Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0072

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/72/EB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 28–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 116 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/72/oj

1.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/28


TARYBOS DIREKTYVA 2008/72/EB

2008 m. liepos 15 d.

dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą

(Tekstas svarbus EEE)

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1992 m. balandžio 28 d. Tarybos direktyva 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiama (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Bendrijos žemės ūkyje daržininkystė užima svarbią vietą.

(3)

Geros daržininkystės rezultatai didžia dalimi priklauso ne tik nuo sėklos, kuriai jau taikoma 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (4), kokybės ir augalų sveikatos, bet ir nuo daržovių sodinamosios medžiagos, naudojamos jų dauginimui.

(4)

Atskirose valstybėse narėse skirtingai vertinant daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą gali būti sukurtos prekybos kliūtys ir tokiu būdu trukdoma laisvam šių prekių judėjimui Bendrijoje.

(5)

Bendrijos lygiu suderinti reikalavimai turėtų užtikrinti, kad visoje Bendrijoje pirkėjai gautų geros kokybės ir sveiką daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą.

(6)

Kiek tai susiję su augalų sveikata, tokie suderinti reikalavimai turi atitikti 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (5).

(7)

Nedarant poveikio direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl augalų sveikatos taikymui, netikslinga taikyti Bendrijos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos prekybos taisykles, kai nurodoma, kad tokie produktai yra skirti eksportui į trečiąsias šalis, nes ten taikomos taisyklės gali skirtis nuo šios direktyvos taisyklių.

(8)

Kiekvienos daržovių genties ir rūšies sveikatos bei kokybės standartams nustatyti reikia ilgo ir išsamaus techninio bei mokslinio nagrinėjimo. Šiuo tikslu atitinkamai turėtų būti sukurta tvarka.

(9)

Už tai, kad produktai atitiktų šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus, pirmiausia atsako daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos tiekėjai.

(10)

Valstybių narių kompetentingos institucijos, vykdydamos kontrolę ir patikrinimus, turėtų užtikrinti, kad tiekėjai laikytųsi tų reikalavimų.

(11)

Turėtų būti numatytos Bendrijos kontrolės priemonės, kurios užtikrintų, kad šioje direktyvoje nustatyti standartai būtų vienodai taikomi visose valstybėse narėse.

(12)

Daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos pirkėjai yra suinteresuoti, kad būtų žinomi veislių pavadinimai ir išsaugotas jų tapatumas.

(13)

Dėl to reikia numatyti veisles reglamentuojančių taisyklių taikymą, kaip tai yra nustatyta prekyboje daržovių sėkla.

(14)

Tam, kad būtų galima užtikrinti daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos tapatumą ir tvarkingą prekybą, reikėtų nustatyti Bendrijos taisykles dėl siuntų atskyrimo ir ženklinimo. Etiketėse turėtų būti nurodyti duomenys, skirti tiek oficialiai kontrolei, tiek naudotojui informuoti.

(15)

Reikėtų nustatyti taisykles, pagal kurias, esant laikiniems tiekimo sunkumams, prekybai daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga būtų taikomi ne tokie griežti reikalavimai nei numatyti šioje direktyvoje.

(16)

Valstybėms narėms turėtų būti uždrausta II priede nurodytoms gentims ir rūšims, apie kurias bus sudaryti sąrašai, nustatyti naujus reikalavimus ar prekybos apribojimus, kurie skirtųsi nuo šioje direktyvoje numatytų.

(17)

Reikėtų numatyti leidimą Bendrijoje prekiauti daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išauginta trečiosiose šalyse, jei bus suteikiamos tokios pačios garantijos, kokios yra suteikiamos Bendrijoje išaugintai daržovių dauginamajai bei sodinamajai medžiagai, ir bus laikomasi Bendrijos taisyklių.

(18)

Siekiant suderinti valstybių narių taikomus techninius tikrinimo metodus ir norint palyginti Bendrijoje išaugintą daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą su medžiaga, išauginta trečiosiose šalyse, reikėtų atlikti palyginamuosius tyrimus ir nustatyti, ar tokie produktai atitinka šios direktyvos reikalavimus.

(19)

Turėtų būti patvirtintos priemonės, būtinos šiai direktyvai įgyvendinti laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6).

(20)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais III priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Ši direktyva taikoma prekybai daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklas, Bendrijoje.

2.   2–20 straipsniai ir 23 straipsnis taikomi gentims ir rūšims bei jų hibridams, išvardytiems II priede.

Tie straipsniai taikomi ir kitų genčių arba rūšių, arba jų hibridų įskiepiams ir kitoms augalo dalims, jei minėtų genčių, rūšių ar jų hibridų medžiaga yra arba turi būti į juos įskiepyta.

3.   II priede pateikto genčių ir rūšių sąrašo pakeitimai tvirtinami 21 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka.

2 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvoje 2000/29/EB nustatytų sveikatos taisyklių, ši direktyva netaikoma dauginamajai ar sodinamajai medžiagai, skirtai eksportui į trečiąsias šalis, jei ji yra tinkamai identifikuota ir laikoma pakankamai izoliuotai.

Pirmos pastraipos įgyvendinimo priemonės, ypač dėl identifikavimo ir izoliavimo, tvirtinamos 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojami tokie apibrėžimai:

a)

dauginamoji medžiaga – tai augalų dalys ir visa augalinė medžiaga, taip pat įskiepiai, skirti daržovėms dauginti ir auginti;

b)

sodinamoji medžiaga – tai visas augalas ir augalų dalys, taip pat skiepai, įskiepytosios dalys, skirtos daržovėms sodinti ir auginti;

c)

tiekėjas – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, profesionaliai užsiimantis bent viena iš toliau išvardytų veiklos rūšių, susijusių su daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga: dauginimu, auginimu, laikymu ir (arba) apdorojimu bei prekyba;

d)

prekyba – tai dauginamosios arba sodinamosios medžiagos bet kokia forma turėjimas ar atsargų laikymas, demonstravimas prekybos tikslais ar siūlymas parduoti, pardavimas ir (arba) pristatymas kitam asmeniui;

e)

atsakinga oficiali įstaiga – tai:

i)

vienintelė centrinė institucija, įkurta arba paskirta valstybės narės, prižiūrima nacionalinės Vyriausybės ir atsakinga už kokybės klausimus;

ii)

bet kuri valstybinės valdžios institucija, įsteigta:

nacionaliniu lygiu,

arba regioniniu lygiu, prižiūrima nacionalinių valdžios institucijų neviršijant atitinkamos valstybės narės nacionaliniais teisės aktais nustatytų ribų.

Pagal savo nacionalinius teisės aktus i ir ii punktuose nurodytos įstaigos šioje direktyvoje numatytas užduotis gali pavesti joms prižiūrint atlikti bet kuriam pagal viešąją ar privatinę teisę veikiančiam juridiniam asmeniui, kuriam pagal oficialiai patvirtintus įstatus yra pavestos išskirtinės konkrečios viešosios funkcijos, jei toks asmuo ir jo nariai nėra asmeniškai suinteresuoti jų taikomų priemonių rezultatais.

Valstybės narės užtikrina, kad i punkte ir ii punkte nurodytos įstaigos glaudžiai bendradarbiautų.

Be to, 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti patvirtintas kitas juridinis asmuo, įsteigtas bet kurios iš i ir ii punktuose nurodytų įstaigų vardu ir veikiantis tokiai įstaigai prižiūrint, jei toks asmuo nėra asmeniškai suinteresuotas jo taikomų priemonių rezultatais.

Valstybės narės praneša Komisijai apie savo atsakingas oficialias įstaigas. Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms;

f)

oficialios priemonės – tai priemonės, kurių imasi atsakinga oficiali įstaiga;

g)

oficialus patikrinimas – atsakingos oficialios įstaigos vykdomas patikrinimas;

h)

oficialus pareiškimas – pareiškimas, kurį paskelbia atsakinga oficiali įstaiga arba kuris yra paskelbiamas jos atsakomybe;

i)

siunta – tam tikras vienos prekės vienetų, kuriuos galima identifikuoti pagal jų vienodą sudėtį ir kilmę, skaičius;

j)

laboratorija – viešosios arba privatinės teisės subjektas, atliekantis analizę ir tinkamą įvertinimą, leidžiantį augintojui vykdyti produkcijos kokybės monitoringą.

4 straipsnis

21 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka I priede sudaromas kiekvienos II priede nurodytos genties ir rūšies bei kitų genčių ir rūšių įskiepių, jei minėtų genčių ar rūšių yra arba turi būti į juos įskiepyta, sąrašas nurodant augalų sveikatos reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 2000/29/EB ir taikomus atitinkamai genčiai ir (arba) rūšiai, nustatantis:

a)

reikalavimus, kuriuos turi atitikti daržovių sodinamoji medžiaga, ypač susijusius su pasėlių kokybe ir grynumu, bei prireikus su veislės požymiais. Šie reikalavimai įtraukiami į I priedo A dalį;

b)

reikalavimus, kuriuos turi atitikti dauginamoji medžiaga, ypač susijusius su taikoma dauginimo sistema, augančių pasėlių grynumu ir prireikus su veislės požymiais. Šie reikalavimai išdėstyti I priedo B dalyje.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai imtųsi visų būtinų priemonių, garantuojančių, kad visuose daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos auginimo ir prekybos etapuose būtų laikomasi šia direktyva nustatytų standartų.

2.   Taikant 1 dalį, šie tiekėjai patys atlieka arba akredituotam tiekėjui ar atsakingai oficialiai įstaigai paveda atlikti patikrinimus, kurie būtų paremti šiais principais:

kritinių taškų nustatymas auginimo procese remiantis taikomais auginimo metodais,

metodų, skirtų pirmojoje įtraukoje minėtų kritinių taškų monitoringui ir tikrinimui vykdyti, sudarymas ir įgyvendinimas,

mėginių analizei atsakingos oficialios įstaigos akredituotoje laboratorijoje atlikti ėmimas, kad būtų galima patikrinti, ar laikomasi šioje direktyvoje nustatytų standartų,

pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje įtraukoje minėtų duomenų įrašų raštu ar kitu neištrinamu būdu ir įrašų apie dauginamosios ir sodinamosios medžiagos auginimą ir prekybą, kuriuos turi saugoti atsakinga oficiali įstaiga, darymas. Šie dokumentai ir įrašai saugomi ne trumpiau nei vienerius metus.

Tačiau tiekėjai, kurių su šia sritimi susijusi veikla apsiriboja vien daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išaugintos ir supakuotos ne jų patalpose, platinimu, turi daryti tik tokių produktų pirkimo, pardavimo ir (arba) pristatymo įrašus raštu ar kitu neištrinamu būdu.

Ši dalis netaikoma tiekėjams, kurių su šia sritimi susijusi veikla apsiriboja daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos nedidelių kiekių tiekimu galutiniams naudotojams neprofesionalams.

3.   Jei pačių tiekėjų patikrinimo rezultatai arba bet kuri informacija, kurią turi 1 dalyje minėti tiekėjai, rodo, kad yra vienas ar daugiau Direktyvoje 2000/29/EB nurodytų kenksmingų organizmų arba jų kiekiai yra didesni, negu paprastai leidžiama atitinkant standartus, arba yra kenksmingų organizmų, nurodytų atitinkamuose sąrašuose, sudarytuose pagal šios direktyvos 4 straipsnį, tiekėjai nedelsdami apie tai praneša atsakingai oficialiai įstaigai ir imasi tos įstaigos nurodytų priemonių arba bet kurių kitų priemonių, būtinų tokių kenksmingų organizmų plitimo rizikai sumažinti. Tiekėjas daro įrašus apie visus kenksmingų organizmų atsiradimo jo patalpose atvejus ir registruoja visas priemones, kurių tokiu atveju buvo imtasi.

4.   Išsamios 2 dalies antros pastraipos taikymo taisyklės nustatomos 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

6 straipsnis

1.   Atsakinga oficiali įstaiga tiekėjus akredituoja tik įsitikinus, kad jų taikomi gamybos metodai ir įmonės atitinka šios direktyvos reikalavimus, keliamus tokio pobūdžio veiklai. Jei tiekėjas nusprendžia vykdyti kitokią veiklą nei ta, kuriai jis gavo akreditaciją, akreditaciją būtina atnaujinti.

2.   Atsakinga oficiali įstaiga akredituoja laboratorijas tik įsitikinusi, kad tos laboratorijos, jų tyrimo metodai ir įmonės atitinka šios direktyvos reikalavimus, keliamus jų vykdomai bandymų veiklai, kurie turi būti nustatyti 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Jei laboratorija nusprendžia vykdyti kitokią veiklą nei ta, kuriai ji gavo akreditaciją, akreditaciją būtina atnaujinti.

3.   Jei nebesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų reikalavimų, atsakinga oficiali įstaiga imasi būtinų priemonių. Šiuo tikslu ji visų pirma atsižvelgia į bet kurio patikrinimo, atlikto pagal 7 straipsnio nuostatas, išvadas.

4.   Tiekėjų, jų įmonių ir laboratorijų priežiūra bei kontrolė yra reguliariai vykdoma arba pavedama vykdyti atsakingai oficialiai įstaigai, kurios pareigūnai bet kuriuo metu gali laisvai įeiti į visus įmonių padalinius, kad būtų užtikrintas šios direktyvos reikalavimų laikymasis. Priežiūrą ir kontrolę įgyvendinančios priemonės priimamos 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Jei vykdant tokią priežiūrą ir monitoringą nustatoma, kad šios direktyvos reikalavimų nesilaikoma, atsakinga oficiali įstaiga imasi atitinkamų veiksmų.

7 straipsnis

1.   Komisijos ekspertai, bendradarbiaudami su valstybių narių atsakingomis oficialiomis įstaigomis, gali atlikti patikrinimus vietoje, jei jų reikia garantuoti, kad ši direktyva būtų taikoma vienodai, ypač patikrinti, ar tiekėjai iš tikrųjų laikosi šios direktyvos reikalavimų. Valstybė narė, kurios teritorijoje atliekamas patikrinimas, visokeriopai padeda savo pareigas vykdantiems ekspertams. Komisija valstybes nares informuoja apie tyrimų rezultatus.

2.   Išsamios 1 dalies taikymo taisyklės priimamos 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

8 straipsnis

1.   Daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga gali prekiauti tik akredituoti tiekėjai ir tik tuo atveju, jei jie laikosi 4 straipsnyje minimame sąraše nustatytų reikalavimų.

2.   Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB nuostatų, 1 dalis netaikoma daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai, skirtai:

a)

bandymams arba moksliniams tikslams; arba

b)

selekciniam darbui; arba

c)

priemonėms, skirtoms genetinei įvairovei išsaugoti.

3.   Išsamios 2 dalies a, b ir c punktų taikymo taisyklės prireikus priimamos 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

9 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 2 straipsnio, daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, kuri priklauso II priede išvardytoms gentims bei rūšims ir kuriai taip pat taikoma Direktyva 2002/55/EB, negali būti prekiaujama Bendrijoje, jei ji nepriklauso veislei, pripažintai pagal šią direktyvą.

2.   Nepažeidžiant 2 straipsnio ir šio straipsnio 3 dalies, daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, kuri priklauso II priede išvardytoms gentims ir rūšims, bet kuriai netaikoma Direktyva 2002/55/EB, Bendrijoje neprekiaujama, jei ji nepriklauso veislei, kuri yra oficialiai pripažinta bent vienoje valstybėje narėje.

Pripažinimo sąlygoms taikomos Direktyvos 2002/55/EB 4 ir 5 straipsnių ir 9 straipsnio 3 dalies nuostatos.

Produkcijos pripažinimo ir išsaugojimo tvarkai ir formalumams mutatis mutandis taikomos minėtos direktyvos 3 straipsnio 2 ir 4 dalys, 6, 7, 8 straipsniai, 9 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys bei 10–15 straipsniai.

Kiekvienu atveju galima atsižvelgti į neoficialių tyrimų rezultatus ir praktinę informaciją, sukauptą auginimo metu.

3.   Pagal 2 dalį oficialiai pripažintos veislės įrašomos į Bendrąjį daržovių veislių katalogą, nurodytą Direktyvos 2002/55/EB 17 straipsnyje. Tos direktyvos 16 straipsnio 2 dalis, 17, 18 ir 19 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

10 straipsnis

1.   Auginant ir nuimant arba atskiriant nuo motininės medžiagos daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, ji laikoma atskiromis siuntomis.

2.   Jei skirtingos kilmės daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga yra sudedama kartu ar sumaišoma ją pakuojant, saugant, vežant ar pristatant, tiekėjai laiko įrašus, kuriuose nurodomi tokie duomenys: siuntos sudėtis ir jos atskirų sudedamųjų dalių kilmė.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad vykdant oficialius patikrinimus būtų laikomasi 1 ir 2 dalių reikalavimų.

11 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 10 straipsnio 2 dalies, daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga prekiaujama tik pakankamai vienodomis siuntomis ir tik jei yra pripažinta, kad ji atitinka šią direktyvą ir prie jos yra pridėtas pagal 4 straipsnyje sudaryto sąrašo reikalavimus tiekėjo parengtas dokumentas. Jei dokumente yra oficialus pareiškimas, jis aiškiai atskiriamas nuo kitos dokumento informacijos.

Daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ženklinimo etiketėmis ir (arba) jos plombavimo bei pakavimo reikalavimai nurodomi 4 straipsnyje minimame sąraše.

2.   Jei mažmenininkas daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą tiekia galutiniam naudotojui neprofesionalui, ženklinimo etiketėmis reikalavimai gali apsiriboti atitinkama informacija apie produktą.

12 straipsnis

1.   Valstybės narės gali:

a)

netaikyti 11 straipsnio smulkiems gamintojams, kurių visa išauginta ir parduodama daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga yra skirta galutiniam vietinės rinkos asmenų naudojimui ir kurie augalų auginimu užsiima kaip neprofesionalai („vietinė apyvarta“);

b)

nekontroliuoti ir oficialiai netikrinti asmenų, kuriems taikoma tokia išimtis, išaugintos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos vietinės apyvartos ir jos oficialiai nekontroliuoti kaip numatyta 18 straipsnyje.

2.   21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patvirtinamos įgyvendinimo priemonės, susijusios su kitais reikalavimais dėl šio straipsnio 1 dalyje minimų išimčių, ypač dėl sąvokų „smulkūs gamintojai“ ir „vietinė rinka“, ir su atitinkamomis procedūromis.

13 straipsnis

Jei atsiranda laikinų sunkumų tiekti daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, atitinkančią šios direktyvos reikalavimus, 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, nepažeidžiant Direktyvoje 2000/29/EB nustatytų augalų sveikatos taisyklių, gali būti patvirtintos priemonės dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, atitinkančia ne tokius griežtus reikalavimus.

14 straipsnis

1.   Prekybai daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, kuri atitinka šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas, netaikomi jokie kiti apribojimai dėl tiekėjo, augalų sveikatos, auginimo terpės ir tikrinimo tvarkos, išskyrus numatytus šioje direktyvoje.

2.   Prekybai daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, kurios veislės įrašytos į Bendrąjį daržovių veislių katalogą, netaikomi jokie kiti apribojimai dėl veislės, išskyrus nustatytus šioje direktyvoje arba į kuriuos daroma nuoroda.

15 straipsnis

II priede nurodytiems produktams valstybės narės netaiko griežtesnių reikalavimų ar prekybos apribojimų, išskyrus reikalavimus, nustatytus 4 straipsnyje nurodytuose sąrašuose, arba jei tai neįmanoma, reikalavimus, galiojančius 1992 m. balandžio 28 d.

16 straipsnis

1.   21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nusprendžiama, ar trečiojoje šalyje išauginta daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, dėl kurios suteikiamos tos pačios garantijos dėl tiekėjo įsipareigojimų, tapatumo, požymių, augalų sveikatos, auginimo terpės, pakavimo, kontrolės priemonių, ženklinimo ir plombavimo, visais šiais atžvilgiais yra lygiavertė daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai, išaugintai Bendrijoje ir atitinkančiai šios direktyvos reikalavimus bei sąlygas.

2.   Kol bus priimtas 1 dalyje minimas sprendimas, valstybės narės iki 2012 m. gruodžio 31 d., nepažeisdamos Direktyvos 2000/29/EB nuostatų, daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos importui iš trečiųjų šalių gali taikyti reikalavimus, kurie būtų bent jau lygiaverčiai laikiniems ar nuolatiniams reikalavimams, nustatytiesiems šios direktyvos 4 straipsnyje minimuose sąrašuose. Jei tokių reikalavimų minėtuose sąrašuose nenumatyta, importo reikalavimai turi būti bent jau lygiaverčiai reikalavimams, taikomiems produkcijai atitinkamoje valstybėje narėje.

21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta data įvairioms trečiosioms šalims gali būti pratęsta, kol bus priimtas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimas.

Daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai, importuotai valstybės narės pagal tos valstybės narės sprendimą, priimtą pagal pirmą pastraipą, kitose valstybėse narėse netaikomi jokie prekybos apribojimai 1 dalyje nurodytais aspektais.

17 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad auginimo ir prekybos metu būtų atliekami daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos mėginių oficialūs patikrinimai siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų ir sąlygų.

18 straipsnis

Išsami 5 straipsnyje numatytos kontrolės ir 10 bei 17 straipsniuose numatyto oficialaus patikrinimo, įskaitant mėginių ėmimo metodus, įgyvendinimo tvarka prireikus priimama 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

19 straipsnis

1.   Jei, vykdant 6 straipsnio 4 dalyje numatytą priežiūrą ir monitoringą, 17 straipsnyje numatytą oficialų patikrinimą arba 20 straipsnyje numatytus bandymus, nustatoma, kad daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga neatitinka šios direktyvos reikalavimų, valstybės narės atsakinga oficiali įstaiga imasi atitinkamų veiksmų užtikrinti, kad medžiaga atitiktų šios direktyvos nuostatas, o jei tai neįmanoma, kad Bendrijoje būtų uždrausta prekiauti tokia daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga.

2.   Jei nustatoma, kad konkretaus tiekėjo parduodama daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir sąlygų, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad prieš tokį tiekėją būtų imamasi atitinkamų priemonių. Jei tiekėjui uždraudžiama prekiauti daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, valstybė narė apie tai praneša Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms.

3.   Visos priemonės, kurių imamasi pagal 2 dalies nuostatas, panaikinamos, kai tik pakankamai įsitikinama, kad daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, kuria tiekėjas ketina prekiauti, ateityje atitiks šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas.

20 straipsnis

1.   Valstybėse narėse atliekami mėginių bandymai arba, atitinkamais atvejais, tyrimai, siekiant patikrinti, ar daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga atitinka šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas, įskaitant susijusius su augalų sveikata. Komisija gali organizuoti valstybių narių ir Komisijos atstovų atliekamus bandymų patikrinimus.

2.   Bendrijos lyginamieji tyrimai ir bandymai gali būti atliekami Bendrijoje siekiant atlikti daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, pateiktos į rinką pagal privalomas arba savo nuožiūra taikomas šios direktyvos nuostatas, įskaitant susijusias su augalų sveikata, mėginių vegetacinius tyrimus. Gali būti atliekami šie lyginamieji tyrimai ir bandymai:

trečiosiose šalyse užaugintos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos,

ekologinei žemdirbystei tinkančios daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos,

daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, parduodamos dėl priemonių, skirtų genetinei įvairovei išsaugoti.

3.   Šie lyginamieji tyrimai ir bandymai naudojami daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos tikrinimo techniniams metodams derinti ir patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, kuriuos turi atitikti ši medžiaga.

4.   21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patvirtinamos būtinos priemonės lyginamiesiems tyrimams ir bandymams atlikti. 21 straipsnio 1 dalyje minimam Komitetui Komisija praneša apie technines priemones dėl tyrimų ir bandymų atlikimo bei jų rezultatus. Kilus augalų sveikatos problemoms, Komisija apie tai praneša Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui.

5.   Bendrija gali daryti finansinį įnašą į 2 ir 3 dalyse numatytų lyginamųjų tyrimų ir bandymų atlikimą.

Finansinis įnašas neviršija biudžeto valdymo institucijos patvirtintų metinių asignavimų.

6.   Lyginamieji tyrimai ir bandymai, kuriems gali būti daromas Bendrijos finansinis įnašas, bei išsamios finansinio įnašo darymo taisyklės nustatomos 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

7.   2 ir 3 dalyse numatytus lyginamuosius tyrimus ir bandymus gali atlikti tik valstybės institucijos arba valstybės įgalioti juridiniai asmenys.

21 straipsnis

1.   Komisijai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje numatytas laikotarpis – vienas mėnuo.

3.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

22 straipsnis

4 straipsnyje minimų sąrašų, reikalavimų ir išsamių šios direktyvos įgyvendinimo taisyklių pakeitimai priimami 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

23 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje auginama ir prekybai skirta daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga atitiktų šios direktyvos reikalavimus.

2.   Jei oficialaus patikrinimo metu nustatoma, kad daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga prekiauti negalima, nes ji neatitinka augalų sveikatos reikalavimų, atitinkama valstybė narė imasi atitinkamų oficialių priemonių bet kokiai su augalų sveikata susijusiai rizikai pašalinti.

24 straipsnis

Sudarant 4 straipsnyje minimą sąrašą, 5–11 straipsnių, 14, 15, 17, 19 ir 23 straipsnių taikymo kiekvienai II priede nurodytai genčiai ar rūšiai data nustatoma 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

25 straipsnis

Direktyva 92/33/EEB su pakeitimais, padarytais aktais, nurodytais III priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais III priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikmenų lentelę.

26 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

27 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  2008 m. kovo 11 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 157, 1992 6 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/699/EB (OL L 284, 2007 10 30, p. 33).

(3)  Žr. III priedo A dalį.

(4)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/124/EB (OL L 339, 2006 12 6, p. 12).

(5)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/6/EB (OL L 168, 2008 6 28, p. 31).

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).


I PRIEDAS

Reikalavimai, kurie turi būti nustatyti pagal 4 straipsnį

A   DALIS

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti sodinamoji medžiaga.

B   DALIS

Genčių ir rūšių, neišvardytų Direktyvoje 2002/55/EB, sąrašas ir reikalavimai, kuriuos turi atitikti dauginamoji medžiaga.


II PRIEDAS

Genčių ir rūšių, minimų 1 straipsnio 2 dalyje, sąrašas

Allium cepa L.

Cepa grupė

Valgomasis svogūnas

Aggregatum grupė

Askaloninis česnakas

Allium fistulosum L.

Tuščialaiškis česnakas

Allium porrum L.

Daržinis poras

Allium sativum L.

Valgomasis česnakas

Allium schoenoprasum L.

Laiškinis česnakas

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Daržinis builis

Apium graveolens L.

Valgomasis salieras

Asparagus officinalis L.

Vaistinis smidras

Beta vulgaris L.

Raudonasis burokėlis

Mangoldas

Brassica oleracea L.

Garbanotasis kopūstas

Žiedinis kopūstas

Brokolis

Briuselio kopūstas

Savojos kopūstas

Baltasis gūžinis kopūstas

Raudonasis gūžinis kopūstas

Ropinis kopūstas

Brassica rapa L.

Kininis bastutis

Ropė

Capsicum annuum L.

Vienametė paprika

Cichorium endivia L.

Salotinė garbanotoji trūkažolė

Salotinė plačialapė trūkažolė

Cichorium intybus L.

Paprastoji trūkažolė

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Tikrasis arbūzas

Cucumis melo L.

Sėjamasis melionas

Cucumis sativus L.

Paprastasis ilgavaisis agurkas

Paprastasis trumpavaisis agurkas

Cucurbita maxima Duchesne

Didysis moliūgas

Cucurbita pepo L.

Paprastasis moliūgas

Cynara cardunculus L.

Daržovinis artišokas

Dygusis artišokas

Daucus carota L.

Paprastoji morka

Foeniculum vulgare Mill.

Paprastasis pankolis

Lactuca sativa L.

Sėjamoji salota

Lycopersicon esculentum Mill.

Valgomasis pomidoras

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Sėjamoji petražolė

Phaseolus coccineus L.

Raudonžiedė pupelė

Phaseolus vulgaris L.

Žemaūgė daržinė pupelė

Vijoklinė daržinė pupelė

Pisum sativum L. (partim)

Sėjamasis žirnis

Raphanus sativus L.

Valgomasis ridikas

Rheum rhabarbarum L.

Daržovinis rabarbaras

Scorzonera hispanica L.

Valgomoji gelteklė

Solanum melongena L.

Baklažanas

Spinacia oleracea L.

Daržinis špinatas

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Salotinė sultenė

Vicia faba L. (partim)

Pupa

Zea mays L. (partim)

Paprastasis kukurūzas, saldžiųjų veislių grupė


III PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesniais pakeitimais

(nurodyta 25 straipsnyje)

Tarybos direktyva 92/33/EEB

(OL L 157, 1992 6 10, p. 1)

 

Komisijos sprendimas 93/400/EEB

(OL L 177, 1993 7 21, p. 27)

 

Komisijos sprendimas 94/152/EB

(OL L 66, 1994 3 10, p. 33)

 

Komisijos sprendimas 95/25/EB

(OL L 36, 1995 2 16, p. 34)

 

Komisijos sprendimas 97/109/EB

(OL L 39, 1997 2 8, p. 21)

 

Komisijos sprendimas 1999/29/EB

(OL L 8, 1999 1 14, p. 29)

 

Komisijos sprendimas 2002/111/EB

(OL L 41, 2002 2 13, p. 43)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 806/2003

(OL L 122, 2003 5 16, p. 1)

Tik II priedo 6 punktas ir III priedo 27 punktas

Tarybos direktyva 2003/61/EB

(OL L 165, 2003 7 3, p. 23)

Tik 1 straipsnio 4 punktas

Komisijos sprendimas 2005/55/EB

(OL L 22, 2005 1 26, p. 17)

 

Komisijos direktyva 2006/124/EB

(OL L 339, 2006 12 6, p. 12)

Tik 1 straipsnis ir Priedas

Komisijos sprendimas 2007/699/EB

(OL L 284, 2007 10 30, p. 33)

 

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminų sąrašas

(nurodytas 25 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

92/33/EEB

1992 m. gruodžio 31 d.

2003/61/EB

2003 m. spalio 10 d.

2006/124/EB

2007 m. birželio 30 d.

2007 m. liepos 1 d. (1)


(1)  Pagal Direktyvos 2006/124/EB 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą: „Jos taiko šias nuostatas nuo 2007 m. liepos 1 d. Vis dėlto oficialaus veislių (priklausančių Allium cepa L. (aggregatum grupė), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. ir Zea mays L.) pripažinimo nuostatų taikymą jos gali atidėti iki 2009 m. gruodžio 31 d.“


IV PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 92/33/EEB

Ši direktyva

1–3 straipsniai

1–3 straipsniai

4 straipsnio įžanginė formuluotė

4 straipsnio įžanginė formuluotė

4 straipsnio i ir ii punktai

4 straipsnio a ir b punktai

5, 6 ir 7 straipsniai

5, 6 ir 7 straipsniai

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

9 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

10 ir 11 straipsniai

10 ir 11 straipsniai

12 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

12 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

12 straipsnio pirmos pastraipos pirma ir antra įtraukos

12 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

12 straipsnio antra pastraipa

12 straipsnio 2 dalis

13–20 straipsniai

13–20 straipsniai

21 straipsnio 1 ir 2 dalys

21 straipsnio 1 ir 2 dalys

21 straipsnio 3 dalis

21 straipsnio 4 dalis

22 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 3 dalis

23 straipsnis

22 straipsnis

24 straipsnis

23 straipsnis

25 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 2 dalis

24 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnis

I ir II priedai

I ir II priedai

III ir IV priedai


Top