1990 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 90/366/EEB dėl studentų teisės apsigyventi [6], kartu palikdamas galioti panaikintą direktyvą iki įsigalios remiantis atitinkamu teisiniu pagrindu priimta direktyva;

kadangi Direktyva 90/366/EEB turėtų galioti iki 1993 m. gruodžio 31 d., kol valstybės narės bus priėmusios įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Siekdamos nustatyti sąlygas, kurios padėtų naudotis teise apsigyventi, ir užtikrinti galimybę siekti profesinio mokymo nediskriminuojant valstybių narių piliečių, kurie buvo priimti į profesinio mokymo kursus kitoje valstybėje narėje, valstybės narės pripažįsta studentų, kurie yra valstybės narės piliečiai ir kurie nesinaudoja šia teise pagal kitas Bendrijos teisės nuostatas, bei šio studento sutuoktinio ir jo išlaikomų vaikų teisę apsigyventi, jei studentas atitinkamą nacionalinę instituciją įtikina, jog turi pakankamai lėšų, kad per savo gyvenimo laikotarpį priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai netaps našta pateikdamas pranešimą ar pasinaudodamas bent jau lygiavertėmis kitomis pasirinktomis alternatyviomis priemonėmis, jei minėtas studentas yra įtrauktas į pripažintos mokymo įstaigos sąrašus iš esmės dėl to, kad jis joje lanko profesinio mokymo kursus ir priimančioje valstybėje narėje nuo įvairių rūšių rizikos apsidraudęs sveikatą.

2 straipsnis

1. Teise apsigyventi galima naudotis tik tol, kol trunka konkretus mokymosi kursas.

Teisę apsigyventi liudija išduotas dokumentas, vadinamas "Bendrijos valstybės narės piliečio leidimu gyventi šalyje", kuris galioja tik tol, kol trunka mokymosi kursas arba ne ilgiau kaip vienerius metus, jei kursas trunka ilgiau; pastaruoju atveju jo galiojimas kasmet pratęsiamas. Jei šeimos narys nėra valstybės narės pilietis, jam arba jai tokiam pačiam laikui išduodamas leidimas gyventi, kaip ir piliečiui, kurio išlaikytinis(-ė) jis (ji) yra.

Norėdama išduoti leidimą gyventi šalyje ar atitinkamą dokumentą, valstybė narė gali paprašyti, kad paraiškos davėjas pateiktų tik galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar pasą ir įrodytų, kad jis arba ji laikosi 1 straipsnyje nustatytų sąlygų.

2. Šioje direktyvoje numatytos teisės turėtojams mutatis mutandis taikomi Direktyvos 68/360/EEB 2, 3 ir 9 straipsniai.

Valstybės narės piliečio sutuoktiniui ir išlaikomam vaikui, turintiems teisę apsigyventi valstybės narės teritorijoje, suteikiama teisė dirbti pagal darbo sutartį arba savarankiškai bet kurioje tos valstybės narės teritorijos vietoje, net jei jie nėra valstybės narės piliečiai.

Valstybės narės laikosi šios direktyvos nuostatų, išskyrus su viešąja tvarka, visuomenės saugumu ar visuomenės sveikata susijusius atvejus; tokiu atveju taikomi Direktyvos 64/221/EEB 2-9 straipsniai.

3 straipsnis

Ši direktyva priimančiosios valstybės narės neįpareigoja teise apsigyventi besinaudojantiems studentams mokėti išlaikymo pašalpas.

4 straipsnis

Teisė apsigyventi galioja tol, kol tos teisės turėtojas atitinka 1 straipsnyje nustatytas sąlygas.

5 straipsnis

Komisija ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos įgyvendinimo ir vėliau kas trejus metus parengia šios direktyvos taikymo ataskaitą ir pateikia ją Europos Parlamentui bei Tarybai.

Komisija ypač atkreipia dėmesį į visus sunkumus, su kuriais gali susidurti valstybės narės įgyvendindamos 1 straipsnį; prireikus ji Tarybai pateikia pasiūlymus dėl tokių sunkumų sprendimo.

6 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1993 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Iki nurodytos dienos lieka galioti Direktyva 90/366/EEB.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. spalio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Urbain

[1] OL C 166, 1993 6 17, p. 16.

[2] OL C 255, 1993 9 20, p. 70 ir OL C 315, 1993 11 22.

[3] OL C 304, 1993 11 10, p. 1.

[4] OL L 257, 1968 10 19, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. Stojimo aktu.

[5] OL 56, 1964 4 4, p. 850/64.

[6] OL L 180, 1990 7 13, p. 30.

--------------------------------------------------

Top