Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1150

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1150, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų taikymo taisyklės

C/2016/2089

OJ L 190, 15.7.2016, p. 23–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1150/oj

15.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 190/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1150

2016 m. balandžio 15 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų taikymo taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 54 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies a–d punktus ir 63 straipsnio 5 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 panaikintas ir pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (3). Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 4 skirsnyje išdėstytos nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų taisyklės ir Komisija įgaliojama priimti su jomis susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti, kad vyno sektoriaus paramos programos sklandžiai funkcionuotų naujojoje teisinėje sistemoje, tais aktais turėtų būti priimtos tam tikros taisyklės. Jais turėtų būti pakeistos atitinkamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 555/2008 (4) įgyvendinimo taisyklės, kurios panaikintos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1149 (5);

(2)

reikėtų nustatyti nacionalinių paramos programų teikimo procedūrą. Taip pat reikėtų nustatyti paramos programų keitimo procedūrą, pagal kurią Komisijai būtų pranešama apie programų tikslinimą, atliekamą atsižvelgiant į naujas aplinkybes, kurių anksčiau nebuvo galima numatyti. Siekiant užtikrinti, kad būtų išlaikyti bendrieji paramos programų tikslai ir jos atitiktų Sąjungos teisės aktus, visus jų pakeitimus reikėtų atlikti laikantis tam tikrų apribojimų ir sąlygų;

(3)

įvairių paramos priemonių nuoseklumo ir sklandaus valdymo sumetimais reikėtų nustatyti būtinojo paramos programų turinio ir formos taisykles. Remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 41 straipsnio 2 dalimi, valstybės narės gali išsirinkti joms tinkamiausią paramos programos parengimo geografinį lygmenį. Kadangi valstybės narės yra atsakingos už nacionalinių programų teikimą ir keitimą, jos turėtų užtikrinti, kad tos programos atitiktų būtinojo turinio reikalavimą ir būtų pateiktos iki nustatytų terminų;

(4)

siekiant užtikrinti, kad priemonės būtų taikomos vienodai ir kad visų paramos programų visos paraiškos visoje Sąjungoje būtų nagrinėjamos vienodai, reikėtų nustatyti paraiškų procedūros taikymo valstybėse narėse kriterijus;

(5)

sinergijos kūrimo tikslais valstybėms narėms turėtų būti leidžiama organizuoti bendras pardavimo skatinimo ir informavimo kampanijas;

(6)

valstybėms narėms reikia priimti neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo priemonės įgyvendinimo taisykles ir kompensacijos paramos gavėjams apskaičiavimo taisykles, kurios padėtų užtikrinti, kad parama netaptų nuolatiniu alternatyviu produktų realizavimo būdu, užuot pateikus juos rinkai. Visų pirma valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti datą, iki kurios gamintojai turėtų užbaigti veiklą, paliekant pakankamai laiko (atsižvelgiant į laiko trūkumą ir artėjantį derliaus nuėmimo laikotarpį) būtinoms patikroms iki paramos sumokėjimo atlikti ir užtikrinti, jog neprinokusių vynuogių kekės būtų visiškai sunaikintos arba pašalintos ir tokiu būdu atitinkamame plote būtų likviduotas visas derlius;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 4 skirsnio įgyvendinimo stebėsenos tikslu Komisijai kasmet turėtų būti teikiami atitinkami paramos programų prognozių ir vykdymo duomenys. Šiomis aplinkybėmis būtina išsamiai nustatyti, kokia informacija turėtų būti teikiama paramos programų ataskaitose ir vertinimuose, kad būtų galima įvertinti jų efektyvumą ir veiksmingumą;

(8)

kad Komisija galėtų stebėti galimą valstybės pagalbos ir išankstinių išmokų skyrimą paramos gavėjams už veiklą, įgyvendinamą pagal tam tikras paramos programų priemones, būtina išsamiai nustatyti, kokią atitinkamą informaciją valstybės narės turi pranešti Komisijai. Tačiau ekonominio efektyvumo sumetimais tikslinga nustatyti ribą, kurios nepasiekusius paramos gavėjus valstybės narės gali atleisti nuo pareigos kasmet teikti informaciją apie gautų išankstinių išmokų panaudojimą ir likutį;

(9)

kad paramos priemonės būtų tinkamai taikomos, tikslinga numatyti, kad valstybės narės visus pranešimus Komisijai teiktų pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 792/2009 (6). Siekiant užtikrinti sąžiningą ir patikrinamą Sąjungos biudžeto naudojimą reikėtų numatyti pranešimo įpareigojimų nevykdymo finansinius padarinius. Kartu su specialiomis šiame reglamente nustatytomis taisyklėmis reikėtų taikyti bendrąsias biudžeto vykdymo tvarkos taisykles, visų pirma susijusias su neišsamiomis ar neteisingomis valstybių narių deklaracijomis;

(10)

siekiant užtikrinti vienodas visų priemonių įgyvendinimo visose valstybėse narėse sąlygas, turėtų būti išdėstytos nuostatos dėl atrankos procedūros, įskaitant atitikties reikalavimams ir pirmenybės kriterijų, taip pat reikalavimų neatitinkančių paraiškų ir tam tikros viršutinės ribos nesiekiančių paraiškų atmetimo metodikos taikymą, ypač biudžeto apribojimų atveju. Valstybėms narėms turėtų būti leista pačioms nustatyti kiekvienam pirmenybės kriterijui priskirtiną svorinį koeficientą ir nuspręsti, ar tikslinga nustatyti viršutinę ribą net jei biudžeto išteklių pakanka;

(11)

teisinio tikrumo sumetimais šiame reglamente valstybėms narėms turėtų būti numatyta supaprastinto išlaidų kompensavimo sistema. Į tą sistemą turėtų būti įtrauktos fiksuotųjų vieneto įkainių ir nepiniginių įnašų apskaičiavimo taisyklės, taip pat reguliaraus tų fiksuotųjų įkainių persvarstymo ir galimo koregavimo taisyklės. Šiomis taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad fiksuotieji vieneto įkainiai būtų apskaičiuojami objektyviai ir nuolat atnaujinami;

(12)

siekiant apginti paramos gavėjų interesus, ypač kai jie moka užstato laikymo mokestį, ir užtikrinti patikimą finansų valdymą reikėtų nustatyti tinkamą terminą, iki kurio turi būti patikrinti mokėjimo prašymai ir nustatyta faktinė paramos suma, – išankstinės išmokos atveju tai būtina užstato grąžinimo sąlyga;

(13)

siekiant veiksmingai taikyti dvigubo finansavimo draudimą reikėtų sukurti veiksmingą kontrolės sistemą, kuri padėtų užtikrinti, kad jokie pagal paramos programas finansuojami paramos gavėjo veiksmai ar veikla nebūtų finansuojami iš jokio kito fondo;

(14)

reikėtų išdėstyti nuostatas dėl veiksmų akivaizdžių klaidų atvejais, kad būtų užtikrintos vienodos teisės visiems gamintojams;

(15)

reikėtų nustatyti patikrų, atliktinų siekiant užtikrinti tinkamą paramos programų taikymą, ir adekvačių nuobaudų už nustatytus pažeidimus taisykles. Tos taisyklės turėtų apimti tiek specialias Sąjungos lygmens patikras ir nuobaudas, tiek papildomas nacionalines patikras ir nuobaudas. Patikros ir nuobaudos turėtų būti atgrasomojo pobūdžio, veiksmingos ir proporcingos;

(16)

valstybės narės turėtų užtikrinti už patikras, susijusias su vyno sektoriaus paramos priemonėmis, atsakingų įstaigų darbo efektyvumą. Šiuo tikslu jos turėtų koordinuoti atitinkamą veiklą, jei ją vykdo kelios kompetentingos įstaigos, ir paskirti įstaigą, atsakingą už tų įstaigų tarpusavio ryšius ir ryšius su Komisija;

(17)

kad reikiamos patikros būtų veiksmingos, valstybės narės turėtų imtis būtinų veiksmų siekdamos užtikrinti, kad kompetentingų įstaigų darbuotojai turėtų reikiamus tyrimo įgaliojimus atitikčiai taisyklėms užtikrinti ir kad asmenys, pas kuriuos atliekamos patikros, netrukdytų jų atlikti;

(18)

turėtų būti išdėstytos nuostatos, kuriomis būtų užtikrinama, kad nepagrįstai išmokėtos sumos būtų susigrąžintos su palūkanomis ir kad apie pažeidimus būtų pranešta Komisijai;

(19)

informavimo ir pardavimo skatinimo priemonės įgyvendinimo patirtis rodo, kad kompetentingų institucijų atrenkamų tikrintinų veiklų skaičius smarkiai didėja, todėl joms tenka didelė administracinė našta. Siekiant supaprastinti tas patikras valstybėms narėms turėtų būti leista rinktis taikyti sistemą, pagal kurią didesnių projektų atveju drauge su mokėjimo prašymais būtų galima kaip patvirtinamąjį dokumentą teikti audito sertifikatus, kad administracines patikras ir patikras vietoje būtų galima atlikti remiantis tais sertifikatais. Be to, turėtų būti aiškiau išdėstyta, kad užsienyje patikrų vietoje atlikti nereikia ir kad jos gali būti susiaurintos iki pateiktų arba audito sertifikatuose išvardytų dokumentų imties sutikrinimo su apskaitos žurnalais ir, jei įmanoma, kitais patvirtinamaisiais dokumentais;

(20)

tikslinga numatyti, kad tikrinant vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos veiklą sistemingos patikros būtų atliekamos prieš kiekvienos atskiros veiklos įgyvendinimą ir po jo, ir nustatyti, kada ir kokiomis sąlygomis tokios patikros gali būti atliekamos nuotolinio stebėjimo priemonėmis arba atrankos būdu;

(21)

reikėtų numatyti, kad tikrinant neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo veiklą po jos užbaigimo būtų atliekamas sistemingas atitinkamų plotų tikrinimas vietoje siekiant užtikrinti, kad neprinokusios vynuogės būtų visiškai sunaikintos arba pašalintos ir tokiu būdu atitinkamame plote būtų likviduotas visas derlius. Be to, toks tikrinimas turėtų padėti užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi fitosanitarijos ir aplinkosaugos reikalavimų. Veiksmingo įgyvendinimo sumetimais kompensacija turėtų būti išmokama po patikrinimo, ar neprinokusių vynuogių derlius nuimtas, o išankstinės išmokos neturėtų būti skiriamos;

(22)

siekiant sukurti vienodesnį paramos išmokų pagal vynuogynų restruktūrizavimo ir neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo priemones pagrindą, reikėtų nustatyti plotų matavimo taisykles, visų pirma apibrėžti, kas laikoma vynmedžiais apsodintu plotu tais atvejais, kai parama mokama remiantis plotu grindžiamais fiksuotaisiais vieneto įkainiais;

(23)

galiausiai, valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių siekdamos patikrinti, ar įgyvendinant šalutinių produktų distiliavimo priemonę laikomasi visų paramos mokėjimo sąlygų ir ribų;

(24)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

PARAMOS PROGRAMŲ TEIKIMO IR KEITIMO PROCEDŪRA

1 straipsnis

Programavimo laikotarpis ir pranešimas apie atitinkamus nacionalinės teisės aktus

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 41 straipsnio 1 dalyje nurodytas paramos programos projektas teikiamas penkeriems (2014–2018) finansiniams metams.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie priimtus arba iš dalies pakeistus savo teisės aktus, susijusius su 1 dalyje nurodytomis paramos programomis.

2 straipsnis

Paramos programų keitimas

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 41 straipsnio 5 dalyje nurodyti taikomų paramos programų pakeitimai teikiami ne dažniau kaip du kartus per finansinius metus, atitinkamai iki kiekvienų metų kovo 1 d. ir birželio 30 d.

Tačiau šie terminai netaikomi tais atvejais, kai dėl Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014 (7) 2 straipsnio 9 punkte apibrėžtų gaivalinių nelaimių, to straipsnio 16 punkte apibrėžtų nepalankių klimato reiškinių, kurie gali būti prilyginami gaivalinei nelaimei, arba kitų išimtinių aplinkybių imamasi skubos priemonių.

2.   1 dalyje paminėti pakeitimai nurodomi paramos programoje, kuri pateikiama Komisijai naudojant I priede esantį šabloną, pateikiant:

a)

siūlomų pakeitimų priežastis;

b)

pagal II priede pateiktą šabloną parengtą atnaujintą finansinės lentelės versiją, jei dėl paramos programos pakeitimų turėjo būti persvarstytas finansinis asignavimas.

3 straipsnis

Paramos programų turinys

Paramos programą sudaro:

a)

su kiekviena Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45–52 straipsniuose išdėstyta konkrečia paramos priemone susiję:

i)

siūlomos strategijos ir kiekybinių tikslų aprašas;

ii)

paraiškas teikti galinčių fizinių ar juridinių asmenų apibrėžimas;

iii)

paraiškų teikimo procedūra;

iv)

atitikties reikalavimams kriterijai;

v)

reikalavimus atitinkančių ir jų neatitinkančių išlaidų apibūdinimas;

vi)

atitinkamais atvejais informacija, ar taikomi fiksuotieji vieneto įkainiai arba nepiniginiai įnašai, o jei taikomi, – informacija apie apskaičiavimo ir metinio tikslinimo metodą;

vii)

jei taikoma, pirmenybės kriterijai ir atitinkamas jų svorinis koeficientas;

viii)

atrankos procedūra;

ix)

paramos išmokėjimo gavėjams terminai;

x)

atitinkamais atvejais informacija, ar gali būti skiriamos išankstinės išmokos, didžiausias jų lygis ir skyrimo sąlygos;

xi)

atitinkamais atvejais išsami informacija apie atskyrimą nuo kitų Sąjungos arba nacionalinėmis sistemų ir apie tikrinimo sistemą, įgyvendinamą siekiant išvengti dvigubo finansavimo;

xii)

atitinkamais atvejais informacija, ar skiriama valstybės pagalba;

b)

vykusių konsultacijų rezultatai;

c)

bendra strategija;

d)

įvertinimas, kuriame nurodomas numatomas techninis, ekonominis bei socialinis poveikis ir poveikis aplinkai;

e)

priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis;

f)

bendroji finansavimo lentelė, pateikta šio reglamento II priede;

g)

stebėsenai ir vertinimui taikytini kriterijai bei kiti kiekybiniai rodikliai;

h)

veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad programa būtų įgyvendinama tinkamai ir veiksmingai;

i)

už programos įgyvendinimą atsakingų kompetentingų institucijų ir įstaigų pavadinimai ir adresai;

j)

interneto svetainės, kurioje viešai skelbiami su paramos programa susiję nacionalinės teisės aktai, adresas.

II SKYRIUS

NUOSTATOS DĖL KONKREČIŲ PARAMOS PRIEMONIŲ

1 SKIRSNIS

Pardavimo skatinimas

1 poskirsnis

Informavimas valstybėse narėse

4 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

1.   Valstybės narės nustato su parama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai priemonei susijusias paraiškų teikimo procedūros ir galimo paramos pratęsimo, nurodyto Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 4 straipsnyje, procedūros taisykles, kurios apima ir taisykles, susijusias su:

a)

juridiniais asmenimis, kurie gali teikti paraiškas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 3 straipsnį;

b)

paraiškų teikimu ir atranka, įskaitant bent paraiškų pateikimo, išnagrinėjimo ir atrankos procedūros rezultatų pranešimo veiklos vykdytojams terminus;

c)

tikrinimu, ar laikomasi nuostatų dėl reikalavimus atitinkančios veiklos, atitikties reikalavimams kriterijų, pirmenybės kriterijų ir kitų objektyvių kriterijų, išdėstytų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 II skyriaus 1 skirsnio 2 poskirsnyje;

d)

paraiškų atranka, įskaitant bent kiekvienam pirmenybės kriterijui priskiriamą svorinį koeficientą;

e)

sutarčių sudarymu, įskaitant galimas standartines formas;

f)

išankstinių išmokų mokėjimo ir užstatų teikimo tvarka;

g)

atitinkamos veiklos, už kurią skiriama parama, vertinimu remiantis atitinkamais rodikliais.

2.   Jei parama pratęsiama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 4 straipsnį, veiklos, už kurią skiriama parama, rezultatai vertinami dar iki pratęsimo ir į juos atsižvelgiama priimant sprendimą dėl pratęsimo.

3.   Paramos gavėjai, kurie ketina drauge su mokėjimo prašymais teikti finansinių ataskaitų sertifikatus pagal 41 straipsnį, teikdami paraišką praneša apie savo ketinimą kompetentingoms institucijoms.

2 poskirsnis

Pardavimo skatinimas trečiosiose šalyse

5 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

1.   Valstybės narės nustato su parama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytai priemonei susijusias paraiškų teikimo procedūros ir galimo paramos pratęsimo, nurodyto Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 4 straipsnyje, procedūros taisykles, kurios apima ir taisykles, susijusias su:

a)

fiziniais arba juridiniais asmenimis, kurie gali teikti paraiškas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 3 straipsnį;

b)

paraiškų teikimu ir atranka, įskaitant bent paraiškų pateikimo, išnagrinėjimo ir atrankos procedūros rezultatų pranešimo veiklos vykdytojams terminus;

c)

tikrinimu, ar laikomasi nuostatų dėl reikalavimus atitinkančios veiklos, atitikties reikalavimams kriterijų, pirmenybės kriterijų ir kitų objektyvių kriterijų, išdėstytų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 II skyriaus 1 skirsnio 3 poskirsnyje;

d)

atitinkamais produktais ir jų rinkodara pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, nacionalinėmis nuostatomis ir atitinkamomis produktų specifikacijomis;

e)

paraiškų atranka, įskaitant bent kiekvienam pirmenybės kriterijui priskiriamą svorinį koeficientą;

f)

sutarčių sudarymu, įskaitant galimas standartines formas;

g)

išankstinių išmokų mokėjimo ir užstatų teikimo tvarka;

h)

atitinkamos veiklos, už kurią skiriama parama, vertinimu remiantis atitinkamais rodikliais.

2.   Jei parama pratęsiama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 4 straipsnį, veiklos, už kurią skiriama parama, rezultatai vertinami dar iki paramos pratęsimo ir į juos atsižvelgiama priimant sprendimą dėl pratęsimo.

3.   Paramos gavėjai, kurie ketina drauge su mokėjimo prašymais teikti finansinių ataskaitų sertifikatus pagal 41 straipsnį, teikdami paraišką praneša apie savo ketinimą kompetentingoms institucijoms.

3 poskirsnis

Bendrosios nuostatos

6 straipsnis

Bendra pardavimo skatinimo veikla

Dvi arba daugiau valstybių narių gali nuspręsti vykdyti bendrą informavimo arba pardavimo skatinimo veiklą. Jos įsipareigoja prisidėti prie finansavimo ir susitaria dėl administracinio bendradarbiavimo procedūrų, kurios palengvintų bendros veiklos stebėseną, įgyvendinimą ir tikrinimą.

2 SKIRSNIS

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

7 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

1.   Valstybės narės nustato su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnyje nurodyta parama susijusias paraiškų teikimo procedūros taisykles, kurios apima ir taisykles, susijusias su:

a)

fiziniais arba juridiniais asmenimis, kurie gali teikti paraiškas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 12 straipsnį;

b)

paraiškų turiniu;

c)

paraiškų teikimu ir atranka, įskaitant bent paraiškų pateikimo, kiekvieno siūlomo veiksmo tinkamumo išnagrinėjimo ir atrankos procedūros rezultatų pranešimo veiklos vykdytojams terminus;

d)

procedūromis, kuriomis užtikrinama paraiškos atitiktis reikalavimams ir jos suderinamumas su leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos taisyklėmis ir kontrolės sistema, nustatytomis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 66 ir 68 straipsniuose;

e)

tikrinimu, ar laikomasi nuostatų dėl atitikties reikalavimams kriterijų, reikalavimų neatitinkančių išlaidų, pirmenybės kriterijų ir kitų objektyvių kriterijų, išdėstytų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 II skyriaus 2 skirsnyje;

f)

paraiškų atranka, įskaitant bent kiekvienam pirmenybės kriterijui priskiriamą svorinį koeficientą, jei tokie kriterijai taikomi;

g)

išankstinių išmokų mokėjimo ir užstatų teikimo tvarka.

2.   Valstybės narės gali nustatyti mažiausią plotą, kurio restruktūrizavimui ir konversijai galima skirti paramą, ir mažiausią plotą, kuris gaunamas po restruktūrizavimo bei konversijos, taip pat bet kokias nuo šio reikalavimo leidžiančias nukrypti nuostatas, kurios tinkamai pagrindžiamos remiantis objektyviais kriterijais.

3 SKIRSNIS

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

8 straipsnis

Paramos priemonės taikymas

Taikant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnį valstybės narės:

a)

priima paramos priemonės taikymo nuostatas, kuriomis nustatoma:

i)

išankstinis pranešimas apie neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą;

ii)

mokėtina kompensacijos suma;

b)

nustato, kad paramos už neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą paraiškos kiekvienais metais teikiamos iki konkrečios balandžio 15 d.–gegužės 10 d. laikotarpio dienos;

c)

iki kiekvienų metų birželio 10 d. nustato prognozuojamą padėtį rinkoje, pagrindžiančią neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą, kad būtų atkurta rinkos pusiausvyra ir išvengta krizės, ir šio reglamento 43 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo veiklos atlikimo terminą;

d)

kasmet nustato neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo veiklos atlikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnio 1 dalį terminą, kurio data yra po c punkte numatyto prognozuojamos padėties rinkoje nustatymo.

9 straipsnis

Kompensacijos apskaičiavimas

1.   Kiekvienais metais valstybės narės apskaičiuoja tiesiogines išlaidas, patirtas nuimant neprinokusių vynuogių derlių įvairiais metodais (rankiniais, mechaniniais ir cheminiais), kuriuos jos laiko atitinkančiais paramos reikalavimus esant sąlygoms, kurias priėmė pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 18 straipsnį.

Kai tame pačiame plote taikomi keli neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo metodai, kompensacija grindžiama mažiausiai išlaidų reikalaujančiu metodu.

2.   Valstybės narės, atsižvelgdamos į bet kokį išlaidų sumažėjimą, pagal objektyvius nediskriminacinius kriterijus nustato dėl neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo prarastų pajamų dydį.

10 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

1.   Valstybės narės nustato su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnyje nurodyta parama susijusias paraiškų teikimo procedūros taisykles, kurios apima ir taisykles, susijusias su:

a)

fiziniais arba juridiniais asmenimis, kurie gali teikti paraiškas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 17 straipsnį;

b)

atitinkamam gamintojui skiriama kompensacija;

c)

paraiškų turiniu;

d)

paraiškų teikimu ir atranka, įskaitant bent paraiškų pateikimo, kiekvieno siūlomo veiksmo tinkamumo išnagrinėjimo ir atrankos procedūros rezultatų pranešimo veiklos vykdytojams terminus;

e)

tikrinimu, ar laikomasi nuostatų dėl tinkamo taikymo sąlygų, atitikties reikalavimams kriterijų, reikalavimų neatitinkančių veiksmų ir kitų objektyvių kriterijų, išdėstytų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 II skyriaus 3 skirsnyje;

f)

paraiškų atranka, įskaitant bent kiekvienam pirmenybės kriterijui priskiriamą svorinį koeficientą, jei tokie kriterijai taikomi.

2.   Valstybės narės gali numatyti, kad paraišką be tinkamai pagrįstos priežasties atsiėmęs gamintojas privalo padengti su paraiškos tvarkymu susijusias išlaidas.

4 SKIRSNIS

Savitarpio pagalbos fondai

11 straipsnis

Paramos priemonės taikymas

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 48 straipsniui taikyti valstybės narės priima paramos priemonės taikymo nuostatas.

12 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

Valstybės narės nustato su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 48 straipsnyje nurodyta parama susijusias paraiškų teikimo procedūros taisykles, kurios apima ir taisykles, susijusias su:

a)

fiziniais arba juridiniais asmenimis, kurie gali teikti paraiškas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 24 straipsnį;

b)

paraiškų teikimu ir atranka, įskaitant bent paraiškų pateikimo, jų išnagrinėjimo ir atrankos procedūros rezultatų pranešimo veiklos vykdytojams terminus;

c)

tikrinimu, ar tenkinamos paramos skyrimo sąlygos ir kiti objektyvūs kriterijai, išdėstyti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 II skyriaus 4 skirsnyje;

d)

paraiškų atranka, įskaitant bent kiekvienam pirmenybės kriterijui priskiriamą svorinį koeficientą, jei tokie kriterijai taikomi;

e)

sutarčių sudarymu, įskaitant galimas standartines formas.

5 SKIRSNIS

Derliaus draudimas

13 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

Valstybės narės nustato su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 49 straipsnyje nurodyta parama susijusias paraiškų teikimo procedūros taisykles, kurios apima ir taisykles, susijusias su:

a)

fiziniais arba juridiniais asmenimis, kurie gali teikti paraiškas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 27 straipsnį;

b)

paraiškų teikimu ir atranka, įskaitant bent paraiškų pateikimo, jų išnagrinėjimo ir atrankos procedūros rezultatų pranešimo veiklos vykdytojams terminus;

c)

tikrinimu, ar tenkinamos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 29 straipsnį priimtos tinkamo taikymo sąlygos ir kiti objektyvūs kriterijai, išdėstyti to reglamento II skyriaus II skyriaus 5 skirsnyje;

d)

paraiškų atranka, įskaitant bent kiekvienam pirmenybės kriterijui priskiriamą svorinį koeficientą, jei tokie kriterijai taikomi;

e)

sutarčių sudarymu, įskaitant galimas standartines formas;

f)

paramos išmokėjimu gavėjams, įskaitant per draudimo bendroves, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 28 straipsnyje.

6 SKIRSNIS

Investicijos

14 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

Valstybės narės nustato su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 50 straipsnyje nurodyta parama susijusias paraiškų teikimo procedūros taisykles, kurios apima ir taisykles, susijusias su:

a)

fiziniais arba juridiniais asmenimis, kurie gali teikti paraiškas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 32 straipsnį;

b)

paraiškų teikimu ir atranka, įskaitant bent paraiškų pateikimo, kiekvieno siūlomo veiksmo tinkamumo išnagrinėjimo ir atrankos procedūros rezultatų pranešimo veiklos vykdytojams terminus;

c)

tikrinimu, ar laikomasi nuostatų dėl reikalavimus atitinkančių veiksmų ir išlaidų, atitikties reikalavimams kriterijų, pirmenybės kriterijų ir kitų objektyvių kriterijų, išdėstytų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 II skyriaus 6 skirsnyje;

d)

paraiškų atranka, įskaitant bent kiekvienam pirmenybės kriterijui priskiriamą svorinį koeficientą;

e)

išankstinių išmokų mokėjimo ir užstatų teikimo tvarka.

7 SKIRSNIS

Inovacijos vyno sektoriuje

15 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

Valstybės narės nustato su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 51 straipsnyje nurodyta parama susijusias paraiškų teikimo procedūros taisykles, kurios apima ir taisykles, susijusias su:

a)

fiziniais arba juridiniais asmenimis, kurie gali teikti paraiškas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 37 straipsnį;

b)

paraiškų teikimu ir atranka, įskaitant bent paraiškų pateikimo, kiekvieno siūlomo veiksmo tinkamumo išnagrinėjimo ir atrankos procedūros rezultatų pranešimo veiklos vykdytojams terminus;

c)

tikrinimu, ar laikomasi nuostatų dėl reikalavimus aititnkančių veiksmų ir išlaidų, atitikties reikalavimams kriterijų, pirmenybės kriterijų ir kitų objektyvių kriterijų, išdėstytų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 II skyriaus 7 skirsnyje;

d)

paraiškų atranka, įskaitant bent kiekvienam pirmenybės kriterijui priskiriamą svorinį koeficientą;

e)

išankstinių išmokų mokėjimo ir užstatų teikimo tvarka.

8 SKIRSNIS

Šalutinių produktų distiliavimas

16 straipsnis

Paramos priemonės taikymas

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsniui taikyti valstybės narės priima paramos priemonės taikymo nuostatas.

17 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

Valstybės narės nustato su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnyje nurodyta parama susijusias paraiškų teikimo procedūros taisykles, kurios apima ir taisykles, susijusias su:

a)

fiziniais arba juridiniais asmenimis, kurie gali teikti paraiškas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 41 straipsnį;

b)

tikrinimu, ar laikomasi nuostatų dėl paramos tikslo, išdėstytų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 II skyriaus 8 skirsnyje;

c)

paramos išmokėjimu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 42 straipsnį ir šio reglamento 18 straipsnį.

18 straipsnis

Paramos suma

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnyje nurodyta distiliavimo įmonėms mokėtina didžiausia paramos suma nustatoma pagal alkoholio koncentraciją tūrio procentais vienam hektolitrui, kaip nurodyta toliau:

a)

už gryną alkoholį, gautą distiliuojant išspaudas, – 1,1 EUR/tūrio proc./hl;

b)

už gryną alkoholį, gautą distiliuojant vyną ir nuosėdas, – 0,5 EUR/tūrio proc./hl.

2.   Valstybės narės, neviršydamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų ir remdamosi objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, nustato paramos sumą ir Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnio 3 dalyje nurodytų surinkimo išlaidų kompensacijos sumą. Abi sumas jos nurodo atitinkamuose punktuose, remdamosi šio reglamento I, III ir IV prieduose pateiktais šablonais.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į skirtingus gamybos tipus ir remdamosi objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, gali šias sumas koreguoti.

III SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Ataskaitų teikimas ir vertinimas

1.   Kasmet iki kovo 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai savo paramos programose, nurodytose Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 4 skirsnyje, numatytų priemonių įgyvendinimo praėjusiais finansiniais metais ataskaitas.

Tose ataskaitose išvardijamos ir aprašomos priemonės, už kurias pagal tą skirsnį buvo skirta Sąjungos parama.

Ataskaitos parengiamos pagal šio reglamento III priede pateiktą šabloną.

2.   Drauge su 1 dalyje nurodyta ataskaita valstybės narės naudodamos IV priede pateiktą šabloną pateikia Komisijai savo paramos programose numatytų priemonių įgyvendinimo finansinius ir techninius duomenis.

Tuos duomenis sudaro tokie kiekvienos priemonės įgyvendinimo kiekvienais finansiniais metais duomenys:

a)

per penkerių metų laikotarpio finansinius metus jau patirtų išlaidų faktiniai techniniai duomenys ir išlaidų suvestinė, kurioje nurodytos išlaidos jokiu būdu negali viršyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VI priede tai valstybei narei nustatytų biudžeto ribų;

b)

paskesnių finansinių metų (iki planuojamo paramos programos įgyvendinimo laikotarpio pabaigos) numatomi techniniai duomenys ir išlaidų prognozės, kuriose nurodytos išlaidos neviršija Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VI priede tai valstybei narei nustatytų biudžeto ribų ir kurios atitinka naujausią finansinės lentelės versiją, pateiktą pagal šio reglamento II priede pateiktą šabloną, laikantis šio reglamento 2 straipsnio.

3.   Valstybės narės parengia lentelę, kurioje pateikia išsamią informaciją apie paramos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnyje nurodytoms informavimo ir pardavimo skatinimo priemonėms įgyvendinimą neviršijant turimų lėšų. Tą lentelę pagal šio reglamento V priede pateiktą šabloną jos Komisijai pateikia iki kiekvienų metų kovo 1 d.

4.   Iki 2017 m. kovo 1 d. ir 2019 m. kovo 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai savo paramos programų ekonominio efektyvumo ir naudos vertinimą ir nurodymus, kaip pagerinti programų veiksmingumą.

Vertinimai parengiami pagal III priede pateiktą šabloną, prie jų pridedama pagal IV priede pateiktą šabloną išdėstyta finansinė ir techninė informacija ir jie apima visus ankstesnius atitinkamo penkerių metų laikotarpio metus. Į išvadas taip pat įtraukiami šie punktai:

a)

    C1. Paramos programos ekonominio efektyvumo ir naudos įvertinimas;

b)

    C2. Paramos programos veiksmingumo gerinimo būdai.

5.   Kasmet iki kovo 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai metines per ankstesnius finansinius metus atliktų patikrų, kuriomis siekta užtikrinti kiekvienos į jų paramos programas įtrauktos priemonės atitiktį IV skyriuje nustatytiems reikalavimams, ataskaitas. Metinės ataskaitos parengiamos pagal VI priede pateiktą šabloną.

6.   Nuorodos į konkrečiais finansiniais metais atliktus mokėjimus reiškia mokėjimus, kuriuos valstybės narės realiai atliko nuo ankstesnių kalendorinių metų spalio 16 d. iki tų konkrečių kalendorinių metų spalio 15 d.

7.   Valstybės narės registruoja savo paramos programų – iš dalies pakeistų arba ne – ir visų pagal jas taikomų priemonių išsamius duomenis.

20 straipsnis

Su valstybės pagalba susiję pranešimai

1.   Kai valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 212 straipsnį skiria valstybės pagalbą to reglamento 45, 49 ir 50 straipsniuose nurodytoms priemonėms, jos, naudodamos šio reglamento VII priede pateiktą šabloną, apie tai praneša Komisijai nurodydamos:

a)

ar parama bus skiriama pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (8), ar pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 (9), arba

b)

sprendimo, kuriuo pagal išimčių reglamentą, priimtą remiantis Tarybos reglamentu (ES) 2015/1588 (10), priemonei netaikomas pranešimo reikalavimas, numerį, arba

c)

sprendimo, kuriuo Komisija, gavusi pranešimą pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, deklaravo, kad priemonė suderinama su vidaus rinka, numerį.

2.   Pateikta informacija turi galioti visu nacionalinės paramos programos laikotarpiu ir neprieštarauti paskesniems programos pakeitimams.

Informacijai pasikeitus valstybės narės, naudodamos VII priede pateiktą šabloną, apie tai praneša iki kovo 1 d.

3.   Valstybės narės, remdamosi I, III, IV ir V prieduose pateiktais šablonais, atitinkamuose punktuose nurodo, ar bus skiriama valstybės pagalba, ir, jei taip, atitinkamas sumas.

21 straipsnis

Su išankstinėmis išmokomis susiję pranešimai

1.   Jei pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 49 straipsnį skiriamos išankstinės išmokos, valstybės narės į Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 7 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytas mokėjimo agentūrų einamąsias metines finansines ataskaitas įtraukia su išankstinių išmokų panaudojimu iki tame straipsnyje nurodyto termino susijusią informaciją. Šiuo tikslu valstybės narės nustato datą, iki kurios paramos gavėjai kasmet mokėjimo agentūroms apie kiekvieną veiklą pateikia tokią informaciją:

a)

išlaidų ataskaitas, kuriose pagrindžiamas kiekvienai priemonei skirtų išankstinių išmokų panaudojimas iki spalio 15 d., ir

b)

spalio 15 d. nepanaudoto išankstinių išmokų likučio patvirtinimą.

Valstybės narės gali nuspręsti nuo šio įpareigojimo atleisti paramos gavėjus, vykdančius veiklą, už kurią skiriamas reikalavimus atitinkantis Sąjungos įnašas yra mažesnis kaip 5 000 000 EUR.

2.   Taikant Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (11) 27 straipsnio 2 dalį, galutinei teisei įrodyti pateiktinas dokumentas yra paskutinė išlaidų ataskaita ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytas nepanaudoto išankstinių išmokų likučio patvirtinimas.

Kai išankstinės išmokos skiriamos pagal atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46, 50 ir 51 straipsnius atrinktai veiklai, paskutinė išlaidų ataskaita ir šio straipsnio 1 bei 2 dalyse nurodytas nepanaudoto išankstinių išmokų likučio patvirtinimas pateikiami iki antrų finansinių metų, einančių po tų išmokų išmokėjimo, pabaigos.

22 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl pranešimų

1.   Šiame reglamente nurodyti pranešimai Komisijai teikiami remiantis Reglamentu (EB) Nr. 792/2009.

2.   Nepažeisdamos specialiųjų šio reglamento nuostatų, valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų pranešimų pateikimo terminų.

3.   Pagal šį straipsnį pateiktą informaciją valstybės narės saugo ne trumpiau kaip dešimt vyno metų nuo vyno metų, kuriais informacija pateikta.

4.   Šiame straipsnyje nustatytais įpareigojimais nepažeidžiami valstybių narių įpareigojimai, nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1337/2011 (12) nuostatose dėl vynuogynų plotų statistinių tyrimų.

23 straipsnis

Atrankos procedūra

1.   Valstybės narės tikrina, ar paraiškos pateiktos iki termino, nagrinėja kiekvieną paraišką ir vertina jos atitiktį paraiškų turinio taisyklėms, atitikties reikalavimams kriterijams ir tinkamoms finansuoti išlaidoms keliamiems reikalavimams, nustatytiems kiekvienai paramos programoje numatytai priemonei. Jei paraiškos neatitinka šių reikalavimų arba atitikties reikalavimams kriterijų ir tinkamoms finansuoti išlaidoms keliamų reikalavimų, jos atmetamos kaip neatitinkančios reikalavimų.

2.   Jei priemonei taikomi pirmenybės kriterijai, valstybės narės po 1 dalyje numatyto vertinimo išnagrinėja visas tos priemonės reikalavimus atitinkančias paraiškas ir kiekvienai jų duoda balus.

Balai apskaičiuojami remiantis pirmenybės kriterijais, kuriuos atitinka paraiška, ir specialiu svoriniu koeficientu, priskirtu kiekvienam priemonei nustatytam pirmenybės kriterijui.

Valstybės narės pagal duotus balus nustato reikalavimus atitinkančių paraiškų eiliškumą.

3.   Jei dėl tos pačios priemonės pateiktose reikalavimus atitinkančiose paraiškose prašomos paramos bendra suma viršija tai priemonei atitinkamais finansiniais metais skirtą biudžetą, valstybės narės atrenka paraiškas pagal 2 dalį nustatyta mažėjančia eilės tvarka, kol pakanka biudžeto.

Arba valstybės narės gali nustatyti mažiausią ribinį balą ir atrinkti visas paraiškas, kurios jį siekia. Šiuo atveju, jei reikalavimus atitinkančiose paraiškose, kurios siekia ribinį balą, prašomos paramos bendra suma viršija tai paramos priemonei skirtą biudžetą, valstybės narės pagal tas paraiškas gali skirti pro rata išmokas.

4.   Valstybės narės gali nustatyti ribinį balą ir atmesti jo nesiekiančias reikalavimus atitinkančias paraiškas net jei reikalavimus atitinkančiose paraiškose prašomos paramos bendra suma neviršija turimo biudžeto.

5.   Dėl kiekvienos atitinkamos priemonės pateiktas reikalavimus atitinkančias paraiškas, kurios ankstesniais metais buvo atmestos pagal 3 ir 4 dalis, valstybės narės pareiškėjui sutikus gali vėl įtraukti į atrankos procedūrą.

6.   Jei paraiškos buvo atmestos pagal šį straipsnį, pareiškėjui pranešamos atmetimo priežastys.

24 straipsnis

Supaprastintas išlaidų kompensavimas

1.   Jei valstybės narės nusprendžia naudoti fiksuotus vieneto įkainius pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 5 straipsnį ir 44 straipsnio 1 dalį, jos:

a)

įkainius nustato dar prieš paraiškų teikimą;

b)

įkainius apskaičiuoja pagal sąžiningą, nešališką ir patikrinamą metodą, grindžiamą:

i)

statistiniais duomenimis arba kita objektyvia informacija;

ii)

patikrintais ankstesniais atskirų paramos gavėjų duomenimis arba

iii)

įprasta atskirų paramos gavėjų taikoma išlaidų apskaitos praktika.

Šiuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad skaičiavimus atliktų arba jau atliktų skaičiavimų teisingumą ir adekvatumą patvirtintų įstaiga, kuri yra nepriklausoma nuo institucijų, atsakingų už paramos programos įgyvendinimą, ir kuri turi specialių žinių.

2.   Siekdamos atsižvelgti į regioninius arba vietos ypatumus valstybės narės gali nuspręsti naudoti diferencijuotus įkainius.

3.   Valstybės narės 1 dalyje nurodytus skaičiavimus persvarsto kas dvejus metus ir, jei reikia, pirminius fiksuotuosius vieneto įkainius pakoreguoja.

4.   Valstybės narės saugo su fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymu ir persvarstymu susijusius patvirtinamuosius dokumentus, pagal kuriuos galima patikrinti tiems įkainiams pagal 1 dalies pirmos pastraipos b punktą nustatyti naudotų metodų tinkamumą.

25 straipsnis

Paramos išmokėjimo gavėjams terminai

Valstybės narės kiekvienai paramos priemonei nustato terminą, iki kurio teikiami su ta priemone susiję mokėjimo prašymai.

Valstybės narės paramą gavėjams išmoka per dvylika mėnesių nuo datos, kurią pateiktas galiojantis išsamus tarpinis arba galutinis mokėjimo prašymas.

26 straipsnis

Išankstinės išmokos

1.   Atitinkamai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45, 46, 50, 51 ir 52 straipsnius skiriamos paramos gavėjai gali prašyti kompetentingų mokėjimo agentūrų išmokėti išankstinę išmoką, jei tokia galimybė įtraukta į nacionalinę paramos programą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 49 straipsnį.

2.   Išankstinių išmokų suma neviršija 80 % Sąjungos įnašo.

3.   Išankstinė išmoka išmokama su sąlyga, kad paramos gavėjas valstybei narei pagal Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 IV skyrių pateikia banko garantiją arba lygiavertį užstatą, kurio dydis bent jau lygus tos išankstinės išmokos dydžiui.

4.   Taikant Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 23 straipsnį, jame minimas įpareigojimas yra visą išankstinės išmokos sumą panaudoti atitinkamai veiklai įgyvendinti iki antrųjų finansinių metų, einančių po finansinių metų, kuriais išmoka išmokėta, pabaigos, išskyrus force majeure ir kitas išimtines aplinkybes.

5.   Vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos atveju valstybės narės 4 dalyje nurodytą laikotarpį gali pakoreguoti šiais atvejais:

a)

kai atitinkami plotai priklauso plotui, kuriame įvyko atitinkamos valstybės narės kompetentingų institucijų pripažinta Reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 9 punkte apibrėžta gaivalinė nelaimė arba to straipsnio 16 punkte apibrėžtas nepalankus klimato reiškinys, kuris gali būti prilyginamas gaivalinei nelaimei;

b)

planuojamos veiklos neįmanoma įgyvendinti dėl augalinės medžiagos sveikatingumo problemų, kurių buvimą patvirtino atitinkamos valstybės narės pripažinta įstaiga.

Kad būtų galima išmokėti paramą avansu, turi būti užbaigtas bet koks ankstesnis tame pačiame plote vykdytas veiksmas, už kurį parama gamintojui taip pat išmokėta avansu.

6.   Užstatas grąžinamas, kai kompetentinga mokėjimo agentūra nustato, kad faktinių išlaidų, atitinkančių atitinkamai veiklai skirtą Sąjungos įnašą, suma viršija išankstinės išmokos sumą.

27 straipsnis

Tikrinimas, ar laikomasi dvigubo finansavimo draudimo

Valstybės narės paramos programos atitinkamame punkte nustato su parama, skiriama pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45, 46, 48, 49, 50 ir 51 straipsnius, susijusias nuostatas, kurias jos priėmė siekdamos užtikrinti, kad būtų įdiegta veiksminga dvigubo finansavimo prevencijos sistema, kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 43 straipsnyje.

28 straipsnis

Akivaizdžios klaidos

Pranešimas, mokėjimo ar kitoks prašymas, pateiktas valstybei narei pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 4 skirsnį arba šį reglamentą, įskaitant paramos paraišką, gali būti pakoreguotas bet kuriuo metu po jo pateikimo, jei kompetentinga valdžios institucija pripažįsta, kad buvo padaryta akivaizdžių klaidų.

IV SKYRIUS

KONTROLĖS NUOSTATOS

1 SKIRSNIS

Kontrolės principai

29 straipsnis

Patikros

1.   Nepažeisdamos šio reglamento ir kitų Sąjungos teisės aktų specialiųjų nuostatų, valstybės narės nustato būtinas patikras ir priemones, kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomos vyno sektoriaus paramos programų taisyklės, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 4 skirsnyje, Deleguotajame reglamente (ES) 2016/1149 ir šiame reglamente. Patikros ir priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomojo pobūdžio, kad būtų tinkamai apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai.

2.   Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad:

a)

būtų įmanoma patikrinti visus atitikties reikalavimams kriterijus, nustatytus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose arba nacionalinėje sistemoje;

b)

būtų atrinkta tik ta veikla, kurią galima tikrinti ir kontroliuoti;

c)

už patikrinimus atsakingoms kompetentingoms institucijoms pakaktų tinkamai kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų veiksmingoms patikroms atlikti;

d)

būtų priimta nuostata dėl patikrų, kuria siekiama išvengti neteisėto dvigubo priemonių finansavimo, skiriamo pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 4 skirsnį ir kitas Sąjungos ar nacionalines sistemas;

e)

būtų apibrėžti tikrinimo metodai ir tikrinimo priemonės, suderinami su atitinkamos paramos priemonės pobūdžiu, ir nurodyta, kam taikomos patikros;

f)

jei kontrolė vykdoma atrankos būdu, valstybės narės užtikrina, kad nustatant patikrų vietoje skaičių, pobūdį ir dažnumą būtų atsižvelgiama į visą valstybės narės teritoriją ir, kai taikoma, atitiktų parduodamų arba laikomų parduoti vyno produktų kiekį.

30 straipsnis

Administracinės patikros

1.   Administracinės patikros taikomos visoms paramos gavėjo arba trečiosios šalies pateiktoms paramos paraiškoms, mokėjimo prašymams ar kitoms deklaracijoms bei pakeitimų prašymams ir apima visus aspektus, kuriuos įmanoma ir tikslinga patikrinti administracinėmis priemonėmis.

Atitinkamais atvejais administracinės patikros apima kryžminius patikrinimus, naudojantis, inter alia, Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies 2 skyriuje numatytos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos duomenimis.

Pagal šių patikrų tvarką reikia registruoti atliekamus kontrolės veiksmus, patikrinimo rezultatus ir priemones, kurių imtasi nustačius neatitikimų.

2.   Paramos paraiškų administracinės patikros padeda užtikrinti, kad veikla būtų vykdoma laikantis Sąjungos ar nacionalinėje teisėje arba paramos programoje nustatytų įpareigojimų. Per patikras tikrinama:

a)

paramos gavėjo atitiktis reikalavimams;

b)

ar veikla, dėl kurios pateikta paramos paraiška, vykdyta atsižvelgiant į su ja susijusius atitikties reikalavimams kriterijus, įsipareigojimus ir kitas pareigas;

c)

veiklos išlaidų atitiktis reikalavimams ir išlaidų kategorijos kriterijams arba skaičiavimo metodas, naudotinas, jei parama mokama remiantis fiksuotaisiais vieneto įkainiais arba patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos turi pateikti paramos gavėjas, taip pat atitinkamais atvejais nepiniginiai įnašai, personalo išlaidos ir administracinės išlaidos, atitinkamai nurodyti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 45, 46 ir 47 straipsniuose;

d)

jei parama mokama remiantis patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos turi pateikti paramos gavėjas, – nurodytų išlaidų pagrįstumas, kuris vertinamas bent pagal vieną iš šių vertinimo sistemų:

i)

orientacinės išlaidos;

ii)

įvairių pasiūlymų palyginimas;

iii)

vertinimo komitetas;

e)

atitinkamais atvejais atitiktis pirmenybės kriterijams ir svorinio koeficiento priskyrimas šio reglamento 23 straipsnyje nurodytos atrankos procedūros tikslais.

3.   Mokėjimo prašymų administracinės patikros atliekamos sistemingai ir per jas, jei tai taikytina konkrečiam prašymui, tikrinama:

a)

įvykdyta veikla, palyginti su veikla, kuriai prašyta suteikti paramą ir kuriai parama suteikta;

b)

paramos gavėjo patirtos išlaidos ir atlikti mokėjimai.

4.   Per administracines patikras tikrinamos ir procedūros, kuriomis siekiama išvengti finansavimo dubliavimosi su finansavimu pagal kitas Sąjungos ar nacionalines sistemas.

31 straipsnis

Patikros vietoje

1.   Valstybės narės taikydamos atitinkamą atrankos būdą rengia atrinktos veiklos patikras vietoje, jei šiame skyriuje numatyta atranka grindžiama kontrolė.

Tos patikros atliekamos prieš veiklai skirtą galutinį mokėjimą.

2.   Apie patikras vietoje gali būti pranešama, jei išankstinis pranešimas nekenkia jų tikslui ar veiksmingumui. Pranešama griežtai laikantis trumpiausio būtino laikotarpio, kuris neviršija 14 dienų.

3.   Kai tinka, šiame reglamente nustatytos patikros vietoje atliekamos kartu su bet kuriomis kitomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis patikromis.

32 straipsnis

Kontrolės norma ir vietoje tikrintinos veiklos atranka

1.   Baigus įgyvendinti pagal atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46, 47, 50 ir 51 straipsniuose nurodytas priemones vykdytą veiklą, sistemingai atliekamos jos patikros vietoje.

Baigus įgyvendinti pagal atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45, 48, 49 ir 52 straipsniuose nurodytas priemones vykdytą veiklą, leidžiama vykdyti atranka grindžiamą kontrolę. Kontrolei pagal šio reglamento 34 straipsnį atrenkama ne mažiau kaip 5 % paraiškų. Be to, atrinktose paraiškose prašomos paramos bendra suma atitinka ne mažiau kaip 5 % visos paramos lėšomis dengiamos sumos.

Tačiau pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnyje nurodytą priemonę vykdoma veikla, dėl kurios paramos gavėjai pranešė apie ketinimą pagal šio reglamento 41 straipsnį pateikti finansinių ataskaitų sertifikatą, prieš galutinį mokėjimą sistemingai bent kartą patikrinama vietoje.

2.   Jei atliekant patikras vietoje nustatoma didelių atitinkamos paramos priemonės reikalavimų pažeidimų nacionaliniu lygmeniu arba tam tikrame regione ar jo dalyje, kompetentinga institucija atitinkamai padidina kitais metais vietoje tikrintinų paramos gavėjų procentinę dalį.

Tačiau valstybės narės gali būtiniausią patikrų vietoje lygį sumažinti, jei valdymo ir kontrolės sistemos veikia tinkamai ir klaidų dažnumas yra priimtino lygio.

33 straipsnis

Patikrų vietoje apimtis

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45–52 straipsniuose nurodytoms priemonėms mutatis mutandis taikomos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 (13) 51 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys.

2.   Visais atitinkamais atvejais valstybės narės naudojasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 V antraštinės dalies 2 skyriuje numatyta integruota administravimo ir kontrolės sistema.

34 straipsnis

Kontrolinės imties atranka

1.   Kontrolines imtis pagal šį skyrių leidžiamoms atlikti patikroms vietoje kasmet atrenka kompetentinga institucija remdamasi rizikos analize ir pateiktų paramos paraiškų reprezentatyvumu. Rizikos analizės veiksmingumas vertinamas ir susiję duomenys atnaujinami kiekvienais metais:

a)

nustatant kiekvieno rizikos veiksnio svarbą;

b)

palyginant rizika grindžiamos imties ir 2 dalyje nurodytos atsitiktine tvarka atrinktos imties rezultatus;

c)

atsižvelgiant į konkrečią padėtį valstybėje narėje.

2.   Reprezentatyvumui užtikrinti valstybės narės atsitiktinės atrankos būdu atrenka 20–25 % paramos gavėjų iš mažiausio paramos gavėjų, kurie turi būti tikrinami vietoje, skaičiaus.

3.   Kompetentinga valdžios institucija saugo įrašus apie priežastis, dėl kurių ji pasirenka vietoje tikrinti konkretų paramos gavėją. Patikrą vietoje atliekantis inspektorius informuojamas apie šias priežastis prieš jam pradedant patikrą.

35 straipsnis

Kontrolės ataskaita

1.   Po kiekvienos patikros vietoje parengiama kontrolės ataskaita, kurioje galima peržiūrėti išsamius atliktos patikros duomenis.

Ataskaitoje pateikiami visų pirma šie su Sąjungos skiriamu finansavimu susijusios patikros duomenys:

a)

tikrintos paramos priemonės ir veikla;

b)

dalyvavę asmenys;

c)

kai taikoma – patikrinta žemės ūkio paskirties žemė, išmatuota žemės ūkio paskirties žemė, kiekvieno išmatuoto sklypo matavimų rezultatai ir taikyti matavimo metodai;

d)

patikrinti kiekiai ir jų tikrinimo rezultatai;

e)

ar paramos gavėjui buvo iš anksto pranešta apie apsilankymą, jei taip, prieš kiek laiko;

f)

visos kitos pritaikytos kontrolės priemonės.

2.   Nustačius neatitikimą tarp paraiškoje pateiktos informacijos ir tikrosios padėties, aptiktos atlikus patikrą vietoje arba nuotolinio stebėjimo būdu, paramos gavėjui pateikiama kontrolės ataskaitos kopija ir suteikiama galimybė ją pasirašyti prieš tai, kai kompetentinga institucija remdamasi rezultatais priima sprendimą dėl paramos sumažinimo arba neskyrimo.

36 straipsnis

Kontrolės įstaigos

1.   Jei valstybė narė paskiria kelias kompetentingas įstaigas tikrinti, kaip laikomasi vyno sektoriaus paramos priemonių taisyklių, ji koordinuoja tų įstaigų darbą.

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ryšių palaikymo įstaigą, atsakingą už ryšius su kitų valstybių narių ryšių palaikymo įstaigomis ir Komisija. Ryšių palaikymo įstaiga visų pirma priima ir siunčia prašymus dėl bendradarbiavimo įgyvendinant šios skyriaus nuostatas ir atstovauja savo valstybei narei santykiuose su kitomis valstybėmis narėmis ar Komisija.

37 straipsnis

Kontrolės pareigūnų įgaliojimai

Kiekviena valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, palengvinančių jos kompetentingų įstaigų pareigūnų darbą. Visų pirma ji užtikrina, kad tie pareigūnai, atitinkamais atvejais drauge su kitų padalinių, kuriems ji suteikia atitinkamus įgaliojimus, pareigūnais:

a)

galėtų tikrinti vynuogynus, vyno gamybos ir laikymo įrenginius, vyno sektoriaus produktų perdirbimo įrenginius ir tiems produktams vežti skirtas transporto priemones;

b)

galėtų tikrinti bet kokio subjekto, kuris pardavimo, rinkodaros arba vežimo tikslais laiko vyno sektoriaus produktus arba produktus, kurie gali būti skirti naudoti vyno sektoriuje, komercines patalpas arba sandėlius ir transporto priemones;

c)

galėtų imti vyno sektoriaus produktų, medžiagų arba produktų, kurie gali būti naudojami tokiems produktams gaminti, ir produktų, laikomų parduoti, pateikti į rinką arba vežti, ėminius;

d)

galėtų susipažinti su buhalterinės apskaitos duomenimis bei kitais kontrolės procedūrai naudingais dokumentais ir daryti jų kopijas arba išrašus.

38 straipsnis

Pagalbos prašymas

1.   Valstybės narės kompetentinga įstaiga, vykdydama kontrolės veiklą savo teritorijoje, gali prašyti bet kurios kitos valstybės narės, kuri gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi, kompetentingos įstaigos pateikti reikiamą informaciją. Gavus tokį prašymą laiku suteikiama reikiama pagalba.

Įstaiga, į kurią kreipiamasi, pateikia visą informaciją, kuri gali padėti prašančiajai įstaigai atlikti pareigas.

2.   Jei prašančioji įstaiga pateikia pagrįstą prašymą, įstaiga, į kurią kreipiamasi, nurodytu tikslu atlieka specialią priežiūrą ar patikras arba imasi būtinų veiksmų užtikrinti, kad tokia priežiūra ar patikros būtų atliktos.

3.   Įstaiga, į kurią kreipiamasi, veikia taip, tarsi veiktų savo vardu.

4.   Susitarusi su įstaiga, į kurią kreipiamasi, prašančioji įstaiga gali paskirti pareigūnus, kurie:

a)

valstybei narei, kurioje įsteigta įstaiga, į kurią kreipiamasi, pavaldžių administracijos institucijų patalpose surinktų informaciją, susijusią su vyno sektoriaus taisyklių taikymu arba kontrolės veikla, arba su šia veikla susijusių dokumentų kopijas

b)

arba dalyvautų vykdant veiklą, kurios prašoma pagal šio straipsnio 2 dalį, apie tai dar prieš pradedant tą veiklą pranešus įstaigai, į kurią kreipiamasi.

Pirmosios pastraipos a punkte minimos kopijos gali būti daromos tik leidus įstaigai, į kurią kreipiamasi.

5.   Už kontrolės veiklą visada atsako įstaigos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai.

6.   Prašančiosios įstaigos pareigūnai:

a)

pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo tapatybę ir oficialias pareigas;

b)

nepažeisdami apribojimų, kuriuos atitinkamą kontrolę vykdantiems savo pareigūnams nustatė įstaigos, į kurią kreipiamasi, valstybė narė, turi:

i)

prieigos teises, numatytas 37 straipsnio a, b ir d punktuose;

ii)

teisę gauti informaciją apie ėminių, paimtų pagal 37 straipsnio c punktą, patikrų, kurias vykdė įstaigos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai, rezultatus;

c)

per patikras laikosi elgesio normų, suderintų su taisyklėmis ir profesine praktika, kurių turi laikytis atitinkamos valstybės narės pareigūnai; be to, laikosi profesinio konfidencialumo reikalavimų.

7.   Šiame straipsnyje minimi prašymai siunčiami atitinkamos valstybės narės įstaigai, į kurią kreipiamasi, per tos valstybės narės ryšių palaikymo įstaigą. Ta pati tvarka galioja:

a)

atsakymams į tokius prašymus;

b)

pranešimams apie šio straipsnio 2 ir 4 dalių taikymą.

8.   Nepaisydamos 7 dalies ir siekdamos greitesnio bei veiksmingesnio tarpusavio bendradarbiavimo, valstybės narės gali leisti kompetentingai įstaigai:

a)

tiesiogiai pateikti savo prašymą ar pranešimą kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai;

b)

tiesiogiai atsakyti į prašymus ar pranešimus, gautus iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos.

39 straipsnis

Asmenys, pas kuriuos atliekamos patikros

Fiziniai arba juridiniai asmenys ir tokių asmenų grupės, kurių profesinė veikla gali būti tikrinama per šiame skyriuje nurodytas patikras, netrukdo atlikti šių patikrų ir visada privalo joms sudaryti tinkamas sąlygas.

40 straipsnis

Nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas

1.   Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 7 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

2.   Pritaikant nuobaudas ir susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas nepažeidžiamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1848/2006 (14) nuostatos dėl pranešimo apie pažeidimus Komisijai.

2 SKIRSNIS

Konkrečių priemonių kontrolė

41 straipsnis

Su informavimo ir pardavimo skatinimo veikla susijusios patikros

1.   Dėl veiklos, kuri įgyvendinama pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnyje numatytas priemones ir kuriai, atlikus administracines pirminės paraiškos patikras, nuspręsta iš viso skirti 300 000 EUR arba didesnį Sąjungos įnašą, valstybės narės paramos gavėjams gali leisti drauge su tarpiniais arba galutiniais mokėjimo prašymais, kuriuose nurodyta 150 000 EUR arba didesnė Sąjungos įnašo suma, pateikti finansinių ataskaitų sertifikatą.

Jei turima įrodymų, kad toks kontrolės metodas nepadidina rizikos Sąjungos fondams, valstybės narės gali nustatyti žemesnes ribas.

Sertifikatą parengia patvirtintas išorės auditorius, jame pateikiami įrodymai, kad siūlomos išlaidos realios ir atitinka šiuos kriterijus:

a)

jas iš tikrųjų patyrė paramos gavėjas arba organizuojančioji įstaiga, kuriai paramos gavėjas patikėjo įgyvendinti informavimo ar pardavimo skatinimo veiklą arba jos dalis;

b)

jos atitinka išlaidas, kurias kompetentinga institucija po administracinių pirminės paraiškos patikrų pripažino atitinkančiomis reikalavimus;

c)

jos būtinos įgyvendinant kompetentingos institucijos patvirtintą veiklą;

d)

jas galima identifikuoti ir patikrinti – pvz., jos įtrauktos į paramos gavėjo arba organizuojančiosios įstaigos apskaitos įrašus ir nustatytos pagal valstybės narės, kurioje įsisteigęs paramos gavėjas arba organizuojančioji įstaiga, taikomus apskaitos standartus;

e)

jos atitinka taikomų mokesčių ir socialinės teisės aktų reikalavimus;

f)

jos yra pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų valdymo principą, visų pirma ekonomiškumo ir veiksmingumo požiūriu.

2.   Tais atvejais, kai 1 dalyje nurodytas sertifikatas nepateikiamas, paramos gavėjai pateikia visų sąskaitų faktūrų ir patvirtinamųjų dokumentų, kuriais įrodoma išlaidų atitiktis reikalavimams ir realumas, kopijas.

3.   Per mokėjimo prašymų administracines patikras valstybės narės sistemingai tikrina dokumentus, pateiktus išlaidoms, kurios po administracinių pirminės paraiškos patikrų pripažintos atitinkančiomis reikalavimus, patvirtinti, ir kitus 1 dalyje išvardytus kriterijus.

Jei paramos gavėjas pateikia finansinės ataskaitos sertifikatą, per administracines patikras tikrinamas ir tas sertifikatas. Tačiau, jei peržiūrėjus finansinės ataskaitos sertifikatą nerandama adekvačių įrodymų, kad išlaidos atitinka reikalavimus, yra patirtos iš tikrųjų ir atitinka 1 dalyje išvardytus kriterijus, valstybės narės prašo papildomos informacijos, kurią laiko būtina, ir, jei reikia, atlieka kitas patikras.

4.   Informavimo ir pardavimo skatinimo veiklos patikras vietoje galima atlikti paramos gavėjo arba organizuojančiosios įstaigos, kuriai paramos gavėjas patikėjo įgyvendinti informavimo ar pardavimo skatinimo veiklą arba jos dalis, patalpose.

Patikromis vietoje siekiama patikrinti išlaidų atitiktį reikalavimams ir realumą ir per jas pateiktos sąskaitos faktūros ir patvirtinamieji dokumentai sutikrinami su apskaitos įrašais ir atitinkamais atvejais kitais patvirtinamaisiais dokumentais.

Per patikras vietoje inspektoriai gali patikrinti dokumentus, kurie apima ne mažiau kaip 30 % prašomos paramos sumos ir ne mažiau kaip 5 % visų sąskaitų faktūrų ir kitų patvirtinamųjų dokumentų, pateiktų arba įtrauktų į finansinės ataskaitos sertifikatą, pateiktą iki patikros vietoje atlikimo.

42 straipsnis

Su vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos veikla susijusios patikros

1.   Siekdamos patikrinti atitiktį nuostatoms, susijusioms su parama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnyje nurodytai vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos veiklai, valstybės narės naudojasi vynuogynų registru.

Taikydamos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 13 straipsnį valstybės narės nustato kiekvieno paramos paraiškoje nurodytais finansiniais metais joje nurodytame plote atlikto veiksmo įgyvendinimo stebėsenos procedūros taisykles.

2.   Siekiant patikrinti, ar naikinant vynmedžius vynuogyno restruktūrizavimo ir konversijos tikslais iš tiesų išnaikintas atitinkamas vynmedžių plotas, atliekama patikra vietoje. Jei turi būti išnaikintas visas vynuogyno sklypas arba jei nuotolinio stebėjimo technologijos skiriamoji geba lygi 1 m2 ar didesnė, patikrinimas gali būti atliekamas nuotolinio stebėjimo būdu.

3.   Plotai, už kuriuos skiriama parama vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos veiklai, sistemingai tikrinami prieš atliekant ir atlikus tokią veiklą. Tikrinami tie sklypai, dėl kurių buvo pateikta paramos paraiška.

Atliekant tikrinimą prieš vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos veiklą, be kita ko, patikrinama, ar vynuogynas iš tiesų egzistuoja, taip pat tikrinamas pagal šio reglamento 44 straipsnį nustatytas apsodintas plotas ir įsitikinama, kad nebūtų atliekamas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatytas įprastas vynuogynų atnaujinimas.

Antroje pastraipoje nurodytas tikrinimas vykdomas atliekant patikrą vietoje. Tačiau, jei valstybė narė turi grafinę priemonę arba jai lygiavertę priemonę, leidžiančią išmatuoti pagal šio reglamento 44 straipsnį apsodintą sklypą kompiuteriniame vynuogynų registre, ir turi patikimą atnaujintą informaciją apie pasodintų vynmedžių veisles, tikrinimą galima vykdyti atliekant administracines patikras, o siekiant patikrinti administracinės kontrolės sistemos patikimumą privalomas patikras vietoje, atliktinas prieš vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos veiklą, galima susiaurinti iki 5 % visų paraiškų, atrinktų pagal šio reglamento 34 straipsnį.

Jei atliekant tokią patikrą vietoje nustatoma didelių pažeidimų ar neatitikimų konkrečiame regione arba jo dalyje, kompetentinga institucija atitinkamais metais atitinkamai padidina patikrų vietoje skaičių.

43 straipsnis

Su neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimu susijusios patikros

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnį vykdoma neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo veikla atitiktų šiuos reikalavimus:

a)

plotai, už kuriuos skiriama parama už neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą, įvykdžius šią veiklą būtų sistemingai tikrinami vietoje;

b)

būtų tikrinami tie sklypai, dėl kurių pateikta paramos paraiška;

c)

būtų laikomasi šio reglamento 8 straipsnio d punkte nurodyto termino, iki kurio turi būti įvykdyta neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo veikla;

d)

tikrinant, ar veikla sėkminga įvykdyta, būtų užtikrinama, kad neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo priemonė būtų įgyvendinama tinkamai.

2.   Per 1 dalyje nurodytas patikras valstybės narės tikrina:

a)

ar atitinkamas vynuogynas iš tiesų egzistuoja ir ar atitinkamas plotas yra tinkamai prižiūrimas;

b)

ar visos vynuogių kekės yra visiškai pašalintos arba sunaikintos;

c)

koks metodas naudotas.

3.   Siekiant užtikrinti, kad sklype, už kurį teikiama parama, nebeliktų parduoti galimų vynuogių, visos patikros atliekamos kiekvienais metais iki liepos 31 d. ir bet kuriuo atveju užbaigiamos iki įprastos Veraison etapo (Baggiolini M etapas, BBCH 83 etapas) pradžios bet kuriame atitinkamame plote.

4.   1, 2 ir 3 dalyse numatytų patikrų tikslais visi paramos už neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą paraiškas pateikę subjektai laiko įvykdytos atitinkamos veiklos arba bet kokių vykdytų veiksmų išlaidų įrodymus.

44 straipsnis

Apsodintas plotas

1.   Atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 ir 47 straipsniuose numatytų priemonių įgyvendinimo tikslais vynmedžiais apsodinto ploto ribos nustatomos pagal vynmedžių užimamo sklypo išorinį perimetrą, įskaitant apsauginę juostą, kurios plotis lygus pusei atstumo tarp vynmedžių eilių. Apsodintas plotas nustatomas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014 38 straipsnio 2 dalį.

2.   Jei valstybė narė nusprendžia patikrinti reikalavimus atitinkančias vynuogynų restruktūrizavimo bei konversijos ir neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo veiklos išlaidas remdamasi išimtinai fiksuotaisiais vieneto įkainiais, grindžiamais kitais matavimo vienetais nei paviršiaus plotas, arba patvirtinamaisiais dokumentais, kuriuos paramos gavėjai turi pateikti pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 44 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, kompetentingos institucijos gali nuspręsti apsodinto ploto pagal šio straipsnio 1 dalį nematuoti.

45 straipsnis

Šalutinių produktų distiliavimo sąlygų tikrinimas

Valstybių narių kompetentingos institucijos atlieka visas būtinas patikras siekdamos patikrinti, ar įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnyje numatytą priemonę laikomasi sąlygų ir ribos, numatytų Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 42 straipsnyje, kuris taikomas kartu su Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnio 5 dalimi. Valstybės narės, norėdamos patikrinti, ar koncentracijos riba atitinka reikalaujamą ribą, gali tikrinti atskirus gamintojus arba atlikti tikrinimus nacionaliniu lygmeniu.

Valstybės narės, nusprendusios atlikti tikrinimus nacionaliniu lygmeniu, į alkoholio balansą neįtraukia kiekių, kurie neskirti distiliuoti ir iš kurių neketinama gaminti produktų, išskyrus pramonės ar energetikos reikmėms naudoti skirtą alkoholį.

46 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL L 170, 2008 6 30, p. 1).

(5)  2016 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1149, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(6)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).

(7)  2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL L 193, 2014 7 1, p. 1).

(8)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 352, 2013 12 24, p. 1).

(9)  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL L 352, 2013 12 24, p. 9).

(10)  2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (OL L 248, 2015 9 24, p. 1).

(11)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(12)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1337/2011 dėl Europos daugiamečių augalų statistikos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 357/79 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/109/EB (OL L 347, 2011 12 30, p. 7).

(13)  2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69).

(14)  2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1848/2006 dėl su bendrosios žemės ūkio politikos finansavimu susijusių pažeidimų ir neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo bei šios srities informacinės sistemos organizavimo ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 595/91 (OL L 355, 2006 12 15, p. 56).


I PRIEDAS

Nacionalinė paramos programa

2014–2018 finansiniai metai

Valstybė narė  (1)

Pranešimo data  (2)

Pakeitimo numeris

Priežastis: pakeitimų prašo Komisija / pakeitimų prašo valstybė narė  (3)

A.   Siūlomų priemonių aprašymas ir jų kiekybiniai tikslai

1.

a)

Informavimas valstybėse narėse pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies a punktą

Įtraukta į paramos programą: taip / ne; jei taip: siūlomų priemonių aprašymas: siūloma strategija: kiekybiniai tikslai: paramos gavėjai: paraiškų teikimo procedūra: atitikties reikalavimams kriterijai: reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos: pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas: atrankos procedūra: mokėjimų paramos gavėjams terminai: išankstinės išmokos: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos: atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema: valstybės pagalba: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

b)

Pardavimo skatinimas trečiųjų šalių rinkose pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punktą

Įtraukta į paramos programą: taip / ne; jei taip: siūlomų priemonių aprašymas: siūloma strategija: kiekybiniai tikslai: paramos gavėjai: paraiškų teikimo procedūra: atitikties reikalavimams kriterijai: reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos: pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas: atrankos procedūra: mokėjimų paramos gavėjams terminai: išankstinės išmokos: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos: atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema: valstybės pagalba: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

2.

a)

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktus

Įtraukta į paramos programą: taip / ne; jei taip: siūlomų priemonių aprašymas: siūloma strategija: kiekybiniai tikslai: paramos gavėjai: paraiškų teikimo procedūra: atitikties reikalavimams kriterijai: reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos: fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas / nepiniginiai įnašai: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas: atrankos procedūra: mokėjimų paramos gavėjams terminai: išankstinės išmokos: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos: atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

b)

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies c punktą

Įtraukta į paramos programą: taip / ne; jei taip: siūlomų priemonių aprašymas: siūloma strategija: kiekybiniai tikslai: paramos gavėjai: paraiškų teikimo procedūra: atitikties reikalavimams kriterijai: reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos: fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas / nepiniginiai įnašai: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas: atrankos procedūra: mokėjimų paramos gavėjams terminai: išankstinės išmokos: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos: atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne; jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

siūloma strategija:

kiekybiniai tikslai:

paramos gavėjai:

paraiškų teikimo procedūra:

atitikties reikalavimams kriterijai:

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

fiksuotųjų vieneto įkainių taikymas / nepiniginiai įnašai: taip / ne;

jei taip: informacija apie apskaičiavimo metodą ir metinį patikslinimą:

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

atrankos procedūra:

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

4.

Savitarpio pagalbos fondai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 48 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne; jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

siūloma strategija:

kiekybiniai tikslai:

paramos gavėjai:

paraiškų teikimo procedūra:

atitikties reikalavimams kriterijai:

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

atrankos procedūra:

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

5.

Derliaus draudimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 49 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne; jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

siūloma strategija:

kiekybiniai tikslai:

paramos gavėjai:

paraiškų teikimo procedūra:

atitikties reikalavimams kriterijai:

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

atrankos procedūra:

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

valstybės pagalba: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

6.

Investicijos į įmones pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 50 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne; jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

siūloma strategija:

kiekybiniai tikslai:

paramos gavėjai:

paraiškų teikimo procedūra:

atitikties reikalavimams kriterijai:

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

atrankos procedūra:

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

išankstinės išmokos: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

valstybės pagalba: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

7.

Inovacijos vyno sektoriuje pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 51 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne; jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas:

siūloma strategija:

kiekybiniai tikslai:

paramos gavėjai:

paraiškų teikimo procedūra:

atitikties reikalavimams kriterijai:

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

pirmenybės kriterijai ir atitinkamas svorinis koeficientas:

atrankos procedūra:

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

išankstinės išmokos: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

atskyrimas nuo kitų Sąjungos arba nacionalinių sistemų ir siekiant išvengti dvigubo finansavimo įdiegta tikrinimo sistema:

8.

Šalutinių produktų distiliavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnį

Įtraukta į paramos programą: taip / ne; jei taip:

siūlomų priemonių aprašymas (įskaitant paramos dydį):

siūloma strategija:

kiekybiniai tikslai:

paramos gavėjai:

paraiškų teikimo procedūra:

atitikties reikalavimams kriterijai:

reikalavimus atitinkančios / neatitinkančios išlaidos:

atrankos procedūra:

mokėjimų paramos gavėjams terminai:

išankstinės išmokos: taip / ne; jei taip: didžiausias lygis ir sąlygos:

B.   Surengtų konsultacijų rezultatai

C.   Bendroji strategija

D.   Įvertinimas, kuriame nurodomas numatomas techninis, ekonominis bei socialinis poveikis ir poveikis aplinkai

E.   Priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis

F.   Bendroji finansavimo lentelė, pateikta II priede nustatyta forma (nurodyti pakeitimo numerį)

G.   Stebėsenai ir vertinimui taikytini kriterijai bei kiti kiekybiniai rodikliai

H.   Veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad programa būtų įgyvendinama tinkamai ir veiksmingai

I.   Už programos įgyvendinimą atsakingos paskirtos kompetentingos institucijos ir organizacijos

J.   Interneto svetainės, kurioje viešai skelbiami su paramos programa susiję nacionalinės teisės aktai, adresas


(1)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(2)  Pranešimo terminas: kovo 1 d. ir birželio 30 d.

(3)  Neteisingą išbraukti.


II PRIEDAS

Finansinis asignavimas pagal nacionalinę paramos programą  (1)

(tūkst. EUR)

Valstybė narė  (*)

Pranešimo data  (**)

Ankstesnio pranešimo data

Šios lentelės su pakeitimais numeris

Priežastis: pakeitimų prašo Komisija / pakeitimų prašo valstybė narė  (***)

 

 

Finansiniai metai

 

Priemonės

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

Pardavimo skatinimas

45 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

2a.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

46 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktai

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

2b.

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių

46 straipsnio 3 dalies c punktas

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

47 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

4.

Savitarpio pagalbos fondai

48 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

5.

Derliaus draudimas

49 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

6.

Investicijos į įmones

50 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

7.

Inovacijos

51 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

52 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 


(1)  Į sumas taip pat įtrauktos veiklų, kurios pradėtos įgyvendinti pagal pirmąją penkerių metų (2009–2013 m.) programą ir už kurias išmoka išmokama įgyvendinant antrąją penkerių metų (2014–2018 m.) programą, išlaidos.

(*)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(**)  Pranešimo terminas – birželio 30 d.

(***)  Neteisingą išbraukti.


III PRIEDAS

Nacionalinės paramos programos įgyvendinimo ataskaitos teikimas

Finansiniai metai

Pranešimo data

Pakeitimo numeris

Valstybė narė  (1)

A.   Bendras vertinimas

B.   Siūlytų priemonių įgyvendinimo sąlygos ir rezultatai  (2)

1.

a)

Informavimas valstybėse narėse pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies a punktą

Įgyvendinimo sąlygos: Rezultatai  (3) : Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas: Valstybės pagalba:

b)

Pardavimo skatinimas trečiųjų šalių rinkose pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punktą

Įgyvendinimo sąlygos: Rezultatai  (3) : Į kiekvieną paskirties vietą eksportuojamas kiekis hektolitrais: Valstybių narių vynų užimamos užsienio rinkų dalies pokyčiai kiekvienoje tikslinėje rinkoje: Eksporto į kiekvieną paskirties vietą apimtis hektolitrais: Eksporto į kiekvieną paskirties vietą vertė eurais: Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas: Valstybės pagalba:

2.

a)

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktus

Įgyvendinimo sąlygos: Rezultatai:

b)

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 straipsnio 3 dalies c punktą

Įgyvendinimo sąlygos: Rezultatai: Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 47 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos:

Rezultatai, įskaitant atsargų pokyčius:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

4.

Savitarpio pagalbos fondai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 48 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos:

Rezultatai:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

5.

Derliaus draudimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 49 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos:

Rezultatai:

Vyno sektoriuje apdraustų hektarų skaičius, palyginti su kita žemės ūkio paskirties žeme:

Finansuojamo draudimo rūšis:

Išlaidos pagal draudimo rūšį:

Paramos pagal kiekvieną draudimo rūšį gavėjų skaičius:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

Valstybės pagalba:

6.

Investicijos į įmones pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 50 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos:

Rezultatai:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

Valstybės pagalba:

7.

Inovacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 51 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos:

Rezultatai:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

8.

Šalutinių produktų distiliavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 52 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos (įskaitant paramos dydį):

Rezultatai:

Paramos programoje nustatytų tikslų įgyvendinimas:

C.   Išvados (ir, kai reikia, numatyti pakeitimai)


(1)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(2)  Pildomi tik su priemonėmis, įtrauktomis į paramos programą, susiję punktai.

(3)  Techninio, ekonominio ir socialinio poveikio, taip pat poveikio aplinkai vertinimas, pagrįstas programoje, apie kurią pranešta, nustatytais stebėsenos ir vertinimo kriterijais bei kiekybiniais rodikliais.


IV PRIEDAS

Su nacionaline paramos programa susiję techniniai duomenys  (1)

(lėšų sumos tūkst. EUR)

Valstybė narė  (*)

Pranešimo data  (**)

Ankstesnio pranešimo data

Šios lentelės su pakeitimais numeris

 

 

 

Finansiniai metai

 

Priemonės

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014–2018

 

Įgyvendinimas /Prognozė

Įgyvendinimas /Prognozė

Įgyvendinimas /Prognozė

Įgyvendinimas /Prognozė

Įgyvendinimas /Prognozė

Iš viso įgyvendinimas + prognozė

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1a.

Informavimas valstybėse narėse

45 straipsnio 1 dalies a punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

1b.

Pardavimo trečiųjų šalių rinkose skatinimas

45 straipsnio 1 dalies b punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

2.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

46 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendras plotas, už kurį skiriama parama (ha)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

2a.

Vynuogynų atsodinimas dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių

46 straipsnio 3 dalies c punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendras plotas, už kurį skiriama parama (ha)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

3.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

47 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos, jei taikoma

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendras plotas, už kurį skiriama parama (ha)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas (EUR/ha)

 

 

 

 

 

 

4.

Savitarpio pagalbos fondai

48 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Naujų fondų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam fondui

 

 

 

 

 

 

5.

Derliaus draudimas

49 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Finansuotų draudimo polisų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vienam draudimo polisui tenkantis vidutinis Sąjungos įnašas

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6a.

Investicijos į įmones

50 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6b.

Investicijos į įmones konvergencijos regionuose

50 straipsnio 4 dalies a punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6c.

Investicijos į įmones ne konvergencijos regionuose

50 straipsnio 4 dalies b punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6 d.

Investicijos į įmones atokiausiuose regionuose

50 straipsnio 4 dalies c punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

6e.

Investicijos į įmones mažųjų Egėjo jūros salų regionuose

50 straipsnio 4 dalies d punktas

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

Bendra valstybės pagalbos suma

 

 

 

 

 

 

7.

Inovacijos

51 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Visos paramos gavėjų išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienai veiklai

 

 

 

 

 

 

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

52 straipsnis

Visos Sąjungos išlaidos

 

 

 

 

 

 

Paramos gavėjų (distiliavimo įmonių) skaičius

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas vienam paramos gavėjui

 

 

 

 

 

 

Nuosėdos. Didžiausias paramos dydis (EUR/tūrio proc./hl)

 

 

 

 

 

 

Išspaudos. Didžiausias paramos dydis (EUR/tūrio proc./t)

 

 

 

 

 

 

Distiliuotų nuosėdų (hektolitrais)

 

 

 

 

 

 

Distiliuotų išspaudų (tonomis)

 

 

 

 

 

 

Gauta alkoholio (mln. hektolitrų)

 

 

 

 

 

 

Vidutinis Sąjungos įnašas už pagaminto alkoholio hektolitrą

 

 

 

 

 

 


(1)  Pasibaigusių finansinių metų atveju įrašyti su įgyvendintomis priemonėmis susijusius duomenis, o einamųjų ir būsimų finansinių metų atveju – prognozuojamus duomenis.

(*)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(**)  Pranešimo terminas – kovo 1 d.


V PRIEDAS

Pranešimas apie pardavimo skatinimo priemonę

2014–2018 finansiniai metai

1.   Informavimas valstybėse narėse

Valstybė narė

Prognozės / įgyvendinimas  (*)

Pranešimo data  (**)

Ankstesnio pranešimo data

Šios lentelės su pakeitimais numeris

Paramos gavėjai

Reikalavimus atitinkanti priemonė (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies a punktas)

Aprašymas (***)

Tikslinė rinka

Laikotarpis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

(EUR)

Iš jų Sąjungos įnašas

(EUR)

Iš jų kita viešoji parama, jei teikiama

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Pardavimo skatinimas trečiosiose šalyse

Valstybė narė

Prognozės / įgyvendinimas  (****)

Pranešimo data  (*****)

Ankstesnio pranešimo data

Šios lentelės su pakeitimais numeris

Paramos gavėjai

Reikalavimus atitinkanti priemonė (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 45 straipsnio 1 dalies b punktas)

Aprašymas (******)

Tikslinė rinka

Laikotarpis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

(EUR)

Iš jų Sąjungos įnašas

(EUR)

Iš jų kita viešoji parama, jei teikiama

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 


(*)  Neteisingą išbraukti.

(**)  Pranešimo terminas – kiekvienų metų kovo 1 d.

(***)  Įskaitant informaciją apie tai, ar pardavimo skatinimo priemonės įgyvendinimas organizuojamas bendradarbiaujant su viena ar keliomis kitomis valstybėmis narėmis.

(****)  Neteisingą išbraukti.

(*****)  Pranešimo terminas – kiekvienų metų kovo 1 d.

(******)  Įskaitant informaciją apie tai, ar pardavimo skatinimo priemonės įgyvendinimas organizuojamas bendradarbiaujant su viena ar keliomis kitomis valstybėmis narėmis.


VI PRIEDAS

Metinė atliktų patikrų ataskaita

Finansiniai metai

Valstybė narė  (1)

Pranešimo data  (2)

Priemonė  (3)

1.   Patikrų skaičius

Mokėjimo agentūra

Vieneto pavadinimas (4)

Bendra skirtos paramos suma (biudžetas)

Bendra prašytos paramos suma

Bendra išmokėtos paramos suma

Vienetų, už kuriuos išmokėta parama, skaičius (4)

Bendras pateiktų paramos paraiškų skaičius

Bendras paramos paraiškų, pagal kurias išmokėta parama, skaičius

Iš viso paramos gavėjų

PATIKROS

Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir šis reglamentas

Administracinės patikros (59 str. 1 dalis)

Patikros vietoje (5) pagal 59 str. 2 dalį

(Išankstinės išmokos)

(Galutinės išmokos)

Bendras patikrintų paramos paraiškų skaičius

Bendra patikrintose paramos paraiškose nurodyta suma

Imtis. Rizika grindžiama atranka (5)

Imtis. Atsitiktinė atranka (5)

Paramos paraiškų, pagal kurias atlikta rizika grindžiama patikra vietoje, skaičius

Paramos paraiškose nurodyta suma, dėl kurios atlikta rizika grindžiama patikra vietoje

Paramos paraiškų, pagal kurias atlikta atsitiktinė patikra vietoje, skaičius

Paramos paraiškose nurodyta suma, dėl kurios atlikta atsitiktinė patikra vietoje

EUR

EUR

EUR

EUR

skaičius

skaičius

skaičius

skaičius

skaičius

EUR

skaičius

EUR

skaičius

EUR

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

MA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Patikrų rezultatai

Mokėjimo agentūra

PATIKRŲ REZULTATAI

Paramos sumos sumažinimas

Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013

64 str.

Administracinės patikros

Patikros vietoje

Pagalbos paraiškų, per kurių administracinę patikrą nustatyti pažeidimai (6), skaičius

Su pažeidimais, nustatytais per administracinę patikrą (7), susijusi suma

Klaidų lygis, vertinant pagal sumą

Pagalbos paraiškų, kurias tikrinant nustatyti pažeidimai, skaičius

Su pažeidimais susijusi suma

Klaidų lygis

Nustatyta vertinant rizika grindžiamą imtį

Nustatyta vertinant atsitiktinę imtį

Nustatyta vertinant rizika grindžiamą imtį

Nustatyta vertinant atsitiktinę imtį

Rizika

Atsitiktinis

Po administracinių patikrų

Po patikrų vietoje

Bendra po administracinių patikrų ir patikrų vietoje sumažintos paramos suma

skaičius

EUR

%

skaičius

skaičius

EUR

EUR

%

%

EUR

EUR

EUR

O

P

Q = P/J

R

S

T

U

V = T/L

W = U/N

X = P

Y = T + U

α = X + Y

MA_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(2)  Pranešimo terminas – kovo 1 d.

(3)  Dėl kiekvienos paramos programos priemonės turi būti pildomas atskiras pareiškimas.

(4)  Vartojant savoką „vienetai“, priklausomai nuo to, ar atitinkamai kalbama apie priemonę, veiklą ar veiksmą, siekiama nurodyti veiklų, hektarų, tonų, litrų ir t. t. skaičių.

(5)  Jei tikrinamos visos paraiškos, ataskaitoje jos visos priskiriamos prie paraiškų, dėl kurių atliekama rizika grindžiama patikra vietoje.

(6)  Šiame kontekste vartojant sąvoką „pažeidimas“ siekiama nurodyti bet kokį nustatytą faktą, neatitikimą ar nukrypimą, dėl kurio pakinta jau išmokėta suma arba suma, kuri būtų išmokėta prieš pritaikant nuobaudą.

(7)

Jei per administracinę patikrą nustatomas pažeidimas ir pagal tą pačią paramos paraišką atliekama patikra vietoje, bet per ją kitų pažeidimų nenustatoma, minėtas pažeidimas turi būti priskiriamas prie pažeidimų, nustatytų per administracinę patikrą.

Jei per administracinę patikrą nustatomas įtariamas pažeidimas ir, siekiant atlikti išsamesnį tyrimą, numatoma patikra vietoje, o per ją įtariamas pažeidimas pasitvirtina, tas pažeidimas turi būti priskiriamas prie pažeidimų, nustatytų per administracinę patikrą.

Jei per administracinę patikrą nustatomas pažeidimas ir pagal tą pačią paramos paraišką atliekama patikra vietoje, bet per ją kitų pažeidimų nenustatoma, minėtas pažeidimas turi būti priskiriamas prie pažeidimų, nustatytų per administracinę patikrą.

Jei per administracinę patikrą nustatomas įtariamas pažeidimas ir, siekiant atlikti išsamesnį tyrimą, numatoma patikra vietoje, o per ją įtariamas pažeidimas pasitvirtina, tas pažeidimas turi būti priskiriamas prie pažeidimų, nustatytų per administracinę patikrą.

Jei per administracinę patikrą nustatomas pažeidimas, pagal tą pačią paramos paraišką atliekant patikrą vietoje nustatomas dar vienas pažeidimas, šie du pažeidimai turi būti skaičiuojami atskirai.

(7)  

Jei per administracinę patikrą nustatomas pažeidimas ir pagal tą pačią paramos paraišką atliekama patikra vietoje, bet per ją kitų pažeidimų nenustatoma, minėtas pažeidimas turi būti priskiriamas prie pažeidimų, nustatytų per administracinę patikrą.

Jei per administracinę patikrą nustatomas įtariamas pažeidimas ir, siekiant atlikti išsamesnį tyrimą, numatoma patikra vietoje, o per ją įtariamas pažeidimas pasitvirtina, tas pažeidimas turi būti priskiriamas prie pažeidimų, nustatytų per administracinę patikrą.

Jei per administracinę patikrą nustatomas pažeidimas, pagal tą pačią paramos paraišką atliekant patikrą vietoje nustatomas dar vienas pažeidimas, šie du pažeidimai turi būti skaičiuojami atskirai.


VII PRIEDAS

Informavimas apie valstybės pagalbą

Informavimas apie valstybės pagalbą, kurią jau leidžiama teikti pagal Sutarties 107, 108 ir 109 straipsnius, valstybės pagalbą, dėl kurios netaikoma jokia prievolė pranešti, arba apie naudojimąsi de minimis schema (1)

Valstybė narė  (*)

Atitinkamas (-i) regionas (-ai) (jei taikytina)

Pranešimo data  (**)

Priemonės kodas

Pagalbos priemonės pavadinimas

Teisinis priemonės pagrindas

Pagalbos priemonės taikymo trukmė

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodoma atitinkamai:

jei tai priemonės, kurioms taikomas De minimis reglamentas: „Bet kokia pagal šią priemonę suteikta pagalba atitiks Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara) arba Reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 (pirminė gamyba)“ (2),

jei tai pagalba, dėl kurios netaikoma prievolė pranešti: registracijos numeris (valstybės pagalbos (VP) numeris),

jei tai leidžiama teikti pagalba: Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos patvirtinimo, įskaitant valstybės pagalbos (VP) numerį ir patvirtinamojo rašto duomenis.


(1)  Pranešimas, nurodytas 20 straipsnio 1 dalyje (su valstybės pagalba susijęs pranešimas).

(*)  Vartotinas Leidinių biuro akronimas.

(**)  Pranešimo terminas – kiekvienų metų kovo 1 d.

(2)  Nurodykite, kuris reglamentas taikytinas.


Top