EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0040

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos Tekstas svarbus EEE

OL L 207, 2010 8 6, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/40/oj

6.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2010/40/ES

2010 m. liepos 7 d.

dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Kelių transporto srautų apimties padidėjimas Sąjungoje, susijęs su Europos ekonomikos augimu, ir piliečių judumo poreikis yra pagrindinė didėjančių kelių infrastruktūros spūsčių ir didėjančio energijos vartojimo, taip pat aplinkosaugos ir socialinių problemų šaltinis.

(2)

Sprendžiant tokias svarbias problemas, negalima apsiriboti vien tradicinėmis priemonėmis, inter alia, esamos kelių transporto infrastruktūros plėtimu. Ieškant Sąjungai tinkamų sprendimų, svarbus vaidmuo teks inovacijoms.

(3)

Intelektinės transporto sistemos (ITS) yra pažangios prietaikos, kuriomis, nors jos neturi paties intelekto, siekiama teikti inovacines paslaugas, susijusias su įvairiomis transporto rūšimis ir eismo valdymu ir sudaryti sąlygas įvairiems naudotojams gauti geresnę informaciją ir saugiau, geriau koordinuojant bei „išmaniau“ naudotis transporto tinklais.

(4)

Siekiant planuoti, projektuoti, naudoti, eksploatuoti ir valdyti transporto sistemas, telekomunikacijos, elektronika ir informacinės technologijos integruojamos į transporto inžineriją ITS. Informacinių ir ryšių technologijų taikymas kelių transporto sektoriuje ir jo sąsajose su kitų rūšių transportu gerokai prisidės didinant aplinkosauginį veiksmingumą, efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, kelių transporto, įskaitant pavojingų krovinių vežimą, saugą ir saugumą, visuomenės saugumą ir keleivių bei krovinių judumą ir kartu užtikrins vidaus rinkos veikimą ir didesnį konkurencingumą bei užimtumą. Tačiau tokios prietaikos neturėtų turėti įtakos klausimams, susijusiems su nacionaliniu saugumu ar kurios yra būtinos dėl gynybos interesų.

(5)

Pažanga, padaryta informacines ir ryšių technologijų srityje taikant kitų rūšių transportui, dabar turėtų būti perkelta į kelių transporto sektorių, pirmiausia siekiant užtikrinti didesnę kelių transporto ir kitų rūšių transporto integraciją.

(6)

Kai kuriose valstybėse narėse šių technologijų prietaikos nacionaliniu mastu kelių transporto sektoriuje jau diegiamos. Tačiau šis diegimas vis dar padrikas, nesuderintas, negalintis užtikrinti geografinio ITS paslaugų tęstinumo visoje Sąjungoje ir prie jos išorės sienų.

(7)

Siekiant užtikrinti suderintą ir veiksmingą ITS diegimą visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti specifikacijas, atitinkamais atvejais įskaitant standartus, kuriomis būtų apibrėžtos išsamesnės nuostatos ir procedūros. Prieš priimant specifikacijas, Komisija turėtų įvertinti, ar jos atitinka tam tikrus apibrėžtus principus, kaip nustatyta II priede. Pirmenybė turėtų būti teikiama keturioms pagrindinėms ITS kūrimo ir diegimo sritims. Šiose keturiose srityse turėtų būti nustatyti diegimo ir specifikacijų bei standartų naudojimo prioritetiniai veiksmai. Toliau įgyvendinant ITS, reikėtų atsižvelgti į konkrečios valstybės narės jau įdiegtą ITS infrastruktūrą, atsižvelgiant į technologinę pažangą ir finansines sąnaudas.

(8)

Priėmus įstatymo galią turintį teisės aktą, kaip nurodyta šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas 5 straipsnio 1 dalies antras sakinys.

(9)

Specifikacijos turėtų būti parengtos atsižvelgiant, inter alia, į ITS srityje jau įgytą patirtį ir pasiektus rezultatus ir remiantis šia patirtimi bei rezultatais, ypač įgyvendinant e. saugos iniciatyvą, kurią Komisija pradėjo įgyvendinti 2002 m. balandžio mėn. Pagal šią iniciatyvą Komisija įkūrė e. saugos forumą, kad būtų skatinama teikti ir toliau įgyvendinti rekomendacijas e. saugos sistemų kūrimui, diegimui ir naudojimui remti.

(10)

Šioje direktyvoje nustatytos taisyklės ir procedūros neturėtų būti taikomos transporto priemonėms, kuriomis naudojamasi daugiausia dėl jų istorinės vertės ir kurios pirmą kartą buvo įregistruotos, ir (arba) kurioms buvo suteiktas tipo patvirtinimas, ir (arba) kurios buvo pradėtos eksploatuoti prieš įsigaliojant šiais direktyvai ir jos įgyvendinamosioms priemonėms.

(11)

ITS turėtų būti rengiamos remiantis sąveikiomis sistemomis, pagrįstomis viešais ir žinomais standartais, kurie, vadovaujantis nediskriminavimo principu, būtų prieinami visiems prietaikų ir paslaugų teikėjams bei naudotojams.

(12)

Diegiant ir naudojant ITS prietaikas ir paslaugas, bus tvarkomi asmens duomenys. Šie duomenys turėtų būti tvarkomi pagal Sąjungos teisę, išdėstytą 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3) bei 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (4). ITS prietaikoms, inter alia, reikėtų taikyti principus, pagal kuriuos naudojama kuo mažiau duomenų ir kuo labiau ribotais tikslais.

(13)

Turėtų būti skatinamas anonimiškumas, kaip vienas iš geresnio asmenų privatumo užtikrinimo principų. Duomenų apsaugos ir su privatumu susijusiais klausimais ITS prietaikų ir paslaugų diegimo srityje Komisija turėtų toliau atitinkamai konsultuotis su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir prašyti pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įsteigtos Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupės pateikti nuomonę.

(14)

Diegiant ir naudojant ITS prietaikas ir paslaugas, ypač eismo ir kelionių informacijos paslaugas, bus tvarkomi ir naudojami kelių, eismo ir kelionės duomenys, pateikiami valstybių narių viešojo sektoriaus institucijų turimuose dokumentuose. Šie duomenys turėtų būti tvarkomi ir naudojami pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (5).

(15)

Atitinkamais atvejais specifikacijos turėtų apimti išsamias nuostatas, kuriomis nustatoma sudedamųjų dalių atitikties arba tinkamumo naudoti įvertinimo procedūra. Šios nuostatos turėtų būti grindžiamos 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (6), visų pirma jo nuostatomis, susijusiomis su atitikties įvertinimo procedūrų įvairių etapų moduliais. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB (7) jau nustatyti motorinių transporto priemonių ir jų dalių bei su jomis susijusios įrangos tipo patvirtinimo pagrindai, o Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB (8) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB (9) nustato taisykles dėl su dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių ir žemės ar miškų ūkio traktorių ir jų dalių bei su jais susijusios įrangos tipo patvirtinimą. Todėl įrangos ir prietaikų, kurioms taikomos tos direktyvos, atitikties įvertinimą nustatymas būtų darbo dubliavimas. Kita vertus, tos direktyvos taikomos su ITS susijusiai transporto priemonių įrangai, tačiau jos netaikomos išorinės kelių infrastruktūros ITS techninei ir programinei įrangai. Tokiais atvejais specifikacijose galėtų būtų numatytos atitikties įvertinimo procedūros. Tokios procedūros turėtų apimti tik tai, kas būtų būtina kiekvienu konkrečiu atveju.

(16)

ITS prietaikoms ir paslaugoms, kurioms užtikrinti būtinos tikslaus ir patikimo laiko ir padėties nustatymo paslaugos, turėtų būti taikoma palydovų naudojimu pagrįsta infrastruktūra arba kita lygiavertį tikslumą užtikrinanti technologija, tokia kaip numatyta 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas (10) ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo (11).

(17)

ITS prietaikoms įgyvendinti, visų pirma kroviniams stebėti bei sekti visą kelionę ir vežant skirtingų rūšių transportu, reikėtų naudoti inovacines technologijas, pavyzdžiui, radijo dažninio atpažinimo įrenginius (RFID) arba EGNOS/Galileo.

(18)

Pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, pvz., ITS paslaugų teikėjai, ITS naudotojų asociacijos, transporto ir įrenginių operatoriai, gamybos pramonės atstovai, socialiniai partneriai, profesinės asociacijos ir vietos valdžios institucijos, turėtų turėti galimybę patarti Komisijai su ITS diegimu Sąjungoje susijusiais komerciniais ir techniniais klausimais. Šiuo tikslu Komisija, užtikrindama glaudų bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais subjektais ir valstybėmis narėmis, turėtų sudaryti ITS patariamąją grupę. Patariamosios grupės darbas turėtų būti atliekamas skaidriai, o jo rezultatus reikėtų pateikti pagal šią direktyvą įsteigtam komitetui.

(19)

Vienodos įgyvendinimo sąlygos turėtų užtikrinti gairių ir neprivalomų priemonių priėmimą, kuris palengvintų valstybių narių bendradarbiavimą ITS prioritetinėse srityse, o taip pat gairių dėl valstybių narių ataskaitų teikimo ir darbo programos priėmimą.

(20)

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 291 straipsniu, iš anksto pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtu reglamentu nustatomi kontrolės mechanizmų, kuriais valstybės narės kontroliuotų Komisijos naudojimąsi įgyvendinimo įgaliojimais, taisyklės ir bendri principai. Kol bus priimtas naujas reglamentas, 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/486/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (12), taikomas toliau, išskyrus reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri nėra taikoma.

(21)

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį priimti deleguotus teisės aktus dėl specifikacijų priėmimo. Ypač svarbu, kad Komisija atitinkamai konsultuotųsi parengiamųjų darbų metu, įskaitant ekspertų lygiu.

(22)

Kad būtų užtikrintas suderintas požiūris, Komisija turėtų užtikrinti šia direktyva įsteigto komiteto ir komitetų, įsteigtų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Sąjungoje (13), 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (14), Direktyva 2007/46/EB ir 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukuriančia Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (15), veiklos nuoseklumą.

(23)

Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti suderintą ir nuoseklų sąveikių intelektinių transporto sistemų diegimą visoje Sąjungoje, valstybės narės ir (arba) privatusis sektorius negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(24)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 34 punktą valstybės narės skatinamos dėl savo ir Sąjungos interesų parengti lenteles, kurios kuo geriau parodytų šios direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šia direktyva nustatoma suderinto ir nuoseklaus intelektinių transporto sistemų (ITS) diegimo ir naudojimo Sąjungoje, visų pirma tarp valstybių narių, sistema ir šiam tikslui pasiekti būtinos bendrosios sąlygos.

2.   Šioje direktyvoje numatoma parengti veiksmų 2 straipsnyje nurodytose prioritetinėse srityse specifikacijas ir atitinkamais atvejais parengti būtinus standartus.

3.   Ši direktyva taikoma kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities ITS prietaikoms ir paslaugoms, tačiau neturi įtakos klausimams, susijusiems su nacionaliniu saugumu ar gynybos interesais.

2 straipsnis

Prioritetinės sritys

1.   Pagal šią direktyvą rengiant ir naudojant specifikacijas bei standartus prioritetinės sritys yra šios:

— I.

Optimalus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimas,

— II.

Eismo ir krovinių valdymo ITS paslaugų tęstinumas,

— III.

ITS kelių saugos ir saugumo prietaikos,

— IV.

Transporto priemonių susiejimas su transporto infrastruktūra.

2.   Prioritetinių sričių taikymo sritis nurodyta I priede.

3 straipsnis

Prioritetiniai veiksmai

Prioritetinių sričių rengiant ir naudojant specifikacijas bei standartus, kaip nustatyta I priede, prioritetiniai veiksmai:

a)

kelionių daugiarūšiu transportu informacijos paslaugų teikimas visoje ES;

b)

tikralaikės eismo informacijos paslaugų teikimas visoje ES;

c)

duomenys ir procedūros, skirtos naudotojams nemokamai teikti, kai įmanoma, su kelių sauga susijusiai minimaliai universaliai eismo informacijai;

d)

sąveikios visos Europos e. skambučio sistemos suderintas užtikrinimas;

e)

informavimo apie saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas paslaugų teikimas;

f)

sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių saugių stovėjimo vietų išankstinio užsakymo paslaugų teikimas.

4 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų sąvokų apibrėžtys:

1.   „intelektinės transporto sistemos“ arba „ITS“– tai sistemos, kuriose taikomos informacinės ir ryšių technologijos, kurios taikomos kelių transportui, įskaitant infrastruktūrą, transporto priemones ir naudotojus, ir eismo valdymui bei judumo valdymui, o taip pat sąsajoms su kitų rūšių transportu;

2.   „sąveika“– sistemų ir susijusių verslo procesų gebėjimas keistis duomenimis, dalytis informacija ir žiniomis;

3.   „ITS prietaika“– ITS taikymo operacinė priemonė;

4.   „ITS paslauga“– ITS prietaikos užtikrinimas tinkamai parengtoje organizacinėje ir operacinėje sistemoje, siekiant padidinti naudotojo saugumą, veiksmingumą, patogumą ir (arba) palengvinti transporto ir kelionių operacijas arba padėti jas atlikti;

5.   „ITS paslaugos teikėjas“– viešasis arba privatusis ITS paslaugos teikėjas;

6.   „ITS naudotojas“– ITS prietaikų arba paslaugų naudotojas, įskaitant keliautojus, pažeidžiamus kelių eismo dalyvius, kelių transporto infrastruktūros naudotojus ir operatorius, transporto priemonių parkų valdytojus ir avarinių tarnybų operatorius;

7.   „pažeidžiami kelių eismo dalyviai“– motorinėmis transporto priemonėmis nevažiuojantys kelių eismo dalyviai, pavyzdžiui, pėstieji ir dviratininkai, taip pat motociklininkai ir neįgalūs ar riboto judumo ir orientacijos asmenys;

8.   „mobilusis prietaisas“– nešiojamas ryšių arba informacinis įrenginys, kurį galima pasiimti į transporto priemonę ir kuris padeda vairuoti ir (arba) atlikti transporto operacijas;

9.   „platforma“– transporto priemonėje arba ne transporto priemonėje esantis įrenginys, suteikiantis galimybę diegti, teikti, naudoti ir integruoti ITS prietaikas ir paslaugas;

10.   „architektūra“– konceptualus projektas, kuriame apibrėžiama konkrečios sistemos struktūra, veikimas ir integravimas į ją supančią aplinką;

11.   „sąsaja“– infrastruktūra tarp atskirų sistemų, užtikrinanti sistemų sujungimo ir sąveikos priemones;

12.   „suderinamumas“– bendras prietaiso arba sistemos gebėjimas be pakeitimų veikti kartu su kitu prietaisu ar sistema;

13.   „paslaugų tęstinumas“– gebėjimas visoje Sąjungoje užtikrinti sklandų paslaugų teikimą transporto tinkluose;

14.   „kelių duomenys“– kelių infrastruktūros ypatumų, įskaitant stacionarius kelio ženklus ar saugaus eismo reguliavimo priemones, duomenys;

15.   „eismo duomenys“– istoriniai ir tikralaikiai kelių eismo charakteristikų duomenys;

16.   „kelionės duomenys“– pagrindiniai duomenys (pavyzdžiui, viešojo transporto tvarkaraščiai ir tarifai), būtini kelionių daugiarūšiu transportu informacijai teikti prieš kelionę ir jos metu siekiant sudaryti palankesnes kelionės planavimo, užsakymo ir pritaikymo sąlygas;

17.   „specifikacija“– privaloma priemonė, kuria nustatomos nuostatos, apimančios reikalavimus, procedūras ir kitas atitinkamas taisykles;

18.   „standartas“– standartas, kaip apibrėžta 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (16), 1 straipsnio 6 dalyje.

5 straipsnis

ITS diegimas

1.   Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad diegiant ITS prietaikas ir paslaugas joms, laikantis II priede nustatytų principų, būtų taikomos Komisijos pagal 6 straipsnį patvirtintos specifikacijos. Tai neturi įtakos kiekvienos valstybės narės teisei spręsti dėl tokių prietaikų ir paslaugų įdiegimo jos teritorijoje. Dėl šios teisės nėra pažeidžiami bet kurie įstatymo galią turintys teisės aktai, priimti pagal 6 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

2.   Be to, valstybės narės stengiasi bendradarbiauti prioritetinėse srityse, jei nepriimtos specifikacijos.

6 straipsnis

Specifikacijos

1.   Pirmiausia Komisija priima specifikacijas, būtinas ITS diegimo ir operacinio naudojimo suderinamumui, sąveikai ir tęstinumui užtikrinti vykdant prioritetinius veiksmus.

2.   Komisija siekia priimti vieno ar kelių prioritetinių veiksmų specifikacijas ne vėliau kaip iki 2013 m. vasario 27 d.

Nė vėliau kaip praėjus 12 mėnesių po būtinų prioritetinio tam tikro veiksmo specifikacijų priėmimo, Komisija atitinkamais atvejais, atlikusi poveikio įvertinimą, įskaitant ekonominio naudingumo analizę, pateikia pasiūlymą dėl to prioritetinio veiksmo vykdymo Europos Parlamentui ir Tarybai pagal SESV 294 straipsnį.

3.   Patvirtinus būtinas prioritetinių veiksmų specifikacijas, Komisija priima specifikacijas ITS diegimo ir operacinio naudojimo suderinamumui, sąveikai ir tęstinumui užtikrinti vykdant kitus prioritetinių sričių veiksmus.

4.   Atitinkamais atvejais ir priklausomai nuo specifikacijos srities į specifikaciją įtraukiama viena ar kelios šių rūšių nuostatos:

a)

funkcinės nuostatos, kurios apibūdina įvairių suinteresuotųjų subjektų vaidmenį ir informacijos srautą tarp jų;

b)

techninės nuostatos, kurios numato technines priemones funkcinėms nuostatoms įvykdyti;

c)

organizacinės nuostatos, kurios apibūdina įvairių suinteresuotųjų subjektų procedūrinius įsipareigojimus;

d)

paslaugų teikimo nuostatos, kurios apibūdina įvairius paslaugų lygius ir jų turinį, susijusį su ITS prietaikomis ir paslaugomis.

5.   Nepažeidžiant procedūrų pagal Direktyvą 98/34/EB, specifikacijose atitinkamais atvejais nustatomos sąlygos, kuriomis valstybės narės, pranešusios Komisijai, gali nustatyti papildomas ITS paslaugų teikimo taisykles visoje savo teritorijoje ar jos dalyje, jeigu tos taisyklės netrukdo sąveikai.

6.   Atitinkamais atvejais specifikacijos grindžiamos 8 straipsnyje nurodytais standartais.

Specifikacijose atitinkamais atvejais numatomas atitikties įvertinimas, laikantis Sprendimo Nr. 768/2008/EB.

Specifikacijos turi atitikti II priede pateiktus principus.

7.   Prieš priimdama specifikacijas, Komisija atlieka poveikio įvertinimą, įskaitant ekonominio naudingumo analizę.

7 straipsnis

Deleguoti aktai

1.   Komisija pagal SESV 290 straipsnį gali priimti deleguotus teisės aktus, susijusius su specifikacijomis. Priimdama tokius deleguotus teisės aktus, Komisija veikia, laikydamasi atitinkamų šios direktyvos nuostatų, visų pirma 6 straipsnio ir II priedo.

2.   Dėl kiekvieno prioritetinio veiksmo priimamas atskiras deleguotas teisės aktas.

3.   Šiame straipsnyje nurodytų deleguotų teisės aktų atveju taikoma 12, 13 ir 14 straipsniuose nustatyta procedūra.

8 straipsnis

Standartai

1.   Būtini standartai ITS diegimo ir operacinio naudojimo sąveikai, suderinamumui ir tęstinumui užtikrinti rengiami prioritetinėse srityse ir prioritetiniams veiksmams vykdyti. Tuo tikslu Komisija, pasikonsultavusi su 15 straipsnyje nurodytu komitetu, reikalauja atitinkamų standartizacijos įstaigų laikantis Direktyvoje 98/34/EB nustatytos tvarkos dėti visas reikiamas pastangas, kad šie standartai būtų skubiai priimti.

2.   Suteikiant įgaliojimus standartizacijos įstaigoms, laikomasi II priede nurodytų principų, taip pat visų funkcinių nuostatų, įtrauktų į pagal 6 straipsnį priimtą specifikaciją.

9 straipsnis

Neprivalomosios priemonės

Komisija gali priimti gaires ar kitas neprivalomąsias priemones, kad būtų palengvintas valstybių narių bendradarbiavimas prioritetinėse srityse, laikydamasi 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

10 straipsnis

Informacijos privatumo, saugumo ir pakartotinio naudojimo taisyklės

1.   Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys naudojant ITS prietaikas ir teikiant ITS paslaugas būtų tvarkomi laikantis Sąjungos taisyklių, kuriomis apsaugomos asmenų pagrindinės teisės ir laisvės, ypač laikantis Direktyvos 95/46/EB ir Direktyvos 2002/58/EB.

2.   Visų pirma valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo netinkamo naudojimo, įskaitant apsaugą nuo neteisėtos prieigos, keitimo arba praradimo.

3.   Nepažeidžiant 1 dalies, tam, kad būtų užtikrintas privatumas, naudojant ITS prietaikas ir teikiant ITS paslaugas skatinama atitinkamais atvejais naudoti anoniminius duomenis.

Nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EB, asmens duomenys tvarkomi tik tais atvejais, kai tokiam tvarkymui būtina naudoti ITS prietaikas ir teikti ITS paslaugas.

4.   Taikant Direktyvą 95/46/EB, visų pirma kai tai susiję su ypatingų kategorijų asmens duomenų tvarkymu, valstybės narės taip pat užtikrina, kad būtų laikomasi nuostatų dėl sutikimo tvarkyti tokius asmens duomenis.

5.   Taikoma Direktyva 2003/98/EB.

11 straipsnis

Atsakomybės taisyklės

Valstybės narės užtikrina, kad klausimai, susiję su atsakomybe dėl ITS prietaikų ir paslaugų, nurodytų pagal 6 straipsnį priimtose specifikacijose, diegimo bei naudojimo, būtų sprendžiami laikantis galiojančių Sąjungos teisės aktų, įskaitant visų pirma 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (17), taip pat atitinkamų nacionalinės teisės aktų.

12 straipsnis

Delegavimas

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 7 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus septynerių metų laikotarpiui nuo 2010 m. rugpjūčio 27 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos nuo 2010 m. rugpjūčio 27 d.

2.   Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.   Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 13 ir 14 straipsniuose nustatytų sąlygų.

13 straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.   Europos Parlamentas arba Taryba gali atšaukti 7 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.   Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3.   Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Prieštaravimai deleguotiems teisės aktams

1.   Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos.

Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

2.   Jeigu pasibaigus tam laikotarpiui, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu Europos Parlamentas ir Taryba kartu informavo Komisiją, kad jie nepareikš prieštaravimo.

3.   Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Europos ITS komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 straipsnis ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

16 straipsnis

Europos ITS patariamoji grupė

Komisija įsteigia Europos ITS patariamąją grupę, kad ši teiktų patarimus Komisijai su ITS diegimu ir naudojimu Sąjungoje susijusiais verslo ir techniniais klausimais. Grupė sudaroma iš atitinkamų ITS paslaugų teikėjų, naudotojų asociacijų, transporto ir įrenginių operatorių, gamybos pramonės, socialinių partnerių, profesinių asociacijų, vietos valdžios institucijų ir kitų atitinkamų forumų aukšto lygio atstovų.

17 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   Valstybės narės iki 2011 m. rugpjūčio 27 d. pateikia Komisijai nacionalinės veiklos ir projektų, susijusių su prioritetinėmis sritimis, ataskaitą.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2012 m. rugpjūčio 27 d. pateikia Komisijai informaciją apie savo nacionalinius ITS veiksmus, kurių numatoma imtis per ateinančius penkerius metus.

Gairės, kaip valstybės narės turi parengti atskaitas, priimamos laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

3.   Po pirminės ataskaitos valstybės narės kas trejus metus teikia pažangos, padarytos įgyvendinant 1 dalyje nurodytus veiksmus, ataskaitas.

4.   Komisija kas trejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai teikia pažangos, padarytos įgyvendinant šią direktyvą, ataskaitą. Ataskaita pateikiama kartu su veikimo bei 5–11 straipsnio ir 16 straipsnių įgyvendinimo analize, įskaitant panaudotus ir reikalingus finansinius išteklius, ir taip pat atitinkamais atvejais įvertinamas poreikis iš dalies keisti šią direktyvą.

5.   Laikydamasi 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, Komisija patvirtina darbo programą ne vėliau kaip iki 2011 m. vasario 27 d. Darbo programoje nurodomi šios programos tikslai ir jos įgyvendinimo terminai kiekvienais metais ir prireikus pasiūlomi būtini pakeitimai.

18 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2012 m. vasario 27 d., įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Šios nuorodos darymo tvarką ir formuluotę nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

20 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2010 m. liepos 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. CHASTEL


(1)  OL C 277, 2009 11 17, p. 85.

(2)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) 2010 m. gegužės 10 d. Tarybos pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(4)  OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

(5)  OL L 345, 2003 12 31, p. 90.

(6)  OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

(7)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(8)  OL L 124, 2002 5 9, p. 1.

(9)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1.

(10)  OL L 3, 2005 1 5, p. 1.

(11)  OL L 196, 2008 7 24, p. 1.

(12)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(13)  OL L 166, 2004 4 30, p. 124.

(14)  OL L 370, 1985 12 31, p. 8.

(15)  OL L 108, 2007 4 25, p. 1.

(16)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(17)  OL L 210, 1985 8 7, p. 29.


I PRIEDAS

PRIORITETINĖS SRITYS IR VEIKSMAI

(nurodyti 2 ir 3 straipsniuose)

—   I prioritetinė sritis: Optimalus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimas

Optimalaus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimo specifikacijose ir standartuose:

1.   Specifikacijos a) prioritetiniam veiksmui

Nustatomi reikalavimai, būtini užtikrinti, kad kelionių daugiarūšiu transportu informacijos paslaugos visoje ES būtų tikslios ir prieinamos ITS naudotojams įvairiose valstybėse narėse, remiantis:

tuo, kad ITS paslaugų teikėjams teikiami ir yra prieinami turimi tikslūs kelių ir tikralaikiai eismo duomenys, naudojami kelionių daugiarūšiu transportu informacijai rengti, nepažeidžiant su sauga ir transporto valdymu susijusių apribojimų,

tuo, kad palengvinamas atitinkamų valdžios institucijų bei suinteresuotųjų subjektų ir atitinkamų ITS paslaugų teikėjų tarpvalstybinis elektroninis keitimasis duomenimis,

tuo, kad atitinkamos valdžios institucijos ir suinteresuotieji subjektai laiku atnaujina turimus kelių ir eismo duomenis, naudojamus kelionių daugiarūšiu transportu informacijai rengti,

tuo, kad ITS paslaugų teikėjai laiku atnaujina kelionių daugiarūšiu transportu informaciją.

2.   Specifikacijos b) prioritetiniam veiksmui

Nustatomi reikalavimai, būtini užtikrinti, kad visoje ES tikralaikės eismo informacijos paslaugos būtų tikslios ir prieinamos ITS naudotojams įvairiose valstybėse narėse, remiantis:

tuo, kad ITS paslaugų teikėjams teikiami ir yra prieinami turimi tikslūs kelių ir tikralaikiai eismo duomenys, naudojami tikralaikei eismo informacijai rengti, nepažeidžiant su sauga ir transporto valdymu susijusių apribojimų,

tuo, kad palengvinamas atitinkamų valdžios institucijų bei suinteresuotųjų subjektų ir atitinkamų ITS paslaugų teikėjų tarpvalstybinis elektroninis keitimasis duomenimis,

tuo, kad atitinkamos valdžios institucijos ir suinteresuotieji subjektai laiku atnaujina turimus kelių ir eismo duomenis, naudojamus tikralaikei eismo informacijai rengti,

tuo, kad ITS paslaugų teikėjai laiku atnaujina tikralaikę eismo informaciją.

3.   Specifikacijos a) ir b) prioritetiniams veiksmams

3.1.

Nustatomi būtini reikalavimai, kurių laikydamosi atitinkamos valdžios institucijos ir (arba) atitinkamais atvejais privačiojo sektoriaus subjektai renka kelių ir eismo duomenis (t. y. apie eismo srautų planus, eismo reguliavimą ir rekomenduojamus maršrutus, ypač skirtus sunkiasvorėms transporto priemonėms) ir teikia tuos duomenis ITS paslaugų teikėjams, remiantis:

tuo, kad ITS paslaugų teikėjams yra prieinami turimi kelių ir eismo duomenys (t. y. apie eismo srautų planus, eismo reguliavimą ir rekomenduojamus maršrutus), kuriuos surinko atitinkamos valdžios institucijos ir (arba) privačiojo sektoriaus subjektai,

tuo, kad palengvinamas atitinkamų valdžios institucijų ir ITS paslaugų teikėjų elektroninis keitimasis duomenimis,

tuo, kad atitinkamos valdžios institucijos ir (arba) atitinkamais atvejais privačiojo sektoriaus subjektai laiku atnaujina kelių ir eismo duomenis (t. y. apie eismo srautų planus, eismo reguliavimą ir rekomenduojamus maršrutus),

tuo, kad ITS paslaugų teikėjai laiku atnaujina ITS paslaugas ir prietaikas, naudojančias šiuos kelių ir eismo duomenis.

3.2.

Nustatomi reikalavimai, būtini užtikrinti, kad kelių, eismo ir transporto paslaugų duomenys, naudojami skaitmeniniams žemėlapiams rengti, būtų tikslūs ir, jeigu galima, prieinami skaitmeninių žemėlapių gamintojams ir paslaugų teikėjams, remiantis:

tuo, kad turimi kelių ir eismo duomenys, naudojami skaitmeniniams žemėlapiams rengti, yra prieinami žemėlapių gamintojams ir paslaugų teikėjams,

tuo, kad palengvinamas atitinkamų valdžios institucijų bei suinteresuotųjų subjektų ir privačių skaitmeninių žemėlapių gamintojų bei paslaugų tiekėjų elektroninis keitimasis duomenimis,

tuo, kad atitinkamos valdžios institucijos ir suinteresuotieji subjektai laiku atnaujina kelių ir eismo duomenis, naudojamus skaitmeniniams žemėlapiams rengti,

tuo, kad skaitmeninių žemėlapių gamintojai ir paslaugų teikėjai laiku atnaujina skaitmeninius žemėlapius.

4.   Specifikacijos c) prioritetiniam veiksmui

Jeigu įmanoma, nustatomi būtiniausi reikalavimai, kurių laikantis visiems naudotojams nemokamai teikiami su kelių sauga susiję „universalieji eismo pranešimai“, ir jų turinio būtiniausi reikalavimai, remiantis:

tuo, kad nustatomas ir naudojamas standartinis su sauga susijusių eismo įvykių sąrašas („universalieji eismo pranešimai“), kuris turėtų būti nemokamai perduodamas ITS naudotojams,

tuo, kad „universalieji eismo pranešimai“ yra suderinami su ITS paslaugomis teikiant tikralaikę eismo ir kelionių daugiarūšiu transportu informaciją ir į tas paslaugas integruojami.

—   II prioritetinė sritis: Eismo ir krovinių valdymo ITS paslaugų tęstinumas

Eismo ir krovinių valdymo paslaugų tęstinumo ir sąveikos užtikrinimo, visų pirma TEN-T tinkle, specifikacijose ir standartuose:

1.   Specifikacijos kitiems veiksmams

1.1.

Nustatomos būtinos priemonės, kad būtų sukurta ES ITS pamatinė architektūra, visų pirma atsižvelgiant į su ITS susijusios sąveikos, paslaugų tęstinumo ir daugiarūšiškumo aspektus, įskaitant, pavyzdžiui, sąveikų daugiarūšio transporto bilietų pardavimą, kuria remdamosi valstybės narės ir jų kompetentingos institucijos, bendradarbiaudamos su privačiuoju sektoriumi, galėtų kurti ITS judumo architektūrą nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu.

1.2.

Nustatomi būtiniausi ITS paslaugų, skirtų įvairių transporto rūšių keleiviniam transportui valdyti, tęstinumo, visų pirma teikiant paslaugas keliose valstybėse narėse, reikalavimai, remiantis:

tuo, kad palengvinamas susijusių eismo informacijos ir (arba) valdymo centrų ir įvairių suinteresuotųjų subjektų, esančių skirtingose valstybėse, atitinkamais atvejais skirtinguose regionuose arba miesto ir tarpmiestinėse zonose, elektroninis keitimasis eismo duomenimis ir informacija,

tuo, kad naudojami standartiniai informacijos srautai arba eismo sąsajos, siejančios atitinkamus eismo informacijos ir (arba) valdymo centrus ir įvairius suinteresuotuosius subjektus.

1.3.

Nustatomi būtiniausi ITS paslaugų, skirtų kroviniams valdyti transporto koridoriuose ir gabenant juos įvairių rūšių transportu, tęstinumo reikalavimai, remiantis:

tuo, kad palengvinamas susijusių eismo informacijos ir (arba) valdymo centrų ir įvairių suinteresuotųjų subjektų, esančių skirtingose valstybėse, atitinkamais atvejais skirtinguose regionuose arba miesto ir tarpmiestinėse zonose, elektroninis keitimasis eismo duomenimis ir informacija,

tuo, kad naudojami standartiniai informacijos srautai arba eismo sąsajos, siejančios atitinkamus eismo informacijos ir (arba) valdymo centrus ir įvairius suinteresuotuosius subjektus.

1.4.

Nustatomos priemonės, būtinos įgyvendinant ITS prietaikas (būtent krovinių stebėjimo ir sekimo per visą kelionę ir vežant ir skirtingų rūšių transportu) krovinių transporto logistikos tikslais (eFreight), remiantis:

tuo, kad ITS prietaikų kūrėjams yra prieinamos reikiamos ITS technologijos ir jie gali jomis naudotis,

tuo, kad padėties nustatymo rezultatai integruojami į eismo valdymo priemones ir centrus.

1.5.

Nustatomos sąsajos, būtinos miestų ITS architektūros ir Europos ITS architektūros sąveikai bei suderinamumui užtikrinti, remiantis:

tuo, kad miestų valdymo centrams ir paslaugų teikėjams yra prienami viešojo transporto, kelionių planavimo, transporto poreikio, eismo ir stovėjimo duomenys,

tuo, kad palengvinamas įvairių miesto valdymo centrų ir paslaugų teikėjų elektroninis keitimasis informacija apie viešąjį ir privatųjį transportą ir visas įmanomas transporto rūšis,

tuo, kad visi atitinkami duomenys ir informacija integruojami į bendrą architektūrą.

—   III prioritetinė sritis: ITS kelių saugos ir saugumo prietaikos

ITS kelių saugos ir saugumo prietaikų specifikacijose ir standartuose:

1.

Specifikacijos d) prioritetiniam veiksmui

Nustatomos priemonės, būtinos sąveikiai visos Europos e.skambučio sistemai įdiegti suderintu būdu, įskaitant:

tai, kad sudaroma galimybė keistis reikiamais transporto priemonėje įrengtos ITS duomenimis,

tai, kad užtikrinama, kad bendrosios pagalbos skambučių centrai turėtų reikiamą įrangą transporto priemonių siunčiamiems duomenims priimti,

tai, kad palengvinamas transporto priemonių ir bendrosios pagalbos skambučių centrų elektroninis keitimasis duomenimis.

2.

Specifikacijos e) prioritetiniam veiksmui

Nustatomos priemonės, būtinos ITS grindžiamoms informacijos apie saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas, visų pirma paslaugų teikimo ir poilsio vietose keliuose, paslaugoms užtikrinti, remiantis:

tuo, kad naudotojams yra prieinama informacija apie stovėjimo vietas keliuose,

tuo, kad palengvinamas stovėjimo aikštelių keliuose, centrų ir transporto priemonių elektroninis keitimasis duomenimis.

3.

Specifikacijos f) prioritetiniam veiksmui

Nustatomos priemonės, būtinos ITS grindžiamoms išankstinio saugių sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietų užsakymo paslaugoms užtikrinti, remiantis:

tuo, kad naudotojams yra prieinama informacija apie stovėjimo vietas keliuose,

tuo, kad palengvinamas stovėjimo aikštelių keliuose, centrų ir transporto priemonių elektroninis keitimasis duomenimis,

tuo, kad į transporto priemones ir stovėjimo aikšteles keliuose integruojamos atitinkamos ITS technologijos, skirtos informacijai apie laisvas stovėjimo vietas atnaujinti išankstinio užsakymo tikslais.

4.

Specifikacijos kitiems veiksmams

4.1.

Nustatomos priemonės, būtinos kelių eismo dalyvių saugai palaikyti naudojant jų transporto priemonėje įrengtą žmogaus ir mašinos sąsają ir mobiliuosius prietaisus, kurie padeda vairuoti ir (arba) atlikti transporto operacijas, taip pat transporto priemonėje įrengtų ryšio priemonių saugumui užtikrinti.

4.2.

Nustatomos priemonės, būtinos pažeidžiamų kelių eismo dalyvių saugumui padidinti ir patogumui užtikrinti visų atitinkamų ITS prietaikų atžvilgiu.

4.3.

Nustatomos priemonės, būtinos pažangioms vairuotojams skirtoms pagalbinėms informacinėms sistemoms integruoti į transporto priemones ir kelių infrastruktūrą, kurioms netaikomos direktyvos 2007/46/EB, 2002/24/EB ir 2003/37/EB.

—   IV prioritetinė sritis: Transporto priemonių susiejimas su transporto infrastruktūra

Transporto priemonių susiejimo su transporto infrastruktūra ITS specifikacijose ir standartuose:

1.

Specifikacijos kitiems veiksmams:

1.1.

Nustatomos priemonės, būtinos įvairioms ITS prietaikoms integruoti į transporto priemonėje įdiegtą atvirąją platformą, remiantis:

dabartinių arba numatytų ITS prietaikų funkcinių reikalavimų nustatymu,

atvirosios sistemos architektūros, kurioje nustatomos funkcijos ir sąsajos, būtinos sąveikai (arba) tarpusavio ryšiui su infrastruktūros sistemomis ir įrenginiais užtikrinti, nustatymu,

būsimų naujų arba atnaujintų ITS prietaikų integravimu į transporto priemonėje įdiegtą atvirąją platformą pagal savaiminio įdiegimo (angl. plug and play) principą,

standartizavimo procedūros, skirtos architektūrai ir atvirosios transporto priemonėje įdiegtos platformos specifikacijoms patvirtinti, taikymu.

1.2.

Nustatomos priemonės, būtinos susietosioms (transporto priemonė–transporto priemonė, transporto priemonė–infrastruktūra, infrastruktūra–infrastruktūra) sistemoms toliau tobulinti ir įgyvendinti, remiantis:

tuo, kad palengvinamas duomenų ir informacijos perdavimas iš vienos transporto priemonės į kitą, į infrastruktūrą ir tarp transporto priemonių ir infrastruktūros,

tuo, kad atitinkamoms transporto priemonių arba kelių infrastruktūros šalims yra prieinami duomenys arba informacija, kuria keičiamasi,

tuo, kad transporto priemonei ir infrastruktūrai keičiantis duomenimis naudojamas standartinis pranešimo formatas,

tuo, kad nustatomas duomenų ir informacijos keitimosi tarp transporto priemonių, infrastruktūrų ir transporto priemonės ir infrastruktūros ryšių infrastruktūros apibrėžimas,

tuo, kad atitinkamos architektūros priimamos standartizavimo proceso būdu.


II PRIEDAS

ITS SPECIFIKACIJŲ IR DIEGIMO PRINCIPAI

(nurodyti 5, 6 ir 8 straipsniuose)

Specifikacijos priimamos, ITS prietaikos ir paslaugos parenkamos ir diegiamos, o įgaliojimai, susiję su standartais, suteikiami remiantis poreikių įvertinimu, kuriame dalyvauja visi atitinkami suinteresuotieji subjektai, ir laikantis toliau nurodytų principų. Šios priemonės turi:

a)   Būti veiksmingos– apčiuopiamai prisidėti prie pagrindinių Europos kelių transporto problemų sprendimo (pvz., spūsčių ir taršos mažinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, saugos ir saugumo didinimo, taip pat ir pažeidžiamų kelių eismo dalyvių atžvilgiu;

b)   Būti ekonomiškai naudingos– optimizuoti išlaidų ir rezultatų, gautų siekiant tikslų, santykį;

c)   Būti proporcingos– atitinkamais atvejais numatyti skirtingus įmanomos užtikrinti paslaugų kokybės ir įdiegimo lygius, atsižvelgiant į vietos, regioninius, nacionalinius ir europinius ypatumus;

d)   Palaikyti paslaugų tęstinumą– užtikrinti sklandų paslaugų teikimą visoje Sąjungoje, ypač transeuropiniame transporto tinkle, ir, jeigu įmanoma, prie jos išorės sienų, kai ITS paslaugos bus įdiegtos. Paslaugų tęstinumas turėtų būti užtikrintas tokiu lygiu, kuris būtų pritaikytas prie transporto tinklų, siejančių šalis su šalimis ir atitinkamais atvejais regionus su regionais ir miestus su kaimo vietovėmis, ypatumų;

e)   Užtikrinti sąveiką– užtikrinti, kad sistemos ir susiję verslo procesai būtų pajėgūs keistis duomenimis, dalytis informacija ir žiniomis, kad būtų galima veiksmingai teikti ITS paslaugas;

f)   Laikytis atgalinio suderinamumo– užtikrinti, kad prireikus ITS sistemos būtų pajėgios veikti kartu su esamomis tos pačios paskirties sistemomis, netrukdant naujų technologijų plėtojimui;

g)   Atsižvelgti į esamų nacionalinių infrastruktūrų ir tinklų ypatumus– atsižvelgti į transporto tinklų ypatumų skirtumus, visų pirma susijusius su eismo intensyvumu ir oro sąlygomis keliuose;

h)   Skatinti lygias prieigos galimybes– nesudaryti kliūčių pažeidžiamiems kelių eismo dalyviams naudotis ITS prietaikomis bei paslaugomis ir nediskriminuoti jų šiuo atžvilgiu;

i)   Remti brandą– po atitinkamo rizikos įvertinimo parodyti inovacinių ITS sistemų tvirtumą, pasiekus pakankamą techninės plėtros ir eksploatavimo lygį;

j)   Užtikrinti kokybišką laiko ir padėties nustatymą– naudotis palydovais grindžiama infrastruktūra arba kitokia technologija, užtikrinančia lygiavertį tikslumą, ITS prietaikų ir paslaugų, kurioms būtinos pasaulinės, tęstinės, tikslios ir patikimos laiko ir padėties nustatymo paslaugos, tikslais;

k)   Sudaryti sąlygas įvairiarūšiam transportui– diegiant ITS prireikus atsižvelgti į įvairių transporto rūšių koordinavimą;

l)   Laikytis nuoseklumo– atsižvelgti į ITS sričiai svarbias galiojančias Sąjungos taisykles, vykdomą politiką ir veiklą, visų pirma standartizacijos srityje.


Top