Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0021

2014 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/21/ES, kuria nustatomos superelitinių sėklinių bulvių būtinosios sąlygos ir Sąjungos klasės Tekstas svarbus EEE

OJ L 38, 7.2.2014, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj

7.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/39


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2014/21/ES

2014 m. vasario 6 d.

kuria nustatomos superelitinių sėklinių bulvių būtinosios sąlygos ir Sąjungos klasės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (1), ypač į jos 18 straipsnio c punktą,

kadangi:

(1)

sėklinės bulvės su kiekvienu dauginimosi ciklu užsikrečia vis daugiau ligų. Todėl siekiant, kad sėklinių bulvių auginimo sistemos tinkamai veiktų, reikia sveikos pradinės medžiagos, kuri būtų dauginama su mažiausiai išsigimusia medžiaga;

(2)

dėl skirtingų elitinių sėklinių bulvių auginimo nacionalinių standartų sudėtinga prekiauti šiomis bulvėmis visoje Sąjungoje ir trukdoma vidaus rinkai tinkamai veikti. Todėl tikslinga nustatyti būtinąsias sąlygas, kuriomis galima visoje Sąjungoje prekiauti superelitinėmis sėklinėmis bulvėmis. Šios sąlygos turėtų būti susijusios su superelitinių sėklinių bulvių ir tų bulvių partijų ligomis, simptomais, defektais ir auginimo reikalavimais, siekiant užtikrinti, kad būtų auginamos ir parduodamos sveikos ir kokybiškos superelitinės sėklinės bulvės;

(3)

šiomis sąlygomis turėtų būti atsižvelgiama į Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) standartą, susijusį su sėklinių bulvių prekyba ir komercinės kokybės tikrinimu, taip pat į atitinkamus Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos standartus ir Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos standartus, siekiant atsižvelgti į technikos ir mokslo pažangą. Šiais standartais siekiama palengvinti tarptautinę prekybą, skatinti kokybišką produkciją, didinti pelningumą ir apsaugoti vartotojų interesus;

(4)

atsižvelgiant į tiekėjų auginimo praktiką ir superelitinių sėklinių naudotojų bulvių paklausą, tikslinga į būtinąsias superelitinių sėklinių bulvių sąlygas taip pat įtraukti galimybę jomis prekiauti kaip Sąjungos klasėmis. Pagal esamą PBTC klasės ir PB klasės superelitinių sėklinių bulvių auginimo praktiką superelitinėms sėklinėms bulvėms turėtų būti taikomos dvi Sąjungos klasės („Sąjungos PBTC klasė“ ir „Sąjungos PB klasė“). Todėl reikėtų nustatyti skirtingas kiekvienai klasei taikomas sąlygas, susijusias su ligomis, simptomais, defektais, auginimo reikalavimais ir kartomis;

(5)

siekiant veiksmingumo tos taisyklės taip pat turėtų apimti nuostatas dėl oficialaus tikrinimo ir oficialaus aprobavimo;

(6)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   motininis augalas– tai identifikuotas augalas, iš kurio dauginimui paimama medžiaga;

2)   mikrodauginimas– greitas augalų dauginamosios medžiagos dauginimas naudojant in vitro diferencijuotus vegetatyvinius pumpurus arba iš augalo paimtą meristemą, kai siekiama išauginti daug augalų.

2 straipsnis

Būtinosios superelitinėms sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad elitinės sėklinės bulvės atitiktų šias būtinąsias sąlygas:

a)

yra kilusios iš motininių augalų, kuriuose nėra šių kenksmingųjų organizmų: Pectobacterium spp., Dickeya spp., bulvių lapų susisukimo viruso, bulvių A viruso, bulvių M viruso, bulvių S viruso, bulvių X viruso ir bulvių Y viruso;

b)

neturi juodosios kojelės simptomų;

c)

iš visų augančių augalų tų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius neviršija 0,01 %;

d)

tiesioginių palikuonių augalų, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 0,5 %;

e)

augančių augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso simptomai arba lapų susisukimo viruso simptomai, skaičius neviršija 0,1 %;

f)

didžiausias kartų skaičius lauke yra keturios.

2.   Valstybės narės nustato, kad superelitinėmis sėklinėmis bulvėmis gali būti prekiaujama kaip „Sąjungos PBTC klasės“ ir „Sąjungos PB klasės“ bulvėmis laikantis priede nustatytų sąlygų.

3.   Ar laikomasi 1 dalies b, c ir e punktuose nustatytų reikalavimų, patikrinama per oficialų aprobavimą. Kilus abejonėms, toks aprobavimas papildomas oficialiu lapų tyrimu.

Kai naudojami mikrodauginimo būdai, 1 dalies a punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant motininio augalo oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą.

Kai naudojami klonų atrankos būdai, 1 dalies a punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant kloninių poskiepių oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą.

3 straipsnis

Būtinosios superelitinių sėklinių bulvių partijoms taikomos sąlygos

Valstybės narės užtikrina, kad superelitinių sėklinių bulvių partijos atitiktų šias būtinąsias sąlygas:

a)

žemės ir pašalinių medžiagų kiekis neviršija 1,0 % masės;

b)

puviniu (išskyrus žiedinį arba rudąjį puvinį) užsikrėtusių bulvių skaičius neviršija 0,2 % masės;

c)

bulvių su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais, skaičius neviršija 3,0 % masės;

d)

bulvių, kurių daugiau nei trečdalis paviršiaus pažeista paprastųjų rauplių, skaičius neviršija 5,0 % masės;

e)

bulvių, kurių daugiau nei 10,0 % paviršiaus pažeista rizoktoniozės, skaičius neviršija 1,0 % masės;

f)

bulvių, kurių daugiau nei 10,0 % paviršiaus pažeista dulkingųjų rauplių, skaičius neviršija 1,0 % masės;

g)

dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai neviršija 0,5 % masės;

h)

bendras b–g punktuose nurodytų bulvių skaičius neviršija 6,0 % masės.

4 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 60.


PRIEDAS

Sąjungos PBTC ir PB klasių superelitinių sėklinių bulvių pateikimo rinkai sąlygos

1.

Sąjungos PBTC klasės superelitinėms sėklinėms bulvėms taikomos šios sąlygos:

a)

sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos:

i)

tarp kultūrinių augalų nėra augalų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, arba skirtingų veislių augalų;

ii)

tarp kultūrinių augalų nėra juodąja kojele užsikrėtusių augalų;

iii)

tiesioginių palikuonių kultūriniai augalai nėra užsikrėtę virusine infekcija;

iv)

tarp kultūrinių augalų nėra augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso simptomai arba lapų susisukimo viruso simptomai;

v)

augalai, įskaitant gumbus, auginami mikrodauginimo būdu;

vi)

augalai, įskaitant gumbus, auginami apsaugotoje patalpoje ir terpėje be kenksmingųjų organizmų;

vii)

pirmosios kartos gumbai nebedauginami;

b)

partijose nėra sėklinių bulvių, kurioms taikomas bent vienas iš šių punktų:

i)

jos užsikrėtusios puviniu;

ii)

jos užsikrėtusios juodąja kojele;

iii)

jos užsikrėtusios paprastosiomis rauplėmis;

iv)

jos užsikrėtusios dulkingosiomis rauplėmis;

v)

jos per daug suvytusios dėl dehidratacijos;

vi)

jos yra su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais.

2.

Sąjungos PB klasės superelitinėms sėklinėms bulvėms taikomos šios sąlygos:

a)

sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos:

i)

iš visų augalų tų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius neviršija 0,01 %;

ii)

augalai neturi juodosios kojelės simptomų;

iii)

augalų, kuriems būdingi mozaikos viruso simptomai arba susisukimo viruso simptomai, skaičius neviršija 0,1 %;

iv)

tiesioginių palikuonių augalų, kuriems būdingi virusinės infekcijos simptomai, skaičius neviršija 0,5 %;

b)

partijoms taikomos leidžiamosios nuokrypos dėl žemėtumo, pažeidimų ir ligų:

i)

puviniu (išskyrus žiedinį arba rudąjį puvinį) užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,2 % masės;

ii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10,0 % paviršiaus pažeista rizoktoniozės, neviršija 1,0 % masės;

iii)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei trečdalis paviršiaus pažeista paprastųjų rauplių, neviršija 5,0 % masės;

iv)

sėklinės bulvės, kurių daugiau nei 10,0 % paviršiaus pažeista dulkingųjų rauplių, neviršija 1,0 % masės;

v)

dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai neviršija 0,5 % masės;

vi)

sėklinės bulvės su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais, neviršija 3,0 % masės;

vii)

žemės ir pašalinių medžiagų kiekis neviršija 1,0 % masės;

viii)

visa bulvių, kurioms taikomos i–vi punktuose nurodytos leidžiamosios nuokrypos, dalis neviršija 6,0 % masės.


Top