EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1203

2018 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1203, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės arba Jungtinėse Amerikos Valstijose perdirbtos uosio medienos ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204 (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5848)

C/2018/5484

OJ L 217, 27.8.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1203/oj

27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1203

2018 m. rugpjūčio 21 d.

kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės arba Jungtinėse Amerikos Valstijose perdirbtos uosio medienos ir kuriuo panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5848)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką ir IV priedo A dalies I skirsnio 2.3, 2.4 ir 2.5 punktus,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktu nustatyti specialūs reikalavimai dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės uosio (Fraxinus L.) medienos ir tam tikrų kitų rūšių medienos įvežimo į Sąjungą;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/204 (2) valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktu nustatytų specialių reikalavimų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės uosio (Fraxinus L.) medienos įvežimo į Sąjungą;

(3)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204 baigė galioti 2018 m. birželio 30 d. Todėl jį turėtų pakeisti šis sprendimas, siekiant užtikrinti, kad ta mediena būtų toliau įvežama į Sąjungą;

(4)

atsižvelgiant į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/204 taikymo metu įgytą patirtį, jo reikalavimus tikslinga toliau taikyti pagal šį sprendimą;

(5)

tačiau remiantis per Komisijos 2018 m. sausio mėn. auditą Jungtinėse Amerikos Valstijose gauta informacija ir Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės augalų apsaugos organizacijos per tą auditą ir jam pasibaigus pateikta informacija, tikslinga griežčiau tikrinti ir prižiūrėti uosio medieną Jungtinėse Amerikos Valstijose. Todėl reikėtų nustatyti konkrečias registro įrašų, procedūrų ir ženklinimo audito, patikrinimo prieš išsiuntimą ir patvirtintų lentpjūvių stebėsenos sąlygas;

(6)

siekiant geriau įvertinti, kaip taikomas šis sprendimas, valstybės narės turėtų pateikti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie importą;

(7)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204 turėtų būti panaikintas;

(8)

šis sprendimas turėtų būti taikomas iki 2020 m. birželio 30 d., kad iki to laiko būtų galima peržiūrėti jo įgyvendinimą;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidimas numatyti leidžiančią nukrypti nuostatą

Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalies kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktu, valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės arba Jungtinėse Amerikos Valstijose perdirbtą uosio (Fraxinus L.) medieną (toliau – nurodytoji mediena), kuri prieš išvežimą iš Jungtinių Amerikos Valstijų atitiko šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Fitosanitarinis sertifikatas

1.   Kartu su nurodytąja mediena pateikiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose išduotas fitosanitarinis sertifikatas, kuriuo pagal Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnio 3 ir 4 dalis patvirtinama, kad atlikus patikrinimą kenksmingųjų organizmų nerasta.

2.   Fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodomi šie duomenys:

a)

teiginys „Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, nustatytus Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/1203“;

b)

paketo (-ų) numeris (-iai), atitinkantis (-ys) kiekvieną konkretų eksportuojamą paketą;

c)

Jungtinėse Amerikos Valstijose patvirtintos (-ų) įmonės (-ių) pavadinimas (-ai).

3 straipsnis

Importo ataskaitų teikimas

Importuojanti valstybė narė iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie po šio sprendimo priėmimo tais metais importuotos nurodytosios medienos siuntų kiekį.

4 straipsnis

Pranešimas apie neatitiktį

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kiekvieną siuntą, neatitinkančią šiame sprendime nustatytų reikalavimų. Pranešama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo tokios siuntos aptikimo dienos.

5 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/204 panaikinimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204 panaikinamas.

6 straipsnis

Galiojimo pabaigos data

Šis sprendimas baigia galioti 2020 m. birželio 30 d.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugpjūčio 21 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2017 m. vasario 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/204, kuriuo valstybėms narėms leidžiama laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės arba Jungtinėse Amerikos Valstijose perdirbtos uosio medienos ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2416, kuriuo tam tikros Jungtinių Amerikos Valstijų vietovės pripažįstamos neužkrėstomis vabalais Agrilus planipennis (OL L 32, 2017 2 7, p. 35).


PRIEDAS

1.   Perdirbimo reikalavimai

Perdirbant nurodytąją medieną, turi būti laikomasi visų šių reikalavimų:

a)

Žievės lupimas

Nurodytosios medienos žievė yra nulupama, išskyrus matomus atskirus mažus žievės gabalėlius, kuriuos galima aiškiai atskirti ir kurie atitinka vieną iš šių reikalavimų:

i)

jie yra siauresni nei 3 cm (nepriklausomai nuo ilgio) arba,

ii)

jei jie platesni nei 3 cm, bendras kiekvieno atskiro žievės gabalėlio paviršiaus plotas yra mažesnis nei 50 cm2.

b)

Pjaustymas

Nurodytoji pjautinė mediena pagaminta iš apvaliosios medienos nulupta žieve.

c)

Terminis apdorojimas

Nurodytosios medienos profilis kaitinamas 1 200 minučių iki mažiausiai 71 °C kaitinimo kameroje, kurią patvirtino Gyvūnų ir augalų sveikatos tikrinimo tarnyba (toliau – APHIS) arba APHIS patvirtinta agentūra.

d)

Džiovinimas

Nurodytoji mediena džiovinama bent dvi savaites pagal pramoninio džiovinimo tvarkaraščius, kuriuos patvirtino APHIS.

Galutinis medienos drėgnis negali viršyti 10 proc. sausosios medžiagos, išreikštos procentais.

2.   Reikalavimai dėl įmonių

Nurodytoji mediena turi būti gaminama, tvarkoma ir laikoma įmonėje, atitinkančioje tokius reikalavimus:

a)

ją turi oficialiai patvirtinti APHIS arba APHIS patvirtinta agentūra pagal sertifikavimo dėl kenksmingojo organizmo Agrilus planipennis Fairmaire programą;

b)

ji turi būti registruota APHIS svetainėje paskelbtoje duomenų bazėje;

c)

bent kartą per mėnesį APHIS arba APHIS patvirtinta agentūra turi atlikti jos auditą ir turi būti nustatyta, kad įmonė atitinka šio priedo reikalavimus. Jei auditą atlieka APHIS patvirtinta agentūra, APHIS turi kas pusmetį atlikti šio darbo auditą. Per tokį kas pusmetį atliekamą auditą turi būti patikrintos agentūros procedūros, dokumentai ir patvirtintų įmonių auditai;

d)

įmonėje turi būti naudojama nurodytosios medienos apdirbimo įranga, kuri būtų nuolat kalibruojama pagal įrangos eksploatavimo vadovą;

e)

turi būti registruojamos įmonėje atliktos procedūros, įskaitant apdirbimo trukmę, apdirbimo metu pasiektą temperatūrą, ir kiekvieno atskiro eksportui paruošto paketo atitiktis reikalavimams bei galutinis drėgnis, kad tokius registro įrašus galėtų patikrinti APHIS arba APHIS patvirtinta agentūra.

3.   Ženklinimas

Kiekviename nurodytosios medienos pakete turi būti aiškiai nurodytas unikalus paketo numeris ir etiketė su užrašu „HT-KD“ arba „Heat Treated-Kiln Dried“. Šią etiketę turi išduoti patvirtintos įmonės paskirtas pareigūnas arba ji turi būti išduota jam prižiūrint, nustačius, kad buvo laikomasi 1 punkte nustatytų perdirbimo reikalavimų ir 2 punkte nustatytų reikalavimų dėl įmonių.

4.   Patikrinimai prieš eksportą

Prieš Sąjungai skirtos nurodytosios medienos eksportą ją turi patikrinti APHIS arba APHIS patvirtinta agentūra, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 ir 3 punktuose nustatytų reikalavimų.


Top