EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0050

2005/50/EB: 2005 m. sausio 17 d. Komisijos sprendimas, dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 34)Tekstas svarbus EEE

OJ L 21, 25.1.2005, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 62–67 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 199 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 199 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 111 - 116

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/50(1)/oj

25.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 21/15


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 17 d.

dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 34)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/50/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 2 d. Komisijos komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui dėl „Europos kelių saugos veiksmų programos – perpus sumažinti avarijų keliuose aukų skaičių Europos Sąjungoje iki 2010 m.: bendra atsakomybė“ (2) nustatomas darnus požiūris į kelių eismo saugumą Europos Sąjungoje. Be to, savo 2003 m. rugsėjo 15 d. Komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui „Informacijos ir komunikacijos technologijos vardan saugių ir pažangių automobilių“ (3), Komisija paskelbė apie savo ketinimą pagerinti kelių saugumą Europoje, plačiau žinomą kaip e. saugumo iniciatyva, naudojant naujas informacijos ir komunikacijos technologijas ir pažangias kelių saugumo sistemas, pvz., automobilinius mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginius. 2003 m. gruodžio 5 d. savo Išvadose dėl kelių eismo saugumo (4) Taryba paragino pagerinti automobilių saugumą skatinant naudotis naujas technologijas, pvz., elektroninį saugumą.

(2)

Tam, kad Bendrijoje būtų sparčiai ir koordinuotai sukurti ir įdiegti automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai, Bendrijoje jiems nedelsiant turi būti paskirta nuolatinė suderinta radijo dažnio juosta siekiant užtikrinti pakankamą pasitikėjimą šia verslo šaka, kad būtų gautos reikalingos investicijos.

(3)

Siekdama tokio harmonizavimo, 2003 m. rugpjūčio 5 d. Komisija, vadovaudamasi Sprendimo 676/2002/EB 4 straipsnio 2 dalimi, suteikė mandatą Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (CEPT) suderinti radijo dažnius ir palengvinti koordinuotą mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių įdiegimą.

(4)

Pasinaudojusi mandatu, CEPT nurodė, kad 79 GHz juosta yra tinkamiausia ilgalaikiam mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių kūrimui ir diegimui, įvedant šią priemonę ne vėliau kaip 2005 m. sausio 1 d. Todėl 2004 m. liepos 8 d. Komisija priėmė Sprendimą 2004/545/EB dėl radijo spektro 79 GHz dažnių juostoje suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimui Bendrijoje (5).

(5)

Tačiau 79 GHz juostoje veikiančių automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių technologija dar kuriama ir negali būti iš karto naudojama ekonomiškai pagrįstai, nors aišku, kad pramonininkai skatins tokios technologijos kūrimą tam, kad ji taptų prieinama kuo anksčiau.

(6)

Savo 2004 m. liepos 9 d. ataskaitoje Europos Komisijai pagal 2003 m. rugpjūčio 5 d. perduotą mandatą CEPT nurodė, kad 24 GHz juosta būtų laikinas sprendimas, kuris sudarytų sąlygas Bendrijoje anksti įdiegti automobilinius mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginius siekiant įgyvendinti e. saugumo iniciatyvos tikslus, nes technologija yra pakankamai ištobulinta, kad veiktų šioje juostoje. Todėl valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, pagrįstų konkrečia savo nacionalinių radijo dažnių padėtimi, kad suteiktų pakankamą ir vienodą radijo spektrą 24 GHz juostoje (21.65–26.65 GHz), kartu apsaugodamos toje juostoje veikiančias tarnybas nuo žalingų trukdžių.

(7)

Remiantis ITU radijo reglamentų 5.340 išnaša, 23.6–24.0 GHz juostoje draudžiamos visos spinduliuotės siekiant apsaugoti pirmenybės teisę į šią juostą, kuri skirta radijo astronomijai, žemės tyrimo palydovams ir pasyviosioms kosmoso tyrimo tarnyboms. Šis draudimas grindžiamas tuo, kad negali būti jokių toms tarnyboms žalingų trukdžių, kuriuos toje juostoje sukeltų spinduliuotė.

(8)

5.340 išnaša yra įgyvendinama nacionalinėmis priemonėmis ir gali būti taikoma kartu su Radijo reglamentų 4.4 straipsniu, pagal kurį stočiai negalima suteikti dažnio nukrypstant nuo Radijo reglamentų, išskyrus atskirai nurodytą atvejį, kai tokia stotis, naudodama tokį paskirtą dažnį, nesukelia žalingų trukdžių stočiai, veikiančiai pagal ITU normas. Todėl savo ataskaitoje Komisijai CEPT nurodė, kad 5.340 išnaša neužkerta kelio administracijoms naudotis juostomis, kuriems taikoma ta išnaša, jeigu jos nedaro poveikio kitų administracijų tarnyboms ir nesiekia, kad tokį naudojimą pripažintų ITU pagal savo taisykles.

(9)

23.6–24.0 GHz dažnių juosta yra ypač svarbi mokslininkams ir meteorologams matuojant vandens garų kiekį, kuris ypač svarbus palydovinės žemės tyrimo tarnybos vykdomiems temperatūros matavimams. Ši juosta yra ypač svarbi Aplinkos ir saugumo visuotinės kontrolės (GMES) iniciatyvai, kuria siekiama sukurti veikiančią Europos įspėjimo sistemą. 22,21–24 GHz dažnių diapazonas dar reikalingas matuojant amoniako bei vandens spektrines linijas ir radijo astronomijos tarnyboms, atliekančioms kontinuumo stebėjimus.

(10)

21.2–23.6 GHz ir 24.5–26.5 GHz juostos ITU radijo reglamentuose yra pagal pirmenybę paskirti fiksuotai tarnybai, ir juos plačiai naudoja fiksuotosios jungtys, kad būtų patenkinti infrastruktūros reikalavimai esamiems antros ir trečios kartos mobiliojo ryšio tinklams ir vystomi plačiajuosčiai fiksuoti bevieliai tinklai.

(11)

Remdamasi automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių ir fiksuotųjų paslaugų, palydovinių žemės tyrimo paslaugų suderinamumo studijomis, CEPT padarė išvadą, kad neribojamas mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių sistemų diegimas 24 GHz juostoje sukels nepriimtinus žalingus trukdžius esamoms radijo sistemoms, kurios veikia šioje juostoje. Atsižvelgiant į ITU radijo reglamentus ir tų paslaugų svarbą, bet koks mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių įdiegimas 24 GHz juostoje leistinas tik tuo atveju, kad tos paslaugos toje juostoje būtų pakankamai apsaugotos. Todėl, nors mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių skleidžiamas signalas yra ypač silpnas didžiojoje 24 GHz dažnių diapazono dalyje, svarbu atsižvelgti į daugelio vienu metu naudojamų įrenginių, kurie atskirai neturėtų sukelti žalingų trukdžių, kumuliacinį efektą.

(12)

CEPT nuomone, esamoms 24 GHz juostoje ar arti jo veikiančioms sistemoms vis labiau poveikį darys žymūs žalingi trukdžiai tuo atveju, jei bus viršytas tam tikras 24 GHz juostą naudojančių automobilių skvarbos laipsnis. CEPT pirmiausia padarė išvadą, kad palydovinių žemės tyrimo paslaugų ir automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių veikimas vienoje juostoje būtų įmanomas laikinai tik tuo atveju, jei automobilių su 24 GHz mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais dalis kiekvienoje nacionalinėje rinkoje būtų apribota iki 7,0 %. Šis procentas buvo apskaičiuotas pagal palydovinių žemės tyrimo paslaugų vaizdo elementus, o nacionalinės rinkos pasirinktos kaip atskaitos vienetai ribai apskaičiuoti dėl to, kad tai yra pati veiksmingiausia priemonė šiam stebėjimui atlikti.

(13)

Be to, CEPT ataskaitoje padaryta išvada, kad fiksuotųjų paslaugų apsaugos reikalavimai patenkinami tokiu atveju, jei veikimas vienoje juostoje būtų laikinas ir jei automobilių su mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais, esančių fiksuotosios paslaugos imtuvo veikimo nuotoliu, dalis būtų mažesnė kaip 10 %.

(14)

Todėl, remiantis CEPT atliktu darbu peršasi išvada, kad kiti šios juostos vartotojai neturėtų patirti žalingų trukdžių, kai bendras registruotų, išleistų į rinką ar pradėtų eksploatuoti automobilių su 24 GHz mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais skaičius neviršija 7 % visų kiekvienoje valstybėje narėje eksploatuojamų automobilių skaičiaus.

(15)

Šiuo metu nenumatoma, kad tokia riba būtų pasiekta iki atskaitos datos – 2013 m. birželio 30 d.

(16)

Keletas valstybių narių taip pat naudoja 24 GHz juostą greičiui matuoti radaro įrenginiais, ir tai padeda gerinti eismo saugumą. Atlikus kai kurių tipų mažojo nuotolio automobilių radarų sistemų studiją dėl jų suderinamumo su greičio kontrolei naudojamais radarais CEPT priėjo išvadą, kad suderinamumas tam tikromis sąlygomis yra galimas, ypač tada, kai mažiausiai 25 MHz atskiriami abiejų santykinai nedidelė ir dėl jos nenukenčia greičio matavimo duomenų patikimumas. Be to automobilių gamintojai, kurių gaminamuose automobilių modeliuose yra numatytos mažojo nuotolio radarų sistemos, įsipareigojo imtis priemonių, kad galima trukdžių greičio matavimo radarams rizika būtų sumažinta iki minimumo. Todėl greičio matavimo radarų patikimumas naudojant automobilių trumpųjų dažnių radarų sistemas iš esmės nesumažėtų.

(17)

Kelios valstybės narės ateityje naudos 21.4–22.0 GHz juostą palydovinei transliavimo paslaugai teikti kryptimi „kosmosas – žemė“. Atlikusios suderinamumo tyrimus atitinkamo nacionalinės administracijos padarė išvadą, kad suderinamumo keblumų nekyla, jei mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių spinduliuotė yra ribojama taip, kad neviršytų - 61.3 dBm/MHz už 22 GHz mažesniuose dažniuose.

(18)

Nurodytas prielaidas ir įspėjimus reikia atsiminti, kai valstybėms narėms padedant Komisija vykdys pasiekimų ir proporcingumo peržiūrą, kad remdamasi konkrečiais įrodymais įvertintų, ar 7 % riba kurioje nors nacionalinėje rinkoje bus viršyta iki atskaitos datos, ar viršijus 7 % ribą kurioje nors nacionalinėje rinkoje per trumpą laikotarpį atsirastų ar veikiausiai galėtų atsirasti trukdžiai, darysiantis žalą kitiems juostos naudotojams, ar atsirado kitiems juostos naudotojams žalingi trukdžiai net ir neviršijus tos ribos.

(19)

Todėl remiantis informacija, gauta vykdant tą peržiūrą, gali prireikti iš dalies pakeisti šį sprendimą, pirmiausia siekiant, kad kitiems juostos naudotojams netrukdytų atsiradę žalingi trukdžiai.

(20)

Atitinkamai nereikėtų tikėtis, kad 24 GHz juosta ir toliau bus suteikiama mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams iki atskaitos datos, jei kuriuo nors metu bus įrodyta, kad kuri nors nurodyta prielaida negalioja.

(21)

Tam, kad 24 GHz juostos naudojimo stebėsena vyktų sklandžiau ir efektyviau, valstybės narės gali nuspręsti tiesiogiai kreiptis į gamintojus ir importuotojus dėl peržiūros procesui reikalingos informacijos.

(22)

Kaip pranešė CEPT, mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams ir radijo astronomijos tarnyboms kartu naudojant 22.21–24.00 GHz juostą, pastarosioms jame galėtų atsirasti žalingų trukdžių tuo atveju, jei automobiliams su mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais būtų leista netrukdomai veikti tam tikro spindulio plote aplink kiekvieną radijo astronomijos stotį. Dėl tos priežasties ir atsižvelgiant į tai, kad Direktyvoje 1999/5/EB reikalaujama radijo įrangą konstruoti taip, kad būtų išvengta žalingų trukdžių, automobilinės mažojo nuotolio radijo ryšio sistemos, kurias naudoja radijo astronomija, įvažiuojant į tuos plotus būtų išjungtos. Nacionalinės administracijos turėtų apibrėžti ir pagrįsti atitinkamas radijo astronomijos stotis ir su jomis susijusias draudžiamas zonas.

(23)

Toks išjungimas turėtų būti automatiškas, kad būtų veiksmingas ir patikimas. Tačiau, siekiant sudaryti sąlygas anksčiau įgyvendinti automobilinį mažojo nuotolio radijo ryšį 24 GHz juostoje, galima leisti ribotą skaičių rankiniu būdu išjungiamų siųstuvų, nes tikimasi, kad, įdiegus jų tiek nedaug, žalingų trukdžių radijo astronomijos paslaugoms sukėlimo galimybė bus menka.

(24)

Laikinas automobilinio mažojo nuotolio radijo ryšio naudojimas 24 GHz juostoje leidžiamas išimties tvarka, ir neturi būti laikomas precedentu pradėti laikinai ar nuolat taikyti kitas programas juostose, kurioms taikoma ITU radijo reglamentų 5.340 išnaša. Be to, automobilinis mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginys neturi būti laikomas gyvybės apsaugos paslauga, kaip apibrėžta ITU radijo reglamentuose, ir turi veikti nekeldamas žalingų trukdžių ir be apsaugos. Be to, automobilinis mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginys neturi daryti kliūčių tolesnei 24 GHz juostos naudojimo programoms, kurios apsaugotos 5.340 išnaša, raidai.

(25)

24 GHz juostoje naudojamų automobilinio mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių, autonomiškų ar įdiegtų į jau rinkoje esančius automobilius, išleidimas į rinką ir veikimas neatitiktų uždavinio išvengti žalingų trukdžių šioje juostoje veikiančioms programoms, nes tokiomis sąlygomis tie įrenginiai galėtų būti masiškai platinami be jokios kontrolės. Daug lengviau naudojimą 24 GHz juostoje būtų galima kontroliuoti, tik jei automobilinio mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai būtų sudėtinė integruotų elektrinio paketo, automobilio dizaino ir programinės įrangos dalis ir būtų nuo pradžios įrengiami naujuose automobiliuose arba jais būtų keičiami anksčiau naujame automobilyje įtaisyti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai.

(26)

Šis sprendimas bus taikomas paisant ir nepažeidžiant 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (6) ir 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EC dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (7).

(27)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo tikslas yra suvienodinti sąlygas eksploatuoti 24 GHz radijo dažnių juostą ir ja veiksmingai naudotis automobiliniuose mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiuose.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojami tokie terminai:

1)

„24 GHz radijo dažnių juosta“ – dažnių diapazonas 24.15 +/– 2.50 GHz;

2)

„automobiliniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai“ – įranga, atliekanti automobilyje įrengto radaro funkcijas, skirtas susidūrimo padariniams sušvelninti užtikrinant eismo saugumą;

3)

„Bendrijoje įmontuotas automobilinis mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginys“ – automobilinis mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginys, kuris nuo pradžių buvo įtaisytas automobilyje arba kuris pakeičia tokį įrenginį automobilyje, kuris bus ar buvo registruotas, išleistas į rinką ar pradėtas eksploatuoti Bendrijoje;

4)

„be trukdžių ir be apsaugos“ – negalima kelti žalingų trukdžių kitiems juostos naudotojams ir negalima reikalauti apsaugos nuo žalingų trukdžių, kuriuos gali kelti kitos toje juostoje veikiančios sistemos ar kiti veikiantys paslaugų operatoriai;

5)

„atskaitos data“ – 2013 m. birželio 30 d.;

6)

„perėjimo data“ – 2007 m. birželio 30 d.;

7)

„transporto priemonė“ – transporto priemonė, kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB 2 straipsnyje;

8)

„išjungimas“ – automobilinio mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginio spinduliuotės nutraukimas;

9)

„draudžiama zona“ – plotas aplink radijo astronomijos stotį, kurio ribos nustatomos spinduliu, atitinkančiu tam tikrą atstumą iki stoties;

10)

„darbinis ciklas“ – aktyvaus spinduliavimo režimo trukmė per valandą bet kuriuo metu.

3 straipsnis

24 GHz radijo dažnių juosta yra skiriama ir teikiama eksploatuoti be trukdžių ir be apsaugos kaip įmanoma greičiau iki 2005 m. liepos 1 d. Bendrijoje įmontuotiems automobiliniams mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, atitinkantiems 4 ir 6 straipsnių sąlygas.

24 GHz radijo dažnių juostą bus galima tokiu būdu eksploatuoti iki atskaitos datos laikantis 5 straipsnio nuostatų.

Vėliau 24 GHz dažnių diapazone nebebus galima eksploatuoti automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių, įmontuotų į bet kokį automobilį, išskyrus tuos, kurie automobilyje buvo įmontuoti nuo pradžių arba kurie pakeičia nuo pradžių įmontuotą įrenginį automobilyje, kuris registruotas, išleistas į rinką ar pradėtas eksploatuoti Bendrijoje iki tos datos.

4 straipsnis

24 GHz radijo dažnių juosta teikiama eksploatuoti automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių ultraplačiajai juostos daliai, kai vidutinis galios tankis neviršija -41,3 dBm/MHz ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios (e.i.r.p.), o didžiausia galios tankio vertė yra 0 dBm/50MHz e.i.r.p., išskyrus dažnius, mažesnius nei 22 GHz, kai vidutinis galios tankis neviršija -61,3 dBm/MHz e.i.r.p.

24,05–24,25 GHz radijo dažnių juosta yra skiriama siauros juostos spinduliuotės modai arba komponentui, kurį gali sudaryti nemoduliuotas nešlys, o didžiausia galios tankio vertė yra 20 dBm e.i.r.p. Leistinas darbinis režimas maksimalaus spinduliavimo virš – 10dBm e.i.r.p. metu yra ribojamas 10 %.

Spinduliuotės 23,6–24 GHz juostoje, kurios, kaip paaiškėja, pakyla 30o ar aukščiau horizontaliosios plokštumos turėtų būti sumažintos mažiausiai 25 dB automobiliniams mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, kurie išleisti į rinką iki 2010 m. ir mažiausiai 30 dB – po šios datos.

5 straipsnis

1.   Automobilinius mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginius nuolat eksploatuoti 24 GHz juostoje yra leidžiama nuolat aktyviai stebint ir užtikrinant, kad esminės prielaidos, kurių laikantis tokios sistemos gali būti naudojamos, išliktų galioti, t. y. kad kitiems juostos naudotojams nebūtų keliami žalingi trukdžiai, ir ypač laiku tikrinant:

a)

koks bendras registruotų, išleistų į rinką ar pradėtų eksploatuoti automobilių su 24 GHz mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais skaičius – tikrinant, ar jis neviršija 7 % visų kiekvienoje valstybėje narėje eksploatuojamų automobilių skaičiaus;

b)

ar valstybės narės ar gamintojai arba importuotojai suteikė reikalingą informaciją apie automobilius su 24 GHz mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais siekiant veiksmingai vykdyti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimo 24 GHz juostoje stebėjimą;

c)

ar dėl individualaus arba sudėtinio 24 GHz mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimo atsiranda ar per trumpą laiko tarpą veikiausiai atsiras žalingi trukdžiai kitiems 24 GHz juostos naudotojams arba gretimose juostose bent vienoje iš valstybių narių nepaisant, ar pasiekta a punkte nurodyta riba;

d)

ar atskaitos data ir toliau yra taikytina.

2.   Be 1 dalyje numatyto peržiūros proceso, vėliausiai iki 2009 m. gruodžio 31 d. atliekama pamatinė peržiūra siekiant patikrinti, ar tebegalioja pirminės prielaidos dėl 24 GHz juostoje veikiančių automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių ir ar 79 GHz juostoje veikiančių automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių technologijos plėtra vyksta tokiu greičiu, kad pastarojoje radijo dažnių juostoje automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai galėtų būti naudojami nuo 2013 m. liepos 1 d.

3.   Pamatinė peržiūra gali būti pradėta gavus pagrįstą Radijo spektro komiteto nario prašymą arba Komisijos iniciatyva.

4.   Valstybės narės padeda Komisijai atlikti 1 ir 2 dalyje nurodytas peržiūras užtikrindamos, kad reikalinga informacija, ypač ta, kuri numatyta I priede, būtų laiku surinkta ir pateikta Komisijai.

6 straipsnis

1.   Automobilyje įmontuotas automobilinis mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginys veikia tik tuo metu, kai automobilis yra užvestas.

2.   Bendrijoje įmontuotas automobilinis mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginys užtikrina, kad 7 straipsnyje apibrėžtos radijo astronomijos stočių, veikiančių 22.21–24.00 GHz radijo dažnių juostoje, apsaugą, automatiškai išsijungdamas apibrėžtoje draudžiamoje zonoje ar suteikdamas lygiavertę tų stočių apsaugą kitu būdu be vairuotojo įsikišimo.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, rankinis išjungimas bus leidžiamas Bendrijoje įmontuotuose automobiliniuose mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiuose, veikiančiuose 24 GHz radijo dažnių juostoje iki perėjimo datos.

7 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nurodo atitinkamas nacionalines radijo astronomijos stotis, kad jos būtų apsaugotos pagal 6 straipsnio 2 dalį tos valstybės teritorijoje, ir su kiekviena stotimi susijusias draudžiamas zonas. Ši informacija kartu su pagrindžiamaisiais dokumentais perduodama Komisijai per šešis mėnesius po to, kai šis sprendimas bus priimtas ir paskelbtas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  KOM(2003) 311.

(3)  KOM(2003) 542.

(4)  Europos Vadovų Tarybos išvados dėl kelių eismo saugumo, 15058/03 TRANS 307.

(5)  OL L 241, 2004 7 13, p. 66.

(6)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/104/EB (OL L 337, 2004 11 13, p. 13).

(7)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

Informacija, kurios reikia 24 GHz automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių naudojimo stebėjimui

Šiame priede nurodomi duomenys, kurių reikia norint patikrinti automobilių su automobiliniais mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais skvarbą kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal 5 straipsnį. Šie duomenys bus naudojami apskaičiuojant automobilių su 24 GHz juostą naudojančiais automobiliniais mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais proporciją su visų kiekvienoje valstybėje narėje eksploatuojamų automobilių skaičiumi.

Kasmet surenkami tokie duomenys:

1)

automobilių su 24 GHz juostą naudojančiais automobiliniais mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais, pagamintų ir (arba) išleistų į rinką, ir (arba) registruotų pirmą kartą Bendrijoje per aptariamus metus, skaičius;

2)

automobilių su 24 GHz juostą naudojančiais automobiliniais mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais, importuotų iš kitur į Bendriją per aptariamus metus, skaičius;

3)

bendras visų aptariamais metais eksploatuojamų automobilių skaičius.

Kartu su visais duomenimis pateikiamas šios informacijos patikimumo įvertinimas.

Be nurodytų duomenų, laiku pateikiama kita svarbi informacija, kuri būtų naudinga Komisijai siekiant kuo tiksliau nustatyti nuolatinio automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimo 24 GHz juostoje poveikį; ir tai informacija apie:

esamas ir būsimas rinkos tendencijas Bendrijoje ir už jos ribų;

prekybą atsarginėmis dalimis ir įrenginių diegimą;

alternatyvių technologijų ir taikomųjų programų, ypač 79 GHz veikiančių automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių, plėtros pažangą pagal Sprendimą 2004/545/EB.


Top