EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1970

2018 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1970, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/412, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio medienos, ir pratęsiamas jo galiojimo laikas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8240)

C/2018/8240

OJ L 316, 13.12.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1970/oj

13.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1970

2018 m. gruodžio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/412, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio medienos, ir pratęsiamas jo galiojimo laikas

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8240)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/412 (2) valstybėms narėms leista laikinai nukrypti nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalies kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktu, kuriais nustatomi specialūs Kanados kilmės uosio (Fraxinus L.) medienos įvežimo į Sąjungą reikalavimai;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/412, kurio galiojimas pratęstas Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2180 (3), nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/412, ir remiantis informacija, gauta 2018 m. birželio mėn. Komisijos audito metu Kanadoje, tikslinga toliau taikyti jo reikalavimus pagal šį sprendimą;

(3)

todėl Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/412 galiojimas turėtų būti pratęstas iki 2020 m. birželio 30 d., kad jį būtų galima peržiūrėti remiantis nauja mokslo ir technikos raida;

(4)

remiantis informacija, gauta 2018 m. birželio mėn. Komisijos audito metu Kanadoje, ir Kanados nacionalinės augalų apsaugos organizacijos pateikta informacija, tikslinga nustatyti specialias sąlygas, susijusias su apskaitos dokumentų, procedūrų, ženklinimo auditu, patikrinimu prieš išsiuntimą ir stebėjimu patvirtintose lentpjūvėse;

(5)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/412 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/412 pakeitimai

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/412 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

paketo (-ų) numeris (-iai), atitinkantis (-ys) kiekvieną konkretų eksportuojamą paketą;“

2)

5 straipsnyje data „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2020 m. birželio 30 d.“

3)

Priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punkto c papunktyje pridedama tokia pastraipa:

„Jei auditą atlieka Kanados maisto inspekcijos agentūros patvirtinta agentūra, Kanados maisto inspekcijos agentūra turi kas pusmetį atlikti šio darbo auditą. Per tokį kas pusmetį atliekamą auditą turi būti patikrintos agentūros procedūros, dokumentai ir patvirtintų įmonių auditai;“

b)

4 punktas pakeičiamas taip:

„Prieš Sąjungai skirtos nurodytosios medienos eksportą ją turi patikrinti Kanados maisto inspekcijos agentūra arba jos patvirtinta agentūra, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų.“

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2016 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/412, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio medienos (OL L 74, 2016 3 19, p. 41).

(3)  2017 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2180, kuriuo pratęsiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/412, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kanados kilmės arba Kanadoje perdirbtos uosio medienos, galiojimo laikas (OL L 307, 2017 11 23, p. 57).


Top