EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1503

2018 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1503, kuriuo nustatomos Aromia bungii (Faldermann) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonės (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6447)

C/2018/6447

OJ L 254, 10.10.2018, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1503/oj

10.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 254/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1503

2018 m. spalio 8 d.

kuriuo nustatomos Aromia bungii (Faldermann) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonės

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6447)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečią sakinį,

kadangi:

(1)

Aromia bungii (Faldermann) (toliau – nurodytasis organizmas) nėra įtrauktas į Direktyvos 2000/29/EB I arba II priedą;

(2)

tačiau neseniai šio organizmo protrūkiai pirmą kartą įvyko Italijoje ir Vokietijoje. Šis organizmas Sąjungos teritorijoje daro nepriimtiną ekonominį ir socialinį poveikį arba poveikį aplinkai. Todėl turėtų būti uždrausta jį įvežti į Sąjungą ir leisti joje išplisti, taip pat vykdyti jo patekimo ir išplitimo prevenciją. Šiuo tikslu turėtų būti nustatytos konkrečios priemonės;

(3)

2014 m. Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacija (EPPO) parengė ataskaitą dėl nurodytojo organizmo kenksmingųjų organizmų rizikos analizės (2). Šioje ataskaitoje nustatyta, kad galimi nurodytojo organizmo patekimo keliai yra Prunus rūšies mediena arba šios medienos gaminiai, kurie yra pakankamai dideli, kad palaikytų kenksmingojo organizmo gyvavimo ciklą, kol šis taps suaugėliu, ir kurie nebuvo apdoroti siekiant sunaikinti nurodytąjį kenksmingąjį organizmą. Todėl tikslinga nustatyti konkrečias priemones, kuriomis būtų reguliuojamas Prunus spp. sodinti skirtų augalų (išskyrus sėklas), kurių kamieno (stiebo) arba šaknies kaklelio skersmuo storiausioje vietoje yra 1 cm arba didesnis (toliau – nurodytieji augalai), įvežimas į Sąjungą ir vežimas per ją. Šios priemonės taip pat turėtų būti taikomos medienai, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 2 dalyje (toliau – nurodytoji mediena), ir medinei pakavimo medžiagai, visiškai arba iš dalies pagamintai iš Prunus spp. medienos (toliau – nurodytoji medinė pakavimo medžiaga);

(4)

nurodytojo organizmo protrūkio Sąjungos teritorijoje atveju aplink to protrūkio židinį turėtų būti nustatyta demarkuotoji zona, kad toje zonoje būtų galima imtis veiksmingų likvidavimo priemonių;

(5)

tikslinga atsižvelgti į augalų naikinimo ekonominį poveikį ir poveikį aplinkai. Todėl tam tikromis sąlygomis, jeigu nurodytasis organizmas gali būti pašalintas iš augalų, kuriuose jis buvo aptiktas, ir jeigu galima užtikrinti, kad jis negalėtų įsitvirtinti, nustatyti demarkuotąją zoną neturėtų būti reikalaujama;

(6)

susiklosčius minėtoms aplinkybėms, valstybės narės turėtų turėti galimybę nuspręsti nenustatyti demarkuotųjų zonų ir apsiriboti užkrėstų augalų ar augalinių produktų medžiagos sunaikinimu, nes tokia priemonė būtų proporcinga atitinkamai fitosanitarinei rizikai;

(7)

labiau tikėtina, kad nurodytuoju organizmu yra užkrėsti nurodytieji augalai ir nurodytoji mediena, kurie buvo auginami ar bent dalį savo gyvavimo ciklo praleido demarkuotojoje zonoje arba buvo vežami per tokią zoną, arba demarkuotųjų zonų kilmės nurodytoji medinė pakavimo medžiaga. Todėl, siekiant užkirsti kelią tolesniam nurodytojo organizmo plitimui, šių augalų, medienos ir medinės pakavimo medžiagos vežimui turėtų būti taikomi konkretūs reikalavimai;

(8)

siekiant atidžiai stebėti demarkuotųjų zonų kilmės sodinti skirtų augalų vežimą ir veiksmingai apžvelgti vietas, kuriose nurodytojo organizmo keliama fitosanitarinė rizika yra didelė, Komisija ir valstybės narės turėtų turėti galimybę susipažinti su informacija apie demarkuotosiose zonose esančias gamybos vietas;

(9)

siekiant užtikrinti, kad į Sąjungą iš trečiųjų šalių įvežti nurodytieji augalai ir nurodytoji mediena nėra užkrėsti nurodytuoju organizmu, jų įvežimui į Sąjungą iš trečiųjų šalių taikomi reikalavimai turėtų būti panašus į tuos, kurie taikomi nurodytųjų augalų ir nurodytosios medienos vežimui iš demarkuotųjų zonų į likusią Sąjungos teritoriją;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   nurodytasis organizmasAromia bungii (Faldermann);

b)   nurodytieji augalaiPrunus rūšies sodinti skirti augalai (išskyrus sėklas), kurių kamieno (stiebo) arba šaknies kaklelio skersmuo storiausioje vietoje yra 1 cm arba didesnis, išskyrus Prunus laurocerasus L.;

c)   nurodytoji mediena– mediena, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 2 dalyje, visiškai arba iš dalies pagaminta iš toliau nurodytų nurodytųjų augalų, išvardytų Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (3) I priedo II dalyje:

KN kodas

Aprašymas

4401 12 00

Ne spygliuočių malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą

4401 22 00

Ne spygliuočių medienos skiedros arba drožlės

4401 40

Pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos (4)

4403 12 00

Ne spygliuočių padarinė mediena, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta

ex 4404 20 00

Ne spygliuočių lankinė mediena; perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti; medinės lazdos, grubiai aptašytos, bet nenutekintos, lenktos arba kitais būdais apdorotos, tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms arba panašiems dirbiniams gaminti; plonų juostelių pavidalo ir panaši mediena

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai

4407 94

Vyšnios (Prunus spp.) mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

4416 00 00

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

9406 10 00

Surenkamieji mediniai pastatai

d)   nurodytoji medinė pakavimo medžiaga– medinė pakavimo medžiaga, visiškai arba iš dalies pagaminta iš nurodytųjų augalų;

e)   auginimo (gamybos) vieta– valdos ar auginimo laukų grupė, naudojama (-os) kaip vienas auginimo (gamybos) ar žemės ūkio vienetas, įskaitant auginimo (gamybos) vietas, atskirai valdomas fitosanitariniais tikslais;

f)   profesionalus veiklos vykdytojas– bet kuris asmuo, profesionaliai užsiimantis bent viena iš toliau išvardytų veiklos rūšių, susijusių su augalais, augaliniais produktais ir medine pakavimo medžiaga:

sodinimu,

selekcija,

gamyba, įskaitant auginimą, dauginimą ir priežiūrą,

įvežimu į Sąjungos teritoriją, vežimu per ją ir išvežimu iš jos,

tiekimu rinkai.

2 straipsnis

Draudimas į Sąjungos teritoriją įvežti ir leisti joje išplisti nurodytajam organizmui

Draudžiama įvežti į Sąjungos teritoriją ir leisti joje išplisti nurodytajam organizmui.

3 straipsnis

Nurodytojo organizmo aptikimas arba įtariamas buvimas

1.   Bet kuris asmuo, sužinojęs apie nurodytojo organizmo buvimą arba įtariantis jo buvimą, nedelsdamas informuoja oficialią atsakingąją įstaigą ir pateikia jai visą susijusią informaciją apie nurodytojo organizmo buvimą arba įtariamą buvimą.

2.   Oficiali atsakingoji įstaiga nedelsdama užregistruoja tokią informaciją.

3.   Jeigu oficialiai atsakingajai įstaigai buvo pranešta apie nurodytojo organizmo buvimą arba įtariamą buvimą, ji imasi visų reikiamų priemonių buvimui arba įtariamam buvimui patvirtinti.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad asmenims, kurių prižiūrimi augalai gali būti apnikti nurodytojo organizmo, būtų nedelsiant pranešta apie nurodytojo organizmo buvimą arba įtariamą buvimą ir apie galimus padarinius bei riziką, taip pat priemones, kurių reikia imtis.

4 straipsnis

Nurodytojo organizmo tyrimai valstybių narių teritorijose

Valstybės narės kasmet atlieka tyrimus, siekdamos nustatyti, ar jų teritorijoje yra nurodytųjų organizmų.

Šiuos tyrimus atlieka oficiali atsakingoji įstaiga arba jie atliekami oficialiai atsakingajai įstaigai oficialiai prižiūrint. Atliekant tyrimą vykdomos apžiūros ir, esant įtarimų dėl užsikrėtimo nurodytuoju organizmu, imami mėginiai, kad būtų galima nustatyti kenksminguosius organizmus. Atliekant šiuos tyrimus, privaloma atsižvelgti į turimus mokslinius ir techninius duomenis, nurodytojo organizmo biologinius ypatumus, neatsparių augalų buvimą bei jų biologinius ypatumus ir bet kokią kitą susijusią informaciją apie nurodytojo organizmo buvimą.

5 straipsnis

Demarkuotųjų zonų nustatymas

1.   Jeigu nurodytojo organizmo buvimas patvirtinamas, susijusi valstybė narė nedelsdama nustato demarkuotąją zoną pagal šio straipsnio 2 dalį (toliau – demarkuotoji zona).

2.   Demarkuotąją zoną sudaro užkrėsta zona ir buferinė zona.

Užkrėsta zona – tai zona, kurioje patvirtintas nurodytojo organizmo buvimas ir kurioje yra:

a)

visi augalai, kurie, kaip žinoma, yra užkrėsti atitinkamu kenksminguoju organizmu;

b)

visi augalai, turintys galimo užsikrėtimo tuo kenksminguoju organizmu požymių arba simptomų;

c)

visi kiti augalai, kurie galėjo būti ar tapti užteršti arba užkrėsti tuo kenksminguoju organizmu, įskaitant augalus, kurie gali būti užkrėsti, nes yra imlūs tam kenksmingajam organizmui ir yra netoli užkrėstų augalų arba kilę iš to paties auginimo šaltinio, jeigu jis žinomas, kaip ir užkrėsti augalai, arba iš užkrėstų augalų išauginti augalai.

Užkrėstą zoną supanti buferinė zona turi būti ne mažesnė kaip 2 km pločio.

Tikslios užkrėstos zonos ribos nustatomos remiantis pagrįstais moksliniais principais, atsižvelgiant į nurodytojo organizmo biologinius ypatumus, užkrėtimo lygį ir nurodytųjų augalų bei nurodytosios medienos pasiskirstymą atitinkamoje zonoje.

Jeigu oficiali atsakingoji įstaiga padaro išvadą, kad įmanoma likviduoti nurodytąjį organizmą pagal 6 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į protrūkio aplinkybes, specialaus tyrimo rezultatus arba neatidėliotiną likvidavimo priemonių taikymą, buferinės zonos spindulys gali būti sumažintas iki ne mažiau kaip 1 km už užkrėstos zonos ribų.

3.   Jeigu buferinėje zonoje patvirtinamas nurodytojo organizmo buvimas, užkrėstos teritorijos ir buferinės zonos ribos nedelsiant peržiūrimos ir atitinkamai pakeičiamos.

4.   Jeigu demarkuotojoje zonoje, remiantis 4 straipsnyje ir šio straipsnio 6 dalies b punkte nurodytais tyrimais, nurodytojo organizmo nenustatoma ketverius metus iš eilės, ši demarkuotoji zona gali būti panaikinta. Apie tai susijusi valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

5.   Valstybėms narėms nereikia nustatyti demarkuotųjų zonų, kaip nustatyta 1 dalyje, jeigu įvykdoma viena iš šių sąlygų:

a)

turima įrodymų, kad nurodytasis organizmas pateko į zoną kartu su augalais, mediena arba medine pakavimo medžiaga, kurie buvo užkrėsti prieš juos įvežant į susijusią zoną; taip pat patvirtinama, kad nurodytasis organizmas nėra įsitvirtinęs ir negali sėkmingai plisti ir daugintis dėl savo biologinių ypatumų;

b)

turima įrodymų, kad nurodytojo organizmo buvimas yra pavienis nustatytas atvejis, tiesiogiai siejamas su nurodytuoju augalu, mediena arba medine pakavimo medžiaga, ir nesitikima, kad dėl to šis organizmas įsitvirtintų, ir

patvirtinama, kad nurodytasis organizmas nėra įsitvirtinęs ir negali sėkmingai plisti ir daugintis dėl savo biologinių ypatumų.

Pagal b punktą atsižvelgiama į konkretaus tyrimo rezultatus ir likvidavimo priemones. Tokios priemonės gali būti nurodytųjų augalų prevencinis kirtimas (nupjovimas), taip pat šių augalų ir augalinių produktų pašalinimas ir medinės pakavimo medžiagos sunaikinimas ir pašalinimas atlikus jų tyrimą.

6.   Jeigu įvykdoma viena iš 5 dalyje nustatytų sąlygų, valstybės narės imasi šių priemonių:

a)

taiko neatidėliotinas priemones siekdamos užtikrinti, kad nurodytasis organizmas būtų skubiai likviduotas ir būtų panaikinta galimybė jam plisti;

b)

vykdo nuolatinę intensyvią stebėseną laikotarpiu, trunkančiu bent vieną nurodytojo organizmo gyvavimo ciklą ir vienus papildomus metus, įskaitant stebėseną bent ketverius metus iš eilės ne mažiau kaip 1 km spinduliu aplink užkrėstus augalus, medieną ar medinę pakavimo medžiagą arba nurodytojo organizmo aptikimo vietą;

c)

sunaikina bet kokią užkrėstą augalinę medžiagą, medieną arba medinę pakavimo medžiagą;

d)

nustato užkrato kilmę kuo geriau atsekdamos augalus, medieną arba medinę pakavimo medžiagą ir juos ištiria, kad nustatytų bet kokius užkrėtimo požymius;

e)

imasi veiklos siekdamos didinti visuomenės informuotumą apie šio organizmo keliamą grėsmę;

f)

imasi bet kokių kitų priemonių, kurios gali padėti likviduoti nurodytąjį organizmą, atsižvelgdamos į Tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą (ISPM) Nr. 9 ir laikydamosi integruoto požiūrio pagal ISPM Nr. 14 nustatytus principus.

Pagal d punktą atliekant tyrimą taikomas tikslinis ardomasis mėginių ėmimo metodas.

Šios dalies a–f punktuose nurodytos priemonės pateikiamos parengiant jų įgyvendinimo ataskaitą pagal 10 straipsnio 1 dalies a punktą.

6 straipsnis

Likvidavimo ir izoliavimo priemonės

1.   Valstybė narė, nustačiusi 5 straipsnyje nurodytą demarkuotąją zoną, toje zonoje taiko šias priemones:

a)

nedelsiant iškertami (nupjaunami) užkrėsti augalai ir augalai, turintys nurodytojo organizmo sukeltų simptomų, ir visiškai pašalinamos jų šaknys, jeigu po užkrėsto augalo šaknies kakleliu aptinkama lervų takų;

b)

100 m spinduliu aplink užkrėstus augalus iškertami (nupjaunami) visi nurodytieji augalai ir šie nurodytieji augalai ištiriami dėl bet kokių užkrėtimo požymių;

c)

prireikus pašalinami, ištiriami ir saugiai sunaikinami pagal a ir b punktuose nustatytą procedūrą nukirsti (nupjauti) augalai ir jų šaknys, taip pat ištiriami ir sunaikinami kiti augaliniai produktai ir medinė pakavimo medžiaga;

d)

draudžiama bet kokias medžiagas, kurios galėjo būti užkrėstos, išvežti iš demarkuotosios zonos;

e)

užkrato kilmė nustatoma kuo geriau atsekant atitinkamus augalus, medieną ir medinę pakavimo medžiagą, ir jie ištiriami dėl bet kokių užkrėtimo požymių;

f)

atitinkamais atvejais nurodytieji augalai pakeičiami kitų rūšių augalais;

g)

draudžiama sodinti naujus nurodytuosius augalus atvirame lauke šios dalies b punkte nurodytoje zonoje, išskyrus auginimo vietas, nurodytas 7 straipsnio 1 dalyje;

h)

intensyviai stebima, ar nurodytojo organizmo esama ant Prunus rūšies augalų, daugiausia dėmesio skiriant buferinei zonai, – šuo tikslu atliekamas bent vienas patikrinimas per metus;

i)

imamasi veiklos siekiant didinti visuomenės informuotumą apie šio organizmo keliamą grėsmę ir priemones, nustatytas siekiant užkirsti kelią jo patekimui į Sąjungą ir išplitimui joje, įskaitant nurodytųjų augalų, nurodytosios medienos ir nurodytosios medinės pakavimo medžiagos išvežimo iš demarkuotųjų zonų sąlygas;

j)

prireikus imamasi specialių priemonių, skirtų ypatingiems atvejams arba sunkumams, dėl kurių veikiausiai būtų užkirstas kelias, trukdoma arba vėluojama likviduoti augalus, visų pirma priemonių, susijusių su galimybe prieiti prie visų užkrėstų arba įtariamų užsikrėtusių augalų, nepaisant jų buvimo vietos, viešos ar privačios nuosavybės arba už juos atsakingo asmens ar subjekto, ir juos tinkamai likviduoti;

k)

atsižvelgiant į ISPM Nr. 9 ir laikantis visapusiško požiūrio pagal ISPM Nr. 14 nustatytus principus, imamasi bet kokių kitų priemonių, kurios gali padėti likviduoti nurodytąjį organizmą.

Pagal a punktą, jeigu užkrėsti augalai aptinkami ne nurodytojo organizmo skraidymo laikotarpiu, šie augalai kertami (nupjaunami) ir jų šaknys pašalinamos prieš prasidedant kitam skraidymo laikotarpiui.

Nukrypstant nuo b punkto, jeigu oficiali atsakingoji įstaiga padaro išvadą, kad šiuos augalus netikslinga iškirsti (nupjauti) dėl jų ypatingos socialinės, kultūrinės arba aplinkosauginės vertės, demarkuotąją zoną nustačiusi valstybė narė užtikrina, kad šie nurodytieji augalai, kurie neturi būti nukirsti (nupjauti), būtų atskirai ir reguliariai tiriami, ar neturi kokių nors užsikrėtimo požymių, ir kad būtų imtasi iškirtimui (nupjovimui) lygiaverčių priemonių, kuriomis būtų panaikinta bet kokia galimybė nurodytajam organizmui plisti iš šių augalų. 10 straipsnyje nurodytoje ataskaitoje pateikiamos priežastys, dėl kurių buvo padaryta tokia išvada, ir aprašomos priemonės.

Pagal c punktą imamasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant išvengti nurodytojo organizmo plitimo kertant (nupjaunant) augalus ir po to.

Pagal e punktą, jeigu atlikus tyrimą nustatoma, kad nurodytieji augalai yra užkrėsti, tie augalai nukertami (nupjaunami).

Pagal h punktą prireikus tikslinį ardomąjį mėginių ėmimą atlieka oficiali atsakingoji įstaiga, o mėginių skaičius nurodomas 10 straipsnio 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje.

Šios dalies a–k punktuose nurodytos priemonės pateikiamos parengiant jų ataskaitą pagal 10 straipsnio 1 dalį.

2.   Jeigu 4 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatais daugiau nei ketverius metus iš eilės patvirtinama, kad konkrečioje zonoje esama nurodytojo organizmo, ir jeigu turima duomenų, kad nurodytojo organizmo nebegalima likviduoti, valstybės narės tegali taikyti nurodytojo organizmo izoliavimo toje teritorijoje priemones.

Tokiu atveju buferinės zonos spindulys padidinamas iki ne mažiau kaip 4 km.

Prie tokių priemonių priskiriamos bent šios priemonės:

a)

iškertami (nupjaunami) užkrėsti augalai ir augalai, turintys nurodytojo organizmo sukeltų simptomų, ir visiškai pašalinamos jų šaknys, jeigu po užkrėsto augalo šaknies kakleliu aptinkama lervų takų;

b)

pašalinami, ištiriami ir sunaikinami nukirsti (nupjauti) augalai ir jų šaknys ir imamasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant išvengti nurodytojo organizmo plitimo po augalų iškirtimo (nupjovimo);

c)

draudžiama bet kokias medžiagas, kurios galėjo būti užkrėstos, išvežti iš demarkuotosios zonos;

d)

atitinkamais atvejais nurodytieji augalai pakeičiami kitais augalais;

e)

draudžiama sodinti naujus nurodytuosius augalus atvirame lauke 5 straipsnyje nurodytoje užkrėstoje zonoje, išskyrus auginimo vietas, nurodytas 7 straipsnio 1 dalyje;

f)

intensyviai stebima, ar nurodytojo organizmo esama ant Prunus rūšies augalų, daugiausia dėmesio skiriant buferinei zonai, – šuo tikslu atliekamas bent vienas patikrinimas per metus;

g)

imamasi veiklos siekiant didinti visuomenės informuotumą apie nurodytojo organizmo keliamą grėsmę, ir priemonių, nustatytų siekiant užkirsti kelią jo patekimui į Sąjungą ir išplitimui joje, įskaitant nurodytųjų augalų ir nurodytosios medienos išvežimo iš demarkuotųjų zonų sąlygas;

h)

prireikus imamasi specialių priemonių, skirtų ypatingiems atvejams arba sunkumams, dėl kurių veikiausiai būtų užkirstas kelias, trukdoma arba vėluojama atlikti izoliavimo veiksmus, visų pirma priemonių, susijusių su galimybe prieiti prie visų užkrėstų arba įtariamų užsikrėtusių augalų, nepaisant jų buvimo vietos, viešos ar privačios nuosavybės arba už juos atsakingo asmens ar subjekto, ir juos tinkamai likviduoti;

i)

imamasi bet kokių kitų priemonių, kurios gali padėti izoliuoti nurodytąjį organizmą.

Pagal a punktą, jeigu užkrėsti augalai aptinkami ne nurodytojo organizmo skraidymo laikotarpiu, šie augalai kertami (nupjaunami) ir jų šaknys pašalinamos prieš prasidedant kitam skraidymo laikotarpiui.

Pagal f punktą prireikus tikslinį ardomąjį mėginių ėmimą atlieka oficiali atsakingoji įstaiga, o mėginių skaičius nurodomas 10 straipsnio 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje.

Šios dalies a–i punktuose nurodytos priemonės pateikiamos parengiant dėl jų ataskaitą pagal 10 straipsnio 1 dalį.

7 straipsnis

Nurodytųjų augalų vežimas Sąjungoje

1.   Demarkuotosios zonos kilmės (5) nurodytieji augalai Sąjungos viduje gali būti vežami, tik jeigu prie jų pridedamas augalų pasas, parengtas ir išduotas pagal Komisijos direktyvą 92/105/EEB (6), ir jeigu jie bent dvejus metus iki vežimo arba, jeigu augalai yra jaunesni nei dvejų metų, visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo vietoje, atitinkančioje 2–5 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.   Auginimo vieta įregistruojama pagal Komisijos direktyvą 92/90/EEB (7).

3.   Auginimo vietoje kasmet atitinkamu laiku kruopščiai atliekami bent du oficialūs patikrinimai, per kuriuos neturi būti aptikta jokių užkrėtimo nurodytuoju organizmu požymių. Jeigu kyla didesnis įtarimas, kad ant augalų esama nurodytojo organizmo, atliekant šį patikrinimą, taikomas tikslinis ardomasis augalų kamienų (stiebų) ir šakų mėginių ėmimo metodas.

4.   Auginimo vieta:

i)

yra visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų nurodytasis organizmas, arba

ii)

joje taikomos atitinkamos prevencinės priemonės, taip pat, prieš vežant nurodytųjų augalų partijas, kiekvienai iš jų toliau lentelėje nustatytu lygiu taikomas tikslinis ardomasis mėginių ėmimo metodas; kasmet ne mažiau kaip 1 km spinduliu aplink auginimo vietą atitinkamu laiku atliekami oficialūs tyrimai, per kuriuos neturi būti aptikta jokių užkrėtimo požymių.

Augalų skaičius partijoje

Ardomojo mėginių ėmimo metodo taikymo lygis (likviduotinų augalų skaičius)

1–4 500

10 % partijos dydžio

> 4 500

450

5.   1–4 dalių reikalavimus atitinkančiuose poskiepiuose galima skiepyti skiepūglius, kurie nebuvo auginami pagal šiuos reikalavimus, bet kurių skersmuo storiausioje vietoje yra ne didesnis kaip 1 cm.

6.   Nurodytieji augalai, kurie nėra demarkuotųjų zonų kilmės, bet buvo įvežti į auginimo vietas tokiose zonose, gali būti vežami Sąjungos viduje, jeigu ši auginimo vieta atitinka 2, 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus ir tik tuo atveju, jeigu prie šių augalų pridedamas augalų pasas, parengtas ir išduotas pagal Direktyvą 92/105/EEB.

7.   Pagal 11 straipsnį iš trečiųjų šalių, kuriose aptinkamas nurodytasis organizmas, importuojami nurodytieji augalai Sąjungos viduje gali būti vežami, tik jeigu prie jų pridedamas augalų pasas, parengtas ir išduotas pagal Direktyvą 92/105/EEB.

8 straipsnis

Nurodytosios medienos vežimas Sąjungoje

1.   Draudžiama Sąjungoje vežti demarkuotosios zonos kilmės nurodytąją medieną arba į demarkuotąją zoną įvežtą nurodytąją medieną, kurios visas paviršius ar jo dalis yra išsaugota.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, demarkuotosios zonos kilmės nurodytoji mediena, išskyrus skiedrų, drožlių, nuopjovų, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, arba nurodytoji mediena, kurios visas paviršius ar jo dalis yra išsaugota, Sąjungos viduje gali būti vežama, tik jeigu prie jos pridedamas augalų pasas, parengtas ir išduotas pagal Direktyvą 92/105/EEB. Šis augalų pasas išduodamas tik jeigu mediena atitinka vieną iš šių reikalavimų:

a)

nuo jos nuskusta žievė ir ji tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C. Tai, kad buvo atliktas terminis apdorojimas, turi būti įrodyta ženklu „HT“, nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį;

b)

mediena apdorota tinkama jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1kGy.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, demarkuotosios zonos kilmės skiedrų, drožlių, nuopjovų, medienos atliekų ir atraižų pavidalo nurodytoji mediena Sąjungos viduje gali būti vežama, tik jeigu prie jos pridedamas augalų pasas, parengtas ir išduotas pagal Direktyvą 92/105/EEB, ir ji atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

nuo jos nuskusta žievė ir ji tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C;

b)

ji yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius.

4.   Jeigu 2 arba 3 dalies atveju demarkuotojoje zonoje nėra apdorojimo ar perdirbimo įmonių, nurodytoji mediena Sąjungoje gali būti vežama tik esant oficialiai priežiūrai ir ją uždengus taip, kad būtų užkirstas kelias nurodytojo organizmo plitimui, į artimiausią įmonę už demarkuotosios zonos ribų, siekiant užtikrinti skubų jos apdorojimą ar perdirbimą pagal 2 arba 3 dalį.

Atliekos, susidariusios atlikus apdorojimą ar perdirbimą pagal 2 ir 3 dalis, pašalinamos taip, kad būtų užkirstas kelias nurodytojo organizmo plitimui už demarkuotosios zonos ribų.

Oficiali atsakingoji įstaiga intensyviai stebi, ar esama nurodytojo organizmo, kasmet ne mažiau kaip 1 km spinduliu aplink tą apdorojimo ar perdirbimo įmonę atitinkamu laiku atlikdama Prunus rūšies augalų patikrinimus.

9 straipsnis

Nurodytosios medinės pakavimo medžiagos vežimas Sąjungoje

1.   Sąjungoje draudžiama vežti demarkuotosios zonos kilmės nurodytąją medinę pakavimo medžiagą.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, demarkuotosios zonos kilmės nurodytąją medinę pakavimo medžiagą galima vežti tik tuo atveju, jeigu medinė pakavimo medžiaga atitinka visas šias sąlygas:

a)

ji buvo apdorota vienu iš patvirtintų apdorojimo būdų, nustatytų FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 (8) dėl medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje I priede;

b)

ji paženklinta Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 II priede nurodytu ženklu, kuriuo nurodoma, kad medinė pakavimo medžiaga apdorota pagal šį standartą patvirtintu fitosanitariniu apdorojimo būdu.

3.   Jeigu demarkuotojoje zonoje nėra apdorojimo įmonių, nurodytoji medinė pakavimo medžiaga gali būti vežama tik esant oficialiai priežiūrai ir ją uždengus taip, kad būtų užkirstas kelias nurodytojo organizmo plitimui, į artimiausią apdorojimo įmonę už demarkuotosios zonos ribų, siekiant užtikrinti skubų jos apdorojimą ir ženklinimą pagal 2 dalį.

Atliekos, susidariusios po apdorojimo pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, pašalinamos taip, kad būtų užkirstas kelias nurodytojo organizmo plitimui už demarkuotosios zonos ribų.

Oficiali atsakingoji įstaiga intensyviai stebi, ar esama nurodytojo organizmo, kasmet ne mažiau kaip 1 km spinduliu aplink apdorojimo įmonę atitinkamu laiku atlikdama Prunus rūšies augalų patikrinimus.

10 straipsnis

Tyrimų ir priemonių įgyvendinimo ataskaitų teikimas

1.   Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia:

a)

ataskaitą apie praėjusiais kalendoriniais metais atliktus tyrimus ir priemones, kurių tais metais imtasi arba buvo numatoma imtis pagal 4–6 straipsnius, taip pat tų tyrimų ir priemonių įgyvendinimo rezultatus;

b)

atnaujintą visų pagal 5 straipsnį nustatytų demarkuotųjų zonų sąrašą, įskaitant jų aprašymą, ir informaciją apie jų buvimo vietą kartu su žemėlapiais, kuriuose pavaizduotos šių zonų ribos;

c)

jeigu valstybės narės nusprendžia nenustatyti demarkuotųjų zonų pagal 5 straipsnio 5 dalį, duomenis ir priežastis, kuriais pagrįstas šis sprendimas.

2.   Jeigu tai pateisinama atitinkamos fitosanitarinės rizikos raida, valstybės narės atnaujina atitinkamus tyrimus ir priemones. Jos nedelsdamos pateikia šią atnaujintą informaciją Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

11 straipsnis

Trečiosios šalies, kurioje aptinkamas nurodytasis organizmas, kilmės nurodytųjų augalų įvežimas į Sąjungą

Prie trečiųjų šalių, kuriose aptinkamas nurodytasis organizmas, kilmės nurodytųjų augalų pridedamas Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytas sertifikatas. Šio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ įrašomas vienas iš šių teiginių:

a)

kad visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami auginimo vietoje, kurią užregistravo ir prižiūri kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija ir kuri yra nurodytuoju organizmu neužkrėstoje teritorijoje, kurią organizacija nustatė laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų;

b)

kad augalai mažiausiai dvejus metus iki eksporto arba, jeigu jie yra jaunesni nei dvejų metų, visą augimo laikotarpį buvo auginami nurodytuoju organizmu neužkrėstoje auginimo vietoje, nustatytoje pagal tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus, ir kad įvykdytos šios sąlygos:

i)

auginimo vietą užregistravo ir prižiūri kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija;

ii)

auginimo vietoje kasmet atitinkamu laiku kruopščiai atliekami bent du oficialūs patikrinimai bet kokiems nurodytojo organizmo požymiams nustatyti, ir neaptikta jokių šio organizmo požymių;

iii)

auginimo vieta yra visiškai fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų nurodytasis organizmas, arba joje taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir ji yra mažiausiai 4 km spinduliu supama buferinės zonos, kurioje kasmet atitinkamu laiku atliekami oficialūs tyrimai siekiant nustatyti, ar yra nurodytojo organizmo ar jo požymių;

iv)

aptikus nurodytąjį organizmą arba jo požymių, nedelsiant imamasi likvidavimo priemonių, kad buferinėje zonoje būtų sunaikinti kenksmingieji organizmai;

v)

prieš pat eksportą, siekiant nustatyti, ar yra nurodytojo organizmo, ypač augalų kamienuose (stiebuose) ir šakose, kruopščiai atliekamas oficialus augalų siuntų patikrinimas. Atliekant šį patikrinimą taikomas tikslinis ardomasis mėginių ėmimo metodas. Jeigu siuntose yra augalų, kilusių iš vietų, juos auginant priklausiusių buferinei zonai, kurioje buvo aptiktas nurodytasis organizmas arba jo požymių, tokiose siuntose esančių augalų tikslinis ardomasis mėginių ėmimo metodas taikomas šioje lentelėje nustatytu lygiu:

Augalų skaičius partijoje

Ardomojo mėginių ėmimo metodo taikymo lygis (likviduotinų augalų skaičius)

1–4 500

10 % partijos dydžio

> 4 500

450

c)

augalai buvo auginami iš poskiepių, kurie atitinka b punkto reikalavimus, ir juose įskiepyti skiepūgliai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

i)

eksportuojant įskiepytų skiepūglių skersmuo storiausioje vietoje yra ne didesnis kaip 1 cm;

ii)

skiepyti augalai buvo patikrinti pagal b punkto ii papunktį.

Pagal a punktą vietovės pavadinimas nurodomas skiltyje „Kilmės vieta“.

12 straipsnis

Trečiosios šalies, kurioje aptinkamas nurodytasis organizmas, kilmės nurodytosios medienos įvežimas į Sąjungą

1.   Prie trečiųjų šalių, kuriose aptinkamas nurodytasis organizmas, kilmės nurodytosios medienos, išskyrus skiedrų, drožlių, nuopjovų, medienos atliekų ir atraižų pavidalo medieną, pridedamas Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytas sertifikatas. Šio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ įrašomas vienas iš šių teiginių:

a)

mediena yra iš vietovių, kuriose, kaip pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus nustatė kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nurodytasis organizmas neaptinkamas;

b)

nuo medienos nuskusta žievė ir ji tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C;

c)

mediena apdorota tinkama jonizuojančiąja spinduliuote, kad sugertoji apšvitos dozė visoje medienoje būtų ne mažesnė kaip 1 kGy.

Šios dalies a punkte nurodytos vietovės pavadinimas nurodomas skiltyje „Kilmės vieta“.

Pagal b punktą tai, kad buvo atliktas terminis apdorojimas, turi būti įrodyta ženklu „HT“, nurodomu ant medienos arba ant bet kokios pakavimo medžiagos, atsižvelgiant į tuometinę paskirtį.

2.   Prie trečiųjų šalių, kuriose aptinkamas nurodytasis organizmas, kilmės skiedrų, drožlių, nuopjovų, medienos atliekų ir atraižų pavidalo nurodytosios medienos pridedamas Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytas sertifikatas. Šio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ įrašomas vienas iš šių teiginių:

a)

mediena yra iš vietovių, kuriose, kaip pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus nustatė kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos organizacija, nurodytasis organizmas neaptinkamas;

b)

nuo medienos nuskusta žievė ir ji tinkamai termiškai apdorota taip, kad viso medienos profilio, įskaitant šerdį, temperatūra bent 30 minučių be pertraukos siektų ne mažiau kaip 56 °C;

c)

mediena yra susmulkinta į ne didesnius kaip 2,5 cm storio ir pločio gabalėlius.

Pagal a punktą vietovės pavadinimas nurodomas skiltyje „Kilmės vieta“.

13 straipsnis

Oficialūs patikrinimai įvežant į Sąjungą trečiųjų šalių, kuriose aptinkamas nurodytasis organizmas, kilmės nurodytuosius augalus

1.   Pagal Komisijos direktyvos 2004/103/EB (9) 1 straipsnį nustatytame įvežimo į Sąjungą punkte arba paskirties vietoje kruopščiai atliekami visų iš trečiosios šalies, kurioje aptinkamas nurodytasis organizmas, į Sąjungą įvežtų nurodytųjų augalų ir nurodytosios medienos siuntų oficialūs patikrinimai.

2.   Taikomais tikrinimo metodais užtikrinama, kad bus aptikti bet kokie nurodytojo organizmo požymiai, ypač augalų kamienuose (stiebuose) ir šakose. Atliekant šį patikrinimą, prireikus taikomas tikslinis ardomasis mėginių ėmimo metodas.

14 straipsnis

Atitiktis reikalavimams

Valstybės narės panaikina arba iš dalies pakeičia priemones, kurias jos priėmė siekdamos apsisaugoti nuo nurodytojo organizmo patekimo ir išplitimo, kad šios priemonės atitiktų šio sprendimo reikalavimus. Apie šias priemones jos nedelsdamos praneša Komisijai.

15 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  EPPO (2014) Pest risk analysis for Aromia bungii. EPPO, Paryžius. Paskelbta adresu http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm.

(3)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(4)  Taikoma neaglomeruotoms medienos atliekoms ir atraižoms, kurių storis ir plotis yra didesnis nei 2,5 cm.

(5)  Fitosanitarijos terminų glosarijus. Pamatinis standartas ISPM Nr. 5 ir fitosanitarijos sertifikatai. Pamatinis standartas ISPM Nr. 12, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas, Roma, 2013 m.

(6)  1992 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 92/105/EEB, nustatanti augalų pasų, reikalingų tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimui Bendrijoje, standartizavimo laipsnį, išsamią tokių augalų pasų išdavimo tvarką ir jų keitimo sąlygas (OL L 4, 1993 1 8, p. 22).

(7)  1992 m. lapkričio 3 d. Komisijos direktyva 92/90/EEB, nustatanti įpareigojimus, kuriuos turi vykdyti augalų, augalinių produktų ar kitų objektų augintojai ir importuotojai, bei jų registracijos detales (OL L 344, 1992 11 26, p. 38).

(8)  Fitosanitarijos terminų glosarijus. Pamatinis standartas ISPM Nr. 15, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas, Roma, 2013 m.

(9)  2004 m. spalio 7 d. Komisijos direktyva 2004/103/EB dėl Tarybos direktyvos 2000/29/EB V priedo B dalyje išvardytų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, tapatumo ir fitosanitarijos patikrinimų, kurie galėtų būti atliekami kitur nei įvežimo į Bendriją punkte arba šalia jo, ir tokiems patikrinimams taikytinų sąlygų (OL L 313, 2004 10 12, p. 16).


Top