Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0724

2010/724/ES: 2010 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Sąjungos pozicijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 6 priedo pakeitimo

OJ L 312, 27.11.2010, p. 31–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/724/oj

27.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 26 d.

dėl Europos Sąjungos pozicijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 6 priedo pakeitimo

(2010/724/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimą 2002/309/EB, Euratomas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais (2) (toliau – Žemės ūkio susitarimas) įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.

(2)

Žemės ūkio susitarimo 6 straipsniu įsteigiamas Jungtinis žemės ūkio komitetas, atsakingas už Žemės ūkio susitarimo administravimą ir užtikrinantis sklandų jo veikimą.

(3)

Žemės ūkio susitarimo 11 straipsnyje nustatyta, kad Jungtinis komitetas sprendimu gali iš dalies pakeisti susitarimo priedus ir jų priedėlius.

(4)

Neseniai Jungtinis komitetas nusprendė iš dalies pakeisti Žemės ūkio susitarimo 2 ir 3 straipsnius bei 6 priedo 1, 2, 3 ir 4 priedėlius.

(5)

Sprendimo 2002/309/EB 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdama Sąjungos poziciją dėl Jungtinio komiteto sprendimo iš dalies pakeisti Žemės ūkio susitarimo 6 priedą, Komisija laikosi Tarybos Sprendimo 1999/468/EB (3) 4 ir 7 straipsniuose nustatytos tvarkos. Jai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas, įsteigtas pagal Tarybos sprendimo 66/399/EEB (4) 1 straipsnį.

(6)

Šiame sprendime turi būti apibrėžta Europos Sąjungos pozicija, kurios Komisija turi laikytis Jungtiniame žemės ūkio komitete dėl Žemės ūkio susitarimo 6 priedo pakeitimų.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos pozicija, kurios Komisija turi laikytis Jungtiniame žemės ūkio komitete, įsteigtame Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 6 straipsniu, yra grindžiama prie šio sprendimo pridedamo Jungtinio žemės ūkio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Priėmus Jungtinio žemės ūkio komiteto sprendimą, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

(2)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(3)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(4)  OL 125, 1966 7 11, p. 2289/66.


PRIEDAS

Pasiūlymas

JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. …/2010

(data) …

dėl 6 priedo pakeitimų

(…/…/…)

JUNGTINIS ŽEMĖS ŪKIO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Šis susitarimas įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.

(2)

6 priedas susijęs su žemės ūkio, daržovių, vaisių, dekoratyvinių augalų ir vynmedžių veislių sėklomis bei dauginamąja medžiaga. Minėtas 6 priedas papildytas keturiais priedėliais.

(3)

6 priedo priedėliai pirmą kartą buvo pakeisti Jungtinio žemės ūkio komiteto sprendimu Nr. 4/2004, kuris pridėtas prie Komisijos sprendimo Nr. 2004/660/EB (1).

(4)

1 priedo 1 skirsnyje apibrėžiami abiejų Šalių teisės aktai ir pripažįstama, kad tuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi vienodą poveikį.

(5)

2 priedėlyje išvardytos Šalių sėklų tikrinimo ir sertifikavimo įstaigos.

(6)

3 priedėlyje išvardytos leidžiančios nukrypti nuostatos, kurias leidžia taikyti Europos Sąjunga ir Šveicarija.

(7)

4 priedėlyje išvardytos abiejų Šalių pripažintos trečiosios šalys, iš kurių galima įvežti sėklą. Be to, jame apibrėžtos atitinkamos veislės ir jų pripažinimo sritis.

(8)

Šalys laikėsi nuomonės, kad būtina supaprastinti 2 priedėlyje pateikto įstaigų, nurodytų 2 straipsnio 3 dalyje ir 3 straipsnio 1 dalyje, sąrašą.

(9)

Šalių nuomone, atitinkamomis jų teisės aktų nuostatos dėl vynmedžių dauginamosios medžiagos turi užtikrinti vienodą poveikį.

(10)

Šalys įsipareigojo užtikrinti, kad 1 priedėlio 1 skyriuje išvardytų rūšių, kurių atitiktį savo teisės aktams pripažino Šalys, sėklų pasienio kontrolė būtų panaikinta.

(11)

Nuo pirmiau minėto sprendimo Nr. 4 įsigaliojimo 2004 m. liepos 1 d. 1, 3 ir 4 priedėliuose išvardytos teisės aktų nuostatos buvo iš dalies pakeistos tose srityse, kurios turi poveikio susitarimui.

(12)

Po Europos Sąjungos plėtros būtina iš dalies pakeisti abiejų šalių pripažintą trečiųjų šalių sąrašą.

(13)

Todėl siekiant atsižvelgti į įvairius pokyčius, reikėtų iš dalies pakeisti 2 ir 3 straipsnius ir 6 priedo 1, 2, 3 ir 4 priedėlius,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Už teisės aktų įgyvendinimą atsakingos nacionalinės institucijos išvardytos 2 priedėlyje. Reguliariai atnaujinamą už atitikties kontrolę atsakingų įstaigų sąrašą galima gauti iš 2 priedėlyje išvardytų institucijų.“

2 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Abi Šalys pripažįsta rūšių, kurioms taikomi 1 priedėlio 2 skirsnyje išvardyti teisės aktai, sėklų atitikties sertifikatus, kaip apibrėžta 2 dalyje, kuriuos pagal kitos Šalies teisės aktus parengė 2 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos.“

3 straipsnis

Susitarimo 6 priedo priedėliai pakeičiami prie šio sprendimo pridėtu priedėlių tekstu.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje …

Jungtinio žemės ūkio komiteto vardu

Pirmininkas ir Europos Sąjungos delegacijos vadovas

Paul VAN GELDORP

Šveicarijos delegacijos vadovas

Jacques CHAVAZ

Komiteto sekretorė

Malgorzata SLIWINSKA-KLENNER

1 priedėlis

TEISĖS AKTAI  (2)

1 skirsnis (teisės aktų atitikties pripažinimas)

A.   SĄJUNGOS NUOSTATOS

1.   Įstatymo galią turintys aktai

1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66).

1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66).

1968 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyva 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga (OL L 93, 1968 4 17, p. 15).

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL L 193, 2002 7 20, p. 1).

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 12).

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (OL L 193, 2002 7 20, p. 60).

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 74).

2.   Įstatymo galios neturintys aktai

1980 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas 80/755/EEB dėl leidimo neištrinamais spaudmenimis pateikti nustatytą informaciją ant javų sėklos pakuočių (OL L 207, 1980 8 9, p. 37).

1981 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 81/675/EEB, nustatantis, jog tam tikros uždarymo sistemos yra vienkartinės sistemos, kaip apibrėžta Tarybos direktyvose 66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB, 69/208/EEB ir 70/458/EEB (OL L 246, 1981 8 29, p. 26).

1993 m. kovo 30 d. Komisijos direktyva 93/17/EEB, nustatanti Bendrijos pagrindinių sėklinių bulvių kokybės rūšis ir tokioms rūšims taikytinas sąlygas bei pavadinimus (OL L 106, 1993 4 30, p. 7).

1997 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas 97/125/EB, leidžiantis neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos pakuočių, ir iš dalies pakeičiantis Sprendimą 87/309/EEB, leidžiantį neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant tam tikrų rūšių pašarinių augalų sėklos pakuočių (OL L 48, 1997 2 19, p. 35).

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (OL L 8, 2003 1 14, p. 10).

2003 m. spalio 6 d. Komisijos direktyva 2003/90/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio dėl būtiniausiai tikrintinų tam tikrų žemės ūkio augalų veislių požymių ir minimalių tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo priemones (OL L 254, 2003 10 8, p. 7).

2004 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas 2004/266/EB, leidžiantis neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant pašarinių augalų sėklos pakuočių (OL L 83, 2004 3 20, p. 23).

2004 m. kovo 4 d. Komisijos direktyva 2004/29/EB, nustatanti vynmedžių veislių patikrinimo charakteristikas ir būtiniausius reikalavimus (OL L 71, 2004 3 10, p. 22).

2004 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimas 2004/842/EB dėl įgyvendinimo taisyklių, kuriomis remdamosi valstybės narės gali leisti teikti į rinką sėklas, priklausančias veislėms, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos jas įtraukti į žemės ūkio augalų rūšių veislių ar daržovių rūšių veislių nacionalinį katalogą (OL L 362, 2004 12 9, p. 21).

2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas 2005/834/EB dėl tam tikrose trečiosiose šalyse vykdomų veislės palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/17/EB (OL L 312, 2005 11 29, p. 51).

2006 m. gegužės 23 d. Komisijos direktyva 2006/47/EB, nustatanti tam tikras Avena fatua buvimo javų sėkloje sąlygas (OL L 136, 2006 5 24, p. 18).

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyva 2008/124/EB, apribojanti tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota elitine sėkla arba sertifikuota sėkla (OL L 340, 2008 12 19, p. 73).

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų tinkamumo (OL L 191, 2009 7 23, p. 10).

B.   ŠVEICARIJOS NUOSTATOS (3)

1998 m. balandžio 29 d. federalinis įstatymas dėl žemės ūkio (RS 910.1).

1998 m. gruodžio 7 d. potvarkis dėl augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir išleidimo į laisvą apyvartą (RS 916 151).

1998 m. gruodžio 7 d. DFE potvarkis dėl žemės ūkio kultūrų ir pašarinių augalų rūšių sėklos ir sodmenų (RS 916 151.1).

1998 m. gruodžio 7 d. OFAG potvarkis dėl javų, bulvių, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų ir runkelių veislių katalogo (RS 916 151.6).

2006 m. lapkričio 2 d. DFE potvarkis dėl vynmedžių dauginamosios medžiagos gamybos ir išleidimo į laisvą apyvartą (RS 916 151.3).

2 skirsnis (abipusis sertifikatų pripažinimas)

A.   SĄJUNGOS NUOSTATOS

1.   Įstatymo galią turintys aktai

2.   Įstatymo galios neturintys aktai

B.   ŠVEICARIJOS NUOSTATOS

C.   IMPORTO SERTIFIKATAI

2 Priedėlis

2 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTOS INSTITUCIJOS

A.   EUROPOS SĄJUNGA

BELGIJA

Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau

BCA/LB

Rue du Progrès 50/Vooruitgangstraat 50

City Atrium, 6ème étage/6de verdieping

1210 BRUXELLES/BRUSSEL

E. paštas: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

BULGARIJA

Executive Agency of Variety Testing,

Field Inspection and Seed Control

125, Tzarigradsko Shosse Blvd.

1113 Sofia

BULGARIA

Tel. + 359 2 870 03 75

Faks. + 359 2 870 65 17

E. paštas: iasas@iasas.government.bg

ČEKIJA

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)

Za Opravnou 4

CZ-150 06 Praha 5 – Motol

DANIJA

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. + 45 45 26 36 00

Faks. + 45 45 26 36 10

E. paštas: meb@pdir.dk

VOKIETIJA

Bundessortenamt

Osterfelddamm 80

30627 Hannover

Tel. + 49511–9566–50

Faks. + 49511 9566–9600

E. paštas: BSA@bundessortenamt.de

ESTIJA

Agricultural Board

Teaduse 2

Saku 75501 Harju county

ESTONIA

Bendrasis faksas + 372 6712 604

GRAIKIJA

Ministry of Rural Development and Food

Directorate of Plant Production Inputs

6, Kapnokoptiriou Str

Athens 10433

Greece

Tel. + 302102124199,

Faks. + 302102124137

E. paštas: ax2u017@minagric.gr

ISPANIJA

Oficina Española de Variedades Vegetales

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

c/Alfonso XII, 62

28014 Madrid

Tel. + 34913476659

Faks. + 34913476703

PRANCŪZIJA

GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification

44, rue du Louvre

F - 75001 PARIS

Tel. + 33 (0) 1 42 33 76 93

Faks. + 33 (0) 1 40 28 40 16

AIRIJA

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Seed Certification Division

Backweston Farm

Leixlip

Co. Kildare

Republic of Ireland

Tel. + 353 1 6302900

Faks. + 353 1 6280634

ITALIJA

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE),

Via Ugo Bassi

N. 8 20159 MILAN

ITALY

E. paštas: aff-gen@ense.it

KIPRAS

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment,

Department of Agriculture

E. paštas: doagrg@da.moa.gov.cy

Tel. 00357 22 466249

Faks. 00357 22 343419

LATVIJA

State Plant Protection Service

Seed Control Department

Lielvardes street 36/38

Riga, LV – 1006

Tel. + 371–67113262

Faks. + 371–67113085

E. paštas: info@vaad.gov.lv

LIETUVA

Ministry of Agriculture

State Seed and Grain Service

Ozo 4A,

LT-08200 Vilnius

Tel./Faks. (+ 370 5) 2375631

LIUKSEMBURGAS

Ministère de l’Agriculture

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la Production Végétale

BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. + 352–457172–234

Faks. + 352–457172–341

VENGRIJA

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Production and Horticulture

1024 Budapest

Keleti Károly u. 24.

HUNGARY

Tel. + 36 06 1 336 9114

Faks. + 36 06 1 336 9011

MALTA

Ministry for Resources and Rural Affairs

Plant Health Department

Seeds and other Propagation Material Unit

National Research and Development Centre

Għammieri, Marsa MRS 3300

MALTA

Tel. + 356 25904153

Faks. + 356 25904120.

E. paštas: spmu.mrra@gov.mt

NYDERLANDAI

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

postbox 20401

2500 EK The Hague Netherlands

Tel. + 31 70 3785776

Faks. + 31 70 3786156

AUSTRIJA

Federal Office for Food SAFEty (Bundesamt für Ernährungssicherheit),

Seed Certification Department

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Vienna

Tel. + 43 50555 31121

Faks. + 43 50555 34808

E. paštas: saatgut@baes.gv.at

LENKIJA

Plant Health and Seed Inspection Service

General Inspectorate

Al. Jana Pawła II 11, 00–828 Warszawa

Tel. 22 652–92–90, 22 620–28–24, 22 620–28–25

Faks. 22 654–52–21

E. paštas: gi@piorin.gov.pl

PORTUGALIJA

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas

Edifício 1, Tapada da Ajuda

1349–018 Lisboa

Tel. + 351 21 361 20 00

Faks. + 351 21 361 32 77/22

RUMUNIJA

National Inspection for Quality of Seeds

Ministry of Agriculture and Rural Development

24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest

Romania

Tel. + 40 21 3078663

Faks. + 40 21 3078663

E. paštas: incs@madr.ro

SLOVĖNIJA

Ministry for Agriculture,

Forestry and Food

Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Einspielerjeva 6

1000 Ljubljana

SLOVAKIJA

Seed inspection and certification body of the Slovak Republic

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),

odbor osív a sadív

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Braislava,

Department of Seeds and Planting Materials

Matúškova 21

833 16 Bratislava

Slovenská Republika

Tel. + 421259880255

SUOMIJA

Ministry of Agriculture and Forestry

Department of Food and Health

PO Box 30

FI - 00023 GOVERNMENT

FINLAND

Tel. + 358–9-16001

Faks + 358–9-1605 3338

E. paštas: elo.kirjaamo@mmm.fi

ŠVEDIJA

Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)

Seed Division

Box 83

SE-268 22 Svalöv

SWEDEN

Faks. + 46 - (0)36–15 83 08

E. paštas: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Food and Environment Research Agency

Seed Certification Team

Whitehouse Lane, Huntingdon Road

Cambridge CB3 0LF

Tel. + 44(0)1223 342379

Faks. + 44(0)1223 342386

E. paštas: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

B.   ŠVEICARIJA

Federal Office for Agriculture FOAG

Certification, Plant Health and Variety Rights Service

CH - 3003 Bern

Tel. (41) 31 322 25 50

Faks. (41) 31 322 26 34

3 Priedėlis

LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS

Europos Sąjungos leidžiančios nukrypti nuostatos, kurias taikyti leidžia Šveicarija  (4):

a)

kai kurios valstybės narės atleidžiamos nuo įsipareigojimo taikyti tam tikroms veislėms Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, runkelių, vynmedžių vegetatyvine dauginamąja medžiaga ir aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla:

Komisijos sprendimas 69/270/EEB (OL L 220, 1969 9 1, p. 8),

Komisijos sprendimas 69/271/EEB (OL L 220, 1969 9 1, p. 9),

Komisijos sprendimas 69/272/EEB (OL L 220, 1969 9 1, p. 10),

Komisijos sprendimas 70/47/EEB (OL L 13, 1970 1 19, p. 26),

Komisijos sprendimas 70/48/EEB (OL L 13, 1970 1 19, p. 27),

Komisijos sprendimas 70/49/EEB (OL L 13, 1970 1 19, p. 28),

Komisijos sprendimas 70/93/EEB (OL L 25, 1970 2 2, p. 16),

Komisijos sprendimas 70/94/EEB (OL L 25, 1970 2 2, p. 17),

Komisijos sprendimas 70/481/EEB (OL L 237, 1970 10 28, p. 29),

Komisijos sprendimas 73/123/EEB (OL L 145, 1973 6 2, p. 43),

Komisijos sprendimas 74/5/EEB (OL L 12, 1974 1 15, p. 13),

Komisijos sprendimas 74/360/EEB (OL L 196, 1974 7 19, p. 18),

Komisijos sprendimas 74/361/EEB (OL L 196, 1974 7 19, p. 19),

Komisijos sprendimas 74/362/EEB (OL L 196, 1974 7 19, p. 20),

Komisijos sprendimas 74/491/EEB (OL L 267, 1974 10 3, p. 18),

Komisijos sprendimas 74/532/EEB (OL L 299, 1974 11 7, p. 14),

Komisijos sprendimas 80/301/EEB (OL L 68, 1980 3 14, p. 30),

Komisijos sprendimas 80/512/EEB (OL L 126, 1980 5 21, p. 15),

Komisijos sprendimas 86/153/EEB (OL L 115, 1986 5 3, p. 26),

Komisijos sprendimas 89/101/EEB (OL L 38, 1989 2 10, p. 37),

Komisijos sprendimas 2005/325/EB (OL L 109, 2005 4 29, p. 1),

Komisijos sprendimas 2005/886/EB (OL L 326, 2005 12 13, p. 39),

Komisijos sprendimas 2005/931/EB (OL L 340, 2005 12 23, p. 67),

Komisijos sprendimas 2008/462/EB (OL L 160, 2008 6 19, p. 33);

b)

kai kurioms valstybėms narėms leidžiama riboti prekybą tam tikrų veislių sėkla (plg. Žemės ūkio augalų veislių bendrasis katalogas 28-asis pilno rinkinio leidimas 4 skiltis (OL C 302 A, 2009 12 12, p. 1));

c)

kai kurioms valstybėms narėms leidžiama priimti griežtesnes nuostatas dėl Avena fatua buvimo javų sėkloje:

Komisijos sprendimas 74/269/EEB (OL L 141, 1974 5 24, p. 20),

Komisijos sprendimas 74/531/EEB (OL L 299, 1974 11 7, p. 13),

Komisijos sprendimas 95/75/EB (OL L 60, 1995 3 18, p. 30),

Komisijos sprendimas 96/334/EB (OL L 127, 1996 5 25, p. 39),

Komisijos sprendimas 2005/200/EB (OL L 70, 2005 3 16, p. 19);

d)

visoje kai kurių valstybių narių teritorijoje arba jos dalyje sėklinių bulvių prekybai leidžiama taikyti griežtesnes (nei apibrėžta Tarybos direktyvos 2002/56/EB I ir II prieduose) priemones, kuriomis užkertamas kelias tam tikroms ligoms:

Komisijos sprendimas 2004/3/EB (OL L 2, 2004 1 6, p. 47);

e)

leidžiama įvertinti Poa pratinsis apomiktinių vienaklonių veislių sėklos atitiktį veislės grynumo standartams remiantis, be kita ko, sėklos bei sodinukų tyrimų rezultatais:

Komisijos sprendimas 85/370/EEB (OL L 209, 1985 8 6, p. 41);

f)

Jungtinė Karalystė atleidžiama nuo tam tikrų įsipareigojimų taikyti Avena strigosa Schreb. rūšies javams Tarybos direktyvų 66/402/EEB ir 2002/57/EB nuostatas:

2009 m. spalio 26 d. Komisijos sprendimas 2009/786/EB (OL L 281, 2009 10 28, p. 5);

g)

Latvija atleidžiama nuo tam tikrų įsipareigojimų taikyti Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch ir Helianthus annuus L. rūšies augalams Tarybos direktyvų 66/402/EEB ir 2002/57/EB nuostatas:

2010 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimas 2010/198/ES (OL L 87, 2010 4 7, p. 34),

4 priedėlis

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS  (5)

 

Argentina

 

Australija

 

Kanada

 

Čilė

 

Kroatija

 

Izraelis

 

Marokas

 

Naujoji Zelandija

 

Serbija ir Juodkalnija

 

Pietų Afrika

 

Turkija

 

Jungtinės Amerikos Valstijos

 

Urugvajus


(1)  OL L 301, 2004 9 28, p. 55.

(2)  Jei nenurodyta kitaip, visos nuorodos į teisės aktus – tai nuorodos į atitinkamus teisės aktus su pakeitimais, padarytais iki 2010 m. liepos 31 d.

(3)  Vietinės rūšys, kurias galima parduoti Šveicarijoje, yra neįtrauktos.

(4)  Jei nenurodyta kitaip, visos nuorodos į teisės aktus – tai nuorodos į atitinkamus teisės aktus su pakeitimais, padarytais iki 2010 m. liepos 31 d.

(5)  Pripažinimas pagrįstas Tarybos sprendimu 2003/17/EB (OL L 8, 2003 1 14, p. 10) dėl sėklinių kultūrų ir gaminamų sėklų tyrimų vietoje ir Tarybos sprendimu 2005/834/EB (OL L 312, 2005 11 29, p. 51) dėl veislių išlaikymo praktikos tikrinimo. Norvegijos atveju taikomas Europos ekonominės erdvės susitarimas.


Top