EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0716

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimas Nr. 716/2009/EB, kuriuo nustatoma Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programa

OJ L 253, 25.9.2009, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 300 - 308

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32014R0258 . Latest consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/716/oj

25.9.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/8


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 716/2009/EB

2009 m. rugsėjo 16 d.

kuriuo nustatoma Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programa

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Finansinių paslaugų sektorius yra pagrindinė vidaus rinkos sudedamoji dalis, turinti lemiamos reikšmės tinkamam Europos ekonomikos veikimui ir pasauliniam konkurencingumui. Veiksmingam ir dinamiškam finansų sektoriui būtina tvirta reguliavimo ir priežiūros sistema, kuri galėtų atitikti vis labiau integruotų Bendrijos finansų rinkų poreikius.

(2)

Nuo 2007 m. tęsiasi finansų rinkų krizė, dėl kurios finansinių institucijų priežiūros, finansinės atskaitomybės ir audito klausimai atsidūrė Bendrijos politinės darbotvarkės centre ir todėl būtina užtikrinti gerai veikiančią vidaus rinkai skirtą bendrą sistemą.

(3)

Pasaulio ekonomikoje taip pat reikia suderinti standartus tarp jurisdikcijų ir parengti tarptautinius standartus taikant skaidrias ir demokratiškas procedūras. Todėl svarbu, kad Bendrija dalyvautų finansų rinkų tarptautinių standartų rengimo procese. Siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma Bendrijos interesų ir kad pasauliniai standartai būtų aukštos kokybės bei suderinami su Bendrijos teise, ypač svarbu, kad tame tarptautinių standartų rengimo procese būtų tinkamai atstovaujama Bendrijos interesams.

(4)

Pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (3) (TAS reglamentas) tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) turėtų būti įtraukti į Bendrijos teisę ir juos turėtų taikyti bendrovės, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Bendrijoje, jei TFAS atitinka tame reglamente nustatytus kriterijus. Todėl TFAS turi didelę įtaką vidaus rinkos veikimui, o Bendrija yra tiesiogiai suinteresuota užtikrinti, kad rengiant ir tvirtinant TFAS būtų nustatomi vidaus rinkos teisės sistemos reikalavimus atitinkantys standartai.

(5)

TFAS nustato Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV), o su jais susijusius aiškinimus teikia Tarptautinis finansinės atskaitomybės aiškinimo komitetas (TFAAK); šios dvi įstaigos priklauso Tarptautinių apskaitos standartų komiteto fondui (TASKF). Todėl svarbu nustatyti tinkamą TASKF finansavimo tvarką.

(6)

2001 m. Europos organizacijos, atstovaujančios emitentams, investuotojams ir apskaitos specialistams, dalyvaujantiems finansinės atskaitomybės procese, įsteigė Europos finansinės atskaitomybės patariamąją grupę (EFRAG). Vadovaudamasi TAS reglamentu, EFRAG teikia Komisijai nuomones, ar tam tikras TASV nustatytas standartas arba TFAAK pateiktas aiškinimas, kurį reikia patvirtinti, atitinka Bendrijos teisę. Be to, EFRAG vis dažniau naudojama kaip priemonė perduoti techninę informaciją aukštesniam valdymo lygiui apie apskaitos standartų projektus.

(7)

Atsižvelgiant į svarbų EFRAG vaidmenį teikiant paramą, susijusią su vidaus rinkos teise ir politika, taip pat tarptautiniu lygiu atstovaujant Europos interesams standartų rengimo procese, Bendrijai būtina prisidėti prie EFRAG finansavimo.

(8)

Kalbant apie teisės aktais nustatyto audito sritį, 2005 m. Stebėsenos grupė (tarptautinė organizacija, atsakinga už Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) valdymo reformos priežiūrą) įsteigė Viešojo intereso priežiūros tarybą (PIOB). PIOB vaidmuo – prižiūrėti procesą, kurio rezultatas – tarptautinių audito standartų (TAS) priėmimas, ir kita su viešuoju interesu susijusi TBF veikla. TAS gali būti patvirtinami, kad būtų taikomi Bendrijoje, jei jie visų pirma parengti laikantis tinkamos procedūros, viešosios priežiūros ir skaidrumo, kaip reikalaujama pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (4) 26 straipsnį.

(9)

TAS įtraukimas į Bendrijos teisę ir svarbus PIOB vaidmuo užtikrinant, kad jie atitiktų Direktyvoje 2006/43/EB nustatytus reikalavimus, reiškia, kad Bendrija tiesiogiai suinteresuota užtikrinti, jog rengiant ir tvirtinant tokius standartus būtų nustatomi vidaus rinkos teisės sistemą atitinkantys standartai. Todėl svarbu užtikrinti tinkamą PIOB finansavimo tvarką.

(10)

Todėl reikėtų nustatyti Bendrijos programą (toliau – programa), siekiant, jog būtų bendrai finansuojamos EFRAG, TASKF ir PIOB veiklos, kuriomis pagal 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 įgyvendinimo taisykles (5), 162 straipsnį siekiama Europos bendros svarbos interesų tikslų, rengiant ir tvirtinant standartus arba prižiūrint standartų rengimo procesą finansinės atskaitomybės ir audito srityje.

(11)

Taip pat reikėtų numatyti dotacijas trims teisinėms paramos struktūroms, kurių vienintelis tikslas – teikti administracinę paramą Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui, įsteigtam Komisijos sprendimu 2009/77/EB (6), Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetui, įsteigtam Komisijos sprendimu 2009/78/EB (7) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetui, įsteigtam Komisijos sprendimu 2009/79/EB (8) (toliau kartu – priežiūros komitetai), jų įgaliojimams ir projektams, susijusiems su priežiūros konvergencija, visų pirma su nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojų mokymu ir informacinių technologijų projektų valdymu, vykdyti.

(12)

Finansinė krizė parodė, kad reikia nedelsiant siekti pažangos priežiūros konvergencijos ir bendradarbiavimo srityse. Todėl tikslinga, kad Bendrija finansiškai prisidėtų prie konkrečių priežiūros komitetų veiksmų, kuriuos ketinama įgyvendinti siekiant tokios pažangos.

(13)

Kalbant apie priežiūrą, būtina vienodai įgyvendinti ir taikyti Bendrijos teisę finansinių paslaugų srityje, norint pašalinti likusias kliūtis, trukdančias sklandžiai veikti vidaus rinkai. Vienos iš veiksmingiausių ir tinkamiausių priemonių siekiant pašalinti tokias kliūtis – geresnės bendro mokymo paslaugos, kurias nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojams teiktų priežiūros komitetai, ir bendrų informacijos technologijų priemonių rengimas.

(14)

Priežiūros, apskaitos ir audito srityse veikiantys organai yra itin priklausomi nuo finansavimo ir, nepaisant jų atliekamo svarbaus vaidmens Bendrijoje, nė vienas iš siūlomų programos paramos gavėjų negauna jokios finansinės paramos iš Bendrijos biudžeto, o tai gali turėti įtakos jų gebėjimui vykdyti savo atitinkamą misiją, turinčią lemiamos įtakos vidaus rinkos veikimui.

(15)

Bendrijos bendru finansavimu paramos gavėjams užtikrinamas aiškus, stabilus, įvairus, tinkamas ir pakankamas finansavimas bei galimybė nepriklausomai ir veiksmingai įgyvendinti savo viešojo intereso misiją.

(16)

Turėtų būti skirtas pakankamas finansavimas, Bendrijos įnašą suteikiant priežiūros komitetų veiklai ir tarptautinių apskaitos bei audito standartų rengimui, visų pirma TASKF veiklai, įskaitant EFRAG ir PIOB.

(17)

Bendrijos finansavimas, visų pirma konkrečiu TASKF atveju, turėtų būti skiriamas su sąlyga, kad praktikoje bus įgyvendintos Bendrijos reikalaujamos valdymo reformos.

(18)

Kasmet teikdami darbo programų projektus Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kaip reikalaujama 2008 m. spalio 9 d. Europos Parlamento rezoliucijoje (9) ir 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos išvadose, priežiūros komitetai turėtų į tokias darbo programas įtraukti skyrių, kuriame būtų išsamiai aprašyta pateikimo metais pagal programą finansuota veikla, visų pirma nurodant finansavimo sumas ir finansuotos veiklos rezultatus, taip pat aprašyti veiklą, kuriai atlikti priežiūros komitetai ketina kitais metais prašyti Komisijos finansavimo pagal programą.

(19)

Be to, kad bus keičiami TASKF ir EFRAG finansavimo modeliai, šiuo metu vyksta šių organų valdymo reformos, kurių poreikį parodė finansinė krizė, siekiant užtikrinti, kad jų struktūra ir procesais būtų užtikrintas jų gebėjimas nepriklausomai, veiksmingai, skaidriai ir demokratiškai įgyvendinti savo viešojo intereso misiją. Tų reformų svarba pabrėžta 2009 m. vasario 25 d. Finansinės priežiūros aukšto lygio darbo grupės, kuriai pirmininkauja Jacqueso de Larosière (vadinamoji J. de Larosière’o grupė), ataskaitoje, Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikimui skirtame 2009 m. kovo 4 d. Komisijos komunikate „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“, ir 2009 m. balandžio 2 d. Didžiojo dvidešimtuko (G-20) susitikime. Tos reformos turėtų būti įgyvendintos dar prieš pradedant skirti Bendrijos bendrą finansavimą. Kalbant apie TASKF, reformos turėtų, inter alia, atitikti 2008 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) ir Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV) valdymo ir 2008 m. liepos 8 d. Tarybos išvadose pateiktus lūkesčius, visų pirma įsteigti priežiūros valdybą, kuriai būtų suteikti atitinkami įgaliojimai ir kuri būtų tinkamai sudaryta, taip pat užtikrinti didesnį TASKF procesų, per kuriuos rengiami standartai ir darbotvarkė, skaidrumą ir teisėtumą, padidintą Standartų patariamosios tarybos veiksmingumą ir įteisinti poveikio vertinimo vaidmenį, kaip tinkamą TASV procedūros dalį.

(20)

Paramos gavėjams, vykdantiems tarptautinę veiklą trečiosiose valstybėse, pvz., PIOB ir TASKF, bendras Bendrijos finansavimas toliau neturėtų būti skiriamas, jei pasibaigus pirmiesiems dvejiems bendro finansavimo metams šie paramos gavėjai nepadaro didelės pažangos siekdami užtikrinti, kad didžiąją viso jų finansavimo dalį sudarytų finansavimas iš neutralių šaltinių, įskaitant trečiųjų valstybių skiriamą finansavimą.

(21)

Direktyvoje 2006/43/EB numatyta, kad valstybės narės steigia nepriklausomas priežiūros institucijas audito srityje. Vis dėlto neseniai susiklostę įvykiai rinkoje parodė, kad daugelyje sričių, įskaitant auditą, yra trūkumų. Todėl siekiant toliau gerinti audito kokybę Europos Sąjungoje, Komisija turėtų ne vėliau kaip 2010 m. liepos 1 d. pateikti pranešimą dėl bendradarbiavimo Europos audito bendrovių priežiūros srityje stiprinimo.

(22)

Dėl finansinės krizės Bendrijos ar tarptautiniu lygiu gali prireikti įsteigti naujus organus, kurių įgaliojimai apimtų Bendrijos tikslus, kurie yra panašūs į programos paramos gavėjų tikslus.

(23)

Turėtų būti įmanoma į programą įtraukti tokius organus kaip nauji paramos gavėjai, jeigu jie atitinka šiame sprendime nustatytus remtinumo kriterijus.

(24)

Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/486/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (10).

(25)

Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atrinkti naujus paramos gavėjus pagal programą ir atitinkamai iš dalies pakeisti priedą. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio sprendimo nuostatas jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(26)

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (11) (toliau – Finansinis reglamentas) ir Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, kuriais saugomi Bendrijos finansiniai interesai, turi būti taikomi atsižvelgiant į šiuos principus: paprastumo ir nuoseklumo pasirenkant biudžeto priemones, atvejų, kai Komisija yra tiesiogiai atsakinga už įgyvendinimą ir valdymą, apribojimo, taip pat išteklių lygio ir administracinės naštos, susijusios su jų naudojimu, būtino proporcingumo.

(27)

Finansinė krizė įrodė, kad būtina reformuoti Europos Sąjungos finansų sektoriaus reguliavimo ir priežiūros modelius. Komunikate „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“ Komisija paskelbė apie ketinimą pateikti reikiamus teisėkūros pasiūlymus, kuriuose būtų tinkamai atsižvelgta į J. de Larosière’o grupės pateiktas išvadas. 2009 m. kovo 19 ir 20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime sutarta, kad reikia gerinti finansinių institucijų reguliavimą ir priežiūrą Europos Sąjungoje, o veiksmai turėtų būti grindžiami J. de Larosière’o grupės ataskaita. Komisija kuo greičiau turėtų pateikti susijusius pasiūlymus Europos Parlamentui ir Tarybai ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2010 m. liepos 1 d.

(28)

Šiame sprendime turėtų būti numatyta galimybė bendrai finansuoti tam tikrų Bendrijos bendrojo intereso visai Bendrijai svarbiais klausimais finansinių paslaugų srityje tikslų siekiančių organų veiklą, rengiant ir tvirtinant standartus ar prižiūrint standartų rengimo procesą finansinės atskaitomybės ir audito srityse.

(29)

Bendrijos finansavimas siūlomas tiksliai apibrėžtam ir ribotam svarbiausių finansinių paslaugų srityje veikiančių organų skaičiui. Pagal dabartinę institucinę sistemą nauja finansavimo tvarka bus užtikrintas stabilus, įvairus, tinkamas ir pakankamas finansavimas, kad atitinkami organai galėtų nepriklausomai ir veiksmingai vykdyti savo su Bendrija susijusią ar Bendrijos viešojo intereso misiją. Finansinė parama bus teikiama Finansiniame reglamente ir Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 nustatytomis sąlygomis.

(30)

Kadangi šio sprendimo tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo sprendimu laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. nustatoma Bendrijos programa (toliau – programa), skirta remti organų, padedančių siekti Bendrijos politikos tikslų, susijusių su priežiūros konvergencija ir bendradarbiavimu finansinių paslaugų srityje, taip pat su finansine atskaitomybe bei auditu, veiklą.

2 straipsnis

Tikslai

1.   Bendrasis programos tikslas – gerinti vidaus rinkos veikimo sąlygas remiant tam tikrų organų finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių darbą, veiklą ar veiksmus.

2.   Programa taikoma šiai veiklai:

a)

veiklai, kuria remiamas Bendrijos politikos krypčių, kuriomis siekiama priežiūros konvergencijos, įgyvendinimas, visų pirma apmokant nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojus ir valdant informacinių technologijų projektus finansinių paslaugų srityje; ir

b)

veiklai, kuria rengiami standartai ar prisidedama prie jų rengimo, taikymo, vertinimo ar stebėsenos arba standartų rengimo procesų priežiūros veiklai, remiant Bendrijos politikos krypčių įgyvendinimą finansinės atskaitomybės ir audito srityse.

3.   Įgyvendinant programą nedaromas poveikis priežiūros komitetų nepriklausomumui, numatytam Spendimuose 2009/77/EB, 2009/78/EB ir 2009/79/EB.

3 straipsnis

Galimybė pasinaudoti programa

Tam, kad paramos gavėjas galėtų gauti Bendrijos finansavimą pagal programą, jis turi atitikti šias sąlygas:

a)

jis turi būti pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio tikslas – remti viešąjį interesą ir siekti Europos bendros svarbos intereso tikslų, kaip nustatyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 162 straipsnyje; ir

b)

dotacijos skyrimo metu jo padėtis neturi būti viena iš nurodytųjų Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalyje, 94 straipsnyje ar 96 straipsnio 2 dalies a punkte.

4 straipsnis

Programos paramos gavėjai

1.   Parama pagal programą skiriama priede išvardytiems paramos gavėjams.

2.   Paramos gavėjams, vykdantiems tarptautinę veiklą trečiosiose valstybėse, pvz., TASKF ir PIOB, parama pagal programą toliau neteikiama, jei pasibaigus pirmiesiems dvejiems bendro finansavimo metams šie paramos gavėjai nepadaro didelės pažangos, siekdami užtikrinti, kad didžiąją viso jų finansavimo dalį sudarytų finansavimas iš neutralių šaltinių, įskaitant trečiųjų valstybių skiriamą finansavimą.

5 straipsnis

Dotacijų skyrimas

1.   Komisija numato finansavimą pagal programą dotacijų forma ir tik gavusi atitinkamą darbo programą bei planuojamą bendrą biudžetą.

2.   Bendrijos finansavimas skiriamas dotacijų veiklai arba veiksmams forma taikant šias sąlygas:

a)

priedo A dalyje išvardytų paramos gavėjų atveju, Bendrijos finansavimas turi būti skiriamas dotacijų veiklai forma; ir

b)

priedo B dalyje išvardytų paramos gavėjų atveju:

i)

paramos gavėjai gali pasirinkti dotaciją veiksmams arba dotaciją veiklai; ir

ii)

pateikdamas Komisijai savo darbo programą ir planuojamą bendrą biudžetą pagal 1 dalį, paramos gavėjas turi pateikti Komisijai rašytinį patvirtinimą, kad jo prašymas skirti finansavimą nedaro poveikio priežiūros komiteto, kuriam paramos gavėjas teikia administracinę paramą, nepriklausomumui.

3.   Dotacijos veiklai skiriamos tik paramos gavėjų veiklos išlaidoms ir sąnaudoms, įskaitant jų sekretoriatų veiklą ir darbuotojų atlyginimus, finansuoti.

Atnaujinant dotacijas veiklai, jos automatiškai nemažinamos.

4.   Dotacijos veiksmams skiriamos tik 6 straipsnyje nustatytai veiklai ir joms taikomos šios sąlygos:

a)

jomis išskirtinai turi būti siekiama užtikrinti, kad priedo B dalyje išvardyti paramos gavėjai galėtų teikti administracinę paramą priežiūros komitetams rengiant ir įgyvendinant projektus, nurodytus sprendimuose suteikti dotacijas veiksmams; ir

b)

priedo B dalyje išvardytų paramos gavėjų administracinės paramos funkcija turi būti aiškiai nurodyta atitinkamuose jų įstatuose.

b punkte nurodyta administracinės paramos funkcija yra vienintelis priedo B dalyje išvardytų paramos gavėjų tikslas ir apima 6 straipsnyje nustatytos veiklos vykdymą priežiūros komitetų naudai.

5.   Komisija priima sprendimus dėl finansavimo sumų ir didžiausios procentinės finansavimo dalies ir tokius sprendimus skelbia.

6 straipsnis

Remtina dotacijų veiksmams gavėjų veikla

Nedarant poveikio 2 straipsnio 3 dalies, 3 ir 5 straipsnių taikymui, toliau nurodyta veikla, kaip konkretūs projektai Bendrijos mastu, laikoma remtina skiriant dotacijas veiksmams:

a)

informacijos technologijų projektai;

b)

nacionalinių priežiūros institucijų darbuotojų mokymo ir komandiravimo programos;

c)

konferencijų, seminarų, mokymo sesijų ir ekspertų susitikimų rengimas;

d)

leidinių rengimas ir leidyba, kitos informavimo veiklos rengimas ir vykdymas;

e)

mokslinių tyrimų atlikimas, tyrimų rengimas; ir

f)

kita konkreti paramos veikla, svarbi pagal Bendrijos teisę ar politikos kryptis apskaitos ir audito arba priežiūros konvergencijos ar bendradarbiavimo srityse.

7 straipsnis

Naujų paramos gavėjų atranka

1.   Komisija gali atrinkti naujus programos paramos gavėjus ir atitinkamai iš dalies pakeisti priedą. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio sprendimo nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Tam, kad organas galėtų tapti nauju paramos gavėju, jis turi atitikti 3 straipsnyje nustatytus kriterijus ir bent vieną iš šių kriterijų:

a)

jis turi būti tiesioginis vieno iš priede išvardytų paramos gavėjų teisių perėmėjas;

b)

jis turi vykdyti veiklą, skirtą remti Bendrijos politikos krypčių, kuriomis siekiama priežiūros konvergencijos ir bendradarbiavimo finansinių paslaugų srityje, įgyvendinimą; arba

c)

jis turi tiesiogiai dalyvauti tarptautinių standartų rengimo procese ar tiesiogiai prisidėti prie tokio proceso, tiesiogiai dalyvauti taikant, vertinant ar stebint tuos standartus ar standartų rengimo priežiūros procese remiant Bendrijos politikos krypčių įgyvendinimą finansinės atskaitomybės ir audito srityse.

3.   Jei Komisijos nauju paramos gavėju atrinktas organas:

a)

atitinka šio straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą kriterijų, jam gali būti skiriama priede nurodyto jo pirmtako dotacija su sąlyga, kad, dotacijos veiksmams atveju, toks organas taip pat atitinka 6 straipsnyje nustatytus remtinos veiklos kriterijus; arba

b)

atitinka 6 straipsnyje nustatytus remtinos veiklos kriterijus ir šio straipsnio 2 dalies b arba c punkte nustatytus kriterijus, jam gali būti skiriama dotacija veiksmams.

Pagal šios dalies b punktą didžiausia galimo finansavimo pagal dotaciją veiksmams suma kasmet negali viršyti nepanaudotų kreditų pagal konkretiems veiksmams skirtas (laikantis 9 straipsnio nuostatų) dotacijas arba dotacijas veiklai.

8 straipsnis

Skaidrumas

Bet kuris pagal programą skirto finansavimo paramos gavėjas turi nurodyti, pvz., interneto svetainėje, skelbime ar metinėje ataskaitoje, kad gavo finansavimą iš Europos Sąjungos biudžeto.

9 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Finansinis paketas šiam sprendimui įgyvendinti 2010–2013 m. laikotarpiu yra 38 700 000 EUR. Tame pakete numatyti įsipareigojimų asignavimai priedo B dalyje išvardytiems paramos gavėjams sudaro ne mažiau kaip 13 500 000 EUR, TASKF – ne mažiau kaip 12 750 000 EUR, o EFRAG – ne mažiau kaip 11 250 000 EUR.

2.   Pagal šį sprendimą skirtus metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinės programos ribų.

3.   Kai Komisija kartu su preliminariu biudžeto projektu biudžeto valdymo institucijai pateikia pirmąjį prašymą skirti asignavimus TASKF, ji prieš vieną mėnesį iki tokio prašymo pateikimo pateikia TASKF valdymo reformų ataskaitą, kuri perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai. Europos Parlamentas ir Taryba atitinkamu būdu įvertina tą ataskaitą. Ataskaitoje didžiausias dėmesys skiriamas valdymo struktūrai ir procesams, įskaitant priežiūros valdybos sudėtį ir įgaliojimus, visų pirma to organo gebėjimui skaidriai ir veiksmingai įgyvendinti savo viešojo intereso misiją. Ataskaitoje taip pat nurodoma pažanga, susijusi su trečiosioms valstybėms skirtomis gairėmis, pagal kurias TFAS taikomi jų vietiniams emitentams.

4.   Kai Komisija kartu su preliminariu biudžeto projektu biudžeto valdymo institucijai pateikia pirmąjį prašymą skirti asignavimus metais, einančiais po pirmųjų dvejų TASKF ir PIOB finansavimo metų, ji prieš vieną mėnesį iki tokio prašymo pateikimo pateikia ataskaitą, ar TASKF ir PIOB padarė didelę pažangą, siekdami užtikrinti, kad didžiąją viso jų finansavimo dalį sudarytų finansavimas iš neutralių šaltinių, įskaitant trečiųjų valstybių skiriamą finansavimą. Europos Parlamentas ir Taryba atitinkamu būdu įvertina tą ataskaitą ir nustato, ar padaryta didelė pažanga siekiant užtikrinti finansavimą iš neutralių šaltinių, įskaitant trečiųjų valstybių skiriamą finansavimą.

10 straipsnis

Įgyvendinimas

Šiam sprendimui įgyvendinti būtinas priemones Komisija tvirtina Finansiniame reglamente ir Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 nustatyta tvarka.

11 straipsnis

Stebėsena

1.   Komisija užtikrina, kad:

a)

paramos gavėjas dėl bet kurio veiksmo, finansuojamo pagal programą iš dotacijos veiksmams, kasmet pateiktų techninę ir finansinę ataskaitą apie darbo pažangą ir galutinę ataskaitą po veiksmo užbaigimo; ir

b)

bet kurios darbo programos, finansuojamos pagal programą iš dotacijos veiklai, atveju, paramos gavėjas kasmet pateiktų veiklos ir finansinę darbo programos įgyvendinimo ataskaitą bei galutinę ataskaitą, pateikiamą pasibaigus remtinumo, skiriant Bendrijos finansavimą, laikotarpiui.

Komisija nustato a ir b punktuose nurodytų ataskaitų formos ir turinio reikalavimus.

2.   Nepriklausomai nuo Audito Rūmų audito, atliekamo bendradarbiaujant su kompetentingomis nacionalinėmis audito įstaigomis ar tarnybomis pagal Sutarties 248 straipsnį, arba bet kokio tyrimo, atliekamo pagal Sutarties 279 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą, Komisijos pareigūnai ir kiti tarnautojai gali atlikti pagal programą finansuojamų veiksmų patikrinimus vietoje, įskaitant atrankinius patikrinimus, pagal 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (12). Prireikus tyrimus atlieka Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 (13).

3.   Komisija užtikrina, kad su programos įgyvendinimu susijusiose sutartyse ir susitarimuose visų pirma būtų numatyta Komisijos (arba jos įgalioto atstovo), įskaitant OLAF, vykdoma priežiūra ir finansų kontrolė, prireikus – ir Audito Rūmų atliekamas (jei būtina – vietoje) auditas.

4.   Komisijos darbuotojai ir Komisijos įgalioti išorės darbuotojai turi atitinkamą teisę patekti visų pirma į paramos gavėjo patalpas ir gauti visą informaciją, įskaitant informaciją elektronine forma, kurios reikia tokiam auditui atlikti.

5.   Audito Rūmai ir OLAF naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis, visų pirma prieigos teise, kaip ir Komisija.

6.   Dotacijos veiklai ar dotacijos veiksmams gavėjas penkerius metus nuo paskutinio mokėjimo dienos turi saugoti visus patvirtinančius dokumentus, įskaitant audito metu patikrintą finansinę ataskaitą, susijusią su dotacijos metais patirtomis išlaidomis, kuriais gali naudotis Komisija. Tokios dotacijos gavėjas užtikrina, kad prireikus Komisijai būtų pateikti partnerių ar narių turimi patvirtinantys dokumentai.

7.   Komisija, remdamasi 1 ir 2 dalyse nurodytų ataskaitų ir atsitiktinių patikrinimų rezultatais, užtikrina, kad prireikus būtų pakoreguotas iš pradžių patvirtintos finansinės paramos dydis ar skyrimo sąlygos ir mokėjimų tvarkaraštis.

8.   Komisija užtikrina, kad būtų imtasi visų veiksmų, kurių reikia patikrinti, kad finansuojami veiksmai būtų vykdomi tinkamai ir laikantis šio sprendimo bei Finansinio reglamento.

12 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija užtikrina, kad, įgyvendinant pagal programą finansuojamą veiklą, būtų apsaugoti Bendrijos finansiniai interesai, taikant prevencines priemones prieš sukčiavimą, korupciją ir kitokią neteisėtą veiklą, atliekant veiksmingus patikrinimus ir išieškant netinkamai išmokėtas sumas, o nustačius pažeidimų – taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas pagal Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (14), Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999.

2.   Pagal šią programą finansuojamos Bendrijos veiklos atveju pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalį pažeidimo sąvoka reiškia bet kurį Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimą, kilusį dėl ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo, dėl kurio Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ar Bendrijų valdomiems biudžetams padaroma ar būtų padaryta žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas.

3.   Komisija užtikrina, kad veiksmui skirta finansinės paramos suma būtų sumažinta, jos mokėjimas sustabdytas ar ji išieškota, jei ji nustato pažeidimus, įskaitant atvejus, kai nesilaikoma šio sprendimo, atskiro sprendimo, sutarties ar susitarimo, pagal kurį skiriama ta finansinė parama, arba jei paaiškėja, kad veiksmas buvo pakeistas negavus Komisijos pritarimo ir toks pakeitimas prieštarauja projekto pobūdžiui ar įgyvendinimo sąlygoms.

4.   Jeigu nesilaikoma terminų arba jeigu įgyvendinant veiksmą pasiekta pažanga pateisinama tik dalis skirtos finansinės paramos, paramos gavėjas per nustatytą laikotarpį turi pateikti Komisijai paaiškinimus. Jei paramos gavėjas nepateikia tinkamo atsakymo, Komisija gali nutraukti likusios finansinės paramos dalies mokėjimą ir pareikalauti grąžinti jau išmokėtas sumas.

5.   Komisija užtikrina, kad būtų grąžintos visos nepagrįstai išmokėtos sumos. Visoms laiku negrąžintoms sumoms Finansiniame reglamente nustatytomis sąlygomis skaičiuojamos palūkanos.

13 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

14 straipsnis

Vertinimas

1.   Ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki programos pabaigos, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie pasiektus programos tikslus. Ta ataskaita grindžiama, inter alia, 11 straipsnio 1 dalyje nurodytomis metinėmis ataskaitomis.

Toje ataskaitoje įvertinama bent jau bendra programos svarba ir nuoseklumas, jos vykdymo veiksmingumas ir bendras bei individualus įvairių veiksmų veiksmingumas, atsižvelgiant į tai, ar pasiekti 2 straipsnyje nustatyti tikslai.

Ataskaita informavimo tikslu siunčiama Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

2.   Europos Parlamentas ir Taryba pagal Sutartį sprendžia, ar tęsti programą ir po 2013 m. gruodžio 31 d.

3.   Komisija kuo skubiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2010 m. liepos 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, ar reikia tolesnių finansinės priežiūros sistemos reformų Europos Sąjungoje, atsižvelgdama į Sutartyje numatytas pareigas, taip pat, tam tikrais atvejais, pateikia reikiamus teisėkūros pasiūlymus.

4.   Komisija kartu su preliminariu 2011 m. biudžeto projektu Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą dėl galimų bendro finansinio paketo pataisų, susijusių su įsipareigojimų asignavimais, skiriamais priedo B dalyje išvardytiems paramos gavėjams.

5.   Komisija ne vėliau kaip 2010 m. liepos 1 d. pateikia pranešimą dėl bendradarbiavimo Europos audito bendrovių priežiūros srityje stiprinimo.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre, 2009 m. rugsėjo 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. MALMSTRÖM


(1)  2009 m. kovo 25 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(4)  OL L 157, 2006 6 9, p. 87.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(6)  OL L 25, 2009 1 29, p. 18.

(7)  OL L 25, 2009 1 29, p. 23.

(8)  OL L 25, 2009 1 29, p. 28.

(9)  2008 m. spalio 9 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl Lamfalussy proceso tęsimo – būsimosios priežiūros struktūros (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(10)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(11)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(12)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(13)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(14)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.


PRIEDAS

Sprendime nurodyti paramos gavėjai yra šie:

A   dalis

Finansinės atskaitomybės srities paramos gavėjai:

Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė (EFRAG),

Tarptautinių apskaitos standartų komiteto fondas (TASKF).

Audito srities paramos gavėjai:

Viešojo intereso priežiūros taryba (PIOB).

B   dalis

Organai, kurių tikslas – teikti administracinę paramą Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui, Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetui ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetui:

Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (CEBS) atveju – „CEBS Secretariat Limited“, JK ribotos atsakomybės garantijų bendrovė (angl. limited company by guarantee), neturinti akcinio kapitalo, kurios registruota buveinė yra Londone ir kurios registracijos įmonių registre (Companies House) numeris yra 5161108,

Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (angl. CESR) atveju – Prancūzijos ne pelno organizacija (pranc. association loi 1901), kurios registruotoji buveinė yra Paryžiuje ir kurios registracijos „préfecture de police“ numeris yra 441545308,

Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto (angl. CEIOPS) atveju – Vokietijos ne pelno organizacija (vok. eingetragener Verein (e.V.)), kurios registruotoji buveinė yra Frankfurte ir kurios registracijos „Amtsgericht Frankfurt am Main“ numeris yra VR 12777.


Top