EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1102

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 304, 14.11.2008, p. 75–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 170 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; panaikino 32017R0852

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1102/oj

14.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/75


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1102/2008

2008 m. spalio 22 d.

dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį ir 133 straipsnį, kartu su šio reglamento 1 straipsniu,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Pripažįstama, kad gyvsidabrio išleidimas kelia grėsmę visame pasaulyje, todėl reikia imtis veiksmų vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir pasauliniu lygiu.

(2)

Pagal Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Bendrijos strategija dėl gyvsidabrio“, 2005 m. birželio 24 d. Tarybos išvadas ir Europos Parlamento 2006 m. kovo 14 d. rezoliuciją (3) dėl šios strategijos būtina sumažinti gyvsidabrio poveikio riziką žmonėms ir aplinkai.

(3)

Priemonės, kurių buvo imtasi Bendrijos lygiu, turi būti laikomos pastangų visame pasaulyje sumažinti gyvsidabrio poveikio riziką dalimi, visų pirma vykdant Gyvsidabrio programą pagal Jungtinių Tautų aplinkos programą.

(4)

Dėl gyvsidabrio kasyklų uždarymo Bendrijoje kyla aplinkos ir socialinės problemos. Padedant nukentėjusiems regionams rasti gyvybingus sprendimus vietos aplinkos, užimtumo ir ekonominės veiklos srityse, reikėtų toliau remti projektus ir kitas iniciatyvas taikant turimą finansavimo mechanizmą.

(5)

Metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, gyvsidabrio (I) chlorido, gyvsidabrio (II) oksido, ir metalinio gyvsidabrio mišinių su kitoms medžiagomis, įskaitant gyvsidabrio lydinius, kuriuose gyvsidabrio koncentracija sudaro ne mažiau kaip 95 % pagal masę, eksportas iš Bendrijos turėtų būti uždraustas siekiant gerokai sumažinti pasaulinę gyvsidabrio pasiūlą.

(6)

Dėl eksporto uždraudimo Bendrijoje susidarys didelis gyvsidabrio perteklius, kurio pakartotiniam pateikimui į rinką reikėtų užkirsti kelią. Todėl reikėtų užtikrinti saugų šio gyvsidabrio saugojimą Bendrijoje.

(7)

Siekiant numatyti atliekomis laikomo metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo galimybes, tikslinga taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas nuo 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (4) 5 straipsnio 3 dalies a punkto tam tikrų rūšių sąvartynams ir paskelbti, kad 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB (5) 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka, priedo 2.4 skirsnyje numatyti kriterijai netaikomi metalinio gyvsidabrio laikinam saugojimui su surinkimo galimybe ilgiau kaip vienerius metus šiam tikslui skirtuose ir atitinkamai įrengtuose antžeminiuose įrenginiuose.

(8)

Kitos Direktyvos 1999/31/EB nuostatos turėtų būti taikomos visiems atliekomis laikomo gyvsidabrio saugojimo įrenginiams. Tai apima ir šios direktyvos 8 straipsnio a dalies iv punkte nurodytą reikalavimą, pagal kurį pareiškėjas turi pateikti pakankamą finansinę ar kurią nors kitą lygiavertę garantiją, kad užtikrintų, jog bus įvykdyti išduoto leidimo įpareigojimai (įskaitant vėlesnės priežiūros nuostatas) ir kad bus laikomasi uždarymo tvarkos. Be to, šiems saugojimo įrenginiams taikoma 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (6).

(9)

Metalinio gyvsidabrio laikinam saugojimui ilgiau kaip vienerius metus šiam tikslui skirtuose ir atitinkamai įrengtuose antžeminiuose įrenginiuose turėtų būti taikoma 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (7).

(10)

Šis reglamentas neturėtų daryti įtakos 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (8). Tačiau siekiant sudaryti sąlygas tinkamam metalinio gyvsidabrio šalinimui Bendrijoje, paskirties ir išsiuntimo kompetentingos institucijos skatinamos nereikšti prieštaravimų dėl atliekomis laikomo metalinio gyvsidabrio vežimo remiantis to reglamento 11 straipsnio 1 dalies a punktu. Pažymėtina, kad pagal to reglamento 11 straipsnio 3 dalį, tais atvejais, kai išsiuntimo valstybėje narėje per metus susidaro toks mažas bendras pavojingų atliekų kiekis, kad toje valstybėje narėje statyti naujus specializuotus atliekų šalinimo įrenginius būtų neekonomiška, 11 straipsnio 1 dalies a punktas netaikomas.

(11)

Siekiant užtikrinti saugojimą, kuris būtų saugus žmonių sveikatai ir aplinkai, pagal Sprendimą 2003/33/EB reikalaujamas atlikti požeminių saugyklų saugumo įvertinimas turėtų būti papildomas specialiais reikalavimais ir taip pat turėtų būti taikomas nepožeminiam saugojimui. Kol nebus priimti specialūs reikalavimai ir priėmimo kriterijai, neturėtų būti leidžiama jokia galutinio šalinimo operacija. Saugojimo druskos kasyklose ar giliai po žeme esančiose kietose uolienose, pritaikytose metalinio gyvsidabrio šalinimui, sąlygos turėtų visų pirma atitikti šiuos principus: požeminio vandens apsauga nuo gyvsidabrio, gyvsidabrio garų išmetimo prevencija, nepralaidumas aplinkos dujoms ir skysčiams bei – nuolatinio saugojimo atveju – sandarus atliekų izoliavimas kasyklų deformavimosi proceso pabaigoje. Šie kriterijai turėtų būti įtraukti į Direktyvos 1999/31/EB priedus, kai jie bus iš dalies keičiami šio reglamento tikslais.

(12)

Antžeminiam saugojimui taikomi reikalavimai turėtų visų pirma atitikti šiuos principus: saugojimo proceso grąžos, gyvsidabrio apsaugos nuo atmosferinio vandens, dirvožemio nepralaidumo ir gyvsidabrio garų išmetimo prevencijos. Šie kriterijai turėtų būti įtraukti į Direktyvos 1999/31/EB priedus, juos iš dalies keičiant šio reglamento tikslais. Metalinio gyvsidabrio antžeminis saugojimas turėtų būti laikomas laikinu sprendimu.

(13)

Chloro ir šarmų pramonė turėtų pateikti Komisijai ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms visus reikalingus duomenis apie gyvsidabrio elementų naudojimo nutraukimą savo gamyklose, kad padėtų įgyvendinti šį reglamentą. Pramonės šakos, kurios gyvsidabrį gauna valydamos gamtines dujas arba kaip šalutinį spalvotųjų metalų kasybos ir lydymo operacijų produktą, taip pat turėtų teikti atitinkamus duomenis Komisijai ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Komisija šią informaciją turėtų skelbti viešai.

(14)

Valstybės narės turėtų pateikti informaciją apie saugojimo patalpoms išduotus leidimus, taip pat apie šio reglamento taikymą ir poveikį rinkai, kad būtų galima laiku jį įvertinti. Importuotojai, eksportuotojai ir operatoriai turėtų teikti informaciją apie metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, gyvsidabrio (I) chlorido, gyvsidabrio (II) oksido, ir metalinio gyvsidabrio mišinių su kitoms medžiagomis, įskaitant gyvsidabrio lydinius, kuriuose gyvsidabrio koncentracija sudaro ne mažiau kaip 95 % pagal masę, gabenimą ir naudojimą.

(15)

Valstybės narės turėtų numatyti fiziniams bei juridiniams asmenims už šio reglamento nuostatų pažeidimus skiriamas sankcijas. Šios sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(16)

Tikslinga surengti informacijos mainus su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis siekiant įvertinti galimą papildomų priemonių, susijusių su gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių bei produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, eksportu, importu ir saugojimu, poreikį, nedarant poveikio EB sutarties konkurencijos taisyklėms, ypač jos 81 straipsniui.

(17)

Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti techninės pagalbos, ypač pagalbos, kuri padėtų pereiti prie alternatyvių technologijų, kai nenaudojamas gyvsidabris, ir palaipsniui nutraukti gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių naudojimą ir išmetimą, teikimą besivystančioms šalims ir pereinamosios ekonomikos šalims.

(18)

Toliau vykdomi moksliniai tyrimai gyvsidabrio saugaus šalinimo srityje, įskaitant tyrimus, susijusius su įvairiais gyvsidabrio stabilizavimo metodais ar kitais jo imobilizavimo būdais. Šių mokslinių tyrimų peržiūrą Komisija turėtų laikyti prioritetu ir kuo skubiau pateikti ataskaitą. Ši informacija yra svarbi suteikiant tvirtą pagrindą reglamento peržiūrai, kad būtų pasiektas jo tikslas.

(19)

Komisija turėtų atsižvelgti į šią informaciją pateikdama įvertinimo ataskaitą, kad nustatytų galimą poreikį iš dalies pakeisti šį reglamentą.

(20)

Komisija taip pat turėtų stebėti tarptautinius su gyvsidabrio pasiūla ir paklausa susijusius įvykius, visų pirma daugiašales derybas, ir pranešti apie juos, kad būtų galima įvertinti bendro požiūrio nuoseklumą.

(21)

Šiam reglamentui taikyti būtinos priemonės, susijusios su metalinio gyvsidabrio laikinu saugojimu tam tikruose šiame reglamente nurodytuose įrenginiuose, turėtų būti patvirtintos pagal Direktyvą 1999/31/EB atsižvelgiant į tiesioginį šio reglamento ir tos direktyvos ryšį.

(22)

Kadangi šio reglamento tikslo, – sumažinti gyvsidabrio poveikį taikant eksporto draudimą ir saugojimo įpareigojimą, - valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl poveikio prekių judėjimui ir vidaus rinkos funkcionavimui bei taršos gyvsidabriu tarpvalstybinio pobūdžio šio tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nuo 2011 m. kovo 15 d. uždraudžiamas metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS RN 7439-97-6), gyvsidabrio rūdos, gyvsidabrio (I) chlorido (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1), gyvsidabrio (II) oksido (HgO, CAS RN 21908-53-2) ir metalinio gyvsidabrio mišinių su kitoms medžiagomis, įskaitant gyvsidabrio lydinius, kuriuose gyvsidabrio koncentracija sudaro ne mažiau kaip 95 % pagal masę, eksportas iš Bendrijos.

2.   Draudimas netaikomas pirmoje dalyje nurodytų junginių eksportui tyrimų ir taikomosios veiklos, medicinos ar analizės tikslais.

3.   Nuo 2011 m. kovo 15 d. draudžiama maišyti metalinį gyvsidabrį su kitomis medžiagomis vien tik eksporto tikslais.

2 straipsnis

Nuo 2011 m. kovo 15 d. toliau nurodytas gyvsidabris laikomas atliekomis ir pagal 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/12/EB dėl atliekų (9) šalinamas žmonių sveikatai ir aplinkai saugiu būdu:

a)

metalinis gyvsidabris, kuris nebenaudojamas chloro-šarmų pramonėje;

b)

valant gamtines dujas gautas metalinis gyvsidabris;

c)

vykdant spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo operacijas gautas metalinis gyvsidabris; ir

d)

po 2011 m. kovo 15 d. Bendrijoje iš gyvsidabrio rūdos gautas metalinis gyvsidabris.

3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Direktyvos 1999/31/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkto, atliekomis laikomas metalinis gyvsidabris tinkamose talpyklose gali būti:

a)

laikinai saugomas ilgiau kaip vienerius metus ar nuolat saugomas (šalinimo operacijos atitinkamai D 15 ar D 12, apibrėžtos Direktyvos 2006/12/EB II A priede) druskos kasyklose, pritaikytose metalinio gyvsidabrio šalinimui, arba giliai po žeme esančiose kietose uolienose, kuriose užtikrinamas lygiavertis, lyginant su druskos kasyklomis, saugos ir sandarumo lygis; arba

b)

laikinai saugomas (šalinimo operacija D 15, apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB II A priede) ilgiau kaip vienerius metus antžeminiuose įrenginiuose, kurie skirti laikinai saugoti metalinį gyvsidabrį ir yra atitinkamai įrengti, netaikant Sprendimo 2003/33/EB priedo 2.4 punkte nustatytų kriterijų.

a ir b punktams taikomos kitos Direktyvos 1999/31/EB ir Sprendimo 2003/33/EB nuostatos.

2.   Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų saugojimo vietų atvejais taikoma Direktyva 96/82/EB.

4 straipsnis

1.   Pagal Sprendimą 2003/33/EB atliktinas saugos įvertinimas, susijęs su metalinio gyvsidabrio šalinimu pagal šio reglamento 3 straipsnį, užtikrina, kad būtų apimama ypatinga rizika, kylanti dėl metalinio gyvsidabrio ir jo talpyklos pobūdžio bei dėl juose vykstančių ilgalaikių procesų.

2.   Į Direktyvos 1999/31/EB 8 ir 9 straipsniuose nurodytą leidimą, išduodamą šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytiems įrenginiams, įtraukiami reikalavimai dėl reguliaraus vizualinio konteinerių patikrinimo ir atitinkamos garų aptikimo įrangos įrengimo bet kokiam nuotėkiui aptikti.

3.   3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytiems įrenginiams skirti reikalavimai bei metalinio gyvsidabrio priėmimo kriterijai, kuriais iš dalies keičiami Direktyvos 1999/31/EB I, II ir III priedai, patvirtinami tos direktyvos 16 straipsnyje nurodyta tvarka. Komisija pateikia reikiamą pasiūlymą kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2010 m. sausio 1 d., atsižvelgdama į keitimosi informacija rezultatus pagal 8 straipsnio 1 dalį ir į tyrimų dėl saugaus atliekų šalinimo būdų ataskaitą pagal 8 straipsnio 2 dalį.

Bet kuri galutinio šalinimo operacija (šalinimo operacija D 12, apibrėžta Direktyvos 2006/12/EB II A priede), susijusi su metaliniu gyvsidabriu, leidžiama tik nuo tos dienos, kai priimamas Direktyvos 1999/31/EB I, II ir III priedų pakeitimas.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai visų leidimų, išduotų įrenginiams, skirtiems laikinai ar nuolat saugoti (šalinimo operacijos atitinkamai D 15 ar D 12, apibrėžtos Direktyvos 2006/12/EB II A priede)metalinį gyvsidabrį, kopijas ir atitinkamus saugos įvertinimus pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį.

2.   Ne vėliau kaip 2012 m. liepos 1 d. valstybės narės informuoja Komisiją apie šio reglamento taikymą ir poveikį rinkai savo teritorijoje. Komisijai paprašius valstybės narės pateikia tą informaciją anksčiau nei tą dieną.

3.   Importuotojai, eksportuotojai ir 2 straipsnyje nurodytos veiklos vykdytojai ne vėliau kaip 2012 m. liepos 1 d. atitinkamai atsiunčia Komisijai bei kompetentingoms institucijoms šią informaciją:

a)

į Bendriją įvežamo metalinio gyvsidabrio kiekis, kainos, kilmės šalis ir paskirties šalis bei numatomas panaudojimas;

b)

metalinio gyvsidabrio, kuris laikomas atliekomis ir kuriuo prekiaujama tarpvalstybiniu lygiu Bendrijoje, kiekis, kilmės šalis ir paskirties šalis.

6 straipsnis

1.   Atitinkamos chloro ir šarmų pramonės įmonės Komisijai ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms siunčia šiuos duomenis apie gyvsidabrio naudojimo nutraukimą per atitinkamus metus:

a)

kuo tikslesnį bendrą šarminėse baterijose tebenaudojamo gyvsidabrio kiekį;

b)

bendrą įrenginiuose saugomo gyvsidabrio kiekį;

c)

į atskirus laikino ar nuolatinio saugojimo įrenginius išvežtų gyvsidabrio atliekų kiekį, šių įrenginių vietą ir kontaktinę informaciją.

2.   Atitinkamos pramonės šakų, kurios gyvsidabrį gauna valant gamtines dujas arba kaip šalutinį spalvotųjų metalų kasybos ir lydymo operacijų produktą, įmonės Komisijai ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms siunčia šiuos duomenis apie per atitinkamus metus gautą gyvsidabrį:

a)

gauto gyvsidabrio kiekį;

b)

į atskirus laikino ar nuolatinio saugojimo įrenginius išvežto gyvsidabrio kiekį, šių įrenginių vietą ir kontaktinę informaciją.

3.   Atitinkamos įmonės 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis pirmą kartą pateikia ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 4 d., o vėliau kiekvienais metais ne vėliau kaip gegužės 31 d.

4.   Komisija 3 dalyje nurodytą informaciją viešai paskelbia vadovaudamasi 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (10).

7 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, kurios būtinos jų taikymui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša Komisijai apie tokias nuostatas ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 4 d. ir nedelsdamos jai praneša apie bet kokius vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

8 straipsnis

1.   Komisija ne vėliau kaip 2010 m. sausio 1 d. suorganizuoja keitimąsi informacija tarp valstybių narių bei atitinkamų suinteresuotų šalių. Keičiantis šia informacija visų pirma tiriamas poreikis:

a)

taikyti eksporto uždraudimą ir kitiems gyvsidabrio junginiams, mišiniams, kuriuose yra mažiau gyvsidabrio, bei gyvsidabrio turintiems produktams, ypač termometrams, barometrams ir sfigmomanometrams;

b)

taikyti importo uždraudimą metaliniam gyvsidabriui, gyvsidabrio junginiams bei gyvsidabrio turintiems produktams;

c)

taikyti saugojimo įpareigojimą ir metaliniam gyvsidabriui iš kitų šaltinių;

d)

nustatyti metalinio gyvsidabrio laikino saugojimo terminus.

Šie informacijos mainai taip pat apima tyrimus dėl saugaus atliekų šalinimo būdų.

Kai yra naujos svarbios informacijos, Komisija toliau rengia informacijos mainus.

2.   Komisija nuolat peržiūri vykdomus mokslinius tyrimus dėl saugaus atliekų šalinimo būdų, įskaitant metalinio gyvsidabrio kietinimą. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks pranešimą ne vėliau kaip 2010 m. sausio 1 d. Remdamasi šiuo pranešimu Komisija prireikus kuo skubiau pateikia pasiūlymą dėl šio reglamento peržiūros, bet ne vėliau kaip 2013 m. kovo 15 d.

3.   Komisija įvertina šio reglamento taikymą Bendrijoje ir jo poveikį rinkai, atsižvelgdama į 1 ir 2 dalyse bei 5 ir 6 straipsniuose nurodytą informaciją.

4.   Komisija kuo skubiau, bet ne vėliau kaip 2013 m. kovo 15 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, prireikus kartu su pasiūlymu dėl šio reglamento peržiūros, kuriame atsispindėtų ir būtų įvertinti 1 dalyje nurodyto keitimosi informacija ir 3 dalyje nurodyto įvertinimo rezultatai, bei 2 dalyje nurodytą ataskaitą.

5.   Iki 2010 liepos 1 d. Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie pažangą daugiašalėje veikloje ir derybose dėl gyvsidabrio, visų pirma įvertindama šiame reglamente nurodytų priemonių tvarkaraščio ir taikymo srities suderinamumą su tarptautiniais pokyčiais.

9 straipsnis

Valstybės narės iki 2011 m. kovo 15 d. gali taikyti metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, gyvsidabrio (I) chlorido, gyvsidabrio (II) oksido, ir metalinio gyvsidabrio mišinių su kitoms medžiagomis, įskaitant gyvsidabrio lydinius, kuriuose gyvsidabrio koncentracija sudaro ne mažiau kaip 95 % pagal masę, eksportą ribojančias nacionalines priemones, kurios pagal Bendrijos teisės aktus buvo priimtos iki 2008 m. spalio 22 d.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. spalio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  OL C 168, 2007 7 20, p. 44.

(2)  2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 146 E, 2008 6 12, p. 209), 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 52 E, 2008 2 26, p. 1) ir 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL C 291 E, 2006 11 30, p. 128.

(4)  OL L 182, 1999 7 16, p. 1.

(5)  OL L 11, 2003 1 16, 1. p. 27.

(6)  OL L 143, 2004 4 30, p. 56.

(7)  OL L 10, 1997 1 14, p. 13.

(8)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(9)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.

(10)  OL L 264, 2006 9 25, p. 13.


Top