EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0909

2005/909/EB: 2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, dėl ekspertų grupės, patariančios Komisijai ir padedančios teisės aktais numatytų auditorių ir audito įmonių visuomeninės priežiūros sistemoms veikti bendrai, sudarymo

OJ L 329, 16.12.2005, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 511–515 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 86 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2016; panaikino 32014R0537

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/909/oj

16.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 329/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl ekspertų grupės, patariančios Komisijai ir padedančios teisės aktais numatytų auditorių ir audito įmonių visuomeninės priežiūros sistemoms veikti bendrai, sudarymo

(2005/909/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Teisės aktais numatyto audito stiprinimas yra esminis veiksnys siekiant atkurti investuotojų pasitikėjimą finansinėmis rinkomis. Modernizuotoje Aštuntojoje direktyvoje dėl teisės aktais numatyto metinės atskaitomybės ir konsoliduotos atskaitomybės audito ir iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB (1) (toliau – modernizuota Aštuntoji direktyva), be kita ko, nustatomas reikalavimas valstybėms narėms sukurti teisės aktais numatytų auditorių ir audito įmonių visuomeninės priežiūros sistemą. Modernizuota Aštuntąja direktyva taip pat siekiama nustatyti visuomeninės priežiūros sistemų koordinavimą Bendrijos lygiu ir nurodoma galimybė Komisijai priimti įgyvendinimo priemones.

(2)

Tam, kad būtų pasiekti modernizuotoje Aštuntojoje direktyvoje apibrėžti tikslai, Komisijai reikia ekspertų grupės, kuri padėtų Europos Sąjungoje koordinuoti ir plėtoti visuomeninės priežiūros sistemas. Grupė taip pat galėtų padėti techniškai rengiantis įgyvendinti modernizuotoje Aštuntojoje direktyvoje nustatytas priemones.

(3)

Ekspertų grupę turėtų sudaryti aukšto lygio atstovai iš teisės aktais numatytų auditorių ir audito įmonių visuomeninės priežiūros sistemų valstybėse narėse. Jei šios sistemos dar neįdiegtos, į grupę turėtų įeiti už jų įdiegimą atsakingi nacionalinių ministerijų atstovai. Tik neužsiimantys profesine veikla asmenys, kaip apibrėžta modernizuotos Aštuntosios direktyvos 2 straipsnio 11 dalies b punkte, gali būti skiriami atstovais arba papildomais atstovais, vengiant galimų interesų konfliktų tarp, viena vertus, profesijos ir privataus sektoriaus ir, kita vertus, visuomenės intereso. Nepaisant to, Komisijos ir grupės darbas turėtų remtis užsiimančių profesine veikla asmenų kompetencija ir patirtimi. Todėl Komisija, pasitarusi su ekspertų grupe, turėtų plačiai, anksti, atvirai ir skaidriai dėl grupės darbo konsultuotis su rinkos dalyviais, vartotojais, auditoriais ir galutiniais vartotojais.

(4)

Todėl turėtų būti sudaryta ekspertų grupė – Europos auditorių priežiūros institucijų grupė – ir detalizuoti jos įgaliojimai bei struktūra,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Komisija sudaro ekspertų grupę – Europos auditorių priežiūros institucijų grupę (toliau – grupė).

2 straipsnis

Uždavinys

Komisija gali pasikonsultuoti su grupe bet kokiais klausimais, susijusiais su modernizuotoje Aštuntojoje direktyvoje nustatytų įgyvendinimo priemonių rengimu. Grupė taip pat gali aptarti visus reikalus, susijusius su bendru teisės aktais numatytų auditorių ir audito įmonių visuomeninės priežiūros sistemų veikimu.

Grupės pagrindiniai uždaviniai:

padėti bendrai veikti valstybių narių visuomeninės priežiūros sistemoms ir dalytis gera šių sistemų įdiegimo ir tolesnio bendro veikimo praktika,

padėti techniškai vertinant trečiųjų šalių visuomeninės priežiūros sistemas ir šioje srityje tarptautiniu mastu bendradarbiaujant valstybėms narėms ir trečiosioms šalims,

padėti techniškai analizuojant tarptautinius audito standartus, įskaitant jų parengimo procesus, turint omenyje jų priėmimą Bendrijos lygiu.

3 straipsnis

Sudėtis. Paskyrimas

1.   Grupę sudaro institucijų, atsakingų už teisės aktais numatytų auditorių ir audito įmonių visuomeninės priežiūros sistemas valstybėse narėse, aukšto lygio atstovai arba, jei šių institucijų nėra, kompetetingų nacionalinių ministerijų atstovai.

2.   Kiekviena valstybė narė dalyvauti grupės susitikimuose paskiria aukšto lygio atstovą iš vienos iš straipsnio 1 dalyje paminėtų institucijų. Komisija gali atsisakyti valstybės narės paskirto atstovo, kai ji nelaiko atstovo tinkamu, ypač tuomet, jei kyla bet koks interesų konfliktas. Tokiu atveju Komisija nedelsdama informuoja atitinkamą valstybę narę, ir ji paskiria kitą atstovą.

3.   Tik neužsiimantys profesine veikla asmenys gali būti paskirti atstovais.

4.   Kiekviena valstybė narė paskiria vieną atstovą. Laikantis straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse nustatytų sąlygų, iš kiekvienos valstybės narės gali būti paskirta po vieną papildomą atstovą.

5.   Taikomos šios nuostatos:

tuo atveju, kai valstybei narei atstovauja ministerija, įdiegus teisės aktais numatytų auditorių ir audito įmonių visuomeninės priežiūros sistemą, valstybė narė savo atstovą pakeičia atstovu iš visuomeninės priežiūros sistemos,

atstovai, nebegalintys veiksmingai dalyvauti grupės svarstymuose, atsistatydinantys arba nesilaikantys šio straipsnio pirmame arba trečiame punkte arba Europos bendrijos steigimo sutarties 287 straipsnyje nustatytų sąlygų, pakeičiami,

toliau 4 straipsnyje nurodytų pogrupių nariai, užsiimantys profesine veikla asmenys, vos gavę įgaliojimus ir vėliau, kiekvieną kartą pirmininkui pareikalavus, pasirašo pasižadėjimą dirbti atsižvelgiant į visuomenės interesą ir pareiškimą, kad neturi jokių interesų, kurie mažintų jų objektyvumą, arba kad jų turi.

4 straipsnis

Darbas

1.   Grupei pirmininkauja Komisija.

2.   Paprastai Komisija, pasitarusi su grupe, turėtų plačiai, anksti, atvirai ir skaidriai apie grupės darbą konsultuotis su rinkos dalyviais, vartotojais, auditoriais ir galutiniais vartotojais.

3.   Susitarus su Komisija, konkretiems klausimams nagrinėti, atsižvelgiant į grupės pavestas užduotis, gali būti sudaryti pogrupiai – jie panaikinami, kai tik įvykdo pavestas užduotis. Pogrupius gali sudaryti ir užsiimantys profesine veikla asmenys.

4.   Pirmininkas gali prašyti ekspertų ar stebėtojų, turinčių specifinę kompetenciją darbotvarkėje numatytu klausimu, dalyvauti grupės ar pogrupio svarstymuose, jei tai yra naudinga ir (arba) būtina.

5.   Grupės diskusijos nėra viešos.

6.   Grupė ir jos pogrupiai paprastai renkasi Komisijos patalpose, laikydamiesi jos nustatytų procedūrų ir tvarkaraščio. Komisija teikia sekretoriato paslaugas. Šiuose susirinkimuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

7.   Grupė priima darbo tvarkos taisykles, remdamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo tvarkos taisyklėmis.

8.   Komisija gali originalia atitinkamo dokumento kalba skelbti visas grupės sudarytas santraukas, išvadas ar dalines išvadas arba darbo dokumentus.

5 straipsnis

Susirinkimų išlaidos

Komisija kompensuoja atstovų, pogrupių narių, ekspertų ir stebėtojų kelionės ir prireikus pragyvenimo išlaidas, susijusias su grupės veikla, laikydamasi Komisijoje galiojančių nuostatų. Atstovai už savo pareigas užmokesčio negauna.

Susirinkimų išlaidos kompensuojamos neviršijant atitinkamam padaliniui pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų ribų.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Top