Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1955

2015 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2015/1955, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla I ir II priedai (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 284, 30.10.2015, p. 142–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2015/1955/oj

30.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/142


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2015/1955

2015 m. spalio 29 d.

kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla I ir II priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (1), ir ypač į jos 21b straipsnį,

kadangi:

(1)

pastaraisiais metais vis daugiau hibridinių miežių veislių, išvestų taikant citoplazminio vyriškojo sterilumo metodą, įtraukta į Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą, kaip numatyta pagal Direktyvos 2002/53/EB 17 straipsnį (2);

(2)

citoplazminio vyriškojo sterilumo (CVS) metodas yra visame pasaulyje pripažįstamas hibridinių miežių veislių išvedimo būdas. Jis grindžiamas augalų citoplazmose natūraliai susiformavusia genetine sistema. Ši genetinė sistema augalams gali būti perduota kryžminimo būdu. Taikant šį metodą galima sujungti dviejų ar daugiau tėvų linijų genetinę įvairovę. Taip, pavyzdžiui, galima padidinti tų veislių atsparumą ligoms ir jų derlingumą. Dėl tokios technikos raidos tikslinga nustatyti konkrečius hibridinėms miežių veislėms taikomus reikalavimus;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad šis auginimo būdas yra panašus į hibridinių veislių rugių sėkloms taikomą auginimo būdą ir į tai, kad vartotojams reikalingos hibridinių veislių miežių sėklos, tikslinga toms sėkloms nustatyti reikalavimus, kurie būtų panašūs į taikomus hibridinių rugių sėkloms;

(4)

patirtis parodė, kad taikant konkrečią mišinių auginimo sistemą ir atsižvelgiant į su oro sąlygomis susijusią riziką augalų žydėjimo metu, tuo atveju, kai taikomas CVS metodas, veislės grynumo standartą reikėtų sumažinti iki 85 % – taip būtų užtikrinamas stabilus sėklų gavimas ne tokiomis palankiomis oro sąlygomis. Todėl tikslinga nustatyti mažesnį nei kitoms hibridinėms veislėms taikomą veislės grynumo lygį;

(5)

todėl Direktyvos 66/402/EEB I ir II priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 66/402/EEB pakeitimai

Direktyvos 66/402/EEB I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309.

(2)  Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL L 193, 2002 7 20, p. 1).


PRIEDAS

Direktyvos 66/402/EEB I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

5 punkto pirmas sakinys pakeičiamas taip: „Auginant Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta ir savidulkių xTriticosecale hibridų sertifikuotą sėklą ir auginant Hordeum vulgare hibridų sertifikuotą sėklą, netaikant citoplazminio vyriškojo sterilumo (CVS) metodo.“

b)

Po 5 punkto įterpiamas šis punktas:

„5a.

Auginant Hordeum vulgare hibridų elitinę ir sertifikuotą hibridų sėklą, taikant CVS metodą:

a)

pasėliai atitinka šiuos standartus dėl atstumo nuo kaimynystėje esančių žiedadulkių šaltinių, kurio nesilaikant gali įvykti nepageidaujamas pašalinis apdulkinimas:

Pasėliai

Mažiausias atstumas

Auginant elitinę sėklą

100 m

Auginant sertifikuotą sėklą

50 m

b)

pasėlių komponentų požymiai turi pakankamą veislės tapatumą ir grynumą.

Visų pirma pasėliai atitinka šiuos standartus:

i)

augalų, aiškiai neatitinkančių tipo požymių, skaičiaus procentinė dalis neviršija:

auginant elitinę sėklą – 0,1 % veislės palaikytojo ir atstatymo linijos ir 0,2 % CVS moteriškojo komponento,

auginant sertifikuotą sėklą – 0,3 % veislės palaikytojo ir CVS moteriškojo komponento ir 0,5 %, jei CVS moteriškasis komponentas yra paprastas hibridas;

ii)

moteriškojo komponento vyriškasis sterilumas yra ne mažesnis kaip:

99,7 % auginant elitinę sėklą,

99,5 % auginant sertifikuotą sėklą;

iii)

atitiktis i) ir ii) punktų reikalavimams tiriama atliekant oficialią antrinę kontrolę;

c)

sertifikuota sėkla gali būti auginama maišant moteriškąjį vyriškojo sterilumo komponentą su vyriškuoju komponentu, kuris atstato vaisingumą.“

2.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punkto C papunktis pakeičiamas taip:

„C.    Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta ir savidulkių xTriticosecale hibridai

„Sertifikuotos sėklos“ kategorijai priskiriamos sėklos mažiausias veislės grynumas turi būti 90 %.

Jei Hordeum vulgare auginamas taikant CVS, mažiausias veislės grynumas turi būti turi būti 85 %. Priemaišų, išskyrus veislės palaikytojo, dalis neturi viršyti 2 %.

Mažiausias veislės grynumas tikrinamas atliekant atitinkamos mėginių dalies antrinę kontrolę.“

b)

II priedo 1 punkto E papunkčio pavadinimas pakeičiamas taip:

„E.   

Secale cereale hibridai ir Hordeum vulgare CVS hibridai“.


Top