EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0628

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 11-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ 2017 FINANSINIAI METAI

COM/2018/628 final

Briuselis, 2018 09 14

COM(2018) 628 final

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

11-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ

2017 FINANSINIAI METAI

{SWD(2018) 405 final}


TURINYS

1.BIUDŽETO PROCEDŪRA

2.PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS

3.2017 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMAS

4.EŽŪGF ASIGNUOTŲJŲ ĮPLAUKŲ PANAUDOJIMAS

Priedai (žr. atskirus dokumentus):

1 priedas

2 priedas

3-I priedas

3-II priedas

4 priedas

2017 m. EŽŪGF asignavimų biudžeto procedūra

EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2017 finansiniai metai

EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2017 finansiniai metai. Asignuotosios įplaukos. C4

EŽŪGF biudžeto vykdymo analizė. 2017 finansiniai metai. Asignuotosios įplaukos. C5

EŽŪGF biudžeto vykdymas pagal straipsnius ir valstybes nares. 2017 finansiniai metai

Pastaba. Prie šios ataskaitos pridedamas išsamus Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Visą šio Komisijos tarnybų darbinio dokumento tekstą (anglų kalba) ir pridedamas lenteles (anglų kalba) taip pat bus galima rasti Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato „Europa“ svetainėje ( http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm ).

 

1.BIUDŽETO PROCEDŪRA 1

1.1.2017 m. biudžeto projektas ir Taisomasis raštas Nr. 1/2017

2016 m. liepos 18 d. Komisija priėmė ir biudžeto valdymo institucijai pateikė 2017 m. biudžeto projektą. Pasiūlyti EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai iš viso sudarė 42 937,6 mln. EUR.

Taryba savo poziciją dėl 2017 m. biudžeto projekto priėmė 2016 m. rugsėjo 12 d. Pagal ją EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai sumažinti 177,1 mln. EUR. Europos Parlamentas savo poziciją priėmė 2016 m. spalio 26 d. Pagal ją EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai padidinti 600,0 mln. EUR, palyginti su biudžeto projektu.

2016 m. spalio 17 d. Komisija priėmė 2017 m. biudžeto projekto Taisomąjį raštą (TR) Nr. 1, padidindama šiuos įsipareigojimų asignavimų poreikius 527,0 mln. EUR, palyginti su biudžeto projektu. Tačiau šiuos papildomus poreikius visiškai kompensavo padidėjusios asignuotosios įplaukos, kurias tikėtasi gauti 2017 m. Todėl prašomi EŽŪGF įsipareigojimų asignavimai visuose TR nebuvo pakeisti, palyginti su biudžeto projektu.

1.2.2017 m. biudžeto priėmimas

2016 m. lapkričio 28 d. Taikinimo komitetas, kurį sudaro Europos Parlamento ir Tarybos nariai, susitarė dėl bendro projekto. Galiausiai 2016 m. gruodžio 1 d. paskelbta, kad Europos Parlamentas priėmė 2017 m. biudžetą. Biudžete numatyta bendra EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų suma siekė
42 612,6 mln. EUR, o mokėjimų asignavimų – 42 563,0 mln. EUR.

Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų skirtumas susidaro dėl to, kad tam tikroms priemonėms, kurias tiesiogiai įgyvendina Komisija, naudojami diferencijuotieji asignavimai. Šios priemonės daugiausia susijusios su žemės ūkio produktų pardavimo skatinimu, žemės ūkio politikos strategija ir jos koordinavimo priemonėmis.

Konkrečiai, iš patvirtintų EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų 05 politikos sričiai (iš viso 42 612,6 mln. EUR) 2 806,8 mln. EUR buvo numatyta žemės ūkio rinkoms pagal 05 02 skyrių, 39 661,7 mln. EUR – tiesioginėms išmokoms pagal 05 03 skyrių, 85,3 mln. EUR – žemės ūkio išlaidų auditui pagal 05 07 skyrių ir 48,6 mln. EUR – politikos strategijai ir koordinavimui pagal 05 08 skyrių.

Papildoma informacija pateikiama 1 priede.

Vėliau 2017 finansiniais metais Taisomajame biudžete Nr. 6 EŽŪGF asignavimai 05 01 04 (rėmimo išlaidos) ir 05 08 09 (techninė veiklos parama) straipsniams buvo sumažinti atitinkamai 0,9 mln. EUR ir 1,0 mln. EUR.

1.3.EŽŪGF asignuotosios įplaukos 2

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1306/2013 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 3 43 straipsniu, įplaukos, gautos ištaisius finansines klaidas pagal sąskaitų ar atitikties patvirtinimo sprendimus, įplaukos, gautos susigrąžinus sumas dėl pažeidimų, ir įplaukos, gautos taikant pieno mokestį, yra laikomos asignuotosiomis įplaukomis EŽŪGF išlaidoms padengti. Pagal šias taisykles asignuotosios įplaukos gali būti naudojamos bet kokioms EŽŪGF išlaidoms padengti. Jei dalis tokių įplaukų nepanaudojama, ji bus automatiškai perkelta į kitus biudžetinius metus.

Sudarant 2017 m. biudžetą, buvo apskaičiuotos 2017 biudžetiniais metais planuojamos surinkti įplaukos ir suma, kurią numatoma perkelti iš 2016 biudžetinių metų į 2017 biudžetinius metus. Bendra sąmatos suma buvo 2 732 mln. EUR – į šią sumą atsižvelgta biudžeto valdymo institucijai priimant 2017 m. biudžetą. Visų pirma:

   apskaičiuotos įplaukos dėl klaidų ištaisymo, susijusio su atitikties patvirtinimu, ir dėl pažeidimų atitinkamai yra 1 278 mln. EUR ir 152 mln. EUR, o įplaukos iš pieno mokesčio nebuvo apskaičiuotos. Taigi apskaičiuota, kad bendra asignuotųjų įplaukų suma, kurią numatyta surinkti 2017 biudžetiniais metais, sudarys 1 430 mln. EUR;

   apskaičiuota, kad iš 2016 į 2017 biudžetinius metus turėtų būti perkelta 1 302 mln. EUR asignuotųjų įplaukų.

2017 m. biudžete šios iš pradžių apskaičiuotos 2 732 mln. EUR įplaukos skirtos dviem schemoms, t. y.:

400 mln. EUR – vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos fondams ir

2 332 mln. EUR bazinės išmokos sistemai (tiesioginės išmokos).

Pirmiau nurodytoms schemoms biudžeto valdymo institucijos patvirtintų asignavimų ir asignuotųjų įplaukų suma atitinka bendrą numatytų asignavimų įvertį:

855 mln. EUR – vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos fondams ir

17 628 mln. EUR bazinės išmokos sistemai (tiesioginės išmokos).

2.PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS 

2.1.Asignavimų valdymas 

2.1.1.2017 finansinių metų asignavimai 

EUR

Biudžeto išlaidų skirsnis (1)

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

Biudžeto įplaukų skirsnis (AĮ) (2)

Prognozės

1. Pradiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių:

42 612 572 079,00

42 562 967 974,00

1. Sprendimai dėl atitikties patvirtinimo

1 278 000 000,00

1a. Asignavimai, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas

42 490 000 000,00

42 490 000 000,00

2. Pažeidimai

152 000 000,00

1b. Asignavimai, kuriems taikomas tiesioginis valdymas

122 572 079,00

72 967 974,00

3. Papildomas pieno gamintojų mokestis

-

2. Taisomasis biudžetas

-1 900 000,00

-1 900 000,00

Visa numatomų AĮ suma

1 430 000 000,00

3. Pervedimai į (iš) EŽŪGF per metus

-2 640 390,66

4. Galutiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių:

42 610 672 079,00

42 558 427 583,34

4a. Asignavimai, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas

42 489 315 000,00

42 489 315 000,00

4b. Asignavimai, kuriems taikomas tiesioginis valdymas

121 357 079,00

69 112 583,34

(1)    Į 2017 m. biudžetą įtraukti asignavimai, atskaičius 2017 m. numatytas gauti asignuotąsias įplaukas ir asignuotąsias įplaukas, kurios pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 14 straipsnį perkeltos iš 2016 į 2017 m. Jie susiję tik su naujais asignavimais (C1 plius C4), t. y. neįtraukiamos perkeltos sumos (C2 – kreditai nepanaudotam 2016 m. žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui grąžinti, o C5 – asignuotosios įplaukos iš EŽŪGF pertekliaus).

(2)    AĮ – asignuotosios įplaukos, kurias numatoma surinkti. Į biudžeto įplaukų eilutę (p.m.) neįrašytos jokios įplaukos, tačiau biudžeto pastabose nurodoma prognozuojama suma.

2.1.2.Turimų 2017 finansinių metų asignavimų vykdymas

EUR

Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Pasidalijamasis valdymas (1)

44 639 387 611,79

44 639 387 611,79

Išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu

119 428 161,33

58 396 372,68

Iš viso

44 758 815 773,12

44 697 783 984,47

(1) Įsipareigotos skirti sumos. Įsipareigojimai ir mokėjimai atėmus 1 482 465 754,02 EUR asignuotąsias įplaukas (žr. 4 punktą ir 3-I priedą), skirtas pasidalijamajam valdymui – 43 156 921 857,77 EUR.

2017 finansiniais metais faktinė panaudotų įsipareigojimų asignavimų suma sudarė 44 758 815 773,12 EUR, o mokėjimų asignavimų – 44 697 783 984,47 EUR.

Pagal pasidalijamąjį valdymą išmokėta suma (43 153 914 666,63 EUR) buvo mažesnė negu 43 156 921 857,77 EUR, nes Lenkijai skirtų sumų mokėjimas buvo sustabdytas.

2.1.3.Patvirtintų asignavimų biudžeto vykdymas. Komisijos išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu 

EUR

Išlaidos, susijusios su tiesioginiu valdymu

Įsipareigojimų asignavimai

Mokėjimų asignavimai

Perkėlimas į 2018 m. (2)

Asignavimai (C1) (1)

121 357 079,00

69 112 583,34

-

Vykdymas (C1)

119 428 161,33

47 177 737,98

17 671 686,06

Panaikinti asignavimai

1 928 917,67

4 263 159,30

-

(1) C1 – patvirtinti biudžeto asignavimai. Ši suma apima 685 000,00 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų perkėlimą iš pasidalijamojo valdymo lėšų, iš viso –2 986 000,00 EUR mokėjimų asignavimų perkėlimą iš EŽŪGF lėšų, iš viso 345 609,34 EUR mokėjimų asignavimų perkėlimą į EŽŪGF ir –1 900 000,00 EUR įsipareigojimų asignavimų, numatytų taisomajame biudžete.

(2) Perkėlimas į 2018 m. susijęs tik su nediferencijuotaisiais asignavimais.

Įsipareigojimų asignavimai išlaidoms, susijusioms su tiesioginiu valdymu, 2017 m. biudžete sudarė 121,4 mln. EUR. 2017 m. 119,4 mln. EUR suma skirta įsipareigojimams. Likusi šių asignavimų dalis – 1,9 mln. EUR – panaikinta.

Dauguma EŽŪGF įsipareigojimų asignavimų Komisijos išlaidoms, susijusioms su tiesioginiu valdymu, yra diferencijuotieji asignavimai.

Į 2018 m. automatiškai perkelta 17,7 mln. EUR – tai tik nediferencijuotieji asignavimai.

2.2.Mėnesinės išmokos 

2.2.1.Valstybėms narėms skirtos mėnesinės išmokos, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas

2.2.1.1.Išlaidoms skirtos mėnesinės išmokos

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „Komisija išmoka mėnesines išmokas išlaidoms, kurias per ataskaitinį mėnesį patiria valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros, padengti“. Mėnesinės išmokos kiekvienai valstybei narei išmokami ne vėliau kaip antro mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį išlaidos buvo patirtos, trečią darbo dieną.

Mėnesinėmis išmokomis kompensuojamos jau patirtos grynosios išlaidos (atskaičius įplaukas); išmokos pervedamos remiantis kas mėnesį valstybių narių pateikiamomis deklaracijomis 4 . Kas mėnesį registruojamos išlaidos ir įplaukos tikrinamos ir koreguojamos remiantis išsamia deklaracija. Be to, šios išmokos tampa galutinėmis tik po to, kai Komisija atlieka patikrinimus pagal sąskaitų patvirtinimo procedūrą.

Nuo 2016 m. spalio 16 d. iki 2017 m. spalio 15 d. valstybių narių sumokėtoms sumoms padengti taikoma mėnesinių išmokų sistema.

2017 finansiniais metais nuspręsta pervesti bendrą grynąją mėnesinių išmokų sumą, kuri, atskaičius su atitikties patvirtinimu ir kitais klaidų ištaisymais susijusias sumas, sudarė 43 156 921 857,77 EUR. Dėl sumų, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, išmokėta tik 43 153 914 666,63 EUR.

2.2.1.2.Sprendimai dėl 2017 m. mėnesinių išmokų.

Komisija priėmė dvylika su 2017 finansiniais metais susijusių sprendimų dėl mėnesinių išmokų. Be to, 2017 m. gruodžio mėn. priimtas sprendimas dėl papildomos mėnesinės išmokos, kuriomis koreguojamos visos iš tų metų biudžeto nuskaitytinoms išlaidoms padengti skirtos išmokos.

3.2017 M. EŽŪGF BIUDŽETO VYKDYMAS

3.1.EŽŪGF biudžeto asignavimų panaudojimas

Iš biudžeto iš viso panaudota 44 758,8 mln. EUR 5 . Šios išlaidos padengtos pradiniais biudžeto asignavimais ir panaudojant visą iš 2016 m. perkeltą asignuotųjų įplaukų 05 politikos sričiai – Žemės ūkis ir kaimo plėtra – sumą (1 304,0 mln. EUR) ir dalį 2017 m. surinktų asignuotųjų įplaukų (879,2 mln. EUR iš visos 1 482,5 mln. EUR sumos).

Pagal 05 politikos sritį – Žemės ūkis ir kaimo plėtra – išlaidos rinkos priemonėms sudarė 3 001,1 mln. EUR, o tiesioginei pagalbai – 41 551,2 mln. EUR.

Biudžeto vykdymo duomenys pagal politikos sritis pateikti 2 priede.

4 priede išlaidos išskirstytos pagal išlaidas rinkos priemonėms, pagal tiesiogines išmokas ir pagal žemės ūkio išlaidų auditą atskirai kiekvienam straipsniui ir valstybei narei.

3.2.Pastabos dėl 2017 m. EŽŪGF biudžeto vykdymo

Toliau pateikiamos 2, 3-I ir 3-II priedų duomenimis pagrįstos trumpos pastabos dėl 2017 m. EŽŪGF biudžeto asignavimų panaudojimo ir 2017 m. asignuotųjų įplaukų panaudojimo svarbiausiuose sektoriuose.

3.2.1.05 02 skyrius. Intervencijos žemės ūkio rinkose

3.2.1.1.Įvadas

Bendra šio 2017 m. skyriaus išmokų suma siekė 3 001,1 mln. EUR; jos buvo finansuojamos iš 2 805,0 mln. EUR patvirtintų asignavimų ir 196,2 mln. EUR asignuotųjų įplaukų. Asignuotosios įplaukos buvo panaudotos vaisių ir daržovių sektoriuje patirtoms išlaidoms padengti (išsami informacija pateikiama 3.2.1.2 punkte). Punktuose, kur poreikiai viršijo patvirtintus biudžeto asignavimus, papildomos išlaidos buvo padengtos iš kitų EŽŪGF biudžeto punktų perkeltomis sumomis. Rinkos priemonių atveju, jei biudžeto asignavimai buvo nepanaudoti, likę asignavimai buvo perkelti į kitus biudžeto punktus siekiant prireikus padengti papildomas išlaidas.

3.2.1.2.05 02 08 straipsnis. Vaisiai ir daržovės 

2017 m. biudžete numatyta visų turimų asignavimų suma siekia 1 061,5 mln. EUR ir yra skirta visų šio sektoriaus priemonių poreikiams patenkinti. Biudžeto valdymo institucija patvirtino 661,5 mln. EUR asignavimų, nes ji atsižvelgė į apskaičiuotas šiam sektoriui skirtas įplaukas, kurios sudarė 400 mln. EUR. Be to, 137,8 mln. EUR buvo perkelti iš kitų to paties biudžeto skyriaus eilučių. Valstybių narių 2017 m. patirtos išlaidos sudarė 995,4 mln. EUR. Nepanaudotų asignuotųjų įplaukų likutis (203,8 mln. EUR) buvo perkeltas į 2018 biudžetinius metus tų metų poreikiams padengti.

3.2.1.3.05 02 09 straipsnis. Vynuogių auginimo sektoriaus produktai 

2017 m. biudžete numatyta visų turimų asignavimų suma siekia 1 076 mln. EUR ir yra skirta visų šio sektoriaus priemonių poreikiams patenkinti. Nepanaudota 64,2 mln. EUR suma, palyginti su 2017 m. biudžete prognozuotais poreikiais, susidarė dėl to, kad sumažėjo kai kurių valstybių narių išlaidos nacionalinių paramos vyno sektoriui programų pardavimo skatinimo, restruktūrizavimo ir investavimo dalims.

3.2.1.4.05 02 10 straipsnis. Skatinimas

Kalbant apie skatinimo priemones ir valstybių narių mokėjimus, nepanaudota 13,2 mln. EUR suma, palyginti su 2017 m. biudžete prognozuotais poreikiais, susidarė dėl to, kad sumažėjo kai kurių valstybių narių išlaidos, patirtos įgyvendinant Komisijos patvirtintas skatinimo programas, palyginti su 2017 m. biudžete šioms programoms numatytomis išlaidomis.

Kalbant apie Europos Sąjungos išmokėtas tiesiogines išmokas, Komisijos įsipareigoti asignavimai sudarė visą šiems mokėjimams 2017 m. biudžete numatytą sumą (52,5 mln. EUR).

3.2.1.5.05 02 11 straipsnis. Kiti augalų produktai ir (arba) priemonės

Šiame biudžeto straipsnyje 2017 m. biudžeto poreikiams prognozuotos 239,4 mln. EUR sumos išlaidos siekė 99 %.

3.2.1.6.05 02 12 straipsnis. Pienas ir pieno produktai

2017 m. biudžete numatyta visų turimų asignavimų suma siekia 607,7 mln. EUR ir yra skirta visų šio sektoriaus priemonių poreikiams patenkinti. Valstybių narių 2017 m. patirtos išlaidos sudarė 468,0 mln. EUR. Visoms pagal šį straipsnį finansuojamoms schemoms skirti asignavimai buvo panaudoti nepakankamai, palyginti su bendra 2017 m. biudžete numatyta apskaičiuota poreikių suma.

1.1.1.1.05 02 13 straipsnis. Jautiena ir veršiena 

2017 m. biudžete asignavimų nebuvo numatyta, nes valstybių narių 2017 m. patirtos išlaidos sudarė 23,6 mln. EUR. Asignavimų perviršis pagal šį straipsnį susidarė dėl nepanaudotų asignavimų pienui ir pieno produktams pradėjus taikyti tikslinę pagalbą gyvulininkystės sektoriams. Deklaruotos šio sektoriaus išlaidos padengiamos perkeliant šiai priemonei skirtus asignavimus pagal 05 02 12 straipsnį.

3.2.1.8.05 02 15 straipsnis. Kiauliena, kiaušiniai ir paukštiena, bitininkystės ir kiti gyvūninės kilmės produktai

2017 m. biudžete numatyta visų turimų asignavimų suma siekia 34,0 mln. EUR ir yra skirta visų šio sektoriaus priemonių poreikiams patenkinti. Tačiau valstybių narių 2017 m. patirtos išlaidos sudarė 90,7 mln. EUR ir buvo finansuojamos 56,7 mln. EUR vertės patvirtintais asignavimais ir asignavimų perkėlimu iš kitų to paties straipsnio biudžeto eilučių.

3.2.2.05 03 skyrius. Tiesioginės išmokos

2017 finansiniai metai buvo antrieji metai, kai visos schemos buvo įgyvendinamos taikant pertvarkytą tiesioginių išmokų struktūrą, kaip nuspręsta 2013 m. patvirtinus BŽŪP reformą. Bendra šio 2017 m. biudžeto skyriaus išmokų suma siekė 41 551,2 mln. EUR. Į šią sumą įskaičiuojama 425,6 mln. EUR suma, išmokėta siekiant kompensuoti ūkininkams skirtas tiesiogines išmokas, susijusias su finansine drausme, kurios buvo finansuojamos iš 433,1 mln. EUR, perkeltų iš 2016 m. (išsami informacija pateikiama 3.2.2.3 punkte). Likusi atliktų mokėjimų suma (41 125,6 mln. EUR) buvo finansuojama iš 39 138,5 mln. EUR patvirtintų asignavimų ir 1 987,0 mln. EUR asignuotųjų įplaukų. Asignuotosios įplaukos buvo panaudotos pagal bazinės išmokos sistemą patirtoms išlaidoms padengti. Nepanaudotų patvirtintų asignavimų suma sudarė 523,2 mln. EUR. Tai rodo skirtumas tarp 39 138,5 mln. EUR patvirtintų asignavimų, naudojamų kompensavimo tikslais valstybėms narėms, ir pradinių 39 661,7 mln. EUR patvirtintų asignavimų, įrašytų į 2017 m. biudžetą. Šie nepanaudoti patvirtinti asignavimai buvo sumažinti pervedus patvirtintus asignavimus (66,8 mln. EUR) į kitas EŽŪGF biudžeto dalis. Be to, nepanaudota krizių rezervo suma (450,5 mln. EUR), kuri buvo nustatyta pagal 2017 m. pasiūlytą finansinę drausmę, buvo perkelta į 05 03 09 biudžeto straipsnį tam, kad faktiškai taikytos finansinės drausmės suma (450,5 mln. EUR) galėtų būti perkelta į 2018 m. ir panaudota kompensavimo tikslais atitinkamoms valstybėms narėms (žr. 3.2.2.4 punktą). Likusioji 2017 m. surinktų asignuotųjų įplaukų suma sudarė 399,4 mln. EUR ir buvo perkelta į 2018 m. Punktuose, kur poreikiai viršijo patvirtintus biudžeto asignavimus, papildomos išlaidos buvo padengtos patvirtintais asignavimais, perkeltais iš kitų biudžeto punktų, arba perkeltomis asignuotosiomis įplaukomis. Taip pat tiesioginių išmokų atveju, jei biudžeto asignavimai buvo nepanaudoti, likę asignavimai buvo perkelti į kitas EŽŪGF biudžeto eilutes, siekiant prireikus padengti papildomas išlaidas.

3.2.2.1.05 03 01 straipsnis. Atsietosios tiesioginės išmokos

Šiame straipsnyje numatytais asignavimais finansuojamos pagrindinės schemos –vienkartinės išmokos už plotus sistema, bazinės išmokos sistema, išmoka už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, perskirstymo išmoka ir išmoka jauniesiems ūkininkams. Pagalba pagal visas šiame straipsnyje numatytas schemas mokama nepriklausomai nuo produkcijos, tačiau tam tikromis sąlygomis, pvz., jei laikomasi kompleksinės paramos reikalavimų. 2017 m. biudžeto poreikiai atsietosioms tiesioginėms išmokoms sudarė 35 523,8 mln. EUR, kuriems biudžeto valdymo institucija, atsižvelgusi į asignuotąsias įplaukas, kurios siekė 2 332,0 mln. EUR, patvirtino 33 191,8 mln. EUR vertės asignavimus. Valstybių narių patirtos išlaidos, susijusios su visomis šiame straipsnyje nurodytomis schemomis, siekė 35 366,2 mln. EUR, taigi patvirtintus asignavimus viršijo 2 174,4 mln. EUR. Pastaroji deklaruotų išlaidų suma buvo padengta asignuotosiomis įplaukomis. Valstybių narių patirtos išlaidos, susijusios su atsietosiomis tiesioginėmis išmokomis, sudarė 99,6 % poreikių, numatytų šioms schemoms 2017 m. skirtame biudžete.

3.2.2.2.05 03 02 straipsnis. Kitos tiesioginės išmokos

Į šį biudžeto straipsnį įtraukti asignavimai buvo naudojami išlaidoms, susijusioms su „kitomis tiesioginėmis išmokomis“, padengti. Šis straipsnis apima schemas, kurias įgyvendinant, nustačius aiškiai apibrėžtas sąlygas ir aiškias ribas, išmoka ir produkcija vis tiek gali būti susietos. 2013 m. įvykdžius reformą, į šį straipsnį buvo įtrauktos savanoriška susietoji parama ir smulkiųjų ūkininkų sistema, o kelios eilutės buvo naudojamos tik palyginti nesvarbiems nebeveikiančių schemų liekamiesiems mokėjimams padengti.

Komisija buvo apskaičiavusi, kad 2017 m. šiam straipsniui finansuoti reikės 6 019,3 mln. EUR asignavimų. Valstybės narės patyrė 5 759,4 mln. EUR išlaidų, t. y. mažiau, negu į biudžetą įtraukta asignavimų.

3.2.2.3.05 03 09 straipsnis. Tiesioginių išmokų, susijusių su finansine drausme, kompensavimas

Biudžeto valdymo institucija šiam straipsniui asignavimų neskyrė. Šiuo straipsniu siekiama surinkti patvirtintus, bet nepaskirtus asignavimus, visų pirma įskaitant nepanaudotus krizių rezervo asignavimus, kad jie būtų perkelti į N+1 metų biudžetą ir kad jais būtų finansuojamas finansinės drausmės, taikomos tiesioginėms išmokoms, kompensavimas, atsižvelgiant į N kalendorinius metus 6 .

Iš 433,1 mln. EUR sumos, kuri atitinka 2016 m. taikytą finansinę drausmę ir kuri buvo perkelta į 2017 m. biudžetą kompensavimo tikslais, valstybės narės kompensavo 425,6 mln. EUR. 7,5 mln. EUR skirtumas sugrįžo į 2017 m. biudžetą, kad ši suma būtų sugrąžinta valstybėms narėms įtraukus ją į kitų biudžeto metų taisomąjį biudžetą.

3.2.2.4.05 03 10 straipsnis. Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas

Į šį biudžeto straipsnį įrašyti asignavimai skirti priemonių, reikalingų didelėms žemės ūkio gamybos ar paskirstymo krizėms įveikti, išlaidoms padengti. Šis krizių rezervas turi būti sudarytas kiekvienų metų pradžioje pagal finansinės drausmės mechanizmus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 ir 26 straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 7 8 straipsnyje, sumažinant tiesiogines išmokas. Nustatoma šio rezervo metinė suma – 400 mln. EUR (2011 m. kainomis). 2017 biudžetiniais metais krizių rezervo lygiavertė suma galiojančiomis kainomis buvo 450,5 mln. EUR. 2017 m. šis rezervas panaudotas nebuvo.

2016 paraiškų teikimo metais finansinė drausmė buvo skaičiuojama tik sudarant 450,5 mln. EUR vertės krizių rezervą. Tačiau iki finansinių metų pabaigos patvirtintų, bet nepaskirtų asignavimų suma, atitinkanti 2016 paraiškų teikimo metais faktiškai taikytą finansinę drausmę (atsižvelgiant į nepanaudotą krizių rezervo sumą), buvo perkelta į 05 03 09 biudžeto straipsnį siekiant ją perkelti į kitus finansinius metus ir taip finansuoti 2017 kalendoriniais metais ūkininkams taikytos finansinės drausmės kompensavimą.

3.2.3.05 07 skyrius. Žemės ūkio išlaidų auditas

3.2.3.1.05 07 01 straipsnis. Žemės ūkio išlaidų kontrolė

Šiame straipsnyje nurodytos priemonės, kurių imtasi siekiant sustiprinti patikrų vietoje priemones ir pagerinti patikrinimo sistemas, kad būtų apribota sukčiavimo ir pažeidimų, dėl kurių nukenčia Sąjungos biudžetas, rizika. Į jį taip pat įtrauktos išlaidos galimiems klaidų ištaisymams, susijusiems su sąskaitų ir atitikties patvirtinimu, finansuoti valstybių narių naudai.

Europos Sąjunga tiesiogiai finansavo priemones, susijusias su palydovinių nuotraukų įsigijimu pagal integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS), skirdama 11,3 mln. EUR sumą, taigi panaudojo visus 2017 m. numatytus asignavimus.

Po sąskaitų atitikties patvirtinimo pataisų suma valstybių narių naudai buvo didesnė negu tikėtasi (125,3 mln. EUR palyginti su 25,0 mln. EUR, numatytų biudžete). Šis perviršis iš dalies buvo kompensuotas mažesne negu tikėtasi pataisų suma valstybių narių naudai po sąskaitų, susijusių su išlaidomis, patvirtinimo (14,8 mln. EUR palyginti su 20,0 mln. EUR, numatytų biudžete).

3.2.3.2.05 07 02 straipsnis. Ginčų sprendimas

Į šį biudžeto straipsnį įrašyti asignavimai, kuriais siekiama padengti išlaidas, kurias Komisijai gali tekti apmokėti Teisingumo Teismo sprendimu, įskaitant ieškinių dėl žalos ir palūkanų patenkinimo išlaidas. 2017 m. biudžete numatyta 29,0 mln. EUR asignavimų suma, tačiau išlaidų nebuvo deklaruota. Todėl šie asignavimai buvo perkelti į kitus 2017 m. biudžeto punktus.

4.EŽŪGF ASIGNUOTŲJŲ ĮPLAUKŲ PANAUDOJIMAS 

Iš 2016 į 2017 m. faktiškai buvo perkelta 1 304,0 mln. EUR asignuotųjų įplaukų ir jos visos buvo panaudotos 2017 finansinių metų išlaidoms finansuoti pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį. Kaip nurodyta 3-II priede, iš šios sumos padengtos 118,7 mln. EUR išlaidos gamintojų organizacijų veiklos fondams vaisių ir daržovių sektoriuje ir 1 185,3 mln. EUR išlaidos bazinės išmokos sistemai.

Remiantis 3-I priede pateiktais duomenimis, 2017 m. surinktos asignuotosios įplaukos sudarė 1 482,5 mln. EUR ir jos gautos:

po atitikties patikrinimo procedūrų atlikus klaidų ištaisymą – 1 348,0 mln. EUR;

susigrąžinus sumas dėl pažeidimų – 130,7 mln. EUR;

surinkto pieno mokesčio – 3,7 mln. EUR.

2017 m. surinktos asignuotosios įplaukos buvo panaudotos toliau išvardytų priemonių išlaidoms padengti:

77,5 mln. EUR – vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos fondams ir

801,7 mln. EUR bazinės išmokos sistemai (tiesioginės išmokos).

2017 m. surinktų asignuotųjų įplaukų likutis – 603,3 mln. EUR – buvo automatiškai perkeltas į 2018 m. biudžetą, siekiant finansuoti tų metų biudžeto poreikius.

Išsami informacija pateikiama 3-I ir 3-II prieduose.

(1)      Ši procedūra apibūdinta 1 priede.
(2)    Šios sumos neįtrauktos į biudžeto įplaukų eilutes (670 straipsnis – EŽŪGF asignuotosios įplaukos), kuriose nurodyta „p.m.“ (pro memoria), tačiau prognozuojama suma minima biudžeto pastabose dėl šio straipsnio.
(3)    OL L 347, 2013 12 20, p. 549.
(4)    Valstybės narės šias mėnesio išlaidų deklaracijas pateikia N+1 mėnesio 12-ą dieną.
(5)      Į šią sumą įtrauktas finansinės drausmės, susijusios su žemės ūkio krizių rezervu, kompensavimas, perkeltas iš 2016 finansinių metų.
(6)      Šie asignavimai gali būti perkelti pagal Finansinio reglamento (ES, Euratomas), Nr. 966/2012 169 straipsnio 3 dalį, o pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalį valstybės narės kompensuoja galutiniams gavėjams, kuriems tais finansiniais metais, į kuriuos perkeliami asignavimai, taikoma finansinė drausmė pagal to reglamento 26 straipsnio 1–4 dalis.
(7)    OL L 347, 2013 12 20, p. 608.
Top

Briuselis, 2018 09 14

COM(2018) 628 final

PRIEDAI

prie

KOMISIJOS ATASKAITOS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

11-oji KOMISIJOS FINANSINĖ ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDĄ

2017 FINANSINIAI METAI

{SWD(2018) 405 final}