Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0256

2017 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/256, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1150, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų taikymo taisyklės

C/2017/0744

OJ L 38, 15.2.2017, p. 37–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/256/oj

15.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/256

2017 m. vasario 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1150, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 54 straipsnio a, c ir e punktus,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150 (3) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 41 straipsnio 1 dalyje nurodytas paramos programos projektas turi būti teikiamas penkeriems (2014–2018) finansiniams metams. Siekiant užtikrinti paramos programų tęsiamumą, turėtų būti parengtas naujas penkerių finansinių metų (2019–2023) paramos programos projektas. Atsižvelgiant į tai, kad dabartinėje daugiametėje finansinėje programoje numatytas bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas iki 2020 m., būtina numatyti išlygą dėl galimybės naudotis lėšomis nuo 2021 m. Siekiant nuoseklumo, būtina nustatyti šablonus, pagal kuriuos būtų teikiamos 2019–2023 m. laikotarpio nacionalinės paramos programos;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 3 dalyje terminą „paramos gavėjas“ tikslinga pakeisti terminu „pareiškėjas“, nes šios nuostatos taikomos paraiškų teikimo procedūrai. Terminą „pareiškėjas“ taip pat reikėtų įtraukti į 30 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies a punktą, nes šios nuostatos, be kita ko, susijusios su administracinėmis paramos paraiškų patikromis;

(3)

be to, siekiant priemonių pavadinimus suderinti su to reglamento dėstomojoje dalyje vartojamomis formuluotėmis ir dar išsamiau patikslinti, kokios informacijos apie pardavimo skatinimo priemonę valstybės narės turi pateikti ir už 2014–2018 m. programavimo laikotarpį, tikslinga iš dalies pakeisti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150 I–V priedus;

(4)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1150 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1150 iš dalies keičiamas taip:

(1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 41 straipsnio 1 dalyje nurodytas paramos programos projektas teikiamas šiems penkerių metų laikotarpiams:

a)

2014–2018 finansiniams metams;

b)

2019–2023 finansiniams metams.

1a.   2019–2023 finansinių metų paramos programos projektą valstybės narės pateikia Komisijai iki 2018 m. kovo 1 d. Jei nacionaliniai finansiniai paketai, numatyti 2021 ir vėlesniems finansiniams metams, po tos datos yra keičiami, valstybės narės atitinkamai pritaiko paramos programas.

2019–2023 finansinių metų paramos programos projektą valstybės narės pateikia Komisijai elektroninėmis priemonėmis, naudodamos Ia priede pateiktą šabloną.

Apie finansinį asignavimą pagal 2019–2023 finansinių metų paramos programos projektą valstybės narės praneša Komisijai elektroninėmis priemonėmis, naudodamos IIa priede pateiktą šabloną.“

(2)

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalyje minimi pakeitimai nurodomi paramos programoje, o ši pateikiama Komisijai naudojant I arba Ia priede esantį šabloną; teikiamą informaciją sudaro:

a)

siūlomų pakeitimų priežastys;

b)

pagal II arba IIa priede pateiktą šabloną parengta atnaujinta finansinės lentelės versija, jei dėl paramos programos pakeitimų turėjo būti persvarstytas finansinis asignavimas.“

(3)

3 straipsnio f punktas pakeičiamas taip:

„f)

bendroji finansavimo lentelė, pateikta šio reglamento II arba IIa priede;“.

(4)

4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Pareiškėjai, kurie ketina pagal 41 straipsnį drauge su mokėjimo prašymais teikti finansinių ataskaitų sertifikatus, teikdami paraišką praneša apie savo ketinimą kompetentingoms institucijoms.“

(5)

5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Pareiškėjai, kurie ketina pagal 41 straipsnį drauge su mokėjimo prašymais teikti finansinių ataskaitų sertifikatus, teikdami paraišką praneša apie savo ketinimą kompetentingoms institucijoms.“

(6)

18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės, neviršydamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų ir remdamosi objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, nustato paramos sumą ir Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnio 3 dalyje nurodytų surinkimo išlaidų kompensacijos sumą. Abi sumas jos nurodo atitinkamuose punktuose, remdamosi šio reglamento I, Ia, III, IV ir IVa prieduose pateiktais šablonais.“

(7)

19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Drauge su 1 dalyje nurodyta ataskaita valstybės narės naudodamos IV arba IVa priede pateiktą šabloną pateikia Komisijai savo paramos programose numatytų priemonių įgyvendinimo finansinius ir techninius duomenis.

Tuos duomenis sudaro tokie kiekvienos priemonės įgyvendinimo kiekvienais finansiniais metais duomenys:

a)

per penkerių metų laikotarpio finansinius metus jau patirtų išlaidų faktiniai techniniai duomenys ir išlaidų suvestinė, kurioje nurodytos išlaidos jokiu būdu negali viršyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VI priede tai valstybei narei nustatytų biudžeto ribų;

b)

paskesnių finansinių metų (iki planuojamo paramos programos įgyvendinimo laikotarpio pabaigos) numatomi techniniai duomenys ir išlaidų prognozė, kurioje nurodytos išlaidos neviršija Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VI priede tai valstybei narei nustatytų biudžeto ribų ir kuri atitinka naujausią finansinės lentelės versiją, pateiktą pagal šio reglamento II arba IIa priede pateiktą šabloną, laikantis šio reglamento 2 straipsnio.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Iki 2017 m. kovo 1 d., 2019 m. kovo 1 d., 2022 m. kovo 1 d. ir 2024 m. kovo 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai savo paramos programų ekonominio efektyvumo ir naudos vertinimą ir nurodymus, kaip pagerinti programų veiksmingumą.

Vertinimai parengiami pagal III priede pateiktą šabloną, prie jų pridedama pagal IV arba IVa priede pateiktą šabloną išdėstyta finansinė ir techninė informacija ir jie apima visus ankstesnius atitinkamo penkerių metų laikotarpio metus. Į išvadas taip pat įtraukiami šie punktai:

a)

C1. Paramos programos ekonominio efektyvumo ir naudos įvertinimas;

b)

C2. Paramos programos veiksmingumo gerinimo būdai.“

(8)

20 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės, remdamosi I, Ia, III, IV, IVa ir V prieduose pateiktais šablonais, atitinkamuose punktuose nurodo, ar bus skiriama valstybės pagalba, ir, jei taip, atitinkamas sumas.“

(9)

30 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Administracinės patikros taikomos visoms pareiškėjo, paramos gavėjo arba trečiosios šalies pateiktoms paramos paraiškoms, mokėjimo prašymams ar kitoms deklaracijoms bei pakeitimų prašymams ir apima visus aspektus, kuriuos įmanoma ir tikslinga patikrinti atliekant administracines patikras.“;

b)

2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

pareiškėjo atitiktis reikalavimams;“.

(10)

I–V priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1150, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų taikymo taisyklės (OL L 190, 2016 7 15, p. 23).


PRIEDAS

I PRIEDAS

2014–2018 m. nacionalinė paramos programa

2014–2018 finansiniai metai

Valstybė narė  (1)

Pranešimo data  (2)

Pakeitimo numeris

Priežastis: pakeitimų prašo Komisija / pakeitimų prašo valstybė narė  (3)

A.   Siūlomų priemonių aprašymas ir jų kiekybiniai tikslai

1.

a)

Informavimas valstybėse narėse pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies a punktą

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip: siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vi)

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

xii)

valstybės pagalba: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

b)

Pardavimo skatinimas trečiųjų šalių rinkose pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punktą

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip: siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vi)

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

xii)

valstybės pagalba: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

2.

a)

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktus

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip: siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vi)

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas / nepiniginiai įnašai: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

b)

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies c punktą

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip: siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vi)

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas / nepiniginiai įnašai: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vi)

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas / nepiniginiai įnašai: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

4.

Savitarpio pagalbos fondai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 48 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

5.

Derliaus draudimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 49 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

xii)

valstybės pagalba: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

6.

Investicijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 50 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

xii)

valstybės pagalba: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

7.

Inovacijos vyno sektoriuje pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 51 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

8.

Šalutinių produktų distiliavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne, jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas (įskaitant paramos dydį):

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

B.   Surengtų konsultacijų rezultatai

C.   Bendroji strategija

D.   Įvertinimas, kuriame nurodomas numatomas techninis, ekonominis, bei socialinis poveikis ir poveikis aplinkai

E.   Priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis

F.   Bendroji finansavimo lentelė, pateikta II priede nustatyta forma (nurodyti pakeitimo numerį)

G.   Strateginiai tikslai, rodikliai ir kiekybiniai tikslai, į kuriuos turi būti atsižvelgta atliekant stebėseną ir vertinimą

H.   Veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad programa būtų įgyvendinama tinkamai ir veiksmingai

I.   Už programos įgyvendinimą atsakingos paskirtos kompetentingos institucijos ir organizacijos

J.   Interneto svetainės, kurioje viešai skelbiami su paramos programa susiję nacionalinės teisės aktai, adresas

Ia PRIEDAS

2019–2023 m. nacionalinė paramos programa

2019–2023 finansiniai metai

Valstybė narė  (4)

Pranešimo data  (5)

Pakeitimo numeris

Priežastis: pakeitimų prašo Komisija / pakeitimų prašo valstybė narė  (6)

A.   Siūlomų priemonių aprašymas ir jų kiekybiniai tikslai

1.

a)

Informavimas valstybėse narėse pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies a punktą

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip: siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vi)

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

xii)

valstybės pagalba: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

b)

Pardavimo skatinimas trečiųjų šalių rinkose pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punktą

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip: siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vi)

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

xii)

valstybės pagalba: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

2.

a)

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktus

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip: siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vi)

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas / nepiniginiai įnašai: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

b)

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies c punktą

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip: siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vi)

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas / nepiniginiai įnašai: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vi)

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas / nepiniginiai įnašai: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

4.

Savitarpio pagalbos fondai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 48 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

5.

Derliaus draudimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 49 straipsnį:

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

xii)

valstybės pagalba: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

6.

Investicijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 50 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

xii)

valstybės pagalba: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

7.

Inovacijos vyno sektoriuje pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 51 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

vii)

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

xi)

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

8.

Šalutinių produktų distiliavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne, jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas (įskaitant paramos dydį):

i)

siūloma strategija ir kiekybiniai tikslai:

ii)

paramos gavėjai:

iii)

paraiškų teikimo procedūra:

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai:

v)

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

viii)

atrankos procedūra:

ix)

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

x)

išankstinės išmokos: taip / ne, jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

B.   Surengtų konsultacijų rezultatai

C.   Bendroji strategija

D.   Įvertinimas, kuriame nurodomas numatomas techninis, ekonominis, bei socialinis poveikis ir poveikis aplinkai

E.   Priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis

F.   Bendroji finansavimo lentelė, pateikta II priede nustatyta forma (nurodyti pakeitimo numerį)

G.   Strateginiai tikslai, rodikliai ir kiekybiniai tikslai, į kuriuos turi būti atsižvelgta atliekant stebėseną ir vertinimą

H.   Veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad programa būtų įgyvendinama tinkamai ir veiksmingai

I.   Už programos įgyvendinimą atsakingos paskirtos kompetentingos institucijos ir organizacijos

J.   Interneto svetainės, kurioje viešai skelbiami su paramos programa susiję nacionalinės teisės aktai, adresas

II PRIEDAS

Finansinis asignavimas pagal 2014–2018 m. nacionalinę paramos programą  (7)

(tūkst. EUR)

Valstybė narė  (*1)

Pranešimo data  (*2)

Ankstesnio pranešimo data

Šios lentelės su pakeitimais numeris

Priežastis: pakeitimų prašo Komisija / pakeitimų prašo valstybė narė  (*3)

 

 

Finansiniai metai

 

Priemonės

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1a.

Informavimas valstybėse narėse

45 straipsnio 1 dalies a punktas

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

1b.

Pardavimo skatinimas trečiųjų šalių rinkose

45 straipsnio 1 dalies b punktas

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

2a.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

46 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktai

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

2b.

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių

46 straipsnio 3 dalies c punktas

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

47 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

4.

Savitarpio pagalbos fondai

48 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

5.

Derliaus draudimas

49 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

6.

Investicijos

50 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

7.

Inovacijos vyno sektoriuje

51 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

52 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

IIa PRIEDAS

Finansinis asignavimas pagal 2019–2023 m. nacionalinę paramos programą  (8)

(tūkst. EUR)

Valstybė narė  (*4)

Pranešimo data  (*5)

Ankstesnio pranešimo data

Šios lentelės su pakeitimais numeris

Priežastis: pakeitimų prašo Komisija / pakeitimų prašo valstybė narė  (*6)

 

 

Finansiniai metai

 

Priemonės

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

 

2019

2020

2021

2022

2023

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1a.

Informavimas valstybėse narėse

45 straipsnio 1 dalies a punktas

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

1b.

Pardavimo skatinimas trečiųjų šalių rinkose

45 straipsnio 1 dalies b punktas

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

2a.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

46 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktai

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

2b.

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių

46 straipsnio 3 dalies c punktas

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

47 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

4.

Savitarpio pagalbos fondai

48 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

5.

Derliaus draudimas

49 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

6.

Investicijos

50 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

7.

Inovacijos vyno sektoriuje

51 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

52 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

III PRIEDAS

Nacionalinės paramos programos įgyvendinimo ataskaitos teikimas

Finansiniai metai

Pranešimo data

Pakeitimo numeris

Valstybė narė  (9)

A.   Bendras vertinimas

B.   Siūlytų priemonių įgyvendinimo sąlygos ir rezultatai  (10)

1.

a)

Informavimas valstybėse narėse pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies a punktą

Įgyvendinimo sąlygos: Rezultatai  (11) Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas: Valstybės pagalba:

b)

Pardavimo skatinimas trečiųjų šalių rinkose pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punktą

Įgyvendinimo sąlygos: Rezultatai  (11) Į kiekvieną paskirties vietą eksportuojamas kiekis hektolitrais: Valstybių narių vynų užimamos užsienio rinkų dalies pokyčiai kiekvienoje tikslinėje rinkoje: Eksporto į kiekvieną paskirties vietą apimtis hektolitrais: Eksporto į kiekvieną paskirties vietą vertė eurais: Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas: Valstybės pagalba:

2.

a)

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktus

Įgyvendinimo sąlygos: Rezultatai: Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

b)

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies c punktą

Įgyvendinimo sąlygos: Rezultatai: Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos:

Rezultatai, įskaitant atsargų pokyčius:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

4.

Savitarpio pagalbos fondai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 48 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos:

Rezultatai:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

5.

Derliaus draudimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 49 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos:

Rezultatai:

Vyno sektoriuje apdraustų hektarų skaičius, palyginti su kita žemės ūkio paskirties žeme:

Finansuojamo draudimo rūšis:

Išlaidos pagal draudimo rūšį:

Paramos pagal kiekvieną draudimo rūšį gavėjų skaičius:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

Valstybės pagalba:

6.

Investicijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 50 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos:

Rezultatai:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

Valstybės pagalba:

7.

Inovacijos vyno sektoriuje pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 51 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos:

Rezultatai:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

8.

Šalutinių produktų distiliavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos (įskaitant paramos dydį):

Rezultatai:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

C.   Išvados (ir, kai reikia, numatyti pakeitimai)

IV PRIEDAS

Su 2014–2018 m. nacionaline paramos programa susiję techniniai duomenys  (12)

(lėšų sumos tūkst. EUR)

Valstybė narė  (*7)

Pranešimo data  (*8)

Ankstesnio pranešimo data

Šios lentelės su pakeitimais numeris

 

 

 

Finansiniai metai

 

Priemonės

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014–2018

 

Įgyvendinimas / Prognozė

Įgyvendinimas / Prognozė

Įgyvendinimas / Prognozė

Įgyvendinimas / Prognozė

Įgyvendinimas / Prognozė

Iš viso įgyvendinimas + prognozė

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1a.

Informavimas valstybėse narėse

45 straipsnio 1 dalies a punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

1b.

Pardavimo skatinimas trečiųjų šalių rinkose

45 straipsnio 1 dalies b punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

2.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

46 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendras plotas, už kurį skiriama parama (ha)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

2a.

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių

46 straipsnio 3 dalies c punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendras plotas, už kurį skiriama parama (ha)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

47 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendras plotas, už kurį skiriama parama (ha)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

4.

Savitarpio pagalbos fondai

48 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Naujų fondų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam fondui

 

 

 

 

 

 

5.

Derliaus draudimas

49 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Finansuotų draudimo polisų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vienam draudimo polisui tenkantis vidutinis Sąjungos įnašas

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6a.

Investicijos

50 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6b.

Investicijos konvergencijos regionuose

50 straipsnio 4 dalies a punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6c.

Investicijos ne konvergencijos regionuose

50 straipsnio 4 dalies b punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6 d.

Investicijos atokiausiuose regionuose

50 straipsnio 4 dalies c punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6e.

Investicijos mažosiose Egėjo jūros salose

50 straipsnio 4 dalies d punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

7.

Inovacijos vyno sektoriuje

51 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

52 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų (distiliavimo įmonių) skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Nuosėdos. Didžiausias paramos dydis (EUR/tūrio proc./hl)

 

 

 

 

 

 

Išspaudos. Didžiausias paramos dydis (EUR/tūrio proc./t)

 

 

 

 

 

 

Distiliuotų nuosėdų (hektolitrais)

 

 

 

 

 

 

Distiliuotų išspaudų (tonomis)

 

 

 

 

 

 

Gauta alkoholio (mln. hektolitrų)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas už pagaminto alkoholio hektolitrą

 

 

 

 

 

 

IVa PRIEDAS

Su 2019–2023 m. nacionaline paramos programa susiję techniniai duomenys  (13)

(lėšų sumos tūkst. EUR)

Valstybė narė  (*9)

Pranešimo data  (*10)

Ankstesnio pranešimo data

Šios lentelės su pakeitimais numeris

 

 

 

Finansiniai metai

 

Priemonės

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

 

2019

2020

2021

2022

2023

2019–2023

 

Įgyvendinimas / Prognozė

Įgyvendinimas / Prognozė

Įgyvendinimas / Prognozė

Įgyvendinimas / Prognozė

Įgyvendinimas / Prognozė

Iš viso įgyvendinimas + prognozė

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1a.

Informavimas valstybėse narėse

45 straipsnio 1 dalies a punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

1b.

Pardavimo skatinimas trečiųjų šalių rinkose

45 straipsnio 1 dalies b punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

2.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

46 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendras plotas, už kurį skiriama parama (ha)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

2a.

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių

46 straipsnio 3 dalies c punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendras plotas, už kurį skiriama parama (ha)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

47 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendras plotas, už kurį skiriama parama (ha)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

4.

Savitarpio pagalbos fondai

48 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Naujų fondų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam fondui

 

 

 

 

 

 

5.

Derliaus draudimas

49 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Finansuotų draudimo polisų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vienam draudimo polisui tenkantis vidutinis Sąjungos įnašas

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6a.

Investicijos

50 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6b.

Investicijos konvergencijos regionuose

50 straipsnio 4 dalies a punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6c.

Investicijos ne konvergencijos regionuose

50 straipsnio 4 dalies b punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6 d.

Investicijos atokiausiuose regionuose

50 straipsnio 4 dalies c punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6e.

Investicijos mažosiose Egėjo jūros salose

50 straipsnio 4 dalies d punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

7.

Inovacijos vyno sektoriuje

51 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

52 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų (distiliavimo įmonių) skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Nuosėdos. Didžiausias paramos dydis (EUR/tūrio proc./hl)

 

 

 

 

 

 

Išspaudos. Didžiausias paramos dydis (EUR/tūrio proc./t)

 

 

 

 

 

 

Distiliuotų nuosėdų (hektolitrais)

 

 

 

 

 

 

Distiliuotų išspaudų (tonomis)

 

 

 

 

 

 

Gauta alkoholio (mln. hektolitrų)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas už pagaminto alkoholio hektolitrą

 

 

 

 

 

 

V PRIEDAS

Pranešimas apie pardavimo skatinimo priemonę

Finansiniai metai

1.   Informavimas valstybėse narėse

Valstybė narė

Prognozės / įgyvendinimas  (*11)

Pranešimo data  (*12)

Ankstesnio pranešimo data

Šios lentelės su pakeitimais numeris

Paramos gavėjai

Reikalavimus atitinkanti priemonė (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies a punktas)

Aprašymas (*13)

Tikslinė rinka

Laikotarpis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

(EUR)

Iš jų Sąjungos įnašas

(EUR)

Iš jų kita viešoji parama, jei teikiama

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Pardavimo skatinimas trečiųjų šalių rinkose

Valstybė narė

Prognozės / įgyvendinimas  (*14)

Pranešimo data  (*15)

Ankstesnio pranešimo data

Šios lentelės su pakeitimais numeris

Paramos gavėjai

Reikalavimus atitinkanti priemonė (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punktas)

Aprašymas (*16)

Tikslinė rinka

Laikotarpis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

(EUR)

Iš jų Sąjungos įnašas

(EUR)

Iš jų kita viešoji parama, jei teikiama

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(2)  Pranešimo terminas – kovo 1 d. ir birželio 30 d.

(3)  Neteisingą išbraukti.

(4)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(5)  Pranešimo terminas – kovo 1 d. ir birželio 30 d.

(6)  Neteisingą išbraukti.

(7)  Į sumas taip pat įtrauktos veiklų, kurios pradėtos įgyvendinti pagal ankstesniąją penkerių metų (2009–2013 m.) programą ir už kurias išmoka išmokama įgyvendinant trečiąją penkerių metų (2014–2018 m.) programą, išlaidos.

(*1)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(*2)  Pranešimo terminas – birželio 30 d.

(*3)  Neteisingą išbraukti.

(8)  Į sumas taip pat įtrauktos veiklų, kurios pradėtos įgyvendinti pagal ankstesniąją penkerių metų (2014–2018 m.) programą ir už kurias išmoka išmokama įgyvendinant trečiąją penkerių metų (2019–2023 m.) programą, išlaidos.

(*4)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(*5)  Pranešimo terminas – birželio 30 d.

(*6)  Neteisingą išbraukti.

(9)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(10)  Pildomi tik su priemonėmis, įtrauktomis į paramos programą, susiję punktai.

(11)  Techninio, ekonominio ir socialinio poveikio, taip pat poveikio aplinkai vertinimas, pagrįstas programoje, apie kurią pranešta, nustatytais stebėsenos ir vertinimo kriterijais bei kiekybiniais rodikliais.

(12)  Pasibaigusių finansinių metų atveju įrašyti su įgyvendintomis priemonėmis susijusius duomenis, o einamųjų ir būsimų finansinių metų atveju – prognozuojamus duomenis.

(*7)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(*8)  Pranešimo terminas – kovo 1 d.

(13)  Pasibaigusių finansinių metų atveju įrašyti su įgyvendintomis priemonėmis susijusius duomenis, o einamųjų ir būsimų finansinių metų atveju – prognozuojamus duomenis.

(*9)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(*10)  Pranešimo terminas – kovo 1 d.

(*11)  Neteisingą išbraukti.

(*12)  Pranešimo terminas – kiekvienų metų kovo 1 d.

(*13)  Įskaitant informaciją apie tai, ar pardavimo skatinimo priemonės įgyvendinimas organizuojamas bendradarbiaujant su viena ar keliomis kitomis valstybėmis narėmis.

(*14)  Neteisingą išbraukti.

(*15)  Pranešimo terminas – kiekvienų metų kovo 1 d.

(*16)  Įskaitant informaciją apie tai, ar pardavimo skatinimo priemonės įgyvendinimas organizuojamas bendradarbiaujant su viena ar keliomis kitomis valstybėmis narėmis.


Top