Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0011

2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2016/11, kuria iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla II priedas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2016/11/oj

6.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 3/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2016/11

2016 m. sausio 5 d.

kuria iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (1), ypač į jos 24 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2002/57/EB II priedo I skirsnio 2 dalies b punkte nustatytas mažiausias hibridinių veislių rapsų sėklos veislės grynumas;

(2)

šiuo metu galiojantis 90 % veislės grynumo standartas, taikomas hibridinių veislių vasariniams ir žieminiams rapsams, nebeatitinka nei specialių techninių savybių, nei vasarinių rapsų sėklos auginimo apribojimų;

(3)

Direktyvoje 2002/57/EB nustatytos sėklos auginimo sąlygos yra grindžiamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nustatytais tarptautiniu mastu pripažintais sėklų schemų standartais;

(4)

vasarinių rapsų sėklos veislės grynumo standartą reikėtų pritaikyti prie EBPO nustatyto standarto;

(5)

todėl Direktyvos 2002/57/EB II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/57/EB II priedo dalinis pakeitimas

Direktyvos 2002/57/EB II priedo I skirsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Mažiausias sėklos veislės grynumas:

elitinė sėkla, moteriškasis komponentas – 99,0 %,

elitinė sėkla, vyriškasis komponentas – 99,9 %,

žieminių veislių rapsų sertifikuota sėkla – 90,0 %,

vasarinių veislių rapsų sertifikuota sėkla – 85,0 %.“

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2017 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. sausio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74.


Top