EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1100

2015 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1100 dėl valstybių narių pareigų teikti geležinkelių rinkos stebėjimo ataskaitas (Tekstas svarbus EEE)

OL L 181, 2015 7 9, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1100/oj

9.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 181/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1100

2015 m. liepos 7 d.

dėl valstybių narių pareigų teikti geležinkelių rinkos stebėjimo ataskaitas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (1), ypač į jos 15 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2012/34/ES 15 straipsnio 5 dalyje valstybėms narėms nustatytas įpareigojimas teikti tinklų naudojimo ir bendrųjų sąlygų raidos geležinkelių sektoriuje ataskaitas, kad geležinkelių rinka būtų stebima;

(2)

remdamasi valstybių narių pateikta informacija, Komisija turėtų kas dvejus metus rengti ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai Direktyvos 2012/34/ES 15 straipsnio 4 dalyje nurodytais klausimais;

(3)

iki šiol valstybės narės kelerius metus būtiną informaciją Komisijai teikė savanoriškai. Kad valstybių narių pateikti duomenys būtų suderinami ir juos būtų galima palyginti, būtina nustatyti išsamias tų duomenų turinio ir formato taisykles;

(4)

šiuo reglamentu nustatomas klausimynas, į kurio klausimus valstybės narės atsakys kiekvienais metais, kad būtų stebimos Sąjungos geležinkelių transporto techninės ir ekonominės sąlygos bei rinkos raida;

(5)

kad sukauptų klausimynui užpildyti būtinus duomenis, valstybės narės turėtų nacionaliniu lygmeniu bendradarbiauti su socialiniais partneriais, naudotojais, reguliavimo institucijomis ir kitomis susijusiomis kompetentingomis institucijomis;

(6)

spręsdama, kokie duomenys turėtų būti pateikiami atsakymuose į klausimyno klausimus, Komisija atsižvelgia į esamus duomenų šaltinius ir į duomenis, kurie jau teikiami pagal galiojančius ataskaitų teikimo įpareigojimus, kad papildoma našta geležinkelių sektoriui ir valstybėms narėms būtų kuo mažesnė. Komisija visų pirma naudosis, jei įmanoma, duomenimis, teikiamais pagal šiuos teisės aktus:

investicijų į geležinkelių infrastruktūrą duomenimis – pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1108/70 (2),

eismo srautų geležinkelių tinkle ir eismo įvykių duomenimis – pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 91/2003 (3),

keleivių vežimo geležinkeliais duomenimis – pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1708/2005 (4), ypač pagal jo I ir II priedus,

teikiamų paslaugų kokybės ataskaitų, kurias turi kiekvienais metais skelbti geležinkelio įmonės, duomenimis – pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 (5) ir

inventoriniais aprašais, kuriuos valstybės narės turi parengti siekiant stebėti ir vertinti Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, – pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1300/2014 (6);

(7)

Europos geležinkelių sektoriaus reguliavimo institucijų tinklas turėtų aktyviai dalyvauti vykdant Direktyvos 2012/34/ES 15 straipsnyje nustatytas ataskaitų teikimo pareigas ir atnaujinant duomenų rinkimo metodiką;

(8)

priede pateiktas klausimynas turėtų būti naudojamas duomenims rinkti nuo 2015-ųjų ataskaitinių metų. atsižvelgus į tai, kad šiam reglamentui įsigaliojus valstybės narės turės priderinti savo galiojančią duomenų rinkimo tvarką, pirmaisiais dvejais ataskaitų teikimo metais būtinas pereinamasis laikotarpis. Siekiant išvengti klaidingo aiškinimo, svarbu, kad pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės Komisiją informuotų apie duomenų turinio ir formos skirtumus atitinkamose klausimyno dalyse;

(9)

jei gautų susijusios geležinkelio įmonės prašymą ir jei taip reikėtų dėl verslo paslapčių, 7 punkte nurodytus klausimyno duomenis valstybės narės gali Komisijai pateikti su pseudonimu vietoj geležinkelio įmonės pavadinimo;

(10)

pagal šį reglamentą surinkti duomenys yra prieinami visoms suinteresuotosioms šalims, nebent jie turėtų būti neprieinami dėl verslo paslapties;

(11)

duomenų rinkimo metodika, apibrėžtys ir metodai ilgainiui gali būti plėtojami atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą. Atitinkamai, jei įvyktų geležinkelių rinkos pokyčių ir duomenų prieinamumas būtų geresnis, gali būti pageidautina klausimyno apimtį sumažinti arba padidinti. Todėl šio reglamento priedas turėtų būti reguliariai atnaujinamas pagal Direktyvos 2012/34/ES 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą, siekiant atsižvelgti į tokius pokyčius;

(12)

Komisija konsultavosi su geležinkelio sektoriaus socialiniais partneriais ir naudotojais Geležinkelių rinkos stebėjimo darbo grupėje. Ji taip pat konsultavosi su Europos geležinkelių sektoriaus institucijų tinklu;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2012/34/ES 62 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas duomenų, kuriuos geležinkelių rinkos stebėjimo tikslais valstybės narės, vykdydamos savo pareigas, turi teikti Komisijai, turinys ir forma.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2007/1370 (7) 2 straipsnio e punkte, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 913/2010 (8) 2 straipsnio 2 dalies a punkte ir Direktyvos 2012/34/ES 3 straipsnyje.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   mokesčiai už naudojimąsi keliais– mokesčiai už minimalų prieigos paketą, nurodytą Direktyvos 2012/34/ES II priedo 1 punkte;

b)   greitųjų traukinių paslaugos– keleivių vežimo paslaugos, teikiamos greitaisiais riedmenimis, įskaitant traukinius su kėbulus kreipiančia įranga, kurie bent dalį kelio važiuoja ne mažesniu kaip 200 km/h greičiu; naudoti greitųjų geležinkelių infrastruktūrą ne visada būtina;

c)   paprastosios tolimojo susisiekimo paslaugos– keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos, kurios nėra miestų, priemiesčių, regioninės arba greitųjų traukinių paslaugos;

d)   stotis– geležinkelio vieta, iš kurios keleivinis traukinys išvyksta, kurioje stoja arba į kurią atvyksta;

e)   krovinių terminalas– vieta, įrengta vienetams, vežamiems įvairiarūšiu transportu, iš kurio bent vienas yra geležinkelių transportas, perkrauti arba laikyti;

f)   visas valstybės išmokamas atlygis– jei kalbama apie sutartis, reiškia visą sumą, kurią valstybė sutiko išmokėti infrastruktūros valdytojui kaip finansavimą per visą sutarties galiojimo laikotarpį;

g)   stebėjimo įstaiga– įstaiga, kuri pagal nacionalinės teisės aktus tikrina, ar infrastruktūros valdytojas laikosi sutarties;

h)   kelias– bėgių pora, kuria gali važiuoti ant bėgių užkelta transporto priemonė;

i)   skirtoji greitųjų traukinių linija– geležinkelio linija, kuri specialiai nutiesta taip, kad jos pagrindiniais ruožais būtų galima važiuoti paprastai ne mažesniu kaip 250 km/h greičiu; tokioje linijoje gali būti jungiamųjų ruožų, kuriuose greitis mažinamas atsižvelgiant į vietos sąlygas;

j)   mazgas– svarbus geležinkelių tinklo taškas, kuriame sujungiama daug geležinkelio linijų;

k)   tarptautinio keleivių vežimo paslauga– keleivių vežimo paslauga, kurią teikiant traukinys pervažiuoja bent per vienos valstybės narės sieną ir keleiviai vežami iš stoties vienoje valstybėje į stotį kitoje valstybėje;

l)   šalies vidaus keleivių vežimo paslauga– keleivių vežimo paslauga, teikiama tik vienos valstybės narės teritorijoje;

m)   šalies vidaus krovinių vežimo paslauga– krovinių vežimo paslauga, teikiama tik vienos valstybės narės teritorijoje;

n)   traukinio linijos paskyrimas– sprendimas paskirti veiklai pavienę (-es) traukinio liniją (-as); linijos paskyrimas traukinių susisiekimui, kuris yra reguliarių, pagal tvarkaraštį vykdomų reisų dalis, laikomas atskiru traukinių linijos paskyrimu;

o)   tvarkaraštinė traukinio linija– pagal Direktyvos 2012/34/ES 45 straipsnyje numatytas traukinių tvarkaraščio sudarymo taisykles paskirta traukinio linija;

p)    ad hoc traukinio linija– pagal Direktyvos 2012/34/ES 48 straipsnyje numatytas traukinių tvarkaraščio sudarymo taisykles paskirta traukinio linija;

q)   nepriimtas traukinio linijos paskyrimo prašymas– traukinio linijos paskyrimo prašymas, kurį infrastruktūros valdytojas atmetė įvykdęs Direktyvos 2012/34/ES 46 straipsnio 1 dalyje numatytą derinimo procedūrą; jei atšaukiamas traukinių susisiekimas, kuris yra reguliarių, pagal tvarkaraštį vykdomų reisų dalis, atšaukimas laikomas traukinio linijos paskyrimo prašymo nepriėmimu;

r)   techninė priežiūra– infrastruktūros valdytojo ne kapitalo išlaidos esamos infrastruktūros būklei ir pajėgumui išlaikyti;

s)   atnaujinimas– kapitalo išlaidos, kurių reikia dideliam esamos infrastruktūros keitimo darbui, kurį atlikus bendrieji infrastruktūros veikimo rodikliai nesikeičia;

t)   patobulinimas– kapitalo išlaidos, kurių reikia dideliam esamos infrastruktūros keitimo darbui, kurį atlikus bendrieji infrastruktūros veikimo rodikliai pagerėja;

u)   nauja infrastruktūra– kapitalo išlaidos naujų infrastruktūros įrenginių statybos projektams;

v)   viešosios lėšos– jei kalbama apie infrastruktūros išlaidas, reiškia tiesiogiai gaunamas paskirtų valstybės investicijų lėšas;

w)   nuosavos lėšos– lėšos, kurias kaip pajamas iš prieigos prie infrastruktūros mokesčių ir kitų priemonių uždirbo infrastruktūros valdytojai arba paslaugų įrenginių operatoriai infrastruktūros valdytojai arba paslaugų įrenginių operatoriai;

x)   pajamos– visi per ataskaitinį laikotarpį surinkti mokesčiai už teikiamas geležinkelių susisiekimo paslaugas; prie pajamų nepriskiriamos kitos įplaukos, gautos, pavyzdžiui, už maitinimą, už stotyse ir traukiniuose teikiamas paslaugas;

y)   tranzitas– vežimas per šalį iš pakrovimo/įlaipinimo vietos į iškrovimo/išlaipinimo vietą, kurios yra už tos šalies ribų;

z)   geležinkelių eismas nacionalinėje teritorijoje– bet koks geležinkelių transporto priemonių važiavimas vienos šalies teritorijoje, nesvarbu, kurioje šalyje transporto priemonės registruotos;

(aa)   vėlavimas– traukinio tvarkaraštyje nurodyto laiko ir tikrojo laiko, kuriuo traukinys pravažiuoja tam tikrą maršruto vietą, kurioje užfiksuojami važiavimo duomenys, nevienalaikiškumas;

(bb)   atšaukta paslauga– važiuojančio traukinio atšaukimas dėl priežasčių, susijusių su geležinkelio susisiekimu, įskaitant nestojimą tvarkaraštyje numatytoje stotelėje, jei traukinys nukreipiamas kitu maršrutu arba jei geležinkelių susisiekimas pakeičiamas kelių transporto priemonių susisiekimu;

(cc)   vidutinis tvarkaraštinis greitis– greitis, gautas padalijus visą reiso ilgį iš laiko, kurio reisui, tikėtina, reikės pagal tvarkaraštį;

(dd)   atlygis už viešųjų paslaugų įsipareigojimą– finansiniai ištekliai, kuriuos už geležinkelių paslaugas, teikiamas pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompetentinga institucija per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai arba netiesiogiai skiria iš viešųjų lėšų;

(ee)   komercinės paslaugos– visos keleivių vežimo paslaugos, kurias paslaugos teikėjas teikia ne pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą;

(ff)   pagrindinė geležinkelio įmonė– didžiausia įmonė pagal keleivio kilometrų arba tonkilometrių rodiklius;

(gg)   aktyvioji licencija– licencija, išduota geležinkelio įmonei, kuri veiklą pradėjo ir jos nenutraukė laikotarpiais, valstybių narių nustatytais pagal Direktyvos 2012/34/ES 24 straipsnio 4 dalį;

(hh)   pasyvioji licencija– licencija, išduota geležinkelio įmonei, kuri veiklos nepradėjo arba ją nutraukė laikotarpiais, valstybių narių nustatytais pagal Direktyvos 2012/34/ES 24 straipsnio 4 dalį, taip pat laikinai negaliojančios ir atšauktos licencijos;

ii)   licencijos gavimo mokestis– visi licencijas išduodančios institucijos mokesčiai, kuriuos ji ima už prašymo tvarkymą;

(jj)   licencijos gavimo trukmė– laikotarpis nuo išsamaus licencijos prašymo pateikimo dienos iki galutinio sprendimo dienos;

(kk)   etato ekvivalentas– visas darbo valandų, įskaitant viršvalandžius, per metus skaičius, padalytas iš vidutinio visos darbo dienos darbo valandų skaičiaus per metus;

(ll)   kaupiamasis kelynas– teritorija arba teritorijos dalis, kurioje yra keli keliai arba kita įranga, naudojami geležinkelių transporto priemonėms išskirstyti ir manevruoti;

3 straipsnis

Duomenų rinkimas ir pateikimas

1.   Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai į priedą įtrauktame klausimyne nurodytus ankstesnių vienerių metų duomenis.

2.   Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai duomenis, susijusius su geležinkelių transportu savo teritorijoje.

3.   Jei geležinkelio įmonė veikia keliose valstybėse narėse, nacionalinėms valdžios institucijoms ji atskirai pateikia kiekvienos valstybės narės, kurioje veikia, duomenis.

4.   Valstybės narės gali gauti būtinus duomenis iš šių kelių šaltinių:

a)

privalomųjų apklausų,

b)

administracinių duomenų, įskaitant statistikos tarnybų ir kitų institucijų surinktus duomenis;

c)

statistinių prognozių (būtina paaiškinti, kokie metodai taikomi),

d)

duomenų, kuriuos pateikė susijusios sektoriaus organizacijos arba kitos susijusios šalys, ir

e)

ad hoc tyrimų.

Aktualius duomenis turintys subjektai juos pateikia, kai jų to prašoma.

5.   Kad valstybėms narėms būtų lengviau užtikrinti jų duomenų kokybę ir palyginamumą, Komisija gali parengti metodines rekomendacijas, atsižvelgdama į nacionalinių valdžios institucijų ir geležinkelių sektoriaus specialistų organizacijų geriausius darbo metodus.

6.   Valstybės narės Komisijai duomenis teikia naudodamosi elektronine klausimyno forma, kurią Komisija paskelbs savo interneto svetainėje.

7.   Valstybės narės ir Komisija saugo jiems suteiktos informacijos verslo paslaptį.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų duomenų rinkimo tvarką duomenis, kurių turinys ir forma nustatyti priede, būtų galima pradėti teikti ne vėliau kaip nuo 2017-ųjų ataskaitinių metų. Jei valstybėms narėms kiltų didelių sunkumų suderinti duomenų rinkimo tvarkas arba jei jos suabejotų tam tikrų kategorijų duomenų aktualumu arba būtinumu, būtų nagrinėjamas poreikis tikslinti priedą.

2.   Jei pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės negalėtų pateikti priede nustatyto turinio ir formos duomenų, jos pateikia panašiausios formos duomenis ir nurodo skirtumus.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 32.

(2)  1970 m. birželio 4 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1108/70, įvedantis geležinkelių, kelių ir vidaus vandens kelių transporto infrastruktūros išlaidų apskaitos sistemą (OL L 130, 1970 6 15, p. 4).

(3)  2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos (OL L 14, 2003 1 21, p. 1).

(4)  2005 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2214/96 (OL L 274, 2005 10 20, p. 9).

(5)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14).

(6)  2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų (OL L 356, 2014 12 12, p. 110).

(7)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007 12 3, p. 1).

(8)  2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (OL L 276, 2010 10 20, p. 22).


PRIEDAS

GELEŽINKELIŲ RINKOS STEBĖJIMO KLAUSIMYNAS

Pagrindiniai faktai

Valstybė narė

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NO

Ataskaitinis laikotarpis ☐☐/☐☐/☐☐ – ☐☐/☐☐/☐☐

Atsakinga institucija

E. pašto adresas ryšiams

Jei valstybės narės nacionalinė valiuta ne euras, pinigines vertes savo valiuta į eurus ji turėtų perskaičiuoti pagal ataskaitinio laikotarpio vidutinį valiutos kursą. Valiutos kursas, pagal kurį perskaičiuota, turėtų būti nurodytas toliau.

1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR

Atsakyti į žvaigždute (*) pažymėtus klausimus neprivaloma.

Jei šiame priede nustatytuose įpareigojimuose teikti ataskaitas minimos geležinkelio įmonės, tie įpareigojimai netaikomi toms geležinkelio įmonėms, kurios teikia tik miestų, priemiesčių arba regionines geležinkelių transporto paslaugas vietiniuose ir regioniniuose autonominiuose tinkluose, kaip nurodyta Direktyvos 2012/34/ES 2 straipsnio 1 dalyje.

1.   Infrastruktūros mokesčiai

1.1.   Vidutiniai mokesčiai už naudojimąsi keliais, nustatyti už traukinio nuvažiuojamą kilometrą įvairių kategorijų traukiniams

Į lentelę turėtų būti įrašomi tik ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje naudojamų traukinių kategorijų duomenys. Jei neįmanoma apskaičiuoti aritmetinio vidurkio, galima pateikti vidutinių mokesčių už naudojimąsi keliais, nustatytų įvairių kategorijų traukiniams, apytikslius dydžius. 1.5 langelyje turėtų būti paaiškinta, kokiu metodu apskaičiuoti arba apytiksliai nustatyti mokesčiai už naudojimąsi keliais (1).

Traukinių kategorija

(tik jei tokios kategorijos traukiniai naudojami ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje)

Mokesčiai už naudojimąsi keliais be antkainių

(EUR už traukinio nuvažiuojamą kilometrą)

Keleivių vežimo paslaugos

Keleivinis traukinys, kuriuo teikiamos priemiesčių ir regioninės paslaugos

☐☐☐,☐☐

Keleivinis traukinys, kuriuo teikiamos paprastosios tolimojo susisiekimo paslaugos

☐☐☐,☐☐

Keleivinis traukinys, kuriuo teikiamos greitųjų traukinių paslaugos skirtosiomis greitųjų traukinių linijomis

☐☐☐,☐☐

Krovinių vežimo paslaugos

1 000 bruto tonų krovininis traukinys

☐☐☐,☐☐

1 600 bruto tonų krovininis traukinys

☐☐☐,☐☐

6 000 bruto tonų krovininis traukinys

☐☐☐,☐☐

1.2.   Infrastruktūros valdytojo pajamos iš infrastruktūros, stočių ir terminalų mokesčių

Reikia pranešti tik apie infrastruktūros valdytojų imamus mokesčius. Prie jų priskiriami mokesčiai, kurie imami už infrastruktūros valdytojui priklausančius arba jo valdomus stočių įrenginius ir krovinių terminalus.

 

Pajamos

(tūkst. EUR)

Keleivių vežimo paslaugos

Iš viso pajamų iš mokesčių už naudojimąsi keliais, įskaitant antkainius

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Iš viso pajamų iš stočių mokesčių

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

iš jų

stočių mokesčių, imamų už priemiesčių ir regioninius traukinius (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

stočių mokesčių, imamų už paprastuosius tolimojo susisiekimo ir greituosius traukinius (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Kiti mokesčiai, imami iš keleivinių traukinių eksploatuotojų

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Krovinių vežimo paslaugos

Iš viso pajamų iš mokesčių už naudojimąsi keliais, įskaitant antkainius

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Iš viso pajamų iš krovinių terminalų mokesčių

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Kiti mokesčiai, imami iš krovininių traukinių eksploatuotojų

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Iš viso pajamų, kurias gavo infrastruktūros valdytojai

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3.   Pagal Direktyvos 2012/34/ES 30 straipsnio 2 dalį sudarytų sutarčių apibūdinimas

Infrastruktūros valdytojas

(pavadinimas)

Tinklo, kuriam taikoma sutartis, kelių ilgis

(km)

Galioja nuo

Galioja iki

Ar susitarta dėl veiklos rodiklių? (2)

Jei taip, prašome juos nurodyti.

Visas valstybės išmokamas atlygis (tūkst. EUR)

Ar yra sutarties vykdymo stebėjimo institucija?

Jei taip, prašome ją nurodyti.

(pavadinimas)

 

 

 

 

☐ TAIP ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ TAIP ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ TAIP ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ TAIP ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ TAIP ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ TAIP ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ TAIP ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ TAIP ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ TAIP ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ TAIP ☐ NE

 

1.4.   Triukšmo mažinimas

Ar yra privalomų taisyklių (galiojančių arba kurias rengiamasi nustatyti), kuriomis geležinkelio eksploatuotojai ir (arba) infrastruktūros valdytojai būtų įpareigoti imtis priemonių mažinti geležinkelio triukšmo poveikį gyventojams? Prie tokių priemonių galėtų būti priskiriamos eismo srautų ribos, triukšmo atitvarai arba nuo triukšmo priklausomi mokesčiai už naudojimąsi keliais, kuriais siekiama paspartinti „tyliųjų“ stabdžių trinkelių įrengimą prekiniuose vagonuose.

☐ TAIP ☐ NE

Jei taip, prašome jas nurodyti.

1.5.   Papildomos pastabos (*)

Jei turite, prašome pateikti kitas pastabas šiais klausimais:

reglamento 4 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu informuokite, jei teikiami duomenys ne visiškai atitinka būtiną turinį ir (arba) formą,

paaiškinkite, kaip apskaičiuoti į 1.1 lentelę įrašyti mokesčiai už naudojimąsi keliais, nustatyti už traukinio nuvažiuojamą kilometrą, įskaitant dalis, iš kurių sudarytas mokestis,

nurodykite, ar be mokesčių už naudojimąsi keliais, apie kuriuos pranešate, taikomi kiti antkainiai,

jei duomenys parengti pritaikius atrankos arba prognozavimo metodus, trumpai paaiškinkite, kokių principų laikytasi,

pažymėkite, ar taikyti pagal ERTMS (3) naudojimą diferencijuojami mokesčiai už naudojimąsi keliais.

 

2.   Pajėgumo paskyrimas

2.1.   Perpildytos infrastruktūros dalys

Prašome pateikti šiuos ataskaitinio laikotarpio pabaigos duomenis apie perpildytas infrastruktūros dalis, kaip apibrėžta Direktyvos 2012/34/ES 47 straipsnio 1 dalyje.

Visas perpildytų kelių ilgis (km)

☐☐☐☐☐☐

iš jų:

skirtosios greitųjų traukinių linijos (km)

☐☐☐☐☐☐

krovinių vežimo geležinkeliais koridoriai (km)

☐☐☐☐☐☐

 

Perpildytų mazgų skaičius

☐☐☐

2.2.   Paslaugų eiliškumas

Prašome išvardyti geležinkelio paslaugas pirmenybės tvarka (1 reiškia didžiausią pirmenybę), jei ataskaitą teikianti valstybė narė infrastruktūros pajėgumą turi paskirti laikydamasi tam tikros pirmenybės, pavyzdžiui, rengdama tvarkaraščius arba koordinuodama, taip pat laikino pajėgumo apribojimo arba sutrikdymo atvejais. Jei kuriai nors iš išvardytų paslaugų pirmenybės taisyklės netaikytinos, langelį užbraukite (x).

Pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą teikiamos paslaugos

Šalies vidaus greitųjų traukinių paslaugos

Kitos šalies vidaus keleivių vežimo paslaugos

Tarptautinio keleivių vežimo paslaugos

Šalies vidaus krovinių vežimo paslaugos

Tarptautinio krovinių vežimo paslaugos

Kitos paslaugos

Prašome nurodyti

2.3.   Priimti ir nepriimti traukinio linijos paskyrimo įvairioms paslaugoms prašymai

Į lentelę turėtų būti įrašomi tik ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje naudojamų traukinių kategorijų duomenys. Prašome pateikti šią informaciją apie situaciją po Direktyvos 2012/34/ES 45 ir 46 straipsniuose nustatyto traukinių tvarkaraščio sudarymo ir derinimo procedūros

Paslauga

Tvarkaraštinės traukinių linijos

Ad hoc traukinių linijos

Priimti traukinio linijos paskyrimo prašymai

(skaičius)

Nepriimti traukinio linijos paskyrimo prašymai

(skaičius)

Priimti traukinio linijos paskyrimo prašymai

(skaičius)

Nepriimti traukinio linijos paskyrimo prašymai

(skaičius)

Keleivių vežimo paslaugų, iš viso

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Šalies vidaus priemiesčių ir regioninio susisiekimo

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Šalies vidaus paprastųjų tolimojo susisiekimo

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Šalies vidaus greitojo susisiekimo

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Tarptautinių

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Krovinių vežimo paslaugų, iš viso

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Šalies vidaus krovinių vežimo

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Tarptautinio krovinių vežimo

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

iš jų:

traukinio linijų, kurias paskyrė vieno langelio principu veikiančios krovinių vežimo geležinkelių koridoriais įstaigos

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.   Papildomos pastabos (*)

Jei turite, prašome pateikti kitas pastabas, įskaitant šiais klausimais:

reglamento 4 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu informuokite, jei teikiami duomenys ne visiškai atitinka būtiną turinį ir (arba) formą,

jei duomenys parengti pritaikius atrankos arba prognozavimo metodus, trumpai paaiškinkite, kokių principų laikytasi,

trumpai aprašykite, kaip pirmenybės kriterijai, kurių laikydamiesi infrastruktūros valdytojai paskiria traukinio linijas, siejasi su aplinkybėmis, kuriomis tie kriterijai taikomi, pavyzdžiui, kaip sudaromi traukinių tvarkaraščiai ir vykdoma derinimo procedūra, jei laikinai apribotas arba sutrikdytas pajėgumas,

nurodykite, ar taikyti infrastruktūros stokos mokesčiai, kaip numatyta Direktyvos 2012/34/ES 31 straipsnio 4 dalyje,

nurodykite, ar parengti ir įgyvendinti Direktyvos 2012/34/ES 51 straipsnyje numatyti infrastruktūros pajėgumo didinimo planai.

 

3.   Išlaidos infrastruktūrai

Prašome nurodyti išlaidas, kurias per ataskaitinį laikotarpį patyrė pagrindiniai geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir stočių bei krovinių terminalų savininkai. Jei rinka suskaidyta, į ataskaitą užtenka įrašyti pagrindinių stočių ir krovinių terminalų savininkų išlaidas (4). Jei stotys arba terminalai yra intramodaliniai, įrašykite tik tą išlaidų dalį, kuri susijusi su geležinkelių transportu.

3.1.   Išlaidų geležinkelių infrastruktūrai apžvalga

(tūkst. EUR)

 

Techninė priežiūra

Atnaujinimas

Patobulinimas

Nauja infrastruktūra

Paprastosios geležinkelio linijos

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skirtosios greitųjų traukinių linijos

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Didelės stotys

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Dideli krovinių terminalai

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Iš viso išlaidų

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2.   Šaltiniai, iš kurių finansuojamos išlaidos įvairioms infrastruktūros sudedamosioms dalims  (5)

(tūkst. EUR)

 

Viešųjų lėšų

ES lėšų

Nuosavų lėšų

Esama infrastruktūra, įskaitant dideles stotis ir krovinių terminalus

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nauja infrastruktūra

Paprastosios ir skirtosios greitųjų traukinių linijos

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Didelės stotys

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Dideli krovinių terminalai

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Iš viso išlaidų

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3.   Papildomos pastabos (*)

Jei turite, prašome pateikti kitas pastabas, įskaitant šiais klausimais:

reglamento 4 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu informuokite, jei teikiami duomenys ne visiškai atitinka būtiną turinį ir (arba) formą,

jei duomenys parengti pritaikius atrankos arba prognozavimo metodus, trumpai paaiškinkite, kokių principų laikytasi,

pateikite nuorodą į nacionalinę infrastruktūros plėtros strategiją, paskelbtą pagal Direktyvos 2012/34/ES 8 straipsnio 1 dalį.

 

4.   Pajamos ir eismo srautai

4.1.   Keleivių ir krovinių vežimo pajamos ir srautai

Kad paslaugų apimtis ir pajamos, apie kurias pranešta, atitiktų, į šią lentelę įrašomos tik pajamos, gautos iš geležinkelių eismo nacionalinėje teritorijoje. Jei reikia, gali būti naudojamos statistinės prognozės. Jei dar nėra oficialios eismo srautų statistikos, galima įrašyti preliminarias vertes, kurios vėliau bus tikslinamos.

Keleivių vežimo paslaugos

Geležinkelio įmonių pajamos iš transporto paslaugų, iš viso (tūkst. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Visa paslaugų apimtis (tūkst. traukinio nuvažiuojamų kilometrų)

☐☐☐☐☐☐,☐

Visa paslaugų apimtis (mln. keleivio kilometrų)

☐☐☐☐☐☐,☐

Šalies vidaus paslaugų apimtis (mln. keleivio kilometrų)

☐☐☐☐☐☐,☐

Tarptautinių paslaugų apimtis (mln. keleivio kilometrų)

☐☐☐☐☐☐,☐

Tranzito paslaugų apimtis (*) (mln. keleivio kilometrų)

☐☐☐☐☐☐,☐

Pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą teikiamų paslaugų ir komercinių paslaugų pajamos ir apimtys

Pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą teikiamos paslaugos

Pajamos iš bilietų (tūkst. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Atlygis už paslaugas, teikiamas pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą (tūkst. EUR)  (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Paslaugų apimtis (mln. keleivio kilometrų)  (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Komercinės paslaugos

Pajamos iš bilietų (tūkst. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Paslaugų apimtis (mln. keleivio kilometrų)

☐☐☐☐☐☐,☐

Krovinių vežimo paslaugos

Geležinkelio įmonių pajamos iš transporto paslaugų, iš viso (tūkst. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Visa paslaugų apimtis (tūkst. traukinio nuvažiuojamų kilometrų)

☐☐☐☐☐☐,☐

Visa paslaugų apimtis (mln. tonkilometrių)

☐☐☐☐☐☐,☐

Šalies vidaus paslaugų apimtis (mln. tonkilometrių)

☐☐☐☐☐☐,☐

Tarptautinių paslaugų apimtis (mln. tonkilometrių)

☐☐☐☐☐☐,☐

Tranzito paslaugų apimtis (*) (mln. tonkilometrių)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2.   Papildomos pastabos (*)

Jei turite, prašome pateikti kitas pastabas, įskaitant šiais klausimais:

reglamento 4 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu informuokite, jei teikiami duomenys ne visiškai atitinka būtiną turinį ir (arba) formą,

nurodykite, ar įrašytos pajamų, gautų iš geležinkelių eismo nacionalinėje teritorijoje, vertės yra ataskaitiniai skaičiai ar prognozės. Jei pritaikyti atrankos arba prognozavimo metodai, trumpai paaiškinkite, kokių principų laikytasi,

nurodykite, ar buvo pradinių duomenų spragų arba nenuoseklumo.

 

5.   Geležinkelio paslaugų kokybė

Į lenteles turėtų būti įrašomi tik ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje naudojamų traukinių kategorijų duomenys.

5.1.   Keleivių vežimo paslaugų punktualumas ir atšaukimas

Keleivių vežimo paslaugos

Visas paslaugų skaičius

Laiku atvykusių traukinių skaičius

(ne didesnis kaip 5 min. vėlavimas)

Atšauktų paslaugų skaičius

Priemiesčių ir regioninių paslaugų

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Paprastųjų tolimojo susisiekimo ir greitojo susisiekimo paslaugų

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2.   Krovinių vežimo paslaugų punktualumas ir atšaukimas  (8)

Krovinių vežimo paslaugos

Visas paslaugų skaičius

Laiku atvykusių traukinių skaičius

(ne didesnis kaip 15 min. vėlavimas)

Atšauktų paslaugų skaičius

Šalies vidaus paslaugų

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Tarptautinių paslaugų

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3.   Vidutinis krovinių vežimo paslaugų tvarkaraštinis greitis (*)

Krovinių vežimo paslaugos

Vidutinis tvarkaraštinis greitis (km/h)

Šalies vidaus paslaugų

☐☐☐

Tarptautinių paslaugų

☐☐☐

5.4.   Papildomos pastabos (*)

Jei turite, prašome pateikti kitas pastabas, įskaitant šiais klausimais:

reglamento 4 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu informuokite, jei teikiami duomenys ne visiškai atitinka būtiną turinį ir (arba) formą,

jei duomenys parengti pritaikius atrankos arba prognozavimo metodus, trumpai paaiškinkite, kokių principų laikytasi,

paaiškinkite, kaip išmatuotas traukinių vėlavimas, pavyzdžiui, išmatuotas galutinėje stotelėje ar apskaičiuotas vėlavimo visose tvarkaraštinėse stotelėse vidurkis,

pateikite nuorodas į veiklos rezultatų ir nuomonių tyrimo ataskaitas, kurias laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 913/2010 (9) 19 straipsnio skelbia krovinių vežimo koridoriaus administracinės valdybos,

pateikite nuorodas į kitus pastaruoju metu atliktus krovinių ir keleivių vežimo paslaugų kokybės tyrimus.

 

6.   Viešųjų paslaugų įsipareigojimai

6.1.   Paslaugų apimtis ir atlygis, kuris įvairiuose rinkos segmentuose mokamas už paslaugas, teikiamas pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą

Į lentelę turėtų būti įrašomi tik ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje naudojamų traukinių kategorijų duomenys.

 

Paslaugų apimtis

(mln. keleivio kilometrų)

Paslaugų apimtis (tūkst. traukinio nuvažiuojamų kilometrų)

Atlygis už paslaugas, teikiamas pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą (10) (tūkst. EUR)

Iš viso

iš jų

laimėtų konkurse

tiesiogiai paskirtų teikti

Paslaugų, teikiamų pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą, iš viso

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

iš jų:

priemiesčių ir regioninių

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

paprastųjų tolimojo susisiekimo

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

greitojo susisiekimo

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

iš jų:

pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą teikiamos tarptautinės paslaugos

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2.   Prieiga prie riedmenų, kai paslaugos teikiamos pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą

Prašome pateikti šią informaciją apie kiekvieną per ataskaitinį laikotarpį sudarytą viešųjų paslaugų įsipareigojimo sutartį.

 

Aprašymas (regionai ir linijos)

Trukmė (metais)

Sutarties apimtis (tūkst. traukinio nuvažiuojamų kilometrų per metus)

Eksploatuotojas (pavadinimas)

Ar sutartis sudaryta pagal konkurso rezultatus?

Riedmenų paskyrimo tvarka

Nustatyta konkurso sąlygose

Aprašymas (11)

1.

 

 

 

 

☐ TAIP ☐ NE

☐ TAIP ☐ NE

 

2.

 

 

 

 

☐ TAIP ☐ NE

☐ TAIP ☐ NE

 

3.

 

 

 

 

☐ TAIP ☐ NE

☐ TAIP ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ TAIP ☐ NE

☐ TAIP ☐ NE

 

6.3.   Papildomos pastabos (*)

Jei turite, prašome pateikti kitas pastabas, įskaitant šiais klausimais:

reglamento 4 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu informuokite, jei teikiami duomenys ne visiškai atitinka būtiną turinį ir (arba) formą,

jei duomenys parengti pritaikius atrankos arba prognozavimo metodus, trumpai paaiškinkite, kokių principų laikytasi.

 

7.   Rinkos atvėrimo laipsnis

Išvardykite ne mažiau kaip 1 % rinkos turinčias geležinkelio įmones. Jei ne mažiau kaip 1 %rinkos turinčių įmonių yra daugiau nei dešimt, išvardykite tik dešimt didžiausių tokių įmonių. Rinkos dalį, kurią turi kitos geležinkelio įmonės, galima kaip sumą įrašyti eilutėje „Kitų“.

Jei tikrojo geležinkelio įmonės pavadinimo negalima rašyti dėl verslo paslapties, prašome vartoti pseudonimus, pavyzdžiui, Glžk. įm. 1, Glžk. įm. 2. Jei toks verslo paslapties apsaugos būdas netinka, geležinkelio įmonei, išskyrus pagrindinę geležinkelio įmonę arba įsitvirtinusią geležinkelio įmonę, priklausančias rinkos dalis galima labiau sutelkti.

7.1.   Keleivių vežimo rinka. Pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą teikiamos paslaugos

Geležinkelio įmonė

(pavadinimas arba pseudonimas)

Pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą teikiamų paslaugų rinkos dalis

(procentais)  (12)

Pagrindinės geležinkelio įmonės arba įsitvirtinusios geležinkelio įmonės

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Kitų geležinkelio įmonių

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Kitų

☐☐☐,☐ %

7.2.   Keleivių vežimo rinka. Komercinės paslaugos

Geležinkelio įmonė

(pavadinimas arba pseudonimas)

Komercinių paslaugų rinkos dalis

(procentais)  (13)

Pagrindinės geležinkelio įmonės arba įsitvirtinusios geležinkelio įmonės

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Kitų geležinkelio įmonių

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Kitų

☐☐☐,☐ %

7.3.   Krovinių vežimo rinka

Geležinkelio įmonė

(pavadinimas arba pseudonimas)

Krovinių vežimo paslaugų rinkos dalis

(procentais)  (14)

Pagrindinės geležinkelio įmonės arba įsitvirtinusios geležinkelio įmonės

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Kitų geležinkelio įmonių

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Kitų

☐☐☐,☐ %

7.4.   Papildomos pastabos (*)

Jei turite, prašome pateikti kitas pastabas, įskaitant šiais klausimais:

reglamento 4 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu informuokite, jei teikiami duomenys ne visiškai atitinka būtiną turinį ir (arba) formą,

jei duomenys parengti pritaikius atrankos arba prognozavimo metodus, trumpai paaiškinkite, kokių principų laikytasi,

nurodykite, ar per ataskaitinį laikotarpį į keleivių arba krovinių vežimo rinką atėjo naujų didelių geležinkelio įmonių.

 

8.   Teisės aktų suderinimo laipsnis ir jų pakeitimai (*)

Komisija gauna informaciją apie teisės aktų suderinimo laipsnį, nes apie direktyvas, perkeltas į nacionalinę teisę, jai praneša valstybės narės.

Šiame skirsnyje valstybės narės gali pateikti pastabas visais neišspręstais klausimais, susijusiais su ES geležinkelių rinka arba nacionalinės geležinkelių teisės raida.

8.1.   Papildomos pastabos (*)

 

9.   Licencijų išdavimas

9.1.   Geležinkelio įmonėms išduotų licencijų skaičius  (15)

Aktyviųjų licencijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje (A)

☐☐☐☐

Laikinai negaliojančiomis paskelbtų licencijų arba atšauktų licencijų skaičius per ataskaitinį laikotarpį (16) (B)

☐☐☐☐

Per ataskaitinį laikotarpį išduotų licencijų skaičius (C)

☐☐☐☐

Aktyviųjų licencijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (A – B + C)

☐☐☐☐

 

Pasyviųjų licencijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

☐☐☐☐

9.2.   Licencijos gavimo mokesčiai ir trukmė

Vidutinis licencijos gavimo mokestis (EUR)

☐☐☐☐☐☐

Vidutinė licencijos gavimo trukmė (kalendorinėmis dienomis)

☐☐☐

9.3.   Papildomos pastabos (*)

Jei turite, prašome pateikti kitas pastabas, įskaitant šiais klausimais:

reglamento 4 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu informuokite, jei teikiami duomenys ne visiškai atitinka būtiną turinį ir (arba) formą,

jei duomenys parengti pritaikius atrankos arba prognozavimo metodus, trumpai paaiškinkite, kokių principų laikytasi.

 

10.   Darbo ir socialinės sąlygos

10.1.   Geležinkelių sektoriaus darbuotojų lytis ir amžiaus grupė

Prašome pateikti šiuos duomenis apie situaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Jei kuri nors įmonė teikia ir ne geležinkelių sektoriaus paslaugas, galima įrašyti darbuotojų skaičių, grindžiamą prognoze, kokia visų darbuotojų dalis dalyvauja teikiant su geležinkeliais susijusias paslaugas.

 

Iš viso

(etato ekvivalentų)

Vyrų (%)

Moterų (%)

 

< 30 metų (%)

30–50 metų (%)

> 50 metų (%)

Įsitvirtinusios geležinkelio įmonės arba kitos pagrindinės geležinkelio įmonės darbuotojų (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

iš jų:

mašinistų

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Kitų geležinkelio įmonių darbuotojų, iš viso

☐☐☐☐☐☐

 

iš jų:

mašinistų

☐☐☐☐☐☐

Pagrindinių infrastruktūros valdytojų darbuotojų, iš viso

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Kitų infrastruktūros valdytojų darbuotojų, iš viso

☐☐☐☐☐☐

 

Kitų įmonių, teikiančių su geležinkelių transportu susijusias paslaugas, darbuotojų (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

iš jų:

 

stotyse (*)

☐☐☐☐☐☐

 

krovinių terminaluose (*)

☐☐☐☐☐☐

riedmenų priežiūros srityje (*)

☐☐☐☐☐☐

infrastruktūros priežiūros srityje (*)

☐☐☐☐☐☐

specialaus mokymo organizacijose (*)

☐☐☐☐☐☐

išsinuomoti traukinių mašinistai (*)

☐☐☐☐☐☐

energijos tiekimo srityje (*)

☐☐☐☐☐☐

teikia riedmenų valymo paslaugas (*)

☐☐☐☐☐☐

kitų (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2.   Darbuotojų sutarčių tipai

Prašome pateikti šiuos duomenis apie situaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

 

Neterminuotosios sutartys

A (19)

(%)

Terminuotosios sutartys

B

(%)

 

Ne visos darbo dienos sutartys

(%)

Pameistriai ir stažuotojai

(%)

Įsitvirtinusios geležinkelio įmonės arba kitos pagrindinės geležinkelio įmonės darbuotojų (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

iš jų:

mašinistų

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Pagrindinių infrastruktūros valdytojų darbuotojų, iš viso

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3.   Papildomos pastabos (*)

Jei turite, prašome pateikti kitas pastabas, įskaitant šiais klausimais:

reglamento 4 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu informuokite, jei teikiami duomenys ne visiškai atitinka būtiną turinį ir (arba) formą,

jei duomenys parengti pritaikius atrankos arba prognozavimo metodus, trumpai paaiškinkite, kokių principų laikytasi,

aprašykite geležinkelio darbuotojų mokymo programas arba į juos orientuotą veiklą;

nurodykite, ar darbuotojų teisių ir viešųjų paslaugų operatoriams taikomų socialinių standartų atžvilgiais kompetentinga institucija pasinaudojo teise, jai suteikta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 (21) 4 straipsnio 5 dalyje,

jei į 10.1 lentelę įrašyti duomenys apie kitų įmonių, teikiančių su geležinkelių transportu susijusias paslaugas, darbuotojus, trumpai paaiškinkite, kurių bendrovių duomenys įrašyti.

 

11.   Paslaugų įrenginiai

11.1.   Pagrindinių paslaugų įrenginių nuosavybė ir valdymas

Šiame klausimyne vartojamas terminas „paslaugų įrenginiai“ apibrėžtas Direktyvos 2012/34/ES II priede. Prašome įrašyti kiekvieno tipo nuosavybės arba eksploatuotojo naudojamų įrenginių skaičių.

Infrastruktūros įrenginys

Nuosavybė

Eksploatuotojas

Įsitvirtinusi geležinkelio įmonė ir su ja susijusios bendrovės (22)

Kitos bendrovės

Įsitvirtinusi geležinkelio įmonė ir su ja susijusios bendrovės

Kitos bendrovės

Infrastruktūros valdytojai

Geležinkelio įmonės

Integruotosios bendrovės (23)

Valdymas (24)

Kita

Infrastruktūros valdytojai

Geležinkelio įmonės

Integruotosios bendrovės

Valdymas

Kita

Stočių, iš viso

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stočių, kuriose aptarnaujama daugiau nei 25 tūkst. keleivių per dieną

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stočių, kuriose aptarnaujama 10–25 tūkst. keleivių per dieną

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stočių, kuriose aptarnaujama 1–10 tūkst. keleivių per dieną

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stočių, kuriose aptarnaujama iki 1 tūkst. keleivių per dieną

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Krovinių terminalai

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Kaupiamieji kelynai

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Techninės priežiūros įrenginiai

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Jūrinių ir vidaus vandenų uostų įrenginiai, susiję su geležinkelių paslaugomis

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Degalų pripylimo įrenginiai

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2.   Skundų, susijusių su paslaugų įrenginiais, skaičius

Prašome įrašyti skundų, pateiktų dėl prieigos prie įrenginių, mokesčių dydžio arba teikiamų paslaugų kokybės, skaičių.

Skundai, kuriuos dabar svarsto reguliavimo įstaiga

☐☐☐

Per ataskaitinį laikotarpį priimti sprendimai dėl skundų

☐☐☐

11.3.   Skundų aprašymas

Prašome glaustai bendrai aprašyti pagrindinius atvejus (iki dešimties), dėl kurių per ataskaitinį laikotarpį priimti sprendimai. Nurodykite, ar nagrinėjant kurį nors skundą kilo klausimų dėl Europos geležinkelių acquis aiškinimo, ir bendrai apibūdinkite priemones, kuriomis pasiūlyta situaciją taisyti.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4.   Papildomos pastabos (*)

Jei turite, prašome pateikti kitas pastabas, įskaitant šiais klausimais:

reglamento 4 straipsnyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu informuokite, jei teikiami duomenys ne visiškai atitinka būtiną turinį ir (arba) formą,

nurodykite, ar kuriuo nors klausimu tartasi su kitų valstybių narių reguliavimo įstaigomis.

 


(1)  Mokesčių už naudojimąsi keliais apskaičiavimo metodų yra daug, todėl duomenų, kuriuos skirtingos valstybės narės pateikia šioje lentelėje, gali būti neįmanoma palyginti ir jie bus daugiausia naudojami tendencijoms kiekvienoje valstybėje narėje stebėti.

(2)  Nustatyti Direktyvos 2012/34/ES V priedo 3 punkte.

(3)  Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (European Rail Traffic Management System).

(4)  Šiame klausimyne laikoma, kad stotis, kurioje per darbo dieną aptarnaujama daugiau kaip 10 tūkst. keleivių, yra „didelė stotis“, o krovinių terminalai, kurių pajėgumas yra 100 tūkst. konteinerių per metus arba daugiau kaip 1 mln. tonų per metus, yra „dideli krovinių terminalai“.

(5)  Į 3.1 ir 3.2 lenteles įrašytų išlaidų sumos paprastai turėtų būti apytiksliai lygios.

(6)  Čia įrašytas skaičius turi būti toks pats, koks įrašytas 6.1 lentelėje. Koncesijos mokesčiai, kuriuos eksploatuotojas moka valdžios institucijai, turėtų būti laikomi „neigiamu“ atlygiu už paslaugas, teikiamas pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą.

(7)  Čia įrašytas skaičius turi būti toks pats, koks įrašytas 6.1 lentelėje.

(8)  Tik tvarkaraštinėms paslaugoms.

(9)  2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (OL L 276, 2010 10 20, p. 22).

(10)  Koncesijos mokesčiai, kuriuos eksploatuotojas moka valdžios institucijai, turėtų būti laikomi „neigiamu“ atlygiu už paslaugas, teikiamas pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimą.

(11)  Suderinta riedmenų paskyrimo pagal kiekvieną sutartį tvarka, pavyzdžiui, riedmenys nuosavi, subsidijuojami arba jiems suteikta perkančiosios organizacijos garantija; riedmenis paskyrė geležinkelio įmonė arba jie išsinuomoti išperkamosios nuomos sąlygomis.

(12)  Pagal tai, kiek keleivio kilometrų teikiant tokias paslaugas nuvažiuota nacionalinėje teritorijoje per ataskaitinį laikotarpį. Skilties suma turėtų būti 100 %.

(13)  Pagal tai, kiek keleivio kilometrų teikiant tokias paslaugas nuvažiuota nacionalinėje teritorijoje per ataskaitinį laikotarpį. Skilties suma turėtų būti 100 %.

(14)  Pagal tai, kiek keleivio kilometrų teikiant tokias paslaugas nuvažiuota nacionalinėje teritorijoje per ataskaitinį laikotarpį. Skilties suma turėtų būti 100 %.

(15)  Kai visų valstybių narių informacija apie geležinkelio įmonių licencijas bus prieinama Europos geležinkelio agentūros Sąveikos ir saugos duomenų bazėje ERADIS, valstybėms narėms nebereikės pildyti šio skirsnio.

(16)  Neįskaičiuoti licencijų, kurių galiojimas per ataskaitinį laikotarpį atnaujintas.

(17)  Ataskaita turėtų aprėpti bent 50 % rinkos (pagal keleivio kilometrų arba tonkilometrių rodiklius).

(18)  Jeigu jie neįskaičiuoti į pirmiau minėtą geležinkelio įmonės arba infrastruktūros valdytojo darbuotojų skaičių.

(19)  A + B = 100 %.

(20)  Ataskaita turėtų aprėpti bent 50 % rinkos (pagal keleivio kilometrų arba tonkilometrių rodiklius).

(21)  2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007 12 3, p. 1).

(22)  Įskaitant integruotos infrastruktūros valdytojus ir kontroliuojančiąsias bendroves.

(23)  Įskaitant neįsitvirtinusias geležinkelio įmones ir infrastruktūros valdytojus, kurie priklauso integruotajai įmonei.

(24)  Nacionalinė, regioninė arba vietos valdžia.


Top