Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0097

2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/97/ES, kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl tiekėjų ir veislių registracijos ir bendrojo veislių sąrašo

OJ L 298, 16.10.2014, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/97/oj

16.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 298/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2014/97/ES

2014 m. spalio 15 d.

kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl tiekėjų ir veislių registracijos ir bendrojo veislių sąrašo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (1), ypač į jos 5 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnio 5 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

būtina nustatyti nuostatas dėl tiekėjų registro, kaip numatyta Direktyvoje 2008/90/EB, ir tiekėjų prievoles teikti pranešimus;

(2)

dėl skaidrumo valstybės narės prireikus turėtų suteikti prieigą prie to registro. Valstybėms narėms paliekama teisė spręsti, ar jos skelbia visą registrą, ar jo dalis;

(3)

turėtų būti sudarytas veislių registras. Į tą registrą turėtų būti įrašytos ne tik pagal Direktyvą 2008/90/EB, bet ir pagal Tarybos direktyvą 92/34/EEB (2) registruotos veislės. Tame registre turėtų būti nurodyta, ar veislės turi oficialų aprašą arba oficialiai pripažintą aprašą;

(4)

genetiškai modifikuotas veisles turėtų būti leidžiama registruoti tik jeigu genetiškai modifikuotą organizmą, iš kurio sudaryta veislė, leidžiama auginti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB (3) arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (4);

(5)

turėtų būti numatytos veislių registravimo kaip turinčių oficialų aprašą sąlygos ir jų registravimo procedūra. Kaip numatyta Direktyvoje 2008/90/EB, valstybės narės gali nustatyti veislių, turinčių oficialiai pripažintą aprašą, registravimo sąlygas;

(6)

kad veislę būtų galima registruoti kaip turinčią oficialų aprašą, atsakinga oficiali įstaiga turėtų parengti tokį aprašą;

(7)

turėtų būti numatytas registracijos galiojimo, atnaujinimo ir veislės išbraukimo iš veislių registro laikotarpis;

(8)

valstybės narės turėtų pranešti viena kitai ir Komisijai tam tikrą informaciją apie registruotas veisles ir veislių registracijos paraiškas. Remdamasi ta informacija ir siekdama didinti pasitikėjimą rinka, Komisija turėtų paskelbti bendrąjį veislių sąrašą, kuris taptų skaidria ir lengvai prieinama duomenų baze;

(9)

Komisijos direktyvą 93/79/EEB (5) tikslinga panaikinti;

(10)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Vaisinių augalų genčių ir rūšių dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tiekėjų registras

1.   Valstybės narės tvarko ir atnaujina tiekėjų registrą, kaip numatyta Direktyvos 2008/90/EB 5 straipsnio 1 dalyje.Minėtas registras toliau vadinamas tiekėjų registru.

Į tą registrą įtraukiami ne tik pagal šią direktyvą registruoti tiekėjai, bet ir tiekėjai, akredituoti pagal nacionalines nuostatas, kuriomis Direktyvos 92/34/EEB 6 straipsnio 1 dalis perkeliama į nacionalinę teisę.

Jei tikslinga, valstybės narės leidžia susipažinti su tiekėjų registru.

2.   Tiekėjų registre pateikiama tokia informacija:

a)

tiekėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir kontaktiniai duomenys;

b)

veikla, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/90/EB 2 straipsnio 9 dalyje, kurią tiekėjas vykdo susijusioje valstybėje narėje, atitinkamų patalpų adresas ir susijusios pagrindinės gentys ar rūšys ir

c)

registracijos numeris arba kodas.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad, nustačiusi, jog fizinis arba juridinis asmuo nebevykdo veiklos, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/90/EB 2 straipsnio 9 dalyje, atsakinga oficiali įstaiga tokį asmenį išbrauktų iš tiekėjų registro.

2 straipsnis

Tiekėjų prievolė pranešti

1.   Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai praneštų 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytą informaciją.

Tačiau tiekėjų, akredituotų pagal Direktyvos 92/34/EEB 6 straipsnio 1 dalį, informacijos pranešti nereikalaujama.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai praneštų apie bet kokius 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos pasikeitimus.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjams per nacionalinės teisės aktuose nustatytiną laiką būtų pranešama apie jų registraciją ir apie visus jos pakeitimus.

3 straipsnis

Veislių registras

1.   Valstybės narės tvarko, atnaujina ir skelbia veislių registrą (toliau – veislių registras).

Į registrą įtraukiamos ne tik pagal šią direktyvą registruotos veislės, bet ir veislės, kurios buvo užregistruotos iki 2012 m. rugsėjo 30 d. pagal Direktyvos 92/34/EB 9 straipsnio 3 dalį, ir veislės, kurios buvo užregistruotos pagal Direktyvos 2008/90/EB 7 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos antrą sakinį.

2.   Veislių registre pateikiama tokia informacija:

a)

veislės pavadinimas ir sinonimai;

b)

veislės rūšis;

c)

atitinkama nuoroda „oficialus aprašas“ arba „oficialiai pripažintas aprašas“;

d)

registracijos arba, jei taikoma, registracijos atnaujinimo data;

e)

registracijos galiojimo laikotarpio pabaigos data.

3.   Valstybės narės saugo kiekvienos veislės, kurią užregistravo, dokumentus. Tuose dokumentuose turi būti veislės aprašas ir visų su veislės registracija susijusių duomenų santrauka.

4 straipsnis

Veislių registravimo sąlygos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad veislė būtų registruojama kaip turinti oficialų aprašą, jeigu ji atitinka šiuos reikalavimus:

a)

ji yra išskirtinė, vienoda ir stabili, kaip apibrėžta 2 dalyje;

b)

turimas veislės mėginys ir

c)

jei tai genetiškai modifikuota veislė, genetiškai modifikuotą organizmą, iš kurio sudaryta veislė, leidžiama auginti pagal Direktyvą 2001/18/EB arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

2.   Veislė laikoma:

a)

išskirtine, jei ji pagal požymių, nulemtų tam tikro genotipo ar genotipų derinio, išraišką aiškiai skiriasi nuo bet kurios kitos veislės, kuri visuotinai žinoma paraiškos pateikimo dieną, nustatytą 5 straipsnyje;

b)

vienoda, jei, nepaisant galimų nukrypimų, susijusių su tam tikrais jos dauginimo ypatumais, ji yra pakankamai vienoda pagal požymių, naudojamų išskirtinumui tirti, ir kitų požymių, naudojamų veislei aprašyti, išraišką;

c)

stabilia, jei ji pagal požymių, naudojamų išskirtinumui tirti, ir kitų požymių, naudojamų veislei aprašyti, išraišką po daugkartinio dauginimo arba, jei tai mikrodauginimas – kiekvieno ciklo pabaigoje lieka nepakitusi.

5 straipsnis

Veislės registracijos paraiška

1.   Jei norima registruoti veislę kaip turinčią oficialų aprašą, valstybės narės reikalauja, kad atitinkamos valstybės narės atsakingai oficialiai įstaigai būtų pateikiama rašytinė paraiška.

2.   Su paraiška pateikiama ši informacija:

a)

teikiant paraišką techniniuose klausimynuose nustatyta informacija:

i)

Bendrijos augalų veislių tarnybos (BAVT) administracinės tarybos išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimų protokolų II priede, atitinkamai rūšiai, kuriai buvo paskelbtas toks protokolas, arba, jei tokių protokolų nepaskelbta,

ii)

Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos (UPOV) išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimų atlikimo gairių X skyriuje ir atitinkamai rūšiai, kuriai buvo paskelbtos tokios gairės, skirtų susijusių tyrimų gairių priede, arba, jei tokių gairių nepaskelbta,

iii)

nacionalinėse nuostatose;

b)

informacija apie tai, ar veislė yra oficialiai registruota kitoje valstybėje narėje arba tokios registracijos paraiška pateikta kitoje valstybėje narėje;

c)

siūlomas pavadinimas;

d)

jei tai genetiškai modifikuota veislė, įrodymas, kad genetiškai modifikuotą organizmą, iš kurio sudaryta veislė, leidžiama auginti pagal Direktyvą 2001/18/EB arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

3.   Pareiškėjas su paraiška gali pateikti tokią informaciją:

a)

kitos valstybės narės atsakingos oficialios įstaigos pagal 6 straipsnio 5 dalį nustatytą oficialų aprašą;

b)

visą kitą svarbią informaciją.

6 straipsnis

Paraiškų nagrinėjimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad atsakingai oficialiai įstaigai gavus paraišką registruoti veislę kaip turinčią oficialų aprašą, ta veislė tiriama pagal 2, 3 ir 4 dalis.

2.   Siekiant nustatyti veislės oficialų aprašą, atliekami auginimo tyrimai.

Tačiau jeigu pareiškėjas pateikia informaciją pagal 5 straipsnio 3 dalies a punktą, o atsakinga oficiali įstaiga mano, kad ta informacija patvirtinama, jog 4 straipsnyje nustatytos registracijos sąlygos įvykdytos, auginimo tyrimai neatliekami.

Jeigu turi būti atliekami auginimo tyrimai, atsakinga oficiali įstaiga reikalauja pateikti veislės medžiagos mėginį.

3.   2 dalyje nurodytus auginimo tyrimus atlieka:

a)

atsakinga oficiali įstaiga, kuriai pateikta paraiška, arba

b)

kitos valstybės narės atsakinga oficiali įstaiga, sutikusi atlikti minėtus tyrimus, arba

c)

bet kuri juridinis asmuo pagal Direktyvos 2008/90/EB 13 straipsnio 2 dalį.

Kai taikomas c punktas ir tyrimai atliekami privačių įmonių patalpose, atsakinga oficiali įstaiga užtikrina, kad nebūtų taikoma jokių priemonių, kurios galėtų trukdyti oficialiam tyrimui.

4.   Auginimo tyrimai atliekami bent pagal šias nuostatas dėl tyrimo plano, auginimo sąlygų ir veislės požymių:

a)

techninių tyrimų pradžioje taikomus Bendrijos augalų veislių tarnybos (BAVT) administracinės tarybos išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimų protokolus, arba, jeigu atitinkamoms rūšims protokolų nepaskelbta,

b)

techninių tyrimų pradžioje taikomas Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos (UPOV) išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimų atlikimo gaires, arba, jeigu atitinkamoms rūšims gairių nepaskelbta,

c)

nacionalines nuostatas.

5.   Jeigu atsakinga oficiali įstaiga, remdamasi 1 dalyje nurodytu tyrimu, padaro išvadą, kad susijusi veislė atitinka 5 straipsnyje nurodytas sąlygas, ji nustato oficialų aprašą ir įtraukia tą veislę į veislių registrą.

7 straipsnis

Veislės registracijos galiojimo laikotarpis

Veislės registracija galioja ne ilgiau kaip 30 metų.

Genetiškai modifikuotų veislių registracijos galiojimo laikotarpis yra ne ilgesnis negu laikotarpis, kurį pagal Direktyvą 2001/18/EB arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama auginti tą genetiškai modifikuotą organizmą, iš kurio ta veislė sudaryta.

8 straipsnis

Veislės registracijos atnaujinimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad veislės registraciją būtų galima atnaujinti ne ilgiau kaip dar 30-čiai metų, jeigu tos veislės medžiagos dar turima.

Be to, genetiškai modifikuotos veislės registracija atnaujinama su sąlyga, kad atitinkamą genetiškai modifikuotą organizmą vis dar leidžiama auginti pagal Direktyvą 2001/18/EB arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003. Atnaujinimo laikotarpis yra ne ilgesnis negu laikotarpis, kurį leidžiama auginti susijusį genetiškai modifikuotą organizmą.

2.   Jei norima atnaujinti registraciją, valstybės narės reikalauja, kad susijusios valstybės narės atsakingai oficialiai įstaigai būtų pateikiama rašytinė paraiška. Su paraiška pateikiami įrodymai, kad įvykdytos 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

Tačiau valstybė narė veislės registraciją gali atnaujinti ir be rašytinės paraiškos, jeigu mano, kad registraciją atnaujinti svarbu norint išsaugoti genetinę įvairovę ir užtikrinti nepertraukiamą auginimą arba tai naudinga dėl kitokio pobūdžio bendro intereso.

9 straipsnis

Veislė išbraukimas iš veislių registro

Valstybės narės užtikrina, kad veislė būtų išbraukta iš veislių registro, jeigu:

a)

nebesilaikoma 4 straipsnyje nustatytų sąlygų;

b)

teikiant arba nagrinėjant registracijos paraišką buvo pateikta neteisingų arba apgaulingų duomenų apie faktus, kuriais remiantis veislė buvo užregistruota.

10 straipsnis

Pranešimai

1.   Kiekviena valstybė narė pateikia kitų valstybių narių atsakingoms oficialioms įstaigoms ir Komisijai informaciją, kurios reikia norint gauti prieigą prie susijusios valstybės narės veislių registro.

Kiekviena valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai apie į savo veislių registrą įtrauktą veislę ir apie bet kokį kitą savo veislių registro pakeitimą.

2.   Kiekviena valstybė narė, gavusi prašymą, kitai valstybei narei arba Komisijai pateikia:

a)

susijusios valstybės narės veislių registre registruotų veislių oficialų arba oficialiai pripažintą aprašą;

b)

susijusios valstybės narės pagal 6 straipsnį atlikto veislių registracijos paraiškų nagrinėjimo rezultatus;

c)

visą kitą turimą informaciją apie veisles, įtrauktas į susijusios valstybės narės veislių registrą arba išbrauktas iš jo;

d)

veislių, kurių registracijos paraiškos susijusioje valstybėje narėje dar nagrinėjamos, sąrašą.

11 straipsnis

Bendrasis sąrašas

Komisija, remdamasi pagal 10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipą gauta informacija, sudaro, reguliariai atnaujina ir skelbia elektroninį bendrąjį į valstybių narių veislių registrus įtrauktų veislių sąrašą.

12 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2017 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

13 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 93/79/EEB panaikinama nuo 2017 m. sausio 1 d.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

15 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 267, 2008 10 8, p. 8.

(2)  1992 m. balandžio 28 d. Tarybos direktyva 92/34/EEB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (OL L 157, 1992 6 10, p. 10).

(3)  2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

(4)  2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, p. 1).

(5)  1993 m. rugsėjo 21 d. Komisijos direktyva 93/79/EEB, nustatanti papildomas įgyvendinimo nuostatas dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų sąrašų, kuriuos turi tiekėjai pagal Tarybos direktyvą 92/34/EEB (OL L 256, 1993 10 14, p. 25).


Top