EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1060

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 302, 17.11.2009, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 176 - 206

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj

17.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1060/2009

2009 m. rugsėjo 16 d.

dėl kredito reitingų agentūrų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2)

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Kredito reitingų agentūros atlieka svarbų vaidmenį pasaulinėse vertybinių popierių ir bankininkystės rinkose, nes jų kredito reitingais iš dalies naudojasi investuotojai, paskolų gavėjai, emitentai ir Vyriausybės, siekdami priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl investicijų ir finansavimo. Kredito įstaigos, investicinės įmonės, gyvybės ir ne gyvybės draudimo bendrovės, perdraudimo bendrovės, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ir įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, gali remtis šiais kredito reitingais skaičiuodami kapitalo reikalavimus mokumo tikslais arba apskaičiuodami savo investicinės veiklos riziką. Taigi kredito reitingai turi didelį poveikį rinkų veikimui ir investuotojų bei vartotojų pasitikėjimui. Todėl labai svarbu, kad Bendrijoje kredito reitingavimo veikla būtų vykdoma laikantis sąžiningumo, skaidrumo, atsakingumo ir gero valdymo principų siekiant užtikrinti, jog Bendrijoje naudojami kredito reitingai būtų nepriklausomi, objektyvūs ir tinkamos kokybės.

(2)

Šiuo metu dauguma kredito reitingų agentūrų turi buveines už Bendrijos ribų ir dauguma valstybių narių nereglamentuoja kredito reitingų agentūrų veiklos arba kredito reitingų suteikimo sąlygų. Nežiūrint didelės jų svarbos finansų rinkų veiklai, kredito reitingų agentūroms Bendrijos teisė taikoma tik tam tikrose srityse, visų pirma pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (4). Be to, 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (5) ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (6) minimos kredito reitingų agentūros. Todėl svarbu nustatyti taisykles, užtikrinančias, kad visi kredito reitingai, kuriuos suteikė Bendrijoje registruotos kredito reitingų agentūros, būtų tinkamos kokybės ir kad juos suteiktų kredito reitingų agentūros, kurioms taikomi griežti reikalavimai. Komisija ir toliau dirbs su tarptautiniais partneriais, kad užtikrintų kredito reitingų agentūroms taikomų taisyklių konvergenciją. Šio reglamento turėtų būti galima netaikyti kai kuriems centriniams bankams, suteikiantiems kredito reitingus, su sąlyga, kad jie atitinka atitinkamas taikomas sąlygas, pagal kurias užtikrinamas jų kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumas ir sąžiningumas ir kurios yra tokios pat griežtos, kaip ir šiame reglamente įtvirtinti reikalavimai.

(3)

Šis reglamentas neturėtų sukurti bendros pareigos finansines priemones ar finansinius įsipareigojimus reitinguoti pagal šį reglamentą. Visų pirma, šis reglamentas neturėtų įpareigoti kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), kaip apibrėžta 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvoje 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (7), ar įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (8), investuoti, laikantis šių direktyvų, tik į finansines priemones, kurios yra reitinguojamos pagal šį reglamentą.

(4)

Šis reglamentas neturėtų sukurti bendros pareigos finansų institucijoms ar investuotojams investuoti tik į tokius vertybinius popierius, kurie įtraukti į prospektą, paskelbtą pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą (9) ir 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentą 809/2004/EB, įgyvendinantį Direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (10), ir kurie reitinguojami pagal šį reglamentą. Be to, pagal šį reglamentą neturėtų būti reikalaujama, kad emitentai, siūlytojai ar asmenys, prašantys būti įtrauktais į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gautų vertybinių popierių, kurie turi būti įtraukti į pagal Direktyvą 2003/71/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 809/2004 skelbtiną prospektą, reitingus.

(5)

Pagal Direktyvą 2003/71/EB ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 809/2004 paskelbtame prospekte turėtų būti pateikiama informacija apie tai, ar atitinkamų vertybinių popierių kredito reitingą suteikė Bendrijoje įsisteigusi ir pagal šį reglamentą registruota kredito reitingų agentūra. Tačiau nė viena šio reglamento nuostata neturėtų užkirsti kelio asmenims, pagal Direktyvą 2003/71/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 809/2004 atsakingiems už prospekto paskelbimą, įtraukti į prospektą bet kokią esminę informaciją, įskaitant trečiosiose valstybėse suteiktus kredito reitingus ir su jais susijusią informaciją.

(6)

Be to, kad kredito reitingų agentūros teikia kredito reitingus ir vykdo kredito reitingavimo veiklą, jos taip pat gali vykdyti pagalbinę profesinę veiklą. Vykdant pagalbinę veiklą neturėtų būti trukdoma nepriklausomai ir sąžiningai vykdyti kredito reitingavimo veiklos.

(7)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas Bendrijoje registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktiems kredito reitingams. Pagrindinis šio reglamento tikslas – apsaugoti finansų rinkų ir investuotojų stabilumą. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas kreditų vertinimo balams, kreditų vertinimo balų sistemoms ir panašiems įvertinimams, susijusiems su vartotojų, prekybos ar gamybos santykių įsipareigojimais.

(8)

Kredito reitingų agentūros turėtų savanoriškai taikyti Elgesio kodekso pagrindus kredito reitingų agentūroms, kuriuos išleido Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO kodeksas). 2006 m. Komisijos komunikate dėl kredito reitingų agentūrų (11) Europos vertybinių popierių priežiūros institucijų komitetas (CESR), įsteigtas Komisijos sprendimu 2009/77/EB (12), buvo paragintas stebėti, kaip laikomasi IOSCO kodekso ir kasmet teikti ataskaitas Komisijai.

(9)

2008 m. kovo 13 ir 14 d. Europos Vadovų Taryba susitarė dėl išvadų, kaip šalinti pagrindinius finansų sistemoje nustatytus trūkumus. Vienas iš uždavinių buvo pagerinti rinkos veiklą ir skatinimo struktūras, taip pat kredito reitingų agentūrų vaidmenį.

(10)

Manoma, kad kredito reitingų agentūroms, pirma, nepavyko savo teikiamuose kredito reitinguose pakankamai anksti atspindėti blogėjančių rinkos sąlygų ir, antra, krizei vis stiprėjant – laiku pakoreguoti savo kredito reitingų. Šią nesėkmę geriausiai galima ištaisyti patvirtinus priemones, susijusias su interesų konfliktais, kredito reitingų kokybe, kredito reitingų agentūrų skaidrumu, kredito reitingų agentūrų vidaus valdymu ir veiklos priežiūra. Kredito reitingų naudotojai neturėtų aklai pasikliauti kredito reitingais, o visada turėtų, kiek gali, pasistengti patys atlikti analizę ir tinkamą išsamų patikrinimą, kad galėtų įvertinti, kiek patikimi yra šie kredito reitingai.

(11)

Būtina išdėstyti bendrą su finansų įstaigų naudojamų kredito reitingų kokybės pagerinimu susijusių taisyklių sistemą. Visų pirma, tokia bendra sistema turėtų būti susijusi su kredito reitingų, kuriuos naudos atitinkamos finansų įstaigos ir asmenys, reguliuojami pagal Bendrijoje suderintas taisykles, kokybe. Nesant tokios bendros sistemos, egzistuoja rizika, kad valstybės narės imsis skirtingų priemonių nacionaliniu lygiu, o tai turėtų tiesioginį neigiamą poveikį ir sudarytų kliūtis geram vidaus rinkos veikimui, nes kredito reitingų agentūroms, suteikiančioms kredito reitingus Bendrijos finansų įstaigų naudojimui, skirtingose valstybėse narėse būtų taikomos skirtingos taisyklės. Be to, dėl skirtingų kredito reitingų kokybės reikalavimų investuotojų ir vartotojų apsaugos lygis galėtų būti nevienodas. Be to, vartotojams turėtų būti suteikta galimybė Bendrijoje suteiktus reitingus palyginti su tarptautiniu lygiu suteiktais kredito reitingais.

(12)

Jokia šio reglamento nuostata neturėtų turėti įtakos kredito reitingų, suteiktų kitų asmenų, nei nurodyta šiame reglamente, naudojimui.

(13)

Pageidautina, kad trečiosiose valstybėse suteikti kredito reitingai galėtų būti naudojami Bendrijoje reguliavimo tikslais, su sąlyga, kad jie atitinka tokius pat griežtus reikalavimus, kaip nustatytieji šiame reglamente. Šiame reglamente nustatoma patvirtinimo tvarka, kurią taikant Bendrijoje įsteigtos kredito reitingų agentūros, įregistruotos laikantis šio reglamento, gali patvirtinti trečiosiose valstybėse suteiktus kredito reitingus. Tvirtindama trečiojoje valstybėje parengtus kredito reitingus, kredito reitingų agentūra turėtų nustatyti ir nuolat stebėti, ar trečiojoje valstybėje vykdoma kredito reitingavimo veikla, kurios rezultatas – kredito reitingų suteikimas, atitinka reikalavimus, kuriais pasiekiami tokie patys tikslai ir praktinis poveikis, kaip šio reglamento nustatytais reikalavimais.

(14)

Siekiant atsakyti į susirūpinimą, kad buveinės Bendrijoje neturėjimas gali labai kliudyti veiksmingai vykdyti priežiūrą ginant Bendrijos finansų rinkų interesus, tokia patvirtinimo tvarka turėtų būti nustatyta kredito reitingų agentūroms, susijusioms ar glaudžiai bendradarbiaujančioms su Bendrijoje įsisteigusiomis kredito reitingų agentūromis. Vis dėlto tam tikrais atvejais gali prireikti pakoreguoti reikalavimą dėl fizinio buvimo Bendrijoje, ypač mažesnių trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūrų, kurios nėra įsisteigusios ir nesusijusios su kredito reitingų agentūromis Bendrijoje. Todėl šioms agentūroms turėtų būti nustatyta speciali sertifikavimo procedūra su sąlyga, kad jos nebūtų sistemiškai svarbios finansiniam stabilumui ar finansų rinkų vientisumui vienoje ar daugiau valstybių narių.

(15)

Sertifikavimas turėtų būti įmanomas Komisijai nustačius, kad trečiosios valstybės teisės ir priežiūros sistema atitinka šio reglamento reikalavimus. Numatomu atitikties mechanizmu neturėtų būti automatiškai suteikiama galimybė veikti Bendrijoje, bet juo trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūroms, atitinkančioms nustatytus reikalavimus, turėtų būti suteikta galimybė įvertinti kiekvieną jų atvejį ir jas atleisti nuo kai kurių organizacinių reikalavimų, taikomų Bendrijoje veikiančioms kredito reitingų agentūroms, vykdymo, įskaitant reikalavimą dėl fizinio buvimo Bendrijoje.

(16)

Šiuo reglamentu taip pat turėtų būti reikalaujama, kad trečiosios valstybės kredito reitingų agentūra atitiktų kriterijus, kurie yra bendra būtina sąlyga jos vykdomos kredito reitingavimo veiklos vientisumui užtikrinti, siekiant užkirsti kelią tos trečiosios valstybės kompetentingų institucijų ir kitų viešosios valdžios institucijų kišimuisi į kredito reitingų turinį ir užtikrinti adekvačią interesų konflikto politiką, reitingavimo analitikų rotaciją bei periodinį ir nuolatinį informacijos atskleidimą.

(17)

Kita svarbi patikimai patvirtinimo tvarkai ir atitikties sistemai būtina sąlyga – buveinės valstybių narių kompetentingų institucijų bei trečiosios valstybės kredito reitingų agentūrų atitinkamų kompetentingų institucijų patikimi bendradarbiavimo susitarimai.

(18)

Kredito reitingų agentūra, kuri patvirtino trečiosios valstybės suteiktus kredito reitingus, turėtų būti visiškai ir besąlygiškai atsakinga už šiuos patvirtintus kredito reitingus ir šiame reglamente nurodytų atitinkamų sąlygų įvykdymą.

(19)

Šis reglamentas neturėtų būti taikomas kredito reitingams, kuriuos kredito reitingų agentūra parengia pagal individualius užsakymus ir kuriuos teikia tik juos užsakiusiam asmeniui, ir kurie nėra skirti viešam atskleidimui ar platinimui abonentams.

(20)

Investiciniai tyrimai, investavimo rekomendacijos ir kitos nuomonės apie finansinės priemonės ar finansinio įsipareigojimo vertę ar kainą neturėtų būti laikomos kredito reitingais.

(21)

Neužsakyti kredito reitingai, t. y. kredito reitingai, nustatyti ne emitento ar reitinguojamo subjekto prašymu, turėtų būti aiškiai identifikuoti, kad yra tokie, ir tinkamomis priemonėmis atskirti nuo užsakytų kredito reitingų.

(22)

Siekdamos išvengti galimų interesų konfliktų, kredito reitingų agentūros savo profesinę veiklą sutelkia į kredito reitingų teikimą. Kredito reitingų agentūrai turėtų būti draudžiama teikti konsultacines ar patarėjų paslaugas. Kredito reitingų agentūros ypač neturėtų teikti pasiūlymų ar rekomendacijų dėl struktūrizuotos finansų priemonės sudarymo. Tačiau kredito reitingų agentūros turėtų turėti galimybę teikti pagalbines paslaugas, kai tai nesudaro galimybės kilti interesų konfliktams dėl kredito reitingų suteikimo.

(23)

Kredito reitingų agentūros turėtų taikyti griežtus, sistemingus bei tęstinius reitingų metodus, kurie patvirtinami taip pat remiantis ankstesne patirtimi ir grįžtamuoju patikrinimu. Vis dėlto šis reikalavimas jokiais atvejais neturėtų būti pagrindu kompetentingoms institucijoms ir valstybėms narėms kištis į kredito reitingų turinį ir metodus. Panašiai ir reikalavimas, kad kredito reitingų agentūros bent kartą per metus peržiūrėtų kredito reitingus, neturėtų trukdyti kredito reitingų agentūroms vykdyti pareigos nuolat stebėti kredito reitingus ir juos peržiūrėti, kai tai yra būtina. Šie reikalavimai neturėtų būti taikomi taip, kad užkirstų kelią naujoms kredito reitingų agentūroms patekti į rinką.

(24)

Kredito reitingai turėtų būti tinkamai ir tvirtai pagrįsti, siekiant išvengti palankesnių sąlygų taikymo.

(25)

Kredito reitingų agentūros turėtų viešai paskelbti metodus, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kuriais ji remiasi vykdydama kredito reitingavimo veiklą. Atskleistina su modeliais susijusi informacija turi būti tokia išsami, kad kredito reitingų naudotojams būtų suteikiama adekvati informacija, jog jie galėtų patys atlikti išsamų patikrinimą siekdami nustatyti, ar remtis šiais kredito reitingais. Vis dėlto su modeliais susijusi informacija neturėtų būti skelbiama taip, kad atskleistų jautrią su veikla susijusią informaciją ar rimtai pakenktų inovacijai.

(26)

Kredito reitingų agentūros turėtų nustatyti atitinkamą vidaus politiką ir procedūras, susijusias su kredito reitingų suteikimo procese dalyvaujančiais darbuotojais ir kitais asmenimis, siekiant išvengti bet kokių interesų konfliktų, ar juos nustatyti, pašalinti arba valdyti ir juos atskleisti, bei visuomet užtikrinti kredito reitingavimo ir peržiūros proceso kokybę, sąžiningumą ir išsamumą. Tokia politika ir procedūros turėtų, visų pirma, apimti vidaus kontrolės mechanizmus ir atitikties funkciją.

(27)

Kredito reitingų agentūros turėtų vengti interesų konflikto situacijų ir tinkamai valdyti tokius konfliktus, kai jie neišvengiami, kad užtikrintų savo nepriklausomumą. Kredito reitingų agentūros turėtų laiku atskleisti interesų konfliktus. Jos taip pat turėtų registruoti visas reikšmingas grėsmes, kylančias kredito reitingų agentūros ir jos darbuotojų bei kitų asmenų, dalyvaujančių kredito reitingavimo procese, nepriklausomumui, ir apsaugos priemones, taikomas šioms grėsmėms sumažinti.

(28)

Kredito reitingų agentūra arba kredito reitingų agentūrų grupė turėtų taikyti patikimo bendrovės valdymo tvarką. Nustatydama savo bendrovės valdymo tvarką, kredito reitingų agentūra arba kredito reitingų agentūrų grupė turėtų atsižvelgti į tai, kad ji turi teikti nepriklausomus, objektyvius ir tinkamos kokybės reitingus.

(29)

Siekiant užtikrinti kredito reitingų suteikimo proceso nepriklausomumą nuo kredito reitingų agentūros, kaip įmonės, komercinių interesų, kredito reitingų agentūros turėtų užtikrinti, kad administraciniuose organuose ar stebėtojų taryboje bent trečdalis, bet ne mažiau kaip du jos nariai būtų nepriklausomi taip, kaip apibrėžta 2005 m. vasario 15 d. Komisijos rekomendacijos 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl (stebėtojų) tarybos komitetų (13) III skirsnio 13 punkte. Be to, būtina, kad didžioji vyresniosios vadovybės dalis, įskaitant visus nepriklausomus narius, būtų pakankamai kompetentingi atitinkamose finansinių paslaugų srityse. Atitikties užtikrinimo pareigūnas turėtų nuolatos pranešti apie savo pareigų vykdymą vyresniajai vadovybei ir nepriklausomiems administracinės valdybos ar stebėtojų tarybos nariams.

(30)

Siekiant išvengti interesų konfliktų, administracinio organo arba stebėtojų tarybos narių atlyginimas neturėtų priklausyti nuo kredito reitingų agentūros veiklos rezultatų.

(31)

Kredito reitingų agentūra reitingavimo veiklai turėtų skirti pakankamai darbuotojų, turinčių atitinkamų žinių ir patirties. Kredito reitingų agentūra ypač turėtų užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių kredito reitingų suteikimui ir jų stebėsenai bei atnaujinimui.

(32)

Kad būtų atsižvelgta į specifines kredito reitingų agentūrų, kuriose dirba mažiau nei 50 darbuotojų, sąlygas, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė atleisti tokias kredito reitingų agentūras nuo kai kurių šiame reglamente nustatytų pareigų, susijusių su nepriklausomų valdybos narių veikla, atitikties užtikrinimo funkcija ir rotacijos mechanizmu, su sąlyga, kad tos kredito reitingų agentūros gali įrodyti atitinkančios tam tikras sąlygas. Visų pirma, kompetentingos institucijos turėtų išnagrinėti, ar kredito reitingų agentūros dydis nebuvo nustatytas taip, kad kredito reitingų agentūra ar kredito reitingų agentūrų grupė vengtų laikytis šio reglamento reikalavimų. Valstybių narių kompetentingos institucijos šias išimtis turėtų taikyti taip, kad išvengtų pavojaus suskaidyti vidaus rinką ir užtikrintų vienodą Bendrijos teisės taikymą.

(33)

Ilgalaikiai ryšiai su tais pačiais reitinguojamais subjektais arba jų susijusiomis trečiosiomis šalimis gali pakenkti analitikų bei kredito reitingus tvirtinančių asmenų nepriklausomumui. Todėl šiems analitikams ir asmenims turėtų būti taikomas tinkamas rotacijos mechanizmas, kuris turėtų užtikrinti laipsnišką analitikų grupių ir kredito reitingų komitetų sudėties kaitą.

(34)

Kredito reitingų agentūros turėtų užtikrinti, kad kredito reitingų nustatymui naudojami metodai, modeliai ir esminės vertinimo prielaidos, kaip, pvz., matematinės ar koreliacijų prielaidos, būtų tinkamai prižiūrimi, nuolatos atnaujinami ir nuolatos kruopščiai peržiūrimi, bei kad jų aprašai skelbiami taip, kad juos būtų galima išsamiai peržiūrėti. Tais atvejais, kai dėl patikimų duomenų stokos arba dėl naujos rūšies finansinės priemonės struktūros sudėtingumo, ypač struktūrizuotų finansinių priemonių, kyla rimtų klausimų dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali suteikti patikimą kredito reitingą, kredito reitingų agentūra turėtų nesuteikti kredito reitingo arba panaikinti suteiktą kredito reitingą. Suteikto reitingo stebėsenai naudojamos informacijos kokybės pasikeitimai turėtų būti skelbiami kartu su šia peržiūra ir, jei reikia, turėtų būti peržiūrėtas esamas kredito reitingas.

(35)

Siekdama užtikrinti kredito reitingų kokybę, kredito reitingų agentūra turėtų imtis priemonių užtikrinti, kad informacija, kurią ji naudoja suteikdama kredito reitingą, būtų patikima. Šiuo tikslu kredito reitingų agentūra gali, inter alia, pasikliauti nepriklausomo auditoriaus audituotomis finansinėmis ataskaitomis ir viešai skelbiama informacija; gerą vardą turinčios trečiosios šalies suteiktu patvirtinimu; atsitiktiniu būdu atrinktos gautos informacijos analize arba sutartinėmis nuostatomis, kuriomis aiškiai numatyta reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies atsakomybė, jei pagal sutartį pateikta informacija yra žinomai iš esmės neteisinga arba klaidinanti, arba jei reitinguojamas subjektas arba susijusios trečiosios šalys negali atlikti tinkamo išsamaus patikrinimo informacijos tikslumui nustatyti, kaip numatyta sutarties sąlygose.

(36)

Šis reglamentas nedaro poveikio kredito reitingų agentūrų pareigai saugoti fizinių asmenų teisę į privatumą tvarkant asmens duomenis pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (14).

(37)

Būtina, kad kredito reitingų agentūros nustatytų tinkamas naudojamų metodų, modelių ir esminių vertinimo prielaidų nuolatinės peržiūros procedūras, kad būtų galima tinkamai atspindėti kintančias sąlygas pagrindinio turto rinkose. Siekiant užtikrinti skaidrumą, bet koks reikšmingas kredito reitingų agentūrų metodų ir praktikos, procedūrų ir procesų pasikeitimas turėtų būti atskleistas prieš jam įsigaliojant, nebent dėl ypatingų rinkos sąlygų kredito reitingai turėtų būti nedelsiant keičiami.

(38)

Kredito reitingų agentūra turėtų pateikti bet kokį tinkamą įspėjimą dėl rizikos, įskaitant atitinkamų prielaidų jautrumo analizę. Ši analizė turėtų paaiškinti, kaip įvairūs rinkos pokyčiai, kurie keičia modelyje naudojamus parametrus, gali daryti įtaką kredito reitingų pokyčiams (pvz., kintamumas). Kredito reitingų agentūra turėtų užtikrinti, kad informaciją apie jos reitingų kategorijų ankstesnius įsipareigojimų nevykdymo rodiklius būtų galima patikrinti ir kiekybiškai įvertinti, ir ji duotų pakankamą pagrindą suinteresuotosioms šalims suprasti kiekvienos vertinamos kategorijos ankstesnius rodiklius ir ar pasikeitė vertinimo kategorijos bei kaip. Jei dėl kredito reitingo pobūdžio ar kitų aplinkybių ankstesnis įsipareigojimų nevykdymo rodiklis yra netinkamas, statistiškai nesvarus arba gali kitaip klaidinti kredito reitingų naudotojus, kredito reitingų agentūra turėtų pateikti atitinkamus paaiškinimus. Šią informaciją, kiek įmanoma, turėtų būti galima palyginti su bet kokiomis sektoriuje egzistuojančiomis tendencijomis, kad būtų galima padėti investuotojams palyginti skirtingų kredito reitingų agentūrų veiklą

(39)

Siekiant padidinti kredito reitingavimo skaidrumą ir prisidėti prie investuotojų apsaugos, CESR turėtų prižiūrėti centrinę duomenų saugyklą, kurioje turėtų būti laikoma informacija apie ankstesnę kredito reitingų agentūrų veiklą ir informacija apie anksčiau suteiktus kredito reitingus. Kredito reitingų agentūros informaciją šiai saugyklai turėtų teikti standartine forma. CESR turėtų viešai paskelbti šią informaciją ir kasmet skelbti informacijos apie pagrindinius pastebėtus pokyčius santrauką.

(40)

Tam tikromis aplinkybėmis struktūrizuotos finansinės priemonės gali turėti poveikį, kuris skiriasi nuo tradicinių įmonių skolos priemonių. Investuotojus gali klaidinti tai, kad tos pačios reitingų kategorijos taikomos abiejų tipų priemonėms be tolesnio paaiškinimo. Kredito reitingų agentūros turėtų atlikti svarbų vaidmenį didinant kredito reitingų naudotojų suvokimą apie struktūrizuotų finansinių produktų ypatumus, palyginti su tradiciniais. Todėl kredito reitingų agentūros reitingų kategorijas, naudojamas struktūrizuotų finansinių priemonių vertinimui, turėtų aiškiai atskirti nuo reitingų kategorijų, naudojamų kitų finansinių instrumentų ar finansinių įsipareigojimų vertinimui, prie reitingų kategorijų pridėdamos atitinkamą simbolį.

(41)

Kredito reitingų agentūros turėtų imtis priemonių, kad išvengtų situacijų, kai emitentai prašo preliminaraus susijusios struktūrizuotos finansinės priemonės reitingo įvertinimo iš kelių kredito reitingų agentūrų, norėdami nustatyti, kuri iš jų pasiūlys geriausią siūlomos struktūros kredito reitingą. Emitentai taip pat turėtų vengti taikyti tokią praktiką.

(42)

Kredito reitingų agentūra turėtų registruoti kredito reitingų metodus ir nuolatos atnaujinti duomenis, nurodydama jų pasikeitimus, taip pat registruoti esminę analitiko ir reitinguojamo subjekto arba susijusių trečiųjų šalių vykdomo dialogo informaciją.

(43)

Siekiant užtikrinti aukštą investuotojo ir vartotojo pasitikėjimo vidaus rinka lygį, kredito reitingų agentūros, kurios Bendrijoje suteikia kredito reitingus, turėtų būti registruojamos. Ši registracija yra pagrindinė sąlyga, kad kredito reitingų agentūros galėtų suteikti kredito reitingus, skirtus naudoti Bendrijoje reguliavimo tikslais. Todėl svarbu nustatyti suderintas tokios registracijos suteikimo, sustabdymo ir panaikinimo sąlygas bei tvarką.

(44)

Šis reglamentas neturėtų pakeisti nustatytos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijų (ECAI) pripažinimo tvarkos pagal Direktyvą 2006/48/EB. Bendrijoje jau pripažintos ECAI turėtų pateikti registracijos paraišką pagal šį reglamentą.

(45)

Kredito reitingų agentūrai, kurią įregistravo kompetentinga atitinkamos valstybės narės institucija, turėtų būti leidžiama suteikti kredito reitingus visoje Bendrijoje. Todėl kiekvienai kredito reitingų agentūrai būtina nustatyti vieną registracijos procedūrą, kuri galiotų visoje Bendrijoje. Kredito reitingų agentūros registracija turėtų įsigalioti visoje Bendrijoje, kai pagal atitinkamos nacionalinės teisės aktus įsigalioja buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimas dėl registracijos.

(46)

Būtina įvesti vieną langelį paraiškoms dėl registracijos pateikti. CESR turėtų priimti paraiškas dėl registracijos ir veiksmingai informuoti visų valstybių narių kompetentingas institucijas. Taip pat CESR kompetentingai buveinės valstybės narės institucijai turėtų teikti konsultacijas dėl tinkamo paraiškos užpildymo. Paraiškas dėl registracijos nacionaliniu lygiu turėtų nagrinėti atitinkama kompetentinga institucija. Siekdamos veiksmingai dirbti su kredito reitingų agentūromis, kompetentingos institucijos turėtų sukurti su jų veikla susijusius veiksmingos informacinių technologijų infrastruktūros remiamus tinklus (kolegijas). CESR turėtų įsteigti pakomitetį, kuris specializuotųsi kiekvienos kredito reitingų agentūrų reitinguojamos turto klasės kredito reitingų srityje.

(47)

Kai kurios kredito reitingų agentūros yra sudarytos iš kelių juridinių subjektų, kurie kartu sudaro kredito reitingų agentūrų grupę. Registruojant kiekvieną iš tokiai grupei priklausančių kredito reitingų agentūrų, atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų koordinuoti tai pačiai grupei priklausančių kredito reitingų agentūrų pateiktų paraiškų nagrinėjimą, taip pat sprendimo dėl registracijos suteikimo priėmimą. Tačiau turėtų būti galima atsisakyti įregistruoti kredito reitingų agentūrą, priklausančią kredito reitingų agentūrų grupei, jei ši kredito reitingų agentūra neatitinka registracijos reikalavimų, nors kitos šios grupės narės atitinka visus registracijos pagal šį reglamentą reikalavimus. Kadangi kolegijai nesuteikti įgaliojimai priimti teisiškai privalomų sprendimų, valstybių narių, kuriose yra kredito reitingų agentūrų grupės narių buveinės, kompetentingos institucijos turėtų kiekviena atskirai priimti sprendimą dėl atitinkamos valstybės narės teritorijoje įsisteigusios kredito reitingų agentūros.

(48)

Kolegija turėtų būti veiksmingas kompetentingų institucijų keitimosi su priežiūra susijusia informacija, jų veiklos ir priežiūros priemonių, būtinų veiksmingai kredito reitingų agentūrų priežiūrai, koordinavimo forumas. Visų pirma, kolegija turėtų supaprastinti šiame reglamente nurodytų trečiosiose valstybėse parengtų kredito reitingų patvirtinimo, sertifikavimo, užsakomųjų paslaugų susitarimų ir kredito reitingų agentūros atleidimo nuo reikalavimų vykdymo sąlygų vykdymo stebėseną. Kolegijos veikla turėtų prisidėti prie suderinto šio reglamento taisyklių taikymo ir skirtingos priežiūros praktikos konvergencijos.

(49)

Siekiant patobulinti praktinį kolegijos veiklos koordinavimą, jos narės turėtų išsirinkti tarpininką. Tarpininkas turėtų pirmininkauti kolegijos posėdžiams, raštu parengti kolegijos koordinavimo susitarimus ir koordinuoti kolegijos veiksmus. Registracijos proceso metu tarpininkas turėtų įvertinti poreikį pratęsti paraiškų nagrinėjimo laikotarpį, koordinuoti tokį nagrinėjimą ir palaikyti ryšius su CESR.

(50)

2008 m. lapkričio mėn. Komisija sudarė aukšto lygio grupę, kuri analizuos būsimą Europos priežiūros sistemą finansinių paslaugų srityje, įskaitant ir CESR vaidmenį.

(51)

Esama priežiūros sistema neturėtų būti laikoma ilgalaikiu kredito reitingų agentūrų priežiūros sprendimu. Kompetentingų institucijų kolegijos, iš kurių Bendrijoje tikimasi paprastesnio bendradarbiavimo priežiūros srityje ir konvergencijos šioje srityje, yra svarbus žingsnis pirmyn, bet jos negali pakeisti visų labiau konsoliduotos kredito reitingų sektoriaus priežiūros privalumų. Tarptautinių finansų rinkų krizė aiškiai parodė, kad vertėtų geriau išanalizuoti poreikį vykdyti Bendrijos finansinio sektoriaus reguliavimo ir priežiūros modelio plataus masto reformas. Kad būtų pasiektas reikiamas Bendrijos priežiūros konvergencijos ir bendradarbiavimo lygis ir paremtas finansų sistemos stabilumas, būtinos tolesnės plataus masto Bendrijos finansų sektoriaus reguliavimo ir priežiūros modelio reformos ir Komisija turėtų jas skubiai pasiūlyti tinkamai atsižvelgdama į 2009 m. vasario 25 d. Jacques de Larosière vadovaujamos ekspertų grupės pateiktas išvadas. Komisija nedelsdama ir bet kokiu atveju iki 2010 m. liepos 1 d. Europos Parlamentui, Tarybai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms turėtų pranešti visas išvadas šiuo klausimu ir pateikti teisėkūros pasiūlymą, kuris būtinas siekiant pašalinti nustatytus trūkumus, susijusius su koordinavimo ir bendradarbiavimo priežiūros srityje būdais.

(52)

Svarbūs patvirtinimo tvarkos, užsakomųjų paslaugų susitarimų taip pat filialų steigimo ir uždarymo pakeitimai, inter alia, turėtų būti laikomi reikšmingais pradinio kredito reitingų agentūros registravimo sąlygų pakeitimais.

(53)

Kredito reitingų agentūros priežiūrą turėtų vykdyti jos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, per atitinkamą kolegiją bendradarbiaudama su kompetentingomis susijusių valstybių narių institucijomis ir tinkamai įtraukdama CESR.

(54)

Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ir kitų atitinkamos kolegijos narių gebėjimai įvertinti ir stebėti, ar kredito reitingų agentūra laikosi šiame reglamente numatytų įsipareigojimų, neturėtų būti apribojami jokiais užsakomųjų paslaugų susitarimais, kuriuos sudarė kredito reitingų agentūra. Užsakomųjų paslaugų susitarimų atveju kredito reitingų agentūra turėtų likti atsakinga už visus įsipareigojimus pagal šį reglamentą.

(55)

Siekiant palaikyti aukštą investuotojų ir vartotojų pasitikėjimo lygį bei sudaryti sąlygas nuolat prižiūrėti Bendrijoje suteiktus kredito reitingus, kredito reitingų agentūroms, kurių pagrindinė buveinė yra už Bendrijos ribų, turėtų būti privaloma įsteigti patronuojamąją bendrovę Bendrijoje, kad būtų galima veiksmingai prižiūrėti jų veiklą Bendrijoje ir veiksmingai taikyti patvirtinimo tvarką. Be to, reikėtų skatinti, kad kredito reitingų agentūrų rinkoje atsirastų naujų subjektų.

(56)

Kompetentingos institucijos turėtų galėti naudotis šiame reglamente apibrėžtais įgaliojimais tik kredito reitingų agentūrų, kredito reitingavimo veikloje dalyvaujančių asmenų, reitinguojamų subjektų ir susijusių trečiųjų šalių, taip pat trečiųjų šalių, kurioms kredito reitingų agentūros perdavė tam tikras funkcijas ar veiklą, ir kitų asmenų, kitaip susijusių su kredito reitingų agentūromis ar kredito reitingavimo veikla, atžvilgiu. Tokie asmenys turėtų būti akcininkai arba kredito reitingų agentūrų bei reitinguojamų subjektų stebėtojų tarybų ar administracinių valdybų nariai.

(57)

Šio reglamento nuostatos, susijusios su priežiūros mokesčiais, neturėtų daryti įtakos atitinkamoms priežiūros ar panašius mokesčius reglamentuojančioms nacionalinės teisės nuostatoms.

(58)

Reikėtų sukurti mechanizmą, skirtą užtikrinti veiksmingą šio reglamento taikymą. Valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų turėti būtinas priemones, skirtas užtikrinti, kad Bendrijoje suteikiami reitingai būtų suteikiami laikantis šio reglamento. Šių priežiūros priemonių naudojimas visuomet turėtų būti koordinuojamas atitinkamoje kolegijoje. Tokios priemonės kaip registracijos panaikinimas ar kredito reitingų naudojimo reguliavimo tikslais sustabdymas turėtų būti taikomos, kai laikoma, kad jos proporcingos įsipareigojimų pagal šį reglamentą neįvykdymo svarbai. Kai kompetentingos institucijos veikia kaip priežiūros institucijos, jos turi tinkamai atsižvelgti į investuotojų interesus ir rinkos stabilumą. Kadangi turi būti išsaugotas kredito reitingų agentūrų nepriklausomumas, suteikiant kredito reitingus, siekiant, kad nebūtų pakenkta kredito reitingų patikimumui, nei kompetentingos institucijos, nei valstybės narės neturėtų kištis į kredito reitingų turinį ir metodus, kuriuos pasitelkusi kredito reitingų agentūra nustato kredito reitingus. Jei kredito reitingų agentūra patirtų spaudimą, ji turėtų apie tai pranešti Komisijai ir CESR. Komisija turėtų išnagrinėti kiekvieną individualų atvejį, ar reikia imtis veiksmų prieš atitinkamą valstybę narę dėl to, kad ji nevykdo įsipareigojimų pagal šį reglamentą.

(59)

Pageidautina užtikrinti, kad šiame reglamente nurodytas sprendimų priėmimas būtų pagrįstas glaudžiu valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimu ir kad sprendimai dėl registracijos būtų priimami remiantis susitarimu. Tai yra būtina sąlyga siekiant, kad registracijos procesas ir priežiūra būtų veiksmingi. Sprendimų priėmimas turėtų būti veiksmingas, greitas ir pagrįstas konsensusu.

(60)

Dėl priežiūros veiksmingumo ir siekdamos išvengti uždavinių dubliavimo, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti.

(61)

Be to, svarbu sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų, pagal šį reglamentą atsakingų už kredito reitingų agentūrų priežiūrą, ir kompetentingų institucijų, vykdančių šiame reglamente nurodytų finansų įstaigų priežiūrą, keitimuisi informacija, ypač su kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už riziką ribojančią priežiūrą, ar atsakingomis už finansinį stabilumą valstybėse narėse.

(62)

Kitų nei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę įsikišti ir imtis atitinkamų priežiūros priemonių, prieš tai informavusios CESR, buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir pasikonsultavusios su atitinkama kolegija, tuo atveju, jei jos nustato, kad įregistruota kredito reitingų agentūra, kurios reitingai naudojami jų teritorijoje, pažeidžia įsipareigojimus pagal šį reglamentą.

(63)

Jei šiame reglamente nenumatytos specialios registracijos, sertifikavimo, registracijos panaikinimo, priežiūros priemonių patvirtinimo ar priežiūros įgaliojimų vykdymo procedūros, turėtų būti taikoma tokias procedūras, įskaitant kalbų vartojimo tvarką, profesinę paslaptį ir advokato teisę neatskleisti profesinės paslapties, reglamentuojanti nacionalinė teisė, bet kredito reitingų agentūrų bei kitų asmenų teisėms pagal tą teisę neturėtų būti daromas poveikis.

(64)

Būtina stiprinti kompetentingų institucijų įgaliojimų konvergenciją, siekiant užtikrinti vienodo lygio normų įgyvendinimą visoje vidaus rinkoje.

(65)

CESR turėtų užtikrinti šio reglamento taikymo nuoseklumą. Jis turėtų skatinti ir palengvinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą vykdant priežiūros veiklą ir prireikus rengti gaires. Todėl CESR turėtų įdiegti tarpininkavimo mechanizmą ir pradėti taikyti tarpusavio vertinimą, skirtus palengvinti nuoseklų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.

(66)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles, reglamentuojančias sankcijas, taikytinas pažeidus šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Šios sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios bei taikomos bent jau didelio profesinio aplaidumo ir tinkamai neatlikto patikrinimo atvejais. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė numatyti administracines ir baudžiamąsias sankcijas. CESR turėtų parengti su tokiomis sankcijomis susijusios praktikos konvergencijos gaires.

(67)

Bet koks kompetentingų institucijų, kitų institucijų, įstaigų ar asmenų keitimasis informacija ar jos perdavimas turėtų būti vykdomas remiantis informacijos apie asmenis perdavimo reikalavimais, apibrėžtais Direktyvoje 95/46/EB.

(68)

Šiame reglamente taip pat turėtų būti numatytos taisyklės, taikytinos informacijos keitimuisi su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis, visų pirma su atsakingomis už kredito reitingų agentūrų, dalyvaujančių patvirtinant ir sertifikuojant, priežiūrą.

(69)

Nepažeidžiant šio Bendrijos teisės akto taikymo, visi skundai dėl kredito reitingų agentūrų, susiję su bet kokiais šio reglamento pažeidimais, turėtų būti teikiami pagal taikomą nacionalinę teisę dėl civilinės atsakomybės.

(70)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (15).

(71)

Visų pirma, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai atsižvelgiant į tarptautinio masto pokyčius iš dalies pakeisti I ir II priedus, kuriuose išdėstyti konkretūs kredito reitingų agentūros atitikties vertinimo kriterijai ir jos pareigos tokiose srityse kaip vidaus organizacija, veiklos susitarimai, darbuotojams taikomos taisyklės, kredito reitingų pateikimas ir atskleidimas bei patikslinti ar pakeisti šio reglamento nuostatų lygiavertiškumo trečiųjų valstybių reguliavimo ir priežiūros teisės sistemai kriterijus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, papildant jį naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(72)

Siekdama atsižvelgti į tolesnius finansų rinkų pokyčius, Komisija turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą, kurioje būtų vertinamas šio reglamento taikymas, ypač kredito reitingais pagrįstas reguliavimas, ir atlygio, kurį reitinguojamas subjektas moka kredito reitingų agentūrai, tinkamumas. Atsižvelgusi į šį įvertinimą Komisija turėtų pateikti atitinkamus teisėkūros pasiūlymus.

(73)

Komisija taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą, kurioje būtų vertinamos emitentams teikiamos paskatos naudotis Bendrijoje įsteigtomis kredito reitingų agentūromis siekiant gauti kai kuriuos savo reitingus, galimos modelio „emitentas moka“ alternatyvos, įskaitant Bendrijos viešosios kredito reitingų agentūros sukūrimą, ir nacionalinių taisyklių dėl šio reglamento nuostatų pažeidimų konvergencija. Komisija, atsižvelgdama į minėtąjį įvertinimą, turėtų pateikti atitinkamus teisėkūros pasiūlymus.

(74)

Komisija taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą, kurioje būtų vertinami trečiųjų valstybių kredito reitingų agentūrų reguliavimo ir priežiūros sistemos pokyčiai ir šių pokyčių bei šiame reglamente nurodytų pereinamųjų nuostatų poveikis Bendrijos finansinių rinkų stabilumui.

(75)

Kadangi šio reglamento tikslo, visų pirma, užtikrinti aukštą vartotojų ir investuotojų apsaugos lygį nustatant bendrą taisyklių sistemą, susijusią su vidaus rinkoje teikiamų kredito reitingų kokybe, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes šiuo metu šioje srityje trūksta nacionalinės teisės aktų ir dauguma egzistuojančių kredito reitingų agentūrų yra įsisteigusios už Bendrijos ribų, todėl to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras su reguliavimu susijęs požiūris į kredito reitingavimo veiklos sąžiningumo, skaidrumo, atsakingumo, gero valdymo ir patikimumo stiprinimą gerinant Bendrijoje suteiktų kredito reitingų kokybę, taip prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, kartu pasiekiant aukštą vartotojų ir investuotojų apsaugos lygį. Jame nustatomos kredito reitingų suteikimo sąlygos ir kredito reitingų agentūrų organizavimo bei veiklos taisyklės, siekiant skatinti jų nepriklausomumą ir išvengti interesų konfliktų.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas kredito reitingams, kuriuos suteikė Bendrijoje registruotos kredito reitingų agentūros ir kurie viešai skelbiami ar platinami abonentams.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

privatiems kredito reitingams, parengtiems pagal individualius užsakymus ir teikiamiems tik juos užsakiusiam asmeniui, bei kurie nėra skirti viešam atskleidimui ar platinimui abonentams;

b)

kreditų vertinimo balai, kreditų vertinimo balų sistemos ir panašūs įvertinimai, susiję su vartotojų, prekybos ar gamybos santykių įsipareigojimais;

c)

eksporto kredito agentūrų parengtiems kredito reitingams, kaip nurodyta Direktyvos 2006/48/EB VI priedo 1 dalies 1.3 punkte, arba

d)

centrinių bankų parengtiems kredito reitingams, kurie:

i)

nėra apmokėti reitinguojamo subjekto;

ii)

nėra skelbiami viešai;

iii)

parengti pagal tinkamą kredito reitingavimo veiklos sąžiningumą ir nepriklausomumą, kaip numatyta šiame reglamente, užtikrinančius principus, standartus ir procedūras; ir

iv)

nėra susiję su valstybių narių atitinkamų centrinių bankų parengtomis finansinėmis priemonėmis.

3.   Kredito reitingų agentūra pateikia registracijos paraišką pagal šį reglamentą, nes šią sąlygą būtina įvykdyti siekiant būti pripažinta išorinės kredito rizikos vertinimo institucija (ECAI) pagal Direktyvos 2006/48/EB VI priedo 2 dalį, nebent ji suteikia tik 2 dalyje nurodytus kredito reitingus.

4.   Siekdama užtikrinti vienodą 2 dalies d punkto taikymą, Komisija, valstybei narei pateikus prašymą, pagal 38 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą ir remdamasi šio straipsnio 2 dalies d punkte nurodytais kriterijais gali priimti sprendimą, kuriame nurodyta, kad minėtas punktas taikomas centriniam bankui ir kad todėl jo suteiktiems kredito reitingams šis reglamentas netaikomas.

Komisija savo interneto svetainėje skelbia centrinių bankų, kuriems taikomas šio straipsnio 2 dalies d punktas, sąrašą.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a)

kredito reitingas – nuomonė apie subjekto, skolos ar finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių, privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių priemonių arba tokios skolos ar finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių, privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių priemonių emitento kreditingumą, pateikta naudojant nustatytą ir apibrėžtą reitingo kategorijų vertinimo skalę;

b)

kredito reitingų agentūra – juridinis asmuo, kurio veikla apima profesionalų kredito reitingų teikimą;

c)

buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje įsisteigusi kredito reitingų agentūros registruotoji buveinė;

d)

reitingų analitikas – asmuo, kuris atlieka analitines užduotis, būtinas suteikti kredito reitingą;

e)

pagrindinis reitingų analitikas – asmuo, visų pirma atsakingas už kredito reitingo rengimą ar ryšius su emitentu dėl konkretaus kredito reitingo ar bendrai dėl to emitento teikiamos finansinės priemonės reitingo ir, prireikus, už rekomendacijų dėl tokio reitingo reitingų komitetui rengimą;

f)

reitinguojamas subjektas – juridinis asmuo, kurio kreditingumas tiesiogiai arba netiesiogiai vertinamas suteikiant kredito reitingą, neatsižvelgiant į tai, ar jis prašė šio kredito reitingo, ar ne, taip pat ar pateikė informaciją šiam kredito reitingui nustatyti, ar jos nepateikė;

g)

reguliavimo tikslai – kredito reitingų naudojimas konkrečiam tikslui, t. y. siekiant laikytis valstybių narių nacionalinės teisės aktuose įgyvendintos Bendrijos teisės;

h)

reitingo kategorija – reitingo simbolis, pvz., raidinis arba skaitmeninis simbolis, kurį gali papildyti pridėtiniai ženklai, naudojamas nustatant kredito reitingą siekiant pateikti santykinį rizikos matą, kad būtų galima atskirti skirtingas reitinguojamų subjektų, emitentų ir finansinių priemonių ar kito turto tipų rizikos charakteristikas;

i)

susijusi trečioji šalis – užsakovas, organizatorius, rėmėjas, valdymo įmonė ar bet kuri kita šalis, bendraujanti su kredito reitingų agentūra reitinguojamo subjekto vardu, įskaitant bet kokį asmenį, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su reitinguojamu subjektu kontrolės ryšiais;

j)

kontrolė – patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonės santykiai, kaip apibūdinta 1983 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės (16) 1 straipsnyje, arba glaudus bet kurio fizinio ar juridinio asmens ir įmonės ryšys;

k)

finansinės priemonės – 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (17) I priedo C skirsnyje išvardytos priemonės;

l)

struktūrizuotos finansinės priemonės – finansinė priemonė ar kitas turtas, atsiradę dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, minimų Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 36 punkte;

m)

kredito reitingų agentūrų grupė – Bendrijoje įsisteigusių įmonių grupė, sudaryta iš patronuojančiosios ir patronuojamųjų įmonių, kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 2 straipsniuose, bei įmonių, susijusių tarpusavyje kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje, ir kurių veikla apima kredito reitingų teikimą. 4 straipsnio 4 dalies a punkto tikslais kredito reitingo agentūrų grupė taip pat apima trečiosiose valstybėse įsisteigusias kredito reitingų agentūras;

n)

vyresnioji vadovybė – asmuo ar asmenys, veiksmingai vadovaujantys kredito reitingų agentūros veiklai, ir jos administracinės valdybos ar stebėtojų tarybos narys ar nariai;

o)

kredito reitingavimo veikla – duomenų ir informacijos analizė bei vertinimas, patvirtinimas, kredito reitingų suteikimas ir peržiūra.

2.   Taikant 1 dalies a punktą kredito reitingais nelaikoma:

a)

rekomendacijos, kaip apibrėžta Komisijos direktyvos 2003/125/EB (18) 1 straipsnio 3 dalyje;

b)

investicinis tyrimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/73/EB (19) 24 straipsnio 1 dalyje, ir kitų rūšių bendros rekomendacijos, pavyzdžiui „pirkti“, „parduoti“ ar „laikyti“, susijusios su finansinių priemonių sandoriais ar finansiniais įsipareigojimais; arba

c)

nuomonės apie finansinio įsipareigojimo arba finansinės priemonės vertę.

4 straipsnis

Kredito reitingų naudojimas

1.   Kredito įstaigos, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/48/EB, investicinės įmonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB, draudimo bendrovės, kurioms taikoma 1973 m. liepos 24 d. Pirmoji Tarybos direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (20), gyvybės draudimo bendrovės, kaip apibrėžta 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (21), perdraudimo bendrovės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/68/EB dėl perdraudimo (22), kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS), kaip apibrėžta Direktyvoje 85/611/EB ir įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Direktyvoje 2003/41/EB, reguliavimo tikslais gali naudotis kredito reitingais tik jeigu juos suteikė Bendrijoje įsisteigusios ir laikantis šio reglamento įregistruotos kredito reitingų agentūros.

Jeigu pagal Direktyvą 2003/71/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 809/2004 paskelbtame prospekte pateikiama nuoroda į kredito reitingą ar reitingus, emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis būti įtrauktu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užtikrina, kad prospekte taip pat būtų pateikiama aiški ir išsami informacija apie tai, ar tokius kredito reitingus suteikė Bendrijoje įsisteigusi ir laikantis šio reglamento įregistruota kredito reitingų agentūra.

2.   Laikoma, kad Bendrijoje įsteigta ir pagal šį reglamentą registruota kredito reitingų agentūra suteikė kredito reitingą, kai kredito reitingas yra paskelbtas kredito reitingų agentūros interneto svetainėje ar kitomis priemonėmis, arba išplatintas abonentams ir pateiktas bei atskleistas vykdant 10 straipsnyje nustatytas pareigas, aiškiai nurodant, kad kredito reitingas yra patvirtintas pagal šio straipsnio 3 dalį.

3.   Bendrijoje įsteigta ir pagal šį reglamentą įregistruota kredito reitingų agentūra gali patvirtinti trečiojoje valstybėje suteiktą kredito reitingą tik tuo atveju, jei kredito reitingavimo veikla, kuri užbaigiama tokio kredito reitingo suteikimu, atitinka šiuos reikalavimus:

a)

kredito reitingavimo veiklą, kuri užbaigiama kredito reitingo, kuris turi būti patvirtintas, suteikimu, iš dalies ar visiškai vykdo tvirtinančioji kredito reitingų agentūra ar tai pačiai grupei priklausančios kredito reitingų agentūros;

b)

kredito reitingų agentūra patikrino ir bet kuriuo metu buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai gali įrodyti, kad trečiosios valstybės kredito reitingų agentūros vykdoma kredito reitingavimo veikla, kuri užbaigiama kredito reitingo, kuris turi būti patvirtintas, suteikimu, atitinka reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti, kaip nustatytieji 6–12 straipsniuose;

c)

tvirtinančiosios kredito reitingų agentūros buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos arba 29 straipsnyje nurodytos kompetentingų institucijų kolegijos (kolegijos) gebėjimas vertinti ir stebėti, ar trečiojoje valstybėje įsteigta kredito reitingų agentūra laikosi b punkte nurodytų reikalavimų, yra neribotas;

d)

buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu kredito reitingų agentūra pateikia visą informaciją, kurios reikia tai kompetentingai institucijai siekiant nuolat stebėti, kaip laikomasi šio reglamento reikalavimų;

e)

esama objektyvios priežasties, kodėl kredito reitingas turėtų būti rengiamas trečiojoje valstybėje;

f)

trečiojoje valstybėje įsisteigusi kredito reitingų agentūra turi jos išduotą leidimą ar yra joje registruota, taip pat jai taikoma šios valstybės priežiūra;

g)

reguliavimo sistema toje trečiojoje valstybėje užkertamas kelias tos valstybės kompetentingoms institucijoms ir kitoms viešosios valdžios institucijoms kištis į kredito reitingų turinį ir metodus; ir

h)

tvirtinančiosios kredito reitingų agentūros buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ir trečiojoje valstybėje įsteigtos kredito reitingų agentūros atitinkama kompetentinga institucija yra sudariusios reikiamą bendradarbiavimo susitarimą. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad tokiuose bendradarbiavimo susitarimuose būtų numatyta bent:

i)

susijusių kompetentingų institucijų keitimosi informacija sistema; ir

ii)

priežiūros veiklos koordinavimo procedūros, kad tvirtinančiosios kredito reitingų agentūros buveinės valstybės narės kompetentinga institucija galėtų nuolat stebėti kredito reitingavimo veiklą, kuri užbaigiama suteikus patvirtintą kredito reitingą.

4.   Pagal 3 dalį patvirtintas kredito reitingas laikomas kredito reitingu, išduotu agentūros, kuri yra įsisteigusi Bendrijoje ir įregistruota laikantis šio reglamento.

Bendrijos teritorijoje įsisteigusi ir laikantis šio reglamento įregistruota kredito reitingo agentūra negali naudotis tokiu patvirtinimu siekdama nesilaikyti šio reglamento reikalavimų.

5.   Kredito reitingų agentūra, kuri patvirtino trečiojoje valstybėje suteiktą kredito reitingą pagal 3 dalį, visapusiškai atsako už tą kredito reitingą ir toje dalyje išdėstytų reikalavimų vykdymą.

6.   Kai Komisija pagal 5 straipsnio 6 dalį pripažįsta, kad trečiosios valstybės teisės ir priežiūros sistema atitinka šio reglamento reikalavimus ir kai veikia 5 straipsnio 7 dalyje nurodyti bendradarbiavimo susitarimai, daugiau nebereikalaujama, kad kredito reitingų agentūra, tvirtinanti toje trečiojoje valstybėje suteiktus kredito reitingus, prireikus tikrintų ar įrodytų, kad įvykdyta šio straipsnio 3 dalies g punkte nustatyta sąlyga.

5 straipsnis

Lygiavertiškumas ir juo grindžiamas sertifikavimas

1.   Kredito reitingai, kurie susiję su trečiosiose valstybėse įsisteigusiais subjektais ar suteiktomis finansinėmis priemonėmis ir kuriuos suteikė trečiojoje valstybėje įsisteigusi kredito reitingų agentūra, pagal 4 straipsnio 1 dalį gali būti naudojami Bendrijoje jų nepatvirtinus vadovaujantis 4 straipsnio 3 dalimi, jeigu:

a)

trečiojoje valstybėje įsisteigusi kredito reitingų agentūra turi leidimą ar yra registruota, taip pat ji yra prižiūrima šioje valstybėje;

b)

Komisija pagal šio straipsnio 6 dalį priėmė lygiavertiškumo sprendimą, pagal kurį pripažįstama, kad šios trečiosios valstybės teisės ir priežiūros sistema atitinka šio reglamento reikalavimus;

c)

veikia šio straipsnio 7 dalyje nurodyti bendradarbiavimo susitarimai;

d)

kredito reitingų agentūros suteikti reitingai ir jos reitingavimo veikla nėra nuolat svarbūs vienos ar kelių valstybių narių finansiniam stabilumui ar finansų rinkų vientisumui; ir

e)

kredito reitingų agentūrai yra išduotas sertifikatas pagal šio straipsnio 2 dalį.

2.   1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra gali pateikti prašymą dėl sertifikavimo. Paraiška pagal 15 straipsnio nuostatas teikiama Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui (CESR). Per penkias darbo dienas nuo paraiškos dėl sertifikavimo gavimo dienos CESR išsiunčia paraišką visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kviesdamas jas apsvarstyti tapimo atitinkamos kolegijos narėmis galimybę pagal 29 straipsnio 3 dalies b punktą. Kolegijos narėmis nusprendusios tapti kompetentingos institucijos praneša apie tai CESR per dešimt darbo dienų nuo CESR kvietimo gavimo dienos. Pagal šią dalį pranešimą CESR pateikusios kompetentingos institucijos tampa kolegijos narėmis. Per dvidešimt darbo dienų nuo paraiškos dėl sertifikavimo gavimo dienos CESR parengia ir savo interneto svetainėje paskelbia kompetentingų institucijų, kolegijos narių, sąrašą. Per dešimt darbo dienų nuo paskelbimo dienos kolegijos narės pagal 29 straipsnio 5 dalies kriterijus išrenka tarpininką. Po to, kai kolegija įsteigta, jos sudėtį ir veiklą reglamentuoja 29 straipsnis.

3.   Prašymas dėl sertifikavimo nagrinėjamas pagal 16 straipsnyje nustatytą procedūrą. Sprendimas dėl sertifikavimo priimamas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytais kriterijais.

Apie sprendimą dėl sertifikavimo pranešama ir jis skelbiamas pagal 18 straipsnį.

4.   Kredito reitingų agentūra taip pat gali atskirai pateikti paraišką dėl leidimo nesilaikyti:

a)

išnagrinėjus kiekvieną individualų atvejį – kai kurių ar visų I priedo A skirsnyje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodytų reikalavimų, jei kredito reitingų agentūra gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į kredito reitingų teikimo pobūdį ir sferą, šie reikalavimai yra neproporcingi;

b)

reikalavimo dėl fizinio buvimo Bendrijoje, jei toks reikalavimas trukdytų ir būtų neproporcingas atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į kredito reitingų teikimo pobūdį ir sferą.

Vertindamos šią paraišką kompetentingos institucijos atsižvelgia į paraišką teikiančios kredito reitingų agentūros dydį jos veiklos pobūdžio, masto ir sudėtingumo aspektais, jos kredito reitingų teikimo pobūdį ir sferą bei į kredito reitingų agentūros suteiktų kredito reitingų poveikį vienos ar daugiau valstybių narių finansų rinkų finansiniam stabilumui ar vientisumui. Atsižvelgdamos į šiuos pagrindus kompetentinga institucija gali suteikti kredito reitingų agentūrai minėtas išimtis.

5.   Sprendimai dėl išimčių pagal šio straipsnio 4 dalį priimami laikantis 16 straipsnio atitinkamų nuostatų ir jame nurodytos tvarkos, išskyrus šio straipsnio 7 dalį. Jeigu atitinkamos kolegijos narės ilgai nesutaria dėl to, ar taikyti išimtį kredito reitingų agentūrai, tarpininkas priima visapusiškai pagrįstą sprendimą.

Sertifikavimo tikslais, įskaitant išimčių teikimą ir priežiūrą, tarpininkas prireikus atlieka buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos užduotis.

6.   Komisija gali priimti lygiavertiškumo sprendimą pagal 38 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, nurodydama, kad pagal trečiosios valstybė teisės ir priežiūros sistemą užtikrinama, kad toje trečiojoje valstybėje turinčios leidimą ar registruotos įmonės atitiktų teisiškai privalomus reikalavimus, prilygstančius šio reglamento reikalavimams ir kurių laikymasis ir taikymas toje trečiojoje valstybėje yra veiksmingai prižiūrimi.

Galima pripažinti, kad trečiosios valstybės teisės ir priežiūros sistema lygiavertė šiam reglamentui, jei trečiosios valstybės sistema įvykdomos bent šios sąlygos:

a)

kredito reitingų agentūros turi turėti šios trečiosios valstybės leidimą ar būti joje registruotos, joms nuolat veiksmingai taikoma priežiūra ir jos privalo laikytis taisyklių;

b)

šios trečiosios valstybės kredito reitingų agentūroms taikomos teisiškai įpareigojančios taisyklės, lygiavertės nustatytosioms 6–12 straipsniuose ir I priede; ir

c)

reguliavimo sistema toje trečiojoje valstybėje užkertamas kelias šios trečiosios valstybės priežiūros institucijoms ir kitoms viešosios valdžios institucijoms kištis į kredito reitingų turinį ir metodus.

Komisija, siekdama atsižvelgti į finansų rinkos pokyčius, labiau patikslina ar pakeičia antros pastraipos a–c punktuose nustatytus kriterijus. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, turi būti priimtos laikantis 38 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

7.   Tarpininkas sudaro bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamomis trečiųjų valstybių, kurių teisės ir priežiūros sistemos pagal 6 dalį pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui, kompetentingomis institucijomis. Tokiuose susitarimuose numatoma bent ši informacija:

a)

susijusių kompetentingų institucijų keitimosi informacija sistema; ir

b)

procedūros, susijusios su priežiūros veiklos koordinavimu.

CESR koordinuoja valstybių narių kompetentingų institucijų ir trečiųjų valstybių, kurių teisės ir priežiūros sistemos pagal 6 dalį pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui, atitinkamų kompetentingų institucijų bendradarbiavimo susitarimų rengimą.

8.   20, 24 ir 25 straipsniai mutatis mutandis taikomi sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms ir jų suteiktiems kredito reitingams.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

KREDITO REITINGŲ SUTEIKIMAS

6 straipsnis

Nepriklausomumas ir interesų konfliktų vengimas

1.   Kredito reitingų agentūra imasi visų reikalingų veiksmų siekdama užtikrinti, kad kredito reitingo suteikimui neturėtų įtakos joks esamas ar galimas interesų konfliktas ar komerciniai santykiai, kuriuose dalyvauja kredito reitingą suteikianti kredito reitingų agentūra, jos vadovai, reitingų analitikai, darbuotojai ar visi kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi ar kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra, ar kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susiję kontrolės ryšiais.

2.   Siekiant užtikrinti 1 dalies laikymąsi, kredito reitingų agentūra laikosi visų I priedo A ir B skirsniuose išdėstytų reikalavimų.

3.   Kredito reitingų agentūros prašymu buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali atleisti kredito reitingų agentūrą nuo I priedo A skirsnio 2, 5 ir 6 punktuose bei 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų laikymosi, jei kredito reitingų agentūra sugeba įrodyti, kad dėl jos veiklos pobūdžio, apimties ir sudėtingumo bei dėl kredito reitingų suteikimo pobūdžio ir įvairovės, šie reikalavimai yra neproporcingi ir kad:

a)

kredito reitingų agentūroje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų;

b)

kredito reitingų agentūra įgyvendino priemones ir procedūras, visų pirma vidaus kontrolės mechanizmus, ataskaitų teikimo priemones ir priemones, užtikrinančias reitingavimo analitikų bei kredito reitingus tvirtinančių asmenų nepriklausomumą, kuriomis užtikrinamas veiksmingas šio reglamento tikslų įgyvendinimas; ir

c)

kredito reitingų agentūros dydis nenustatytas taip, kad kredito reitingų agentūra ar kredito reitingų agentūrų grupė išvengtų šio reglamento reikalavimų laikymosi.

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad kredito reitingų agentūrų grupės atveju bent viena iš grupei priklausančių kredito reitingų agentūrų nebūtų atleista nuo I priedo A skirsnio 2, 5 ir 6 punktuose bei 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų laikymosi.

7 straipsnis

Reitingų analitikai, darbuotojai ir kiti suteikiant kredito reitingus dalyvaujantys asmenys

1.   Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad kredito reitingų agentūros reitingų analitikai, darbuotojai ir visi kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis jos naudojasi arba kurių paslaugas jos kontroliuoja, ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingavimo veikloje, turėtų atitinkamų žinių ir patirties vykdyti pavestas pareigas.

2.   Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad 1 dalyje nurodytiems asmenims nebūtų leidžiama pradėti derybų dėl mokesčio ar atlygio su bet kokiu reitinguojamu subjektu, susijusia trečiąja šalimi ar bet kokiu asmeniu, tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusiu su reitinguojamu subjektu, arba jose dalyvauti.

3.   Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti asmenys atitiktų I priedo C skirsnyje išdėstytus reikalavimus.

4.   Kredito reitingų agentūra numato reitingų analitikų ir asmenų, tvirtinančių kredito reitingus, atitinkamą laipsniškos rotacijos mechanizmą, kaip apibrėžta I priedo C skirsnyje. Šis rotacijos mechanizmas turi vykti etapais, keičiantis atskiriems asmenims, o ne iškart visai grupei.

5.   Reitingų analitikų ir kredito reitingus tvirtinančių asmenų atlyginimas ir veiklos vertinimas nepriklauso nuo pajamų, kurias kredito reitingų agentūra gauna iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių, dydžio.

8 straipsnis

Metodai, modeliai ir pagrindinės reitingavimo prielaidos

1.   Kredito reitingų agentūra viešai skelbia metodus, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kuriais ji remiasi vykdydama kredito reitingavimo veiklą, kaip apibrėžta I priedo E skirsnio I dalies 5 punkte.

2.   Kredito reitingų agentūra priima, įgyvendina ir taiko atitinkamas priemones, siekdama užtikrinti, kad jos suteikti kredito reitingai būtų pagrįsti išsamia visos jai prieinamos informacijos, kuri laikoma reikšminga pagal jos reitingavimo metodus, analize. Ji imasi visų būtinų priemonių, kad kredito reitingų nustatymui naudojama informacija būtų pakankamos kokybės ir gauta iš patikimų šaltinių.

3.   Kredito reitingų agentūra taiko griežtus, sistemingus bei vientisus metodus, kurie tikrinami remiantis ankstesne patirtimi, įskaitant grįžtamąjį patikrinimą.

4.   Kai kredito reitingų agentūra naudojasi esamu kitos kredito reitingų agentūros parengtu pagrindinio turto ar struktūrizuotų finansinių priemonių kredito reitingu, ji negali atsisakyti suteikti subjekto ar finansinės priemonės kredito reitingo dėl to, kad kita kredito reitingų agentūra yra anksčiau suteikusi reitingą šio subjekto ar finansinės priemonės daliai.

Kredito reitingų agentūra registruoja visus atvejus, kai suteikdama kredito reitingus ji nesilaikė esamų kitos kredito reitingų agentūros parengtų pagrindinio turto ar struktūrizuotų finansinių priemonių reitingų, pagrįsdama tokį nevienodą vertinimą.

5.   Kredito reitingų agentūra stebi kredito reitingus ir nuolat bei mažiausiai kartą per metus peržiūri savo suteiktus kredito reitingus ir metodus, ypač kai padaromi reikšmingi pakeitimai, kurie gali daryti poveikį kredito reitingui. Kredito reitingų agentūra nustato vidaus tvarką, skirtą stebėti, kokį poveikį makroekonominių arba finansų rinkų sąlygų pokyčiai turi kredito reitingams.

6.   Pasikeitus kredito reitingavimo veiklos metodams, modeliams ar esminėms vertinimo prielaidoms, kredito reitingų agentūra:

a)

nedelsdama informuoja apie numatomą kredito reitingų, kuriems tai turės įtakos, mastą, naudodamasi tomis pačiomis komunikacijų priemonėmis, kurios buvo naudojamos skelbiant tuos kredito reitingus;

b)

kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pasikeitimo, peržiūri kredito reitingus, kuriems tai turėjo įtakos, ir tuo tarpu stebi šiuos reitingus; ir

c)

iš naujo suteikia visus kredito reitingus, kurie buvo pagrįsti tais metodais, modeliais ar pagrindinėmis reitingavimo prielaidomis, jei atlikus peržiūrą paaiškėja, kad šie pasikeitimai turi bendrą jungtinį poveikį šiems kredito reitingams.

9 straipsnis

Užsakomosios paslaugos

Užsakomosios paslaugos, susijusios su svarbiomis veiklos funkcijomis neturi būti vykdomos taip, kad realiai kenktų kredito reitingų agentūros vidaus kontrolės kokybei ir kompetentingų institucijų gebėjimui prižiūrėti, ar kredito reitingų agentūros vykdo įsipareigojimus pagal šį reglamentą.

10 straipsnis

Kredito reitingų atskleidimas ir pateikimas

1.   Kredito reitingų agentūra be atrankos ir laiku atskleidžia bet kurį kredito reitingą, taip pat bet kurį sprendimą nebevykdyti kredito reitingo priežiūros. Priėmus sprendimą nutraukti kredito reitingavimą, paskelbtoje informacijoje turi būti nurodytos visos priežastys.

Pirmoji pastraipa taip pat taikoma kredito reitingams, kurie platinami abonentams.

2.   Kredito reitingų agentūros užtikrina, kad kredito reitingai pateikiami ir tvarkomi laikantis I priedo D skirsnyje išdėstytų reikalavimų.

3.   Kai kredito reitingų agentūra suteikia kredito reitingus struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, ji užtikrina, kad kredito reitingų kategorijos, kurios priskiriamos struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, aiškiai išsiskirtų naudojant papildomą simbolį, jas atskiriantį nuo reitingų kategorijų, naudojamų bet kokiems kitiems subjektams, finansinėms priemonėms ar finansiniams įpareigojimams vertinti;

4.   Kredito reitingų agentūra atskleidžia savo politiką ir procedūras, susijusias su neužsakytais kredito reitingais.

5.   Kai kredito reitingų agentūra suteikia neužsakytą kredito reitingą, ji aiškiai nurodo, ar reitinguojamas subjektas ar susijusi trečioji šalis dalyvavo kredito reitingo procese ir ar kredito reitingų agentūra turėjo prieigą prie reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies sąskaitų ir kitų svarbių vidaus dokumentų.

Neužsakyti kredito reitingai pažymimi atitinkama kategorija.

6.   Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad jokios kompetentingos institucijos pavadinimas nebūtų naudojamas taip, kad būtų nurodoma ar daroma užuomina apie tai, kad ta institucija patvirtina kredito reitingų agentūros kredito reitingus ar kredito reitingavimo veiklą arba jiems pritaria.

11 straipsnis

Bendras ir periodinis informacijos skelbimas

1.   Kredito reitingų agentūra išsamiai skelbia visuomenei ir nedelsdama atnaujina informaciją, susijusią su I priedo E skirsnio I dalies klausimais.

2.   Kredito reitingų agentūra pateikia CESR įsteigtai centrinei duomenų saugyklai informaciją apie ankstesnius savo veiklos rezultatus, įskaitant reitingų kitimo dažnumą, ir informaciją apie anksčiau suteiktus kredito reitingus ir jų pokyčius. Kredito reitingų agentūra informaciją šiai saugyklai teikia standartine forma, kaip nurodo CESR. CESR viešai paskelbia šią informaciją ir kasmet skelbia informacijos apie pagrindinius pastebėtus pokyčius santrauką.

3.   Kredito reitingų agentūros kasmet pateikia savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir CESR informaciją, susijusią su I priedo E skirsnio II dalies 2 punkto klausimais. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atskleidžia šią informaciją atitinkamos kolegijos narėms.

12 straipsnis

Veiklos skaidrumo ataskaita

Kredito reitingų agentūra kasmet skelbia skaidrumo ataskaitą, kurioje pateikiama informacija, susijusi su I priedo E skirsnio III dalies klausimais. Kredito reitingų agentūra paskelbia skaidrumo ataskaitą ne vėliau kaip per tris mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos ir užtikrina, kad ji būtų prieinama agentūros interneto svetainėje ne trumpiau kaip penkerius metus.

13 straipsnis

Mokesčiai už viešą informacijos skelbimą

Kredito reitingų agentūra neima mokesčio už pagal 8–12 straipsnius pateiktą informaciją.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

KREDITO REITINGAVIMO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

I SKYRIUS

Registracijos procedūra

14 straipsnis

Registracijos reikalavimai

1.   Kredito reitingų agentūra kreipiasi dėl registracijos pagal 2 straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad ji yra Bendrijoje įsteigtas juridinis asmuo.

2.   Registracija galioja visoje Bendrijos teritorijoje, kai pagal atitinkamą nacionalinę teisę įsigalioja pagal 16 straipsnio 7 dalį arba 17 straipsnio 7 dalį buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimtas sprendimas dėl registracijos.

3.   Registruota kredito reitingų agentūra visada turi atitikti pradinei registracijai nustatytas sąlygas.

Kredito reitingų agentūros nedelsdamos informuoja CESR, buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir tarpininką apie visus reikšmingus pradinės registracijos sąlygų pasikeitimus, taip pat apie bet kokį Bendrijoje atidarytą ar uždarytą filialą.

4.   Nedarant įtakos 16 ir 17 straipsnių taikymui, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija registruoja kredito reitingų agentūrą, jei, remdamasi paraiškos išnagrinėjimo rezultatais, ji padaro išvadą, jog kredito reitingų agentūra atitinka šiame reglamente išdėstytas kredito reitingų suteikimo sąlygas, atsižvelgdama į 4 ir 6 straipsnius.

5.   Kompetentingos institucijos negali nustatyti registracijos reikalavimų, kurie nenumatyti šiame reglamente.

15 straipsnis

Registracijos paraiška

1.   Kredito reitingų agentūra pateikia registracijos paraišką CESR. Tokioje paraiškoje turi būti pateikta informacija apie II priede išdėstytus klausimus.

2.   Kai registracijos paraišką teikia kredito reitingų agentūrų grupė, grupės nariai paskiria vieną iš grupės narių grupės vardu pateikti visas registracijos paraiškas CESR. Paskirtoji kredito reitingų agentūra pateikia informaciją apie II priede išdėstytus klausimus už kiekvieną grupės narį.

3.   Kredito reitingų agentūros pateikia paraiškas ta kalba, kuria jas pateikti reikalaujama pagal jų atitinkamos buveinės valstybės narės įstatymus, ir tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

CESR pateikta registracijos paraiška buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai laikoma atitinkamos kredito reitingų agentūros pateikta paraiška.

4.   Per penkias darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos CESR perduoda paraiškos kopijas visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Per dešimt darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos CESR pateikia rekomendaciją kompetentingai buveinės valstybės narės institucijai dėl to, ar paraiška tinkamai užpildyta.

5.   Per 25 darbo dienas nuo registracijos paraiškos gavimo dienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ir atitinkamos kolegijos narės, atsižvelgdamos į 4 dalyje nurodytą CESR rekomendaciją, patikrina, ar paraiška buvo tinkamai užpildyta. Jei paraiška tinkamai neužpildyta, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nustato terminą, iki kurio kredito reitingų agentūra turi jai ir CESR pateikti papildomą informaciją, bei atitinkamai apie tai informuoja kolegijos nares ir CESR.

Nustačiusi, kad paraiška tinkamai užpildyta, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija apie tai praneša atitinkamai kredito reitingų agentūrai, kolegijos narėms ir CESR.

6.   Per penkias darbo dienas nuo 5 dalyje nurodytos papildomos informacijos gavimo dienos CESR perduoda papildomą informaciją visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

16 straipsnis

Kredito reitingų agentūros registracijos paraiškos nagrinėjimas kompetentingose institucijose

1.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ir kompetentingos institucijos, kurios yra atitinkamos kolegijos narės, per 60 darbo dienų nuo 15 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo dienos:

a)

kartu išnagrinėja registracijos paraišką; ir

b)

daro viską, kas įmanoma pagal savo įgaliojimus, kad būtų susitarta dėl to, ar įregistruoti kredito reitingų agentūrą, ar atsisakyti tą padaryti, atsižvelgdamos į tai, ar kredito reitingų agentūra atitinka šiame reglamente išdėstytus reikalavimus.

2.   Tarpininkas gali pratęsti paraiškos nagrinėjimo laikotarpį 30 darbo dienų, jeigu, visų pirma, kredito reitingų agentūra:

a)

numato patvirtinti kredito reitingus, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje;

b)

numato pasinaudoti užsakomosiomis paslaugomis; arba

c)

prašo atleisti nuo reikalavimų laikymosi pagal 6 straipsnio 3 dalį.

3.   Tarpininkas koordinuoja kredito reitingų agentūros pateiktos paraiškos nagrinėjimą ir užtikrina, kad atitinkamos kolegijos narės dalintųsi visa informacija, reikalinga paraiškos nagrinėjimui.

4.   Pasiekus 1 dalies b punkte nurodytą susitarimą, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija parengia visapusiškai pagrįstą sprendimo projektą ir jį pateikia tarpininkui.

Jei atitinkamos kolegijos narėms nepavyksta susitarti, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija parengia visapusiškai pagrįstą atsisakymo registruoti sprendimo projektą, kuris grindžiamas rašytinėmis kolegijos narių, manančių, kad registracijos paraiška neturėtų būti tenkinama, nuomonėmis ir jį pateikia tarpininkui. Kolegijos narės, kurios mano, kad registracijos paraišką reikia patenkinti, išsamiai paaiškina savo nuomones ir jas pateikia tarpininkui.

5.   Per 60 darbo dienų nuo 15 straipsnio 5 dalies antrojoje pastraipoje nurodyto pranešimo ir bet kokiu atveju per 90 darbo dienų tais atvejais, kai taikomos 2 dalies nuostatos, tarpininkas perduoda CESR visapusiškai pagrįstą sprendimo registruoti projektą arba sprendimo atsisakyti registruoti projektą kartu su 4 dalies antroje pastraipoje minėtais išsamiais paaiškinimais.

6.   Per 20 darbo dienų nuo 5 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos CESR atitinkamos kolegijos narėms pateikia nuomonę, ar kredito reitingų agentūra atitinka registracijos reikalavimus. Gavusios CESR nuomonę kolegijos narės iš naujo nagrinėja sprendimo projektą.

7.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priima visapusiškai pagrįstą sprendimą dėl registracijos arba sprendimą dėl atsisakymo registruoti per 15 darbo dienų nuo CESR nuomonės gavimo dienos. Jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesutinka su CESR nuomone, ji išsamiai paaiškina motyvus. Jei CESR savo nuomonės nepateikia, per 30 darbo dienų nuo sprendimo projekto perdavimo CESR pagal 5 dalį dienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą.

Jei atitinkamos kolegijos narėms niekaip nepavyksta susitarti, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priima visapusiškai pagrįstą sprendimą dėl atsisakymo registruoti, kuriame nurodomos nesutariančios kompetentingos institucijos ir išdėstomos jų nuomonės.

17 straipsnis

Kredito reitingų agentūrų grupės registracijos paraiškų nagrinėjimas kompetentingose institucijose

1.   Tarpininkas ir kompetentingos institucijos, kurios yra atitinkamos kolegijos narės, per 60 darbo dienų nuo 15 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo dienos:

a)

kartu išnagrinėja registracijos paraiškas; ir

b)

daro viską, kas įmanoma pagal savo įgaliojimus, kad būtų susitarta dėl to, ar įregistruoti kredito reitingų agentūrų grupės nares, ar atsisakyti tą padaryti, atsižvelgdamos į tai, ar šios kredito reitingų agentūros atitinka šiame reglamente išdėstytus reikalavimus.

2.   Tarpininkas gali pratęsti nagrinėjimo laikotarpį 30 darbo dienų, visų pirma tais atvejais, kai kuri nors iš kredito reitingų agentūrų grupės narių:

a)

numato patvirtinti kredito reitingus, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje;

b)

numato pasinaudoti užsakomosiomis paslaugomis; arba

c)

prašo atleisti nuo reikalavimų laikymosi pagal 6 straipsnio 3 dalį.

3.   Tarpininkas koordinuoja kredito reitingų agentūrų grupės pateiktų paraiškų nagrinėjimą ir užtikrina, kad atitinkamos kolegijos narės dalintųsi visa informacija, reikalinga paraiškų nagrinėjimui.

4.   Pasiekus 1 dalies b punkte nurodytą susitarimą, buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos parengia individualius visapusiškai pagrįstus sprendimų dėl kiekvienos kredito reitingų agentūrų grupės narės projektus ir juos pateikia tarpininkui.

Jei atitinkamos kolegijos narėms nepavyksta susitarti, buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos parengia visapusiškai pagrįstus atsisakymo registruoti sprendimų projektus, kurie grindžiami kolegijos narių, manančių, kad registracijos paraiška neturėtų būti tenkinama, rašytinėmis nuomonėmis, ir juos pateikia tarpininkui. Kolegijos narės, kurios mano, kad registracijos paraišką reikia patenkinti, išsamiai paaiškina savo nuomones ir jas pateikia tarpininkui.

5.   Per 60 darbo dienų nuo 15 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo ir bet kokiu atveju per 90 darbo dienų tais atvejais, kai taikomos 2 dalies nuostatos, tarpininkas perduoda CESR visapusiškai pagrįstą sprendimo registruoti projektą arba sprendimo atsisakyti registruoti projektą kartu su 4 dalies antroje pastraipoje minėtais išsamiais paaiškinimais.

6.   Per 20 darbo dienų nuo 5 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos CESR atitinkamos kolegijos narėms pateikia savo nuomonę, ar kredito reitingų agentūrų grupė atitinka registracijos reikalavimus. Gavusios CESR nuomonę kolegijos narės iš naujo nagrinėja sprendimų projektus.

7.   Buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos priima visapusiškai pagrįstus sprendimus dėl registracijos arba atsisakymo registruoti per 15 darbo dienų nuo CESR nuomonės gavimo dienos. Jei buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos nesutinka su CESR nuomone, jos išsamiai paaiškina motyvus. Jei CESR savo nuomonės nepateikia, per 30 darbo dienų nuo sprendimų projektų perdavimo CESR pagal 5 dalį buveinės valstybių narių kompetentingos institucijos priima sprendimus.

Jei atitinkamos kolegijos narėms niekaip nepavyksta susitarti dėl to, ar įregistruoti atskirą kredito reitingų agentūrą, tokios kredito reitingų agentūros buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priima visapusiškai pagrįstą sprendimą dėl atsisakymo registruoti, kuriame nurodomos nesutariančios kompetentingos institucijos ir išdėstomos jų nuomonės.

18 straipsnis

Pranešimas apie sprendimą dėl kredito reitingų agentūros registracijos, atsisakymo įregistruoti arba registracijos panaikinimo

1.   Per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16 arba 17 straipsnius dienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneša atitinkamai kredito reitingų agentūrai apie tai, ar ji buvo įregistruota. Kai buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atsisako registruoti kredito reitingų agentūrą, sprendime ji nurodo visas motyvus.

2.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija informuoja Komisiją, CESR ir kitas kompetentingas institucijas apie bet kokius sprendimus, priimtus pagal 16, 17 arba 20 straipsnį.

3.   Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir savo interneto svetainėje paskelbia pagal šį reglamentą įregistruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą. Šis sąrašas atnaujinamas per 30 dienų nuo 2 dalyje nurodyto pranešimo dienos.

19 straipsnis

Registracijos ir priežiūros mokesčiai

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali taikyti kredito reitingų agentūrai registracijos ir (arba) priežiūros mokesčius. Registracijos ir (arba) priežiūros mokesčiai turi būti proporcingi buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patirtoms išlaidoms.

20 straipsnis

Registracijos panaikinimas

1.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, kai kredito reitingų agentūra:

a)

aiškiai atsisako registracijos arba nepateikia jokių kredito reitingų per paskutinius šešis mėnesius;

b)

buvo įregistruota pateikus melagingą informaciją ar kitomis neteisėtomis priemonėmis;

c)

nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias buvo registruota; arba

d)

rimtai arba pakartotinai pažeidė šio reglamento nuostatas dėl kredito reitingų agentūrų veiklos sąlygų.

2.   Jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų įvykdyta, ji apie tai praneša tarpininkui ir glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamos kolegijos narėmis siekdama nuspręsti, ar panaikinti kredito reitingų agentūros registraciją, ar jos nepanaikinti.

Kolegijos narės atlieka bendrą vertinimą ir pagal savo įgaliojimus deda visas įmanomas pastangas, kad pasiektų susitarimą dėl būtinybės panaikinti kredito reitingų agentūros registraciją.

Nesusitarus buveinės valstybės narės kompetentinga institucija bet kurios kitos kolegijos narės prašymu arba savo iniciatyva kreipiasi į CESR dėl nuomonės pateikimo. CESR pareiškia savo nuomonę per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos.

Kiekvienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, remdamasi kolegijoje pasiektu susitarimu, priima individualų sprendimą dėl panaikinimo.

Jei kolegijos narės nesusitaria per 30 darbo dienų nuo pranešimo tarpininkui dienos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali priimti individualų sprendimą dėl panaikinimo. Jei jos sprendimu nesilaikoma kitų kolegijos narių pareikštų nuomonių ir, jei taikoma, CESR pateiktos rekomendacijos, toks nesilaikymas turi būti visapusiškai pagrįstas.

3.   Valstybės narės, kurioje naudojami atitinkamos kredito reitingų agentūros suteikti kredito reitingai, kompetentinga institucija, kuri mano, kad įvykdyta viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, gali paprašyti atitinkamos kolegijos išsiaiškinti, ar tenkinamos registracijos panaikinimo sąlygos. Jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nusprendžia nepanaikinti atitinkamos kredito reitingų agentūros registracijos, ji turi paaiškinti savo sprendimą išsamiai jį pagrįsdama.

4.   Sprendimas dėl registracijos panaikinimo nedelsiant įsigalioja visoje Bendrijoje, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą pereinamąjį laikotarpį dėl kredito reitingų naudojimo.

II SKYRIUS

CESR ir kompetentingos institucijos

21 straipsnis

Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas

1.   Šiame reglamente numatytais atvejais CESR teikia konsultacijas kompetentingoms institucijoms. Kompetentingos institucijos atsižvelgia į šias konsultacijas prieš priimdamos bet kokį galutinį sprendimą pagal šį reglamentą.

2.   Iki 2010 m. birželio 7 d.gegužės 20 d. CESR paskelbia gaires, susijusias su:

a)

registracijos procesu ir kompetentingų institucijų bei CESR susitarimais dėl koordinavimo, įskaitant susitarimus dėl II priede pateiktos informacijos, ir CESR teikiamoms paraiškoms taikoma kalbos vartojimo tvarka;

b)

kolegijų veikla, įskaitant narystės šiose kolegijose nustatymo tvarką, 29 straipsnio 5 dalies a–d punktuose nurodytų tarpininko atrankos kriterijų taikymu ir rašytinėmis priemonėmis dėl kolegijų veiklos bei dėl kolegijų koordinavimo;

c)

kompetentingų institucijų taikoma patvirtinimo tvarka pagal 4 straipsnio 4 dalį; ir

d)

bendrais informacijos, kurią kredito reitingų agentūros atskleidžia pagal 11 straipsnio 2 dalį ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą, pateikimo standartais, įskaitant struktūrą, formatą, metodą ir pranešimo laikotarpį.

3.   Iki 2010 m. rugsėjo 7 d. CESR parengia gaires, susijusias su:

a)

įgyvendinimo praktika ir veikla, kurią turi vykdyti kompetentingos institucijos pagal šį reglamentą;

b)

bendrais kredito reitingų metodų atitikties 8 straipsnio 3 dalyje išdėstytiems reikalavimams įvertinimo standartais;

c)

24 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytomis priemonėmis, skirtomis užtikrinti, kad kredito reitingų agentūros toliau laikytųsi teisinių reikalavimų; ir

d)

informacija, kurią kredito reitingų agentūra turėtų suteikti kartu su paraiška dėl sertifikavimo ir dėl nuolatinės svarbos finansiniam stabilumui ar finansinių rinkų vientisumui vertinimo, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

4.   CESR kiekvienais metais ir pirmą kartą iki 2010 m. gruodžio 7 d. skelbia šio reglamento taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje visų pirma vertinama, kaip pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros įgyvendina I priedo nuostatas.

5.   CESR bendradarbiauja su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu, įsteigtu Komisijos sprendimu 2009/78/EB (23), ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu, įsteigtu Komisijos sprendimu 2009/79/EB (24) bei, prieš paskelbdamas 2 ir 3 dalyse nurodytas gaires, konsultuojasi su šiais komitetais.

22 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.   Iki 2010 m. birželio 7 d. kiekviena valstybė narė šiam reglamentui įgyvendinti paskiria kompetentingą instituciją.

2.   Kompetentingos institucijos turi būti tinkamai aprūpintos gebėjimų ir patirties turinčiais darbuotojais, kad galėtų taikyti šį reglamentą.

23 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.   Vykdydamos pareigas pagal šį reglamentą, nei kompetentingos institucijos, nei jokios kitos valstybės narės viešosios valdžios institucijos nesikiša į kredito reitingų turinį ar metodus.

2.   Kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą, joms, laikantis nacionalinės teisės, suteikiami visi priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, reikalingi siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomos jų funkcijos. Jos naudojasi savo įgaliojimais:

a)

tiesiogiai;

b)

bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis; arba

c)

kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

3.   Kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą, joms, laikantis nacionalinės teisės, kaip vykdančioms priežiūros funkcijas, suteikiami šie įgaliojimai:

a)

susipažinti su bet kokiu dokumentu bet kokia forma ir pasidaryti jo kopiją;

b)

reikalauti iš bet kokio asmens suteikti informaciją ir prireikus pakviesti ir apklausti asmenį, siekiant gauti informacijos;

c)

perspėjus arba be perspėjimo atlikti patikrinimus vietoje; ir

d)

reikalauti telefono ir duomenų srauto duomenų.

Kompetentingos institucijos gali naudotis pirmoje pastraipoje minimais įgaliojimais tik kredito reitingų agentūrų, kredito reitingavimo veikloje dalyvaujančių asmenų, reitinguojamų subjektų ir susijusių trečiųjų šalių, taip pat trečiųjų šalių, kurioms kredito reitingų agentūros pateikė užsakymą vykdyti tam tikras funkcijas ar veiklą, ir kitų asmenų, kitaip susijusių su kredito reitingų agentūromis ar kredito reitingavimo veikla, atžvilgiu.

24 straipsnis

Buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų taikomos priežiūros priemonės

1.   Kai buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad registruota kredito reitingų agentūra pažeidžia įsipareigojimus pagal šį reglamentą, ji gali imtis šių priemonių:

a)

panaikinti tos kredito reitingų agentūros registraciją pagal 20 straipsnį;

b)

įvesti laikiną visoje Bendrijoje galiojantį draudimą tai kredito reitingų agentūrai teikti kredito reitingus;

c)

sustabdyti tos kredito reitingų agentūros suteiktų kredito reitingų naudojimą reguliavimo tikslais visoje Bendrijoje;

d)

imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad kredito reitingų agentūros toliau laikytųsi teisinių reikalavimų;

e)

skelbti viešus pranešimus;

f)

perduoti spręsti baudžiamosios atsakomybės klausimus jos atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

2.   Kredito reitingai gali būti toliau naudojami reguliavimo tikslais, priėmus 1 dalies a ir c punktuose nurodytas priemones, laikotarpiu, kuris neviršija:

a)

dešimties darbo dienų, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros yra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingus; arba

b)

trijų mėnesių, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros nėra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingų.

Išimtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su galimu rinkos sutrikimu ar finansiniu nestabilumu, kompetentinga institucija gali pratęsti pirmos pastraipos b punkte nurodytą laikotarpį trims mėnesiams.

3.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, prieš imdamasi 1 dalyje nurodytų priemonių, informuoja tarpininką ir konsultuojasi su atitinkamos kolegijos narėmis. Kolegijos narės pagal savo įgaliojimus deda visas įmanomas pastangas, kad pasiektų susitarimą dėl būtinybės imtis 1 dalyje nurodytų priemonių.

Jei kolegijos narės nesusitaria, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija bet kurios kolegijos narės prašymu arba savo iniciatyva konsultuojasi su CESR. CESR per dešimt darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos pateikia rekomendaciją.

Jei kolegijos narės per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai klausimas buvo perduotas tarpininkui, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, nesusitaria dėl to, ar imtis 1 dalyje nurodytų priemonių, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali priimti savo sprendimą. Jei šiuo sprendimu nesilaikoma kitų kolegijos narių pareikštų nuomonių ir, atitinkamais atvejais, CESR pateiktos rekomendacijos, toks nesilaikymas turi būti visapusiškai pagrįstas. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša tarpininkui ir CESR apie sprendimą.

Ši dalis taikoma nedarant įtakos 20 straipsnio taikymui.

25 straipsnis

Kitų nei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, valstybių narių kompetentingų institucijų taikomos priežiūros priemonės

1.   Kai valstybės narės kompetentinga institucija, nustačiusi, kad registruota kredito reitingų agentūra, kurios reitingais naudojamasi jos teritorijoje, pažeidžia įsipareigojimus pagal šį reglamentą, ji gali imtis šių priemonių:

a)

taikyti visas 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas priežiūros priemones, išskyrus a, b ir c punktuose nurodytas priemones;

b)

pagal savo jurisdikciją priimti 24 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas priemones ir tai darydama tinkamai atsižvelgia į priemones, kurių jau ėmėsi arba kurių numato imtis buveinės valstybės narės kompetentinga institucija;

c)

sustabdyti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų, kurių registruotoji buveinė yra įsteigta jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą pereinamąjį laikotarpį, naudojimąsi tos kredito reitingų agentūros suteiktais kredito reitingais reguliavimo tikslais;

d)

prašyti atitinkamos kolegijos išnagrinėti, ar 24 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktuose nurodytos priemonės yra reikalingos.

2.   Kompetentinga institucija, prieš taikydama 1 dalies a, b arba c punktuose nurodytas priemones, informuoja tarpininką ir konsultuojasi su atitinkamos kolegijos narėmis. Kolegijos narės pagal savo įgaliojimus deda visas įmanomas pastangas, kad pasiektų susitarimą dėl būtinybės imtis 1 dalies a ir b punktuose nurodytų priemonių. Nesusitarus, tarpininkas bet kurios kolegijos narės prašymu arba savo iniciatyva kreipiasi į CESR dėl nuomonės pateikimo. CESR savo nuomonę pareiškia per 10 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos.

3.   Jei atitinkamos kolegijos narės nesusitaria per 15 darbo dienų nuo klausimo perdavimo tarpininkui dienos, laikantis 2 dalies atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija gali priimti savo sprendimą. Jei jos sprendimu nesilaikoma kitų kolegijos narių pareikštų nuomonių ir, atitinkamais atvejais, CESR pateiktos rekomendacijos, toks nesilaikymas turi būti visapusiškai pagrįstas. Atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša tarpininkui ir CESR apie savo sprendimą.

4.   Šis straipsnis taikomas nedarant įtakos 20 straipsnio taikymui.

III SKYRIUS

Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

26 straipsnis

Pareiga bendradarbiauti

1.   Kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kai to reikia šio reglamento tikslams įgyvendinti, įskaitant tuos atvejus, kai nagrinėjamais veiksmais atitinkama valstybė narė nepažeidė galiojančio reglamento.

2.   Be to, kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių priežiūrą.

27 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Kompetentingos institucijos nedelsdamos pateikia viena kitai informaciją, būtiną jų pareigoms vykdyti pagal šį reglamentą.

2.   Kompetentingos institucijos gali perduoti jų užduotims vykdyti skirtą konfidencialią informaciją kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų įmonių priežiūrą, centriniams bankams, Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui, atsižvelgdamos į jų, kaip pinigų politiką įgyvendinančių institucijų, funkcijas, ir tam tikrais atvejais – kitoms valdžios institucijoms, atsakingoms už atsiskaitymo ir vykdymo sistemų priežiūrą. Be to, šioms institucijoms ar įstaigoms neužkertamas kelias perduoti tokią informaciją kompetentingoms institucijoms, kurios joms gali prireikti vykdant savo pareigas pagal šį reglamentą.

28 straipsnis

Bendradarbiavimas gavus prašymą, susijusį su patikrinimais arba tyrimais vietoje

1.   Vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pagalbos, susijusios su patikrinimais arba tyrimais vietoje.

Tokį prašymą pateikusi kompetentinga institucija informuoja CESR apie bet kokį pirmoje pastraipoje minimą prašymą. Tuo atveju, kai vykdomas tarpvalstybinio poveikio patikrinimas arba tyrimas, kompetentingos institucijos gali prašyti CESR imtis patikrinimo arba tyrimo koordinavimo.

2.   Kai kompetentinga institucija gauna kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą atlikti patikrinimą ar tyrimą vietoje, ji:

a)

pati atlieka patikrinimą ar tyrimą;

b)

leidžia prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai dalyvauti patikrinime ar tyrime vietoje;

c)

leidžia prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai pačiai atlikti patikrinimą ar tyrimą vietoje;

d)

paskiria auditorius arba ekspertus atlikti patikrinimą ar tyrimą vietoje; arba

e)

pasidalina su kitomis kompetentingomis institucijomis konkrečiomis užduotimis, susijusiomis su priežiūros veikla.

29 straipsnis

Kompetentingų institucijų kolegijos

1.   Pagal 15 straipsnį per dešimt darbo dienų nuo registracijos paraiškos gavimo dienos buveinės valstybės narės kompetentinga institucija arba, kredito reitingų agentūrų grupės atveju, pagal 15 straipsnio 2 dalį paskirta kredito reitingų agentūros buveinės valstybės narės kompetentinga institucija įsteigia kompetentingų institucijų kolegiją, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 ir 28 straipsniuose nurodytoms užduotims vykdyti.

2.   Kolegiją sudaro buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ir 3 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, jeigu steigiama viena agentūra arba jeigu steigiama reitingų agentūrų grupės, ją sudaro buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ir 3 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos.

3.   Kompetentinga institucija, kuri nėra buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, gali bet kada nuspręsti tapti kolegijos nare, jei:

a)

filialas, kuris priklauso kredito reitingų agentūrai arba vienai iš kredito reitingų agentūrų grupės įmonių, įsteigtas jos jurisdikcijoje; arba

b)

atitinkamos kredito reitingų agentūros ar kredito reitingų agentūrų grupės suteikti kredito reitingai dažnai naudojami reguliavimo tikslais, arba šie reitingai jos jurisdikcijoje daro, arba tikėtina, kad darys, didelį poveikį.

4.   Kompetentingos institucijos, išskyrus 3 dalyje nurodytas kolegijos nares, kurių jurisdikcijoje naudojami kredito reitingų agentūros arba atitinkamos kredito reitingų agentūrų grupės suteikti kredito reitingai, gali dalyvauti kolegijos posėdžiuose arba veikloje.

5.   Per 15 darbo dienų nuo kolegijos įsteigimo dienos jos narės išrenka tarpininką, kuris konsultuojasi su CESR tais atvejais, kai nepasiekiamas susitarimas. Tuo tikslu turi būti atsižvelgiama bent į šiuos kriterijus:

a)

kompetentingų institucijų ir kredito reitingų agentūros arba kredito reitingų agentūrų grupės santykius;

b)

kokiu mastu kredito reitingai bus naudojami tam tikroje teritorijoje ar teritorijose reguliavimo tikslais;

c)

vietą Bendrijoje, kurioje kredito reitingų agentūra ar kredito reitingų agentūrų grupė tęsia arba planuoja tęsti pagrindinę kredito reitingavimo veiklos dalį; ir

d)

administracinį patogumą, naštos optimizavimą ir tinkamą darbo krūvio padalijimą.

Kolegijos narės ne rečiau kaip kartą per penkerius metus peržiūri, ar tarpininkas pasirinktas tinkamai, siekdamos užtikrinti, kad išrinktasis tarpininkas ir toliau yra pats tinkamiausias pirmoje pastraipoje išvardytus kriterijus atitinkantis kandidatas.

6.   Tarpininkas pirmininkauja kolegijos posėdžiams, koordinuoja kolegijos veiklą ir užtikrina veiksmingą kolegijos narių keitimąsi informacija.

7.   Siekdamas užtikrinti glaudų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą kolegijoje, tarpininkas per dešimt darbo dienų nuo jo išrinkimo parengia kolegijos rašytines koordinavimo priemones dėl šių klausimų:

a)

informacijos, kuria gali keistis kompetentingos institucijos;

b)

kompetentingų institucijų sprendimų priėmimo proceso, nedarant poveikio 16, 17 ir 20 straipsnių nuostatų taikymui;

c)

kada kompetentingos institucijos privalo konsultuotis viena su kita;

d)

atvejų, kada kompetentingos institucijos taiko 31 straipsnyje nurodytą tarpininkavimo mechanizmą; ir

e)

kada kompetentingos institucijos gali perduoti priežiūros užduotis pagal 30 straipsnį.

8.   Jei nesusitariama dėl 7 dalyje nurodytų rašytinių koordinavimo priemonių, bet kuri kolegijos narė šį klausimą gali perduoti CESR. Tarpininkas tinkamai atsižvelgia į CESR pareikštą nuomonę dėl rašytinių koordinavimo priemonių prieš pritardamas jų galutinei teksto redakcijai. Viename dokumente pateikiamose rašytinėse koordinavimo priemonėse išdėstomos visos priežastys, kodėl nesilaikoma CESR pareikštos nuomonės. Tarpininkas perduoda rašytines koordinavimo priemones kolegijos narėms ir CESR.

30 straipsnis

Užduočių perdavimas kitai kompetentingai institucijai

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali perduoti bet kurias savo užduotis kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, jei pastaroji su tuo sutinka. Užduočių perdavimas nedaro poveikio užduotis paskyrusios kompetentingos institucijos atsakomybei.

31 straipsnis

Tarpininkavimas

1.   CESR numato tarpininkavimo mechanizmą, kuris padėtų susijusioms kompetentingoms institucijoms rasti bendrą požiūrio tašką.

2.   Esant nesutarimui tarp valstybių narių kompetentingų institucijų dėl nagrinėjimo arba veiksmų pagal šį reglamentą, jos perduoda klausimą CESR dėl tarpininkavimo. Atitinkamos kompetentingos institucijos tinkamai atsižvelgia į CESR nuomonę, o jei jos tos nuomonės nesilaiko – išsamiai paaiškina motyvus.

32 straipsnis

Profesinė paslaptis

1.   Pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma visiems asmenims, kurie dirba ar anksčiau dirbo CESR, kompetentingoje institucijoje arba bet kurioje institucijoje ar asmeniui, kuriam kompetentinga institucija perdavė savo užduotis, įskaitant auditorius ir ekspertus, kuriuos samdo kompetentinga institucija. Profesine paslaptimi laikoma informacija neatskleidžiama jokiam kitam asmeniui ar institucijai, nebent jos atskleidimas yra būtinas teismo procesui.

2.   Visa informacija, kuria pagal šį reglamentą tarpusavyje keičiasi CESR ir kompetentingos institucijos, laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos perdavimo metu CESR ar atitinkama kompetentinga institucija nurodo, kad ši informacija gali būti atskleidžiama, arba jei jos atskleidimas yra būtinas teismo procesui.

33 straipsnis

Kitos valstybės narės pateiktos informacijos atskleidimas

Valstybės narės kompetentinga institucija gali atskleisti informaciją, gautą iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, tik tuo atveju, jei ji yra gavusi aiškų informaciją perdavusios kompetentingos institucijos sutikimą. Tokia informacija gali būti atskleidžiama, kur taikytina, tik tais tikslais, kuriems informaciją perdavusi kompetentinga institucija yra davusi sutikimą, arba jei toks atskleidimas būtinas teismo procesui.

IV SKYRIUS

Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis

34 straipsnis

Susitarimas dėl keitimosi informacija

Kompetentingos institucijos gali sudaryti bendradarbiavimo susitarimus, kuriais būtų numatytas keitimasis informacija su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis, jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos yra ne mažesnės už išdėstytas 32 straipsnyje.

Toks keitimasis informacija skirtas minėtų kompetentingų institucijų užduotims vykdyti.

Perduodamos asmens duomenis trečiajai valstybei valstybės narės taiko Direktyvą 95/46/EB.

35 straipsnis

Trečiųjų valstybių pateiktos informacijos atskleidimas

Valstybės narės kompetentinga institucija gali atskleisti informaciją, gautą iš trečiųjų valstybių kompetentingų institucijų, tik tuo atveju, jei ji yra gavusi aiškų informaciją perdavusios kompetentingos institucijos sutikimą ir, kur taikytina, informacija atskleidžiama tik tais tikslais, kuriems informaciją perdavusi kompetentinga institucija yra davusi sutikimą, arba jei toks atskleidimas būtinas teismo procesui.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

SANKCIJOS, KOMITETO PROCEDŪRA, ATASKAITOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

Sankcijos, komiteto procedūra ir ataskaitos

36 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijas už šio reglamento nuostatų pažeidimus reglamentuojančias taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga institucija viešai paskelbtų apie kiekvieną sankciją, kuri buvo taikoma už šio reglamento pažeidimą, jeigu toks atskleidimas nesukels rimto pavojaus finansų rinkoms arba pernelyg nepakenks dalyvaujančioms šalims.

Valstybės narės iki 2010 m. gruodžio 7 d. perduoda pirmoje pastraipoje minimas taisykles Komisijai. Jos nedelsdamos Komisijai praneša apie visus su tuo susijusius vėlesnius pakeitimus.

37 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisija gali iš dalies keisti priedus, kad būtų atsižvelgta į pasikeitimus finansų rinkose, įskaitant pasikeitimus tarptautiniu lygiu, visų pirma susijusius su naujomis finansinėmis priemonėmis ir priežiūros praktikos konvergencija.

Priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, turi būti priimtos laikantis 38 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

38 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/528/EB (25).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

39 straipsnis

Ataskaitos

1.   Iki 2012 m. gruodžio 7 d. Komisija įvertina šio reglamento taikymą, taip pat pasitikėjimą kredito reitingais Bendrijoje, poveikį koncentracijos lygiui kredito reitingų rinkoje, su šio reglamento poveikiu susijusių išlaidų ir naudos ir reitinguojamo subjekto mokamo atlygio kredito reitingų agentūrai tinkamumą (modelis „emitentas moka“) ir pateikia apie tai ataskaitą Europos Parlamentui bei Tarybai.

2.   Iki 2010 m. gruodžio 7 d. Komisija, atsižvelgdama į diskusijų su kompetentingomis institucijomis rezultatus, atlieka šio reglamento III antraštinės dalies taikymo vertinimą, visų pirma priežiūros institucijų bendradarbiavimo, CESR juridinio statuso ir priežiūros praktikos vertinimą, laikydamasi šiame reglamente nustatytų sąlygų. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą šiais klausimais, prireikus – kartu su pasiūlymais dėl minėtos antraštinės dalies peržiūros.

Toje ataskaitoje pateikiama nuoroda į 2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl kredito reitingų agentūrų ir su tuo pasiūlymu susijusį 2009 m. kovo 23 d. Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą.

3.   Iki 2010 m. gruodžio 7 d. Komisija, atsižvelgdama į kredito reitingų agentūrų trečiosiose valstybėse reguliavimo ir priežiūros sistemos pokyčius, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šių pokyčių ir pereinamojo laikotarpio nuostatų, nurodytų 40 straipsnyje dėl finansų rinkos stabilumo Bendrijoje, poveikio.

II SKYRIUS

Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos

40 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Kredito reitingų agentūros, veikusios Bendrijoje iki 2010 m. birželio 7 d. (egzistuojančios kredito reitingų agentūros), kurios ketina pateikti registracijos paraišką pagal šį reglamentą, imasi visų šio reglamento nuostatoms vykdyti reikalingų priemonių iki 2010 m. rugpjūčio 20 d.

Kredito reitingų agentūros pateikia savo registracijos paraiškas ne anksčiau kaip 2010 m. birželio 7 d. Egzistuojančios kredito reitingų agentūros pateikia savo registracijos paraiškas iki 2010 m. rugsėjo 7 d..

Egzistuojančios kredito reitingų agentūros gali toliau teikti kredito reitingus, kuriuos reguliavimo tikslais gali naudoti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų įstaigos, jeigu neatsisakoma jas registruoti. Atsisakymo registruoti atveju taikoma 24 straipsnio 2 dalis.

41 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo jo įsigaliojimo dienos. Tačiau:

4 straipsnio 1 dalis taikoma nuo 2010 m. gruodžio 7 d., ir

4 straipsnio 3 dalies f, g ir h punktai taikomi nuo 2011 m. birželio 7 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. rugsėjo 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. MALSTRÖM


(1)  2009 m. gegužės 13 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 115, 2009 5 20, p. 1.

(3)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

(5)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(6)  OL L 177, 2006 6 30, p. 201.

(7)  OL L 375, 1985 12 31, p. 3. Nuo 2011 m. liepos 1 d. direktyva pakeičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 32).

(8)  OL L 235, 2003 9 23, p. 10.

(9)  OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(10)  OL L 149, 2004 4 30, p. 1.

(11)  OL C 59, 2006 3 11, p. 2.

(12)  OL L 25, 2009 1 29, p. 18.

(13)  OL L 52, 2005 2 25, p. 51.

(14)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(15)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(16)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

(17)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(18)  OL L 339, 2003 12 24, p. 73.

(19)  2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai (OL L 241, 2006 9 2, p. 26).

(20)  OL L 228, 1973 8 16, p. 3.

(21)  OL L 345, 2002 12 19, p. 1.

(22)  OL L 323, 2005 12 9, p. 1.

(23)  OL L 25, 2009 1 29, p. 23.

(24)  OL L 25, 2009 1 29, p. 28.

(25)  OL L 191, 2001 7 13, p. 45.


I PRIEDAS

NEPRIKLAUSOMUMAS IR INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMAS

A skirsnis

Organizaciniai reikalavimai

1.   Kredito reitingų agentūra turi turėti administracinį organą ar stebėtojų tarybą. Jos vyresnioji vadovybė užtikrina, kad:

a)

kredito reitingavimo veikla būtų nepriklausoma, įskaitant nepriklausomumą nuo bet kokios politinės ir ekonominės įtakos ar suvaržymų;

b)

būtų tinkamai nustatyti, valdomi ir atskleisti interesų konfliktai;

c)

kredito reitingų agentūra laikytųsi likusių šio reglamento reikalavimų.

2.   Kredito reitingų agentūros veikla organizuojama taip, kad būtų užtikrinta, jog jos komerciniai interesai nekenktų kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumui ar tikslumui.

Kredito reitingų agentūros vyresnioji vadovybė turi būti geros reputacijos ir turėti pakankamai įgūdžių bei patirties, taip pat užtikrinti patikimą ir protingą vadovavimą kredito reitingų agentūrai.

Ne mažiau kaip trečdalis kredito reitingų agentūros administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių (tačiau ne mažiau kaip du nariai) turi būti nepriklausomi nariai, tiesiogiai nedalyvaujantys kredito reitingavimo veikloje.

Nepriklausomų administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių atlyginimas nesiejamas su kredito reitingų agentūros veiklos rezultatais ir nustatomas taip, kad būtų užtikrintas jų sprendimų nešališkumas. Nepriklausomų administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių kadencija turi būti iš anksto nustatyta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui ir negali būti atnaujinama. Atleisti nepriklausomus administracinio organo ar stebėtojų tarybos narius galima tik dėl aplaidumo arba nekompetentingumo.

Didžioji dalis administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių, įskaitant visus nepriklausomus narius, turi turėti pakankamai patirties finansinių paslaugų srityje. Jeigu kredito reitingų agentūra teikia struktūrizuotų finansinių priemonių kredito reitingus, bent vienas nepriklausomas tarybos narys ir dar vienas narys turi turėti gilių žinių ir vadovaujamo darbo patirties struktūrizuotų finansinių priemonių rinkų srityje.

Kartu su bendra tarybos atsakomybe nepriklausomiems administracinio organo ar stebėtojų tarybos nariams tenka konkreti užduotis stebėti:

a)

kredito reitingų politikos ir metodų, kuriuos kredito reitingų agentūra naudoja vykdydama kredito reitingavimo veiklą, raidą;

b)

kredito reitingų agentūros vidaus kokybės kontrolės sistemos veiksmingumą vykdant kredito reitingavimo veiklą;

c)

priemonių ir procedūrų, įtvirtintų siekiant užtikrinti, kad visi interesų konfliktai būtų nustatomi, šalinami arba valdomi ir atskleidžiami, veiksmingumą; ir

d)

atitikties užtikrinimo bei valdymo procesus, įskaitant šio skirsnio 9 punkte nurodytos peržiūros funkcijos veiksmingumą.

Nepriklausomų administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių nuomonės klausimais, minimais a–d punktuose nuolatos pristatomos tarybai ir pateikiamos kompetentingai institucijai, kai pastaroji to prašo.

3.   Kredito reitingų agentūra nustato tinkamą politiką ir procedūras, užtikrinančias, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal šį reglamentą.

4.   Kredito reitingų agentūra turi tinkamas administracines bei apskaitos procedūras, vidaus kontrolės mechanizmus, efektyvias rizikos vertinimo procedūras bei efektyvias informacinių sistemų kontrolės ir apsaugos priemones.

Turi būti sukurti šie vidaus kontrolės mechanizmai, skirti užtikrinti, kad visuose kredito reitingų agentūros lygiuose būtų laikomasi sprendimų ir procedūrų.

Kredito reitingų agentūra įgyvendina ir išsaugo sprendimų priėmimo procedūras ir organizacinę struktūras, kurios būtų įformintos dokumentais ir kuriose būtų aiškiai nurodytas pavaldumas bei paskirtos funkcijos ir pareigos.

5.   Kredito reitingų agentūra įsteigia ir palaiko nuolat veikiantį ir veiksmingą atitikties užtikrinimo funkcijos departamentą (atitikties užtikrinimo funkcija), kuris veikia savarankiškai. Atitikties užtikrinimo funkcijos tikslas – stebėti ir teikti ataskaitas apie tai, kaip kredito reitingų agentūra ir jos darbuotojai laikosi kredito reitingų agentūros įsipareigojimų pagal šį reglamentą. Atitikties užtikrinimo funkcija apima:

a)

stebėjimą ir nuolatinį vertinimą pagal 3 punktą nustatytų priemonių bei procedūrų ir veiksmų, kurių imtasi siekiant pašalinti trūkumus, atsiradusius kredito reitingų agentūrai vykdant įsipareigojimus, tinkamumą ir veiksmingumą;

b)

konsultacijų teikimą ir padėjimą vadovams, reitingų analitikams, darbuotojams ir kitiems fiziniams asmenims, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra, ar asmenims, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems su ja kontrolės ryšiais, kurie yra atsakingi už kredito reitingavimo veiklos vykdymą, laikytis kredito reitingų agentūros įsipareigojimų pagal šį reglamentą.

6.   Kad būtų galima tinkamai ir nepriklausomai vykdyti atitikties užtikrinimo funkciją, kredito reitingų agentūra užtikrina, kad būtų įvykdytos šios sąlygos:

a)

atitikties užtikrinimo funkcijai suteikti reikiami įgaliojimai, ištekliai, patirtis ir galimybė naudotis visa susijusia informacija;

b)

paskirtas atitikties užtikrinimo pareigūnas, atsakingas už atitikties užtikrinimo funkciją ir su atitikties užtikrinimu susijusios informacijos pateikimą, kaip nurodyta 3 punkte;

c)

vadovai, reitingų analitikai, darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra, ar asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su ja kontrolės ryšiais, vykdantys atitikties užtikrinimo funkciją, nedalyvauja kredito reitingavimo veikloje, kurią jie stebi;

d)

atitikties užtikrinimo pareigūno atlyginimas nesiejamas su kredito reitingų agentūros veiklos rezultatais ir nustatomas taip, kad būtų užtikrintas jo vertinimo nepriklausomumas.

Atitikties užtikrinimo pareigūnas užtikrina, kad būtų tinkamai nustatyti ir pašalinti bet kokie interesų konfliktai, kilę tarp atitikties užtikrinimo funkciją vykdančių asmenų.

Atitikties užtikrinimo pareigūnas nuolatos praneša apie pareigų vykdymą vyresniajai vadovybei ir nepriklausomiems administracinio organo ar stebėtojų tarybos nariams.

7.   Kredito reitingų agentūra sudaro tinkamus ir veiksmingus organizacinius ir administracinius susitarimus, skirtus visiems B skirsnio 1 punkte minimiems interesų konfliktams išvengti, nustatyti, šalinti arba juos valdyti ir atskleisti. Ji taip pat turėtų imtis priemonių, kad būtų registruojamos visos reikšmingos grėsmės, kylančios kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumui, įskaitant grėsmes C skirsnyje išdėstytų taisyklių dėl reitingų analitikų taikymui, ir apsaugos priemones, taikomas šioms grėsmėms sumažinti.

8.   Kredito reitingų agentūra naudoja atitinkamas sistemas, išteklius ir procedūras, skirtus kredito reitingavimo veiklos tęstinumui ir teisėtumui užtikrinti.

9.   Kredito reitingų agentūra nustato peržiūros funkciją, skirtą periodiškai peržiūrėti jos metodus, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kaip antai matematinės arba koreliacinės prielaidos, ir visus reikšmingus jų pasikeitimus, taip pat šių metodų, modelių ir pagrindinių reitingavimo prielaidų tinkamumą, jei jos naudojamos ar jas siūloma naudoti naujų finansinių priemonių vertinimui.

Ši peržiūros funkcija nepriklauso nuo tarnybų, kurios atsakingos už kredito reitingavimo veiklą ir atsiskaito šio skirsnio 2 punkte minimiems administracinio organo arba stebėtojų tarybos nariams.

10.   Kredito reitingų agentūra stebi ir vertina savo sistemų, vidaus kontrolės mechanizmų ir pagal šį reglamentą vykdomų veiksmų tinkamumą ir veiksmingumą, ir imasi atitinkamų priemonių šiems trūkumams šalinti.

B skirsnis

Veiklai taikomi reikalavimai

1.   Kredito reitingų agentūra nustato, šalina arba valdo ir aiškiai bei akivaizdžiai atskleidžia esamus arba galimus interesų konfliktus, kurie gali turėti įtakos jos reitingų analitikų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ir kurie tiesiogiai dalyvauja suteikiant kredito reitingus, ir asmenų, tvirtinančių kredito reitingus, analizei ir vertinimams.

2.   Kredito reitingų agentūra viešai skelbia reitinguojamų subjektų arba susijusių trečiųjų šalių, iš kurių ji gauna daugiau negu 5 % savo metinių pajamų, pavadinimus.

3.   Kredito reitingų agentūra nesuteikia kredito reitingo arba nedelsdama paskelbia, jei kredito reitingas jau suteiktas, kai kredito reitingo suteikimui buvo daroma įtaka šiais atvejais:

a)

kredito reitingų agentūrai arba 1 punkte nurodytiems asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies finansinės priemonės arba jie tiesiogiai ar netiesiogiai turi kitas to subjekto ar šalies turtines teises, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomas lėšas, kaip antai pensijų fondus ir gyvybės draudimą;

b)

kredito reitingas yra suteiktas reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai yra susiję kontrolės ryšiais su kredito reitingų agentūra;

c)

1 punkte nurodytas asmuo yra reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies administracinio organo ar stebėtojų tarybos narys; arba

d)

analitikas, kuris dalyvavo nustatant kredito reitingą, arba asmuo, kuris tvirtino kredito reitingus, buvo susijęs su reitinguojamu subjektu arba su susijusia trečiąja šalimi, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą.

Kredito reitingo agentūros nedelsdamos įvertina, ar yra priežasčių suteikti naują reitingą arba panaikinti jau suteiktą kredito reitingą.

4.   Kredito reitingų agentūra neteikia reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai konsultavimo paslaugų, susijusių su to reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies bendrovės arba teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais ar veikla.

Kredito reitingų agentūra gali teikti kitas paslaugas nei kredito reitingų teikimas (pagalbinės paslaugos). Pagalbinės paslaugos reiškia kitą nei kredito reitingavimo veiklą, ir apima rinkos prognozes, ekonomikos tendencijų vertinimus, kainų nustatymo analizę ir kitų bendrų duomenų analizę, o taip pat susijusias platinimo paslaugas.

Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad teikiant pagalbines paslaugas nekiltų interesų konfliktas su kredito reitingavimo veikla ir galutinėse reitingavimo ataskaitose praneša apie visas pagalbines paslaugas, kurias ji teikė reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai.

5.   Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad analitikai arba reitingus tvirtinantys asmenys neteiktų oficialių ar neoficialių pasiūlymų ir rekomendacijų, susijusių su struktūrizuotų finansinių priemonių, kurioms kredito reitingų agentūra turi suteikti kredito reitingą, kūrimu.

6.   Kredito reitingų agentūra sukuria savo ataskaitų ir komunikacijos kanalus, kad užtikrintų 1 punkte nurodytų asmenų nepriklausomumą nuo kitos kredito reitingų agentūros veiklos, vykdomos komerciniu pagrindu.

7.   Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad būtų vedama tinkama jos kredito reitingavimo veiklos apskaita ir, prireikus, audito seka. Šią apskaitą sudaro:

a)

kiekvieno sprendimo dėl kredito reitingo suteikimo duomenys apie kredito analitiko, kuris dalyvavo suteikiant kredito reitingą, tapatybę, duomenys apie asmenų, kurie patvirtino kredito reitingą, tapatybę, informacija apie tai, ar kredito reitingo buvo prašyta ar ne, ir data, kada atlikta kredito reitingavimo veikla;

b)

apskaitos duomenys, susiję su mokesčiais, gautais iš bet kurios reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies arba bet kurio reitingų naudotojo;

c)

kiekvieno kredito reitingų ar susijusių paslaugų abonento apskaitos dokumentai;

d)

dokumentai, pagrindžiantys nustatytą tvarką ir metodus, kuriais remiasi kredito reitingų agentūros, nustatydamos kredito reitingus;

e)

vidaus dokumentai ir bylos, įskaitant neviešą informaciją ir darbo dokumentus, kuriais grindžiami bet kurie priimami kredito reitingavimo sprendimai;

f)

kredito tyrimų ataskaitos, kredito vertinimo ataskaitos ir privačių kredito reitingų ataskaitos bei vidaus dokumentai, įskaitant neviešą informaciją ir darbo dokumentus, kuriais grindžiamos šiose ataskaitose teikiamos nuomonės;

g)

procedūrų ir priemonių, kurias taiko kredito reitingų agentūra, siekdama užtikrinti atitiktį šio reglamento nuostatoms, aprašas; ir

h)

kredito reitingų agentūros ir jos darbuotojų išsiųstų arba gautų vidaus ir išorės komunikacijos dokumentų, įskaitant elektroniniu būdu perduodamą informaciją, susijusių su kredito reitingavimo veikla, kopijos.

8.   7 punkte minimos apskaitos ir audito sekos dokumentai laikomi registruotos kredito reitingų agentūros patalpose ne mažiau kaip penkerius metus ir pateikiami atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, joms to paprašius.

Kai kredito reitingų agentūros registracija panaikinama, dokumentai laikomi papildomai ne mažiau kaip trejus metus.

9.   Dokumentai, kuriuose išdėstomos atitinkamos kredito reitingų agentūros ir reitinguojamo subjekto arba susijusių trečiųjų šalių teisės ir pareigos pagal susitarimą teikti kredito reitingavimo paslaugas, laikomi bent jau tol, kol trunka santykiai su šiuo reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis.

C skirsnis

Taisyklės, taikytinos reitingų analitikams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems kredito reitingavimo veikloje

1.   Reitingų analitikai ir kredito reitingų agentūros darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingavimo veikloje, bei glaudžiai su jais susiję asmenys, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/72/EB (1) 1 straipsnio 2 dalyje, negali pirkti ar parduoti finansinių priemonių, kurias išleido, už kurias garantuoja ar kitaip remia bet kuris iš reitinguojamų subjektų, kurie įeina į tų asmenų pirminės atsakomybės už analizę sritį, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomas lėšas, kaip antai pensijų fondus ir gyvybės draudimą, arba dalyvauti su tokiomis priemonėmis susijusiuose sandoriuose.

2.   1 punkte nurodyti asmenys negali dalyvauti ir kitaip daryti įtaką nustatant bet kurio reitinguojamo subjekto kredito reitingą, jei šis asmuo:

a)

turi reitinguojamo subjekto finansinių priemonių, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas;

b)

turi bet kurio subjekto, susijusio su reitinguojamu subjektu, finansinių priemonių, kurių nuosavybė gali sukelti interesų konfliktą arba gali būti suvokiama, kaip sukelianti tokį konfliktą, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas;

c)

neseniai buvo susijęs darbo, profesiniais arba kitokiais santykiais su reitinguojamu subjektu, kurie gali sukelti interesų konfliktą arba gali būti suvokiami, kaip sukeliantys tokį konfliktą.

3.   Kredito reitingų agentūros užtikrina, kad 1 punkte nurodyti asmenys:

a)

imtųsi visų pagrįstų priemonių, kad apsaugotų kredito reitingų agentūrai priklausantį turtą ir dokumentus nuo sukčiavimo, vagystės ar piktnaudžiavimo, atsižvelgdami į jų veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą ir į jų vykdomos kredito reitingavimo veiklos pobūdį ir įvairovę;

b)

neteiktų jokios informacijos apie kredito reitingų agentūros kredito reitingus arba galimus kredito reitingus ateityje, išskyrus reitinguojamam subjektui ar susijusiai trečiajai šaliai;

c)

nesidalintų kredito reitingų agentūrai patikėta konfidencialia informacija su jokio subjekto, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusio su ja kontrolės ryšiais, reitingų analitikais ir darbuotojais, taip pat kitais fiziniais asmenimis, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja subjektas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su agentūra kontrolės ryšiais, ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingavimo veikloje; ir

d)

nesinaudotų ir nesidalintų konfidencialia informacija prekybos finansinėmis priemonėmis tikslu ar bet kuriuo kitu tikslu, išskyrus kredito reitingavimo veiklos vykdymą.

4.   1 punkte nurodyti asmenys negali prašyti ar priimti pinigų, dovanų ar paslaugų iš nė vieno asmens, su kuriuo kredito reitingų agentūra yra susijusi profesiniais ryšiais.

5.   Jeigu 1 punkte nurodytas asmuo mano, kad bet kuris kitas toks asmuo dalyvavo veikloje, kurią jis laiko neteisėta, jis nedelsdamas perduoda šią informaciją atitikties užtikrinimo pareigūnui, o informaciją pranešusiam asmeniui neturi kilti jokių neigiamų padarinių.

6.   Reitingų analitikui išėjus iš darbo ir perėjus dirbti į reitinguojamą subjektą, kurio kredito reitingavimo procese analitikas anksčiau dalyvavo, arba į finansų įmonę, su kuria reitingų analitikas buvo susijęs profesiniais ryšiais vykdydamas savo pareigas kredito reitingų agentūroje, kredito reitingų agentūra peržiūri atitinkamus šio analitiko darbus per paskutinius dvejus metus iki jo išėjimo.

7.   1 punkte nurodytas asmuo negali užimti vadovaujamų pareigų reitinguojamame subjekte arba susijusioje trečiojoje šalyje 6 mėnesius nuo kredito reitingo suteikimo dienos.

8.   7 straipsnio 4 dalies tikslais kredito reitingų agentūros užtikrina, kad:

a)

pagrindiniai reitingų analitikai dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip ketverius metus;

b)

reitingų analitikai dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip ketverius metus;

c)

kredito reitingus tvirtinantys asmenys dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip septynerius metus.

A, b ir c punktuose nurodyti asmenys negali dalyvauti pirmoje pastraipoje nurodytoje kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, dvejus metus pasibaigus šiuose punktuose nustatytam laikotarpiui.

D skirsnis

Kredito reitingų pateikimo taisyklės

I.   Bendrosios pareigos

1.   Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad kredito reitinge būtų aiškiai ir akivaizdžiai nurodytas pagrindinio kredito reitingų analitiko, vykdančio atitinkamą kredito reitingavimo veiklą, vardas, pavardė ir pareigos bei asmens, kuris buvo visų pirma atsakingas už kredito reitingo patvirtinimą, vardas, pavardė ir pareigos.

2.   Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad bent:

a)

būtų nurodyti visi rengiant kredito reitingą naudoti pakankamai svarbūs šaltiniai, įskaitant reitinguojamą subjektą arba, atitinkamais atvejais, susijusią trečiąją šalį, kartu nurodant, ar kredito reitingas atskleistas tam reitinguojamam subjektui ar susijusiai trečiajai šaliai ir ar po šio atskleidimo jis buvo pakeistas prieš jį paskelbiant;

b)

būtų aiškiai įvardinti pagrindiniai metodai ar metodų variantas, naudoti nustatant reitingą, pateikiant nuorodą į jų išsamų aprašymą; kai kredito reitingas pagrįstas daugiau nei vienu metodu, arba kai dėl nuorodos tik į pagrindinį metodą investuotojai gali nepastebėti kitų svarbių kredito reitingavimo aspektų, įskaitant visus reikšmingus pakeitimus ir nukrypimus, kredito reitingų agentūra paaiškina šį faktą kredito reitinge ir nurodo, kaip suteikiant kredito reitingą atsižvelgiama į skirtingus metodus ar šiuos kitus aspektus;

c)

būtų paaiškinta kiekvienos reitingų kategorijos reikšmė, įsipareigojimų nevykdymo ir išieškojimo apibrėžtis ir bet koks tinkamas įspėjimas apie riziką, įskaitant svarbių pagrindinių reitingavimo prielaidų, kaip antai matematinės arba koreliacinės prielaidos, jautrumo analizę, pateikiamas kartu su nepalankiausiais ir palankiausiais kredito reitingų atvejais;

d)

aiškiai ir akivaizdžiai būtų nurodyta data, kurią kredito reitingas pirmą kartą buvo paskelbtas ir kada paskutinį kartą buvo atnaujintas; ir

e)

suteikiama informacija apie tai, ar kredito reitingas susijęs su naujai priimtomis finansinėmis priemonėmis, ir, ar kredito reitingų agentūra finansines priemones reitinguoja pirmą kartą.

3.   Kredito reitingų agentūra bent 12 valandų prieš viešai paskelbdama kredito reitingą praneša reitinguojamam subjektui apie vertinimo rezultatus ir pagrindines priežastis, kuriomis pagrįstas šis vertinimas, siekiant kredito reitingų agentūrai suteikti galimybę atkreipti dėmesį į faktines klaidas.

4.   Atskleisdama kredito reitingus, kredito reitingų agentūra aiškiai ir akivaizdžiai nurodo visus kredito reitingo požymius ir trūkumus. Atskleisdama kredito reitingus, visų pirma kredito reitingų agentūra aiškiai nurodo, ar, jos nuomone, turima informacija apie reitinguojamą subjektą yra pakankama ir kokiu mastu ji patikrino reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies jai pateiktą informaciją. Jei kredito reitingas suteikiamas subjektui arba finansinei priemonei, apie kuriuos turima nedaug ankstesnių duomenų, kredito reitingų agentūra matomoje vietoje aiškiai nurodo tokius kredito reitingo trūkumus.

Tuo atveju, kai trūksta patikimų duomenų arba naujo tipo finansinės priemonės struktūra yra sudėtinga, arba turimos informacijos kokybė yra nepakankama ar sukelia rimtų klausimų dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali suteikti patikimą kredito reitingą, kredito reitingų agentūra susilaiko nuo kredito reitingo suteikimo arba panaikina jau suteiktą reitingą.

5.   Skelbdama kredito reitingą, kredito reitingų agentūra pranešimuose spaudai arba ataskaitose paaiškina pagrindinius kredito reitingo elementus.

Jeigu 1, 2 ir 4 punktuose nurodyta informacija būtų neproporcinga palyginti su platinamos ataskaitos apimtimi, pakanka pačioje ataskaitoje pateikti aiškią ir akivaizdžią nuorodą, kur galima tiesiogiai ir lengvai rasti šią informaciją, įskaitant tiesioginę internetinę nuorodą į informaciją atitinkamoje kredito reitingų agentūros interneto svetainėje.

II.   Papildomos pareigos, susijusios su struktūrizuotų finansinių priemonių kredito reitingais

1.   Kai kredito reitingų agentūra suteikia reitingą struktūrizuotai finansinei priemonei, kredito reitinge ji pateikia visą informaciją apie nuostolių ir pinigų srautų analizę, kurią ji atliko arba kuria ji vadovaujasi, ir nurodo tikėtiną kredito reitingo pokytį.

2.   Kredito reitingų agentūra nurodo, kokio lygio vertinimą ji atliko pagrindinių finansinių priemonių ar kitų struktūrizuotų finansinių priemonių pagrindinio turto lygiu atliktų išsamių patikrinimų atžvilgiu. Kredito reitingų agentūra atskleidžia, ar ji pati atliko tokių išsamių patikrinimų įvertinimą, ar pasitikėjo trečiosios šalies vertinimu, nurodydama, kokią įtaką kredito reitingui daro tokio vertinimo rezultatai.

3.   Kai kredito reitingų agentūra suteikia struktūrizuotų finansinių priemonių kredito reitingus, ji atskleidžia metodus, modelius ir pagrindines vertinimo prielaidas, kartu su gairėmis, kuriose paaiškinamos prielaidos, parametrai, ribos ir neaiškumai, susiję su modeliais ir reitingų metodais, naudojamais tokiems kredito reitingams, įskaitant nepalankiausių sąlygų atvejus, pagal kuriuos agentūra nustato reitingus. Minėtosios gairės yra aiškios ir lengvai suprantamos.

4.   Kredito reitingų agentūra nuolat skelbia informaciją apie visus struktūrizuotus finansinius produktus, pateiktus jų pirminei peržiūrai arba preliminariam reitingui. Ši informacija atskleidžiama neatsižvelgiant į tai, ar emitentai sudaro sutartį su kredito reitingų agentūra dėl galutinio reitingo, ar ne.

E skirsnis

Atskleidimas

I.   Bendras atskleidimas

Kredito reitingų agentūra paprastai atskleidžia tai, kad ji įregistruota pagal šio reglamento nuostatas, bei šią informaciją:

1.   visi esami ir galimi interesų konfliktai, minimi B skirsnio 1 punkte;

2.   jos pagalbinių paslaugų sąrašas;

3.   kredito reitingų agentūros politika dėl kredito reitingų skelbimo ir kitos susijusios informacijos teikimo;

4.   bendras jos atlyginimų politikos pobūdis;

5.   metodai, modelių aprašai ir pagrindinės reitingavimo prielaidos, kaip antai matematinės arba koreliacinės prielaidos, naudojamos jos kredito reitingavimo veikloje, bei esminiai jų pakeitimai;

6.   bet kokie esminiai sistemų, išteklių arba procedūrų pakeitimai; ir

7.   prireikus, savo elgesio kodeksą.

II.   Periodinis atskleidimas

Kredito reitingų agentūra periodiškai atskleidžia tokią informaciją:

1.   kas šešis mėnesius – duomenis apie savo reitingų kategorijų ankstesnius įsipareigojimų nevykdymo rodiklius, atskirdami pagrindines emitentų geografines sritis, ir apie tai, ar šių kategorijų įsipareigojimų nevykdymo rodikliai pasikeitė bėgant laikui;

2.   kasmet – šią informaciją:

a)

20 didžiausių kredito reitingų agentūros klientų pagal gautas pajamas sąrašą; ir

b)

tų kredito reitingų agentūros klientų, kurių indėlis į kredito reitingų agentūros pajamų gavimo augimą per ankstesnius finansinius metus viršijo bendrą kredito reitingų agentūros pajamų augimą tais metais daugiau negu 1,5 karto, sąrašą. Kiekvienas toks klientas įtraukiamas į sąrašą tik tuo atveju, jei tais metais iš jo gautos pajamos sudarė daugiau negu 0,25 % visų kredito reitingų agentūros pajamų pasauliniu lygiu.

Šio punkto tikslais „klientas“ reiškia subjektą, jos filialus ir asocijuotuosius subjektus, kuriuose subjektas turi daugiau negu 20 % akcijų, taip pat kitus subjektus, kurių atžvilgiu jis kliento vardu derėjosi dėl skolos priemonės emisijos struktūros, ir kai kredito reitingų agentūrai buvo tiesiogiai arba netiesiogiai sumokėtas mokestis už tos skolos priemonės emisijos kredito reitingą.

III.   Veiklos skaidrumo ataskaita

Kredito reitingų agentūra kasmet atskleidžia šią informaciją:

1.   išsamią informaciją apie kredito reitingų agentūros teisinę struktūrą ir nuosavybę, įskaitant informaciją apie akcijų paketus, kaip apibrėžta 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (2) 9 ir 10 straipsniuose;

2.   jos kredito reitingavimo veiklos kokybę užtikrinančio vidaus kontrolės mechanizmo aprašymą;

3.   jos darbuotojų paskirstymo naujų kredito reitingų teikimui, kredito reitingų peržiūroms, metodų ar modelių vertinimui ir priskyrimo vyresniajai vadovybei statistiką;

4.   jos duomenų saugojimo politikos aprašymą;

5.   metinės vidaus kontrolės tikrinant, ar jos atitikties užtikrinimo funkcija yra nepriklausoma, rezultatus;

6.   jos vadovų ir reitingavimo analitikų rotacijos politikos aprašymą;

7.   finansinę informaciją apie kredito reitingų agentūros pajamas, suskirstytas į mokesčius už kredito reitingavimo ir už ne kredito reitingavimo veiklą, išsamiai aprašant kiekvieną iš jų; ir

8.   valdymo ataskaitą, kaip apibrėžta 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (3) 46a straipsnio 1 dalyje. Tos ataskaitos tikslais kredito reitingų agentūra pateikia tos direktyvos 46a straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją, neatsižvelgdama į tai, ar jai taikoma 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (4).


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/72/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB nuostatas dėl priimtos rinkos praktikos, viešai neatskleistos informacijos, susijusios su biržos prekių išvestinėmis priemonėmis, organizacijai priklausančių asmenų sąrašo sudarymo, pranešimų apie vadovų sandorius ir apie įtartinus sandorius (OL L 162, 2004 4 30, p. 70).

(2)  OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

(3)  OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

(4)  OL L 142, 2004 4 30, p. 12.


II PRIEDAS

REGISTRACIJOS PARAIŠKOJE PATEIKIAMA INFORMACIJA

1.   Visas kredito reitingų agentūros pavadinimas, registruotos buveinės Bendrijoje adresas.

2.   Asmens kontaktams ir atitikties užtikrinimo pareigūno pavardė ir kontaktiniai duomenys.

3.   Teisinis statusas.

4.   Kredito reitingų klasė, dėl kurios kredito reitingų agentūra teikia registracijos paraišką.

5.   Nuosavybės struktūra.

6.   Organizacinė struktūra ir įmonės valdymas.

7.   Finansiniai ištekliai, skirti kredito reitingavimo veiklai vykdyti.

8.   Kredito reitingų agentūros darbuotojai ir jų patirtis.

9.   Informacija apie kredito reitingų agentūros patronuojamąsias įmones.

10.   Kredito reitingams teikti ir peržiūrėti naudojamų procedūrų ir metodų aprašymas.

11.   Interesų konfliktams nustatyti, valdyti ir atskleisti skirta politika ir procedūros.

12.   Informacija apie reitingų analitikus.

13.   Atlyginimų ir veiklos vertinimo politika.

14.   Kitos nei kredito reitingavimo veikla paslaugos, kurias ketina teikti kredito reitingų agentūra.

15.   Veiksmų programa, įskaitant informaciją apie tai, kur tikimasi tęsti pagrindinę profesinę veiklą, kur ketinama steigti filialus ir kokios rūšies veikla numatoma.

16.   Dokumentai ir išsami informacija, susiję su numanomu patvirtinimo naudojimu.

17.   Dokumentai ir išsami informacija, susiję su numanomais užsakomųjų paslaugų susitarimais, įskaitant informaciją apie subjektus, kurie imasi vykdyti užsakytas atlikti funkcijas.


Top