EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0412

2016 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/412, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio medienos (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1635)

C/2016/1535

OJ L 74, 19.3.2016, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/412/oj

19.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/41


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/412

2016 m. kovo 17 d.

kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio medienos

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1635)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktu numatyta specialių reikalavimų dėl Kanados kilmės uosio (Fraxinus L.) medienos įvežimo į Sąjungą;

(2)

Kanada pateikė prašymą pripažinti kelias procedūras, kurias taikant kartu pasiekiamas toks pat fitosanitarinis patikimumas, koks yra užtikrinamas pagal Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktą;

(3)

remiantis Kanados pateikta oficialia informacija matyti, kad medienos perdirbimo proceso metu pritaikius integruotų sistemų metodą, užsikrėtimo kenksmingaisiais organizmais Agrilus planipennis Fairmaire rizika yra pašalinama;

(4)

siekiant užtikrinti, kad tokia rizika būtų pašalinta, toks metodas turėtų būti papildytas tam tikrais reikalavimais dėl patalpų, prieš eksportą atliekamų patikrinimų ir ženklinimo;

(5)

todėl tokias procedūras reikėtų pripažinti kaip Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punkto alternatyvą, taikomą importui iš Kanados;

(6)

siekiant užtikrinti veiksmingą kontrolę ir uosio medienos importo bei su tokiu importu susijusios neatitikties apžvalgą, turėtų būti nustatyti reikalavimai dėl fitosanitarinių sertifikatų, importo ataskaitų teikimo ir pranešimų dėl neatitikties;

(7)

atsižvelgiant į kenksmingųjų organizmų Agrilus planipennis Fairmaire išplitimą Šiaurės Amerikoje, tikslinga apriboti nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo trukmę iki 2017 m. gruodžio 31 d.;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidimas numatyti leidžiančią nukrypti nuostatą

Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalies kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktu, valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją Kanados kilmės arba perdirbtą Kanadoje uosio (Fraxinus L.) medieną (toliau – nurodytoji mediena), kuri prieš išvežimą iš Kanados atitiko šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Fitosanitarinis sertifikatas

1.   Kartu su nurodytąja mediena pateikiamas Kanadoje išduotas fitosanitarinis sertifikatas, kuriuo pagal Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnio 3 ir 4 dalis patvirtinama, kad atlikus patikrinimą kenksmingųjų organizmų nerasta.

2.   Fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodomi šie teiginiai:

a)

pareiškimas „Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/412“;

b)

paketo numeris (-iai);

c)

Kanadoje patvirtintos (-ų) įmonės (-ių) pavadinimas (-ai).

3 straipsnis

Importo ataskaitų teikimas

Importuojanti valstybė narė iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. pagal šį sprendimą pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie per praėjusius 12 mėnesių importuotos nurodytosios medienos siuntų kiekį.

4 straipsnis

Pranešimas apie neatitiktį

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kiekvieną siuntą, neatitinkančią šiame sprendime nustatytų reikalavimų. Pranešama ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokios siuntos nustatymo dienos.

5 straipsnis

Galiojimo pabaigos data

Šis sprendimas nustoja galioti 2017 m. gruodžio 31 d.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.


PRIEDAS

1.   Perdirbimo reikalavimai

Perdirbant nurodytąją medieną, kaip nurodyta 1 straipsnyje, turi būti laikomasi visų šių reikalavimų:

a)   Žievės lupimas

Nurodytosios medienos žievė yra nulupama, išskyrus matomus atskirus mažus žievės gabalėlius, kuriuos galima aiškiai atskirti ir kurie atitinka vieną iš šių reikalavimų:

a)

jie yra siauresni nei 3 cm (nepriklausomai nuo ilgio) arba

b)

jei jie platesni nei 3 cm, bendras kiekvieno atskiro žievės gabalėlio paviršiaus plotas yra mažesnis nei 50 cm2.

b)   Pjaustymas

Nurodytoji pjautinė mediena pagaminta iš apvalios medienos nulupta žieve.

c)   Terminis apdorojimas

Nurodytosios medienos profilis kaitinamas 1 200 minučių iki mažiausiai 71 °C kaitinimo kameroje, kurią patvirtino Kanados maisto inspekcijos agentūra arba šios agentūros patvirtinta agentūra.;

d)   Džiovinimas

Nurodytoji mediena džiovinama bent dvi savaites pagal pramoninio džiovinimo tvarkaraščius, kuriuos patvirtino Kanados maisto inspekcijos agentūra.

Galutinis medienos drėgnis negali viršyti 10 % sausosios medžiagos, išreikštos procentais.

2.   Reikalavimai dėl įmonių

Nurodytoji mediena turi būti gaminama, tvarkoma ir laikoma įmonėje, atitinkančioje tokius reikalavimus:

a)

ją turi oficialiai patvirtinti Kanados maisto inspekcijos agentūra pagal sertifikavimo programą dėl kenksmingojo organizmo Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

ji turi būti registruota Kanados maisto inspekcijos agentūros svetainėje paskelbtoje duomenų bazėje;

c)

bent kartą per mėnesį ją turi patikrinti Kanados maisto inspekcijos agentūra arba jos patvirtinta agentūra ir turi būti nustatyta, kad įmonė atitinka šio priedo reikalavimus;

d)

įmonėje turi būti naudojama tokia medienos apdirbimo įranga, kuri būtų nuolat kalibruojama pagal įrangos eksploatavimo vadovą;

e)

turi būti registruojamos įmonėje atliktos procedūros, įskaitant apdirbimo trukmę, apdirbimo metu pasiektą temperatūrą ir kiekvieno eksportui paruošto paketo galutinį drėgnį, kad jas galėtų patikrinti Kanados maisto inspekcijos agentūra arba jos patvirtinta agentūra.

3.   Ženklinimas

Kiekviename nurodytosios medienos pakete turi būti aiškiai nurodytas paketo numeris ir etiketė su užrašu „HT-KD“ arba „Heat Treated-Kiln Dried“. Šią etiketę turi išduoti patvirtintos įmonės paskirtas pareigūnas, arba ji turi būti išduota jam prižiūrint, nustačius, kad buvo laikomasi 1 punkte išdėstytų perdirbimo reikalavimų bei 2 punkte išdėstytų reikalavimų dėl įmonių.

4.   Patikrinimai prieš eksportą

Sąjungos rinkai skirtą nurodytąją medieną turi patikrinti Kanados maisto inspekcijos agentūra arba jos patvirtinta agentūra ir patvirtinti, kad prieš eksportuojant buvo taikytos visos fitosanitarinės procedūros ir priemonės, leidžiančios daryti išvadą, kad tokia mediena neužkrėsta kenksminguoju organizmu Agrilus planipennis Fairmaire.


Top