EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2075

2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2017/2075, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, VII priedas (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/5963

OL L 295, 2017 11 14, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2017/2075/oj

14.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/69


KOMISIJOS DELEGUOTASIS SPRENDIMAS (ES) 2017/2075

2017 m. rugsėjo 4 d.

kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, VII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (1), ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

turėtų būti užtikrintas pajėgumų paskirstymo procedūrų skaidrumas, kartu atsižvelgiant į paskirstymo efektyvumą ir visus suinteresuotiesiems subjektams, kurie naudojasi geležinkelių infrastruktūra ir atlieka jos techninę priežiūrą, rūpimus su veikla susijusius klausimus;

(2)

pareiškėjai, prašantys skirti infrastruktūros pajėgumų, prašymus įtraukti pajėgumus į metų tarnybinį traukinių tvarkaraštį turėtų galėti pateikti nuo prašymų dėl traukinių tvarkaraščio projekto teikimo termino iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo;

(3)

paskirsčius traukinių linijas, viena iš sutartyje nustatytų pareiškėjo teisių būtų teisė atmesti arba patenkinti infrastruktūros valdytojo prašymą pakeisti traukinių tvarkaraštį;

(4)

laikini pajėgumų apribojimai yra reikalingi norint išlaikyti infrastruktūrą ir jos įrangą geros būklės ir sudaryti sąlygas infrastruktūrą plėtoti atsižvelgiant į rinkos poreikius;

(5)

pareiškėjai informaciją apie būsimus pajėgumų apribojimus turėtų gauti iš anksto, kad vykdomas operacijas ir transporto poreikius galėtų pritaikyti atsižvelgdami į infrastruktūros pajėgumų apribojimus. Jei prasidėjus prašymų įtraukti pajėgumus į metų traukinių tvarkaraštį teikimo laikotarpiui informacija apie būsimus pajėgumų apribojimus jau būtų paskelbta, keisti jau paskirstytų traukinių linijų tvarkaraščius reikėtų mažiau;

(6)

rinkdamiesi iš įvairių pajėgumų apribojimų alternatyvų, infrastruktūros valdytojai turėtų atsižvelgti ne tik į savo išlaidas, bet ir atitinkamų pareiškėjų komercinius ir veiklos suvaržymus ir riziką, kad gali būti pereita prie kitų, mažiau aplinką tausojančių, transporto rūšių;

(7)

infrastruktūros valdytojai turėtų nustatyti, skelbti ir taikyti skaidrius traukinių nukreipimo ir ribotų pajėgumų paskirstymo įvairių rūšių eismui kriterijus. Jie gali tai daryti kartu arba atskirai dėl savo pajėgumų apribojimų;

(8)

siekiant laiku užtikrinti atitiktį naujoms šiuo sprendimu nustatomoms pajėgumų apribojimų taisyklėms, infrastruktūros valdytojai turėtų pritaikyti savo tinklo nuostatus ir tvarkaraščių sudarymo procedūras;

(9)

kalbant apie traukinių eismą, apimantį daugiau nei vieną tinklą, atitinkami infrastruktūros valdytojai turėtų jį derinti, kad būtų sumažintas pajėgumų apribojimų poveikis eismui, ir sinchronizuoti darbus konkrečiame maršrute arba vengti riboti pajėgumus nukreipiamajame maršrute;

(10)

siekiant teisinio aiškumo ir atsižvelgiant į didelį skaičių pakeitimų, kuriuos reikia padaryti Direktyvos 2012/34/ES VII priede, tas priedas turėtų būti pakeistas visas. Be to, siekiant supaprastinti reglamentavimo sistemą, deleguotasis sprendimas yra tinkama teisinė priemonė, nes juo nustatomos aiškios ir išsamios taisyklės, kurių valstybės narės neprivalo perkelti į nacionalinę teisę, todėl užtikrinamas greitas ir vienodas įgyvendinimas visoje Sąjungoje;

(11)

atsižvelgiant į tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo laiką pagal šio sprendimo priedo 2 punktą ir pajėgumų apribojimų suderinimui, konsultacijoms ir skelbimui skirtą laiką, nustatytą šio sprendimo priedo 8–11 punktuose, infrastruktūros valdytojai laikytis 8–11 punktuose išdėstytų reikalavimų dėl antrojo paskelbimo etapo pirmą kartą galės atlikdami tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimą, kuris įsigalios 2019 m. gruodžio mėn., dėl pirmojo paskelbimo etapo – atlikdami tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimą, kuris įsigalios 2020 m. gruodžio mėn., 12 punkte išdėstytų reikalavimų – atlikdami tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimą, kuris įsigalios 2018 m. gruodžio mėn., o 14–17 punktuose išdėstytų reikalavimų – atlikdami tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimą, kuris įsigalios 2018 m. gruodžio mėn.;

(12)

todėl Direktyva 2012/34/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2012/34/ES VII priedo tekstas keičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugsėjo 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 32.


PRIEDAS

VII PRIEDAS

PAJĖGUMŲ PASKIRSTYMO GRAFIKAS

(nurodytas 43 straipsnyje)

1.

Tarnybinis traukinių tvarkaraštis sudaromas kartą per kalendorinius metus.

2.

Tarnybinis traukinių tvarkaraštis keičiasi gruodžio mėnesio antro šeštadienio vidurnaktį. Jeigu traukinių tvarkaraštis koreguojamas pasibaigus žiemai, kai kuriais atvejais, ypač atsižvelgiant į regioninių keleivių vežimo paslaugų tvarkaraščio pakeitimus, jis įsigalioja birželio mėnesio antro šeštadienio vidurnaktį ir prireikus – kitais tokiais intervalais tarp šių dviejų datų. Infrastruktūros valdytojai gali susitarti dėl kitų datų ir tokiu atveju jie apie tai praneša Komisijai, jei tai gali turėti įtakos tarptautiniam susisiekimui.

3.

Terminas pateikti prašymus skirti pajėgumų, kurie turi būti įtraukti į tarnybinį traukinių tvarkaraštį, – ne vėliau kaip 12 mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo. Infrastruktūros valdytojas apsvarsto ir po termino gautus prašymus.

4.

Ne vėliau kaip likus 11 mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo infrastruktūros valdytojai užtikrina, kad bendradarbiaujant su kitais atitinkamais infrastruktūros valdytojais būtų nustatytos preliminarios tarptautinės traukinių linijos. Infrastruktūros valdytojai užtikrina, kad vėlesniuose procesuose minėtų nustatytų traukinių linijų būtų kuo labiau laikomasi.

5.

Infrastruktūros valdytojas tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą parengia ir paskelbia ne vėliau kaip per keturis mėnesius po 3 punkte nurodyto termino.

6.

Infrastruktūros valdytojas sprendimus dėl prašymų, gautų po 3 punkte nurodyto termino, priima vadovaudamasis tinklo nuostatuose paskelbtu procesu.

Infrastruktūros valdytojas gali pakeisti jau paskirtos traukinių linijos tvarkaraštį, jei to reikia siekiant užtikrinti kuo geresnį visų prašymų dėl traukinių linijų suderinimą ir jei jį patvirtina pareiškėjas, kuriam buvo paskirta traukinių linija. Infrastruktūros valdytojas atnaujina tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo, kad įtrauktų visas traukinių linijas, paskirtas po 3 dalyje nurodyto termino.

7.

Jei manoma, kad iš vieno tinklo į kitą pervažiuojantis traukinys vėluos atvykti ne daugiau kaip 10 valandų, o nuo 2019 m. gruodžio 14 d. – ne daugiau kaip 18 valandų, kito tinklo infrastruktūros valdytojas nelaiko, kad traukinių linija yra atšaukta ir neprašo pateikti prašymą skirti kitą traukinių liniją, net jei nusprendžia ją paskirti, nebent pareiškėjas informuoja infrastruktūros valdytoją, kad traukinys į tą tinklą nevažiuos. Infrastruktūros valdytojas pareiškėjui nedelsdamas praneša apie atnaujintą arba naują traukinių liniją, įskaitant ryšį tarp tos traukinių linijos numerio ir atšauktos traukinių linijos numerio, jei jie skiriasi.

8.

Jei laikini geležinkelio linijų pajėgumų apribojimai dėl tokių priežasčių, kaip infrastruktūros darbai, įskaitant su tuo susijusius greičio apribojimus, ašies apkrova, traukinio ilgis, trauka arba inžinerinių statinių artumo gabaritas (toliau – pajėgumų apribojimai), yra taikomi ilgiau negu septynias dienas iš eilės ir dėl kurių daugiau nei 30 % prognozuojamos eismo geležinkelio linija apimties per dieną atšaukiama, nukreipiama kitu maršrutu arba pakeičiama kitų rūšių transportu, atitinkami infrastruktūros valdytojai pirmą kartą visus pajėgumų apribojimus ir preliminarius konsultacijų su pareiškėjais rezultatus, kiek jų žino, paskelbia likus ne mažiau kaip 24 mėnesiams iki atitinkamo tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo, o antrą kartą, atnaujintus, paskelbia likus ne mažiau kaip 12 mėnesių iki atitinkamo tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo.

9.

Atitinkami infrastruktūros valdytojai taip pat sukuria mechanizmą, pagal kurį jie kartu su suinteresuotaisiais pareiškėjais, 40 straipsnio 1 dalyje nurodytomis infrastruktūros valdytojų asociacijomis ir atitinkamais pagrindiniais paslaugų įrenginių operatoriais aptaria tuos pajėgumų apribojimus, jei jų poveikis apima daugiau nei vieną tinklą, kai jie pirmą kartą paskelbiami, nebent infrastruktūros valdytojai ir pareiškėjai sutaria, kad tokio mechanizmo nereikia. Bendros diskusijos padeda parengti traukinių tvarkaraščius ir numatyti nukreipiamuosius maršrutus.

10.

Pirmą kartą pagal 8 punktą skelbdamas pajėgumų apribojimus, infrastruktūros valdytojas pradeda konsultacijas su pareiškėjais ir atitinkamais pagrindiniais paslaugų įrenginių operatoriais dėl pajėgumų apribojimų. Jei pagal 11 punktą nuo pajėgumų apribojimų paskelbimo pirmą kartą iki jų paskelbimo antrą kartą reikalaujama juos suderinti, infrastruktūros valdytojas antrą kartą konsultuojasi su pareiškėjais ir atitinkamais pagrindiniais paslaugų įrenginių operatoriais nuo to derinimo pabaigos iki pajėgumų apribojimo paskelbimo antrą kartą.

11.

Prieš skelbiant pajėgumų apribojimus pagal 8 punktą, jei pajėgumų apribojimų poveikis apima daugiau nei vieną tinklą, atitinkami infrastruktūros valdytojai, įskaitant infrastruktūros valdytojus, kuriems gali turėti įtakos traukinių nukreipimas kitu maršrutu, tarpusavyje suderina pajėgumų apribojimus; tai gali būti traukinių linijos atšaukimas, nukreipimas kitu maršrutu arba pakeitimas kitų rūšių transportu.

Suderinimas prieš paskelbiant antrą kartą užbaigiamas:

a)

ne vėliau kaip likus 18 mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo, jei daugiau nei 50 % prognozuojamos eismo geležinkelio linija apimties per dieną atšaukiama, nukreipiama kitu maršrutu arba pakeičiama kitų rūšių transportu ilgiau negu 30 dienų iš eilės;

b)

ne vėliau kaip likus 13 mėnesių ir 15 dienų iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo, jei daugiau nei 30 % prognozuojamos eismo geležinkelio linija apimties per dieną atšaukiama, nukreipiama kitu maršrutu arba pakeičiama kitų rūšių transportu ilgiau negu septynias dienas iš eilės;

c)

ne vėliau kaip likus 13 mėnesių ir 15 dienų iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo, jei daugiau nei 50 % prognozuojamos eismo geležinkelio linija apimties per dieną atšaukiama, nukreipiama kitu maršrutu arba pakeičiama kitų rūšių transportu septynias dienas iš eilės arba trumpiau.

Prireikus infrastruktūros valdytojai pakviečia atitinkamose linijose veikiančius pareiškėjus ir atitinkamus pagrindinius paslaugų įrenginių operatorius dalyvauti tame derinimo procese.

12.

Jei pajėgumų apribojimai, kurie taikomi septynias dienas iš eilės arba trumpiau, kurių nereikia skelbti pagal 8 punktą ir dėl kurių daugiau nei 10 % prognozuojamos eismo geležinkelio linija apimties per dieną atšaukiama, nukreipiama kitu maršrutu arba pakeičiama kitų rūšių transportu, kurie taikomi per kitą traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpį ir apie kuriuos infrastruktūros valdytojas sužino likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams ir 15 dienų iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo, infrastruktūros valdytojas konsultuojasi su atitinkamais pareiškėjais dėl numatomų pajėgumų apribojimų ir praneša apie atnaujintus pajėgumų apribojimus likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo. Infrastruktūros valdytojas išsamią informaciją apie siūlomas traukinių linijas keleiviniams traukiniams pateikia likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki pajėgumų apribojimo taikymo pradžios, o krovininiams traukiniams – likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui, nebent infrastruktūros valdytojas ir atitinkami pareiškėjai susitaria dėl trumpesnio termino.

13.

Infrastruktūros valdytojai, pasikonsultavę su pareiškėjais ir įrenginių operatoriais, gali nuspręsti taikyti griežtesnes pajėgumų apribojimo ribines vertes, pagrįstas mažesniu prognozuojamos eismo apimties procentiniu dydžiu arba trumpesne trukme, nei nurodyta šiame priede, arba, be nurodytų šiame priede kriterijų, taikyti papildomus kriterijus. Pagal IV priedo 3 punktą pajėgumų apribojimų grupavimo ribines vertes ir kriterijus jie paskelbia savo tinklo nuostatuose.

14.

Infrastruktūros valdytojas gali nuspręsti netaikyti 8–12 punktuose nustatytų laikotarpių, jei pajėgumų apribojimai yra reikalingi tam, kad būtų atkurtas saugus traukinių eismas, apribojimų laikas nepriklauso nuo infrastruktūros valdytojo, tų laikotarpių taikymas būtų neekonomiškas arba be reikalo žalingas atsižvelgiant į turto naudojimo laiką arba būklę, arba jei su tuo sutinka visi atitinkami pareiškėjai. Tais atvejais ir bet kokių kitų pajėgumų apribojimų, dėl kurių nereikia konsultuotis pagal kitas šio priedo nuostatas, atveju infrastruktūros valdytojas nedelsdamas konsultuojasi su pareiškėjais ir atitinkamais pagrindiniais paslaugų įrenginių operatoriais.

15.

Informacija, kurią turi pateikti infrastruktūros valdytojas, kai jis veikia pagal 8, 12 arba 14 punktą, apima:

a)

suplanuotą dieną;

b)

pajėgumų apribojimo pradžios ir pabaigos paros metą ir, kai tik galima nustatyti, valandas;

c)

linijos atkarpą, kurioje bus taikomas apribojimas, ir

d)

jei taikytina, nukreipiamųjų linijų pajėgumus.

Infrastruktūros valdytojas tą informaciją arba nuorodą, kur ją rasti, paskelbia savo tinklo nuostatuose, kaip nurodyta IV priedo 3 punkte. Infrastruktūros valdytojas šią informaciją nuolat atnaujina.

16.

Jei pajėgumų apribojimai taikomi ne trumpiau kaip 30 dienų iš eilės ir paveikia daugiau nei 50 % prognozuojamos eismo geležinkelio linija apimties, infrastruktūros valdytojas, pareiškėjams per pirmą konsultacijų etapą paprašius, pateikia sąlygų, numatomų pagal bent dvi pajėgumų apribojimų alternatyvas, palyginimą. Tas alternatyvas infrastruktūros valdytojas kartu su pareiškėjais parengia remdamasis jų pastabomis, pateiktomis teikiant prašymus.

Lyginant kiekvieną alternatyvą nurodoma bent:

a)

pajėgumų apribojimo trukmė;

b)

numatomi orientaciniai mokėtini infrastruktūros mokesčiai;

c)

galimi nukreipiamųjų linijų pajėgumai;

d)

galimi alternatyvūs maršrutai ir

e)

orientacinis kelionės laikas.

Prieš pasirinkdamas iš pajėgumų apribojimų alternatyvų, infrastruktūros valdytojas konsultuojasi su suinteresuotaisiais pareiškėjais ir atsižvelgia į skirtingų alternatyvų poveikį tiems pareiškėjams ir paslaugų naudotojams.

17.

Jei pajėgumų apribojimai taikomi ilgiau nei 30 dienų iš eilės ir paveikia daugiau nei 50 % prognozuojamos eismo geležinkelio linija apimties, infrastruktūros valdytojas, atsižvelgdamas į pareiškėjo komercinius ir veiklos suvaržymus, nebent tie veiklos suvaržymai atsirado dėl pareiškėjo valdymo ar organizacinių sprendimų, ir nedarydamas poveikio tikslui sumažinti savo išlaidas pagal 30 straipsnio 1 dalį, nustato kriterijus, pagal kuriuos kiekvienos rūšies paslaugoms teikti naudojami traukiniai turėtų būti nukreipiami kitu maršrutu. Kai infrastruktūros valdytojas veikia pagal 8 punktą, tuos kriterijus jis paskelbia savo tinklo nuostatuose kartu su preliminariu likusių pajėgumų paskirstymu skirtingų rūšių geležinkelių transporto paslaugoms. Pasibaigus konsultacijoms ir nedarant poveikio IV priedo 3 punkte nurodytoms infrastruktūros valdytojo pareigoms, infrastruktūros valdytojas, remdamasis iš pareiškėjų gauta grįžtamąja informacija, atitinkamoms geležinkelio įmonėms pateikia informaciją apie orientacinį likusių pajėgumų išskirstymą pagal paslaugos rūšį.


Top