Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0834

2005/834/EB: 2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos Sprendimas, dėl tam tikrose trečiosiose šalyse vykdomos veislės palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/17/EB

OJ L 312, 29.11.2005, p. 51–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 90–93 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 146 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 146 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 199 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/834/oj

29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/51


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 8 d.

dėl tam tikrose trečiosiose šalyse vykdomos veislės palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/17/EB

(2005/834/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (2), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (3), ypač į jo 22 straipsnio 1 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (4), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (5), ypač į jos 37 straipsnio 1 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (6), ypač į jos 20 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 97/788/EB (7) Taryba nustatė, kad tam tikrose trečiosiose šalyse atliekami oficialūs veislės palaikymo praktikos patikrinimai užtikrina tokias pačias garantijas, kaip ir valstybių narių atliekami patikrinimai.

(2)

Paaiškėjo, kad minėti patikrinimai ir toliau užtikrina tokias pačias garantijas, kaip ir valstybių narių atliekami patikrinimai. Todėl šie patikrinimai ir toliau turėtų būti laikomi lygiaverčiais.

(3)

Sprendimas 97/788/EB nustojo galioti 2005 m. birželio 30 d. Siekiant išvengti prekybos su šiomis trečiosiomis šalimis sutrikdymo, būtina, kad šis sprendimas įsigaliotų nuo 2005 m. liepos 1 d.

(4)

Šis sprendimas neturėtų užkirsti kelio Bendrijos išvadų dėl lygiavertiškumo panaikinimui arba atsisakymui pratęsti jų galiojimo laiką, kai sąlygos, kuriomis grindžiamos tos išvados, daugiau nevykdomos arba jas nustojama vykdyti.

(5)

Šio sprendimo įgyvendinimui reikalingos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (8).

(6)

Direktyva 2004/117/EB (9) Bendrijos režimo dėl sėklos lygiavertiškumo taikymas buvo išplėstas visoms sėklos kategorijoms, įskaitant sėklą, priskiriamą reprodukcijoms iki elitinės sėklos. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Sprendimą 2003/17/EB (10), kad suderinti to sprendimo nuostatas su pakeistomis direktyvų dėl prekybos sėkla nuostatomis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Oficialūs veislės palaikymo praktikos patikrinimai, kuriuos priede išvardytose trečiosiose šalyse atlieka tame priede nurodytos institucijos, ir kurie taikomi kiekvienai iš tų šalių nurodytose direktyvose nustatytoms rūšims, užtikrina tokias pačias garantijas, kaip ir valstybių narių atliekami patikrinimai.

2 straipsnis

Priedo pakeitimai, išskyrus tuos, kurie susiję su lentelės pirmąja skiltimi, priimami 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3 straipsnis

1.   Komisijai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas), įsteigtas pagal Sprendimo 66/399/EEB (11) 1 straipsnį.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4 straipsnis

Sprendimo 2003/17/EB 1 ir 2 straipsniai pakeičiami taip:

„1 straipsnis

I priede išvardytų rūšių sėklinių augalų aprobavimas tame pačiame priede nurodytose trečiosiose šalyse laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas pagal Direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB, jeigu:

a)

jis yra vykdomas I priede nurodytų institucijų arba esant oficialiai tokių institucijų priežiūrai;

b)

laikomasi II priedo A punkte nustatytų reikalavimų.

2 straipsnis

I priede išvardytų rūšių sėkla, kuri auginama tame pačiame priede nurodytose trečiosiose šalyse ir kurią oficialiai sertifikuoja tame priede nurodytos institucijos, laikoma lygiaverte sėklai, kuri atitinka Direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB, jeigu ji atitinka II priedo B punkte nustatytus reikalavimus.“.

5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. liepos 1 d.

Tačiau 4 straipsnis taikomas nuo 2005 m. spalio 1 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BROWN


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB (OL L 14, 2005 1 18, p. 18).

(2)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(3)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 1).

(4)  OL L 193, 2002 7 20, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(5)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(6)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(7)  OL L 322, 1997 11 25, p. 39. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/120/EB (OL L 36, 2004 2 7, p. 57).

(8)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(9)  OL L 14, 2005 1 18, p. 18.

(10)  OL L 8, 2003 1 14, p. 10. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 885/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 1).

(11)  OL 125, 1966 7 11, p. 2289/66.


PRIEDAS

Šalis (1)

Institucija, atsakinga už patikrinimų atlikimą

Direktyvos

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/EEB

2002/55/EB

2002/57/EB

BG

Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/55/EB

2002/57/EB

CA

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon

2002/55/EB

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

CS

National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

HR

Institute for Seed and Seedlings, Osijek

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

IL

Ministry of Agriculture Bet-Dagan

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/55/EB

2002/57/EB

JP

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

2002/55/EB

KR

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul

2002/55/EB

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/55/EB

2002/57/EB

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

66/401/EEB

RO

Ministry of Agriculture and Food, Bucharest

2002/57/EB

TW

Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei

2002/55/EB

US

United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/55/EB

2002/57/EB

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

ZA

Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB


(1)  AR – Argentina, AU – Australija, BG – Bulgarija, CA – Kanada, CH – Šveicarija, CL – Čilė, CS – Serbija ir Juodkalnija, HR – Kroatija, IL – Izraelis, JP – Japonija, KR – Korėjos Respublika, MA – Marokas, NZ – Naujoji Zelandija, RO – Rumunija, TW – Taivanas, US – Jungtinės Amerikos Valstijos, UY – Urugvajus, ZA – Pietų Afrikos Respublika


Top