EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1354

2017 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1354, kuriuo nustatoma, kaip pateikti informaciją, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalyje (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/5058

OJ L 190, 21.7.2017, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1354/oj

21.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 190/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1354

2017 m. liepos 20 d.

kuriuo nustatoma, kaip pateikti informaciją, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalyje

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (1), ypač į jos 10 straipsnio 10 dalį ir 45 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad eksploatavimo pradžios apribojimų ar reikalavimų naudoti su leidimais atvejais ant pakuotės pateikta informacija turi leisti nustatyti valstybę narę ar valstybės narės geografinę vietovę, kurioje yra eksploatavimo pradžios apribojimų ar reikalavimų naudoti su leidimais, ir kad tokia informacija įtraukiama į radijo įrenginiams skirtas instrukcijas;

(2)

vadovaudamasi Direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalimi, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kaip pateikti 10 straipsnio 10 dalyje nurodytą informaciją;

(3)

tie įgyvendinimo aktai priimami pagal patariamąją procedūrą, nurodytą Direktyvos 2014/53/ES 45 straipsnio 2 dalyje;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Telekomunikacijų atitikties vertinimo ir rinkos priežiūros komiteto, įsteigto pagal Direktyvos 2014/53/ES 45 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatoma, kaip pateikti Direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalyje nurodytą informaciją; jis taikomas tik tiems radijo įrenginiams, kuriems bent vienoje valstybėje narėje taikomi eksploatavimo pradžios apribojimai ar reikalavimai naudoti su leidimais.

2 straipsnis

1.   Jei radijo įrenginiams taikomi Direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalyje nurodyti eksploatavimo pradžios apribojimai ar reikalavimai naudoti su leidimais, ant radijo įrenginių pakuočių turi būti aiškiai ir įskaitomai nurodoma:

a)

piktograma, kaip nustatyta I priede; arba

b)

žodžiai „Apribojimai arba reikalavimai“ galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kaip nustatyta atitinkamos valstybės narės, ir valstybių narių, kuriose tokie apribojimai ar reikalavimai taikomi, santrumpos, kaip nurodyta II priede.

2.   Jei radijo įrenginiams taikomi Direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalyje nurodyti eksploatavimo pradžios apribojimai ar reikalavimai naudoti su leidimais, radijo įrenginiams skirtose instrukcijose galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, kaip nustatyta atitinkamos valstybės narės, turi būti nurodytas valstybių narių ir geografinių vietovių, kuriose tokie apribojimai ar reikalavimai taikomi, sąrašas ir apribojimų ar reikalavimų, taikomų kiekvienoje valstybėje narėje ir kiekvienoje valstybės narės geografinėje vietovėje, tipai.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir taikomas nuo 2018 m. rugpjūčio 9 d.

Radijo įrenginiai, pateikti rinkai po 2017 m. rugpjūčio 8 d. ir atitinkantys šį reglamentą, laikomi atitinkančiais Direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalį.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 153, 2014 5 22, p. 62.


I PRIEDAS

Piktograma

1.

Piktograma turi būti lentelės pavidalo.

2.

Piktogramoje turi būti pateiktas šis ženklas:

Image

3.

Piktogramoje po 2 dalyje nurodytu ženklu ar šalia jo taip pat turi būti nurodytos valstybių narių, kuriose taikomi bet kokie eksploatavimo pradžios apribojimai ar reikalavimai naudoti su leidimais, santrumpos nurodytos II priede.

4.

Piktograma ir jos turinys gali būti pateikti įvairiai (pvz., spalva, vidus užpildytas tam tikra spalva arba ne, linijų storis), jeigu ji išlieka aiški ir įskaitoma.

5.

Piktogramos pavyzdžiai:

Image

ES

LU

RO

CZ

FR

HU

SI

DK

HR

Image

BG

EE

BE


II PRIEDAS

Santrumpos

Valstybių narių santrumpos:

Belgija (BE), Bulgarija (BG), Čekija (CZ), Danija (DK), Vokietija (DE), Estija (EE), Airija (IE), Graikija (EL), Ispanija (ES), Prancūzija (FR), Kroatija (HR), Italija (IT), Kipras (CY), Latvija (LV), Lietuva (LT), Liuksemburgas (LU), Vengrija (HU), Malta (MT), Nyderlandai (NL), Austrija (AT), Lenkija (PL), Portugalija (PT), Rumunija (RO), Slovėnija (SI), Slovakija (SK), Suomija (FI), Švedija (SE) ir Jungtinė Karalystė (UK).


Top