Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0056

1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga

OJ L 226, 13.8.1998, p. 16–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 107 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 107 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 18 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/56/oj

31998L0056Oficialusis leidinys L 226 , 13/08/1998 p. 0016 - 0023


Tarybos direktyva 98/56/EB

1998 m. liepos 20 d.

dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 43 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

(1) kadangi Bendrijos žemės ūkyje dekoratyvinių augalų auginimas užimą svarbią vietą;

(2) kadangi geri dekoratyvinių augalų auginimo rezultatai didžia dalimi priklauso nuo jiems auginti naudojamos medžiagos kokybės ir sveikumo;

(3) kadangi nustačius suderintus reikalavimus Bendrijos lygiu bus užtikrinta, kad pirkėjai visoje Bendrijoje gautų sveiką ir geros kokybės dauginamąją medžiagą;

(4) kadangi tiek, kiek jie yra susiję su augalų sveikata, šie suderinti reikalavimai turi atitikti 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 77/93/EEB dėl augalų ir augalinių produktų apsaugos priemonių nuo kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje [4];

(5) kadangi tikslinga nustatyti Bendrijos taisykles, taikomas visoms dekoratyvinių augalų gentims ir rūšims Bendrijoje, išskyrus tas, kurioms taikomas 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinių gyvūnų ir augalų rūšių apsaugos reglamentuojant jų prekybą [5];

(6) kadangi nepažeidžiant Direktyvos 77/93/EEB nuostatų dėl augalų sveikatos netikslinga taikyti Bendrijos taisykles prekybai dauginamąja medžiaga, jei įrodoma, kad tokią medžiagą ir augalus ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis, nes taisyklės, taikytinos tose šalyse, gali skirtis nuo šios direktyvos taisyklių;

(7) kadangi augalų sveikatos ir kokybės standartų tam tikroms dekoratyvinių augalų gentims ir veislėms nustatymas reikalauja ilgų ir išsamių techninių ir mokslinių svarstymų; kadangi turi būti sukurta atitinkama šių standartų nustatymo tvarka;

(8) kadangi dekoratyvinių augalų tiekėjų pareiga yra visų pirma užtikrinti, kad jų produktai atitiktų šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus;

(9) kadangi valstybių narių kompetentingos institucijos, vykdydamos kontrolę ir patikrinimus, turėtų užtikrinti, kad tiekėjai laikytųsi šių reikalavimų;

(10) kadangi turėtų būti nustatytos Bendrijos kontrolės priemonės, norint užtikrinti, kad šioje direktyvoje nustatyti standartai būtų vienodai taikomi visose valstybėse narėse;

(11) kadangi dekoratyvinių augalų pirkėjai yra suinteresuoti, kad rūšių ar augalų grupių pavadinimai būtų žinomi ir būtų apsaugotas jų tapatumas;

(12) kadangi dekoratyvinių augalų pramonės sektoriui būdingos savybės yra komplikuojantis veiksnys; kadangi dėl to pirmiau nurodytą tikslą geriausiai galima pasiekti pasitelkiant bendras žinias apie veislę arba, kai yra kelios rūšys ar augalų grupės, jeigu tai augalų grupės, remiantis tiekėjų sudarytais ir turimais aprašais;

(13) kadangi, siekiant užtikrinti dauginamosios medžiagos tapatumą ir tvarkingą prekybą, turi būti nustatytos siuntų atskyrimo ir žymėjimo Bendrijoje taisyklės; kadangi etiketėse turėtų būti nurodomi duomenys, skirti tiek oficialiai kontrolei, tiek augintojui informuoti;

(14) kadangi turi būti nustatytos taisyklės, pagal kurias, kilus laikiniems tiekimo sunkumams, būtų leista prekiauti dauginamąja medžiaga laikantis ne tokių griežtų nei nustatyti šioje direktyvoje reikalavimų;

(15) kadangi turi būti numatytos nuostatos, leidžiančios Bendrijoje prekiauti dauginamąja medžiaga, pagaminta trečiosiose šalyse, jeigu ta šalis dauginamajai medžiagai visais atžvilgiais suteikia tokias pačias garantijas, kaip ir Bendrijoje išaugintai dauginamajai medžiagai ir ji atitinka Bendrijos taisykles;

(16) kadangi, norint suderinti Bendrijoje taikomus techninius tikrinimo metodus ir palyginti Bendrijoje ir trečiosiose šalyse išaugintą dauginamąją medžiagą, turėtų būti atliekami lyginamieji bandymai, kurių metu būtų patikrinta, ar dauginamoji medžiaga atitinka šios direktyvos reikalavimus;

(17) kadangi, siekiant palengvinti šios direktyvos taikymą, Komisijai turi būti pavesta patvirtinti jos įgyvendinimo priemones; kadangi šios priemonės turėtų būti tvirtinamos tvarka, numatančia glaudų Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą Dauginamosios medžiagos ir dekoratyvinių augalų nuolatiniame komitete;

(18) kadangi 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 91/682/EEB dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga ir dekoratyviniais augalais [6] nustato suderintas sąlygas, taikomas Bendrijos lygiu siekiant užtikrinti, kad pirkėjai visoje Bendrijoje gautų sveiką ir geros kokybės dauginamąją medžiagą bei dekoratyvinius augalus;

(19) kadangi valstybės narės susiduria su sunkumais aiškindamos minėtą direktyvą ir perkeldamos ją į nacionalinę teisę;

(20) kadangi minėta direktyva buvo laikoma tinkama įtraukti į SLIM iniciatyvą (Supaprastinti vidaus rinkos teisės aktai), kurią Komisija pradėjo 1996 m. gegužę;

(21) kadangi Dekoratyvinių augalų SLIM grupė pateikė įvairių rekomendacijų, kaip supaprastinti minėtą direktyvą; kadangi tos rekomendacijos yra išdėstytos Komisijos komunikate dėl SLIM iniciatyvos, pateiktame Tarybai ir Europos Parlamentui;

(22) kadangi tos rekomendacijos yra susijusios su asmenimis, kuriuos turi kontroliuoti minėta direktyva, rūšimis, kurioms bus taikoma ta direktyva, veislės grynumu, Direktyvos 77/93/EEB ir trečiosios šalies lygiavertiškumo tarpusavio ryšiu;

(23) kadangi, apsvarsčius tas rekomendacijas, pageidautina iš dalies pakeisti tam tikras Direktyvos 91/682/EEB nuostatas; kadangi atsižvelgiant į tokių pakeitimų skaičių, siekiant aiškumo reikėtų iš naujo suformuluoti minėtą direktyvą,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma prekybai dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga ir dekoratyviniais augalais Bendrijoje. Tai nepažeidžia laukinės floros apsaugos taisyklių, nustatytų Reglamente (EEB) Nr. 338/97, pakuočių ir pakuočių atliekų taisyklių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB [7], arba, jeigu šioje direktyvoje ar ja remiantis nenumatyta kitaip, augalų sveikatos taisyklių, nustatytų Direktyvoje 77/93/EEB.

2. Ši direktyva netaikoma:

- medžiagai, kurią ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis, kuri yra atitinkamai identifikuota ir laikoma pakankamai izoliuotai,

- medžiagai, kurios produktai nėra skirti dekoratyviniams tikslams, jeigu jai taikomi kiti Bendrijos teisės aktai dėl prekybos tokia medžiaga.

3. 17 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nuspręsta, kad visi ar kai kurie šios direktyvos reikalavimai nebūtų taikomi tam tikrų rūšių ar grupių augalų sėklai, jeigu ji yra skirta tolesnei dauginamajai medžiagai auginti ir jei nėra pastebimo ryšio tarp tokios sėklos kokybės ir iš jos išaugintos medžiagos kokybės.

II ANTRAŠTINĖ DALIS APIBRĖŽIMAI

2 straipsnis

Šioje direktyvoje taikomi šie apibrėžimai:

1) "Dauginamoji medžiaga" – tai augalinė medžiaga, skirta:

- dekoratyviniams augalams dauginti arba

- dekoratyviniams augalams auginti; tačiau, kai dauginama iš viso augalo šis apibrėžimas taikomas tiek, kiek naujas dekoratyvinis augalas yra skirtas tolesnei prekybai.

"Dauginimas" – tai reprodukcija vegetatyviniu ar kitais būdais.

2) "Tiekėjas" – tai juridinis ar fizinis asmuo, profesionaliai užsiimantis dauginamosios medžiagos prekyba ar importu.

3) "Prekyba" – kai tikėjo vykdomas pardavimas ar pristatymas kitam asmeniui. "Pardavimas" – turėjimas, demonstravimas ketinant parduoti, pasiūlyti pirkti.

4) "Atsakinga oficiali įstaiga" – tai:

a) prižiūrint nacionalinei valstybei valstybės narės įkurta arba paskirta institucija, atsakinga už klausimus, susijusius su kokybe;

b) kiekviena valstybinės valdžios institucija, įsteigta:

- nacionaliniu lygiu arba

- regioniniu lygiu, prižiūrint nacionalinėms institucijoms ir laikantis apribojimų, nustatytų atitinkamos valstybės narės konstitucijos.

Laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų, pirmiau minėtos įstaigos šioje direktyvoje numatytas užduotis gali pavesti joms vadovaujant ir prižiūrint atlikti bet kuriam pagal viešąją ar privatinę teisę veikiančiam juridiniam asmeniui, kuriam pagal oficialiai patvirtintus jo įstatus yra pavestos išskirtinės konkrečios viešosios funkcijos, jei toks asmuo ir jo nariai nėra asmeniškai suinteresuoti jų taikomų priemonių rezultatais.

Be to, 17 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti patvirtintas kitas juridinis asmuo, įsteigtas a punkte nurodytos įstaigos vardu ir veikiantis tokiai įstaigai prižiūrint, jei toks asmuo nėra asmeniškai suinteresuotas jo taikomų priemonių rezultatais.

Valstybės narės praneša Komisijai apie savo oficialias atsakingas įstaigas. Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybės narėms.

5) "Partija" – tai vienos prekės vienetų, kuriuos galima identifikuoti pagal jų vienalytę sudėtį ir kilmę, skaičius.

III ANTRAŠTINĖ DALIS REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI DAUGINAMOJI MEDŽIAGA

3 straipsnis

1. Tiekėjai gali prekiauti dauginamąja medžiaga tik tada, jei ji atitinka šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus.

2. 1 dalis netaikoma dauginamajai medžiagai, skirtai:

a) bandymams ar mokslo tikslams;

b) selekciniam darbui arba

c) genetinės įvairovės išsaugojimui.

3. Išsamios 2 dalies taikymo taisyklės gali būti priimtos 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

4 straipsnis

Atitinkamais atvejais dauginamoji medžiaga atitinka augalų sveikatos sąlygas, nustatytas Direktyvoje 77/93/EEB.

5 straipsnis

1. Nepažeidžiant 1 ir 4 straipsnio nuostatų, prekiaujant dauginamąja medžiaga:

- bent jau apžiūrint ją išoriškai, iš esmės neturi būti jokių kokybę menkinančių kenksmingų organizmų, ar kokių nors jų ženklų arba požymių, mažinančių naudingumą,

- ji iš esmės neturi turėti defektų, kurie galėtų pabloginti jos, kaip dauginamosios medžiagos kokybę,

- ji turi būti pakankamai gyvybinga ir pagal matmenis atitikti savo, kaip dauginamosios medžiagos, naudingumo reikalavimus,

- jei tai sėkla, ji turi būti pakankamo daigumo,

- jeigu parduodant nurodoma veislė pagal 9 straipsnį, ji turi būti pakankamai tapačios ir grynos veislės.

2. Dauginamoji medžiaga, kuri, remiantis išoriniais ženklais ar požymiais, iš esmės yra užkrėsta kenksmingais organizmais, atitinkamai apdorojama ir prireikus pašalinama.

3. Citrusinių medžiagai taip pat taikomi šie reikalavimai:

a) ji gaunama iš pradinės medžiagos, kuri buvo patikrinta ir kurioje nebuvo rasta virusų, į virusus panašių organizmų arba ligų požymių;

b) ji patikrinama ir joje iš esmės nerasta tokių virusų, į virusus panašių organizmų arba ligų nuo paskutinio vegetacinio ciklo pradžios; ir

c) skiepijimo atveju, ji buvo skiepijama tik į viroidams atsparius šakniastiebius.

4. Gėlių svogūnėliams taip pat taikomi šie reikalavimai:

- dauginamoji medžiaga gaunama tiesiogiai iš medžiagos, kuri kultūrai augant buvo patikrinta ir joje iš esmės nerasta kenksmingų organizmų ir ligų arba jų ženklų ar požymių.

5. 18 straipsnyje nustatyta tvarka tam tikroms gentims ar rūšims gali būti sudarytas papildomų kokybės reikalavimų, kurias turi atitikti parduodama dauginamoji medžiaga, aprašas. Gentys ar rūšys į aprašą įtraukiamos tik tada, jei įrodomas tokių papildomų taisyklių poreikis. Poreikis nustatomas remiantis šiais kriterijais:

- su tokių genčių ar rūšių dauginamosios medžiagos kokybe susijusios problemos, kurios gali būti tinkamai išspręstos tik teisinėmis priemonėmis,

- ekonominė tokių genčių ar rūšių dauginamosios medžiagos reikšmė,

- atitiktis tarptautiniams kontroliuojamų nekarantininių kenkėjų standartams.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS REIKALAVIMAI, KURIŲ TURI LAIKYTIS DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKĖJAI

6 straipsnis

1. Nepažeidžiant 2 dalies, tiekėjai oficialiai registruojami pagal veiklą, kurią jie vykdo pagal šią direktyvą. Atsakinga oficiali įstaiga gali laikyti, kad tiekėjai, kurie jau yra užregistruoti pagal Direktyvą 77/93/EEB, būtų laikomi įregistruotais ir pagal šią direktyvą. Tačiau tokie tiekėjai vis tiek laikosi šios direktyvos reikalavimų.

2. 1 dalis netaikoma tiekėjams, parduodantiems tik asmenims, kurie profesionaliai neužsiima dekoratyvinių augalų ar dauginamosios medžiagos auginimu ir pardavimu. Tačiau tokie tiekėjai vis tiek laikosi šios direktyvos reikalavimų.

7 straipsnis

1. Tiekėjai, auginantys dauginamąją medžiagą:

- nustato kritinius auginimo proceso taškus, kurie daro įtaką medžiagos kokybei, ir atlieka jų monitoringą,

- saugo informaciją apie pirmojoje įtraukoje numatytą monitoringą, kurią pareikalavus pateiktų atsakingai oficialiai įstaigai patikrinti,

- prireikus ima bandinius, būtinus tyrimui laboratorijoje, turinčioje tinkamus įrenginius ir kompetenciją,

- užtikrina, kad auginimo metu dauginamosios medžiagos partijos būtų laikomos atskirai.

2. Jeigu tiekėjo, užsiimančio dauginamosios medžiagos auginimu, patalpose atsiranda kenksmingų organizmų, išvardytų Direktyvoje 77/93/EEB, arba priemonėse, nustatytose pagal 5 straipsnio 5 dalį, tiekėjas apie tai praneša atsakingai oficialiai įstaigai ir vykdo visas tos institucijos numatytas priemones.

3. Parduodami dauginamąją medžiagą, registruoti tiekėjai ne trumpiau nei 12 mėnesių saugo įrašus apie pardavimą ir pirkimą.

4. Pirmiau išdėstytos 1 dalies taikymo taisyklės gali būti nustatomos 17 straipsnyje išdėstyta tvarka.

V ANTRAŠTINĖ DALIS PREKYBA DAUGINAMĄJA MEDŽIAGA IR JOS ŽENKLINIMAS

8 straipsnis

1. Dauginamoji medžiaga parduodama partijomis. Tačiau skirtingų partijų dauginamoji medžiaga gali būti pateikiama į rinką kaip viena siunta, jeigu tiekėjas saugo įrašus apie atskirų siuntų sudėtį ir kilmę.

2. Parduodama dauginamoji medžiaga ženklinama etikete arba prie jos pridedamas kitas tiekėjo sudarytas dokumentas.

3. 17 straipsnyje nurodyta tvarka nustatomi reikalavimai etiketei ar dokumentui, nurodytam 2 dalyje. Jeigu dauginamoji medžiaga parduodama asmenims, kurie nėra profesionalūs dekoratyvinių augalų ar dauginamosios medžiagos augintojai ar pardavėjai, gali būti reikalaujama etiketėje nurodyti tik atitinkamą informaciją apie produktą. Ta pačia tvarka gali būti nustatomi reikalavimai dėl dauginamosios medžiagos pakavimo.

4. 1 dalis netaikoma dauginamajai medžiagai, parduodamai asmenims, kurie nėra profesionalūs dekoratyvinių augalų ar dauginamosios medžiagos augintojai ar pardavėjai.

9 straipsnis

1. Dauginamoji medžiaga gali būti parduodama nurodant veislę tik tada, jei ta veislė yra:

- teisiškai saugoma pagal augalo veislės autoriaus teises pagal naujų veislių apsaugos nuostatas, arba

- oficialiai užregistruota, arba

- visuotinai žinoma, arba

- įtraukta į tiekėjo turimą sąrašą pateikiant išsamų aprašymą ir pavadinimą. Tokie sąrašai sudaromi remiantis pripažintomis tarptautinėmis gairėmis, jeigu tokios yra taikomos. Tokie sąrašai turi būti prieinami atitinkamos valstybės narės atsakingos oficialios įstaigos prašymu.

2. Tiek, kiek įmanoma, visose valstybėse narėse kiekvienai veislei suteikiamas toks pat pavadinimas pagal įgyvendinimo priemones, kurios gali būti priimtos 17 straipsnyje nustatyta tvarka arba, jeigu tokių priemonių nėra, pagal pripažintas tarptautines gaires.

3. Jeigu dauginamąja medžiaga prekiaujama nurodant augalų grupę, o ne 1 dalyje minėtą veislę, tiekėjas nurodo augalų grupę taip, kad ji nebūtų painiojama su veislės pavadinimu.

4. Papildomos 1 dalies ketvirtosios įtraukos įgyvendinimo nuostatos gali būti priimtos 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS DAUGINAMOJI MEDŽIAGA, ATITINKANTI NE TOKIUS GRIEŽTUS REIKALAVIMUS

10 straipsnis

Kilus laikiniems dauginamosios medžiagos, atitinkančios šios direktyvos reikalavimus, tiekimo sunkumams, kurių negalima įveikti Bendrijoje, 17 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti priimtos taisyklės dėl prekybos dauginamąja medžiaga, atitinkančia ne tokius griežtus reikalavimus.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS TREČIOSIOSE ŠALYSE IŠAUGINTA DAUGINAMOJI MEDŽIAGA

11 straipsnis

1. 17 straipsnyje nustatyta tvarka nusprendžiama, ar trečiojoje šalyje išaugintai dauginamajai medžiagai visais atžvilgiais galima suteikti tokias pačias garantijas, kaip ir pagal šią direktyvą Bendrijoje išaugintai dauginamajai medžiagai.

2. Kol priimamas 1 dalyje minimas sprendimas, dauginamosios medžiagos negalima importuoti iš trečiosios šalies, jeigu importuojantis tiekėjas prieš importuodamas negarantuoja, kad importuojamai dauginamajai medžiagai visais atžvilgiais, ypač dėl kokybės, tapatumo ir augalų sveikatos, bus suteikiamos tokios pačios garantijos, kaip ir pagal šią direktyvą Bendrijoje išaugintai dauginamajai medžiagai.

3. Importuotojas praneša atsakingoms oficialioms įstaigoms apie pagal 2 dalį importuotą medžiagą ir saugo dokumentinius savo sutarties su trečiąją šalimi įrodymus.

4. Įgyvendinimo priemonės, susijusios su tvarka, kurios reikia laikytis, ir tolesni reikalavimai, kurių turės laikytis importuotojai, gali būti nustatyti 17 straipsnyje numatyta tvarka.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS KONTROLĖS PRIEMONĖS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad tiekėjai imtųsi visų priemonių, reikalingų garantuoti, jog būtų laikomasi šios direktyvos reikalavimų. Šiuo tikslu valstybės narės garantuoja, kad dauginamoji medžiaga bus oficialiai tikrinama:

- atliekant bent jau atsitiktinius patikrinimus ir

- bent patikrinant, kaip medžiaga parduodama asmenims, kurie yra profesionalūs dekoratyvinių augalų ir dauginamosios medžiagos augintojai ir pardavėjai,

kad būtų atlikta reikalavimų atitikties patikra. Valstybė narė taip pat gali imti bandinius atitikčiai patikrinti. Vykdydamos priežiūrą ir monitoringą, oficialios atsakingos įstaigos bet kuriuo pagrįstu metu gali lengvai patekti į visas tiekėjo įmonės vietas.

Iki 2002 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Tarybai pranešimą apie šiame straipsnyje numatytų kontrolės priemonių veikimą pridėdama atitinkamus pasiūlymus, prireikus pasiūlymus dėl šios direktyvos reikalavimų netaikymo mažmeninėje prekyboje.

2. Išsami oficialių tikrinimų, numatytų pagal šią direktyvą, įgyvendinimo tvarka gali būti nustatyta 17 straipsnyje numatyta tvarka.

13 straipsnis

1. Jeigu atliekant 12 straipsnyje numatytus oficialius patikrinimus arba 14 straipsnyje minimus bandymus nustatoma, kad dauginamoji medžiaga neatitinka šios direktyvos reikalavimų, atsakinga oficiali įstaiga užtikrina, kad tiekėjas imtųsi atitinkamų korekcinių priemonių, o jei tai neįmanoma – uždraudžia Bendrijoje prekiauti ta dauginamąja medžiaga.

2. Jeigu nustatoma, kad konkretaus tiekėjo parduodama dauginamoji medžiaga neatitinka šios direktyvos reikalavimų, suinteresuotoji valstybė narė užtikrina, kad tiekėjo atžvilgiu būtų imtasi atitinkamų veiksmų.

3. Visos priemonės, kurių imamasi pagal 2 dalį, panaikinamos, kai tvirtai įsitikinama, kad dauginamoji medžiaga, kurią tiekėjas ketina parduoti, ateityje atitiks šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas.

14 straipsnis

1. Kai tikslinga, valstybėse narėse atliekami bandinių tyrimai ar bandymai, siekiant patikrinti, ar dauginamoji medžiaga atitinka šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas. Komisija gali organizuoti valstybių narių ir Komisijos atstovų atliekamus bandymų patikrinimus.

2. 17 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nuspręsta vykdyti Bendrijos tyrimus ir bandymus tuo pačiu tikslu, koks nurodytas šio 1 dalyje. Komisija gali organizuoti valstybių narių ir Komisijos atstovų atliekamus Bendrijos bandymų patikrinimus.

3. 1 ir 2 dalyse minimi bandymai arba tyrimai naudojami dauginamosios medžiagos tikrinimo techniniams metodams derinti. Bandymų ir tyrimų pažangos ataskaitos siunčiamos Komisijai ir pateikiamos 17 straipsnyje minimam Komitetui.

4. Komisija užtikrina, kad tam tikrais atvejais su 17 straipsnyje minimu Komitetu būtų susitariama dėl 1 ir 2 dalyse minimų bandymų ir tyrimų derinimo, atlikimo ir patikrinimo. Kilus problemoms dėl organizmų, kuriems taikoma Direktyva 77/93/EEB, Komisija apie tai praneša Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui, su kuriuo konsultuojamasi dėl Bendrijos bandymų protokolų, jei jie yra susiję su organizmais, kuriems taikoma Direktyva 77/93/EEB. Gali būti tiriama ir trečiosiose šalyse išauginta dauginamoji medžiaga.

15 straipsnis

Prekybai dauginamąja medžiaga, atitinkančia šios direktyvos reikalavimus, netaikomi jokie kiti apribojimai dėl tiekėjo, kokybės, augalų sveikatos, ženklinimo ar pakavimo nei nustatyti šioje direktyvoje.

16 straipsnis

17 straipsnyje numatyta tvarka valstybė narė, jei ji to pageidauja ir esant tam tikroms sąlygoms, gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo tam tikrų šioje direktyvoje numatytų įsipareigojimų dėl kai kurių genčių ar rūšių dauginamosios medžiagos, kuri yra ekonomiškai nereikšminga jos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja 15 straipsniui.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS KOMITETO DARBO TVARKA

17 straipsnis

1. Jeigu taikoma šiame straipsnyje nustatyta tvarka, Komisijai padeda Komitetas, vadinamas Dauginamosios medžiagos ir dekoratyvinių augalų nuolatiniu komitetu, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia Nuolatiniam komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija tvirtina priemones, kurios taikomos nedelsiant;

b) tačiau, kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai.

Tokiu atveju:

- Komisija gali atidėti patvirtintų priemonių taikymą laikotarpiui ne ilgiau kaip vienam mėnesiui nuo tokio pranešimo dienos,

- Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą per pirmojoje įtraukoje nurodytą laiką.

4. Pirmininko arba vienos valstybės narės prašymu Komitetas gali nagrinėti visus esminius šios Direktyvos klausimus.

18 straipsnis

1. Jeigu taikoma šiame straipsnyje nustatyta tvarka, Komisijai padeda Komitetas, vadinamas Dauginamosios medžiagos ir dekoratyvinių augalų nuolatiniu komitetu, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę;

b) kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba, per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

X ANTRAŠTINĖ DALIS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję 1999 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų vidaus teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

20 straipsnis

1. Direktyva 91/682/EEB panaikinama nuo 1999 m. liepos 1 d., nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo laikotarpiu, minimu priedo A dalyje.

2. Nuorodos apie panaikintą Direktyvą 91/682/EEB suprantamos kaip nuorodos apie šią direktyvą ir aiškinamos pagal koreliacinę lentelę, pateiktą priedo B dalyje.

3. Įgyvendinimo nuostatos, priimtos pagal Direktyvą 91/682/EEB galioja tol, kol yra panaikinamos arba pakeičiamos naujomis įgyvendinimo nuostatomis.

21 straipsnis

Ši direktyva skiriama valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. liepos 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. Molterer

[1] OL C 50, 1998 2 17, p. 8.

[2] OL C 104, 1998 4 6, p. 40.

[3] OL C 157, 1998 5 25, p. 3.

[4] OL L 26, 1977 1 31, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/2/EB (OL L 15, 1998 1 21, p. 34).

[5] OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 938/97 (OL L 140, 1997 5 30, p. 1).

[6] OL L 376, 1991 12 31, p. 21.

[7] OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

A DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo terminai

Direktyva | Perkėlimo terminas | Įgyvendinimo terminas |

91/682/EEB (OL L 376,1991 12 31, p. 21.) | 1992 m. gruodžio 31 d. | 5–11, 14, 15, 17, 19 ir 24 straipsniai (visoms gentims ir rūšims) 1993 m. gruodžio 31 d. |

B DALIS

Koreliacinė lentelė

Ši direktyva | Direktyva 91/682/EEB |

1 straipsnis | 1 ir 2 straipsniai |

2 straipsnis | 3 straipsnis |

3 straipsnis | 8 straipsnis |

4 straipsnis | – |

5 straipsnis | 4 straipsnis |

6 straipsnis | 6 straipsnis |

7 straipsnis | 5 straipsnis |

8 straipsnis | 10 ir 11 straipsniai |

9 straipsnis | 9 straipsnis |

10 straipsnis | 13 straipsnis |

11 straipsnis | 16 straipsnis |

12 straipsnis | 17 ir 18 straipsniai |

13 straipsnis | 19 straipsnis |

14 straipsnis | 20 straipsnis |

15 straipsnis | 14 straipsnis |

16 straipsnis | – |

17 straipsnis | 21 straipsnis |

18 straipsnis | 22 straipsnis |

19 straipsnis | – |

20 straipsnis | – |

21 straipsnis | – |

--------------------------------------------------

Top